Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi -2015

2015 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
takip eden her saat için ayrıca 110,00 TL
210,00 TL
2.  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
takip eden her saat için ayrıca 210,00 TL
400,00 TL
3. Yazılı danışma için
400,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde
300,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler.
400,00 TL
1.200,00 TL
1.200,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için
300,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona
    erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için
500,00 TL
3.Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için
2.200,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için
1.000,00 TL
5.   Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise
 b)Duruşmalı ise
(Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir)
4.300,00 TL
7.500,00 TL
6. İl ve ilçe Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12′ sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmet ekonu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar.
250,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde
750,00 TL
2. Anonim şirketlerde
1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki miktar avukata ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki miktar avukata ödenir.
İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.  Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
 a) Duruşmasız ise
 b)Duruşmalı ise
300,00 TL
400,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak  işlerin takibi için
550,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için
1.100,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise
b) Duruşmalı ise
750,00 TL
1.100,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra dairelerinde yapılan takipler için
250,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için
300,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için
500,00 TL
4. İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için
300,00 TL
5. Ceza soruşturma evresindetakip edilen işler için
450,00 TL
6. Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için
750,00 TL
7. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.500,00 TL
8.Tüketici mahkemelerinden takip edilen davalar için
750,00 TL
9.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için
2.200,00 TL
10- Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen  davalar için
3.000,00 TL
11-Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.100,00 TL
12-Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
3.000,00 TL
13-Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için
1.100,00 TL
14-Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için
900,00 TL
15- İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için
      (a) Duruşmasız ise
      (b) Duruşmalı ise
750,00 TL
1.500,00 TL
16- Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen İstinaf Yolu ile görülen işlerin takipleri;
      (a) Bir duruşması olan işler için
(b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için
750,00 TL
1.500,00 TL
17- Yargıtay da ilk derecede görülen davalar için
3.000,00 TL
18- Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk  derecede görülen davalar için
(a) Duruşmasız ise
(b) Duruşmalı ise
1.500,00 TL
3.000,00 TL
19-Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay da temyiz
yolu ile görülen işlerin duruşması için
1.100,00 TL
20-Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için
1.100,00 TL
21-Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar
b) Bireysel Başvuru (Duruşmasız : 1.500,00 TL)
c) Diğer dava ve işler
5.000,00 TL
3.000,00 TL
3.000,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk (30.000,00 TL) lira için
% 12
2. Sonra gelen (40.000,00 TL) lira için
% 11
3. Sonra gelen (80.000,00 TL) lira için
% 8
4. Sonra gelen (250.000,00 TL) lira için
% 6
5. Sonra gelen (600.000,00 TL) lira için
% 4
6. Sonra gelen (750.000,00 TL) lira için
% 3
7.Sonra gelen (1.250.000,00 TL) lira için
% 1,5
8. (3.000.000,00 TL) liradan yukarısı için
% 1
31050cookie-checkAvukatlık Asgari Ücret Tarifesi -2015

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*