mraniye escort
escort bayan
Avukat ile m羹vekkil aras覺ndaki 繹demelerin ispat覺na ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukat ile m羹vekkil aras覺ndaki 繹demelerin ispat覺na ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Davac覺lar, daval覺 avukat覺n icra dosyas覺ndan tahsil ettii 882.262, 00 TL den 600.000 TL sini 繹dedii halde bakiye bedeli 繹demediini ileri s羹rerek eldeki davay覺 a癟m覺lard覺r. Daval覺, bakiye kalan 288.262, 00 TL nin davac覺lara elden 繹dendii savunmas覺nda bulunmutur. Daval覺n覺n bu savunmas覺n覺 yaz覺l覺 delil ile ispat etmesi gerekir. Miktar itibariyle HUMK.288- 289 maddeleri uyar覺nca tan覺k dinlenemez. Daval覺 bu savunmas覺n覺 yaz覺l覺 bir belge ibraz ederek ispat edememitir. Ancak daval覺 8.2.2006 tarihli cevap dilek癟esinde a癟覺k癟a yemin deliline dayanm覺t覺r. Mahkemece, daval覺ya savunmalar覺n覺 ispat i癟in, davac覺lara yemin teklif etme hakk覺 olduu hat覺rlat覺larak, has覺l olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 18.1.2012,2011/7379 – 2012/435)

Davac覺, daval覺 ile avukatl覺k hizmeti verilmesi kar覺l覺覺nda anlat覺覺n覺, vek璽let 羹creti olarak 4000 Euro avans, 2.000 Euro havale olmak 羹zere toplam 6.000 Euro 繹deme yapt覺覺 halde daval覺n覺n sadece bir dava dilek癟esi yazd覺覺n覺, dava a癟mad覺覺n覺, g繹revini yerine getirmediini ileri s羹rerek, 6.000 Euronun tahsili istemi ile eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺, davac覺n覺n dava a癟mak i癟in gerekli evraklar覺 getirmemesi nedeniyle dava a癟覺lamad覺覺n覺, davac覺n覺n baka ihtilaflar nedeniyle de dan覺manl覺k hizmetlerinden yararland覺覺n覺, davac覺n覺n sadece 4.000 Euro 繹deme yapt覺覺n覺, 2000 Euro havalenin 4000 Euronun i癟inde olduunu savunarak, davan覺n reddini dilemitir. Mahkemece, daval覺n覺n bir hukuki hizmet sunduuna dair delil ve belge sunamad覺覺 gerek癟esiyle davan覺n kabul羹ne 6.000 Euronun daval覺dan tahsiline karar verilmitir. Davac覺n覺n 22.8.2007 tarihinde Belgedir bal覺kl覺 belge ile daval覺ya vek璽let 羹creti olarak 4.000 Euro verdii uyumazl覺k konusu deildir. Davac覺n覺n daval覺ya 2.000 Euro havale g繹nderdii de dosya i癟indeki havale makbuzundan anla覺lmaktad覺r. Taraflar aras覺ndaki ihtilaf, havale ile g繹nderilen bu mebla覺n 繹deme yap覺lan 4.000 Euronun i癟inde bulunup bulunmad覺覺 noktas覺ndad覺r. Mahkemece, daval覺n覺n bu savunmas覺 羹zerinde durulmam覺 ve bir arat覺rma yap覺lmam覺t覺r. Davac覺, 26.2.2008 tarihinde daval覺ya g繹nderdii ihtarnamede; vek璽let akdini feshettiini, vek璽let 羹creti olarak 4000 Euro avans verdiini, daval覺n覺n yerine getirdii hiz-metler i癟in bir hesab覺n a癟覺larak kalan paralar覺n 20.3.2008 tarihine kadar banka hesab覺na yat覺r覺lmas覺n覺 istemitir. Davac覺, 22.8.2007 tarihli belgenin d羹zenlenmesinden sonra daval覺ya 癟ektii bu ihtarnamede havaleden hi癟 s繹z etmemi, sadece 4.000 Euro avans verdiini belirtmitir. Bu durumda havale, 4.000 Euronun verildii 22.8.2007 tarihinden 繹nce g繹nderilmi ise havale edilen mebla覺n 4.000 Euronun i癟inde olduunun, aksi halde 4.000 Euro d覺覺nda ayr覺 bir 繹deme olduunun kabul羹 gerekir. Mahkemece, havale tarihinin Bankadan sorulmak suretiyle arat覺r覺larak, h璽s覺l olacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde 6.000 Euronun daval覺dan tahsili-ne karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 5.5.2011, 2010/14465-2011/7239)
