mraniye escort
escort bayan
6645 Say覺l覺 Kanun | Hukuki Tavsiyeler

6645 Say覺l覺 Kanun

襤 SALII VE GVENL襤襤 KANUNU 襤LE BAZI KANUN VE KANUN HKMNDE KARARNAMELERDE DE襤襤KL襤K YAPILMASINA DA襤R KANUN

Kanun No. 6645
Kabul Tarihi: 4/4/2015

MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 6331 say覺l覺 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Kanununun 8 inci maddesinin ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi ve maddenin beinci f覺kras覺na aa覺daki c羹mle eklenmitir.
(2) 襤verene i sal覺覺 ve g羹venlii ile ilgili konularda rehberlik ve dan覺manl覺k yapmak 羹zere g繹revlendirilen iyeri hekimi ve i g羹venlii uzman覺, g繹rev ald覺覺 iyerinde g繹reviyle ilgili mevzuat ve teknik gelimeleri g繹z 繹n羹nde bulundurarak i sal覺覺 ve g羹venlii ile ilgili eksiklik ve aksakl覺klar覺, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve iverene yaz覺l覺 olarak bildirir. Eksiklik ve aksakl覺klar覺n d羹zeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden iveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksakl覺klar覺n acil durdurmay覺 gerektirmesi veya yang覺n, patlama, g繹癟me, kimyasal s覺z覺nt覺 ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastal覺覺na sebep olabilecek ortamlar覺n bulunmas覺na ramen iveren taraf覺ndan gerekli tedbirlerin al覺nmamas覺 h璽linde, bu durum iyeri hekimi veya i g羹venlii uzman覺nca, Bakanl覺覺n yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa 癟al覺an temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmad覺覺 tespit edilen iyeri hekimi ve i g羹venlii uzman覺n覺n belgesi 羹癟 ay, tekrar覺nda ise alt覺 ay s羹reyle ask覺ya al覺n覺r. Bu bildirimden dolay覺 ivereni taraf覺ndan iyeri hekimi veya i g羹venlii uzman覺n覺n i s繹zlemesine son verilemez ve bu kiiler hi癟bir ekilde hak kayb覺na urat覺lamaz. Aksi takdirde iveren hakk覺nda bir y覺ll覺k s繹zleme 羹creti tutar覺ndan az olmamak 羹zere tazminata h羹kmedilir. 襤yeri hekimi veya i g羹venlii uzman覺n覺n i kanunlar覺 ve dier kanunlara g繹re sahip olduu haklar覺 sakl覺d覺r. A癟覺lan davada, k繹t羹 niyetle ger癟ek d覺覺 bildirimde bulunduu mahkeme karar覺yla tespit edilen kiinin belgesi alt覺 ay s羹reyle ask覺ya al覺n覺r.
Sekt繹rel d羹zenleme 癟er癟evesinde maden ve yap覺 ile dier sekt繹rlerde 繹ncelikli olarak hangi meslek簾 unvana sahip i g羹venlii uzmanlar覺n覺n g繹rev yapaca覺n覺n ve bunlar覺n yan覺nda g繹rev yapacak dier mesleklere sahip i g羹venlii uzmanlar覺n覺n belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanl覺k癟a belirlenir.
MADDE 2- 6331 say覺l覺 Kanunun 25 inci maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺nda yer alan m羹lki idare amiri taraf覺ndan ibarelerinden sonra gelmek 羹zere kolluk kuvvetleri marifetiyle ibareleri ve maddeye aa覺daki f覺kralar eklenmitir.
(7) ok tehlikeli s覺n覺fta yer alan ve ihale ile al覺nan ilerde; teknolojik gelime, i g羹c羹 kapasitesinin art覺r覺lmas覺, 羹retim metotlar覺nda yenilik gibi bir k覺s覺m unsurlar salanmadan 羹retim ve/veya imalat planlar覺na, i programlar覺na ayk覺r覺 hareket edilerek 羹retim zorlamas覺 nedeniyle hayati tehlike oluturacak ekilde 癟al覺ma bi癟imleri, iin durdurulma sebebi say覺l覺r.
(8) 襤yerinde durdurulan ilerde izinsiz 癟al覺ma yapt覺ran iveren veya iveren vekillerine 羹癟 y覺ldan be y覺la kadar hapis cezas覺 verilir.
MADDE 3- 6331 say覺l覺 Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki madde eklenmitir.
l羹ml羹 i kazas覺 sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama
MADDE 25/A- l羹ml羹 i kazas覺 meydana gelen maden iyerlerinde kusuru yarg覺 karar覺 ile tespit edilen iveren, mahkeme taraf覺ndan iki y覺l s羹reyle kamu ihalelerine kat覺lmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735 say覺l覺 Kamu 襤hale S繹zlemeleri Kanununun 26 nc覺 maddesinin ikinci f覺kras覺nda say覺lanlarla birlikte yasaklan覺r. Karar覺n bir 繹rnei iverenin siciline ilenmek 羹zere Kamu 襤hale Kurumuna g繹nderilir ve Kurumun internet sayfas覺nda ilan edilir.
MADDE 4- 6331 say覺l覺 Kanunun 26 nc覺 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n () ve (l) bentleri ile ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi ve birinci f覺kraya aa覺daki bentler ile maddeye aa覺daki f覺kralar eklenmitir.
) 17 nci maddesinde belirtilen y羹k羹ml羹l羹kleri yerine getirmeyen iverene, her bir ayk覺r覺l覺k i癟in 癟al覺an ba覺na ayr覺 ayr覺 bey羹z T羹rk Liras覺,
l) 25 inci maddesinin alt覺nc覺 f覺kras覺nda belirtilen y羹k羹ml羹l羹kleri yerine getirmeyen iverene ihlale urayan her bir 癟al覺an i癟in bin T羹rk Liras覺, ayk覺r覺l覺覺n devam ettii her ay i癟in ayn覺 miktar,
o) al覺anlar覺na, standartlara uygun ve CE iaretli kiisel koruyucu donan覺m temin etmeyen iverenlere 癟al覺an ba覺na bey羹z T羹rk Liras覺,
繹) Yer alt覺 maden iletmelerinde 癟al覺anlar覺n bulunduklar覺 yeri ve giri 癟覺k覺lar覺n覺 g繹steren takip sistemini kurmayan iverenlere 癟al覺an ba覺na bey羹z T羹rk Liras覺,
(2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezalar覺, 14 羹nc羹 maddede belirtilen bildirim y羹k羹ml羹l羹羹n羹 yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalar覺 hari癟 gerek癟esi belirtilmek suretiyle al覺ma ve 襤 Kurumu il m羹d羹r羹nce verilir. 14 羹nc羹 maddede belirtilen bildirim y羹k羹ml羹l羹羹n羹 yerine getirmeyenler i癟in uygulanan idari para cezalar覺 hari癟 tahsil edilen idari para cezalar覺 genel b羹t癟eye gelir kaydedilir. 14 羹nc羹 maddede belirtilen bildirim y羹k羹ml羹l羹羹n羹 yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalar覺 ise dorudan Sosyal G羹venlik Kurumunca verilir. Sosyal G羹venlik Kurumunca verilen idari para cezalar覺n覺n tebli, itiraz ve tahsilinde 5510 say覺l覺 Kanunun 102 nci maddesi h羹k羹mleri uygulan覺r. Verilen dier idari para cezalar覺 tebliinden itibaren otuz g羹n i癟inde 繹denir. 襤dari para cezalar覺 t羹zel kiilii bulunmayan kamu kurum ve kurulular覺 ad覺na da d羹zenlenebilir.
(3) Bu maddede belirtilen idari para cezalar覺;
a) Ondan az 癟al覺an覺 bulunan iyerlerinden;
1) Az tehlikeli s覺n覺fta yer alanlar i癟in ayn覺 miktarda,
2) Tehlikeli s覺n覺fta yer alanlar i癟in y羹zde yirmi be oran覺nda art覺r覺larak,
3) ok tehlikeli s覺n覺fta yer alanlar i癟in y羹zde elli oran覺nda art覺r覺larak,
b) On ila k覺rk dokuz 癟al覺an覺 bulunan iyerlerinden;
1) Az tehlikeli s覺n覺fta yer alanlar i癟in ayn覺 miktarda,
2) Tehlikeli s覺n覺fta yer alanlar i癟in y羹zde elli oran覺nda art覺r覺larak,
3) ok tehlikeli s覺n覺fta yer alanlar i癟in y羹zde y羹z oran覺nda art覺r覺larak,
c) Elli ve daha fazla 癟al覺an覺 bulunan iyerlerinden;
1) Az tehlikeli s覺n覺fta yer alanlar i癟in y羹zde elli oran覺nda art覺r覺larak,
2) Tehlikeli s覺n覺fta yer alanlar i癟in y羹zde y羹z oran覺nda art覺r覺larak,
3) ok tehlikeli s覺n覺fta yer alanlar i癟in y羹zde iki y羹z oran覺nda art覺r覺larak,
uygulan覺r.
(4) 襤in durdurulmas覺 h璽linde, durdurmaya sebep olan fiilden dolay覺 ilgili idari para cezas覺 uygulanmaz.
(5) al覺an say覺s覺yla 癟arp覺larak verilen idari para cezalar覺nda 羹癟羹nc羹 f覺kra h羹k羹mleri uygulanmaz.
(6) 14 羹nc羹 maddede belirtilen bildirim y羹k羹ml羹l羹羹n羹 yerine getirmeyenler i癟in uygulanan idari para cezalar覺 hari癟 olmak 羹zere bu Kanuna g繹re tahsil edilen idari para cezalar覺, i sal覺覺 ve g羹venlii ile ilgili eitim ve arat覺rma-gelitirme projelerine ilikin harcamalarda kullan覺l覺r. Bu ama癟la ihtiya癟 duyulan 繹denek, Bakanl覺k b羹t癟esinde 繹ng繹r羹l羹r. S繹z konusu 繹denein kullan覺lmas覺na ilikin usul ve esaslar, Bakanl覺k ile Maliye Bakanl覺覺nca m羹tereken belirlenir.
MADDE 5- 6331 say覺l覺 Kanunun 30 uncu maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (g) bendi aa覺daki ekilde deitirilmi ve ikinci f覺kras覺ndan sonra gelmek 羹zere aa覺daki f覺kra eklenmitir.
g) 襤yerlerinde iin durdurulmas覺, hangi ilerde risk deerlendirmesi yap覺lmam覺 olmas覺 durumunda iin durdurulaca覺, durdurma sebeplerini gidermek i癟in m羹h羹rlerin ge癟ici olarak kald覺r覺lmas覺, yeniden 癟al覺maya izin verilme artlar覺, 癟ok tehlikeli iler s覺n覺f覺nda yer alan bata maden ve yap覺 olmak 羹zere iyerlerinde acil durdurmay覺 gerektiren hususlar, acil h璽llerde iin durdurulmas覺na karar verilinceye kadar ge癟ecek s羹rede al覺nacak tedbirlerin uygulanmas覺.
(3) Maden iyerlerinin hangilerinde s覺覺nma odalar覺n覺n kurulabilecei ve bu odalar覺n teknik 繹zelliklerine dair usul ve esaslar Bakanl覺k癟a bir y覺l i癟inde 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle d羹zenlenir. Bu teknik 繹zellikler, ulusal ve uluslararas覺 standartlara uygun olarak belirlenir.
MADDE 6- 6331 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.
(1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen 癟ok tehlikeli s覺n覺fta yer alan iyerlerinde (A) s覺n覺f覺 belgeye sahip i g羹venlii uzman覺 g繹revlendirme y羹k羹ml羹l羹羹, 1/1/2018 tarihine kadar (B) s覺n覺f覺 belgeye sahip i g羹venlii uzman覺 g繹revlendirilmesi; tehlikeli s覺n覺fta yer alan iyerlerinde ise (B) s覺n覺f覺 belgeye sahip i g羹venlii uzman覺 g繹revlendirme y羹k羹ml羹l羹羹, 1/1/2017 tarihine kadar (C) s覺n覺f覺 belgeye sahip i g羹venlii uzman覺 g繹revlendirilmesi kayd覺yla yerine getirilmi say覺l覺r.
(3) 襤kinci f覺kraya g繹re i g羹venlii uzmanl覺覺 belge y羹kseltme s覺navlar覺nda baar覺l覺 olup belge almaya hak kazananlar覺n haklar覺 sakl覺d覺r.
MADDE 7- 6331 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 9- (1) Bu Kanunun 26 nc覺 maddesinin birinci f覺kras覺na eklenen (繹) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulan覺r.
MADDE 8- 31/12/1960 tarihli ve 193 say覺l覺 Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci f覺kras覺nda yer alan ilk iki 癟ocuk i癟in %7,5 ibaresinden sonra gelmek 羹zere , 羹癟羹nc羹 癟ocuk i癟in %10, ibaresi eklenmitir.
MADDE 9- 193 say覺l覺 Kanunun 40 覺nc覺 maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki bent eklenmitir.
11. T羹rkiye 襤 Kurumu taraf覺ndan d羹zenlenen iba覺 eitim programlar覺ndan faydalananlara, program覺 y羹r羹ten iverenlerce fiilen 繹denen tutarlar (Bu kapsamda iverenler taraf覺ndan ticari kazanc覺n tespitinde 羹cretle ilikilendirilmeksizin her bir kat覺l覺mc覺 itibar覺yla indirim konusu yap覺lacak tutar ayl覺k olarak asgari 羹cretin br羹t tutar覺n覺n yar覺s覺n覺 aamaz.).
MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununun;
a) Eki (II) say覺l覺 Ek G繹sterge Cetvelinin 1. Babakanl覺k ve Bakanl覺klarda b繹l羹m羹ne Milli Emlak Dairesi Bakan覺 ibaresinden sonra gelmek 羹zere , 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakan覺 ibaresi eklenmi, 4. Babakanl覺k ve Bakanl覺klarda b繹l羹m羹nde yer alan 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Enstit羹 M羹d羹r羹, ibaresi 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakan Yard覺mc覺s覺, eklinde deitirilmi ve bu ibareden sonra gelmek 羹zere 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 B繹lge Laboratuvar M羹d羹r羹, ibaresi eklenmitir.
b) Eki (IV) say覺l覺 Makam Tazminat覺 Cetvelinin 7 nci s覺ras覺na Gelir 襤daresi Grup Bakan覺, ibaresinden sonra gelmek 羹zere 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakan覺, ibaresi eklenmitir.
MADDE 11- 4/11/1981 tarihli ve 2547 say覺l覺 Y羹ksek繹retim Kanununun 5 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (覺) bendinde yer alan yabanc覺 dil ibaresinden sonra gelmek 羹zere , 20/6/2012 tarihli ve 6331 say覺l覺 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Kanununa g繹re i g羹venlii uzman覺 olabilecek mezunlar覺 yetitiren fak羹ltelerde i sal覺覺 ve g羹venlii ibaresi eklenmitir.
MADDE 12- 4/11/1983 tarihli ve 2942 say覺l覺 Kamulat覺rma Kanununa aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 10- Bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarih itibar覺yla kamulat覺rma nedeniyle idarece 繹denmi olan ancak kesinleen yarg覺 kararlar覺 gerei geri 繹denmesi gereken kamulat覺rma bedelinin; bor癟lusuna bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce idarece tebli edilmi olmas覺 h璽linde bu Kanunun yay覺m覺n覺 izleyen aydan balamak 羹zere alt覺 ay i癟inde, tebli edilmemi olmas覺 h璽linde ilgilisine tebli tarihinden itibaren 羹癟 ay i癟inde 繹denmesi art覺yla kamulat覺rma bedeliyle birlikte 繹denmesi gereken faizin tahsilinden vazge癟ilir. u kadar ki, bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonra yap覺lacak tebligatlarda 繹deme i癟in verilen 羹癟 ayl覺k s羹renin bu maddede yer alan alt覺 ayl覺k s羹renin i癟inde kalmas覺 h璽linde 羹癟 ayl覺k s羹re alt覺 ayl覺k s羹renin bitim tarihine kadar uzar. Bu madde h羹km羹nden yararlanan ah覺slar bu konuyla ilgili dava a癟amazlar. Bu ah覺slar hakk覺nda balat覺lm覺 icra takipleri 繹deme s羹resince durur, 繹demeyi m羹teakip sonland覺r覺l覺r, icra ve yarg覺lama masraflar覺 talep edilmez.
