mraniye escort
escort bayan
Avukatl覺k s繹zlemesinin k繹t羹 ifas覺ndan kaynaklanan tazminat davalar覺na ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukatl覺k s繹zlemesinin k繹t羹 ifas覺ndan kaynaklanan tazminat davalar覺na ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Dava vekalet s繹zlemesinden doan tazminat istemine ilikindir. Davac覺, daval覺lar覺n mesleklerinin gereklerini kusurlu ekilde yerine getirmeleri nedeniyle maddi zarara urad覺覺n覺 ileri s羹rm羹, daval覺lar sorumluluklar覺n覺n bulunmad覺覺n覺 savunmulard覺r. Mahkemece, daval覺 Mehmet’in davaya konu tazminat isteminin dayana覺 olan 2004/390 esas say覺l覺 i mahkemesi dosyas覺nda vekil olarak g繹rev yapmad覺覺, dosyan覺n takibinde g繹rev almad覺覺, hakk覺nda da ceza kovuturmas覺 balat覺lmad覺覺, bu halde tazminat isteminden sorumlu olmayaca覺 gerek癟esi ile bu daval覺 y繹n羹nden maddi tazminat isteminin reddine karar verilmitir. Davac覺n覺n as覺l vekalet verdii kii daval覺 avukat Mehmettir, dier daval覺 O’nun yetki belgesi ile dava ve ileri takibe devam etmitir. Avukatl覺k Kanunun “襤i sonuna kadar takip etme zorunluluu ve bakas覺n覺 tevkil” bal覺kl覺 171. maddesinde, “Avukat, 羹zerine ald覺覺 ii kanun h羹k羹mlerine g繹re ve yaz覺l覺 s繹zleme olmasa bile sonuna kadar takip eder.

Avukata verilen vekaletnamede bakas覺n覺 tevkile yetki tan覺nm覺 ise, yaz覺l覺 s繹zlemede aksine a癟覺k bir h羹k羹m olmad覺k癟a, ii baka bir avukatla birlikte veya baka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekaletnamede, bunun d羹zenlendii tarihten sonra a癟覺lacak veya takip edilecek b羹t羹n dava ve ilerde vekalete ve bakas覺n覺 tevkile genel ekilde yetki verilmise, avukat, bu tarihten sonraki dava ve ilerde m羹vekkilinden ayr覺ca vekalet almaya l羹zum kalmaks覺z覺n ii baka bir avukatla birlikte veya baka bir avukata vererek takip ettirebilir.
襤kinci f覺kradaki hallerde, avukat覺n m羹vekkile kar覺 sorumluluu devam eder. Birlikte takibettii veya ii tamamen devrettii avukatlar覺n kusurlar覺ndan ve meydana getirdikleri zarardan dolay覺 m羹vekkile kar覺 hem ahsen hem de dier avukatla birlikte m羹tereken ve m羹teselsilen sorumludur.” d羹zenlemesi mevcuttur. Bu halde vekalete dair temel iliki daval覺 Mehmet ile olup, dier daval覺 vekilin i ve eylemlerinden yaz覺l覺 madde h羹km羹 癟er癟evesinde sorumlu olan覺 bu daval覺 y繹n羹nden yaz覺l覺 gerek癟e ile maddi tazminat isteminin reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺d覺r.
3- Davac覺, daval覺lar覺n vekalet g繹revini kusurlu ifa etmeleri nedeniyle zarara urad覺覺n覺 ileri s羹rerken 2004/390 say覺l覺 dosyada y覺ll覺k izin alaca覺n覺n bilirkii taraf覺ndan hatal覺 hesapland覺覺n覺 dile getirmi, mahkemece bu hususta bilirkii incelemesi yap覺lm覺, h羹kme dayanak raporda davac覺n覺n 癟al覺t覺覺 s羹re dikkate al覺narak izin hakk覺n覺n 107 g羹n 羹zerinden hesaplanmas覺 gerektii m羹talaa edilmitir. Ne var ki, davac覺n覺n rapora itiraz覺nda da dile getirdii 羹zere i mahkemesi nezdinde yap覺lan bilirkii incelemesi ve bu mahkemenin kesinleen kabul羹ne g繹re davac覺n覺n 癟al覺ma s羹resi 22 y覺l deil 23 y覺l 10 ay 9 g羹n olup, kulland覺覺 izinler d羹羹ld羹羹nde 167 g羹n 羹zerinden bakiye izin alaca覺n覺n bulunduu anla覺lmaktad覺r. Mahkemece bu husus g繹zetilerek gerekirse bilirkiiden ek rapor al覺nmak suretiyle davac覺n覺n kayba urad覺覺 ger癟ek zarar tespit edilip 2. bent h羹k羹mleri 癟er癟evesinde karar verilmesi gerekirken hatal覺 bilirkii raporuna dayan覺larak h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup h羹km羹n bu y繹nden de bozulmas覺 gerekir. (Y. 13. HD. 22.1.2015,2014/16626 – 2015/1009)

Dava, avukat olan daval覺n覺n kusuru nedeniyle uran覺lan zarar覺n tazmini davas覺d覺r. Davac覺, daval覺 avukat覺n takip ettii muris muvazas覺na dayal覺 tapu iptal ve tescil davas覺nda, onay覺 olmadan 6 ve 51 nolu parsellerden feragat etmesi sonucunda zarara urad覺覺n覺, bu parsellerden hissesini alamad覺覺n覺 ileri s羹rm羹 ve bu konuda daval覺 avukat覺 3.2.2009 tarihinde Ordu Baro Bakanl覺覺na ikayet etmitir. Davac覺, daval覺 avukat覺 Baroya ikayet etmekle zarar覺n覺 繹renmitir. Ordu Barosu Disiplin Kurulu Bakanl覺覺n覺n 27.12.2010 tarihli k覺nama cezas覺 ile ilgili karar覺 da 18.2.2011 tarihinde kesinlemitir. Avukatl覺k Kanunu 40. maddesinde 襤 sahibi taraf覺ndan s繹zlemeye dayan覺larak avukata kar覺 ileri s羹r羹len tazminat istekleri, bu hakk覺n doumunun 繹renildii tarihten itibaren bir y覺l ve her halde zarar覺 douran olaydan itibaren be y覺l ge癟mekle d羹er. h羹km羹 bulunmaktad覺r. Dava 26.6.2012 tarihinde a癟覺ld覺覺na ve daval覺 s羹resinde zamana覺m覺 itiraz覺nda bulunduuna, davac覺 da zarar覺 3.2.2009 tarihinde 繹rendiini bildirdiine g繹re ve ikayet ve karar覺n kesinleme tarihinden sonra bir ve be y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinden sonra dava a癟覺lmas覺 nedeniyle davan覺n reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 24.12.2014, 2014/14175-2014/41408)
Dava, avukat olan daval覺n覺n kusuru nedeniyle uran覺lan zararm tazmini davas覺d覺r. Davac覺 aleyhine a癟覺lan alacak davas覺nda daval覺 avukat olarak davay覺 takip etmi ve davan覺n kabul羹ne ilikin karar覺n temyiz edilmeksizin kesinletii ve alacakl覺 taraf覺ndan davac覺 aleyhine ilama dayal覺 icra takibi yap覺lmas覺 羹zerine icra emrinin davac覺ya 18.9.2003 tarihinde tebli edildii ve aleyhine verilen karardan haberdar olduu anla覺lmaktad覺r.