Daval覺 avukat覺n davac覺dan 8.9.1998 tarihinde ald覺覺 vekaletle davac覺 ad覺na trafik kazas覺 nedeni ile maddi ve manevi tazminat davas覺 a癟覺p takip ettii, 24.1.2002 tarihinde kesinleen ilam ile icra takibi yapt覺覺, 8.8.2002 tarihli protokol ile takip bor癟lusu ile anlamaya vararak 47.000 TL. nakit ile b羹ronun 1/3 hissesinin davac覺 ad覺na tescili ve nakdin son 繹demesinin yap覺lmas覺 halinde takipten dolay覺 bor癟lunun ibra edileceinin kararlat覺r覺ld覺覺 ve taraflar aras覺nda yaz覺l覺 bir 羹cret s繹zlemesinin bulunmad覺覺 hususu dosyadaki bilgi ve belgelerle t羹m dosya kapsam覺ndan anla覺lmaktad覺r.
Mahkemece, daval覺 avukat taraf覺ndan takip bor癟lusundan s繹z konusu anlama protokol羹 gereince tahsil edilen paralar覺n bakiyesinin 繹dendiinin ispatlanamad覺覺 gerek癟esi ile 38.500 TL as覺l alacak ile anlama protokol羹ndeki 繹deme tarihlerinden itibaren ileyen faizi toplam覺 羹zerinden dava kabul edilmitir. Daval覺 avukat takip ettii dava ve icra dosyas覺 i癟in yapt覺覺 masraflar ile vekalet 羹cretlerinin tahsil ettii alacaktan mahsup ederek bakiyesini davac覺ya 繹dediini savunmu ve bu konuda davac覺ya yemin teklif etmitir. Davac覺 da yemininde, daval覺 avukat ile avukatl覺k 羹cretinin hangi oran 羹zerinden kararlat覺rd覺klar覺n覺 hat覺rlamad覺覺n覺, kendisine har癟 ve giderler i癟in 2.000 TL. 繹deme yapt覺覺n覺, tahsil edilen paralardan da 8.500 TL. d覺覺nda daval覺 taraf覺ndan 繹deme yap覺lmad覺覺n覺 a癟覺klam覺t覺r. Mahkemece, daval覺 avukat覺n savunmas覺 羹zerinde durulmam覺, herhangi bir inceleme ve arat覺rma yap覺lmam覺t覺r. O halde, mahkemece, bu savunma 羹zerinde durularak, daval覺 avukat覺n davac覺 ad覺na takip ettii dava ve takip dosyas覺 i癟in isteyebilecei vekalet 羹creti hesaplanmal覺, yapt覺覺n覺 ileri s羹rd羹羹 masraflar i癟in de ispat imkan覺 tan覺narak, tahsil ettii bedelden mahsup edilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Yanl覺 deerlendirme ve eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 16.12.2010, 2010/4031 -2010/16922)
Yap覺lan icra takibinden 繹nce 5.6.2006 tarihli davac覺 taraf覺ndan d羹zenlenen serbest meslek makbuzuna g繹re 1.250.00.TL’nm vekalet 羹cretine mahsuben davac覺ya 繹dendii anla覺lmaktad覺r. Davac覺 taraf覺ndan bu 繹demenin baka bir dosya i癟in yap覺ld覺覺 kan覺tlanamam覺t覺. Hal b繹yle olunca icra takibinden 繹nce yap覺lan 1.250.00.TL 繹demenin vekalet 羹creti alaca覺ndan mahsubu gerekirken mahkemece bu y繹nden inceleme yap覺lmamas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma sebebidir. (Y. 13. HD. 14.12.2010,2010/8872-2010/16935)
