Aylık Arşiv: Ekim 2015

Balkon kapatma nedeniyle verilen encümen kararının iptali talebi dilekçesi örneği

……….. İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : ………… Belediyesi KONUSU : Müvekkilimin maliki bulunduğu ………………….. adresinde ve ….. İli ……………..İlçesi……………..Ada …………Pafta …………. parselde kain  …. nolu bağımsız bölüm ile ilgili olarak, davalı Belediye’nin İmar Müdürlüğü’nün …….. tarihli tanzim edilen rapor içeriğine göre, müvekkil hakkında ruhsata ek ve projesine aykırı olarak mutfak balkonunun doğrama cam ile kapatıldığının tespit edildiğine ilişkin kararın ...

Devamını Oku »

Hasar tespiti dilekçesi örneği

……..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE TALEP EDEN : VEKİLİ : KARŞI TARAF :  …………….             (Kazaya karışan diğer aracın ruhsat sahibi ve/veya araç şoförü ) TALEP : Müvekkilimin sahip olduğu 34 FTF 24 plakalı Mazda marka araçta meydana gelen hasarın tespiti talebidir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim sevk ve idaresinde bulunan 34 FTF 24 plaka sayılı Mazda marka aracı ile 26.10.2015 Tarihinde saat 09:00  sıralarında B.Çekmece istikametinden Avcılar istikametine doğru ...

Devamını Oku »

Mirasın reddi dava dilekçesi örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : 1- …..                            : 2- …… VEKİLİ            : Av. DAVALI           : Hasımsız DAVA                : Mirasın Reddi AÇIKLAMALAR 1-Müteveffa ………………., 26.10.2015 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkillerim, müteveffanın yasal mirasçılarıdır. 2– Müteveffa, ticaret ile uğraşmakta iken, ...

Devamını Oku »

Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi dilekçesi örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : TALEP KONUSU : Görevsizlik kararı verilen dava dosyamızın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi talebidir. AÇIKLAMA : 1- Davalı aleyhine Sayın Mahkememizin yukarıda esas numarasını sunduğumuz alacak davamızı açmamız üzerine davalı işbölümü itirazında bulunmuştur. 2- Sayın Mahkeme , işbölümü nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir. Söz konusu kararı ………… ...

Devamını Oku »

Islah dilekçesi örneği (Tahliye davası)

………… …. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Islah talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR  : Müvekkilim her ne kadar ihtiyaç nedeniyle  tahliye davası ikame etmiş ise de, işbu kere, ekte sunmuş olduğumuz  tahliye taahhütnamesine dayanılarak davanın taahhüt nedeniyle tahliyesi yönünde ıslahını talep zarureti hasıl olmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : HMK m. 83 vd. ve ilgili mevzuat. DELİLER ...

Devamını Oku »

Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılması talebi dilekçesi örneği

……….. ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA : Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılması talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkilim, ……………. derneğinin …… no’lu üyesidir. 2- Dernek yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre ………..kişiden oluşmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle meydana gelen boşalmalar sebebiyle yedeklerden atama yapılmış, fakat şu anda yasada öngörülen üye tam sayısının yarısının altına düşmüştür. 3- ...

Devamını Oku »

Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebi dilekçesi örneği

…..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkilim, …………. Derneği’nin …… no’lu üyesidir. 2- Dernek, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kendiliğinden sona erme başlıklı 87. maddesi; “…Dernekler, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer: 1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi, 2. İlk genel kurul ...

Devamını Oku »

Tüketici hukukunda ayıplı mal ile ilgili bilinmesi gerekenler

07.11.2013 tarihinde kabul edilip, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. ve devamı maddeleri, ayıplı malın tanımı, ayıplı maldan sorumluluğu, ayıplı mal durumunda ispat yükünü, tüketicinin seçimlik haklarını ve ayıplı malda zamanaşımını ayrı ayrı düzenlemektedir. 6502 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi, tüketiciyi, Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya ...

Devamını Oku »

Avukatın müvekkili adına yaptığı tahsilat – Alacak davası – Yargıtay kararları

Dava, taraflar arasındaki vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, vekalet sözleşmesinin en önemli unsurları arasında; vekilin talimata uygun hareket etme borcu, özen borcu ve hesap verme borcu gelmektedir. Vekalet sözleşmesinde vekilin hesap verme borcu, vekalet sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte doğup; işin vekil tarafından yürütülmesi sırasında ve sona ermesinde de devam etmektedir. BK’nun 392. maddesi hükmü gereğince vekil, talep üzerine yaptığı ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesinin kötü ifasından kaynaklanan tazminat davalarına ilişkin Yargıtay kararları

Dava vekalet sözleşmesinden doğan tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalıların mesleklerinin gereklerini kusurlu şekilde yerine getirmeleri nedeniyle maddi zarara uğradığını ileri sürmüş, davalılar sorumluluklarının bulunmadığını savunmuşlardır. Mahkemece, davalı Mehmet’in davaya konu tazminat isteminin dayanağı olan 2004/390 esas sayılı iş mahkemesi dosyasında vekil olarak görev yapmadığı, dosyanın takibinde görev almadığı, hakkında da ceza kovuşturması başlatılmadığı, bu halde tazminat isteminden sorumlu olmayacağı gerekçesi ...

Devamını Oku »