Yargıtayda dosyalar artık daire daire dolaşmayacak…

Yargıtay hukuk daireleri arasındaki görev ve iş bölümü uyuşmazlığı nedeniyle zaman zaman dosyaların bir yıla yakın bir süreyle daireler arasında gidip geldiği gözlemlendiğinden,   dosyanın Yargıtay’da bekleme süresinin uzamasının önüne geçebilmek , Yargıtay’da hukuk daireleri arasında çıkabilecek görev uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla Hukuk Ön İnceleme Kurulu kurulmasını içeren kanun teklifi, 01.04.2015 tarihinde  6644 Sayılı Kanun ile mecliste kabul edildi.

“Geciken adalet, adalet değildir” sözünden yola çıkılarak, mahkemelerin ve Yargıtay’ın etkinliği ile verimliliğinin artırılması ve özellikle yargılama sürelerinin kısaltılmasının toplum ve devlet hayatı açısından hayati bir öneme sahip olduğuna, kanun gerekçesinde vurgu yapıldı.

Bu doğrultuda, yeni yasal düzenleme ile, ilk olarak, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırıldı.

yargitay

2797 sayılı Yargıtay Kanunun 60. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“Hukuk dava dosyalarının Yargıtaya gönderilmesi ve Ön İnceleme Kurulu”

MADDE 60 – Adliye mahkemelerinden Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme hâkimi tarafından Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca yapılan işbölümüne göre görevli dairesi de belirtilerek ilgili daireye gönderilmesi sağlanır.

Temyiz üzerine gelen dosyalarda çıkabilecek görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk Genel Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yargıtay Birinci Başkanvekilinin başkanlığında, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca aynı daireden birden fazla olmamak kaydıyla Yargıtay üyeleri arasından bir yıllık süre için görevlendirilen dört asıl ve dört yedek üyeden oluşan Hukuk Ön İnceleme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul bünyesinde bir büro kurulur; burada çalışmak üzere yeteri kadar tetkik hakimi ve personel görevlendirilir.

Birinci fıkra uyarınca dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda iş bölümü bakımından kendisini görevli görmez ise, gerekçesiyle birlikte dosyayı Hukuk Ön İnceleme Kuruluna gönderir. Bir aylık sürenin bitiminden sonra gönderme kararı verilemez. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonucunda verilen işbölümüne ilişkin karar kesindir.

Kurul, Başkanvekili ve dört asıl üyenin katılımıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. Başkanvekilinin bulunmadığı durumlarda asıl üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık eder; asıl üyelerin eksikliği yedek üyelerin katılımıyla tamamlanır.

Kurul, ayda en az iki hafta çalışır. Bu süre zarfında Kurul üyeleri dairelerindeki çalışmalara katılmaz.”

Böylelikle, daha incelemeye dahi alınamadan, görevsizlik nedeniyle, Yargıtay’da, daireden daireye dolaşan dosyaların, artık ilgili daireye ulaşma süreci hızlandırılmış oldu.

Dosya kendisine gönderilen dairenin, bir ay içinde görevsizlik kararı vermemesi halinde, dosyayı görevsiz olduğundan bahisle Hukuk Ön İnceleme Kurulu’na gönderemeyeceği yönündeki düzenleme de ayrıca, Yargıtay dairelerinin, görevli olmadığı bir dosyaya bakarak ellerindeki iş yüküne ek olarak sırf bir aylık süreyi kaçırmış olmak nedeniyle yeni iş yükü yaratması söz konusu olacağından, daireler bu süreye özellikle dikkat edeceklerinden, dosyanın Yargıtay’da geçireceği sürenin, eskisine oranla çok daha kısalmasının yolu açıldı.

 
 

16370cookie-checkYargıtayda dosyalar artık daire daire dolaşmayacak…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*