Avukatl覺k Kanunu 40. maddesinde 襤 sahibi taraf覺ndan s繹zlemeye dayan覺larak avukata kar覺 ileri s羹r羹len tazminat istekleri, bu hakk覺n doumunun 繹renildii tarihten itibaren bir y覺l ve her halde zarar覺 douran olaydan itibaren be y覺l ge癟mekle d羹er. h羹km羹 bulunmaktad覺r. Dava 21.9.2012 tarihinde a癟覺ld覺覺na ve daval覺 s羹resinde zamana覺m覺 itiraz覺nda bulunduuna, davac覺 da zarar覺 icra emri ile 繹rendiini bildirdiine g繹re bir ve be y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinden sonra dava a癟覺lmas覺 nedeniyle davan覺n reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 5.12.2014, 2013/13540-2014/30321)
Dava, avukat olan daval覺lar覺n, 繹zen ve sadakat borcuna ayk覺r覺 davranmak suretiyle m羹vekkilini zarara uratt覺klar覺 iddias覺yla a癟覺lan tazminat istemine ilikin olup, Bor癟lar Kanununun 380. ve devam覺 maddelerine g繹re vekil, m羹vekkiline kar覺 vekaleti “sadakat ve 繹zenle” ifa etmekle y羹k羹ml羹d羹r. Vekilin 繹zen borcunun gerei olarak, mesleki bilgi ve deneyimleri ile hayat deneyimlerine ve ilerin normal oluuna g繹re gerekli giriim ve davran覺larda bulunmas覺, baar覺l覺 sonucu engelleyecek davran覺lardan ka癟覺n覺p, basiretli olarak hareket etmesi gereklidir. Vekil, ama癟lanan sonucun elde edilmemesinden deil, bu sonuca ulamak i癟in gerekli olan 癟al覺malar覺n 繹zenle yerine getirilmemesinden sorumludur. Bir avukat覺n yasa ile 繹ng繹r羹len s羹re i癟inde yap覺lmas覺 gereken ileri yapmamas覺, s羹resinde dava a癟mamas覺, m羹vekkili aleyhine verilen karar覺 temyiz etmemesi, karar d羹zeltme yoluna bavurmamas覺 繹zen borcunun gerei gibi ifa edilmediini ve kusurlu olduunu g繹sterir. Hemen belirtmek gerekir ki, tazminat hukukunda sorumluluktan s繹z edilebilmesi i癟in, sadece eylemin yasaya veya s繹zlemeye ayk覺r覺 olmas覺 yeterli olmay覺p, eylem sonucunda bir zarar覺n da domu olmas覺 ve zararla eylem aras覺nda uygun illiyet ba覺nm bulunmas覺 gereklidir.
Bu a癟覺klamalardan sonra dava konusu olaya bak覺lacak olursa; davac覺 taraf覺ndan verilen21.6.2002 tarihli vekaletname ile daval覺 avukatlar覺n Kad覺k繹y 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ait 2007/164 Esas say覺l覺 dosyas覺n覺 takip ettii uyumazl覺k konusu deildir. T羹m dosya kapsam覺 ve eklerinden, 3.5.2011 tarihinde davan覺n reddine karar verildii, davac覺n覺n 31.5.2011 tarihli avukat Halil’i vekil tayin ettiine dair vekaletnameyi sunduu, 31.5.2011 tarihinde daval覺 avukatlar ve sonradan vekil tayin edilen vekilin de isminin bulunduu temyiz dilek癟esinin daval覺 Sidar taraf覺ndan imzalanarak dosyaya sunulduu, 1. Hukuk Dairesinin duruma g羹n羹n羹 bildirir tebligat覺n, temyiz dilek癟esinde daval覺 vekillerin bildirilen adresine tebli edilemedii, ancak Yarg覺tay 1. Hukuk Dairesinin onama ilam覺 ve karar d羹zeltme isteinin reddine dair verilen karar覺n覺n daval覺 avukatlara ayn覺 adrese(temyiz dilek癟esinde bildirilen adresten farkl覺) usul羹ne uygun olarak tebli edildii, onama ilam覺n覺n 9.1.2012 tarihinde tebli edilmesi 羹zerine daval覺 avukat G羹ven’in 8.2.2012 tarihinde karar d羹zeltme dilek癟esini sunduu, I. Hukuk Dairesinin 14.5.2012 tarihli karar覺 ile karar d羹zeltme isteinin s羹re y繹n羹nden reddine karar verilerek h羹km羹n kesinletii anla覺lmaktad覺r.
Bu durumda, daval覺 avukatlar taraf覺ndan davac覺ya vekaleten takip edilen Kad覺k繹y 4. Asliye Hukuk mahkemesinin 2007/164 Esas say覺l覺 dava dosyas覺nda daval覺 avukatlar覺n onama ilam覺na kar覺 s羹resinde karar d羹zeltme yoluna bavurmad覺覺ndan 繹zen g繹revini yerine getirmedii, az yukar覺da belirtilen kesinlemi mahkeme karan ile sabit olduundan, olayda daval覺 avukatlann vekaleti ifada kusurlu davrand覺klar覺n覺n kabul羹 gerekir. Ne var ki bu noktada daval覺lar覺n sorumluluuna gidebilmek i癟in, daval覺lann eylemi nedeniyle davac覺n覺n bir zarara uray覺p uramad覺覺n覺n, eylemle zarar aras覺nda illiyet ba覺n覺n bulunup bulunmad覺覺n覺n da belirlenmesi gereklidir. O halde mahkemece, s繹z konusu Asliye Hukuk Mahkemesine ait dava dosyas覺nda daval覺 avukatlann, s羹resinde karar d羹zeltme yoluna gitmeleri halinde sonucun deiip deimeyecei, baka bir deyile davac覺 yarar覺na bir sonu癟 al覺n覺p al覺namayaca覺 konusunda, gerektiinde uzman bilirkii kurulundan rapor al覺nmak suretiyle, inceleme ve deerlendirme yap覺l覺p, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, a癟覺klanan husus g繹z ard覺 edilerek, eksik inceleme ile h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺n olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 29.9.2014,2014/8014-2014/29496)
