Aylık Arşiv: Haziran 2015

Yoksulluk nafakası ön inceleme aşamasından sonra talep edilebilir mi?

Boşanma davalarının feri niteliğindeki hükümlerinden isteğe tabi olmayanlar dışında, HUMK döneminden farklı olarak, tahkikatın herhangi bir aşamasında maddi – manevi tazminat veya yoksulluk nafakası talep etmek, hukuken mümkün değildir. Örneğin velayet hususunda, iştirak, tedbir nafakası hususunda tahkikatın her aşamasında talepte bulunmak mümkündür. Müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği, takdir edilecek iştirak nafakası gibi hususlar, hakimin resen araştırması gereken hususlardan olup, tarafların talepleri, ...

Devamını Oku »

Ön inceleme aşamasının önemi ve avukatlarca sıklıkla yapılan usul hataları

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile, avukatlıkta, özensiz dava dilekçesi hazırlama dönemi sona ermiştir. Bir avukatın, pozitif hukuk normunu bilmesi, eğer usul hukukunu yeterince bilmiyorsa, bir anlam ifade etmeyecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dava dilekçesinin içeriği” başlıklı 119. maddesinin 1. bendi,  dava dilekçesinde bulunması gereken hususları kalem kalem belirtmekte, 2. bendinde ise sayılan maddelerden herhangi birinin eksik olmasının yaptırımını ...

Devamını Oku »

İcra dosyası hırsızlarına dikkat

İcra takibini başlatır, kesinleştirirsiniz. Ardından haciz müzekkereleri gönderir, takyidatlı tapu kayıtlarını celp edip kıymet takdirleri yaptırırsınız… Dosyayı satış aşamasına getirdim diye sevinirken bir de bakarsınız ki onca emek harcayıp oluşturduğunuz, yol katettiğiniz icra dosyası yerinde yok! İlk başta “Acaba karşı taraf talep açtı ve dosya yerine mi girmedi acaba?” diye düşünürsünüz. Yerine girmemiş dosyaların içinde dosyanızın olmadığını görünce, bu kez ...

Devamını Oku »

Avukatların dosya inceleme yetkisi ve sınırları

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Kanunla değişik 2.maddesinin 3.fıkrasında “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara, görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda ...

Devamını Oku »

Alt sınır mı üst sınır mı?

Yer: Asliye ceza mahkemesi Suç: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma Zimmete konu miktar 3 milyon TL Katılan vekili üst sınırdan ceza verdirebilmek için yükleniyor. Sanık mudafii : “Sayın Hakim, 3 milyon lira sizin, benim için büyük para olabilir. Lakin müşteki taraf, 3 milyon lirasının müvekkilim tarafından zimmete geçirildiğini 2 sene sonra farkediyorsa, bu tutarın, söz konusu şirket için büyük bir ...

Devamını Oku »

HGK: İftira suçundan mahkumiyet, haksız şikayet nedeniyle tazminat davasında hakimi bağlamaz

Hukuk Genel Kurulu’nun 09.04.1982 gün ve E:1981/4-56, K:1982/348 sayılı kararında da belirtildiği üzere, kişilik hakları, kişinin kendi hür ve bağımsız varlığının bütünlüğünü sağlayan, herkese karşı ileri sürülebilen ve kaynağını Anayasa’dan alan; yani Anayasa’nın teminatı altında bulunan mutlak bir haktır. Ne var ki, bunun yanında yine kaynağını Anayasa’dan alan başka hak ve özgürlükler de vardır. Anayasa’nın 36. maddesinde “Hak arama hürriyeti” ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi'nden 6552 sayılı torba yasanın bazı maddeleri hakkında iptal geldi.

2014 yılı Eylül ayında Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve torba yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı kanunun bazı maddeleri, Anayasa Mahkemesi’nin 14.05.2015 tarihli, 2014/177 E, 2015/49  K. Sayılı 241 sayfalık gerekçeli kararı ile iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, 11.06.2015 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Böylelikle, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı ...

Devamını Oku »

Yargıtay: İş Yerini Boşaltmak Yetmez, Anahtarın da Teslim Edilmesi Gerekir

Yargıtay, iş yerinin eşyalardan arındırılmasının tahliye için yeterli görmeyip, anahtar tesliminin de usulüne uygun olarak yapılmasını aksi halde kira borcunun devam ettiğini ifade etti. 6. Hukuk Dairesi verdiği kararda, kiracının işyerini eşyalardan arındırarak boşaltmasını yeterli görmeyerek, anahtar teslim tarihine kadar geçen sürede kira ödeme borcunun devam etmesi yönünde karar verdi. Kararda, ayrıca hor kullanmadan kiracının ne derece sorumlu olacağı hususuna yer ...

Devamını Oku »

Adil yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkı nedir?

Adil yargılanma hakkı, adaletin “olmazsa olmaz” koşuludur ve medeni usul hukukunda yargılamanın her iki tarafına ait olan bir haktır. Adil bir yargılanma için, hakimin yanlılık, keyfilik ve tutarsızlık çağrıştıran ifade, mantıksal çıkarım, yorum ve açıklamalardan özenle kaçınması gerekir. Hakimin, yorum ve değerlendirmeleri makul olmak (Bkz. AİHM’nin Van Kück v Almanya davası) ve normal bir insanın akıl, mantık ve vicdanını kısmen ...

Devamını Oku »

Dürüstlük ilkesi ve mahkemede doğru söyleme yükümlülüğü nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü” başlıklı 29. maddesinde, “Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar. Taraflar, davanın dayanağı olan vakıalara ilişkin açıklamalarını gerçeğe uygun bir biçimde yapmakla yükümlüdürler.” 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Dürüst davranma” başlıklı 2. maddesinde de, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını ...

Devamını Oku »