Avukatların Sağlık ve Sosyal Yardım Hakları

Avukatların Sağlık Ve Sosyal Yardım Hakları

Avukatlar ve Stajyer Avukatlar TBB tarafından yıllık 130 bin TL güvence ile  sayıları 100 ‘ü aşkın TBB ile anlaşmalı hastanelerde sadece barolar tarafından verilen kimlik ile sağlık yardımından faydalanılabilmektedir. Ek ödemesiz, yaş ve kronik hastalıklar sınırlaması olmadan uygulanan  bu özel sağlık yardımından yatarak tedavilerde baro kimlik kartlarıyla yararlanılabilmektedir.  Eş ve çocukların da sağlık yardımı kapsamına alındığını belirtelim.

Sağlık yardımlarının yanında sosyal yardımlar da yer almaktadır. TBB-SYDF Yönetmeliği, bu yönetmeliğe göre çıkarılan yardım uygulama yönergeleri çerçevesinde avukat ve stajyer avukatlar sosyal yardım haklarından faydalanabilmektedir.

Avukatların Bilmesi Gereken Sağlık ve Sosyal Hakları

 1. Hastalık Yardımı

Hastalık yardımı en fazla 90 gün için yapılan yardımı kapsamaktadır.  Günlük 40 TL yardım alınmaktadır. Bunun için Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. Bu rapor en az 21 gün istirahat gerektiğine ilişkin olmalıdır.

 1. Tedavi-Sağlık Yardımı

40’a yakın ilde, 100’den fazla anlaşmalı güvenilir özel hastanelerde yatarak tedavilerden, her türlü ameliyatlardan yararlanabiliyoruz. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğumuz çocuk ve üye yapılan eş de bu yardımdan sınırlama olmaksızın faydalanabiliyor. Yıllık 130 bin TL güvence ile çok faydalı bir sağlık yardımıdır. Peşin ödemesiz ve kesintisiz,  Baro kimlik kartlarıyla bu güvenceden faydalanabilirsiniz.

Ancak burada şunu belirtelim, baro kimlik kartınızın geçerli ve baro aidatlarınızın ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde faydalanamazsınız.

Anlaşmalı hastanelerde, ayakta tedavi-muayene halinde önemli indirimlerden de yararlanabiliyoruz. TBB-SYDF ile anlaşmalı olmayan hastanelerde yapılan yatarak tedaviler de yardım kapsamında bulunmaktadır. Ancak oradaki yatarak tedavi giderlerinin öncelikle avukat tarafından ödenmesi, sonra alınacak fatura aslı ile epikriz raporu asıllarının TBB’ne iletilmesinden sonra, kapsama dahil olan ödemeler, TBB-SYDF tarafından avukata ödenmektedir. Hem peşin ödeme ve iade bekleme yükünden kurtulmak hem de kapsam dışı kalan ödeme-istisna ve kesintilerle karşılaşmamak için, anlaşmalı hastaneleri tercih etmek işimizi kolaylaştırmaktadır. Yatarak tedavi için YURT DIŞINDA TEDAVİ zorunluluğu bulunması halinde, koşullara uyularak bu olanaktan da yurt içi yataklı tedavi teminatının 2 katında tedavi yardımından (260.000,-TL), refakatçi, yol, konaklama giderleri de karşılanmaktadır. Ağır hastalıkların (kalp ameliyatı, kanser, vs.) ayakta sürdürülen tedavileri de sağlık- tedavi yardımı kapsamındadır. Yatarak sağlık-tedavi yardımından AVUKAT STAJYERLERİ de 2015 yılı için 30.000,-TL ile sınırlı olarak yararlanabilmektedir.

 1. Analık Yardımı

Doğum yapan kadın avukatlar ile yine doğum yapan kadın avukat stajyerleri bu haktan yararlanabilirler. Doğum yapıldığının bildirilmesi halinde 2015 yılı için belirlenen 1.250,-TL geciktirilmeksizin meslektaşımıza derhal ödenmektedir.

dayanisma

 1. OLAĞANDIŞI HAL YARDIMI

 Avukatlara ve stajyer avukatlara, kaza geçirilmesi halinde uzun süreli tedavi gerektiren güç çareli hastalıklara yakalanılması halinde (organ yetmezliği, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi) yapılan bir sosyal yardımdır.

Çalışılamayan sürenin uzunluğu göz önüne alınarak TBB Başkanlık Divanı’nın kararı ile yılda azami 5.000,-TL’ye kadar; çalışılamayan sürenin uzaması durumunda TBB Yönetim Kurulu Kararı ile yılda en çok 25.000,-TL’ye kadar ek olağan dışı yardım yapılabilmektedir. Ayrıca TBB Yönetim Kurulu Kararı ile TUTUKLU OLMALARI HALİNDE çalışamayan avukatlara aylık 300,-TL yardım yapılması uygulamasına da geçilmiştir.

 1. SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK YARDIMI

Yaşlılık, hastalık, malullük gibi nedenlerle ÇALIŞAMAZ DURUMDA OLUP yaşamını sürdürebilmesi için maddi destek ihtiyacı duyan, avukatlık mesleğinden emekli olan üyelerin yararlanabileceği bir sosyal yardımdır. Bunun için yöntemine uygun yardım isteminde bulunulacak, aile içi her türlü gelirinin fert başına düşen tutarı “net asgari ücretin 1,5 katının” altında olduğu saptanacak, ondan sonra TBB Yönetim Kurulu Kararı ile aylık mutat 900,-TL yardım yapılabilecektir.