Davac覺n覺n temyiz itirazlar覺n覺n incelenmesinde; Avukat覺n, vekil olarak bor癟lar覺 Bor癟lar Kanununun 389 (Yeni BK.502 maddesi ve devam覺) ve devam覺 maddelerinde g繹sterilmi olup, vekil, ad覺 ge癟en Kanunun 390. maddesine g繹re m羹vekkiline kar覺 vekaleti sadakat ve 繹zenle ifa etmekle y羹k羹ml羹d羹r. Vekil, sadakat borcu gerei olarak m羹vekkilinin Yarar覺na olacak davran覺larda bulunmak, ona zarar verecek davran覺lardan ka癟覺nmak zorunluluundad覺r. zen borcu ile ilgili Avukatl覺k Kanununun 34. maddesinde mevcut olan, Avukatlar, y羹klendikleri g繹revleri, bu g繹revin kutsall覺覺na yak覺覺r bir ekilde 繹zen, doruluk ve onur i癟inde yerine getirmek ve avukatl覺k Unvan覺n覺n gerektirdii sayg覺 ve g羹vene yak覺覺r bir ekilde hareket etmekle y羹k羹ml羹d羹rler. eklindeki h羹k羹m ise, avukatl覺k mesleinin bir kamu hizmeti olmas覺 nedeniyle, Bor癟lar Kanununun 390. maddesinde d羹zenlenen vekilin 繹zen borcuna g繹re 癟ok daha kapsaml覺 ve 繹zel bir d羹zenlemedir. Buna g繹re avukat, 羹zerine ald覺覺 ii 繹zenle ve m羹vekkili yarar覺na y羹r羹t羹p sonu癟land覺rmakla g繹revli olduu gibi, m羹vekkilinin kendisi hakk覺ndaki g羹veninin sars覺lmas覺na neden olacak tutum ve davran覺lardan da titizlikle ka癟覺nmak zorundad覺r. Hal b繹yle olunca daval覺 avukat覺n m羹vekkili davac覺ya verdii zarann tamam覺ndan sorumlu tutulmas覺 gerekirken mahkemece yanl覺 deerlendirme ve yaz覺l覺 gerek癟e ile kusur indirimi yap覺lmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 18.9.2014, 2013/27265-2014/27512)
Davac覺, dava dilek癟esinde, vekalet verdii daval覺 avukat覺n kendisi ad覺na a癟t覺覺 tazminat davas覺n覺 gerektii gibi takip etmemesi nedeniyle 100.000 TL maddi zarara urad覺覺n覺 iddia ederek bu bedelin daval覺dan tahsiline karar verilmesini talep etmitir. Mahkemece, davac覺n覺n maddi tazminat talebi 100.000 TL olmas覺na ramen bilirkii raporunda yap覺lan hesaplama sonucuna g繹re 104.151,96 TL h羹kmedilmitir. HMUK 74. md (HMK 26.md) gereince, h璽kim her iki taraf覺n iddia ve savunmas覺 ile bal覺 olup, ondan fazlas覺na veya baka bir eye h羹k羹m veremez. Mahkemenin HMUK 74.(HMK 26) maddesine ayk覺r覺 ve talep a覺lacak ekilde 104.151,96 TL maddi tazminata ilikin bedelin tahsili eklinde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 30.6.2014, 2013/30292 – 2014/22016)
Dava, avukat olan daval覺 Halisin, 繹zen ve sadakat borcuna ayk覺r覺 davranmak suretiyle m羹vekkili davac覺 Bankay覺 zarara uratt覺覺 iddias覺yla a癟覺lan tazminat istemine ilikin olup, Bor癟lar Kanununun 380. ve devam覺 maddelerine g繹re, vekil, m羹vekkiline kar覺 vekaleti “sadakat ve 繹zenle” ifa etmekle y羹k羹ml羹d羹r. Vekilin 繹zen borcunun gerei olarak, mesleki bilgi ve deneyimleri ile hayat deneyimlerine ve ilerin normal oluuna g繹re gerekli giriim ve davran覺larda bulunmas覺, baar覺l覺 sonucu engelleyecek davran覺lardan ka癟覺n覺p, basiretli olarak hareket etmesi gereklidir. Vekil, ama癟lanan sonucun elde edilmemesinden deil, bu sonuca ulamak i癟in gerekli olan 癟al覺malar覺n 繹zenle yerine getirilmemesinden sorumludur. Bir avukat覺n yasa ile 繹ng繹r羹len s羹re i癟inde yap覺lmas覺 gereken ileri yapmamas覺, s羹resinde dava a癟mamas覺, m羹vekkili aleyhine verilen karan temyiz etmemesi, 繹zen borcunun gerei gibi ifa edilmediini ve kusurlu olduunu g繹sterir. Hemen be-lirtmek gerekir ki, tazminat hukukunda sorumluluktan s繹z edilebilmesi i癟in, sadece eylemin yasaya veya s繹zlemeye ayk覺r覺 olmas覺 yeterli olmay覺p, eylem sonucunda bir zarar覺n da domu olmas覺 ve zararla eylem aras覺nda uygun illiyet ba覺n覺n da bulunmas覺 gereklidir.
Bu a癟覺klamalardan sonra dava konusu olaya bak覺lacak olursa;
Daval覺 avukat taraf覺ndan, Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/355 esas say覺l覺 dosyas覺 羹zerinden dava d覺覺 Alinin banka aleyhine a癟m覺 olduu menfi tespit davas覺n覺n takip edildii, mahkemece verilen davan覺n reddine ilikin h羹km羹n, s羹resinde temyiz edilmemesi nedeniyle Yarg覺tay 19. Hukuk Dairesi taraf覺ndan, temyiz dilek癟esinin reddine karar verildii sabit olup, esasen bu hususlarda taraflar aras覺nda da uyumazl覺k bulunmamaktad覺r. Davac覺, s羹resinde temyiz edilmesi halinde bozulacak olan h羹km羹n, daval覺 avukat覺n kusuru nedeniyle temyiz ve karar d羹zeltme istemlerinin reddedilerek kesinletiini, bu nedenle zarara urad覺覺n覺 ileri s羹rerek, tazminat isteminde bulunmu, daval覺 avukat ise, temyiz s羹resini ge癟irmi olmas覺 nedeniyle kusurlu olmakla birlikte. Banka y繹n羹nden bir zarar覺n mevcut olmad覺覺m, mahkemece verilen karar isabetli olup, s羹resinde temyiz edilmesi halinde de bozulma ihtimalinin bulunmad覺覺n覺, bu durumda davac覺ya kar覺 tazminat 繹demekle y羹k羹ml羹 tutulamayaca覺m savunmutur.
Daval覺 avukat taraf覺ndan temyiz isteminin s羹resinde yap覺lmamas覺, avukat覺n vekalet s繹zlemesinden doan 繹zen olup, daval覺 avukat, kendisinin de kabul ettii gibi s繹zlemeden doan edimin ifas覺nda kusurlu davranm覺t覺r. Ne var ki bu noktada, daval覺n覺n sorumlu olup olmad覺覺na karar verilebilmesi i癟in, az yukar覺da da deinildii 羹zere, daval覺n覺n eylemi nedeniyle davac覺n覺n bir zarara uray覺p uramad覺覺n覺n, eylemle zarar aras覺nda illiyet ba覺n覺n bulunup bulunmad覺覺n覺n da belirlenmesi gereklidir. Dosyada mevcut olan bilirkii raporunda, h羹km羹n s羹resinde temyiz edilmi olmas覺 halinde Yarg覺tayca h羹km羹n bozulaca覺 hususunun ispat edilemedii y繹n羹nde g繹r羹 bildirilmi, mahkemece de bu g繹r羹 dorultusunda, s羹resinde temyiz edilmeyen Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesine ait s繹z konusu karar覺n isabetli olduu, Yarg覺tayca onanmas覺n覺n muhtemel olduu kabul edilerek, davan覺n reddine karar verilmitir.
