mraniye escort
escort bayan
Avukat覺n m羹vekkili ad覺na yapt覺覺 tahsilat – Alacak davas覺 – Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukat覺n m羹vekkili ad覺na yapt覺覺 tahsilat – Alacak davas覺 – Yarg覺tay kararlar覺

Dava, taraflar aras覺ndaki vekalet s繹zlemesinden kaynaklanan alacak istemine ilikin olup, vekalet s繹zlemesinin en 繹nemli unsurlar覺 aras覺nda; vekilin talimata uygun hareket etme borcu, 繹zen borcu ve hesap verme borcu gelmektedir. Vekalet s繹zlemesinde vekilin hesap verme borcu, vekalet s繹zlemesinin kurulmas覺yla birlikte doup; iin vekil taraf覺ndan y羹r羹t羹lmesi s覺ras覺nda ve sona ermesinde de devam etmektedir. BKnun 392. maddesi h羹km羹 gereince vekil, talep 羹zerine yapt覺覺 iin hesab覺n覺 vermeye ve m羹vekkili nam ve hesab覺na edindii her eyi iade etmeye, iade edinceye kadar da alm覺 olduu eyleri saklamaya zorunludur. Bu nedenle de vekilin ald覺klar覺n覺 geri verme borcunda zamana覺m覺, vekilin hesap vermesi ile ilemeye balar.
Somut olayda daval覺 avukat覺n, davac覺 ve dier hissedarlara vekaleten K羹tahya1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/677 esas 2003/106 karar say覺l覺 dosyas覺 羹zerinden DS襤 aleyhine kamulat覺rmas覺z el atma ve ecrimisil davas覺 a癟覺p sonu癟land覺rd覺覺, tahsil etmi olduu ilama dayal覺 alaca覺n bir k覺sm覺n覺 davac覺 ve dier hissedarlara 繹dedii, daha sonra bakiye vekalet 羹creti alaca覺 bulunduundan bahisle m羹vekkilleri aleyhine takip balatt覺覺, davac覺 ve dier hissedarlar覺n itirazlar覺 羹zerine itiraz覺n iptali istemi ile a癟覺lm覺 olan K羹tahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/101 esas say覺l覺 dosyas覺 羹zerinden yap覺lan yarg覺lama sonunda ise, daval覺 avukat覺n vekalet 羹creti alaca覺n覺n bulunmad覺覺 gibi, hak ettii vekalet 羹cretinden daha fazla bir miktarda paray覺 m羹vekkillerine 繹demeyerek uhdesinde tuttuunun anla覺ld覺覺, bunun 羹zerine davac覺 taraf覺ndan hissesine d羹en alacak miktar覺n覺n tahsili amac覺yla da eldeki davan覺n a癟覺ld覺覺, anla覺lmaktad覺r.
K羹tahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 2010/101 esas ve 2010/137 karar say覺l覺 ilamda, daval覺 vekilin vekalet 羹creti ad覺 alt覺nda fazla miktarda paray覺 uhdesinde tuttuu anla覺lm覺 olduundan, dava konusu olayda zamana覺m覺n覺n, s繹z konusu karar覺n kesinletii 29.6.2011 tarihinden itibaren balad覺覺n覺n kabul羹 gerekir. O halde dava tarihi itibariyle alacam zamana覺m覺na uramas覺 s繹z konusu olmad覺覺ndan, mahkemece iin esas覺 incelenip, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 28.1.2014,2013/5716 – 2014/2138)

Davac覺, daval覺n覺n kendisini i癟ilik alacaklar覺n覺n tahsili i癟in a癟m覺 olduu dava ve icra takibinde vekil olarak temsil ettiini, icra dosyas覺ndan fazla para tahsil ettii halde kendisine eksik 繹deme yapt覺覺n覺 beyanla fazla tahsil edilen miktar覺n daval覺dan al覺nmas覺n覺 istemi, daval覺 ise dava i癟in ayr覺 sonraki hukuki ilemler i癟in ayr覺 羹cret talep etme hakk覺 olduunu ve ayr覺ca davac覺 taraf覺ndan imzalanarak kendisine verilen ve ibraname nitelii ta覺yan .9.6.2008 tarihli belgeden dolay覺 davac覺n覺n kendisinden herhangi bir alaca覺 olmad覺覺n覺 savunmutur. Mahkemece alman bilirkii raporu ile daval覺n覺n hak ettii vekalet 羹cretleri hesaplanarak mahsup edildiinde icra dosyas覺ndan fazladan 2.359,82 TL para tahsil ettii anla覺lm覺t覺r. Vekil, yapt覺覺 i s覺ras覺nda vekil edenin 羹zerine ge癟en t羹m haklar覺n覺 繹demek veya yarar覺na yapt覺覺 t羹m ilemlerden dolay覺 hesap verme zorunluluundad覺r. Vekil, sadece hakettii miktar覺 uhdesinde tutabilir. T羹m bu hususlar g繹z繹n羹ne al覺narak mahkemece daval覺 taraf覺ndan fazla tahsil edilen miktar belirlenip, bu meblaa h羹kmedilmes襤 gerekirken yaz覺l覺 ekilde davan覺n reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 16.9.2013,2013/19281-2013/21341)
Davac覺, daval覺 avukatlar覺n yapt覺覺 tahsilatlar nedeni ile hesap vermediklerini ileri s羹rerek 繹detilmesi istei ile eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Mahkemece, daval覺 avukatlar覺n tazminat bedelini bankadan 癟ektikleri tarihten itibaren zamana覺m覺 s羹resinin dolduu gerek癟esi ile yaz覺l覺 ekilde karar verilmitir.
