mraniye escort
escort bayan
n inceleme aamas覺n覺n 繹nemi ve avukatlarca s覺kl覺kla yap覺lan usul hatalar覺 | Hukuki Tavsiyeler

n inceleme aamas覺n覺n 繹nemi ve avukatlarca s覺kl覺kla yap覺lan usul hatalar覺

6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun y羹r羹rl羹e girmesi ile, avukatl覺kta, 繹zensiz dava dilek癟esi haz覺rlama d繹nemi sona ermitir. Bir avukat覺n, pozitif hukuk normunu bilmesi, eer usul hukukunu yeterince bilmiyorsa, bir anlam ifade etmeyecektir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dava dilek癟esinin i癟erii” bal覺kl覺 119. maddesinin 1. bendi, dava dilek癟esinde bulunmas覺 gereken hususlar覺 kalem kalem belirtmekte, 2. bendinde ise say覺lan maddelerden herhangi birinin eksik olmas覺n覺n yapt覺r覺m覺n覺 d羹zenlemektedir.

Bu y羹zdendir ki 119. madde, hukuk davalar覺nda hayati 繹nem arz etmekte olup, maddede say覺lan hususlara dikkat etmeden a癟覺lan bir davan覺n, a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmesi veya usulden reddedilme olas覺l覺覺 kuvvetle muhtemeldir.

HMK Madde 119:
“(1) Dava dilek癟esinde aa覺daki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin ad覺.

b) Davac覺 ile daval覺n覺n ad覺, soyad覺 ve adresleri.

c) Davac覺n覺n T羹rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras覺.

癟) Varsa taraflar覺n kanuni temsilcilerinin ve davac覺 vekilinin ad覺, soyad覺 ve adresleri.

d) Davan覺n konusu ve malvarl覺覺 haklar覺na ilikin davalarda, dava konusunun deeri.

e) Davac覺n覺n iddias覺n覺n dayana覺 olan b羹t羹n vak覺alar覺n s覺ra numaras覺 alt覺nda a癟覺k 繹zetleri.

f) 襤ddia edilen her bir vak覺an覺n hangi delillerle ispat edilecei.

g) Dayan覺lan hukuki sebepler.

) A癟覺k bir ekilde talep sonucu.

h) Davac覺n覺n, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzas覺.

(2) Birinci f覺kran覺n (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri d覺覺nda kalan hususlar覺n eksik olmas覺 h璽linde, h璽kim davac覺ya eksiklii tamamlamas覺 i癟in bir haftal覺k kesin s羹re verir. Bu s羹re i癟inde eksikliin tamamlanmamas覺 h璽linde dava a癟覺lmam覺 say覺l覺r.”

119. maddenin 1/e ve 1/f bendleriayr覺 繹neme sahiptir.

Maddenin 1. f覺kras覺n覺n e bendinde, davac覺n覺n iddias覺n覺n dayana覺 olan b羹t羹n vak覺alar覺n s覺ra numaras覺 alt覺nda a癟覺k 繹zetlerinin bulunmas覺 zorunluluu getirilmitir.

rnein davac覺 taraf, dava dilek癟esinde “iddetli ge癟imsizlik nedeniyle boanmak istiyorum” demise, 119. maddenin 1/e f覺kras覺 “Boanmay覺 gerektirecek vak覺alar覺n neler?” diye sormaktad覺r. Bu vak覺alar, dava dilek癟esinde yer almal覺d覺r ki mahkemece tahkikat覺n hangi vak覺alara g繹re yap覺laca覺 hususu ortaya 癟覺ks覺n.

Dava dilek癟esinde, vak覺a olarak sadece ana bal覺覺 belirtmek de yeterli gelmemektedir. rnein boanma davalar覺nda, iddet nedeniyle a癟覺lan bir boanma davas覺nda, fiziksel iddet, ekonomik iddet, duygusal iddet, cinsel iddet gibi bir 癟ok ana bal覺k bulunmakta. Dava dilek癟esinde, “Eim bana cinsel iddet uyguluyor” denilmi ise, bu hususun vak覺a olarak a癟覺klanmas覺 gerekmekte. Davac覺 ein, dilek癟esinde cinsel iddetten kasdettii nedir? Daval覺 e, olaandan fazla m覺 cinsel ilikiye girmektedir? ters iliki mi kurmaktad覺r? Bu hususun vak覺a olarak dava dilek癟esinde yer almas覺 gerekir ki mahkeme, yukar覺da ifade edildii 羹zere, tahkikat覺 bu vak覺alara g繹re yapabilsin.

