mraniye escort
escort bayan
Avukat覺n hesap verme borcuna ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukat覺n hesap verme borcuna ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Avukatl覺k Kanunu’nun 40. maddesinde, i sahibi taraf覺ndan s繹zlemeye dayan覺larak avukata kar覺 ileri s羹r羹len tazminat istekleri, bu hakk覺n doumunun 繹renildii tarihten itibaren bir y覺l ve her halde zarar覺 douran olaydan itibaren be y覺l ge癟mekle d羹er. h羹km羹 bulunmakta olup, bu h羹k羹mle m羹vekkilin, avukata kar覺 tazminat isteminin bir ve be y覺ll覺k zamana覺m覺na tabi olduu belirtilmitir. Mahkemece, dava tarihine g繹re, dava konusu edilen zarar覺n 繹renilmesinden itibaren be ve bir y覺ll覺k s羹renin ge癟tiinden bahisle davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmise de, Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/88 2008/406 esas ve karar say覺l覺 davan覺n, Yarg覺tay 5.Hukuk Dairesi taraf覺ndan2.4.2009 tarihinde onanarak kesinletii anla覺lmaktad覺r. Dava tarihi itibariyle hen羹z be y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi dolmam覺t覺r. O halde olayda zamana覺m覺 s繹z konusu olmad覺覺ndan, mahkemece iin esas覺 incelenerek, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 11.12.2013,2013/18207-2013/31087)

Davac覺, daval覺 avukat覺n edimini yerine getirmemesi nedeniyle uram覺 olduu maddi ve manevi zarar覺n tazmini istemiyle eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Davac覺 taraf覺ndan yap覺lan su癟 duyurusu 羹zerine, 襤skenderun A覺r Ceza Mahkemesinde ait 2010/29 esas ve 2010/460 karar say覺l覺 dava dosyas覺 羹zerinden g繹revi k繹t羹ye kullanmak su癟undan a癟覺lan ceza davas覺nda, su癟un sabit g繹r羹lerek daval覺 avukat覺n cezaland覺r覺lmas覺na ve h羹km羹n a癟覺klanmas覺n覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii, karara ilikin itiraz覺n da 25.1.2011 tarihinde reddedildii anla覺lmaktad覺r.
Daval覺 avukat覺n, i bu davan覺n dayana覺 olan eyleminin, T羹rk Ceza Kanununa g繹re g繹revin k繹t羹ye kullan覺lmas覺 niteliinde olup, su癟 tekil ettii g繹r羹lmektedir. Bor癟lar Kanununun 60/11. maddesinde “….u kadar ki zarar ve ziyan davas覺, ceza kanunlar覺 mucibince m羹ddeti daha uzun m羹ruruzamana tabi cezay覺 m羹stelzim bir fiilden neet etmi olursa ahsi davaya da o m羹ruruzaman tatbik olunur….” denilmek suretiyle zamana覺m覺 s羹resi i癟in Ceza Kanununa at覺fta bulunulmu olup, an覺lan h羹kme g繹re tazminat davas覺n覺n, ceza kanunlar覺 gereince s羹resi daha uzun zamana覺m覺 s羹resine tabi cezay覺 gerektiren bir eylemden domu olmas覺 halinde, ceza zamana覺m覺 s羹resinin uygulanaca覺 a癟覺kt覺r. Kald覺 ki bu maddenin uygulanmas覺 i癟in, ceza davas覺nda tazminat istenmesi gerekmedii gibi, eylemi ileyen hakk覺nda ceza davas覺 a癟覺lm覺 olmas覺 ya da mahkumiyet karan verilmi olmas覺 da gerekli deildir. Sadece eylemin su癟 niteliini ta覺mas覺 yeterlidir. O halde olayda ceza zamana覺m覺 s羹resi dolmam覺 olduundan mahkemece, iin esas覺 incelenerek, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, bir y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduundan bahisle davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 18.11.2013, 2013/18453 – 2013/31601)