Ne var ki, mahkemece ve h羹kme esas al覺nan bilirkii raporunda, Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesine ait karar覺n esas覺 hakk覺nda, s羹resinde temyiz edilmi olsayd覺, sonucunun ne olaca覺 konusunda, karar覺n temyizen incelenecei Yarg覺tay 19. Hukuk Dairesinin bu konudaki emsal i癟tihatlar覺 da g繹zetilmek suretiyle yeterli bir inceleme ve deerlendirme yap覺lmam覺t覺r. Eksik inceleme ile h羹k羹m kurulamaz. O halde mahkemece, s繹z konusu karara kar覺 s羹resinde temyiz yoluna bavurulmu olmas覺 halinde, davac覺 yaratma bir sonu癟 al覺n覺p al覺namayaca覺 konusunda, gerektiinde uzman bilirkii veya bilirkii kurulundan, Yarg覺tay 19. Hukuk Dairesinin bu konudaki emsal i癟tihatlar覺 da g繹zetilmek suretiyle, taraf, mahkeme ve Yarg覺tay denetimine elverili rapor al覺n覺p, bu ekilde yap覺lacak inceleme ve deerlendinne sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 17.6.2014, 2014/9011 – 2014/19438)
Dava, avukat olan daval覺n覺n, 繹zen ve sadakat borcuna ayk覺r覺 davranmak suretiyle m羹vekkili davac覺y覺 zarara uratt覺覺 iddias覺yla a癟覺lan tazminat istemine ilikin olup, Bor癟lar Kanununun 380. ve devam覺 maddelerine g繹re, vekil, m羹vekkiline kar覺 vekaleti “sadakat ve 繹zenle” ifa etmekle y羹k羹ml羹d羹r. Vekilin 繹zen borcunun gerei olarak, mesleki bilgi ve deneyimleri ile hayat deneyimlerine ve ilerin normal oluuna g繹re gerekli giriim ve davran覺larda bulunmas覺, baar覺l覺 sonucu engelleyecek davran覺lardan ka癟覺n覺p, basiretli olarak hareket etmesi gereklidir. Vekil, ama癟lanan sonucun elde edilmemesinden deil, bu sonuca ulamak i癟in gerekli olan 癟al覺malar覺n 繹zenle yerine getirilmemesinden sorumludur. Bir avukat覺n, yasa ile 繹ng繹r羹len s羹re i癟inde yap覺lmas覺 gereken ileri yapmamas覺, s羹resinde dava a癟mamas覺, m羹vekkili aleyhine verilen karar覺 temyiz etmemesi, 繹zen borcunun gerei gibi ifa edilmediini ve kusurlu olduunu g繹sterir. Hemen belirtmek gerekir ki, tazminat hukukunda sorumluluktan s繹z edilebilmesi i癟in, sadece eylemin yasaya veya s繹zlemeye ayk覺r覺 olmas覺 yeterli olmay覺p, eylem sonucunda bir zarar覺n da domu olmas覺 ve zararla eylem aras覺nda uygun illiyet ba覺n覺n da bulunmas覺 gereklidir.
Bu a癟覺klamalardan sonra dava konusu olaya bak覺lacak olursa;
Daval覺 avukat taraf覺ndan, davac覺ya vekaleten a癟覺lm覺 olan 襤stanbul 6. 襤 Mahkemesine ait 2005/485 esas say覺l覺 davada, fazlaya ilikin haklar sakl覺 tutulmak suretiyle 300,00 TL i癟ilik alacaklar覺n覺n tahsili istemiyle 17.6.2005 tarihinde k覺smi dava a癟覺ld覺覺, s繹z konusu davan覺n 5.6.2007 tarihinde 覺slah edildii, mahkemece 18.12.2007 tarihinde 300,00 TL 羹zerinden h羹k羹m kurularak, fazlaya ilikin istemin zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verildii, temyiz edilen karar覺n, Yarg覺tay 9. Hukuk Dairesince 2008/16470 esas 2010/2282 karar say覺l覺 ilamla onanarak kesinletii, bu ekilde daval覺 avukat taraf覺ndan 繹zen borcuna ayk覺r覺 davran覺lmak suretiyle, davac覺 m羹vekkiline ait bir k覺s覺m
襤癟ilik alacaklar覺n覺n zamana覺m覺na urat覺ld覺覺 anla覺lmaktad覺r.
Bu durumda olayda, i bu tazminat davas覺n覺n kusur ve zarara ilikin koullan ger癟eklemi olup, mahkemece davac覺n覺n, daval覺 avukat覺n kusuru nedeniyle uram覺 olduu zarar miktann覺n tespiti amac覺yla bilirkii raporu al覺narak, benimsenen bilirkii raporuna g繹re h羹k羹m kurulmusa da, daval覺 s繹z konusu rapora kar覺, davac覺n覺n 癟al覺makta olduu dava d覺覺 Bankadan 16.10.2000 tarihinde istifa etmek suretiyle aynld覺覺n覺, kendisine ise i癟ilik alacaklar覺n覺n zamana覺m覺na uramas覺na 癟ok az bir s羹re kala 3.6.2005 tarihinde vekaletname verdiini, Yarg覺tay 9. Hukuk Dairesinin emsal kararlar覺na g繹re, i癟ilik alacaklann覺n talep ve dava tarihinden itibaren geriye doru ancak be y覺l i癟in istenebileceini, bu nedenle geriye doru 5 y覺l覺n d覺覺ndaki bir k覺s覺m alacaklar覺n, vekaletnamenin verildii tarih itibariyle zaten zamana覺m覺na urad覺覺n覺, raporda ise bu hususun dikkate al覺nmad覺覺n覺 savunarak itiraz etmi olup, yeniden bilirkii raporu al覺nmas覺n覺 talep etmise de, mahkemece daval覺n覺n rapora kar覺 itirazlan deerlendirilmeden eksik inceleme ile h羹k羹m kurulmutur.