Taraflar aras覺ndaki ilikinin vekalet s繹zlemesine dayand覺覺 a癟覺kt覺r. Vekalet s繹zlemesinin en 繹nemli unsurlar覺 aras覺nda; vekilin talimata uygun hareket etme borcu, 繹zen borcu ve hesap venne borcu gelmektedir. BK.nu覺覺 392. maddesi h羹km羹 gereince, vekil, talep 羹zerine yapt覺覺 iin hesab覺n覺 vermeye ve m羹vekkili nam ve hesab覺na edindii hereyi iade etmeye, iade edinceye kadar da alm覺 olduu eyleri saklamaya mecburdur. Bu nedenle de vekilin ald覺klar覺n覺 geri verme borcunda zamana覺m覺, vekalet s繹zlemesi s羹rd羹k癟e ilemez. Bir baka deyile iade borcunda muacceliyet, vekilin hesap vermesi ile veya s繹zleme ilikisinin bitmesi ile balar. Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 2011 tarih ve 2011/13-173 esas ve 2011/276 karar say覺l覺 ilam覺 da bu y繹ndedir. A癟覺klanan bu nedenle daval覺 avukatlar覺n hesap verme tarihleri arat覺r覺larak bu tarihten itibaren zamana覺m覺 s羹resinin hesaplanmas覺 ve sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir. Mahkemece, yanl覺 deerlendirme ile yaz覺l覺 ekilde karar verilmesi usul e yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 6.6.2013, 2013/7632 – 2013/15331)
Dava, daval覺 vekil taraf覺ndan tahsil edilen bedelin taraf覺na verilmediinden dolay覺 alaca覺n tahsiline ilikindir. Taraflar aras覺ndaki iliki vekalet s繹zlemesine dayanmakta olup, vekalet s繹zlemesinin en 繹nemli unsurlar覺 aras覺nda; vekilin talimata uygun hareket etme borcu, 繹zen borcu ve hesap venne borcu gelmektedir. Vekalet s繹zlemesinde vekilin hesap verme borcu vekalet s繹zlemesinin kurulmas覺yla birlikte doup; iin vekil taraf覺ndan y羹r羹t羹lmesi s覺ras覺nda ve sona ermesinde de devam etmektedir. BK.nun 392. maddesi h羹km羹 gereince vekil, talep 羹zerine yapt覺覺 iin hesab覺n覺 vermeye ve m羹vekkili nam ve hesab覺na edindii hereyi iade etmeye, iade edinceye kadar da alm覺 olduu eyleri saklamaya mecburdur. Bu nedenle de vekilin ald覺klar覺n覺 geri verme borcunda zamana覺m覺 vekalet s繹zlemesi s羹rd羹k癟e ilemez. Bir baka deyile iade borcunda muacceliyet vekilin hesap vermesi veya s繹zleme ilikisinin bitmesi ile balar. Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 2011 tarih ve 2011/13-161 esas ve 2011/276 karar say覺l覺 ilam覺 da bu y繹ndedir. Daval覺n覺n hesap vermedii a癟覺k olup azil tarihide 12.10.2006 tarihidir.
Buna g繹re BK. nun 126. maddesindeki 5 y覺ll覺k s羹re dava tarihi itibariyle hen羹z dolmam覺t覺r. Somut uyumazl覺k itibariyle mahkemece daval覺n覺n azledildii 12.10.2006 tarihinden dava tarihine kadar BK 126. maddesindeki 5 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin ge癟medii g繹zetilerek, iin esas覺na girilerek sonucuna uygun ekilde karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde davan覺n reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 24.12.2012, 2012/2474 – 2012/29335)
覺-(…)
2- Davac覺, daval覺 ile ortak murislerinden kalan ta覺nmaz覺n kamulat覺rma bedelinin tahsili i癟in daval覺ya vekaletname verildii ve para 癟ekildii halde kendisine 繹denmediini bildirerek tahsili i癟in eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺 davac覺n覺n fazlaya ilikin haklar覺n覺 sakl覺 tutmad覺覺n覺, 覺slaha izni olmad覺覺n覺, davac覺n覺n da ortak murislerinden kalan ta覺nmazlar覺 kiraya verdii ve kira bedelinin tamam覺n覺 kendisinin ald覺覺n覺, yine muristen kalan ta覺nmazlar覺n resmi ilemleri i癟in masraf yapt覺覺n覺, bu y羹zden dava konusu alaca覺n bu masraf ve kira bedeline say覺laca覺n覺n kararlat覺r覺ld覺覺n覺 savunmu, 28.10.2009 tarihli dilek癟esi ile de bu masraflar ve kira alaca覺n覺n davac覺 alaca覺ndan takas ve mahsubuna karar verilmesini talep etmitir. Bilirkii incelemesinde, bu dilek癟e dikkate al覺narak daval覺n覺n 4.332 TL kira alaca覺 olduu tesbit edilerek bu miktar覺n davac覺 alaca覺ndan mahsubu ile davac覺n覺n 18.291,80 TL alaca覺 olduu tesbit edilmitir. Mahkemece bu bilirkii raporu esas al覺narak davan覺n k覺smen kabul羹ne karar verilmi ise de, daval覺 taraf cevap dilek癟esinde kar覺 alaca覺n覺n davac覺 alaca覺ndan takas ve mahsup yap覺lmas覺na ilikin bir savunmas覺 olmam覺, dosya bilirkiiye gitmeden 繹nce dosyaya sunduu 28.10.2009 tarihli dilek癟e ile takas ve mahsup savunmas覺nda bulunmutur. Daval覺 taraf覺n bu dilek癟esi ile dosya bilirkii incelemesine g繹nderilmesi ile bilirkii taraf覺ndan daval覺n覺n takas ve mahsuba konu kar覺 alaca覺 olduu tesbit edilmitir. Davac覺 taraf daval覺n覺n 28.10.2009 tarihli dilek癟esini bilirkii raporu ile birlikte 17.12.2009 tarihinde tebli alarak incelemek 羹zere s羹re verilmi, 29.12.2009 tarihli dilek癟esi ile takas ve mahsup definin s羹resinde yap覺lmad覺覺n覺 bildirerek dikkate al覺nmamas覺n覺 talep etmitir. Daval覺 taraf davac覺 alaca覺na kar覺 takas ve mahsup defini davaya cevap s羹resi i癟inde ileri s羹rmemi, bu talebin davac覺ya teblii ile davac覺 taraf覺ndan s羹resinde savunman覺n geniletilmesi ve s羹re a覺m覺nda bulunulduu itiraz覺 yap覺ld覺覺na g繹re daval覺n覺n takas ve mahsup savunmas覺 esas al覺narak bulunan kar覺 alaca覺n dava konusu alacaktan mahsubu ile h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir.