Davac覺 avukat, daval覺lar覺n vekili s覺fat覺yla dava d覺覺 3.kii aleyhine maddi ve manevi tazminat davas覺 a癟覺p takip ettiini, yarg覺lama sonucunda maddi ve manevi tazminata h羹kmedildiini, h羹kmedilen tazminat覺n icra takibi sonucunda 139.000 YTL olarak tahsilat覺n覺n saland覺覺n覺, daval覺lara makbuz mukabilinde 122.000 YTL 繹demede bulunduunu, aradaki fark覺n 5.000.YTLsinin kar覺 taraf vekiline dava ile ilgili vekalet 羹creti 繹demesi, 2.920.YTLnin tazminat davas覺 dosyas覺nda daval覺ya y羹klenen vekalet 羹creti alaca覺, 9.379.YTLnin de icra takip dosyas覺nda takip bor癟lusuna y羹klenen vekalet 羹creti olduunu, b繹ylelikle daval覺lara yapt覺覺 繹deme s覺ras覺nda hak ettii avukatl覺k 羹cretinin kesintisini yapmad覺覺n覺, s繹zl羹 anlamaya g繹re dava ve icra takibi sonucu tahsil edilecek mebla覺n %15inin vekalet 羹creti olaca覺 hususunda aralar覺nda s繹zl羹 olarak anlama yap覺ld覺覺ndan bahisle vekalet 羹cretinin tahsili istemli eldeki davay覺 a癟m覺; mahkemece, davac覺n覺n talep edebilecei vekalet 羹creti, 2000 y覺l覺nda a癟覺lan tazminat davas覺 i癟in tarifeye g繹re 107,62 YTL, icra takibi nedeni ile %I0 oran覺nda 12.999 YTL, toplamda 13.106,62 YTL olarak hesap ve takdir edilerek bu bedel 羹zerinden davan覺n k覺smen kabul羹ne karar verilmitir. Daval覺lar, davac覺ya makbuz kar覺l覺覺nda 10.000 YTL 繹demede bulunduklar覺n覺 savunmulard覺r. Nitekim, bu 繹deme davac覺n覺n defterinde kay覺tl覺 olup, makbuz da bu husus da dorulatmaktad覺r. te yandan davac覺, tazminat davas覺nda aleyhlerine h羹kmedilen 5.000 YTL vekalet 羹cretini de kar覺 tarafa 繹dediini iddia etmi ise de bu iddias覺n覺 da kan覺tlayamam覺t覺r. Bu durumda davac覺 avukat覺n hesap olunan vekalet 羹creti olan 13.102.62 YTL olduunun anla覺lmas覺na g繹re daval覺lar hakk覺nda a癟覺lan davan覺n reddi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tahsisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 1.3.2010, 2009/7275 – 2010/2447)
Davac覺, 5.2.2002 tarihli s繹zlemeye dayanarak 300,00 TL hukuk dan覺manl覺覺 ayl覺k 羹cretinin 53 ayd覺r 繹denmediini, ayr覺ca takip ettii davalardaki avukatl覺k 羹cretlerinin de verilmediini ileri s羹rerek dan覺manl覺k 羹cretlerinin faizlerini de g繹zeterek t羹m alaca覺n覺n tahsili i癟in eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Mahkemece bilirkii taraf覺ndan asgari 羹cret tarifesine g繹re dan覺manl覺k 羹cretinin hesaplanmas覺 sureti ile bulunan miktara itibar edilerek h羹k羹m kurulmu ise de; davac覺n覺n ayl覺k dan覺manl覺k 羹cretini 300,00 TL olduunu kabul ederek talepte bulunduu, ayr覺ca daval覺 taraf覺ndan dosyaya sunulan 10.7.2006 tarihli belgede davac覺n覺n tahsil ettii paradan 300,00 TL dan覺manl覺k 羹cretini d羹erek bakiye 2.275,00 TL yi daval覺ya 繹dedii, ayn覺 tarihli serbest meslek makbuzu ile de (10.7.2006 tarihinde) 300,00 TL dan覺manl覺k 羹cretini ald覺覺 sabittir. BK 88. maddesi gereince .. ihtirazi bir kay覺t dermeyan etmeksizin bir taksit i癟in makbuz veren alacakl覺 ondan evvelki taksitleri de tahsil etmi say覺l覺r. Bu durumda 10.7.2006 tarihinden 繹nceki dan覺manl覺k 羹cretlerini tahsil etmediini ispat y羹k羹 davac覺ya ge癟mitir. Davac覺n覺n bunun aksi y繹ndeki yemini de daval覺 aleyhine hukuki sonu癟 dourmamaktad覺r. Hal b繹yle olunca 10.7.2006 tarihine kadar olan dan覺manl覺k 羹cretlerinin davac覺ya 繹dendiinin kabul羹 gerekir. Bu durumda davac覺 ancak 10.7.2006 tarihinden sonraki dan覺manl覺k 羹cretini isteyebilir. Mahkemece davac覺n覺n 10.7.2006 tarihinden sonraki ayl覺k 300,00 TL den hesaplanacak dan覺manl覺k 羹cretleri ile faizini isteyebilecei g繹zetilerek bu miktara h羹kmedilmesi gerekirken bu kalem istemle ilgili yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 11.2.2010, 2009/7661 – 2010/1497)