MADDE 13- 9/1/1985 tarihli ve 3146 say覺l覺 al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺n覺n Tekilat ve G繹revleri Hakk覺nda Kanunun 8 inci maddesinin (e) bendi aa覺daki ekilde deitirilmitir.
e) Avrupa Birlii ve Mali Yard覺mlar Dairesi Bakanl覺覺.
MADDE 14- 3146 say覺l覺 Kanunun 12 nci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (j) bendi ile ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.
j) 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakanl覺覺 ile 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 B繹lge Laboratuvar M羹d羹rl羹klerinin 癟al覺malar覺n覺 d羹zenlemek, y繹netmek ve denetlemek.
襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakanl覺覺 ile 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 B繹lge Laboratuvar M羹d羹rl羹klerinin 癟al覺ma usul ve esaslar覺 ile personelin nitelik, g繹rev, yetki ve sorumluluklar覺na ilikin dier hususlar y繹netmelikle d羹zenlenir.
20/6/2012 tarihli ve 6331 say覺l覺 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Kanununun 24 羹nc羹 maddesinin ikinci f覺kras覺nda belirtilen eitim kurumlar覺, ortak sal覺k ve g羹venlik birimleri ile birinci f覺kra gereince i sal覺覺 ve g羹venlii ortam 繹l癟羹m, analiz laboratuvarlar覺n覺n inceleme, kontrol ve denetimleri, i sal覺覺 ve g羹venlii uzman覺 ve yard覺mc覺lar覺 ile m羹hendis, fizik癟i, kimyager, biyolog ve tabipler taraf覺ndan yerine getirilebilir. Bu madde kapsam覺nda g繹revlendirilenler hakk覺nda 10/2/1954 tarihli ve 6245 say覺l覺 Harc覺rah Kanununun 33 羹nc羹 maddesinin (b) f覺kras覺 h羹km羹 uygulan覺r.
MADDE 15- 3146 say覺l覺 Kanunun 12/A maddesinin bal覺覺 Avrupa Birlii ve Mali Yard覺mlar Dairesi Bakanl覺覺 eklinde, maddenin birinci f覺kras覺nda yer alan Avrupa Birlii Koordinasyon Dairesi Bakanl覺覺n覺n ibaresi Avrupa Birlii ve Mali Yard覺mlar Dairesi Bakanl覺覺n覺n eklinde deitirilmi, maddenin birinci f覺kras覺na (e) bendinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki bentler eklenmi ve (f) bendi (h) bendi olarak tesels羹l ettirilmitir.
f) Bakanl覺k taraf覺ndan haz覺rlanacak mevzuat覺 Avrupa Birlii m羹ktesebat覺na ve terminolojisine uyumu a癟覺s覺ndan incelemek ve g繹r羹 bildirmek.
g) 襤nsan Kaynaklar覺n覺n Gelitirilmesi Program覺 癟er癟evesinde kurum ve kurulularla i birlii i癟inde, mevzuat uyumu ve uygulamas覺 i癟in gerekli teknik, kurumsal kapasite ve mali ihtiya癟lar覺n tespitine ve faaliyetlerin izlenmesine katk覺da bulunmak.
MADDE 16- 3146 say覺l覺 Kanunun 29 uncu maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺n覺n birinci c羹mlesi aa覺daki ekilde deitirilmi, birinci c羹mlesinden sonra aa覺daki c羹mle eklenmi, f覺krada yer alan veya dil yeterlii bak覺m覺ndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas覺 ge癟erlilii bulunan baka ibaresi madde metninden 癟覺kar覺lm覺 ve maddenin son f覺kras覺 y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺t覺r.
Yurt d覺覺 s羹rekli g繹revlere; yurt d覺覺 i癟i hizmetleri uzmanlar覺 ile Bakanl覺k merkez tekilat覺 veya bal覺 veya ilgili kurulular覺nda ek g繹stergeleri Genel M羹d羹r d羹zeyinde veya daha y羹ksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar, mesleki nitelik deerlendirmesine tabi tutulmaks覺z覺n atanabilirler.
Bakanl覺k ile Sosyal G羹venlik Kurumu Bakanl覺覺 ve T羹rkiye 襤 Kurumu Genel M羹d羹rl羹羹nde Genel M羹d羹r Yard覺mc覺s覺 veya Daire Bakan覺 kadrolar覺nda en az iki y覺l 癟al覺m覺 olanlar da mesleki nitelik deerlendirmesine tabi tutulmak, Bakanl覺覺n yurt d覺覺nda bulunan toplam birim say覺s覺n覺n %10unu ge癟memek ve bir defaya mahsus olmak 羹zere yurt d覺覺 s羹rekli g繹revlere atanabilirler.
MADDE 17- 3146 say覺l覺 Kanunun ek 3 羹nc羹 maddesinde yer alan 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Enstit羹s羹 M羹d羹rl羹羹 ibaresi 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakanl覺覺 eklinde deitirilmitir.
MADDE 18- 3146 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ek madde eklenmitir.
EK MADDE 4- Ekli (1) ve (2) say覺l覺 listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 say覺l覺 Genel Kadro ve Usul羹 Hakk覺nda Kanun H羹km羹nde Kararnamenin eki (I) say覺l覺 cetvelin al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺na ait b繹l羹m羹nden 癟覺kar覺lm覺 ve ekli (3), (4) ve (5) say覺l覺 listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 say覺l覺 Kanun H羹km羹nde Kararnamenin eki (I) say覺l覺 cetvelin al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺na ait b繹l羹m羹ne eklenmitir.
MADDE 19- 3146 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 16- Bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihte;
a) Avrupa Birlii Koordinasyon Dairesi Bakanl覺覺nda Avrupa Birlii Koordinasyon Dairesi Bakan覺 unvanl覺 kadroda bulunan personel ile 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Enstit羹 M羹d羹rl羹羹nde 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Enstit羹 M羹d羹r羹 ile 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Enstit羹 M羹d羹r Yard覺mc覺s覺 unvanl覺 kadrolarda bulunanlar覺n g繹revleri sona erer ve bunlar en ge癟 bir ay i癟inde derece ve kademelerine uygun dier kadrolara atan覺r. Bunlar, yeni bir kadroya atan覺ncaya kadar, eski kadrolar覺na ait ayl覺k, ek g繹sterge ve her t羹rl羹 zam ve tazminatlar ile dier mali haklar覺n覺 almaya devam eder. S繹z konusu personelin atand覺klar覺 tarih itibar覺yla eski kadrolar覺na ilikin olarak en son ayda ald覺klar覺 ayl覺k, ek g繹sterge, her t羹rl羹 zam ve tazminatlar覺, ek 繹deme ve benzeri adlarla yap覺lan her t羹rl羹 繹demelerin (ilgili mevzuat覺 uyar覺nca fiili 癟al覺maya bal覺 fazla mesai 羹creti ve ek ders 羹creti hari癟) toplam net tutar覺n覺n (bu tutar sabit bir deer olarak esas al覺n覺r); yeni atand覺klar覺 kadrolara ilikin olarak yap覺lan ayl覺k, ek g繹sterge, her t羹rl羹 zam ve tazminatlar覺, ek 繹deme ve benzeri adlarla yap覺lan her t羹rl羹 繹demelerin (ilgili mevzuat覺 uyar覺nca fiili 癟al覺maya bal覺 fazla mesai 羹creti ve ek ders 羹creti hari癟) toplam net tutar覺ndan fazla olmas覺 h璽linde aradaki fark tutar覺, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks覺z覺n fark kapan覺ncaya kadar ayr覺ca tazminat olarak 繹denir. Atand覺klar覺 kadro unvanlar覺nda istee bal覺 olarak herhangi bir deiiklik olanlarla kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat覺 繹denmesine son verilir.
b) Avrupa Birlii Koordinasyon Dairesi Bakanl覺覺nda ve 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Enstit羹s羹 ile 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii B繹lge Laboratuvarlar覺nda g繹rev yapan personel, kadrolar覺 ile birlikte 癟al覺t覺覺 birim dikkate al覺narak durumuna g繹re Avrupa Birlii ve Mali Yard覺mlar Dairesi Bakanl覺覺, 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakanl覺覺 ya da 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 B繹lge Laboratuvar M羹d羹rl羹klerine herhangi bir ileme gerek kalmaks覺z覺n aktar覺lm覺 say覺l覺r.
c) 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Enstit羹s羹ne ait her t羹rl羹 ta覺n覺r, ta覺t, ara癟, gere癟 ve malzeme, bor癟 ve alacaklar, hak ve y羹k羹ml羹l羹kler, yaz覺l覺 ve elektronik ortamdaki her t羹rl羹 kay覺t ve dok羹manlar, hi癟bir ileme gerek kalmaks覺z覺n 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakanl覺覺na devredilmi say覺l覺r. M羹lkiyeti Hazineye ait veya Devletin h羹k羹m ve tasarrufu alt覺ndaki ta覺nmazlardan 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Enstit羹s羹ne tahsis edilmi olanlar hi癟bir ileme gerek kalmaks覺z覺n 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakanl覺覺na tahsis edilmi say覺l覺r.
癟) Avrupa Birlii Koordinasyon Dairesi Bakanl覺覺na ait her t羹rl羹 ta覺n覺r, ta覺t, ara癟, gere癟 ve malzeme, bor癟 ve alacaklar, hak ve y羹k羹ml羹l羹kler, yaz覺l覺 ve elektronik ortamdaki her t羹rl羹 kay覺t ve dok羹manlar, hi癟bir ileme gerek kalmaks覺z覺n Avrupa Birlii ve Mali Yard覺mlar Dairesi Bakanl覺覺na devredilmi say覺l覺r.
MADDE 20- 3146 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 17- Bakanl覺k ile Sosyal G羹venlik Kurumu Bakanl覺覺 ve T羹rkiye 襤 Kurumu Genel M羹d羹rl羹羹 merkez tekilatlar覺nda; meslee 繹zel yar覺ma s覺nav覺yla giren ve yap覺lan yeterlik s覺nav覺nda baar覺l覺 olanlardan, bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarih itibar覺yla 35 ya覺n覺 doldurmam覺 ve Bakanl覺k癟a belirlenen usul ve esaslar 癟er癟evesinde 羹癟 ay i癟inde d羹zenlenen s覺navda baar覺l覺 olanlar, bir defaya mahsus olmak 羹zere Yurt D覺覺 襤癟i Hizmetleri Uzman覺 kadrolar覺na atanabilirler. Atama yap覺labilecek personel say覺s覺, Yurt D覺覺 襤癟i Hizmetleri Uzman覺 ve Yurt D覺覺 襤癟i Hizmetleri Uzman Yard覺mc覺s覺 toplam kadro say覺s覺n覺n %10unu ge癟emez. 襤lgililerin, m羹racaat tarihinden geriye son 羹癟 y覺l i癟inde yap覺lan Yabanc覺 Dil Bilgisi Seviye Tespit S覺navlar覺nda Almanca, Arap癟a, Frans覺zca, 襤ngilizce veya Rus癟a dillerinin birinden en az (B) d羹zeyinde puan alm覺 olmalar覺 artt覺r.
Bu ekilde atananlar覺n, yurt d覺覺 s羹rekli g繹reve atanabilmeleri i癟in en az bir y覺l D覺 襤likiler ve Yurt D覺覺 襤癟i Hizmetleri Genel M羹d羹rl羹羹nde 癟al覺malar覺 zorunludur.
MADDE 21- 3146 say覺l覺 Kanuna ekli Ek-1 say覺l覺 cetvelin Ana Hizmet Birimleri b繹l羹m羹n羹n (5) numaral覺 s覺ras覺nda yer alan Avrupa Birlii Koordinasyon Dairesi Bakanl覺覺 ibaresi Avrupa Birlii ve Mali Yard覺mlar Dairesi Bakanl覺覺 eklinde deitirilmitir.
MADDE 22- 27/6/1989 tarihli ve 375 say覺l覺 Kanun H羹km羹nde Kararnamenin eki (I) say覺l覺 cetvelin A- Ayl覺klar覺n覺 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununa G繹re Alanlar: k覺sm覺n覺n 1- Kadrolar覺 Genel 襤dare Hizmetleri S覺n覺f覺nda yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sal覺k ve Yard覺mc覺 Sal覺k Hizmetleri ile Avukatl覺k Hizmetleri s覺n覺flar覺nda bulunan personelden ek 繹deme oranlar覺 ilgili gruplar覺nda d羹zenlenmeyen ve kadro unvanlar覺 bu b繹l羹mde yer alan personel; b繹l羹m羹n羹n (e) s覺ras覺na genel sekreter, ibaresinden sonra gelmek 羹zere 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Arat覺rma ve Gelitirme Enstit羹s羹 Bakan覺, ibaresi eklenmitir.
MADDE 23- 25/8/1999 tarihli ve 4447 say覺l覺 襤sizlik Sigortas覺 Kanununun 48 inci maddesinin alt覺nc覺 f覺kras覺n覺n (d) alt bendi aa覺daki ekilde deitirilmi ve yedinci f覺kras覺nda yer alan ig羹c羹 piyasas覺 arat覺rma ve planlama 癟al覺malar覺 yapmak ibaresinden sonra gelmek 羹zere ve Fondan 繹denmek 羹zere vize edilmi s繹zlemeli personel pozisyonlar覺nda 癟al覺anlar ile bunlardan ilgili mevzuat覺na g繹re Kurum kadrolar覺na atanan ve Kurumda 癟al覺maya devam eden personelin mali ve sosyal haklar覺na ilikin 繹demeleri ger癟ekletirmek ibaresi eklenmitir.
d) Aktif ig羹c羹 hizmetleri kapsam覺nda kurs ve programlar.
MADDE 24- 4447 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ek madde eklenmitir.
EK MADDE 3- Tehlikeli ve 癟ok tehlikeli ilerden olup, Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak teblilerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 say覺l覺 Meslek簾 Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsam覺nda yetkilendirilmi s覺nav ve belgelendirme kurulular覺n覺n ger癟ekletirecei s覺navlarda baar覺l覺 olan kiilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masraf覺 ile s覺nav 羹creti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masraf覺 ile s覺nav 羹cretinin yar覺s覺 Fondan kar覺lan覺r. Fondan kar覺lanacak s覺nav 羹creti, br羹t asgari 羹cretin yar覺s覺n覺 ge癟memek 羹zere meslekler itibar覺yla Bakanl覺覺n teklifi ve Bakanlar Kurulunun karar覺yla belirlenir. Fondan kar覺lanan bu desteklerden kiiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar Bakanl覺k癟a belirlenir.
MADDE 25- 4447 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ek madde eklenmitir.
EK MADDE 4- 20/6/2012 tarihli ve 6331 say覺l覺 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Kanunu kapsam覺nda 癟ok tehlikeli s覺n覺fta yer al覺p ondan fazla 癟al覺an覺 bulunan ve 羹癟 y覺l i癟inde 繹l羹ml羹 veya s羹rekli i g繹remezlikle sonu癟lanan i kazas覺 meydana gelmeyen iyerlerinde 癟al覺anlar覺n isizlik sigortas覺 iveren pay覺 tevik olarak bir sonraki takvim y覺l覺ndan ge癟erli olmak 羹zere ve 羹癟 y覺l s羹reyle %1 olarak al覺n覺r. l羹ml羹 veya s羹rekli i g繹remezlikle sonu癟lanan i kazas覺 meydana gelmesi h璽linde takip eden aydan itibaren bu tevik uygulamas覺na son verilir. 襤verenler bu f覺krada 繹ng繹r羹len artlar覺 tekrar salamalar覺 ve talepleri h璽linde bu tevikten yeniden yararlan覺r. T羹rkiye genelinde birden fazla tescilli 癟ok tehlikeli s覺n覺fta yer alan iyeri bulunan iverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 say覺l覺 Sosyal Sigortalar ve Genel Sal覺k Sigortas覺 Kanununun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendi kapsam覺nda 癟al覺t覺r覺lan toplam 癟al覺an say覺s覺 esas al覺n覺r.
Bu maddeye g繹re tevikten yararlanan iverenlerden birinci f覺krada belirtilen i kazalar覺n覺 bildirmeyenler, i kazas覺n覺n meydana geldii tarihten itibaren yararland覺klar覺 primleri yasal faizi ile birlikte geri 繹derler ve bu tevikten be y覺l s羹re ile yasaklan覺rlar. Haklar覺nda yasaklama karar覺 verilen t羹zel kiilerin ah覺s irketi olmas覺 h璽linde, irket ortaklar覺n覺n tamam覺 hakk覺nda; sermaye irketi olmas覺 h璽linde ise sermayesinin yar覺s覺ndan fazlas覺na sahip olan ger癟ek veya t羹zel kii ortaklar hakk覺nda yasaklama karar覺 verilir. Haklar覺nda yasaklama karar覺 verilenlerin ger癟ek veya t羹zel kii olmas覺 durumuna g繹re; ayr覺ca bir ah覺s irketinde ortak olmalar覺 h璽linde bu ah覺s irketi hakk覺nda da, sermaye irketinde ortak olmalar覺 h璽linde ise sermayesinin yar覺s覺ndan fazlas覺na sahip olmalar覺 kayd覺yla bu sermaye irketi hakk覺nda da ayn覺 ekilde yasaklama karar覺 verilir.
Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar Bakanl覺k癟a belirlenir.
MADDE 26- 4447 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 13- Karaman ili Ermenek il癟esi G羹neyyurt beldesi Cenne mevkiinde 28/10/2014 tarihinde maden kazas覺n覺n meydana geldii iyerinde ayn覺 tarih itibar覺yla 5510 say覺l覺 Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendi kapsam覺nda sigortal覺 olanlar ile bunlardan hayat覺n覺 kaybedenlerin 5510 say覺l覺 Kanunun 34 羹nc羹 maddesinde say覺lan hak sahiplerine ayn覺 maddede belirtilen oranlara g繹re, bu maddenin yay覺m覺 tarihini izleyen ay ba覺ndan itibaren alt覺 ay s羹re ile br羹t asgari 羹cretin iki kat覺 tutar覺nda Fondan ayl覺k 繹deme yap覺l覺r. Bu 繹demelerden herhangi bir vergi ve kesinti yap覺lmaz.
Ayr覺ca, ayn覺 mevkide faaliyette bulunan ve bu maddenin yay覺m覺 tarihinden 繹nce 6331 say覺l覺 Kanunun 25 inci maddesi gerei kapal覺 olan dier iyerlerinde 癟al覺an ve 28/10/2014 tarihi itibar覺yla 5510 say覺l覺 Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendi kapsam覺ndaki sigortal覺lara; iverenin baka bir i verip vermediine bak覺lmaks覺z覺n kanuni ve 繹zel kesintileri hari癟 繹denmeyen net 羹cretleri, iyerlerinin kapal覺 olduu d繹nemle s覺n覺rl覺 olmak, bu maddenin yay覺m覺 tarihini takip eden aydan balamak ve 羹癟 ay覺 ge癟memek 羹zere Fondan ayl覺k olarak 繹denir ve yap覺lan bu 繹demeler yasal faiz uygulanmak suretiyle iverenden tahsil edilerek Fona gelir kaydedilir.
MADDE 27- 4447 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 14- Bu Kanunun ge癟ici 10 uncu maddesi ile salanan sigorta primi desteinden maddenin yay覺mland覺覺 ay ve 繹ncesine ilikin olmak 羹zere ortalama sigortal覺 say覺s覺n覺n yanl覺 hesaplanmas覺 sebebiyle yersiz yararland覺覺 tespit edilen iverenlerin yersiz yararlan覺lan tevik tutarlar覺na ilikin 5510 say覺l覺 Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci f覺kras覺 h羹k羹mleri uygulanmaz. Bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce sigorta primi tevikinden yersiz yararland覺覺 tespit edilip tahsil edilen primlere ait gecikme cezas覺 ve gecikme zamlar覺 iade ve mahsup edilmez.
Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar Bakanl覺k taraf覺ndan belirlenir.
MADDE 28- 4447 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 15- 18 ya覺ndan b羹y羹k, 29 ya覺ndan k羹癟羹k olanlardan T羹rkiye 襤 Kurumu taraf覺ndan 31/12/2016 tarihine kadar balat覺lan iba覺 eitim programlar覺n覺 tamamlayanlar覺n;
a) Program覺n bitimini m羹teakip en ge癟 羹癟 ay i癟inde program覺 tamamlad覺klar覺 meslek alan覺nda 繹zel sekt繹r iverenleri taraf覺ndan 5510 say覺l覺 Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendi kapsam覺nda ie al覺nmas覺 ve
b) 襤e al覺nd覺klar覺 y覺ldan bir 繹nceki takvim y覺l覺nda iyerinden bildirilen ayl覺k prim ve hizmet belgelerindeki sigortal覺 say覺s覺n覺n ortalamas覺na ilave olmas覺
kayd覺yla, ie al覺nd覺klar覺 iyerinin imalat sanayi sekt繹r羹nde faaliyet g繹stermesi h璽linde 42 ay, dier sekt繹rlerde ise 30 ay s羹re ile 5510 say覺l覺 Kanunun 81 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (覺) bendi uyguland覺ktan sonra kalan sigorta primlerinin iveren hisselerine ait oran覺na g繹re ve ayn覺 Kanunun 82 nci maddesi uyar覺nca belirlenen prime esas kazan癟 alt s覺n覺r覺 羹zerinden hesaplanan tutar Fondan kar覺lan覺r. 30/06/2015 tarihine kadar balayan iba覺 eitim programlar覺n覺n kat覺l覺mc覺lar覺 i癟in bu f覺kradaki s羹reler 6 ay art覺r覺ml覺 uygulan覺r.
Birinci f覺kra kapsam覺nda destekten yararlanacak imalat sanayi sekt繹r羹nde faaliyet g繹steren iyerleri, ikollar覺na g繹re Avrupa Topluluu Ekonomik Faaliyetlerin 襤statistiki S覺n覺flamas覺 dikkate al覺narak Bakanl覺k taraf覺ndan belirlenir.
襤veren hissesine ait primlerin Fondan kar覺lanabilmesi i癟in iverenlerin 癟al覺t覺rd覺klar覺 sigortal覺larla ilgili olarak; 5510 say覺l覺 Kanun uyar覺nca ayl覺k prim ve hizmet belgelerini yasal s羹resi i癟inde Sosyal G羹venlik Kurumuna vermesi, sigortal覺lar覺n tamam覺na ait sigorta primlerinin sigortal覺 hissesine isabet eden tutar覺 ile Hazine ve Fon taraf覺ndan kar覺lanmayan iveren hissesine ait tutar覺 yasal s羹resi i癟inde 繹demesi ve kapsama giren sigortal覺n覺n ie al覺nd覺覺 iyerinden dolay覺 Sosyal G羹venlik Kurumuna prim, idari para cezas覺 ve bunlara ilikin gecikme cezas覺 ve gecikme zamm覺 borcu bulunmamas覺 artt覺r.
Sosyal G羹venlik Kurumuna olan prim, idari para cezas覺 ve bunlara ilikin gecikme cezas覺 ve gecikme zamm覺 bor癟lar覺n覺n 6183 say覺l覺 Kanunun 48 inci maddesine g繹re tecil ve taksitlendirilmi veya ilgili dier kanunlar uyar覺nca prim bor癟lar覺n覺n yeniden yap覺land覺r覺lm覺 ve taksitlendirilmi olmas覺, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yap覺land覺rma devam ettii s羹rece iverenlerin bu f覺kra h羹km羹nden yararlanmas覺na engel tekil etmez.
Yap覺lan kontrol ve denetimlerde, 癟al覺t覺rd覺覺 kiileri sigortal覺 olarak bildirmedii tespit edilen iverenler bir y覺l s羹reyle bu maddeyle salanan destek unsurlar覺ndan yararlanamaz.
Bu madde h羹k羹mleri; kamu idaresine ait iyerleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 say覺l覺 Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci f覺kras覺 kapsam覺na giren kurum ve kurululara ait iyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 say覺l覺 Devlet 襤hale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say覺l覺 Kamu 襤hale Kanununa ve uluslararas覺 anlama h羹k羹mlerine istinaden yap覺lan al覺m ve yap覺m ileri ile 4734 say覺l覺 Kanundan istisna olan al覺m ve yap覺m ilerine ilikin iyerleri, sosyal g羹venlik destek primine tabi 癟al覺anlar ve yurt d覺覺nda 癟al覺an sigortal覺lar hakk覺nda uygulanmaz.
Fondan kar覺lanan prim tutarlar覺, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar覺nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al覺nmaz.
Bakanlar Kurulu, birinci f覺krada belirtilen tarihi birer y覺l s羹reyle ve en 癟ok 31/12/2018e kadar ertelemeye yetkilidir.
Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar Bakanl覺k taraf覺ndan belirlenir.
MADDE 29- 29/6/2001 tarihli ve 4706 say覺l覺 Hazineye Ait Ta覺nmaz Mallar覺n Deerlendirilmesi ve Katma Deer Vergisi Kanununda Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 18- 12/11/2012 tarihli ve 6360 say覺l覺 On D繹rt 襤lde B羹y羹kehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 襤l癟e Kurulmas覺 ile Baz覺 Kanun ve Kanun H羹km羹nde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanunun y羹r羹rl羹k tarihinden 繹nce ge癟erli olan anl覺urfa ili Ceylanp覺nar il癟esinin belediye ve m羹cavir alan s覺n覺rlar覺 i癟inde bulunan ve tapuda Hazine ad覺na tescilli olan ta覺nmazlar ile tescil harici b覺rak覺lan Devletin h羹k羹m ve tasarrufu alt覺ndaki yerler; bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihteki zilyetleri veya fiili kullan覺c覺lar覺 tespit edilmek ve ayn覺 tarih itibar覺yla varsa 羹zerindeki muhdesat覺n kime veya kimlere ait olduu ve kim veya kimler taraf覺ndan ne zamandan beri kullan覺ld覺覺 kadastro tutana覺n覺n beyanlar hanesinde g繹sterilmek suretiyle, 21/6/1987 tarihli ve 3402 say覺l覺 Kadastro Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen ask覺 ilan覺 hari癟 dier ilanlar yap覺lmaks覺z覺n 繹ncelikle fiili durumlar覺na uygun olarak ifraz ve/veya tevhit edilmek suretiyle kadastrolar覺 yap覺larak tapuda Hazine ad覺na tescil edilir ve kadastro tutana覺n覺n beyanlar hanesindeki bilgiler tapu k羹t羹羹n羹n beyanlar hanesine de aynen aktar覺l覺r.
Tapu k羹t羹羹n羹n beyanlar hanesinde ta覺nmaz覺n zilyedi/kullan覺c覺s覺 ve/veya 羹zerindeki muhdesat覺n sahibi olarak g繹sterilen kiiler veya bunlar覺n kanuni ya da akdi haleflerinden bu ta覺nmazlar覺 sat覺n almak i癟in s羹resi i癟inde il癟e malm羹d羹rl羹羹ne bavuran ve il癟e malm羹d羹rl羹羹nce tespit edilen sat覺 bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu maddeye g繹re hak sahibi say覺l覺r. Bu madde kapsam覺nda yap覺lacak kadastro 癟al覺malar覺 ikinci kadastro say覺lmaz.
Bu madde kapsam覺nda kalan ta覺nmazlar ile tescil harici yerler, daha 繹ncesinde tapuda Hazine ad覺na tescil edilmi olup olmad覺覺na veya tescil harici b覺rak覺l覺p b覺rak覺lmad覺覺na bak覺lmaks覺z覺n Maliye Bakanl覺覺n覺n talebi 羹zerine, Tapu ve Kadastro Genel M羹d羹rl羹羹nce fiili kullan覺m durumlar覺 dikkate al覺nmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yap覺labilir.
Bu madde kapsam覺nda kalan ta覺nmazlar ile tescil harici yerlerin kadastro 癟al覺malar覺 ile dier i ve ilemleri, 3402 say覺l覺 Kanunun ek 4 羹nc羹 maddesi h羹k羹mlerine g繹re y羹r羹t羹l羹r.
Bu maddeye g繹re tapuda Hazine ad覺na tescil edilen ta覺nmazlardan imar plan覺nda kamu hizmetlerine ayr覺lanlar ile fiilen kamu hizmetlerinde kullan覺lanlar hari癟 olmak 羹zere hak sahiplerine sat覺覺nda sak覺nca bulunmayanlar, kadastro ilemlerinin kesinletii tarihten itibaren iki y覺l i癟inde il癟e malm羹d羹rl羹羹ne m羹racaat etmeleri h璽linde hak sahiplerine, 492 say覺l覺 Har癟lar Kanununun 63 羹nc羹 maddesine g繹re hesaplanacak harca esas deeri 羹zerinden sat覺l覺r.
Bu ta覺nmazlardan fiili durumuna uygun olarak ifraz ve/veya tevhit edilerek m羹stakil parsel olarak sat覺lmas覺 m羹mk羹n olmayanlar payl覺 olarak, 羹zerinde 癟ok katl覺 bina bulunan ta覺nmazlar ise kat irtifak覺/m羹lkiyeti tesisi suretiyle, bunun m羹mk羹n olmamas覺 h璽linde ise payl覺 olarak hak sahiplerine sat覺labilir.
Hak sahiplerinin, daha 繹nce bu ta覺nmazlar hakk覺nda 24/2/1984 tarihli ve 2981 say覺l覺 Kanun h羹k羹mlerine uygun olarak arsa bedelinin tamam覺n覺 繹deyerek; tapu tahsis belgesi alm覺 olan kiiler veya tapu tahsis belgesi almak i癟in yetkili idaresine m羹racaat eden ancak ilemleri hen羹z sonu癟land覺ramam覺 olan kiiler olmas覺 h璽linde, bu ta覺nmazlar覺n tapu tahsis veya m羹racaat belgelerinde belirtilen miktar kadar olan k覺sm覺 2981 say覺l覺 Kanun h羹k羹mlerine g繹re, bu miktardan fazla olan k覺sm覺 ise 492 say覺l覺 Har癟lar Kanununun 63 羹nc羹 maddesine g繹re hesaplanacak harca esas deeri 羹zerinden sat覺l覺r. Sat覺lan ta覺nmazlar覺n tapu tahsis veya m羹racaat belgelerinde belirtilen ve arsa bedeli tamamen 繹denen k覺s覺mlar覺 i癟in hak sahiplerinden kadastro harc覺 d覺覺nda bir bedel al覺nmaz. Bu ta覺nmazlar i癟in hak sahipleri taraf覺ndan k覺smen 繹denen arsa bedelleri ise, sat覺 ileminin yap覺laca覺 tarihe kadar kanuni faizi uygulanarak g羹ncellenir ve devir bedelinden d羹羹l羹r. Arsa bedelini hi癟 繹demeyen hak sahipleri hakk覺nda ise bu maddeye g繹re harca esas deer 羹zerinden sat覺 ilemi yap覺l覺r.
Ta覺nmaz覺n 羹zerindeki hak sahibine ait aa癟lar ve muhdesat deer tespitinde dikkate al覺nmaz.
Ta覺nmaz覺n sat覺 bedeli pein veya taksitle 繹denebilir. Taksitle 繹denmesi h璽linde, sat覺 bedelinin d繹rtte biri, il癟e malm羹d羹rl羹羹nce yap覺lacak tebliden itibaren otuz g羹n i癟inde, kalan覺 ise en 癟ok yirmi d繹rt ayda, d繹rt eit taksitle ve kanuni faizleri ile birlikte 繹denir.
Taksit tutar覺 ve faizleri 繹denmedik癟e ta覺nmaz tapuda devralan ad覺na tescil edilmez.
Bu Kanuna g繹re yap覺lacak ifrazlarda, 3194 say覺l覺 襤mar Kanunu ve Uygulama Y繹netmelikleri h羹k羹mleri uygulanmaz.
MADDE 30- 19/9/2006 tarihli ve 5543 say覺l覺 襤sk璽n Kanununun ge癟ici 4 羹nc羹 maddesinin ikinci f覺kras覺n覺n birinci c羹mlesinde yer alan tapuda Hazine ad覺na tescil edilir. ibaresinden 繹nce gelmek 羹zere hak sahiplerine verilmek 羹zere ibaresi eklenmitir.
MADDE 31- 29/6/2001 tarihli ve 4708 say覺l覺 Yap覺 Denetimi Hakk覺nda Kanunun 2 nci maddesinin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺n覺n (f) bendi aa覺daki ekilde deitirilmitir.
f) 襤yerinde, 癟al覺malar覺n, i sal覺覺 ve g羹venlii mevzuat覺na g繹re d羹zenlenmesi gereken sal覺k g羹venlik plan覺na uygun olarak yap覺ld覺覺n覺 kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin al覺nmas覺 i癟in yap覺 m羹teahhidini yaz覺l覺 olarak uyarmak, uyar覺ya uyulmad覺覺 takdirde durumu ilgili al覺ma ve 襤 Kurumu il m羹d羹rl羹羹ne bildirmek.
MADDE 32- 4708 say覺l覺 Kanunun 8 inci maddesi bal覺覺yla birlikte aa覺daki ekilde deitirilmitir.
襤dari m羹eyyideler ve teminat
MADDE 8- Yap覺 denetim kurulular覺ndan bu Kanunda ve ilgili mevzuatta 繹ng繹r羹len esaslara g繹re denetim g繹revini yerine getirmedikleri tespit edilenlere, tespit edilen fiil ve h璽llerin durumuna g繹re, aa覺daki idari yapt覺r覺mlar uygulan覺r.
a) Denetim personelinin g繹revi ba覺nda bulunmamas覺 veya yap覺 denetim kuruluunun denetim personeline g繹revi ile ilgili yaz覺l覺 olarak bilgi vermediinin anla覺lmas覺,
b) Mevzuat覺n 繹ng繹rd羹羹 evrak覺n tanziminde eksiklik veya kusur bulunmas覺,
c) 2 nci maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺n覺n (b) veya (f) bendinde belirtilen g繹revlerin yerine getirilmemesi,
h璽llerinde, tespite konu yap覺n覺n yap覺 denetimi hizmet s繹zlemesi bedelinin %10u kadar idari para cezas覺,
癟) Hatalar覺n yap覺n覺n ta覺y覺c覺 sistemini etkilememesi kayd覺 ile, 2 nci maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺n覺n (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen g繹revlerin yerine getirilmediinin tespiti h璽linde, tespite konu olan yap覺 denetimi hizmet s繹zlemesi bedelinin %20si kadar idari para cezas覺 verilir.
d) 2 nci maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺n覺n (d) veya (e) veya (h) veya (覺) bentlerinde belirtilen g繹revlerin yerine getirilmediinin tespiti h璽linde, tespite konu yap覺n覺n yap覺 denetimi hizmet s繹zlemesi bedelinin %30u kadar idari para cezas覺 verilir.
Yap覺 denetim kurulular覺na denetim sorumluluunu 羹stlendii bir ie y繹nelik yap覺lacak tespitler dorultusunda yukar覺daki bentlerde belirtilen idari m羹eyyidelerden birden fazla cezan覺n verilmesinin gerekmesi h璽linde o ie ait yap覺 denetim hizmet s繹zlemesinin en fazla %50si kadar idari para cezas覺 verilir.
e) Aa覺da belirtilen;
1) Denetim hizmetinin bu Kanunda yaz覺l覺 asgari hizmet bedelinden d羹羹k bir bedel ile 羹stlenildiinin tespit edilmesi,
2) Yap覺 sahibinden veya vekilinden, yap覺 denetim hesab覺na yat覺r覺lmaks覺z覺n yap覺 denetimi hizmet bedeli al覺nd覺覺n覺n tespit edilmesi,
h璽llerinde, 羹stlenilen denetim ilerinin tamam覺na ait yap覺 denetimi hizmet s繹zlemesi bedelleri toplam覺n覺n %3羹 kadar idari para cezas覺 verilir.
f) 6 nc覺 maddenin birinci f覺kras覺 h羹km羹ne ayk覺r覺 hareket edilmesi h璽linde 羹stlenilen denetim ilerinin tamam覺na ait yap覺 denetimi hizmet s繹zlemesi bedelleri toplam覺n覺n %2si kadar idari para cezas覺 verilir.
g) Aa覺da belirtilen;
1) Hatalar覺n yap覺n覺n ta覺y覺c覺 sistemini etkilemesi h璽linde 2 nci maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺n覺n (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen g繹revlerin yerine getirilmemesi,
2) 3 羹nc羹 maddenin beinci f覺kras覺n覺n birinci c羹mlesi h羹km羹ne ayk覺r覺 hareket edilmesi,
3) Yap覺 denetim kuruluuna son bir y覺l i癟inde 羹癟 defa idari para cezas覺 uygulanmas覺,
h璽llerinde, cezay覺 gerektiren fiil ve h璽lin, yetkililer taraf覺ndan yap覺lan inceleme ve denetimlerle tespit edilip 繹renilmesinden veya son idari para cezas覺n覺n tebliinden itibaren 襤l Yap覺 Denetim Komisyonunun teklifi 羹zerine Bakanl覺k癟a bir y覺l yeni i almaktan men cezas覺 verilir.
h) Yeni i almaktan men y繹n羹nde verilen ilk cezan覺n ilan edilmesinden sonra, yeni i almaktan men y繹n羹nde cezay覺 gerektiren ikinci bir fiilin ilenmesi ve bundan dolay覺 ceza verilip ilan edilmesinden sonra 羹癟羹nc羹 defa yeni i almaktan men y繹n羹nde ceza vermeyi gerektiren bir fiilin ilenmesi ve bundan dolay覺 da ceza verilip ilan edilmesi h璽linde, son ilan tarihinden itibaren Merkez Yap覺 Denetim Komisyonunun teklifi 羹zerine Bakanl覺k癟a yap覺 denetim kuruluunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir ve teminat覺 irat kaydolunur.
Yap覺 denetim kuruluunun, 3 羹nc羹 maddenin beinci f覺kras覺n覺n ikinci c羹mlesi h羹km羹ne ayk覺r覺 hareket eden veya yap覺 denetim kuruluunda g繹revli iken laboratuvar kurulular覺nda da g繹rev alan mimar ve m羹hendislerine 襤l Yap覺 Denetim Komisyonunun teklifi 羹zerine evre ve ehircilik 襤l M羹d羹rl羹羹nce 5.000 T羹rk Liras覺 idari para cezas覺 verilir.
襤dari para cezas覺, cezay覺 gerektiren fiil ve h璽lin, yetkililer taraf覺ndan yap覺lan inceleme ve denetimlerle tespit edilmesini m羹teakip yap覺 denetim kuruluunun ve ilgililerin savunmalar覺 al覺narak verilir ve yaz覺l覺 olarak tebli edilir.
襤dari para cezas覺na kar覺 on be g羹n i癟inde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Bu s羹re i癟inde itiraz yoluna bavurulmamas覺 h璽linde idari para cezas覺 kesinleir. 襤tirazlar, zaruret olmayan h璽llerde evrak 羹zerinde incelenerek en k覺sa s羹re i癟inde karara balan覺r. 襤tiraz 羹zerine verilen mahkeme kararlar覺 kesindir.
Yeni i almaktan men ve faaliyetine son verme cezalar覺na dair ilemler, Resm簾 Gazetede ilan edilir.
Yeni i almaktan men cezas覺, yap覺 denetim kuruluunun denetimindeki dier ilerin devam覺na mani deildir. Ancak, yap覺 denetim kuruluuna yeni i almaktan men cezas覺 verilmesine esas olan yap覺m iinin devam edebilmesi i癟in, yap覺 sahibi taraf覺ndan baka bir yap覺 denetim kuruluu g繹revlendirilmedik癟e, ilgili idare taraf覺ndan iin devam覺na izin verilmez. Faaliyete son verme cezas覺 verilen h璽llerde de, yap覺 denetim kuruluunun denetimini 羹stlendii yap覺lar覺n devam覺na, yeni yap覺 denetim kuruluu g繹revlendirilmedik癟e ilgili idare taraf覺ndan izin verilmez.
Yeni i almaktan men cezas覺 alan yap覺 denetim kuruluunun ortaklar覺, ceza s羹resi i癟inde; faaliyete son verme cezas覺 alan yap覺 denetim kuruluunun ortaklar覺 ise, 羹癟 y覺l s羹re i癟inde herhangi bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunda idari veya teknik bir g繹rev alamaz ve baka bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunun orta覺 da olamaz.
Yap覺 denetim kuruluuna 羹癟 defa idari para cezas覺 verilmesine sebep olduu anla覺lan denet癟i mimar ve denet癟i m羹hendislerin belgeleri, Merkez Yap覺 Denetim Komisyonunun karar覺 ile iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal edilen denet癟i mimar ve denet癟i m羹hendisler, 羹癟 y覺l s羹re ile herhangi bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunda idari veya teknik bir g繹rev alamaz ve baka bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunun orta覺 da olamaz.
Yap覺 denetim kuruluuna 羹癟 defa idari para cezas覺 verilmesine sebep olduu anla覺lan teknik personel, 羹癟 y覺l s羹re ile herhangi bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunda idari veya teknik bir g繹rev alamaz ve baka bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunun orta覺 da olamaz.
Laboratuvar kurulular覺n覺n personel, tesis, makine, te癟hizat ve kalite kontrol sisteminde olumsuz y繹nde bir deiiklik olduunun veya ger癟ekletirilen deneylerin belirlenmi teknik kritere uygun olmad覺覺n覺n veya bu Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen h羹k羹mlere ayk覺r覺 hareket edildiinin tespit edilmesi h璽linde, tespit edilen fiil ve h璽llerin durumuna g繹re, 襤l Yap覺 Denetim Komisyonunun teklifi 羹zerine evre ve ehircilik 襤l M羹d羹rl羹羹nce;
a) Laboratuvarlar覺n kalite sistemine ilikin idari ve teknik artlar bak覺m覺ndan tespit edilen ayk覺r覺l覺klar i癟in uyarma cezas覺,
b) Verilen ilk uyarma cezas覺n覺n tebli edilmesinden sonra, ayn覺 t羹rden cezay覺 gerektiren ikinci bir fiilin ilenmesi ve bundan dolay覺 ceza verilip tebli edilmesinden sonra 羹癟羹nc羹 defa uyarma cezas覺 vermeyi gerektiren bir fiilin ilenmesi ve bundan dolay覺 da ceza verilip tebli edilmesi h璽linde, laboratuvar kuruluuna 5.000 T羹rk Liras覺 idari para cezas覺,
c) Alet ve cihaz kalibrasyonlar覺n覺n zaman覺nda yapt覺r覺lmamas覺 veya k羹r havuzlar覺nda veya k羹r odalar覺nda k羹r artlar覺na uyulmamas覺 veya antiye mahallinde al覺nan taze beton numunelerinin zaman覺nda toplanmamas覺 veya karot numunesi al覺nmas覺 s覺ras覺nda laboratuvar denet癟isinin haz覺r bulunmamas覺 veya laboratuvar kuruluunun deney kapsam listesindeki deneyler hari癟 olmak 羹zere deney raporlar覺nda Bakanl覺k logosunun kullan覺lmas覺 veya numune kay覺t ve rapor defterinde boluklar bulunmas覺 h璽llerinde, laboratuvar kuruluuna 10.000 T羹rk Liras覺 idari para cezas覺,
verilir.
d) Bu f覺kran覺n (c) bendine g繹re verilen ilk cezan覺n tebli edilmesinden sonra, ayn覺 t羹rden cezay覺 gerektiren ikinci bir fiilin ilenmesi ve bundan dolay覺 ceza verilip tebli edilmesinden sonra 羹癟羹nc羹 defa ayn覺 cezay覺 vermeyi gerektiren bir fiilin ilenmesi ve bundan dolay覺 da ceza verilip tebli edilmesi h璽linde, 襤l Yap覺 Denetim Komisyonunun teklifi 羹zerine Bakanl覺k癟a bir y覺l yeni i almaktan men cezas覺 verilir.
e) Aa覺da belirtilen;
1) Bu f覺kran覺n (d) bendine g繹re verilen cezan覺n ilan edilmesinden sonra, ayn覺 t羹rden cezay覺 gerektiren ikinci bir fiilin ilenmesi ve bundan dolay覺 ceza verilip ilan edilmesinden sonra 羹癟羹nc羹 defa ayn覺 t羹rden ceza vermeyi gerektiren bir fiilin ilenmesi ve bundan dolay覺 da ceza verilip ilan edilmesi,
2) Laboratuvar kuruluunun idarelere veya ah覺slara verdii deney raporlar覺n覺n ger癟ei yans覺tmayan sonu癟lar ihtiva ettiinin tespit edilmesi,
h璽llerinde Merkez Yap覺 Denetim Komisyonunun teklifi 羹zerine Bakanl覺k癟a laboratuvar kuruluunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir. S繹zlemesi feshedilir ve teminat覺 irat kaydolunur.
癟羹nc羹, d繹rd羹nc羹 ve beinci f覺kra h羹k羹mleri, laboratuvar kuruluu hakk覺nda uygulanan idari m羹eyyideler i癟in de ge癟erlidir.
Yeni i almaktan men cezas覺 alan laboratuvar kuruluunun ortaklar覺, ceza s羹resi i癟inde; faaliyete son verme cezas覺 alan laboratuvar kuruluunun ortaklar覺 ise, 羹癟 y覺l s羹re i癟inde herhangi bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunda idari veya teknik bir g繹rev alamaz ve baka bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunun orta覺 da olamaz.
Laboratuvar kuruluuna 羹癟 defa idari para cezas覺 verilmesine sebep olduu anla覺lan denet癟i m羹hendislerin belgeleri, Merkez Yap覺 Denetim Komisyonu taraf覺ndan iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal edilen denet癟i m羹hendisler, 羹癟 y覺l s羹re ile herhangi bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunda idari veya teknik bir g繹rev alamaz ve baka bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunun orta覺 da olamaz.
Laboratuvar kuruluuna 羹癟 defa idari para cezas覺 verilmesine sebep olduu anla覺lan teknik personel, 羹癟 y覺l s羹re ile herhangi bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunda idari veya teknik bir g繹rev alamaz ve baka bir yap覺 denetim veya laboratuvar kuruluunun orta覺 da olamaz.
襤lgili meslek odalar覺, yap覺 denetim veya laboratuvar kurulular覺na bu madde uyar覺nca idari yapt覺r覺m uygulanmas覺na sebep olan denet癟i mimar ve m羹hendisler ile dier mimar ve m羹hendisler hakk覺nda, kendi mevzuat覺na g繹re cezai ilem yaparak neticesini Merkez Yap覺 Denetim Komisyonuna bildirir.
Laboratuvar kurulular覺n覺n veya denet癟i mimar ve denet癟i m羹hendislerin izin belgesi alma safhas覺nda ger癟ee ayk覺r覺 belge d羹zenlediinin izin belgesi verildikten sonra anla覺lmas覺 h璽linde, izin belgesi derh璽l iptal edilir.
Yap覺 denetim kurulular覺na denetim sorumluluunu 羹stlendii bir ite yeni bir i almaktan men cezas覺 almas覺n覺 gerektiren 2 nci maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺n覺n (a) ve (c) ile (g) bendine ayk覺r覺 hareket ettiinin ayn覺 anda tespit edilmesi h璽linde bir kez yeni i almaktan men cezas覺 verilir.
Laboratuvar kurulular覺na uyar覺 cezas覺 vermeyi gerektiren birden fazla fiilin ayn覺 anda tespit edilmesi h璽linde kurulua idari para cezas覺na esas olmak 羹zere tek bir uyar覺 cezas覺 uygulan覺r.
Laboratuvar kurulular覺na idari para cezas覺 vermeyi gerektiren birden fazla fiilin ayn覺 anda tespit edilmesi h璽linde kurulua en fazla 15.000 T羹rk Liras覺 idari para cezas覺 verilir.
Bu Kanun kapsam覺nda verilecek idari para cezalar覺 襤l Yap覺 Denetim Komisyonunun teklifi 羹zerine evre ve ehircilik 襤l M羹d羹rl羹羹nce verilir ve verilen idari para cezalar覺 tebliinden itibaren bir ay i癟inde 繹denir.
Bu Kanuna g繹re yap覺 denetim izin belgesi ve laboratuvar izin belgesi verilmesi s羹recinde Bakanl覺k癟a teminat al覺n覺r. Teminat覺n t羹r羹, tutar覺, iadesi ve irat kaydedilmesine ilikin usul ve esaslar Bakanl覺k癟a haz覺rlanan y繹netmelik ile belirlenir.
MADDE 33- 5/1/2002 tarihli ve 4735 say覺l覺 Kamu 襤hale S繹zlemeleri Kanununun 7 nci maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki bent eklenmitir.
z) 襤 sal覺覺 ve g羹venliine ilikin y羹k羹ml羹l羹kler.
MADDE 34- 22/5/2003 tarihli ve 4857 say覺l覺 襤 Kanununun 41 inci maddesinin onuncu f覺kras覺nda yer alan haftal覺k otuz alt覺 saati aan ibaresi haftal覺k otuz yedi bu癟uk saati aan eklinde deitirilmitir.
MADDE 35- 4857 say覺l覺 Kanunun 46 nc覺 maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺n覺n (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (覺) bendi Ek 2 nci maddede say覺lan izin s羹releri, eklinde deitirilmi, 104 羹nc羹 maddesinin ikinci f覺kras覺nda yer alan ve 65 inci ibaresi madde metninden 癟覺kar覺lm覺 ve Kanuna aa覺daki ek madde eklenmitir.
Mazeret izni
EK MADDE 2- 襤癟iye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babas覺n覺n, einin, kardeinin, 癟ocuunun 繹l羹m羹 h璽linde 羹癟 g羹n, einin doum yapmas覺 h璽linde ise be g羹n 羹cretli izin verilir.
襤癟ilerin en az y羹zde yetmi oran覺nda engelli veya s羹reen hastal覺覺 olan 癟ocuunun tedavisinde, hastal覺k raporuna dayal覺 olarak ve 癟al覺an ebeveynden sadece biri taraf覺ndan kullan覺lmas覺 kayd覺yla, bir y覺l i癟inde toptan veya b繹l羹mler h璽linde on g羹ne kadar 羹cretli izin verilir.
MADDE 36- 4857 say覺l覺 Kanunun 63 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n 羹癟羹nc羹 c羹mlesi aa覺daki ekilde deitirilmitir.
Yer alt覺 maden ilerinde 癟al覺an i癟ilerin 癟al覺ma s羹resi; g羹nde en 癟ok yedi bu癟uk, haftada en 癟ok otuz yedi bu癟uk saattir.
MADDE 37- 4857 say覺l覺 Kanunun 69 uncu maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺na aa覺daki c羹mle eklenmitir.
Ancak, turizm, 繹zel g羹venlik ve sal覺k hizmeti y羹r羹t羹len ilerde i癟inin yaz覺l覺 onay覺n覺n al覺nmas覺 art覺yla yedi bu癟uk saatin 羹zerinde gece 癟al覺mas覺 yapt覺r覺labilir.
MADDE 38- 4857 say覺l覺 Kanunun 71 inci maddesinin birinci ve d繹rd羹nc羹 f覺kralar覺 aa覺daki ekilde deitirilmi; 羹癟羹nc羹 f覺kras覺nda yer alan ond繹rt ya覺n覺 bitirmi ve ilk 繹retimini tamamlam覺 ibaresi on d繹rt ya覺n覺 doldurmu ve zorunlu ilk繹retim 癟a覺n覺 tamamlam覺 olarak, beinci f覺kras覺nda yer alan Okula devam eden ibaresi Okul 繹ncesi 癟ocuklar ile okula devam eden, birinci ibaresi d繹rd羹nc羹 olarak deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.
On be ya覺n覺 doldurmam覺 癟ocuklar覺n 癟al覺t覺r覺lmas覺 yasakt覺r. Ancak, on d繹rt ya覺n覺 doldurmu ve zorunlu ilk繹retim 癟a覺n覺 tamamlam覺 olan 癟ocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelimelerine ve eitime devam edenlerin okullar覺na devam覺na engel olmayacak hafif ilerde 癟al覺t覺r覺labilirler. On d繹rt ya覺n覺 doldurmam覺 癟ocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelimelerine ve eitime devam edenlerin okullar覺na devam覺na engel olmayacak sanat, k羹lt羹r ve reklam faaliyetlerinde yaz覺l覺 s繹zleme yapmak ve her bir faaliyet i癟in ayr覺 izin almak art覺yla 癟al覺t覺r覺labilirler.
Zorunlu ilk繹retim 癟a覺n覺 tamamlam覺 ve 繹rg羹n eitime devam etmeyen 癟ocuklar覺n 癟al覺ma saatleri g羹nde yedi ve haftada otuz be saatten; sanat, k羹lt羹r ve reklam faaliyetlerinde 癟al覺anlar覺n ise g羹nde be ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu s羹re, on be ya覺n覺 tamamlam覺 癟ocuklar i癟in g羹nde sekiz ve haftada k覺rk saate kadar art覺r覺labilir.
Sanat, k羹lt羹r ve reklam faaliyetlerinin kapsam覺, bu faaliyetlerde 癟al覺acak 癟ocuklara 癟al覺ma izni verilmesi, ya gruplar覺 ve faaliyet t羹rlerine g繹re 癟al覺ma ve dinlenme s羹releri ile 癟al覺ma ortam覺 ve artlar覺, 羹cretin 繹denmesine ilikin usul ve esaslar ile dier hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl覺覺, K羹lt羹r ve Turizm Bakanl覺覺, Sal覺k Bakanl覺覺, Mill簾 Eitim Bakanl覺覺 ile Radyo ve Televizyon st Kurulunun g繹r羹leri al覺narak al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺 taraf覺ndan 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
MADDE 39- 4857 say覺l覺 Kanunun 104 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺nda yer alan 71 inci maddesi h羹km羹ne ibaresinden sonra gelmek 羹zere ve bu maddenin son f覺kras覺nda an覺lan y繹netmelik h羹k羹mlerine ibaresi eklenmitir.
MADDE 40- 4857 say覺l覺 Kanunun 112 nci maddesine aa覺daki f覺kra eklenmitir.
5/1/2002 tarihli ve 4735 say覺l覺 Kamu 襤hale S繹zlemeleri Kanunu ile 4/6/1985 tarihli ve 3213 say覺l覺 Maden Kanunu kapsam覺nda r繹d繹vans s繹zlemeleri 癟er癟evesinde yer alt覺 maden iletmecilii yapan irketlere ve ortaklar覺na ait mallar覺n Tasarruf Mevduat覺 Sigorta Fonu taraf覺ndan el koyma veya takip yoluyla sat覺覺ndan elde edilen gelirler, 繹ncelikle bu s繹zlemeler kapsam覺nda s繹z konusu irketlerde 癟al覺m覺 olan i癟ilerden, i s繹zlemeleri k覺dem tazminat覺n覺 hak edecek ekilde sona ermi olanlar覺n k覺dem ve ihbar tazminatlar覺 ile izin, fazla 癟al覺ma ve dier 羹cret alacaklar覺n覺n 繹denmesinde kullan覺l覺r. Bu 繹demeler Tasarruf Mevduat覺 Sigorta Fonu taraf覺ndan ilgililerin hesaplar覺na yat覺r覺lmak suretiyle ger癟ekletirilir. demeye esas bilgi ve belgeler, i癟inin son 癟al覺t覺覺 ivereni taraf覺ndan Tasarruf Mevduat覺 Sigorta Fonuna teslim edilir.
MADDE 41- 8/6/1949 tarihli ve 5434 say覺l覺 T羹rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand覺覺 Kanununun 89 uncu maddesinin sekizinci f覺kras覺n覺n ikinci c羹mlesi y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺t覺r.
MADDE 42- 5434 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 206 nc覺 maddesi aa覺daki ekilde deitirilmitir.
GE襤C襤 MADDE 206- 8/9/1999 veya bu tarihten 繹nce itirak癟ilii bulunup, 8/9/1999 tarihi itibar覺yla 50 ve daha yukar覺 yalarda bulunanlar ya haddi nedeniyle istekleri 羹zerine veya resen emekliye ayr覺ld覺klar覺nda fiili hizmet s羹relerinin 10 y覺l覺 doldurmu olmas覺 art覺yla emekli ayl覺覺na hak kazan覺rlar.
8/9/1999 tarihinden 繹nce ge癟en ve ayl覺k balanmas覺nda dikkate al覺nan hizmetler nedeniyle bu madde h羹k羹mlerinin uygulanmas覺 talep edilemez.
Birinci f覺krada belirtilen artlar覺 ta覺yanlara maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonra olmak 羹zere m羹racaatlar覺n覺 takip eden ay ba覺ndan itibaren ayl覺k balan覺r ve bunlara ge癟mie y繹nelik herhangi bir 繹deme yap覺lmaz.
MADDE 43- 16/5/2006 tarihli ve 5502 say覺l覺 Sosyal G羹venlik Kurumu Kanununun 35 inci maddesinin alt覺nc覺 f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.
Kurum, bu Kanun ve dier kanunlarla verilen g繹revleri yerine getirmek amac覺yla iledii kiisel veriler ile ticari s覺r niteliinde olan verileri, veri sahibinin noter onayl覺 muvafakati olmadan ger癟ek veya t羹zel kiilerle paylaamaz. Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say覺l覺 Kamu Mal簾 Y繹netimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) say覺l覺 cetvellerde yer alan kamu idarelerinin kanunlar覺nda belirtilen g繹revleri yapabilmeleri i癟in ihtiya癟 duyduklar覺 sal覺k verisi d覺覺ndaki kiisel veriler ile ticari s覺r niteliindeki veriler payla覺labilir. Kurum, bunlar覺n d覺覺ndaki gayri maddi haklar覺 ile kimlii belirli veya belirlenebilir bir ger癟ek veya t羹zel kiiyle ilikilendirilemeyecek ekilde anonim h璽le getirdii verileri arat覺rma, planlama ve istatistik gibi ama癟lar i癟in kamu idareleri, bilimsel arat覺rma yapan kamu personeli, bilimsel dernekler, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular覺 veya 羹niversiteler ile 羹cretsiz olarak paylaabilir. Anonim h璽le getirilen verinin t羹zel kiilere ait olmas覺 h璽linde bu f覺krada say覺lanlar d覺覺ndaki ger癟ek veya t羹zel kiilere t羹zel kiinin noter onayl覺 muvafakati al覺nmak kayd覺yla 羹cretli olarak verilebilir. Veri payla覺lan kamu idareleri ile ger癟ek ve t羹zel kiiler, payla覺lan verinin gizliliinden ve g羹venliinden sorumludur. Bu f覺kran覺n aksine davrananlar hakk覺nda, veri payla覺m覺 yap覺lanlar da d璽hil olmak 羹zere 5237 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanunu ile dier ilgili mevzuat h羹k羹mleri uygulan覺r.
MADDE 44- 31/5/2006 tarihli ve 5510 say覺l覺 Sosyal Sigortalar ve Genel Sal覺k Sigortas覺 Kanununun 5 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (e) bendinde yer alan bunlardan bakmakla y羹k羹ml羹 olunan kii durumunda olmayanlar hakk覺nda ayr覺ca ibaresi madde metninden 癟覺kar覺lm覺t覺r.
MADDE 45- 5510 say覺l覺 Kanunun 30 uncu maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺n覺n (b) bendinde yer alan %15i ibaresi %10u eklinde deitirilmitir.
MADDE 46- 5510 say覺l覺 Kanunun 80 inci maddesinin ikinci f覺kras覺n覺n (b) bendi y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺t覺r.
MADDE 47- 5510 say覺l覺 Kanunun 81 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (d) bendinde yer alan %13,5idir. ibaresi %5,5idir. eklinde, %12,5i ibaresi %4,5i eklinde deitirilmitir.
MADDE 48- 5510 say覺l覺 Kanunun 102 nci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (i) bendine aa覺daki paragraf eklenmitir.
4 羹nc羹 maddenin birinci f覺kras覺n覺n (c) bendi kapsam覺nda bulunan sigortal覺lar覺n hizmet bilgilerinin 100 羹nc羹 madde kapsam覺nda Kurumca oluturulan yaz覺l覺m program覺na bilgi girii yapmas覺 gereken iyerlerince, Kurumca belirlenen s羹re i癟inde elektronik ortamda Kuruma hi癟 g繹nderilmemesi h璽linde sigortal覺 ba覺na ayl覺k br羹t asgari 羹cretin bete biri, ge癟 g繹nderilmesi h璽linde ise sigortal覺 ba覺na ayl覺k br羹t asgari 羹cretin onda biri tutar覺nda, idari para cezas覺 uygulan覺r. Ancak, idari para cezas覺 ilgili y覺l覺n aral覺k ay覺nda ge癟erli olan br羹t asgari 羹cretin yirmi d繹rt kat覺n覺 ge癟emez.
MADDE 49- 5510 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ek madde eklenmitir.
EK MADDE 10- Kurumla s繹zlemeli 繹zel sal覺k hizmeti sunucular覺 taraf覺ndan Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen y羹zdelik oran i癟erisinde kalan ve s繹zleme kapsam覺 branlarda fiilen hizmet sunan sal覺k hizmet sunucusu b羹nyesindeki hekimlerle s覺n覺rl覺 olmak 羹zere,
a) 襤l Sal覺k M羹d羹rl羹klerinden 癟al覺ma izni almak suretiyle ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 say覺l覺 Tababet ve uabat覺 Sanatlar覺n覺n Tarz覺 襤cras覺na Dair Kanuna ayk覺r覺 olmayacak ekilde s繹zleme ile 癟al覺t覺rm覺 olduklar覺 hekimlerden ayn覺 zamanda fatura kar覺l覺覺 hizmet al覺m覺 yaparak,
b) Bir i s繹zlemesine tabi olmamakla birlikte, 襤l Sal覺k M羹d羹rl羹klerinden 癟al覺ma izni almak suretiyle ve 1219 say覺l覺 Kanuna ayk覺r覺 olmayacak ekilde hekimlerden fatura kar覺l覺覺 hizmet al覺m覺 yaparak,
genel sal覺k sigortas覺 kapsam覺ndaki kiilere vermi olduklar覺 sal覺k hizmetlerini Kurumca belirlenmi usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri h璽linde, verilmi olan sal覺k hizmetlerinin bedeli Kurum taraf覺ndan kar覺lan覺r.
irket orta覺 olan veya mesleini serbest olarak icra eden hekimler ile t覺pta uzmanl覺k mevzuat覺na g繹re uzman olan kiiler, 繹zel hukuk kiileri ve/veya vak覺f 羹niversitelerine ait sal覺k kurum ve kurulular覺 b羹nyesinde hizmet vermeleri h璽linde s繹zlemelerinde aksine bir h羹k羹m bulunmad覺k癟a bu Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (b) bendi kapsam覺nda sigortal覺 say覺l覺r. Ancak, bu maddenin yay覺m覺 tarihinden 繹nce 4 羹nc羹 maddenin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendi kapsam覺nda sigortal覺 olarak 癟al覺覺lan s羹relere ilikin haklar sakl覺d覺r.
MADDE 50- 5510 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 14 羹nc羹 maddesine aa覺daki f覺kra eklenmitir.
Birinci f覺kran覺n (b) bendinde belirtilen %15 oran覺, 2015 y覺l覺 Temmuz ve takip eden 繹deme d繹nemlerine ilikin olmak 羹zere %10 olarak uygulan覺r.
MADDE 51- 5510 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 20 nci maddesinin birinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.
506 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 20 nci maddesi kapsam覺ndaki bankalar, sigorta ve reas羹rans irketleri, ticaret odalar覺, sanayi odalar覺, borsalar veya bunlar覺n tekil ettikleri birlikler personeli i癟in kurulmu bulunan sand覺klar覺n itirak癟ileri ile ayl覺k veya gelir balanm覺 olanlar ile bunlar覺n hak sahiplerinin Sosyal G羹venlik Kurumuna devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devir tarihi itibar覺yla sand覺k itirak癟ileri bu Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendi kapsam覺nda sigortal覺 say覺l覺rlar.
MADDE 52- 5510 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 43 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n birinci c羹mlesinde yer alan bu maddenin y羹r羹rl羹k tarihinden itibaren 羹癟 ay i癟inde veya mecburi hizmetlerini tamamlayacaklar覺 tarihten itibaren 羹癟 ay i癟inde ibaresi madde metninden 癟覺kar覺lm覺t覺r.
MADDE 53- 5510 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 59 uncu maddesinde yer alan 13/5/2014 tarihinde Manisa ilinin Soma il癟esinde meydana gelen maden kazas覺 ibaresi, 13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (d璽hil) tarihleri aras覺nda maden ocaklar覺n覺n yer alt覺 ilerinde meydana gelen i kazas覺 eklinde deitirilmitir.