Mahkemece tahkikat, 癟ekimeli vak覺alar 羹zerinden yap覺laca覺ndan, 癟ekimeli olan vak覺alar覺n ortaya konulmas覺 a癟覺s覺ndan bu husus olduk癟a 繹nemlidir.

Vak覺alar覺n, a癟覺k 繹zetlerinin yaz覺lmas覺 da yetmemekte, bunlar覺n, s覺ra numaras覺 verilerek dilek癟ede yaz覺lmas覺 gerekmektedir.Uygulamada avukatlar, s覺ra numaras覺 verirken, rastlege bir ekilde numara verme eilimi g繹stermektedirler. Ge癟mite yazm覺 olduunuz dava dilek癟elerini incelediinizde, bu hatay覺 b羹y羹k olas覺l覺kla sizin de yapm覺 olma ihtimaliniz mevcuttur. Oysa numaraland覺rman覺n, her bir vak覺a i癟in yap覺lmas覺 gerekmekte olup, bir vak覺ay覺 5 ayr覺 numarada anlatmaya 癟al覺mak, usulen HMK’n覺n istedii ey deildir.

Vak覺alar覺n a癟覺k 繹zetinden kas覺t, uzun uzun, yer saat belirterek yaz覺lmas覺 olarak alg覺lanmakta ise de, HMK’n覺n “a癟覺k 繹zet” derken g繹rmek istedii, 繹rnein ekonomik iddet nedeniyle boanma davas覺nda, “Maddi anlamda eve hi癟 destek olmuyor, evin ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lam覺yor”, cinsel iddet nedeniyle boanma davas覺nda “Beni zorla ters ilikiye zorluyor” veya benzeri ifadelerdir. Boanma konusu vak覺an覺n nerede, ne zaman, kiminle eklinde uzun uzun anlat覺lmas覺 gerekmemektedir. Bu detaylar, tahkikat aamas覺nda, yaz覺l覺 delillerle, tan覺k beyanlar覺yla ve sair yasal delillerle ispatlanmas覺 gereken eylerdir.zetten kas覺t, da budur.

Dava dilek癟elerinde, uzun uzad覺ya olaylar覺n anlat覺lmas覺, hem hakimi okurken, hem de sizi yazarken yoracakt覺r. Unutulmamal覺d覺r ki, dava dilek癟esinde uzun uzun anlat覺lan vak覺alar, delille desteklenmedii m羹ddet癟e, soyut ibareler olarak kalacakt覺r. Vak覺aya dava dilek癟esinde 繹zetle deinilmi ise, zaten ilgili delilde, vak覺an覺n yeri, saati ve benzeri detaylar da kendiliinden ortaya 癟覺kacakt覺r.

n inceleme aamas覺, yarg覺lamalar覺n h覺zland覺r覺lmas覺 ve taraflar覺 sulhe tevik a癟覺s覺ndan HMK ile getirilmi olan bir uygulamad覺r.

n inceleme aamas覺 bitene kadar, usul羹ne uygun ekilde dayan覺lmam覺 bir vak覺aya dayanarak davay覺 kazanman覺z m羹mk羹n deildir.

Dava dilek癟esi, cevap dilek癟esi, replik (cevaba cevap) ve d羹plik (cevaba cevaba cevap) dilek癟elerinde, iddian覺n ve savunman覺n geniletilmesi veya deitirilmesi, yani yeni vak覺alara deinmek m羹mk羹nd羹r. n inceleme durumas覺nda da, eer kar覺 taraf durumaya mazeretsiz olarak gelmemise, iddia ve savunman覺z覺 geniletip deitirme imkan覺n覺z, yeni vak覺a ekleme imkan覺n覺z bulunmaktad覺r. Ancak kar覺 taraf覺n durumaya gelmeme ihtimali d羹羹k olduundan, bu hususu riske atmamakta, kar覺 taraf覺n a癟覺k muvafakatine b覺rakmamakta, dolay覺s覺 ile 繹n inceleme durumas覺 繹ncesi iddia ve savunmay覺 eksiksiz ekilde haz覺rlamakta fayda vard覺r.