3- Davac覺n覺n kamulat覺rma bedelinin tahsili i癟in daval覺ya vekaletname verilmi, bu vekaletname uyar覺nca dava konusu paran覺n 6.873,83 TL si 15.5.2003 tarihinde, 18.127,60 TL si 17.6.2003 tarihinde vekaleten 癟ekildii taraflar aras覺nda ihtilafl覺 deildir. Daval覺 vekil paray覺 癟ektii tarihten itibaren bunu davac覺ya 繹demekle y羹k羹ml羹 olup paran覺n 癟ekildii tarih itibar覺yla temerr羹de d羹t羹羹n羹n kabul羹 gerekir. Buna g繹re dava konusu alaca覺n 癟ekilme tarihlerinden itibaren faizi ile tahsiline karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde dava tarihinden itibaren faizi ile tahsiline karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 3.11.2011, 2011/4602-2011/14411)
2- Dava, 27.5.2003 tarihli 羹cret s繹zlemesi gereince vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsili istemine ilikin olup, davac覺 avukat覺n, Menemen Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/514 esas say覺l覺 dosyas覺 羹zerinden meni m羹dahale davas覺 a癟覺p sonu癟land覺rd覺覺,
9.2.2005 tarihi itibariyle kesinleen ilam覺n icra m羹d羹rl羹羹nce infaz覺n覺n saland覺覺, davac覺n覺n, dava konusu 羹cret alaca覺n覺n tahsili i癟in 29.8.2006 tarihinde balatm覺 olduu icra takibinden sonra 12.10.2006 tarihinde azledildii anla覺lmaktad覺r. Mahkemenin de kabul羹nde olduu 羹zere davac覺 bu durumda bakiye 羹cret alaca覺n覺 talep etmekte hakl覺d覺r. Ne var ki daval覺, ilam覺n k覺smen infaz覺 aamas覺nda, davac覺n覺n icra dosyas覺ndan kendisine vekaleten para tahsil etmi olduunu belirterek, davac覺ya bor癟lu olmad覺覺n覺 savunmutur. Ger癟ekten de, s繹zleme konusu olan Menemen Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/514 esas say覺l覺 dosyas覺 羹zerinden a癟覺lan davada, 9.11.2004 tarihinde verilen meni m羹dahale karar覺 羹zerine davac覺 avukat覺n ili 6. 襤cra M羹d羹rl羹羹ne ait 2005/158 esas say覺l覺 dosyas覺 ile, s繹z konusu ilamda yaz覺l覺 yarg覺lama giderleri ve vekalet 羹cretinin tahsili istemiyle ilam bor癟lusuna kar覺 11.1.2005 tarihinde takip balatt覺覺,27.1.2005 tarihinde de 59.500,00 TL tahsilat yapt覺覺 dosyadaki bilgi ve belgelerden anla覺lmakta olup davac覺, vekaleten tahsil etmi olduu miktar覺 daval覺 m羹vekkiline iade ettiini iddia ve ispat edememitir. Her ne kadar yap覺lan tahsilat覺n i癟inde, aksi kararla- t覺r覺lmad覺覺 i癟in avukata ait olan 22.402,00 TL kar覺 taraf vekalet 羹creti alaca覺 da bulunmakta ise de, bunun d覺覺ndaki daval覺 m羹vekkile ait olan yarg覺lama har癟 ve giderleri ile ilemi faize ilikin miktarlar覺n ise daval覺ya iade edilmesi gerektii kukusuzdur. O halde davac覺 avukat taraf覺ndan tahsil edilip de daval覺ya iade edilmesi gerekirken al覺konulan miktarlar覺n, i bu dava konusu alacaktan mahsup edilerek, davac覺n覺n bakiye 羹cret alaca覺 bulunup bulunmad覺覺 belirlenip, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece a癟覺lanan husus g繹zard覺 edilmek suretiyle, yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺n olup, bozmay覺 gerektirir.
3- Dava, itiraz覺n iptali davas覺 olup, 12.5.2009 tarihli ek bilirkii raporunda belirtildii 羹zere, 羹cret s繹zlemesinde bakiye vekalet 羹creti miktar覺 olarak 繹denmesi kararlat覺r覺lan 10.000 Dolar覺n, takip tarihi olan 29.8.2006 tarihindeki kur 羹zerinden T羹rk Liras覺 kar覺l覺覺 14.672 TL, dava tarihi olan 8.10.2007 tarihindeki kur 羹zerinden T羹rk Liras覺 kar覺l覺覺 ise 1 1.785 TL olup, 10.000 Dolar覺n takip tarihindeki T羹rk Liras覺 kar覺l覺覺 olan 14.672 TL 羹zerinden h羹k羹m kurulmas覺 gerekirken, mahkemece de, yabanc覺 para alaca覺n覺n takip tarihindeki TL kar覺l覺覺 羹zerinden h羹k羹m kurulmas覺 gerektii belirtilmesine ramen, yan覺lg覺ya d羹羹lerek, 10.000 Dolar覺n dava tarihindeki kar覺l覺覺 olan
11. 785 TL 羹zerinden h羹k羹m kurulmu olmas覺 da, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 1.11.2011,2011/5334-2011/15759)
Davac覺lar, daval覺 ile aralar覺nda d羹zenlenen vekalet s繹zlemesi uyar覺nca daval覺n覺n uhdesinde kalan alacaklar覺n覺n 繹denmesini istemilerdir. Vekalet s繹zlemesinde zaman a覺m覺 s羹resi 5 y覺ld覺r. Bu s羹re vekilin hesap verme y羹k羹ml羹l羹羹n羹n yerine getirdii tarihten balar.
Davac覺lar覺n ikayet ettikleri tarihten itibaren mahkemeninde kabul羹nde olduu gibi 5 y覺ll覺k s羹re dolmam覺t覺r. Mahkemece, iin esas覺 incelenerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken yanl覺 deerlendinne sonucu yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 4.10.2012,2012/14912 – 2012/22033)
Her ne kadar Mahkemece, Avukatl覺k Kanununun 40. maddesinde belirtilen 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 nedeniyle davan覺n reddine karar verilmi ise de; Davac覺, avukatl覺覺n覺 羹stlenen daval覺n覺n Ankara 10. 襤cra M羹d羹rl羹羹n羹n 2005/ 463 Esas say覺l覺 dosyas覺nda yapt覺覺 tahsilatlar覺 kendisine 繹demediini iddia etmitir. 襤leri s羹r羹l羹 ekli ve dayan覺lan olgular 癟er癟evesinde, davac覺n覺n bu davadaki alacak isteminin, vekilin hesap verme y羹k羹ml羹l羹羹ne ayk覺r覺 davra- n覺lmas覺 hukuksal nedenine dayand覺r覺ld覺覺 癟ok a癟覺kt覺r. Ger癟ekten de vekil, vekaleti iyi bir surette ifa ile y羹k羹ml羹d羹r. (B.K. md. 390/2) E s繹yleyile, m羹vekkilin kendisine verdii g繹revi 繹zen ve sadakatle ifa etmek y羹k羹ml羹l羹羹 alt覺ndad覺r. te yandan, m羹vekkilin talebi 羹zerine, yapm覺 olduu iin hesab覺n覺 vermekle, her ne nam ile olursa olsun, alm覺 olduu eyi m羹vekkile tediye etmekle y羹k羹ml羹d羹r. (B.K.md. 392/1) Vekilin hesap verme y羹k羹ml羹l羹羹ne, 羹癟羹nc羹 kiilerden ald覺覺 deerler evleviyetle dahildir. Belirtilen y羹k羹ml羹l羹klere ayk覺r覺 davran覺lmas覺 halinde tahsil ettii tarihten itibaren sorumlu olan vekilin, m羹vekkile kar覺, onun bu y羹zden urad覺覺 zarar覺 tazmin y羹k羹ml羹l羹羹n羹n ortaya 癟覺kaca覺 da 癟ok a癟覺kt覺r. O halde mahkemece, bu husustaki taleplerle ilgili olarak BK.’nun 126/4. maddesi gereince 5 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi uygulanmas覺 gerekirken yanl覺 gerek癟e ile Avukatl覺k Kanununun 40. maddesi gereince 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi uygulanarak davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 26.9.2012,2012/2767 – 2012/21248)
Daval覺n覺n, davac覺dan ald覺覺 vekalete binaen davac覺 ad覺na g繹nderilen paray覺 bankadan tahsil ettii dosya kapsam覺 ile sabittir. Daval覺n覺n, vekil olarak davac覺ya kar覺 hesap verme y羹k羹ml羹l羹羹 vard覺r ve tahsil ettii tarihten itibaren davac覺ya kar覺 sorumludur. O halde, daval覺n覺n tahsil ettii paran覺n, tahsil edildii tarihten itibaren takip tarihine kadar ge癟en s羹re y繹n羹nden ilemi faiz miktar覺 gerekirse alan覺nda uzman bilirkii marifetiyle hesaplanarak daval覺n覺n ilemi faiz y繹n羹nden de taleple bal覺l覺k ilkesi g繹z 繹n羹nde bulundurularak sorumluluuna h羹k覺nedilmesi gerekirken mahkemece, yaz覺l覺 ekilde bu y繹ndeki talebin reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 12.9.2011,2011/4045-2011/13202)
Davac覺 banka birleen dava dosyas覺 ile, bildirmi olduu icra takip dosyalar覺ndan daval覺 vekillerce tahsil edilip de 繹denmeyen toplam 28.053,73 TLnin her bir tahsil tarihinden itibaren ileyecek faiziyle tahsilini istemitir. B.K.’nun 392/2. maddesinde vekilin zimmetinde kalan paran覺n faizini de venneye mecbur olduu h羹kme balanm覺t覺r. Deinilen bu yasa h羹km羹 uyar覺nca daval覺 vekilin h羹kmedilen bedeli ilemi faiziyle birlikte iade etmesi gerekir. Bu yasa h羹km羹 kar覺s覺nda faizin balang覺癟 tarihinin, paran覺n daval覺 vekil uhdesine ge癟tii tarih olduu hususunda duraksama olmamal覺d覺r. Daval覺, yasa h羹km羹 uyar覺nca faizi vermeye mecbur olduu i癟inde ayr覺ca tem羹rr羹de d羹羹r羹lmesine gerek bulunmamaktad覺r. A癟覺klanan bu olgular kar覺s覺nda faizin balang覺癟 tarihinin icra dosyalarmdan tahsil edilen paralar覺n her bir tahsil tarihi olduunun kabul羹 zorunludur. yle olunca Mahkemece, birleen dava dosyas覺nda talep edilen bedele her bir tahsil tarihinden itibaren ayr覺 ayr覺 faize h羹kmetmek gerekli ise de 1.4.2002 tarihli s繹zlemede tahsil edilen paralar覺n 48 saat i癟inde bankaya 繹denecei hususu kararlat覺r覺lm覺 olmakla s繹zlemenin bu h羹km羹 de nazara al覺narak h羹kmedilen bedele ortaya 癟覺kacak bu tarihlerden itibaren ayr覺 ayr覺 yasal faiz y羹r羹t羹lmesi gerekirken, aksine d羹羹nce ile dava tarihinden itibaren faiz y羹r羹t羹lmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 7.6.2011, 2010/18190 – 2011/18930)
Davac覺, daval覺 avukat覺n kendisine vekaleten yapt覺覺 icra takibinde, bor癟ludan tahsil etmi olduu takip alaca覺n覺n kendisine iadesi i癟in daval覺 hakk覺nda takip balatm覺, takibe vaki itiraz 羹zerine de itiraz覺n iptali istemiyle eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺 avukat覺n, davac覺ya vekaleten 90.000.000.000 TLlik bonodan kaynaklanan alacam tahsili i癟in, dava d覺覺 bor癟lu Nam覺k aleyhine takip balatt覺覺, 12.6.2003 tarihinde yap覺lan haciz sonras覺nda alacakl覺 ve bor癟lunun, bor癟 asl覺n覺n daire tapusu verilmesi suretiyle, ferilerinin de nakden 繹denmesi konusunda anlamaya vard覺klar覺, takip bor癟lusu dava d覺覺 Nam覺k taraf覺ndan davac覺ya kar覺, ayn覺 takiple ilgili Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/668 esas 2005/295 karar say覺l覺 dosyas覺 羹zerinden a癟覺lan menfi tespit davas覺 sonunda, bor癟 asl覺n覺n daire tapusu verilmek suretiyle 繹dendii, takip alaca覺n覺n ferileriyle s覺n覺rland覺r覺ld覺覺 belirtilerek, davan覺n reddine, takip tarihi25.4.2003 tarihinden, tapu devir tarihi olan 9.9.2003 tarihine kadar takip konusu alacaa %85 oran覺n覺 ge癟memek 羹zere reeskont faizi y羹r羹t羹lmesine eklinde karar verildii, daval覺 avukat覺n da, bor癟 asl覺 kar覺l覺覺nda 9.9.2003 tarihinde yap覺lan tapu devrinden sonra, takibin devam ettii borcun ferileri nedeniyle, 16.9.2003 tarihinden 28.2.2006 tarihine kadar olmak 羹zere davac覺ya vekaleten icra dosyas覺ndan deiik tarih ve miktarlarda tahsilatlar yapt覺覺 anla覺lmaktad覺r. O halde daval覺 avukat覺n, takip konusu alaca覺n asl覺na say覺lan tapu devir ileminden sonra, icra dosyas覺nda alacam ferileriyle ilgili davac覺ya vekaleten tahsilatlar yapt覺覺 sabit olduuna g繹re, mahkemece vekaleten yap覺lan toplam tahsilat miktar覺 belirlenerek, belirlenecek bu miktar 羹zerinden takibe yap覺lan itiraz覺n iptaline karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 8.3.2011, 2010/19011 – 2011/3491)
Davac覺n覺n, G羹rsu Noterliinde d羹zenlenen 2.3.2001 tarihli vekaletname ile m羹nhas覺ran G羹rsu il癟esi, G羹rsu k繹y羹, 35 pafta, 136 ada 15 parsel say覺l覺 459 m2 y羹z繹l癟羹ml羹 arsa ile 35 pafta, 136 ada 16 parsel say覺l覺 446 m2 y羹z繹l癟羹ml羹 2 adet arsadaki hisselerinin sat覺覺 i癟in daval覺y覺 vekil tayin ettii, daval覺n覺n 14.4.2001 tarihinde her bir ta覺nmaz覺 1.000.000.000 TL olmak 羹zere toplam 2.000.000.000 TLye Mevl羹t Boz’a sat覺p, sat覺 bedelini ald覺覺 ancak davac覺ya 繹demedii dosya i癟eriinden anla覺ld覺覺 gibi bu hususlar mahkemenin de kabul羹ndedir.
Davac覺n覺n sat覺 bedelinin kendisine 繹denmedii gerek癟esiyle daval覺 vekil aleyhine 19.10.2007 tarihinde a癟t覺覺 davada, daval覺 zamana覺m覺 definde bulunmu, mahkemece, davac覺n覺n sat覺 ilemini 2007 y覺l覺nda 繹rendii, dava tarihi itibariyle BK. 126. maddesinde 繹ng繹r羹len 5 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 gerek癟esiyle zamana覺m覺 defi reddedilmitir.
BK. 126. maddesi gereince vekalet s繹zlemesinden doan uyumazl覺klarda zaman a覺m覺 s羹resi 5 y覺ld覺r, BK. 128. maddesi m羹ruru zaman alaca覺n muaccel olduu zamandan balar. Alaca覺n muacceliyeti bir ihbar vukuna tabi ise mururu zaman bu haberin verilebilecei g羹nden itibaren cereyan eder d羹zenlemesini getirmitir. Bu yasal d羹zenlemenin a癟覺kl覺覺 kar覺s覺nda BK. 101 maddesi gereince temerr羹t i癟in muaccel bir alacak ve ihtar gerekse de zamana覺m覺n覺n balamas覺 i癟in temerr羹de d羹羹r羹lmek zorunlu deildir. Borcun muaccel olmas覺 yeterlidir.
Muacceiiyet, alacakl覺n覺n bor癟ludan, bor癟lan覺lan edimi talep ve dava edebilme yetkisidir. (Prof. Dr. Fikret Eren. Bor癟lar Hukuku Genel H羹k羹mler 1999 Bask覺 Cilt 2 sayfa I08I-) Borcun ifas覺 hen羹z istenemiyorsa muaccel bir bor癟tan s繹z edilemez. Borcun yerine getirilmesi vadeye bal覺 deilse borcun domas覺 ile birlikte bor癟 muaccel olur. (BK.74)
Bor癟lar Kanunu, haks覺z fiilde ve sebepsiz zenginlemede 10 y覺ll覺k ve 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resini kabul etmitir. Haks覺z fiilde 10 y覺ll覺k s羹re haks覺z fiilin vuku bulmas覺yla sebepsiz zenginlemede hakk覺n doduu tarihte balar. BK. 66. maddesi gereince sebepsiz zenginlemede 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin balamas覺 i癟in mutazarr覺r olan taraf覺n verdiini, istirdada hakk覺 olduuna 覺tt覺la kesbetmesi gerekir. Haks覺z fiilde zamana覺m覺 d羹zenleyen BK. 60. maddesi gereince 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin balamas覺 i癟in mutazarr覺r olan taraf覺n zarar ve fiile 覺tt覺la kesbetmesi gerekir. Oysa s繹zlemeden doan uyumazl覺klarda zamana覺m覺n覺n balamas覺 i癟in BK. 60 ve 66. maddelerindeki ilkelerden ayr覺lm覺 zamana覺m覺n覺n balamas覺 i癟in muacceiiyet yeterli g繹r羹lm羹, alacakl覺n覺n muacceliyetten haberdar olmas覺na dahi gerek g繹r羹lmemitir. Bilgi sahibi olup olmama zamana覺m覺n覺n balang覺c覺 bak覺m覺ndan 繹ne覺n ta覺maz. (Turgut Uygur. Bor癟lar Kanunu 2.cilt 1990 Sayfa 655)
Doktrinde de; Prof. Dr. Fikret Eren Bor癟lar Flukuku Genel H羹k羹mler adl覺 eserinin 1273.nc羹 sayfas覺nda; zamana覺m覺n覺n alaca覺n muaccel olduu anda ilemeye balayaca覺, s羹resinin ilemeye balamas覺 i癟in alacakl覺n覺n alaca覺ndan haberdar olmas覺na veya haberdar olmak zorunda bulunmas覺 art deildir. Ancak haks覺z fiil ve sebepsiz zenginleme davalar覺nda 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin ilemeye balamas覺 i癟in davac覺n覺n alaca覺ndan haberdar olmas覺 gerekir. S繹zlemeden doan ifa taleplerinde zamana覺m覺 temerr羹den ger癟ekletii anda deil, muacceliyetin ger癟ekletii anda ilemeye balayaca覺n覺 kabul etmitir.
Andren Van Tuhr Bor癟lar Hukuku (癟eviren Cevat Ede癟e) 1983 bal. Adl覺 eserinin 693.nc羹 sayfas覺nda s繹zlemeden doan uyumazl覺klarda m羹ruru zaman alaca覺n muaccel olduu zamandan balar. Yani alacakl覺n覺n alaca覺n覺 te癟hiz eden m羹talebe hakk覺n覺 kullanabilecei ve eday覺 isteyebilecei andan itibaren ilemeye balar. 襤fas覺 derhal talep edilebilen alacaklarda m羹ruruzaman alaca覺n domas覺 ile beraber ilemeye balar dedikten sonra m羹ruruzaman覺n cereyana balamas覺 i癟in alacakl覺n覺n m羹talebe hakk覺na veya bunun muacceliyetine vak覺f olmas覺 zaruri deildir. Kanun vaz覺覺n BK. 60 ve 66. maddelerde olduu gibi durumlarda alacakl覺n覺n hadiselere vak覺f olma keyfiyetini kabul etmi bu istisnalar d覺覺nda bor癟lunun borcuna vak覺f olup olmad覺覺n覺 aramaya l羹zum yoktur. Bor癟lu suiniyet sahibi olsa dahi m羹ruru zamana istinad edebilir d羹羹ncesindedir.
Avukatl覺k Kanunu 40. maddesi, vekalet s繹zlemesindeki 5 y覺ll覺k zaman a覺m覺 s羹resinden ayr覺 bir y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi getirmitir. Buna g繹re 襤 sahibi taraf覺ndan s繹zlemeye dayanarak vekalete kar覺 ileri s羹r羹len tazminat istekleri, bu hakk覺n doumunun 繹renildii tarihten itibaren bir y覺l ve herhalde zaran douran olaydan itibaren be y覺l ge癟mekle d羹er demitir. Yasan覺n bu h羹km羹 ile avukatl覺k kanununda avukata kar覺 a癟覺lan tazminat istekleri i癟in BK. 60 ve 66. maddesi h羹k羹mlerine paralel olarak 繹renme tarihinden itibaren 1 y覺ll覺k zaman a覺m覺 s羹resini kabul etmitir.
ayet yasa koyucunun amac覺 vekalet s繹zlemelerde 繹renme tarihini zamana覺m覺n覺n balang覺c覺 olarak kabul etmek olsa idi bu hususu yasaya a癟覺k癟a koyard覺. Bu nedenle vekalet aktinde zamana覺m覺n覺n balamas覺 i癟in muacceliyet yeterlidir.
BK. 392/2 maddesinde vekil zimmetinde kalan paran覺n faizini de vermeye mecburdur demitir. Vekilin, m羹vekkil ad覺na tahsil ettii para i癟in temerr羹de d羹mesine gerek olmadan tahsil tarihinden itibaren faiz 繹demek zorunda kalmas覺 paran覺n tahsil tarihi itibariyle alaca覺n muaccel olduunun kabul羹n羹 gerektirir.
Dairemizin uygulamas覺n覺 da bu y繹ndedir. (13.HD. 16.11.1982 Tarih 6260-6864- 13HD.29.9.1994 tarih 1994/7367-8067-13.HD.21.3.1996 tarih 1996/1968-2753 say覺l覺 kararlar覺)
te yandan somut olayda tapu sicilinin aleni olmas覺 nedeniyle davac覺 her zaman ad覺na kay覺tl覺 ta覺nmaz覺n sat覺l覺p sat覺lmad覺覺n覺, sat覺lm覺sa hangi tarihte sat覺ld覺覺n覺 繹renebilecek durumda olduu gibi m羹vekkil vekilden her zaman hesap isteyebilir. Hesap verilmezse azledebilir, vekalet akdinin m羹nhas覺ran iki adet ta覺nmaz sat覺覺 i癟in yap覺ld覺覺 g繹zetildiinde, sat覺la birlikte davac覺, sat覺 bedelini daval覺dan isteyebilir.
Kald覺 ki mahkeme vekil taraf覺ndan sat覺lan ta覺nmazlar覺n bedeli ile ilgili olarak dava veya temerr羹t tarihindeki deerini deil sat覺 tarihindeki deerini esas alm覺t覺r. Bu deerlendirme ilke olarak dorudur. 羹nk羹 sat覺 tarihi itibariyle alacak muaccel olacakt覺r. Bu nedenle de zamana覺m覺n覺n balang覺c覺 sat覺 tarihi olmal覺d覺r.
Yap覺lan bu a癟覺klamalar g繹zetildiinde ta覺nmazlar覺n sat覺 tarihi 19.4.2001 de alacak muaccel hale gelmi bu davan覺n a癟覺ld覺覺 19.10.2007 tarihi aras覺nda 5 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi ge癟tiinden davan覺n reddi yerine yaz覺l覺 ekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 8.3.2010, 2009/9785 – 2010/2745)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

4 + 3 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