O halde mahkemece, davac覺n覺n i癟i olarak 癟al覺t覺覺 dava d覺覺 Banka ile s繹zlemesini feshetmi olduu tarih ile, dava a癟覺lmas覺 i癟in daval覺ya verilen vekaletname tarihi g繹z 繹n羹nde tutularak, daval覺 avukat taraf覺ndan 繹zen borcunun gerei yerine getirilip, s羹resinde dava ve 覺slah yoluyla talepte bulunulmu olmas覺 halinde, davac覺 yarar覺na h羹k羹m alt覺na al覺nabilecek alacak miktar覺 konusunda, i hukuku alan覺nda uzman bilirkii kurulundan, Yarg覺tay 9. Hukuk Dairesinin, 繹zellikle i癟ilik alacaklannda zamana覺m覺 s羹releri ile ilgili emsal i癟tihatlar覺 da dikkate al覺nmak suretiyle, taraf, mahkeme ve Yarg覺tay denetimine elverili rapor al覺n覺p, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 13.5.2014, 2013/14015-2014/15333)
Davac覺lar, dedeleri taraf覺ndan d羹zenlenen sat覺 vaadi s繹zlemesine dayanarak tapu iptal ve tescil davas覺 a癟mas覺 i癟in daval覺 avukatla davay覺 takip etmesi konusunda anlat覺klar覺n覺, daval覺n覺n Sultanbeyli Asliye Hukuk mahkemesinin 2006/946 esas say覺l覺 dosyas覺nda dava a癟t覺覺n覺, yarg覺lama devam ederken daval覺 avukat覺n bilgi ve r覺zalar覺 d覺覺nda a癟覺lan davadan k覺smen feragat ettiini, ayn覺 davada davac覺 olan akrabalar覺na 繹deme yap覺ld覺覺n覺, dava konusu arsadan pay alarak davadan feragat ettiini 繹rendikleri ve daval覺 avukat覺n menfaat kar覺l覺覺nda davadan feragat etmesi nedeniyle zarar urad覺klar覺n覺 ileri s羹rerek eldeki davay覺 a癟m覺lard覺r. Daval覺, verilen talimatla davadan feragat ettiini, yap覺lan ilemlerin hukuka uygun olduunu ve g繹revini tam olarak yapt覺覺n覺 savunmutur. Mahkemece, daval覺 avukat覺n a癟t覺覺 davada sat覺 vaadi s繹zlemesinin vekil taraf覺ndan imzaland覺覺 ve vekil eden kiinin s繹z konusu s繹zleme yap覺lmas覺ndan bir y覺l 繹nce 繹ld羹羹, davan覺n dayana覺 s繹zlemenin bu haliyle ge癟ersiz olduu i癟in davan覺n bu haliyle redde mahkum olduu, davan覺n devam eden k覺sm覺nda yarg覺lama sonucunda ret karar覺 verildii ve davac覺lar覺n zarar覺n覺n olmad覺覺 gerek癟esiyle davan覺n reddine karar verilmitir. Oysa ki davac覺lar, daval覺n覺n davadan feragat kar覺l覺覺nda 13.500 m2 ta覺nmaz tapusunu ald覺覺n覺 iddia etmiler ise de mahkemece, bu konuda herhangi bir arat覺rma ve inceleme yap覺lmam覺t覺r. Ayr覺ca davac覺lar, daval覺 avukat覺n menfaat temin ederek kar覺l覺覺nda davadan r覺zalar覺 d覺覺nda feragat ettii ve g繹revini k繹t羹ye kulland覺覺 iddias覺yla hakk覺nda su癟 duyurusunda bulunmular ve daval覺y覺 baroya ikayet etmilerdir. Savc覺l覺k taraf覺ndan y羹r羹t羹len soruturmada daval覺 i癟in yarg覺lama izni al覺nd覺覺, soruturman覺n halen y羹r羹t羹lmekte olduu ve baro taraf覺ndan yap覺lan disiplin soruturmas覺n覺n da devam ettii anla覺lmaktad覺r. Hal b繹yle olunca; mahkemece, 繹ncelikle taraflar覺n tapu kay覺tlar覺 dahil t羹m delilleri toplan覺p deerlendirildikten sonra ilgili soruturma dosyalar覺n覺n akibeti bekletici mesele yap覺larak has覺l olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 6.5.2014, 2014/118-2014/14664)
Davac覺 daval覺 avukat覺n kendisine verilen mahkumiyet karar覺n覺 temyiz etmeyerek vekalet g繹revini ihmal nedeniyle tazminat istemitir. Daval覺 vekil taraf覺ndan temyiz edilmeyen Konya 1. A覺r Ceza Mahkemesinin 2004/128 esas say覺l覺 dava dosyas覺nda karar temyiz edilmi olsayd覺 sonucun deiip deimeyecei 羹zerinde durulmam覺t覺r. Mahkemece, konusunda uzman bilirkiiden rapor al覺narak ceza dosyas覺ndaki karar覺n temyizi halinde ne olaca覺 belirlenerek sonuca uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 27.3.2014, 2013/30834 – 2014/8963)
Davac覺 taraf覺ndan daval覺ya verilen 22.5.1995 tarihli vekaletname ile daval覺 avukat覺n, 襤stanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesine ait 1995/897 esas say覺l覺 davas覺n覺 takip ettii, taraflar arasmdaki vekalet s繹zlemesinin 30.7.2001 tarihli azilname ile sona erdii uyumazl覺k konusu deildir.
T羹m dosya kapsam覺 ve eklerinden, i bu davadan 繹nce daval覺 avukat taraf覺ndan, 襤stanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesine ait 1995/897 esas say覺l覺 dava dosyasm覺n takibi nedeniyle vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsili i癟in ili 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/697 esas 2006/295 karar say覺l覺 dosyas覺 羹zerinden dava a癟覺ld覺覺, mahkemece azlin haks覺z” olduundan bahisle verilen ilk h羹km羹n, Dairemize ait 2007/11482 esas 2007/14572 karar say覺l覺 ilamla, daval覺 avukat覺n takip etmi olduu davada, mahkemece reddedilen 襤 Bankas覺 (B) ve (C) hisse senetleri y繹n羹nden an覺lan karar覺 temyiz etmedii, bu senetler y繹n羹nden 繹zen g繹revini yerine getinnedii i癟in daval覺ya kar覺 talepte bulunamayaca覺, sadece h羹k羹m alt覺na al覺nan Good Year hisse senetleri y繹n羹nden talepte bulunabilecei gerek癟esiyle bozulduu, bozma 羹zerine 2008/221 esas numaras覺n覺 alan ve 襤stanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince 2011/436 karar numaras覺 ile h羹kme balanan dosyada, avukat覺n takip konusu dosyada karar覺 temyiz etmemi olmas覺 nedeniyle, mahkemece reddedilen 襤 Bankas覺 (B) ve (C) hisse senetleri y繹n羹nden azlin hakl覺 olduu buna kar覺l覺k takip konusu davadaki dier hisse senetleri y繹n羹nden azlin haks覺z olduu belirtilerek, davan覺n k覺smen kabul羹ne karar verildii, verilen bu karar覺n Dairemizin 12.3.2012 tarihli 2011/20950 esas ve 2012/6007 karar say覺l覺 ilam覺 ile onand覺覺, 10.9.2012 tarihinde karar d羹zeltme talebi de reddedilerek karar覺n kesinletii anla覺lmaktad覺r.
Bu durumda, daval覺 avukat taraf覺ndan davac覺ya vekaleten takip edilen 襤stanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesine ait 1995/897 esas say覺l覺 dava dosyasmda, mahkemece reddedilen 襤 Bankas覺 (B) ve (C) hisse senetleri y繹n羹nden, daval覺 avukat覺n an覺lan karar覺 temyiz etmedii i癟in bu senetler y繹n羹nden 繹zen g繹revini yerine getirmedii, az yukar覺da belirtilen kesinlemi mahkeme karar覺 ile sabit olduundan, olayda daval覺 avukat覺n vekaleti ifada kusurlu davrand覺覺n覺n kabul羹 gerekir. Ne var ki bu noktada, az yukarda da deinildii 羹zere, daval覺n覺n sorumluluuna gidebilmek i癟in, daval覺n覺n eylemi nedeniyle davac覺n覺n bir zarara uray覺p uramad覺覺n覺n, eylemle zarar aras覺nda illiyet ba覺n覺n bulunup bulunmad覺覺n覺n da belirlenmesi gereklidir. O halde mahkemece, s繹z konusu Ticaret Mah-kemesine ait dava dosyas覺nda daval覺 avukat覺n, reddedilen hisse senetleri y繹n羹nden temyiz yoluna bavurmu olmas覺 halinde, davac覺 yarar覺na bir sonu癟 al覺n覺p al覺namayaca覺 konusunda, gerektiinde uzman bilirkii veya bilirkii kurulundan rapor al覺nmak suretiyle, inceleme ve deerlendirme yap覺l覺p, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, a癟覺klanan husus g繹z ard覺 edilerek, yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺n olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 18.3.2014, 2013/19151 – 2014/7669)
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/709 Esas say覺l覺 dosyas覺nda, davac覺n覺n Rasim T羹fek, davac覺 vekilinin B羹lent, daval覺n覺n tlhan, davan覺n fazlaya ilikin talep ve dava hakk覺 sakl覺 kalmak kayd覺yla 6.500,00 TL 羹creti vekalet alaca覺na ilikin olduu, 17/12/2008 g羹nl羹 durumada davac覺 vekilinin durumaya kat覺lmamas覺 sebebiyle HUMK 409 maddesi uyar覺nca dosyan覺n ilemden kald覺r覺lmas覺na ve akabinde yasal 3 ayl覺k s羹rede yenileme talebinde bulunulmamas覺 sebebiyle davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Yukar覺da a癟覺kland覺覺 gibi, daval覺 avukat覺n, vekalet akdi kapsam覺nda an覺lan dava dosyas覺n覺 繹zenle ve gerei gibi takip etmedii bu nedenle davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verildii, Bursa 5. A覺r Ceza Mahkemesinin 2010/305-351 Esas-Karar say覺l覺 ilam覺 ile bu nedenle mahkumiyetine karar verildii yine Bursa Barosu Disiplin Kurulu Bakanl覺覺n覺n 13/05/2011 g羹n ve 2010/44 E. 2011/23 K. Say覺l覺 karar覺 ile hakk覺nda disiplin cezas覺na karar verildii b繹ylece vekaleti ifada kusurlu davrand覺覺n覺n kabul羹 gerekir.