n inceleme durumas覺 ve sonras覺nda, iddian覺n ve savunman覺n geniletilip deitirilebilmesinin istisnalar覺, yukar覺da ifade ettiimiz 羹zere, kar覺 taraf覺n a癟覺k癟a buna muvafakat etmesi ve 覺slah m羹essesidir.

rnein, boanma davas覺 i癟in 繹rnek verecek olursak, daval覺 ein fiziksel iddet uygulad覺覺 iddias覺yla a癟覺lan boanma davas覺nda, daval覺 ein sadakat y羹k羹ml羹l羹羹ne ayk覺r覺 davran覺lar覺 da bulunsa fakat bu husus dava dilek癟esinde dile getirilmese, tahkikat aamas覺nda, daval覺 ein sadakat y羹k羹ml羹l羹羹ne ayk覺r覺 davrand覺覺na dair istediiniz kadar tan覺k dinletin, istediiniz kadar somut delil sunun, mahkeme, sadece dayan覺lan vak覺a olan “fiziksel iddet” eyleminin ger癟ekleip ger癟eklemediinin tahkikat覺n覺 yapacak, sadakat y羹k羹ml羹l羹羹ne ayk覺r覺 davran覺lar覺 g繹sterir hi癟 bir delil ve iddia, hakim taraf覺ndan dikkate al覺nmayacak ve boanma gerek癟esi yap覺lamayacakt覺r.

Bu yasal d羹zenlemenin en temel nedeni, tahkikat覺n, 癟ekimeli vak覺alar 羹zerinden yap覺l覺yor olmas覺d覺r. Dava dilek癟esinde, sadakatsizlikten bahsedilmemi ise, eler aras覺nda sadakat y羹k羹ml羹l羹羹ne ayk覺r覺l覺k bulunduundan kural olarak bahsedilemez. Dava dilek癟esinde iddia edilmeyen bir hususta, davac覺 tarafa delil sunma imkan覺 tan覺n覺rsa, 繹n inceleme aamas覺 繹ncesi iddia olunmad覺覺 i癟in kar覺 taraf癟a da cevap verilme ihtiyac覺 duyulmayan bir hususta, davac覺 lehine ilem yap覺lm覺 ve adil yarg覺lanma hakk覺 zedelenmi olacakt覺r. Sadakatsizlik vak覺as覺, dava dilek癟esinde veya cevaba cevap dilek癟esinde belirtilmi olsa idi, kuvvetle muhtemeldir ki daval覺 taraf, bu hususta da cevaplar verebilecekken, dilek癟ede deinilmeyen hususlar覺n tahkikat d覺覺 tutulmas覺n覺n temel sebebi de ite budur.

Taraflar bazen, dava dilek癟esinde, t羹m boanma sebeplerini ileri s羹rmemekte, tabiri caiz ise kar覺 taraf覺n t羹m kirli 癟ama覺rlar覺n覺 ortaya d繹kmeyip, baz覺 hususlar覺n gizli kalmas覺n覺 isteyebilmektedirler. Bunu 繹ng繹ren kanun koyucu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda da t羹m vak覺alar覺n, en bata yani dava dilek癟esinde ileri s羹r羹lmesini davac覺 taraftan beklememektedir.

HMK’n覺n 襤ddia ve savunman覺n geniletilmesi veya deitirilmesi bal覺kl覺 141. maddesi, olduk癟a 繹nemli bir maddedir.

HMK Madde 141: (1) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilek癟eleri ile serbest癟e; 繹n inceleme aamas覺nda ise ancak kar覺 taraf覺n a癟覺k muvafakati ile iddia veya savunmalar覺n覺 geniletebilir yahut deitirebilirler. n inceleme durumas覺na taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaks覺z覺n iddia veya savunmas覺n覺 geniletebilir yahut deitirebilir. n inceleme aamas覺n覺n tamamlanmas覺ndan sonra iddia veya savunma geniletilemez yahut deitirilemez.

(2) 襤ddia ve savunman覺n geniletilip deitirilmesi konusunda 覺slah ve kar覺 taraf覺n a癟覺k muvafakati h羹k羹mleri sakl覺d覺r.