Davac覺, daval覺n覺n kredi kart覺 bor癟lar覺n覺 繹dediini ayr覺ca daval覺n覺n vekili olarak icra takibi yapt覺覺n覺 belirterek 羹cret alaca覺 doduunu bu alacaklar覺n覺n 繹denmedii gerek癟esi ile yap覺lan icra takibine vaki itiraz覺n覺n iptali ile eldeki bu davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺 davac覺ya olan vekalet 羹cretinden ve kredi kart覺 bor癟lar覺ndan doan bor癟lar覺n覺 繹dediini savunmutur. Daval覺n覺n bu savunmas覺 balant覺l覺 bileik ikrard覺r. Hal b繹yle olunca 繹demeyi ispat y羹k羹 daval覺dad覺r. Her ne kadar davac覺 daval覺n覺n kendisine 繹deme yapmad覺覺na dair daval覺ya yemin teklif etmi ve daval覺 taraf癟a eda edilen yemin nedeni ile dava red edilmi ise de dairemizin uygulamalar覺 gereince kendisine ispat y羹k羹 d羹meyen taraf覺n yemin teklif etmesi ve kar覺 taraf癟a da eda edilmesi hukuki sonu癟 dourmaz. Mahkemece 繹demeyi ispat y羹k羹n羹n daval覺da olduu kabul edilerek buna ilikin t羹m deliller toplan覺p sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken ispat y羹k羹n羹n ters 癟evrilerek yaz覺l覺 ekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 17.6.2009,2009/2338 – 2009/8312)
Davac覺n覺n, daval覺n覺n avukat覺 olarak kira alaca覺 ve tahliye davalar覺 ve icra takipleri ile bunlarla balant覺l覺 ancak tek bir i say覺lamayacak dier dava ve takipler a癟t覺覺 hususu dosya kapsam覺ndan anla覺lmaktad覺r. Taraflar aras覺nda yaz覺l覺 羹cret s繹zlemesi bulunmamaktad覺r. Daval覺 tahliyenin salanmas覺 nedeniyle davac覺 avukata 2000 Dolar 繹dediini, kalan ilerin tamamlanmamas覺 nedeniyle baka 繹deme yapmad覺覺n覺 bildirmi, davac覺 bu iddia kar覺s覺nda 2000 Dolar almad覺覺n覺, tahsilatlardan daval覺n覺n 3000 YTL 繹dediini beyan etmitir. Daval覺 2000 Dolar覺n al覺nmad覺覺na ilikin davac覺 beyan覺 kar覺s覺nda yemin deliline bavurarak davac覺ya yemin teklifinde bulunmutur. Mahkemece davac覺 tarafa yemin teklifini kabul ve eda edip etmeyecei konusunda beyan覺 al覺n覺p sonucuna g繹re ilem yap覺lmas覺 gerekirken yaz覺l覺 ekilde yemin teklifi hususu deerlendirilmeyerek davan覺n sonu癟land覺r覺lmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 7.5.2009,2008/13055 – 2009/6272)
Daval覺, davac覺 avukata vekalet 羹cretini 繹dediini savunmu ve davac覺 da, daval覺n覺n banka havalesi ile g繹nderdii toplam 7.500 YTL.nin masraf avans覺 olarak 繹dendiini bildirmitir. Mahkemece vekalet 羹creti alaca覺 hesaplan覺rken bu 繹demelerin masraf avans覺 繹demesi olduu, vekalet 羹cretine ilikin bulunmad覺覺 kabul edilerek, 7500 YTL.lik 繹deme toplam alacaktan mahsup edilmeden karar verilmitir. Ancak daval覺 taraf覺ndan davac覺ya g繹nderilen banka dekontlar覺nda, vekalet 羹creti 繹demesi” erhi bulunduu gibi, masraf avans覺 olduu kabul edilse bile, davac覺 avukat覺n takip dosyalar覺 nedeni ile ne gibi masraf yapt覺覺 da arat覺r覺l覺p incelenmemitir. Mahkemece, davac覺 avukat taraf覺ndan daval覺 ad覺na takip edilen icra dosyalar覺nda bir masraf 繹demesinin bulunup bulunmad覺覺 arat覺r覺lmal覺, masraf yapt覺 ise miktan belirlenmeli ve daval覺 taraf覺ndan 繹denen 7500 YTL tutar g繹zetilerek iadesi gereken bedel kal覺rsa 羹cret alaca覺ndan mahsup edilmelidir. Yanl覺 deerlendirme ve eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 5.3.2009, 2008/12106-2009/2839)