 1. BAKIM YARDIMI

Bu yardım yaşlılık, hastalık, malullük gibi nedenlerle ÇALIŞAMAZ DURUMDA OLUP bakıma muhtaç olan meslektaşlara yapılır. Yöntemine uygun istemde bulunulması durumunda, aile içi her türlü gelirinin fert başına düşen tutarı “net asgari ücretin 2 katının” altında olduğu saptanması halinde HUZUREVİNDE VEYA BAKIMEVİNDE barınmasını sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu Kararı ile aylık mutat 1.200,-TL yardım yapılabilecektir. Huzurevinde veya bakımevinde barınması herhangi bir nedenle sağlanamayanlara, istemde bulunmaları halinde koşulları uygunsa bu yardım diledikleri mekanda bakımlarını sağlamak üzere yardımcı-hemşire yardımı olarak da yapılabilir.

 1. BÜRO HASAR YARDIMI

Avukatların yangın, sel, deprem gibi nedenlerle bürosu kullanılamayacak hale gelmişse, barosunun hazırlayacağı zarar saptama tutanağı ile zararının belgelenmesi halinde, TBB Yönetim Kurulu bütçe durumunu da göz önüne alarak yılda en çok 5.000,-TL’ye kadar, bu yardımın yeterli olmaması, hasarın büyüklüğü, hak sahibinin durumunun gerektirmesi halinde yılda azami 10.000,- TL’ye kadar ek yardım yapılabilir.

 1. ACİL DESTEK YARDIMI

Avukatın ailesi ile birlikte maruz kalacağı kaza veya afet nedeniyle gereksinim duyduğu acil müdahale ve nakil gibi ihtiyaçları karşılamak amacıyla ACİL YARDIM, acil tıbbi yardım, nakil istemleri TBB-SYDF’ye ulaştırılması halinde acil durum sonlanıncaya kadar geçen süredeki işlemlerle sınırlı olmak üzere, olay başına azami 5.000,-TL’ye kadar yardım yapılmaktadır.

 1. EŞ VE ÇOCUKLARA SAĞLIK-TEDAVİ YARDIMI

Yıllık kişi başına 150,-TL aidat ödeyen meslektaşımız eşini, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, 25 yaşına kadar Üniversite’de okuyan çocuğunu hiçbir yaş, kronik hastalık, fazla prim ödeme gibi özel sigorta şirketlerinin koyduğu engellerle karşılaşmadan, AVUKATLAR GİBİ yıllık 130,000,-TL ile sınırlı yatarak tedavi yardımından yararlanma olanağı bulunmaktadır.

 1. MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMI

Halen uygulanmakta olan 69 yaşını bitiren meslektaşlarımızdan 31.12.2014 tarihi itibari ile 2778 meslektaşımız munzam emeklilik aylığı almaktadır. Yaşın 65’e ineceği aylık yardımların çok daha artacağı uzak değildir.

Şimdilik 69 yaşını bitiren, 20 yıl baroya kayıtlı avukatlık yapan, başvuru sırasında baroya kaydı bulunan, barosuna kesenek borcu bulunmayan, geçerli baro kartı bulunan avukatlar, barosu aracılığı ile belgelerini tamamlayıp başvurusunu yaparak aylıklarını alabiliyorlar. Yıllara göre miktarı değişebilecek olan 3’er aylık ödemeler şeklinde, çalışmayan avukatların çalışan avukatlardan daha fazla aldığı bir uygulama düzenli olarak devam etmektedir. Munzam emeklilik yardımı avukatın barosu ile üyeliğini devam ettirmesi durumunda yaşadığı sürece kendisine ödeniyor. Bu yardım avukatın mirasçılarına kalmıyor. Avukatın baro levhasından silinmesi veya ölümü halinde munzam emeklilik yardımı yapılamamaktadır.

 1. CENAZE YARDIMI

Cenaze yardımı avukatın, çalışmayan avukatın, çalışamayan avukatın ve avukat stajyerinin ölümünde, acil cenaze masraflarının karşılanması amacıyla yakınlarına yapılan 1.500,-TL bir yardımdır. Cenaze yardımı yine TBB-SYDF tarafından ödenmektedir. Ancak acil ihtiyaç durumunda ölen avukatın bağlı olduğu barosu derhal cenaze yardımını yapar, sonradan ölenin yakınları adına TBB-SYDF’den ödediği miktarı tahsil eder. Cenaze yardımının istemeyenlerden kalan, gönderilirse iade edilen yardım paraları SYDF’de gelir kaynağı olarak katkı sağlamakta, diğer sosyal yardımlarda kullanılabilmektedir.

 1. Ölüm Yardımı

Bu yardımın kaynağı TBB bütçesinin ilgili fasıllarından karşılanır. SYDF ile ilgisi bulunmamaktadır. SYDF kurulmadan önce de var olan keseneklerden oluşan bir kaynağa dayanmaktadır. Avukatın ölümünden sonra hak sahibi olan avukatın yakınlarına, koşullara uygun istemde bulunulması halinde 6.400,-TL miktarında bir ölüm yardımı yapılmaktadır. Bu yardım meslektaşlarımızın kalan yakınları tarafından pek istenilmemektedir. 2014 yılında 177 avukat için yakınlarına ölüm yardımı yapılmıştır.

Kaynak : İstanbul Barosu Dergisi

2015/2 Sayı.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh