Aylık Arşiv: Haziran 2015

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2014/607 E.

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu          Esas No:2014/607 E.  Karar No: 2015/772 K. Avukatın azli, vekillikten çekilme Birden fazla vekil bulunması halinde tebligat usulü HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava, menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davalı vekilinin temyizi üzerine ...

Devamını Oku »

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2014/1879 E. 2015/338 K.

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu          Esas No: 2014/1879 E.  ,   Karar No: 2015/338 K. Mahkeme kararında bulunması gereken hususlar Direnme kararında, hüküm fıkrasında, önceki kararda ısrar edildiğinin belirtilmesiyle yetinilmesi (HMK) (6100) Madde 294, Madde 297 Hukuk Genel Kurulu’nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonrasında gereği görüşüldü: Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesinde belirtilmiştir. Hüküm ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/7199 E. Sendika hakkının ihlali

  Başvuru Numarası          : 2013/7199 Karar Tarihi                   :    25/3/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm Türkiye’de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle kınama cezası verildiğini, sendikal faaliyetlere katılması nedeniyle ceza verilmesinin toplantı ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüştür. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 17/9/2013 tarihinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi vasıtasıyla ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/5552 Mahkemeye erişim hakkının ihlali

Başvuru Numarası 2013/5552 Karar Tarihi  25/3/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, idari para cezalarının iptali istemiyle açtığı davada verilen karar nedeniyle, Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, tazminat talebinde bulunmuştur. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 24/7/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılmıştır. Dilekçe ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinde Komisyona sunulmasına engel bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir. Birinci Bölüm Birinci Komisyonunca, ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/2212 E. Haksız tutuklama, masumiyet karinesi

Başvuru Numarası 2013/2212 Karar Tarihi  25/3/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, yeniden yargılama esnasındaki tutukluluğunun haksız olduğunu ve tutukluluğunun uzun sürdüğünü, Mahkeme tarafından kendisinden “sanık” değil “hükümlü” olarak bahsedildiğini, yeniden yargılamanın eskisinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, özgürlük ve      güvenlik ile adil yargılanma haklarının       ve masumiyet karinesinin   ihlal edildiğini ileri    sürmüştür. Başvurucu varlığını iddia       ettiği   ihlallere dayanarak, tahliyesine ve 30.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminata ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/1966 Adil yargılanma hakkı

Başvuru Numarası         : 2013/1966 Karar Tarihi                   :  25/3/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, hakkında açılan ceza davasında görevli olmayan mahkemede yargılandığını ve lehine olan delillerin toplanması taleplerinin reddedildiğini, bu nedenle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş, yeniden yargılama ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 7/3/2013 tarihinde İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla yapılmıştır. İdari yönden yapılan ön ...

Devamını Oku »

Vekaletname örneği (Muhasebe)

VEKALETNAME Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu,(S.S.K, Bağ-Kur) Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde beni tam yetkili olarak temsile, işlemleri takibe ve ...

Devamını Oku »

Gümrük müşavirliği sözleşme örneği

SÖZLEŞME 1-TARAFLAR —————————————————- (Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.) —————————————————-(Bundan sonra Gümrük Müşaviri olarak anılacaktır.) Şirket ile Gümrük Müşaviri arasında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapmak ve yaptırmak üzere karşılıklı mutabık kalınarak iş bu sözleşme düzenlenmiştir. 2-KANUNİ İKAMETGAH  2.1     Tarafların adresleri sözleşmenin 1.maddesinde belirtilen adresler olup, her türlü yazışma ve tebligatlarda bu adresler geçerlidir. Taraflar adres değişikliklerini 15 gün önceden yazılı olarak karşı ...

Devamını Oku »

Vekaletname örneği (Gümrük işlemleri için)

VEKALETNAME Şirketimizin adına gelen veya gönderilen firmamızca belirlenip bildirilecek eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte işleme, İhracat Rejimlerine ve ATA Karnesi işlemine tabi tutulacak her türlü eşyanın , gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep edilmesi ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/2339 E.

MUZAFFER AKKANAT BAŞVURUSU Başvuru Numarası        : 2013/2339 Karar Tarihi                   :   7/5/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, çalıştığı kamu bankasının, engelli olması nedeniyle kendisini terfi ettirmediğini ve yükselme sınavı hakkında bilgi edinme başvurusunda bulunması nedeniyle il dışına tayin edildiğini, tayinler nedeniyle emekli olmak zorunda kaldığını, söz konusu uygulamalar nedeniyle açtığı tazminat davasının bozma dışı kalan hususlar açısından kesinleştiğini ve aleyhine sonuçlandığını belirterek, eşitlik ...

Devamını Oku »