MADDE 54- 5510 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 61- M羹lga 25/4/1985 tarihli ve 3182 say覺l覺 Bankalar Kanunu, m羹lga 4389 say覺l覺 Kanun ve 5411 say覺l覺 Kanun kapsam覺nda faaliyet izni kald覺r覺lan ve (ortaklar覺n覺n temett羹 hari癟 ortakl覺k haklar覺 d璽hil) y繹netim ve denetimi Tasarruf Mevduat覺 Sigorta Fonuna devredilen ya da dorudan iflas覺na karar verilen bankalar ve bu bankalar覺n; h璽kim ortaklar覺, y繹netim ve denetimine sahip olduu itirakleri, ger癟ek ve t羹zel kii h璽kim ortaklar覺n覺n h璽kim ortak olduu irketler ve an覺lan kanunlar kapsam覺nda bankan覺n Fona olan borcundan sorumlu tutulan kiiler hari癟 olmak 羹zere, bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarih itibar覺yla haklar覺nda 2004 say覺l覺 襤cra ve 襤flas Kanunu h羹k羹mlerine g繹re iflas karar覺 verilmi ve ilemleri devam eden, iflas tasfiyesi sonu癟lanm覺 olan irketlerin bor癟lar覺ndan, 506 say覺l覺 Kanunun m羹lga 80 inci ve bu Kanunun 88 inci maddesi 癟er癟evesinde m羹terek ve m羹teselsil sorumluluu bulunanlardan irket y繹netim organlar覺nda g繹rev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanuni temsilciler ve 羹st d羹zey y繹netici veya yetkilileri hakk覺nda Kurum alacaklar覺ndan dolay覺 Kurumca 6183 say覺l覺 Kanun h羹k羹mlerine g繹re icra takibi balat覺lm覺 olsun veya olmas覺n ilgili mevzuata ilikin m羹terek ve m羹teselsil sorumluluklar覺 sona erer, yap覺lan takipler sonland覺r覺l覺r ve bu kiiler hakk覺nda uygulanan hacizler kald覺r覺l覺r. Haklar覺nda icra takibi balat覺lm覺 olanlardan, bu ilemlere kar覺 dava a癟m覺 olanlar覺n bu madde h羹km羹nden yararlanabilmeleri i癟in bu davalar覺ndan feragat etmeleri artt覺r. Bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce ilgililerin ahsi mal varl覺klar覺ndan tahsil edilmi olan tutarlar ret ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar覺 belirlemeye Kurum yetkilidir.
MADDE 55- 5510 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 62- Bu maddenin yay覺m覺 tarihinden 繹nce, ayakta tedavide hekim ve di hekimi muayenesi kat覺l覺m paylar覺n覺n eczanelerce usul羹ne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczac覺lar hakk覺nda 繹ng繹r羹len cezai art, her fatura d繹nemi i癟in br羹t asgari 羹cretin be kat覺 tutar覺n覺 ge癟emez. Bu madde kapsam覺na giren fiiller i癟in bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.
MADDE 56- 5510 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 63- Kendi ad覺na ve hesab覺na ba覺ms覺z 癟al覺anlarla tar覺mda kendi ad覺na ve hesab覺na ba覺ms覺z 癟al覺anlardan, Kuruma kay覺t ve tescilleri yap覺ld覺覺 h璽lde, bu maddenin yay覺mland覺覺 ay覺n sonu itibar覺yla 12 ay ve daha fazla s羹reye ilikin prim borcu bulunanlar覺n, bu s羹relere ilikin prim bor癟lar覺n覺, bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihi takip eden ay ba覺ndan itibaren 羹癟 ay i癟inde 繹dememeleri veya ilgili kanunlar覺 uyar覺nca yap覺land覺rmamalar覺 h璽linde, prim 繹demesi bulunan sigortal覺lar覺n daha 繹nce 繹dedikleri primlerin tam olarak kar覺lad覺覺 ay覺n sonu itibar覺yla, prim 繹demesi bulunmayan sigortal覺lar覺n ise tescil tarihi itibar覺yla sigortal覺l覺覺 durdurulur. Durdurulan s羹reler sigortal覺l覺k s羹resi olarak deerlendirilmez ve bu s羹relere ilikin Kurum alacaklar覺 takip edilmeyerek bunlara Kurum alacaklar覺 aras覺nda yer verilmez. Sigortal覺l覺klar覺 durdurulanlardan bu Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (b) bendi kapsam覺nda 癟al覺maya devam edenlerin sigortal覺l覺klar覺 bu maddenin yay覺m tarihini takip eden ay ba覺 itibar覺yla yeniden balat覺l覺r.
Ancak, daha sonra sigortal覺 ya da hak sahipleri taraf覺ndan talep edilmesi h璽linde durdurulan sigortal覺l覺k s羹relerinin tamam覺, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci f覺kras覺na g繹re belirlenecek prime esas kazan癟 tutar覺 羹zerinden bor癟 tutar覺 hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan bor癟 tutar覺n覺n tamam覺n覺, borcun tebli tarihinden itibaren 羹癟 ay i癟inde 繹dedikleri takdirde, bu s羹reler sigortal覺l覺k s羹resi olarak deerlendirilir. Tebli edilen bor癟 tutar覺n覺n bu s羹re i癟inde tamamen 繹denmemesi h璽linde bu s羹reler sigortal覺l覺k s羹resi olarak deerlendirilmez ve bu madde kapsam覺nda 繹denmi olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilikin borcunun bulunmamas覺 kayd覺yla faizsiz olarak iade edilir. 襤hya edilerek kazan覺lan hizmet s羹releri borcun 繹dendii tarihten itibaren ge癟erli say覺l覺r.
Birinci f覺kraya g繹re sigortal覺l覺klar覺 durdurulanlar ile bunlar覺n bakmakla y羹k羹ml羹 olduu kiiler hakk覺nda 1/1/2012 tarihinden bu maddenin y羹r羹rl羹k tarihine kadar durdurulan s羹reler i癟in genel sal覺k sigortas覺 h羹k羹mleri uygulanmaz.
Sigortal覺l覺klar覺 繹nceki kanunlara g繹re durdurulanlar i癟in de bu maddenin ikinci f覺kras覺 h羹km羹 uygulan覺r.
Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar Kurum taraf覺ndan belirlenir.
MADDE 57- 5510 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 64- 襤verenlerin ve/veya 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺n, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih d璽hil) bu Kanunun 14 羹nc羹, 21 inci, 23 羹nc羹, 39 uncu ve 76 nc覺 maddeleri, 506 say覺l覺 Kanunun m羹lga 10 uncu, 26 nc覺, 27 nci, 28 inci ve 39 uncu maddeleri, 1479 say覺l覺 Kanunun m羹lga 63 羹nc羹 maddesi ve 5434 say覺l覺 Kanunun m羹lga 129 uncu maddesi gereince i kazas覺 ve meslek hastal覺覺, hastal覺k, malull羹k, adi malull羹k ve 繹l羹m h璽lleri ile sigortal覺ya, genel sal覺k sigortal覺s覺na veya bunlar覺n bakmakla y羹k羹ml羹 olduu kiilere y繹nelik fiiller nedeniyle, kesinlemi mahkeme karar覺 sonucu 繹demekle y羹k羹ml羹 bulunduklar覺 her t羹rl羹 bor癟lar覺na, kanuni faiz uygulanan s羹renin balang覺c覺ndan bu maddenin yay覺mland覺覺 tarihe kadar ge癟en s羹re i癟in Y襤-FE ayl覺k deiim oranlar覺 esas al覺narak hesaplanacak tutar覺n, bu maddede belirtilen ekilde ve s羹re i癟inde 繹denmesi h璽linde bu bor癟lara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazge癟ilir.
S繹z konusu mahkeme kararlar覺na ilikin yarg覺lama giderleri ile vek璽let 羹creti, pein 繹deme h璽linde pein 繹deme tarihi, taksitle 繹deme h璽linde son taksit tarihine kadar ge癟en s羹re i癟in Y襤-FE ayl覺k deiim oranlar覺 esas al覺n覺p hesaplanarak son taksit tutar覺yla birlikte defaten yat覺r覺l覺r.
Bu madde h羹k羹mlerinden yararlanmak isteyen bor癟lular覺n bu maddenin yay覺mland覺覺 tarihi izleyen ay ba覺ndan itibaren 羹癟 ay i癟inde Kuruma bavuruda bulunmalar覺, ilk taksiti bu maddenin yay覺mland覺覺 tarihi izleyen ay ba覺ndan itibaren d繹rt ay i癟inde, dier taksitlerini ise ikier ayl覺k d繹nemler h璽linde azami on sekiz eit taksitte 繹demeleri gerekir.
Bu madde h羹k羹mlerine g繹re hesaplanan tutar覺n ilk taksit 繹deme s羹resi i癟inde tamamen 繹denmesi h璽linde, bu tutar i癟in bu maddenin yay覺mland覺覺 tarihten 繹deme tarihine kadar ge癟en s羹re i癟in herhangi bir faiz al覺nmaz.
Bu maddeye g繹re 繹denmesi gereken taksitlerden; bir takvim y覺l覺nda iki veya daha az taksitin, s羹resinde 繹denmemesi veya eksik 繹denmesi h璽linde, 繹denmeyen veya eksik 繹denen taksit tutarlar覺n覺n son taksiti izleyen ay覺n sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri i癟in 4/12/1984 tarihli ve 3095 say覺l覺 Kanuni Faiz ve Temerr羹t Faizine 襤likin Kanuna g繹re hesaplanacak yasal faizi ile birlikte 繹denmesi art覺yla bu madde h羹k羹mlerinden yararlan覺l覺r. S羹resinde 繹denmeyen veya eksik 繹denen taksitlerin belirtilen ekilde de 繹denmemesi veya bir takvim y覺l覺nda ikiden fazla taksitin s羹resinde 繹denmemesi veya eksik 繹denmesi h璽linde bu madde h羹k羹mlerinden yararlanma hakk覺 kaybedilir. Bu h羹k羹m, alacaklar覺 tahsil daireleri a癟覺s覺ndan taksitlendirilen alacaklar i癟in ayr覺 ayr覺 uygulan覺r.
Ge癟ici 60 覺nc覺 maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺n覺n (b) ve (c) bentleri, yedinci, sekizinci, onuncu, on beinci ve on sekizinci f覺kralar覺 bu maddeden yararlanmak i癟in bavuranlar hakk覺nda da uygulan覺r.
Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar覺 belirlemeye Kurum yetkilidir.
MADDE 58- 5510 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 65- 4 羹nc羹 maddenin birinci f覺kras覺n覺n (a) ve (b) bentleri kapsam覺ndaki sigortal覺 ve hak sahiplerine;
a) 2015 y覺l覺ndan 繹nce balanm覺 ve 2015 y覺l覺 Ocak 繹deme d繹neminde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci f覺kras覺na g繹re art覺r覺lm覺 gelir ve ayl覺k tutarlar覺, 2015 y覺l覺 Temmuz 繹deme d繹neminden itibaren Kanunun 55 inci maddesinin ikinci f覺kras覺na g繹re art覺r覺l覺r. Art覺r覺lan gelir ve ayl覺k tutarlar覺 dosya baz覺nda 繹denmesi gereken miktar esas al覺nmak kayd覺yla; 2015 y覺l覺 Temmuz 繹deme d繹neminde 1.000 TL (d璽hil) ve alt覺nda olanlar 100 TL tutar覺nda, 1.000 TLnin 羹st羹nde olanlar da 1.100 TLyi ge癟meyecek tutarda ayr覺ca art覺r覺l覺r.
b) 2015 y覺l覺nda balanacak malull羹k, yal覺l覺k veya 繹l羹m ayl覺klar覺n覺n 27 nci, 29 uncu, 33 羹nc羹 ve ge癟ici 2 nci maddelere g繹re 2015 y覺l覺 Ocak ay覺 itibar覺yla hesaplanan ayl覺k tutarlar覺, (a) bendinde belirtilen ekilde art覺r覺larak 繹denir.
c) 襤 kazalar覺 ile meslek hastal覺klar覺 sigortas覺ndan hak kazan覺lan gelirlere esas g羹nl羹k kazan癟 hesab覺na giren;
1) Son takvim ay覺 2015 y覺l覺n覺n birinci yar覺s覺na ait olanlara balanacak gelirler 2015 y覺l覺 Ocak ve Temmuz 繹deme d繹nemlerinde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci f覺kras覺na ve birinci f覺kran覺n (a) bendinin ikinci c羹mlesine g繹re,
2) Son takvim ay覺 2015 y覺l覺n覺n ikinci yar覺s覺na ait olanlara balanacak gelirler ise 2015 y覺l覺 Temmuz 繹deme d繹neminde 55 inci maddenin ikinci f覺kras覺na ve birinci f覺kran覺n (a) bendinin ikinci c羹mlesine g繹re,
art覺r覺larak 繹denir.
d) Birinci f覺kran覺n (a) bendinin ikinci c羹mlesine g繹re yap覺lacak art覺 tutar覺;
1) 襤 kazalar覺 ve meslek hastal覺klar覺 sigortas覺ndan s羹rekli i g繹remezlik geliri almakta olanlara, gelir balanmas覺na esas olan s羹rekli i g繹remezlik derecesi oran覺nda,
2) l羹m dosyalar覺nda hak sahiplerinin hisseleri oran覺nda,
3) Yabanc覺 羹lkelerle akdedilen sosyal g羹venlik s繹zlemeleri uyar覺nca k覺smi gelir veya ayl覺k alanlara, 羹lkemiz mevzuat覺na tabi olarak ge癟en prim 繹deme g羹n say覺lar覺n覺n, sosyal g羹venlik s繹zlemesine g繹re nazara al覺nan toplam prim 繹deme g羹n say覺s覺na olan oran覺na g繹re,
uygulan覺r.
e) Birinci f覺kran覺n (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ekilde art覺r覺lan gelir ve ayl覺klar, 2015 y覺l覺 Temmuz 繹deme d繹neminde 55 inci maddeye g繹re ayr覺ca art覺r覺lmaz.
MADDE 59- 5510 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 66- 10/6/2003 (d璽hil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi aras覺nda k繹m羹r ve linyit madenlerinin yer alt覺 ilerinde meydana gelen i kazas覺 sonucunda 繹len sigortal覺n覺n; genel sal覺k sigortas覺 primi d璽hil kendi sigortal覺l覺覺 nedeniyle prim ve prime ilikin her t羹rl羹 bor癟lar覺 terkin edilir ve 繹l羹m tarihinde sigortal覺ya ilikin artlar aranmaks覺z覺n hak sahiplerine ayl覺k balan覺r. Bu ekilde balanan ayl覺klara ilikin primlerin eksik olan k覺sm覺 Maliye Bakanl覺覺nca Kuruma 繹denir.
Gelir ve ayl覺klar覺n hesaplanmas覺 ile hak sahiplerine paylat覺r覺lmas覺nda sigortal覺n覺n 繹l羹m tarihinde y羹r羹rl羹kte olan Kanun h羹k羹mleri esas al覺n覺r.
Birinci f覺kra kapsam覺nda olan ve 2008 Ekim ay覺 ba覺ndan 繹nce 繹len sigortal覺n覺n hak sahibi e ve 癟ocuklar覺ndan artan hisse bulunmas覺 h璽linde ana ve babaya 506 say覺l覺 Kanunun m羹lga maddelerindeki, bu tarihten sonra 繹len sigortal覺n覺n ana ve babas覺na ise Kanunun 34 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (d) bendinde belirtilen her t羹rl羹 kazan癟 ve irattan elde etmi olduu gelirinin asgari 羹cretin net tutar覺ndan daha az olmas覺 ve dier 癟ocuklar覺ndan hak kazan覺lan gelir ve ayl覺klar hari癟 olmak 羹zere gelir ve/veya ayl覺k balanmam覺 olmas覺 artlar覺 aranmaks覺z覺n gelir ve ayl覺k balan覺r.
Bu madde kapsam覺nda yaz覺l覺 istekte bulunan hak sahiplerinin gelir ve ayl覺klar覺, bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihi takip eden ay ba覺ndan balat覺l覺r ve balanan gelir ve ayl覺klar i癟in geriye y繹nelik herhangi bir 繹deme yap覺lmaz.
Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺, Maliye Bakanl覺覺 ve Hazine M羹stearl覺覺nca m羹tereken tespit edilir.