Madde metninde de g繹r羹lecei 羹zere, yasa koyucu, dava dilek癟enizde eklemediiniz vak覺ay覺, cevaba cevap dilek癟esinde eklemenize imkan tan覺maktad覺r. rnein, fiziksel iddet nedenine dayal覺 olarak a癟t覺覺n覺z boanma davas覺nda, 繹zel hayat覺n覺z覺n gizliliini korumak ad覺na, sadakatsizlik de bulunmas覺na ramen, bu hususa hi癟 deinmeyip, kar覺 taraf覺n, cevap dilek癟esinde 癟irkinletiini ve size as覺ls覺z ithamlarda ve iftiralarda bulunduunu g繹rd羹羹n羹zde, bu kez siz de elinizdeki dier boanma kozunuzu, kar覺 taraf覺n muvafakatine ihtiya癟 duymadan, iddian覺n ve savunman覺n geniletilmesi ve deitirilmesi yasa覺na tak覺lmadan geniletebilecek, deitirebileceksiniz.

Bir 癟ok dava, daha 繹n inceleme aamas覺nda kazan覺lmakta veya kaybedilmektedir. Dava dilek癟esinde veya cevaba cevap dilek癟esinde bir vak覺aya dayanmad覺ysan覺z, 繹n inceleme durumas覺nda kar覺 taraf mazeretsiz gelmesin diye dua eder halde bulursunuz kendinizi…

zetle, 繹n inceleme aamas覺na kadar ne yapt覺n覺z, yapt覺n覺z. sonras覺nda, ge癟mite olduu gibi 20 ayr覺 dilek癟e de verseniz, kar覺 tarafa muvafakat etmedik癟e veya 覺slah yapmad覺k癟atahkikat覺 etkileyemez, tahkikat覺n y繹n羹n羹 deitiremezsiniz.

Tahkikat aamas覺na ge癟ildikten sonra oluan boanma sebepleri i癟in de alternatif yollar mevcuttur. Islah ve yeni dava a癟覺p ilk dava ile birletirmek gibi…

Avocate07_0

HMK 119. maddenin bir dier 繹nemli bendi ise 1/f bendidir.

Maddenin 1/f bendine g繹re, iddia edilen her bir vak覺an覺n hangi delille ispat edilecei hususunun dava dilek癟esinde yer almas覺 gerekmektedir.

rnein, boanma dava dilek癟esinde, daval覺 ein, fiziksel iddet uygulad覺覺n覺 iddia etmiseniz, bunu ispata yarar delillerinizi de(Tan覺k beyan覺, savc覺l覺k soruturma dosyas覺, karakol tutanaklar覺 vs) dava dilek癟enizde a癟覺k癟a belirtmeniz gerekmektedir. Eer siz, savc覺l覺k ikayet dosyas覺 mevcut iken, bu hususta sadece tan覺k deliline dayanm覺san覺z, mahkeme, HMK 119 1/f uyar覺nca, sadece dayan覺lan delile bakmakla y羹k羹ml羹d羹r.

Kimi hukuk癟ular, “eer ispata elverili ise, her delil g繹z 繹n羹nde bulundurulmal覺d覺r” demekte iseler de, bu t羹r bir bak覺 a癟覺s覺, HMK 119/1-f maddesini yok saymak anlam覺na gelmektedir. Oysa hakimin g繹revi HMK 33. madde uyar覺nca, T羹rk Hukukunu resen uygulamakt覺r.

Daha 繹nce de ifade ettiimiz 羹zere, HMK 119. maddesinde, dava dilek癟esinde bulunmas覺 gereken hususlar say覺lm覺 olup, maddenin 2.f覺kras覺nda,Birinci f覺kran覺n (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri d覺覺nda kalan hususlar覺n eksik olmas覺 h璽linde, h璽kim davac覺ya eksiklii tamamlamas覺 i癟in bir haftal覺k kesin s羹re verir. Bu s羹re i癟inde eksikliin tamamlanmamas覺 h璽linde dava a癟覺lmam覺 say覺l覺r.” h羹km羹ne yer verilmitir.

1. f覺kran覺n(a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinin neler olduuna bakacak olursak;

a bendinde; Mahkemenin ad覺.

d bendinde ;Davan覺n konusu ve malvarl覺覺 haklar覺na ilikin davalarda, dava konusunun deeri.

e bendinde; Davac覺n覺n iddias覺n覺n dayana覺 olan b羹t羹n vak覺alar覺n s覺ra numaras覺 alt覺nda a癟覺k 繹zetleri.

f bendinde; 襤ddia edilen her bir vak覺an覺n hangi delillerle ispat edilecei.

g bendinde ise; Dayan覺lan hukuki sebepler say覺lm覺t覺r.

Kanun koyucu, bu bentler d覺覺nda kalan yani; b,c,癟, ve h bendinde yer alan;

b) Davac覺 ile daval覺n覺n ad覺, soyad覺 ve adresleri.

c) Davac覺n覺n T羹rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras覺.

癟) Varsa taraflar覺n kanuni temsilcilerinin ve davac覺 vekilinin ad覺, soyad覺 ve adresleri.

) A癟覺k bir ekilde talep sonucu.

h) Davac覺n覺n, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzas覺 hususlar覺n覺n bir veya bir ka癟覺n覺n eksik olmas覺 durumunda, bu eksikliin giderilmesi i癟in bir hafta kesin s羹re verilmesi gerektiini, eksikliin, bir hafta i癟inde tamamlanmamas覺 halinde ise davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmesi gerekeceini ifade etmitir.

Bunlar覺n her birini teker teker irdeleyecek olursak;

Davac覺 ile daval覺n覺n ad覺, soyad覺 ve adreslerinin, dava dilek癟esinde bulunmamas覺 halinde hakim, 119. maddenin 2. f覺kras覺 uyar覺nca, davac覺 tarafa bir haftal覺k kesin s羹re verecek ve eksikliin ikmal edilmesi gerektiini, aksi halde davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar vereceini davac覺 tarafa bildirecektir.

Dava dilek癟esinde ad soyad yazmayan da var m覺d覺r demeyin.D羹羹nd羹羹n羹zden 癟ok daha fazla 繹rnei var hem de…

Daval覺n覺n adresi konusu ise bu noktada 繹nemli. Eer daval覺n覺n adresi elinizde mevcut deil ise, dava dilek癟esinde, usulen de olsa bir adres yazman覺z menfaatinize olacakt覺r. Aksi taktirde, “adresini bilmiyorum, mahkeme arat覺rs覺n” deme l羹ks羹n羹z yoktur. Daval覺n覺n adresinini bilmiyorsan覺z eer, dava dilek癟esine, bilinen son adresi ile birlikte, daval覺n覺n T.C Kimlik numaras覺n覺 da yazarsan覺z, bilinen adrese tebligat yap覺lamamas覺 durumunda, daval覺n覺n Uyap 羹zerinden Mernis adresinin veya varsa Uyap 羹zerinde kay覺tl覺 dier adreslerinin tespiti ile bu adreslere tebligat 癟覺kar覺lmas覺n覺 talep edebilirsiniz.

Kald覺 ki, daval覺n覺n T.C kimlik numaras覺 da, dava dilek癟esinde bulunmas覺 gereken zorunlu unsurlardan biri olarak c bendinde a癟覺k癟a say覺lm覺t覺r.

Peki ya elinizde daval覺n覺n T.C kimlik numaras覺 mevcut deilse?

Bir k覺s覺m hukuk癟ular, daval覺n覺n T.C Kimlik numaras覺n覺n bulunmamas覺 halinde, 2. f覺kra h羹km羹 uyar覺nca bu eksikliin tamamlanmas覺 i癟in davac覺 tarafa s羹re verilmesi gerektiini, bu eksikliin davac覺 taraf癟a bizzat tamamlanmas覺 gerekeceini ifade etmekte iseler de, baz覺 durumlarda, daval覺n覺n T.C kimlik numaras覺na ulaabilmek i癟in resmi kurumlarla yaz覺ma yap覺lmas覺 gerekebildiinden veresmi kurumlar覺n, bireysel taleplerden ziyade, mahkemelerden gelen m羹zekkereleri dikkate ald覺覺 d羹羹n羹ld羹羹nde, davac覺 taraf覺n, daval覺n覺n T.C Kimlik numaras覺na, mahkeme yoluyla ulamaktan baka imkan覺 kalmamaktad覺r. rnein, daval覺n覺n, vergim羹kellefi olduunu ve vergi dairesinde kayd覺 bulunduunu biliyor isek, kimlik bilgilerini bireysel olarak talep ettiimizde, vergi dairesinden alaca覺m覺z cevap, kuvvetle muhtemeldir ki “Vergi mahremiyeti gerei bu bilgileri sizinle paylaam覺yoruz” eklinde olacakt覺r.

Bu nedenle, daval覺n覺n T.C Kimlik numaras覺n覺n bilinmedii ancak resmi kurumlarla yaz覺ma yap覺lmak suretiyle 繹renilebilmesi ihtimalinin bulunduu durumlarda, davac覺ya bu imkan覺 tan覺mamak, ekli kurallara s覺k覺 s覺k覺ya bal覺 kalmak suretiyledavac覺y覺 zor durumda b覺rakmak sonucunu douracakt覺r.

HMK 119. maddenin 2. f覺kras覺nda, a,d,e,f ve g bentleri d覺覺nda kalan eksikliklerin tamamlanmas覺 i癟in bir hafta kesin s羹re verilmesi y繹n羹nde d羹zenleme yapm覺 ise de, bu bentler ile ilgilieksiklikler i癟in ise ne yap覺lmas覺 gerektii hususuna deinmemitir.

Bir k覺s覺m hukuk癟ular, 2. f覺kran覺n k覺yasen uygulanmas覺 gerektiinden, bu bentler i癟in de davac覺 tarafa bir haftal覺k kesin s羹re verilmesi gerektiinden bahsetmekte iseler de, kanunda tahdidi olarak hangi eksikliklerde s羹re verilmesi gerektii hususu a癟覺k癟a yaz覺ld覺覺ndan, biz bu g繹r羹e kat覺lm覺yoruz.

A,d,e,f ve g bentlerindeki eksiklikler i癟in eer s羹re verilmeyecek ise, dava usulden mi reddedilecektir? a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na m覺 karar verilecektir? yoksa esastan m覺 reddedilecektir? Doktrinde bu hususta ayr覺ca tart覺mal覺d覺r. Bir k覺s覺m hocalar, bunun usuli eksiklik say覺laca覺 i癟in, davan覺n usulden reddi gerekeceini savunmakta iseler de, bizim de kat覺ld覺覺m覺z dier bir k覺sm覺, 119 maddenin 2. f覺kras覺n覺n burada k覺yasen uygulanaca覺n覺 ve davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmesi gerektiini savunmaktad覺rlar.

Davan覺n esastan reddedilmesi gerektii g繹r羹羹ne ise, tahkikat aamas覺na dahi ge癟ilmemi bir dosyada, dava konusu ile ilgili kesin h羹k羹m tekil edecek ekilde davan覺n esastan reddinin, ileride ciddi anlamda hak ihlalleri sonucu dourmas覺 m羹mk羹n olduundan, davan覺n esastan reddedilecei g繹r羹羹ne kat覺lm覺yoruz.

Deliller ne zaman mahkemeye sunulacakt覺r?

Deliller, tahkikat aamas覺nda toplan覺r. bu nedenle, 繹n inceleme durumas覺nda tan覺k dinlenmez. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 140. maddesinin 5. f覺kras覺, bu hususu a癟覺k癟a d羹zenlemektedir. 繹yle ki;

Madde 140/5: “n inceleme durumas覺nda, taraflara dilek癟elerinde g繹sterdikleri, ancak hen羹z sunmad覺klar覺 belgeleri mahkemeye sunmalar覺 veya baka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amac覺yla gereken a癟覺klamay覺 yapmalar覺 i癟in iki haftal覺k kesin s羹re verilir. Bu hususlar覺n verilen kesin s羹re i癟inde tam olarak yerine getirilmemesi h璽linde, o delile dayanmaktan vazge癟ilmi say覺lmas覺na karar verilir.”

Buradan 癟覺kan sonu癟, dava dilek癟esinde veya cevaba cevap dilek癟esinde (Hatta daval覺 taraf覺n gelmedii veya a癟覺k muvafakat verdii 繹n inceleme durumas覺nda) g繹sterilen fakat hen羹z mahkemeye sunulmayan delilleri sunmalar覺, baka yerlerden celbi gerekenlerin nerelerden celp edilecei konusunda a癟覺klama yapmalar覺 i癟in, mahkemece, taraflara 2 haftal覺k kesin s羹re verilecektir.

Dolay覺s覺 ile, dava dilek癟enizde veya cevaba cevap dilek癟enizde, tan覺k deliline bavurduunuzu belirtmi iseniz, tan覺k isim ve adreslerini ve tan覺klar覺n hangi konuda tan覺kl覺k yapacaklar覺n覺 dosyaya sunman覺z, d覺ar覺dan celp edilecek belgelerin nerede bulunduklar覺n覺 bildirmeniz i癟in, 繹n inceleme durumas覺ndan sonra iki haftal覺k s羹reniz mevcuttur. Bu s羹re kesindir.

zetle, vak覺alar覺n hangi delille ispat olunaca覺 hususunu dosyaya 繹n inceleme aamas覺na kadar bildirmeniz, 繹n inceleme aamas覺ndan sonra da iki haftal覺k s羹re i癟erisinde delil listenizi mahkemeye sunman覺z gerekmektedir.

Bu durumun istisnas覺 yani sonradan delil g繹sterebilmenin istisnas覺, HMK Madde 145’te d羹zenlenmitir.

HMK’n覺n “Sonradan delil g繹sterilmesi” bal覺kl覺 145. maddesine g繹re;

MADDE 145- (1) “Taraflar, Kanunda belirtilen s羹reden sonra delil g繹steremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri s羹r羹lmesi yarg覺lamay覺 geciktirme amac覺 ta覺m覺yorsa veya s羹resinde ileri s羹r羹lememesi ilgili taraf覺n kusurundan kaynaklanm覺yorsa, mahkeme o delilin sonradan g繹sterilmesine izin verebilir”

Bu maddeye g羹venerek, sonradan da delil sunabilirim diye d羹羹nmemekte fayda var. 羹nk羹 delilin mahkemece kabul edilebilmesi, arta balanm覺 durumda ve bu artlar覺n ger癟ekletiini ispat y羹k羹 de, delili sonradan sunmak isteyen tarafa d羹mekte. Madde ile ilgili bir dier 繹nemli husus ise, bu durumda dahi, sadece 繹n inceleme aamas覺ndan 繹nce bildirmi olduunuz vak覺alara ilikin delil sunma hakk覺n覺z覺n olmas覺.

Uygulamada, mahkemelerce en s覺k yap覺lan hatalardan biri de, 繹n inceleme durumas覺nda, tahkikat aamas覺na ge癟ilmesine karar verilip, bu hususun ve tahkikat duruma g羹n ve saatinin, 繹n inceleme durumas覺nda haz覺r bulunmayan tarafa tebli edilmeyerek yarg覺lamaya devam edilmesi hususudur.

Oysa “Taraflar覺n durumaya daveti” bal覺kl覺 HMK 147. maddesi;

Madde 147 (1) Taraflar, 繹n inceleme aamas覺n覺n tamamlanmas覺ndan sonra tahkikat i癟in durumaya davet edilir.

(2) Taraflara g繹nderilecek davetiyede, belirlenen g羹n ve saatte ge癟erli bir 繹zr羹 olmadan mahkemede haz覺r bulunmad覺klar覺 takdirde, durumaya yokluklar覺nda devam edilecei ve yap覺lan ilemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir.” a癟覺k h羹km羹n羹 i癟ermektedir.

Dolay覺s覺 ile, 繹n inceleme durumas覺na gelmeyen daval覺 taraf覺n, tahkikat durumas覺na davetiye ile 癟a覺r覺lmas覺, haz覺r bulunmamas覺 halinde durumalara yokluunda devam olunaca覺n覺n ihtar olunmamas覺durumunda, mahkemece verilen h羹km羹n, usul h羹k羹mleri 癟er癟evesinde al覺nm覺 bir h羹k羹m olduundan bahsetmek m羹mk羹n olamayacakt覺r. Bu gibi durumlarda, hukuki dinlenilme hakk覺n覺n ihlali s繹z konusu olacakt覺r.

Beendim(6)Beenmedim(2)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

8 + 2 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