Ne var ki bu noktada, daval覺n覺n sorumluluuna gidebilmek i癟in, daval覺n覺n eylemi nedeniyle davac覺n覺n bir zarara uray覺p uramad覺覺n覺n, eylemle zarar aras覺nda illiyet ba覺n覺n bulunup bulunmad覺覺n覺n da belirlenmesi gerekli olduundan, mahkemece, Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/709 Esas say覺l覺 dosyas覺nda davan覺n 繹zenle ve gerei gibi takip edilmesi halinde davac覺 yarar覺na bir sonu癟 al覺n覺p al覺namayaca覺 konusunda, gerektiinde uzman bilirkii veya bilirkii kurulundan rapor al覺nmak suretiyle, inceleme ve deerlendirme yap覺l覺p, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yaz覺l覺 gerek癟e ile h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 3.3.2014, 2013/24237 – 2014/5807)
Davac覺lar bu davas覺nda daval覺 avukatlar覺n davalar覺n覺 takip etmeyerek zarar覺na neden olduunu ve bu olay nedeniyle ceza mahkemesinde g繹revi ilnnal su癟undan yarg覺lan覺p mahkum olduundan bahisle tazminat isteminde bulunmulard覺r. Hemen belirtmek gerekir ki daval覺 avukat y羹klendii ii lay覺k覺yla yerine getirmek zorunda olup, g繹revini ihmal etmesi sebebiyle oluan zarardan sorumludur. Ancak bu sorumluluun kapsam覺, daval覺 avukat覺n g繹revini tam olarak lay覺k覺yla yapsayd覺 dahi 羹stlendii iin baar覺ya ula覺p ulamayaca覺 ile s覺n覺rl覺d覺r. Bir baka deyile, daval覺 avukat g繹revini tam olarak lay覺k覺yla yapsayd覺 dahi, 羹stlendii iin lehe sonu癟lanmas覺 olanakl覺 deil ise, daval覺n覺n sorumluluundan bahsedilemez. Bu itibarla 繹ncelikle, daval覺 avukat覺n davac覺lar覺n Ankara 30.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/386 esas, 2003/478 karar say覺l覺 dava dosyas覺 ile Ankara 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/470 esas, 2004 /959 karar say覺l覺 dava dosyalar覺nda verilen kararlar覺n temyiz edilmemesi ile ilgili davac覺n覺n bir zarar覺n覺n doup domad覺覺, temyiz edilmesi halinde davan覺n kazan覺lma ans覺n覺n olup olmad覺覺n覺n saptanmas覺 gerekir. Mahkemece deinilen bu y繹n g繹zetilerek, az yukar覺da a癟覺klanan hususlarda gerekli inceleme ve arat覺rma yap覺larak, bilirkiiden somut olay覺n 繹zelliklerini de g繹zeterek a癟覺klamal覺, gerek癟eli, denetime elverili bilirkii raporu al覺narak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile davan覺n reddine karar verilmi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺d覺r. Bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 26.2.2014, 2013/25591 – 2014/5233)
Dava, taraflar aras覺ndaki avukat-m羹vekkil ilikisi kapsam覺nda daval覺 avukata tevdi edilen ie konu teknenin dava d覺覺 alacakl覺 taraf覺ndan yap覺lan haczine bal覺 olarak sat覺覺 s覺ras覺nda, daval覺 avukat覺n ihaleye kat覺larak tekneyi sat覺n almas覺 nedeniyle sahip olduu teknenin vekil-m羹vekkil ilikisine g繹re m羹lkiyetinin tespiti istemine ilikindir.
Davac覺ya ait dava konusu teknenin TMSF taraf覺ndan haczedilmesi nedeniyle doan hukuki ihtilaf覺n 癟繹z羹mlenmesi amac覺yla davac覺 ile daval覺 taraf aras覺nda vekalet hukuku kapsam覺nda hukuki iliki tesis edilmi olup, daval覺 taraf覺nda kabul羹nde olduu 羹zere bu haciz ileminin kald覺r覺larak, davac覺ya tesliminin salanmas覺 amac覺yla hukuki yard覺mda bulunmak 羹zere davac覺 taraf覺ndan daval覺 avukata vekalet verilmitir.
Avukat覺n, vekil olarak bor癟lar覺 Bor癟lar Kanununun 389 ve devam覺 maddelerinde g繹sterilmi olup, vekil, ad覺 ge癟en Kanunun 390. maddesine g繹re m羹vekkiline kar覺 vekaleti sadakat ve 繹zenle ifa etmekte y羹k羹ml羹d羹r. Vekil, sadakat borcu gerei olarak m羹vekkilinin yarar覺na olacak davran覺larda bulunmak, ona zarar verecek davran覺lardan ka癟覺nmak zorunluluundad覺r. zen borcu ile ilgili Avukatl覺k Kanununun 34. maddesinde mevcut olan, Avukatlar, y羹klendikleri g繹revleri, bu g繹revin kutsall覺覺na yak覺覺r bir ekilde 繹zen, doruluk ve onur i癟inde yerine getirmek ve avukatl覺k Unvan覺n覺n gerektirdii sayg覺 ve g羹vene yak覺覺r bir ekilde hareket etmekle y羹k羹ml羹d羹rler. eklindeki h羹k羹m ise, avukatl覺k mesleinin bir kamu hizmeti olmas覺 nedeniyle, Bor癟lar Kanununun 390. maddesinde d羹zenlenen vekilin 繹zen borcuna g繹re 癟ok daha kapsaml覺 ve 繹zel bir d羹zenlemedir.
Vekalet s繹zlemesi kapsam覺nda vekilin bir dier y羹k羹ml羹l羹羹 de hesap venne borcu olup, vekalet s繹zlemesinin kurulmas覺yla birlikte doup;iin vekil taraf覺ndan y羹r羹t羹lmesi s覺ras覺nda ve sona ermesinde de devam etmektedir. BK.nun 392. maddesi h羹km羹 gereince vekil, talep 羹zerine veya talep olmaks覺z覺n yapt覺覺 iin hesab覺n覺 vermeye ve m羹vekkili nam ve hesab覺na edindii her eyi iade etmeye, iade edinceye kadar da alm覺 olduu eyleri saklamaya mecburdur.
