Cari hesaba itirazın iptali dava dilekçesi örneği

İSTANBUL (  ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 
DAVACI                      :
VEKİLİ                       : Av.
ADRES                       :
DAVALI                      :
VEKİLİ                       :  Av.
ADRES                       :

KONUSU                    : ….. İcra Müdürlüğü’nün 2014/……E. numaralı dosyasına vaki İTİRAZIN İPTALİ ile takibin devamına ve borçlunun %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi istemidir.

DAVA DEĞERİ      : ……………… TL

AÇIKLAMALAR        :

  1. Müvekkil şirket ile davalı şirket arasında ticari iş ilişkisi kurulmuş olup ; Ek’li cari hesap ekstresi tahsil edilemeyince ; Müvekkil Şirket adına ………….. İcra Müdürlüğü’nün 20../…… Esas sayılı dosyasından icra takibi başlatılmıştır. Ancak Davalı Şirket herhangi bir borcu olmadığından bahisle icra takibine itiraz etmiştir.
  2. Müvekkil Şirketin muhasebe kayıtlarında, Davalı Şirketin ………… TL Müvekkil Şirkete borçlu olduğu anlaşılmış olduğundan ; icra takibi öncesi ve sonrasında Davalı Borçlu borcunu ödememekte ısrar etmiştir.
  3. Yukarıda açıklanan nedenlerle borçlunun icra takibine vaki haksız ve kötü niyetli itirazının iptali için dava açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DAYANAK   :TTK,  İİK ve İlgili mevzuat
DELİLLER                    :
1- …………… İcra Müdürlüğü’nün 20../….. E. Sayılı icra dosyası,
2- ……………. tarihli Cari hesaptan kaynaklanan hesap ekstresi,
3- Müvekkil şirkete ait ticari defter ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi ve sair deliller.
TALEP                        : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak kaydıyla yukarıda arz ve  izah olunan sebeplerle;

1-Davamızın kabulüne,

2-Davalı borçlunun ……….. İcra Müdürlüğü’nün  20../……   E. Numaralı dosyasına vaki İTİRAZIN İPTALİ ile %20’den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına mahkum edilmesine,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

 

                                                                                                             DAVACI VEKİLİ

                                                                                           Av. ……………………………

 
 

18660cookie-checkCari hesaba itirazın iptali dava dilekçesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*