Aylık Arşiv: Mart 2015

Adliyeler para basıyor… Parası olmayana adalet de yok…

Hukuki bir ihtilafın tarafısınız ve hakkınıza kavuşabilmek için dava açmanız mı gerekiyor? Eğer dava açacak paranız yoksa, siz o hakkı unutun. Çünkü parasız malesef hak aranamıyor… Dava açacak masrafı bulmanız da yetmiyor. Hakkınızı hukuk bilen biri yani avukat tarafından savunmazsanız, bir çok usul hatası yapmanız ve haklı iken haksız duruma düşmeniz de kuvvetle muhtemel. Yani buna bir de avukatınıza ödemeniz gereken sözleşme ...

Devamını Oku »

Hukuk sistemimizdeki "hukukçu bilirkişi" saçmalığı…

1086 sayılı (mülga) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK.)’nun 275. maddesi; “Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez.” hükmünü içermektedir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren haller’ başlığı altında düzenlenen 266/(1) maddesi ...

Devamını Oku »

Hukuk Fakültelerinin TM‐3 Taban Puanları 2015

TM-2 başarı sıraları kullanılarak TM-3 e dönüştürülen yerleşme puanlarıdır. Bu tablodan, hukuk fakültesine yerleşmek için kaç puan gerekir sorusuna yanıt bulabilirsiniz. 2015 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Hukuk Fakültesini seçmek isteyenler, 2014 yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olan aşağıdaki tabloya bakarak bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2014 2015 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde : ÜNİVERSİTE 2014 ...

Devamını Oku »

Adli yardım nedir? Adli yardımdan nasıl faydalanılır?

Adli yardım, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak bağışık tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır. Adli yardım kurumu, adil yargılanma hakkının güvencesi olup, hak arama özgürlüğünde eşitlik yaratmayı amaçlamaktadır. Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerinin gereği olarak ...

Devamını Oku »

Dava açarken mahkeme veznesine yatacak gider avansı nasıl hesaplanır?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları, her yıl tarife ile belirlenmektedir. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar. 2015 yılı tarifesinin 4. maddesine göre davacı taraf; a) Taraf ...

Devamını Oku »

Dava açılırken yatırılması gereken harçlar nasıl hesaplanır?

Karar ve ilam harcı maktu ise tamamı, nispi ise dörtte biri dava açılırken davacı tarafından peşin olarak ödenmelidir. Peşin olarak dörtte biri ödenecek olan nispi karar harcı, dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden hesaplanacaktır. Ancak; mahkeme davacının dava dilekçesinde belirlediği hakkın niteliği ve değeri ile bağlı olmadığı gibi hakkın niteliğini ve değerini resen araştırması gereklidir. Bir başka deyişle maktu harca tabi ...

Devamını Oku »

Dava açarken sırası ile yapılacak işlemler nelerdir?

Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir. Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansı, harca tabi değilse gider avansı tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir örneği başvuru sahibine verilir. Tevzi işlemi tamamlandığında, dosya hangi mahkemeye gönderilmiş ise o mahkemenin esas kaydından numara alır ve sistem tarafından ...

Devamını Oku »

Mahkeme gider avansı hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda, gider avansı alınmasına yönelik bir düzenleme mevcut değildir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 114/g maddesinde ise, gider avansı dava şartı olarak düzenlenmiştir. HMK’nın harç ve avans ödenmesi başlıklı 120. maddesinde; “(1) Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatır­mak zorundadır. ...

Devamını Oku »

Hukuk mahkemelerinde görülen davalarda sürelerin rolü ve önemi

Bir davanın açılmasıyla başlayan yargılama faaliyetinde, karara ulaşmak bakı­mından, mahkeme ve taraflarca yapılması gereken belirli işlemler bulunmakta olup, her işlemin belli bir zaman aralığında yapılması gerekmektedir. Usul hükümleri ile normatif bir değer kazanan bu zaman aralıklarına süre denilmektedir. Böylece usul işlemlerinin yapılması zamansal olarak tarafların ya da mahkemenin arzularına, ini­siyatifine bırakılmamış olmaktadır. Mülga 1086 sayılı HUMK ile 6100 sayılı HMK’nda ...

Devamını Oku »

Boşanma davası açıldıktan sonra gerçekleşen sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar, mevcut davada karara esas alınabilir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 185/3. maddesi uyarınca “Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” Kanunda belirtilen bu sadakat yükümlülüğü, evliliğin yasal olarak son bulmasına kadar devam edecektir. Başka bir deyişle, mahkemelerce boşanma kararı verilmiş olmasına rağmen bu karar henüz kesinleşmediği sürece evlilik birliği devam ettiğinden bu aşamada eşlerin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının dikkate alınmasının gerektiği ...

Devamını Oku »