Vekalet ilikisi kapsam覺nda vekalete konu ilerin vekil taraf覺ndan takibi s覺ras覺nda yap覺lan ilemlerin m羹vekkil hesab覺na yap覺lmas覺 as覺l olup, bu durumun aksine olarak, vekilin vekalet ilikisinden ba覺ms覺z olarak kendi ad覺na ilem yapt覺覺n覺 ve bu durumu m羹vekkiline bildirdiini genel ispat kurallar覺 癟er癟evesinde kan覺tlamas覺 gerekir.
Somut uyumazl覺a konu olayda, dava d覺覺 alacakl覺 TMSF taraf覺ndan dava konusu tekneye haciz ilemi uygulanmas覺 sonras覺nda, davac覺 taraf覺ndan teknenin kendilerine ait olduu ileri s羹r羹lerek, bu tekne 羹zerindeki haczin kald覺r覺larak davac覺ya tesliminin salanmas覺 amac覺yla daval覺 avukattan hukuki yardun talep edildii, daval覺 taraf癟a davac覺n覺n avukatl覺覺n覺n 羹stlenilerek, daval覺 avukat taraf覺ndan 襤stanbul 1. 襤cra hukuk mahkemesinin 2005/439 esas say覺l覺 dosyas覺na konu haczin kald覺r覺lmas覺 talepli istemin ikayet yoluyla dava edildii anla覺lmaktad覺r. Daval覺 avukat taraf覺ndan a癟覺lan bu davan覺n yap覺lan yarg覺lamas覺 s覺ras覺nda dava konusu tekne ihale yoluyla sat覺a 癟覺kar覺larak, 5.8.2005 tarihinde yap覺lan ihale ile daval覺 avukata sat覺lm覺t覺r. Daval覺 avukat taraf覺ndan teknenin ihale ile sat覺覺n覺n yap覺ld覺覺 tarih olan5.8.2005 tarihinde alacakl覺 TMSFye hitaben g繹nderilen ihtarnamede m羹vekkili irketin a覺r maduriyetinin 繹nlenmesi ve teknenin ger癟ek bedelinden daha az bir deer g繹sterilerek sat覺lacak olunmas覺 nedeniyle farkl覺 menfaatlerin 繹nlenmesi bak覺m覺ndan ahs覺 ad覺na ihaleye gireceini bildinnek suretiyle kendi ad覺na ancak m羹vekkili irket hesab覺na hareket ettiini kabul etmitir. Daval覺 avukat taraf覺ndan ihale tarihinden 繹nce vekalet ilikisinden ba覺ms覺z olarak tekneyi ahs覺 ad覺na sat覺n alaca覺na dair davac覺 m羹vekkile yap覺lm覺 bir bildirim bulunduu hususu iddia ve ispat edilemedii gibi, daval覺 avukat taraf覺ndan TMSF hitaben g繹nderilen 5.8.2005 tarihli ihtarname i癟erii dikkate al覺nd覺覺nda daval覺 avukat覺n tekneyi m羹vekkili davac覺 irket hesab覺na ald覺覺n覺n kabul羹 gerekir. Hal b繹yle olunca mahkemece davac覺n覺n teknenin m羹lkiyetinin ad覺na tesciline ilikin talebi y繹n羹nden;Davac覺 her ne kadar dava dilek癟esinde teknenin m羹lkiyetinin ad覺na tesciline karar verilmesini talep etmi ise de, tescil ilemleri idari ilem niteliinde olup, mahkemece idareyi zorlay覺c覺 nitelikte karar verilemeyecei g繹zetilerek m羹lkiyetinin davac覺ya ait olduunun tespitine ilikin karar vermekle yetinilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde davan覺n reddine dair h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 23.12.2013,2013/18893 – 2013/32302)
Davac覺-kart daval覺, 24.000 TL bedelli 癟ekinin icra kanal覺yla tahsili i癟in daval覺 avukata vekalet verdiini, daval覺 avukat覺n g繹revini k繹t羹ye kullanmas覺 nedeniyle alaca覺na kavumad覺覺ndan bahis ile urad覺覺 zarar覺n tahsili istemi ile eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺-kar覺 davac覺, vekalet g繹revini lay覺k覺yla yerine getirdiini savunmu, kar覺 dava ile de avukatl覺k vekalet 羹cretinin tahsilini istemitir. Mahkemece, as覺l davan覺n zamana覺m覺ndan, kar覺 davan覺n ise esastan reddine karar verilmitir. Davac覺-kar覺 daval覺 taraf覺ndan yap覺lan su癟 duyurusu 羹zerine, Ankara Ceza Mahkemesinde g繹revi k繹t羹ye kullanmak su癟undan a癟覺lan ceza davas覺nda, 27.3.2012 tarihli kararla daval覺 avukat覺n cezaland覺r覺lmas覺na karar verilmi, dosyan覺n temyiz edildii halen temyiz aamas覺nda olduu g繹r羹lm羹t羹r. Daval覺-kar覺 davac覺 avukat覺n, i bu davan覺n dayana覺 olan eyleminin, T羹rk Ceza Kanununa g繹re g繹revin k繹t羹ye kullan覺lmas覺 niteliinde olup, su癟 tekil ettii g繹r羹lmektedir. Bor癟lar Kanununun 60/U. maddesinde “….u kadar ki zarar ve ziyan davas覺, ceza kanunlan mucibince m羹ddeti daha uzun m羹ruruzamana tabi cezay覺 m羹stelzim bir fiilden neet etmi olursa ahsi davaya da o m羹ruruzaman tatbik olunur….” denilmek suretiyle zamana覺m覺 s羹resi i癟in Ceza Kanununa at覺fta bulunulmu olup, an覺lan h羹kme g繹re, tazminat davas覺n覺n, ceza kanunlar覺 gereince s羹resi daha uzun zamana覺m覺 s羹resine tabi, cezay覺 gerektiren bir eylemden domu olmas覺 halinde, ceza zamana覺m覺 s羹resinin uygulanaca覺 a癟覺kt覺r. Kald覺 ki bu maddenin uygulanmas覺 i癟in, ceza davas覺nda tazminat istenmesi gerekmedii gibi, eylemi ileyen hakk覺nda ceza davas覺 a癟覺lm覺 olmas覺 ya da mahkumiyet karan verilmi olmas覺 da gerekli deildir. Sadece eylemin su癟 niteliini ta覺mas覺 yeterlidir. O halde olayda ceza zamana覺m覺 s羹resi dolmam覺 olduundan mahkemece, iin esas覺 incelenerek, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, bir y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduundan bahisle davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺n olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 23.9.2013, 2013/9391-2013/22490)