MADDE 60- 13/10/1983 tarihli ve 2918 say覺l覺 Karayollar覺 Trafik Kanununun 98 inci maddesinin birinci f覺kras覺na kazazedenin sosyal g羹vencesi olup olmad覺覺na bak覺lmaks覺z覺n ibaresinden sonra gelmek 羹zere genel sal覺k sigortal覺s覺 say覺lanlar i癟in belirlenen sal覺k hizmeti geri 繹deme usul ve esaslar覺 癟er癟evesinde ibaresi ve aa覺daki c羹mle eklenmitir.
Ancak, Sosyal G羹venlik Kurumu, bu kapsama girenler y繹n羹nden genel sal覺k sigortal覺s覺 say覺lanlar i癟in belirlenen sal覺k hizmetlerine ilave sal覺k hizmetlerini belirler, protez ve ortezler i癟in farkl覺 birim fiyat覺 tespit eder. Bu sal覺k hizmetleri sal覺k uygulama tebliindeki istisnai sal覺k hizmetleri kapsam覺na d璽hil edilmez.
MADDE 61- 21/9/2006 tarihli ve 5544 say覺l覺 Meslek簾 Yeterlilik Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (c) bendi aa覺daki ekilde deitirilmitir.
c) Meslek standartlar覺n覺 ve yeterlilikleri onaylamak.
MADDE 62- 5544 say覺l覺 Kanunun 11 inci maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki bentler eklenmitir.
癟) Denetim Dairesi Bakanl覺覺.
d) T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesi Dairesi Bakanl覺覺.
MADDE 63- 5544 say覺l覺 Kanunun 13 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a), (b) ve (c) bentleri aa覺daki ekilde deitirilmitir.
a) Bireylerin 繹l癟me, deerlendirme ve belgelendirilmesine ilikin faaliyetleri ger癟ekletirmek.
b) S覺nav ve belgelendirme kurulular覺 ile eitim akreditasyon kurumlar覺n覺n yetkilendirilmesini salamak ve bu kurululara y繹nelik rehberlik faaliyetlerini ger癟ekletirmek.
c) Ulusal meslek簾 yeterlilikler alan覺ndaki eitim ve 繹retim kurumlar覺n覺n akreditasyonuna ve yabanc覺lar覺n sahip olduklar覺 meslek簾 yeterlilik sertifikalar覺n覺n dorulanmas覺na ilikin faaliyetleri ger癟ekletirmek.
MADDE 64- 5544 say覺l覺 Kanuna 13/A maddesinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki madde eklenmitir.
Denetim Dairesi Bakanl覺覺
MADDE 13/B- (1) Denetim Dairesi Bakanl覺覺n覺n g繹revleri unlard覺r:
a) Yetkilendirilmi kurum ve eitim akreditasyon kurumu olma bavurular覺n覺 Kurum mevzuat覺 d璽hilinde incelemek ve deerlendirmede bulunmak.
b) Yetkilendirilmi kurumlar ile eitim akreditasyon kurumlar覺n覺n Kurumla ilgili faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve deerlendirmek.
c) Denetim standartlar覺n覺 ve akreditasyon ilkelerini esas alarak Kurum faaliyetlerinde kalite g羹vencesini salamak amac覺yla arat覺rma ve inceleme yapmak.
癟) 襤zleme, deerlendirme ve denetimlere ilikin standart ve ilkelerin oluturulmas覺n覺 salamak, denetim rehberleri haz覺rlamak, denetimlerin etkililiini ve verimliliini artt覺r覺c覺 g繹r羹 ve 繹nerilerde bulunmak.
d) Bakan taraf覺ndan verilen g繹revler ile mevzuatta 繹ng繹r羹len benzeri g繹revleri yapmak.
(2) Bu madde kapsam覺nda denetim veya inceleme amac覺yla g繹revlendirilen uzman ve uzman yard覺mc覺lar覺 hakk覺nda 10/2/1954 tarihli ve 6245 say覺l覺 Harc覺rah Kanununun 33 羹nc羹 maddesinin (b) f覺kras覺 h羹km羹 uygulan覺r.
MADDE 65- 5544 say覺l覺 Kanuna 13/A maddesinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki madde eklenmitir.
T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesi Dairesi Bakanl覺覺
MADDE 13/C- (1) T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesi Dairesi Bakanl覺覺n覺n g繹revleri unlard覺r:
a) T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesinin oluturulmas覺na, gelitirilmesine, g羹ncelliinin salanmas覺na ve y羹r羹t羹lmesine ilikin 癟al覺malar覺 yapmak ve ilgili kurum ve kurulular ile koordinasyonu salamak.
b) T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesinde belirlenen kurul ve yap覺lar覺n oluturulmas覺na, iletilmesine ve s羹rd羹r羹lmesine ilikin 癟al覺malar覺 y羹r羹tmek.
c) T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesinin Avrupa Yeterlilikler er癟evesi ve dier b繹lgesel yeterlilik 癟er癟eveleriyle referanslanmas覺 癟al覺malar覺n覺 ve dier 羹lkelerin ulusal yeterlilik 癟er癟eveleriyle kar覺l覺kl覺 tan覺ma 癟al覺malar覺n覺 y羹r羹tmek.
癟) al覺ma konular覺yla ilgili arat覺rma yapmak, yay覺n haz覺rlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler 癟er癟evesinde sistemde yap覺lmas覺 gereken deiiklikleri tespit etmek.
d) Bakan taraf覺ndan verilen g繹revler ile mevzuatta 繹ng繹r羹len benzeri g繹revleri yapmak.
MADDE 66- 5544 say覺l覺 Kanunun 14 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (b) bendi madde metninden 癟覺kar覺lm覺 ve f覺kraya aa覺daki bentler eklenmitir.
c) Strateji Gelitirme Dairesi Bakanl覺覺.
癟) 襤nsan Kaynaklar覺 ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl覺覺.
MADDE 67- 5544 say覺l覺 Kanuna 15 inci maddesinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki madde eklenmitir.
Strateji Gelitirme Dairesi Bakanl覺覺
MADDE 15/A- (1) Strateji Gelitirme Dairesi Bakanl覺覺n覺n g繹revleri unlard覺r:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 say覺l覺 Kamu Mal簾 Y繹netimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 say覺l覺 Kanunun 15 inci maddesi ve dier mevzuatla strateji gelitirme ve mali hizmetler birimlerine verilen g繹revleri y羹r羹tmek.
MADDE 68- 5544 say覺l覺 Kanunun 16 nc覺 maddesi bal覺覺yla birlikte aa覺daki ekilde deitirilmitir.
襤nsan Kaynaklar覺 ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl覺覺
MADDE 16- (1) 襤nsan Kaynaklar覺 ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl覺覺n覺n g繹revleri unlard覺r:
a) Kurum personelinin ie al覺m覺 ve 繹zl羹k haklar覺na ilikin i ve ilemleri y羹r羹tmek, performans 繹l癟羹tleri ile insan kaynaklar覺 politikas覺n覺 haz覺rlamak.
b) Kurum hizmetleri i癟in gerekli olan biliim altyap覺s覺n覺 oluturmak, teknolojik gelimeleri takip etmek, bilgi g羹venlii ve g羹venilirlii konusunda gereken 繹nlemleri almak, belirlenmi politikalar覺 ve ilkeleri uygulamak.
c) Kurumun evrak, ariv, dok羹mantasyon ve ta覺n覺r hizmetlerini y羹r羹tmek ve koordine etmek.
癟) Kurumun ihale, sat覺n alma ve lojistik ilemlerini y羹r羹tmek.
d) Bakan taraf覺ndan verilen g繹revler ile mevzuatta 繹ng繹r羹len benzeri g繹revleri yapmak.
MADDE 69- 5544 say覺l覺 Kanunun 21 inci maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.
(3) Y羹r羹rl羹kte olan meslek standartlar覺 en ge癟 be y覺lda bir yeniden deerlendirilir. Ulusal meslek standartlar覺n覺n ve ulusal yeterliliklerin g羹ncellenmesi ve iptaline ilikin usul ve esaslar y繹netmelikle belirlenir. Deiikliklerin kabul羹 ve yay覺mlanmas覺 ikinci f覺krada belirtilen usule tabidir.
(4) Meslek簾 ve teknik eitim ve 繹retime ilikin orta ve y羹ksek繹retim programlar覺, Mill簾 Eitim Bakanl覺覺 ve 羹niversiteler taraf覺ndan bir y覺l i癟inde ilgili ulusal meslek standartlar覺yla uyumlu h璽le getirilir, eitim ve 繹retimin bu programlara g繹re verilmesi salan覺r.
MADDE 70- 5544 say覺l覺 Kanunun 23/A maddesinin ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.
(2) Kalite g羹vencesi salanm覺 t羹m yeterlilikler T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesine d璽hil edilir. Yeterliliklerin kalite g羹vencesinin salanmas覺na ilikin 繹l癟羹tler Kurum taraf覺ndan belirlenir. T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesinin oluumu ve y羹r羹t羹lmesi i癟in Mill簾 Eitim Bakanl覺覺, Y羹ksek繹retim Kurulu, Kurum ve ilgili taraflar覺n temsilcilerinden oluan kurul, komisyon ve 癟al覺ma gruplar覺 gibi dan覺ma, karar ve uygulama birimleri oluturulabilir. Bu birimlerin oluturulmas覺na, iletilmesine, kalite g羹vence 繹l癟羹tlerine, kalite g羹vencesini belirleyecek kurum ve kurulular覺n belirlenmesine ve T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesinin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Karar覺 ile y羹r羹rl羹e konulan y繹netmelikle belirlenir.
MADDE 71- 5544 say覺l覺 Kanunun 24 羹nc羹 maddesinin ikinci f覺kras覺n覺n 羹癟羹nc羹 c羹mlesi aa覺daki ekilde deitirilmi, beinci f覺kras覺nda yer alan iktisad簾 ve idar簾 bilimler, ibaresinden sonra gelmek 羹zere fen ve edebiyat, ibaresi eklenmi, yedinci ve sekizinci f覺kralar覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.
Personel say覺s覺n覺n mevcut pozisyon say覺lar覺n覺n yar覺s覺n覺 amamak kayd覺yla art覺r覺lmas覺na ve unvanlarda deiiklik yap覺lmas覺na Y繹netim Kurulunun karar覺 ve ilgili Bakan覺n teklifi 羹zerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.
(7) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal g羹venlik y繹n羹nden 31/5/2006 tarihli ve 5510 say覺l覺 Sosyal Sigortalar ve Genel Sal覺k Sigortas覺 Kanununun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendine tabidir. Ancak, sosyal g羹venlik y繹n羹nden 5510 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 4 羹nc羹 maddesi kapsam覺nda g繹rev yapmakta iken Y繹netim Kurulu Bakan覺 se癟ilen Kurum Bakan覺, emeklilik ve sosyal g羹venlik y繹n羹nden Bakanl覺k genel m羹d羹r羹n羹n sahip olduu g繹sterge, ek g繹sterge, makam, temsil ve dier tazminatlar覺 aynen uygulanarak 5510 say覺l覺 Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (c) bendi ile ilikilendirilir ve Kurumda ge癟mi olan hizmeti bu esasa g繹re deerlendirilir.
(8) Kamu g繹revlisi iken Y繹netim Kurulu Bakan覺 se癟ilen kiinin 繹nceki kurumu ile olan ilikisi sona erer. Kamu g繹revine d繹nmesini engelleyecek ekilde olanlar hari癟 olmak 羹zere Kurumdaki g繹revi herhangi bir nedenle sona eren Y繹netim Kurulu Bakan覺, temsilcisi olduu bakanl覺kta durumuna uygun bir kadroya en ge癟 bir ay i癟inde atan覺r. Durumuna uygun kadroya atan覺ncaya kadar Y繹netim Kurulu Bakan覺 gibi Kurum b羹t癟esinden 羹creti 繹denmeye devam olunur. Bu f覺kra uyar覺nca g繹reve balayan Bakan覺n Kurumda ge癟en hizmetleri, kazan覺lm覺 hak ayl覺k derece ve kademelerinde deerlendirilir. Akademik unvanlar覺n kazan覺lmas覺na ilikin h羹k羹mler sakl覺d覺r.
MADDE 72- 5544 say覺l覺 Kanunun 26 nc覺 maddesinin birinci f覺kras覺na (d) bendinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki bent eklenmi ve dier bentler buna g繹re tesels羹l ettirilmitir.
e) Ulusal meslek簾 yeterlilikler alan覺nda eitim ve 繹retim kurumlar覺n覺n akreditasyonundan elde edilen gelirler.
MADDE 73- 5544 say覺l覺 Kanunun 27 nci maddesinin birinci f覺kras覺na (c) bendinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki bent eklenmi ve dier bentler buna g繹re tesels羹l ettirilmitir.
癟) Ulusal meslek簾 yeterlilikler alan覺nda eitim ve 繹retim kurumlar覺n覺n akreditasyonuna ilikin giderler.
MADDE 74- 5544 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ek madde eklenmitir.
EK MADDE 1- (1) Tehlikeli ve 癟ok tehlikeli ilerden olup, Kurumca standard覺 yay覺mlanan ve Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak teblilerde belirtilen mesleklerde, tebliin yay覺m tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda d羹zenlenen esaslara g繹re meslek簾 yeterlilik belgesine sahip olmayan kiiler 癟al覺t覺r覺lamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 say覺l覺 Mesleki Eitim Kanununa g繹re ustal覺k belgesi alm覺 olanlar ile Mill簾 Eitim Bakanl覺覺na bal覺 meslek簾 ve teknik eitim okullar覺ndan ve 羹niversitelerin meslek簾 ve teknik eitim veren okul ve b繹l羹mlerinden mezun olup, diplomalar覺nda veya ustal覺k belgelerinde belirtilen b繹l羹m, alan ve dallarda 癟al覺t覺r覺lanlar i癟in meslek簾 yeterlilik belgesi art覺 aranmaz.
(2) Bakanl覺klar ile kamu kurum ve kurulular覺n覺n g繹rev alanlar覺n覺 ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilikin gerekli d羹zenlemeler bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren on iki ay i癟inde yap覺l覺r.
(3) Birinci f覺kraya ilikin denetimler i m羹fettilerince yap覺l覺r. Birinci f覺krada belirtilen h羹k羹mlere ayk覺r覺 davranan iveren veya iveren vekillerine al覺ma ve 襤 Kurumu il m羹d羹r羹 taraf覺ndan her bir 癟al覺an i癟in be y羹z T羹rk liras覺 idari para cezas覺 verilir. Bu Kanuna g繹re verilen idari para cezalar覺 tebliinden itibaren bir ay i癟inde 繹denir.
MADDE 75- 5544 say覺l覺 Kanunun 襤hdas Edilen Pozisyonlar Cetveli aa覺daki ekilde deitirilmitir.

POZ襤SYON CETVEL襤

POZ襤SYON UNVANI SAYISI
Kurum Bakan覺 1
Bakan Yard覺mc覺s覺 2
Meslek Standartlar覺 Dairesi Bakan覺 1
S覺nav ve Belgelendirme Dairesi Bakan覺 1
Uluslararas覺 襤likiler ve Avrupa Birlii Dairesi Bakan覺 1
Denetim Dairesi Bakan覺 1
T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesi Dairesi Bakan覺 1
1. Hukuk M羹aviri 1
Strateji Gelitirme Dairesi Bakan覺 1
襤nsan Kaynaklar覺 ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakan覺 1
Uzman 90
Uzman Yard覺mc覺s覺 45
Avukat 2
M羹tercim/Terc羹man 1
襤statistik癟i 7
M羹hendis 4
Bilgisayar Programc覺s覺 1
繹z羹mleyici 1
Mali Hizmetler Uzman覺 2
Mali Hizmetler Uzman Yard覺mc覺s覺 2
Muhasebeci 1
Bilgisayar 襤letmeni 4
Sekreter 6
B羹ro G繹revlisi 20
TOPLAM 197
MADDE 76- 5544 say覺l覺 Kanunun 1 inci maddesinin birinci f覺kras覺nda yer alan ulusal yeterlilik 癟er癟evesiyle ibaresi T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesiyle, 2 nci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (d) bendinde yer alan Ulusal yeterlilik 癟er癟evesi ibaresi T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesi, 21 inci maddesinin birinci f覺kras覺nda yer alan Ulusal Yeterlilik er癟evesi ibaresi T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesi, 23/A maddesinin madde bal覺覺 T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesi ve maddenin birinci f覺kras覺nda yer alan Ulusal Yeterlilik er癟evesinin ibaresi T羹rkiye Yeterlilikler er癟evesinin eklinde deitirilmitir.