Dava, vekalet 羹cretinin tahsili i癟in balat覺lan icra takibine itiraz覺n iptaline ilikindir. Davac覺 avukat, g繹revini 繹zenle yerine getirdii halde haks覺z azledildiini ileri s羹rm羹; daval覺 ise azlin hakl覺 olduunu, davac覺ya 6.000,00-TL 繹deme yapt覺覺n覺 savunmutur. Davan覺n nitelii ve miktar覺 dikkate al覺nd覺覺nda daval覺n覺n 繹deme iddias覺n覺n yasal delillerle ispatlamas覺 gerekir. Ne var ki, daval覺n覺n dosyaya sunduu deliller ile bu iddias覺n覺 ispat edemedii g繹r羹lmektedir. Ancak daval覺n覺n cevap dilek癟esinde her t羹rl羹 yasal delil demek suretiyle yemin deliline de dayand覺覺 anla覺lmaktad覺r. Hal b繹yle olunca, mahkemece 繹deme iddias覺 y繹n羹nden daval覺ya yemin delili hat覺rlat覺larak h璽s覺l olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanl覺 deerlendinne ile bu y繹n g繹zetilmeden yaz覺l覺 ekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 18.9.2014,2014/12281 – 2014/27517)
Dava, avukatl覺k 羹cret s繹zlemesine dayal覺 vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsili talebine ilikin olup, davac覺 vekalet 羹cretinin 繹denmediini ileri s羹rerek tahsilini talep etmi, daval覺 ise dava konusu alaca覺 davac覺ya 繹dediini savunmutur. Daval覺 bu savunmas覺n覺 yasal delillerle ispat edememise de, cevap dilek癟esinde a癟覺k癟a yemin deliline de dayanm覺 olduundan, bu savunmas覺 konusunda davac覺ya yemin y繹neltmeye hakk覺 bulunduu hat覺rlat覺larak, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y.13.HD. 15.1.2014, 2013/23214 – 2014/649)
Dava, vekalet 羹creti alaca覺na ilikindir. Daval覺, 羹cret alaca覺n覺n tamam覺n覺n davac覺ya 繹dendiini ileri s羹rm羹 ise de, bu savunmas覺n覺 yasal deliller ile ispatlayamanut覺r. Ne var ki, daval覺, cevap dilek癟esinde her t羹rl羹 delil demekle yemin deliline de dayanm覺t覺r. yle olunca mahkemece daval覺ya, vekalet 羹cretini t羹m羹yle 繹dedii y繹n羹ndeki savunmas覺n覺 ispat a癟覺s覺ndan davac覺ya yemin teklif etme hakk覺 olduu hat覺rlat覺larak sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde davan覺n kabul羹ne karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 11.10.2012,2012/15601 – 2012/22829)
Dava, hukuki nitelii bak覺m覺ndan Bor癟lar Kanununun 392 maddesine dayanan vekilin hesap verme y羹k羹ml羹l羹羹nden kaynaklanmaktad覺r. BK.nun 392. maddesi, vekilin vekaleti ifa i癟in veya ifa dolay覺s覺yla ald覺覺 eyleri m羹vekkile verme borcu ile bor癟 para borcu ise zaman覺nda yerine getirilmemesi y羹z羹nden faiz 繹deme borcunu d羹zenlemitir. Geni anlamda hesap verme y羹k羹ml羹l羹羹n羹n dier bir g繹r羹nt羹s羹 de vekilin vekaleti dolay覺s覺yla 羹癟羹nc羹 kiilerden m羹vekkil nam ve hesab覺na para tahsil ettii hallerde s繹zkonusu olur. Vekil, m羹vekkilden veya 羹癟羹nc羹 kiilerden ald覺覺 deerler ve kendi 羹cret, masraf ve tazminat alacaklar覺 hakk覺nda hesap vermek zorunluluundad覺r. Hesap verme borcu hukuksal nitelik癟e bir yapma borcudur.