Davac覺 (kar覺 daval覺) avukatlar覺n覺n tahsil ettikleri paralan kendisine 繹demediklerini ve azil edilmelerine ramen tahsilat yapt覺klar覺n覺 ileri s羹rerek eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺, (kar覺 davac覺) zamana覺m覺 s羹resinin dolduunu savunarak davan覺n reddini dilemi ve alacakl覺 olduu iddias覺yla kar覺 dava a癟m覺t覺r. Mahkemece, davac覺n覺n 29/05/2009 tarihli azilname ile durumu 繹renmesine ramen 16.10.2010 tarihinde dava a癟t覺覺 ve Avukatl覺k Kanunun 40. maddesi gereince zamana覺m覺 s羹resinin 1 y覺l olduu gerek癟esiyle davan覺n reddine karar verilmitir. Taraflar aras覺ndaki iliki vekalet s繹zlemesine dayanmakta olup, vekalet s繹zlemesinin en 繹nemli unsurlar覺 aras覺nda; vekilin talimata uygun hareket etme borcu, 繹zen borcu ve hesap verme borcu gelmektedir. Vekalet s繹zlemesinde vekilin hesap verme borcu vekalet s繹zlemesinin kurulmas覺yla birlikte doup; iin vekil taraf覺ndan y羹r羹t羹lmesi s覺ras覺nda ve sona ermesinde de devam etmektedir. BK.nun 392. Maddesi h羹km羹 gereince vekil, talep 羹zerine yapt覺覺 iin hesab覺n覺 vermeye ve m羹vekkili nam ve hesab覺na edindii hereyi iade etmeye, iade edinceye kadar da alm覺 olduu eyleri saklamaya mecburdur. Bu nedenle de vekilin ald覺klar覺n覺 geri verme borcunda zamana覺m覺 vekalet s繹zlemesi s羹rd羹k癟e ilemez. Bir baka deyile iade borcunda muacceliyet vekilin hesap vermesi veya s繹zleme ilikisinin bitmesi ile balar. Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 2011 tarih ve 2011/13-161 esas ve 2011/276 karar say覺l覺 ilam覺 da bu y繹ndedir. Vekalet ilikisi azil tarihi olan 29.5.2009 tarihinde sona erdiine g繹re be y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi dava tarihi itibariyle hen羹z dolmam覺t覺r. O halde mahkemece, iin esas覺na girilerek sonucuna uygun ekilde karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde as覺l davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 15.4.2013,2012/24227-2013/9556)
Davac覺, olunun i kazas覺nda vefat覺 nedeniyle daval覺 avukat taral覺ndan maddi ve manevi tazminat talepli olarak Bak覺rk繹y 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/858 esasmda kay覺tl覺 olarak a癟覺lan davay覺 vekil s覺fat覺 ile y羹r羹t羹p sonu癟land覺rd覺覺n覺, h羹kmedilen tazminat覺 tahsil ettii halde kendisine 繹deme yap覺lmad覺覺n覺 ileri s羹rerek eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺 avukat, taraflar aras覺nda 羹cret s繹zlemesi bulunduunu, bu davan覺n yan覺nda dier a癟覺lan davalar覺 da takip ettiini, s繹zlemeye g繹re kendisinin alacakl覺 olup, buna ramen davac覺ya 8.7.1997 tarihinde para havalesi yapt覺覺n覺, 12.9.1997 tarihli ihtar覺 ile de hesap vermek 羹zere davet ettiini, davac覺n覺n davete icabet etmedii gibi kalan 羹cretini de 繹demediini, kald覺 ki 1136 say覺l覺 yasan覺n 40. maddesi gereince hesap verme y羹k羹m羹n羹n ortadan kalkt覺覺n覺 savunarak davan覺n reddini dilemitir. Dosya i癟indeki belgelere g繹re daval覺 avukat覺n, 12.9.1997 tarihli ihtarla davac覺y覺 hesap g繹rmeye davet ettii, 26.9.1997 tarihinde de ihtar覺n davac覺ya tebli edildii, yine davac覺ya 8.7.1997 tarihli havale ile de k覺smi 繹deme yap覺ld覺覺 anla覺lmaktad覺r. 1136 say覺l覺 Avukatl覺k yasas覺n覺n 40. maddesi h羹km羹ne g繹re, i sahibi taraf覺ndan s繹zlemeye dayan覺larak avukata kar覺 ileri s羹r羹len tazminat istekleri, bu hakk覺n doumunun 繹renildii tarihten itibaren bir y覺l ge癟mekle d羹er. Davac覺ya hesap g繹rme i癟in 癟ekilen ihtar覺n tebli tarihinden itibaren 1 y覺ll覺k s羹re dolmu olup davac覺 daval覺dan talepte bulunamaz. yle olunca Mahkemece, davan覺n reddi gerekirken aksine d羹羹nce ile yaz覺l覺 ekilde kabule karar verilmi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 5.4.2012, 2011/18146-2012/9170)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

6 + 1 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