MADDE 77- 10/12/2003 tarihli ve 5018 say覺l覺 Kamu Mal簾 Y繹netimi ve Kontrol Kanununun 27 nci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (h) bendinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki bent eklenmitir.
覺) T羹rkiye 襤 Kurumu taraf覺ndan y羹r羹t羹len aktif ig羹c羹 hizmetleri kapsam覺nda kurs ve programlar,
MADDE 78- 14/6/1989 tarihli ve 3572 say覺l覺 襤yeri A癟ma ve al覺ma Ruhsatlar覺na Dair Kanun H羹km羹nde Kararnamenin Deitirilerek Kabul羹ne Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki bentler eklenmitir.
覺) 27/1/1954 tarihli ve 6235 say覺l覺 T羹rk M羹hendis ve Mimar Odalar覺 Birlii Kanunu uyar覺nca m羹hendis ve mimar meslek mensuplar覺nca a癟覺lan b羹rolara,
i) 11/4/1928 tarihli ve 1219 say覺l覺 Tababet ve uabat覺 Sanatlar覺n覺n Tarz覺 襤cras覺na Dair Kanuna g繹re a癟覺lan muayenehane ve m羹terek muayenehanelere,
MADDE 79- 4/4/2007 tarihli ve 5620 say覺l覺 Kamuda Ge癟ici 襤 Pozisyonlar覺nda al覺anlar覺n S羹rekli 襤癟i Kadrolar覺na veya S繹zlemeli Personel Stat羹s羹ne Ge癟irilmeleri, Ge癟ici 襤癟i al覺t覺r覺lmas覺 ile Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Kanuna aa覺daki ek madde eklenmitir.
EK MADDE 2- (1) Kamu kurum ve kurulular覺nda s羹rekli i癟i kadrosunda g繹rev yapan ve ilgili mevzuat覺na g繹re al覺nan sal覺k kurulu raporunda en az y羹zde k覺rk oran覺nda engelli olduu belirtilen i癟iler ile a覺r engelli raporlu ei veya bakmakla y羹k羹ml羹 olduu birinci derece kan h覺s覺mlar覺 bulunan i癟iler, engellilik durumundan kaynaklanan gerek癟elere dayal覺 olarak kurum i癟inde yer deitirme talebinde bulunabilir.
(2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kurulular覺n覺n kadro imk璽nlar覺 ve tekilat yap覺lar覺 dikkate al覺narak kar覺lan覺r.
(3) 襤癟inin kendisinin veya birlikte yaad覺覺 ei ve bakmakla y羹k羹ml羹 olduu 癟ocuklar覺n覺n engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum i癟inde yer deiiklii talep etmesi h璽linde, yer deitirme suretiyle atama yap覺lacak yerin, i癟inin ve bu f覺kra kapsam覺ndaki yak覺nlar覺n覺n engellilik durumuna uygun olmas覺 esast覺r.
(4) Engellilik durumu devam ettii s羹rece kurum ve kurulularca istei d覺覺nda i癟inin g繹rev yeri deitirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan i癟iler hakk覺nda genel h羹k羹mler 癟er癟evesinde ilem yap覺l覺r.
MADDE 80- 10/2/1954 tarihli ve 6245 say覺l覺 Harc覺rah Kanununun 33 羹nc羹 maddesinin (b) f覺kras覺na aa覺daki paragraf eklenmitir.
Bu f覺kra kapsam覺nda kurumlar覺na ait tefti, denetim, inceleme veya soruturma amac覺yla memuriyet mahalli d覺覺na g繹revlendirilenlere, bu mahaller i癟indeki g繹revlerine ilikin kurumlar覺nca ta覺t salanamamas覺 h璽linde yol masraf覺; acil ve zorunlu h璽llerde taksi, dier durumlarda ise mutat ta覺t 羹zerinden 繹denir. Ancak bu ama癟la verilecek yol masraf覺 her g羹n i癟in, m羹stahak olduklar覺 g羹ndelik tutar覺n覺 aamaz. Memuriyet mahalli d覺覺nda, takip edilmesi gereken yolun d覺覺nda bir yoldan veya kullan覺lmas覺 gereken ta覺t arac覺ndan baka bir ara癟la yolculuk yap覺lmas覺n覺n iin aciliyetine veya gereine g繹re zorunlu olmas覺 h璽linde ise bu yol ve ta覺t arac覺na ilikin yol masraf覺 ger癟ek masraf 羹zerinden verilir.
MADDE 81- 18/10/2012 tarihli ve 6356 say覺l覺 Sendikalar ve Toplu 襤 S繹zlemesi Kanununun ge癟ici 6 nc覺 maddesinin ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi, 羹癟羹nc羹 f覺kras覺 y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺t覺r.
(2) M羹lga 2822 say覺l覺 Kanunun 12 nci maddesine g繹re Bakanl覺k癟a yay覺mlanan 2009 Temmuz istatistiinde kurulu bulunduu ikolunda 癟al覺an i癟ilerin en az y羹zde onunu 羹yesi bulunduran i癟i sendikalar覺 ile 2009 Temmuz istatistii sonras覺nda 15/9/2012 tarihine kadar kurulmu i癟i sendikalar覺n覺n, bu maddenin y羹r羹rl羹羹nden 繹nce imzalad覺klar覺 toplu i s繹zlemelerinden bir sonraki toplu i s繹zlemesiyle s覺n覺rl覺 olmak 羹zere yapacaklar覺 yetki tespit bavurular覺 ile kurulu bulunduklar覺 ikolundaki dier iyeri ve iletmelerde bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren bir y覺l i癟inde yapacaklar覺 yetki tespit bavurular覺 41 inci maddede yer alan iyeri veya iletme 癟ounluu artlar覺na g繹re sonu癟land覺r覺l覺r.
MADDE 82- 23/6/1965 tarihli ve 634 say覺l覺 Kat M羹lkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki bent ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.
l) Anagayrimenkulde bulunan asans繹rlerin g羹venli bir ekilde iletilmesinin salanmas覺 amac覺yla ayl覺k bak覺mlar覺 ile y覺ll覺k kontrollerinin ilgili teknik d羹zenlemelere uygun ekilde yapt覺r覺lmas覺 ve bu ilemlere ilikin 羹cretlerin 繹denmesi.
Bu Kanunun 34 羹nc羹 maddesinde belirtilen artlar覺 ta覺mas覺na ramen y繹netici atamas覺 yap覺lmayan anagayrimenkulde, birinci f覺krada say覺lan ilerin yapt覺r覺lmas覺ndan kat malikleri m羹tereken sorumludur.
MADDE 83- 22/2/2005 tarihli ve 5302 say覺l覺 襤l zel 襤daresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki bent ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.
h) Belediye s覺n覺rlar覺 d覺覺nda, yap覺 ruhsat覺 veya yap覺 kullanma izni hangi idare taraf覺ndan verilmi olursa olsun, hizmete sunulacak olan asans繹rlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat 癟er癟evesinde y覺ll覺k periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmi muayene kurulular覺 arac覺l覺覺yla yapt覺rmak, gerekli h璽llerde asans繹rleri hizmet d覺覺 b覺rakmak. Bu bent uyar覺nca asans繹rlerin y覺ll覺k periyodik kontrol羹n羹 yapabilecek il 繹zel idareleri ile yetkilendirilmi muayene kurulular覺n覺n sahip olmas覺 gereken koullar, y覺ll覺k periyodik kontrol esaslar覺 ile y覺ll覺k periyodik kontrol 羹cretleri Vilayetler Hizmet Birlii, T羹rk M羹hendis ve Mimar Odalar覺 Birlii ve T羹rk Standardlar覺 Enstit羹s羹 temsilcilerinin de yer alaca覺 bir komisyon taraf覺ndan belirlenir. Konuya ilikin d羹zenlemeler, komisyon kararlar覺 dorultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl覺覺 taraf覺ndan yap覺l覺r.
Birinci f覺kran覺n (h) bendinde d羹zenlenen yetkinin usul羹ne uygun kullan覺lmamas覺 sonucu oluacak yaralanma ve 繹l羹m olaylar覺ndan dolay覺, ilgili il 繹zel idaresi yetkilileri 5237 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanunu h羹k羹mlerine g繹re sorumludur.
MADDE 84- 3/7/2005 tarihli ve 5393 say覺l覺 Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki bent ve maddeye birinci f覺kras覺ndan sonra gelmek 羹zere aa覺daki f覺kra eklenmitir.
s) Belediye s覺n覺rlar覺 i癟erisinde, yap覺 ruhsat覺 veya yap覺 kullanma izni hangi idare taraf覺ndan verilmi olursa olsun, hizmete sunulacak olan asans繹rlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat 癟er癟evesinde y覺ll覺k periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmi muayene kurulular覺 arac覺l覺覺yla yapt覺rmak, gerekli h璽llerde asans繹rleri hizmet d覺覺 b覺rakmak.
(s) bendi uyar覺nca asans繹rlerin y覺ll覺k periyodik kontrol羹n羹 yapacak belediyeler ile yetkilendirilmi muayene kurulular覺n覺n sahip olmas覺 gereken artlar, y覺ll覺k periyodik kontrol esaslar覺 ile y覺ll覺k periyodik kontrol 羹cretleri T羹rkiye Belediyeler Birlii, T羹rk M羹hendis ve Mimar Odalar覺 Birlii ve T羹rk Standardlar覺 Enstit羹s羹 temsilcilerinin de yer alaca覺 bir komisyon taraf覺ndan belirlenir. Konuya ilikin d羹zenlemeler, komisyon kararlar覺 dorultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl覺覺 taraf覺ndan yap覺l覺r.
MADDE 85- 5393 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ek madde eklenmitir.
Asans繹r y覺ll覺k kontrol faaliyetlerine ilikin sorumluluk
EK MADDE 1- Bu Kanunun 15 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (s) bendinde d羹zenlenen yetkinin usul羹ne uygun kullan覺lmamas覺 sonucu oluacak yaralanma ve 繹l羹m olaylar覺ndan dolay覺, ilgili belediye yetkilileri 5237 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanunu h羹k羹mlerine g繹re sorumludur.
MADDE 86- 13/12/1983 tarihli ve 178 say覺l覺 Maliye Bakanl覺覺n覺n Tekilat ve G繹revleri Hakk覺nda Kanun H羹km羹nde Kararnamenin ek 26 nc覺 maddesi y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺t覺r.
MADDE 87- 178 say覺l覺 Kanun H羹km羹nde Kararnameye aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
GE襤C襤 MADDE 15- Maliye Y羹ksek Eitim Merkezi Bakan覺 ve Maliye Y羹ksek Eitim Merkezi Bakan Yard覺mc覺s覺 kadrolar覺nda bulunanlar覺n g繹revi bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihte sona erer. Bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihte, 190 say覺l覺 Genel Kadro ve Usul羹 Hakk覺nda Kanun H羹km羹nde Kararnamenin eki (I) say覺l覺 cetvelin Maliye Bakanl覺覺na ait b繹l羹m羹nde yer alan; Maliye Y羹ksek Eitim Merkezi Bakan覺 ile Maliye Y羹ksek Eitim Merkezi Bakan Yard覺mc覺s覺 kadrolar覺, Bakanl覺k M羹aviri kadrolar覺 olarak deitirilmi say覺l覺r. Bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihte; Maliye Y羹ksek Eitim Merkezi Bakan覺 ile Maliye Y羹ksek Eitim Merkezi Bakan Yard覺mc覺lar覺 Bakanl覺k M羹aviri kadrolar覺na herhangi bir ileme gerek kalmaks覺z覺n atanm覺 say覺l覺r. Bu madde uyar覺nca atanm覺 say覺lanlara, yeni kadrolar覺na atanm覺 say覺ld覺klar覺 tarih itibar覺yla eski kadrolar覺na ilikin olarak en son ayda ald覺klar覺 ek ders 羹creti hari癟 olmak 羹zere 羹cret ve tazminat toplam net tutar覺n覺n (bu tutar sabit bir deer olarak esas al覺n覺r); yeni atand覺klar覺 kadrolara ilikin olarak yap覺lan, ek ders 羹creti hari癟 olmak 羹zere ayl覺k, ek g繹sterge, 羹cret ve her t羹rl羹 tazminat ve benzeri 繹demelerin toplam net tutar覺ndan fazla olmas覺 h璽linde aradaki fark tutar覺, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks覺z覺n fark kapan覺ncaya kadar ayr覺ca tazminat olarak 繹denir. Atanm覺 say覺ld覺klar覺 kadro unvanlar覺nda istee bal覺 olarak herhangi bir deiiklik olanlarla kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat覺 繹denmesine son verilir. Bu maddeyle deitirilen Bakanl覺k M羹aviri kadrolar覺, boalmalar覺 h璽linde herhangi bir ileme gerek kalmaks覺z覺n iptal edilmi say覺l覺r.
Kald覺r覺lan Maliye Y羹ksek Eitim Merkezi Bakanl覺覺na tahsis edilen kadrolar ile birinci f覺kra d覺覺nda kalan dier personel ve Bakanl覺kta kullan覺lan her t羹rl羹 ta覺n覺r, dosya, yaz覺l覺 ve elektronik ortamdaki her t羹rl羹 kay覺t ve dier dok羹manlar herhangi bir ileme gerek kalmaks覺z覺n Personel Genel M羹d羹rl羹羹ne devredilmi say覺l覺r.
Dier mevzuatta Maliye Y羹ksek Eitim Merkezi Bakanl覺覺na yap覺lan at覺flar Maliye Bakanl覺覺 Personel Genel M羹d羹rl羹羹ne yap覺lm覺 say覺l覺r.
GE襤C襤 MADDE 1- (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 say覺l覺 襤 Kanunu ile Baz覺 Kanun ve Kanun H羹km羹nde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺 ile Baz覺 Alacaklar覺n Yeniden Yap覺land覺r覺lmas覺na Dair Kanunun 11 inci maddesiyle 4734 say覺l覺 Kanuna eklenen ek 8 inci maddenin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz.
(2) Van ilinde 2011 y覺l覺nda meydana gelen depremlerden dolay覺 hasar g繹ren ve 7269 say覺l覺 Kanuna g繹re orta hasarl覺 veya a覺r hasarl覺 olarak tespit edilen yap覺lar 16/5/2012 tarihli ve 6306 say覺l覺 Afet Riski Alt覺ndaki Alanlar覺n D繹n羹t羹r羹lmesi Hakk覺nda Kanun kapsam覺nda riskli yap覺 olarak kabul edilir ve bu yap覺lar hakk覺nda bu Kanun uyar覺nca ilem yap覺l覺r.
GE襤C襤 MADDE 2- (1) 22/12/2014 tarihli ve 6583 say覺l覺 2015 Y覺l覺 Merkezi Y繹netim B羹t癟e Kanununa ekli (K) Cetvelinin IV. Dier demeler bal覺kl覺 b繹l羹m羹n羹n 8 inci maddesinde yer alan 2022 say覺l覺 65 Ya覺n覺 Doldurmu Muhta癟, G羹癟s羹z ve Kimsesiz T羹rk Vatandalar覺na Ayl覺k Balanmas覺 Hakk覺nda Kanunun 1 inci maddesine g繹re balanm覺 veya balanacak olan ayl覺klar i癟in 繹ng繹r羹len 1.751 g繹sterge rakam覺, 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri aras覺nda 2.332 olarak uygulan覺r.
MADDE 88- Bu Kanunun;
a) 46 nc覺 maddesi 1/10/2008 tarihinden ge癟erli olmak 羹zere yay覺m覺 tarihinde,
b) 8 inci maddesi, bu Kanunun yay覺m覺 tarihini izleyen ay ba覺ndan itibaren,
c) 41 inci maddesi, 7/1/2015 tarihinden ge癟erli olmak 羹zere yay覺m覺 tarihinde,
癟) 53 羹nc羹 maddesi, 13/5/2014 tarihinden ge癟erli olmak 羹zere yay覺m覺 tarihinde,
d) Ge癟ici 1 inci maddesinin birinci f覺kras覺 11/1/2015 tarihinden ge癟erli olmak 羹zere yay覺m覺 tarihinde,
e) Dier h羹k羹mleri yay覺m覺 tarihinde,
y羹r羹rl羹e girer.
MADDE 89- Bu Kanun h羹k羹mlerini Bakanlar Kurulu y羹r羹t羹r.

 

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

7 + 9 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