Davac覺 avukat覺n, daval覺lar覺n murisi olan evket’in vekili olduu 5.2.2009 tarihinde vefat eden m羹vekkilin 繹denmeyen vekalet 羹cretleri i癟in bu davan覺n a癟覺ld覺覺, dosyadaki delillerden anla覺lm覺 olup, daval覺 taraf; murislerinin 繹l羹m羹nden 繹nce vekalet 羹cretine mahsuben 繹demeler yapt覺覺n覺 savunmutur. Daval覺lar bu savunmalar覺m ispatlamak i癟in, davac覺 avukat覺n defter ve kay覺tlar覺na dayand覺klar覺na g繹re; mahkemece, defter ve kay覺tlar ile davac覺n覺n vergi dairesine verdii beyannameler 羹zerinde, konusunda uzman bilirkiiye inceleme yapt覺r覺larak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yaz覺l覺 ekilde davan覺n k覺smen kabul羹 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 4.6.2012, 2012/12035 – 2012/14366)
Dava, taraflar aras覺ndaki avukatl覺k s繹zlemesi gereince, masraf ve vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsili istemine ilikin olup, mahkemece davac覺n覺n, s繹zlemeyi hakl覺 nedenle feshettii kabul edilerek, fesih tarihi itibariyle 1.9.2010 tarihli bilirkii raporunda hesaplanan 羹cret alacaklar覺n覺n tahsiline karar verilmitir. Ne var ki daval覺 taraf覺ndan, s繹z konusu bilirkii raporu ibraz edildikten sonra, bilirkii raporuna itirazlar覺n bildirildii 7.10.2010 tarihli dilek癟e ile, davac覺n覺n imzas覺n覺 ta覺yan, vekalet 羹creti 繹demelerine ilikin Ek 1 den Ek 17ye kadar numaraland覺r覺lan bir k覺s覺m yaz覺l覺 belgeler dosyaya ibraz edilerek, bu 繹demelerin dikkate al覺nmas覺 talep edilmise de, mahkemece davac覺n覺n, savunman覺n geniletilmesine muvafakat etmedii gerek癟esiyle s繹z konusu bu belgeler delil olarak dikkate al覺nmam覺t覺r. Oysa ki borcu s繹nd羹ren 繹deme defi, savunman覺n geniletilmesi niteliinde olmad覺覺 gibi, davan覺n her aamas覺nda ileri s羹r羹lebileceinden, daval覺 taraf覺ndan ibraz edilen 繹deme belgelerinin deerlendirilmesi zorunludur. O halde, mahkemece taraflar aras覺ndaki vekalet s繹zlemesi kapsam覺nda davac覺ya yap覺lan 羹cret 繹demeleriyle ilgili, daval覺 taraf覺ndan dosyaya ibraz edilmi olan ve davac覺 avukat覺n imzas覺n覺 ta覺yan s繹z konusu belgelerle ilgili, davac覺n覺n beyan覺 al覺narak, dava konusu alacaa mahsuben davac覺ya 繹deme yap覺l覺p yap覺lmad覺覺 arat覺r覺l覺p, deerlendirilerek, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, s繹z konusu belgelerin dikkate al覺nmam覺 olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 21.2.2012, 2011/7592 – 2012/3427)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

3 + 2 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