Davac覺, daval覺 avukat覺n boanma davas覺nda g繹revini ihmal etmesi nedeniyle kendisinin kusuru nedeniyle eiyle boanmalar覺na ve tazminat taleplerinin reddine karar verildiini bildirerek urad覺覺 zarar覺n tahsili i癟in eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Davaya dayanak boanma davas覺 davac覺n覺n ei taraf覺ndan a癟覺lm覺, 28.9.2011 tarihinde kesinleen kararla taraflar覺n boanmalar覺na, daval覺 kad覺n覺n tazminat taleplerinin reddine karar verilmitir. Bahsedilen dava s羹recinde mahkemenin daval覺 tarafa delillerini ve tan覺k listesini ibraz etmek 羹zere kesin mehil verdii halde delillerin sunulmamas覺 nedeniyle davac覺 ein tan覺klar覺 ve delilleri dosya kapsam覺 itibar覺yla deerlendirilerek daval覺 kad覺n覺n kusurlu bulunarak karar verildii anla覺lmaktad覺r. Daval覺 avukat, tan覺k listesinin boanma davas覺 dosyas覺na s羹resinde ibraz edilmedii hususunu kabul etmitir. Davac覺, boanma davas覺 i癟inde delilleri toplan覺p tan覺klar覺 dinlenseydi, boanmaya karar verilmeyecei gibi, en az覺ndan kendisinin daha az kusurlu kabul edilebileceini ve tazminat taleplerinin kabul edilebileceini beyan etmitir. Davac覺 boanma davas覺nda 100.000 TL manevi, 35.000 TL maddi tazminat talep etmitir. Davac覺n覺n katk覺 pay覺 davas覺 ayr覺 bir dava olarak devam etmektedir. Mahkemece, boanma davas覺nda daval覺 avukat覺n g繹revini tam yapmayarak davac覺y覺 zarara uratt覺覺 kabul edilerek 5000 TL maddi tazminata h羹kmedilmi, gerek癟e olarak davac覺n覺n einin annesinin evinde kald覺klar覺 i癟in kira vermedii, boanma ile bu maddi katk覺dan mahrum kalarak zarara urad覺覺 eklinde deerlendirme yap覺lm覺t覺r. Mahkemece maddi zarara dayanak g繹sterilen gerek癟e ile daval覺n覺n g繹revini eksik yapmas覺 aras覺nda dorudan bir illiyet ba覺 bulunmamaktad覺r. Bu nedenle davac覺n覺n maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 12.9.2013, 2013/16313-2014/21327)
Davac覺, daval覺lar覺n vekalet s繹zlemesinden kaynaklanan dikkat ve 繹zen y羹k羹ml羹l羹klerini ihlal ettiklerinden dolay覺 hakk覺nda balat覺lan takip neticesinde ticari i ve itibar kayb覺na urad覺覺m, belediyede bulunan 7.000,00 TL tutar覺ndaki teminata el konulduunu belirterek urad覺覺 zarar覺n tahsilini talep etmi, daval覺lar ise davac覺 ile ibralat覺klar覺n覺 belirterek davan覺n reddini dilemitir. Mahkemece, dosyaya ibraz edilen ibraname tarihinin 18.6.2003 olduu iddia edilmi ise de, belediye ile yap覺lan protokol ve ibraname tarihinin 20.6.2003 olduu, vekil-m羹vekkil aras覺ndaki ibranamenin ise as覺l takip bor癟lusu olan belediye ile var覺lan uzlama ve yap覺lan 繹demelerden 繹nceki bir tarihte d羹zenlenmesinin hayat覺n olaan ak覺覺na uygun d羹medii kanaatine var覺larak ibranamenin
20.6.2003 tarihinde d羹zenlendii b繹ylece taraflar覺n birbirlerini ibra ettikleri anla覺ld覺覺ndan davan覺n reddine karar verilmitir. Sultanbeyli 襤cra M羹d羹rl羹羹n羹n 2003/180 esas say覺l覺 dosyas覺nda alacakl覺 Erg羹n 襤naat vekili taraf覺ndan Sultanbeyli Belediye Bakanl覺覺 aleyhine hak edi olan 216.195.119,00 TL alaca覺n tahsili i癟in takip balat覺ld覺覺, taraflarca d羹zenlenen 5.5.2003 tarihli protokol g繹re borcun hesaplanarak 繹dendii, belediye ve davac覺n覺n 16.6.2003 tarihli ibraname ile bor癟lu belediyeyi ibra ettii, 20.6.2003 tarihinde ise daha 繹nceden bor癟lu belediyeden tahsil edilen 9.189,43 TL.nin daval覺 Mehmet Erol taraf覺ndan dosyadan 癟ekildii sabittir.
Daval覺lar bu iliki sebebi ile herhangi bir bor癟lan kalmad覺覺n覺, davac覺 ile ibralat覺klar覺n覺 belirterek 20.6.2003 tarihli olduunu iddia ettikleri ibranamedir bal覺kl覺kl覺 belgeyi ibraz etmilerdir. Ne var ki an覺lan belgenin bilgisayar 癟覺kt覺s覺 olmas覺na ramen 羹zerindeki 20.6.2003 tarihinin elle yaz覺ld覺覺 ve 18.6.2003 tarihinin ise 羹zerinin 癟izildii ve herhangi bir parafta at覺lmad覺覺 anla覺lm覺t覺r. O halde belgenin 18.6.2003 tarihli olduunun kabul羹 ve aksinin daval覺lar taraf覺ndan ispat edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte mahkemece belediye ile davac覺 aras覺nda yap覺lan protokol tarihinin 20.6.2003 olduu dolay覺s覺 ile taraflar aras覺nda yap覺lan ibranamenin de bundan daha 繹nceki bir tarihte yap覺lamayaca覺 belirtilmitir. Oysa ki belediye ile davac覺 aras覺nda yap覺lan protokol tarihi de 16.6.2003 ‘t羹r. O halde mahkemece ibranamenin 20.6.2003 tarihli olduu kabul edilerek karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 24.6.2013, 2013/9380 – 2013/17341)
Her ne kadar mahkemece, davac覺n覺n, dava d覺覺 irketten olan alaca覺 olarak bildirilen 46.338.62.Euro’nun daval覺dan tahsiline karar verilmi ise de; davac覺, dava d覺覺 Tunca Havac覺l覺k A..’den olan maa ve 繹zl羹k haklan alaca覺n覺n tahsili i癟in daval覺 avukat Rasim z’ e vekaletname vermesine ramen daval覺 taraf覺ndan alaca覺n tahsili i癟in icra takibine giriilme- dii dosya kapsam覺 itibariyle sabittir. Ancak davac覺n覺n, dava d覺覺 irketten alaca覺n覺 tahsil etmek i癟in daval覺 vekil haricinde bizzat kendisi yada baka bir vekil arac覺l覺覺yla yasal yollara bavuru yap覺p yapmad覺覺, dava d覺覺 irketin iflas edip etmedii, eer iflas etmise, davac覺n覺n alaca覺n覺n iflas masas覺na kaydedilip edilmedii, davac覺n覺n alaca覺n覺n tahsil imkan覺n覺n olup olmad覺覺 y繹n羹nde ayr覺nt覺l覺 arat覺rma yap覺l覺p, alaca覺n tahsili imkan覺 yoksa davac覺n覺n alaca覺n覺n daval覺dan tahsiline, eer alaca覺n tamam覺n覺n yada bir b繹l羹m羹n羹n tahsili imkan覺 varsa tahsil edilmeyen b繹l羹m羹 ve gecikmeden doan zarar覺n tahsiline karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davan覺n kabul羹ne karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 26.6.2013, 2013/8836-2013/17632)
Avukatl覺k Kanununun 40. maddesinde, i sahibi taraf覺ndan s繹zlemeye dayan覺larak avukata kar覺 ileri s羹r羹len tazminat istekleri, bu hakk覺n doumunun 繹renildii tarihten itibaren bir y覺l ve her halde zarar覺 douran olaydan itibaren be y覺l ge癟mekle d羹er h羹km羹 bulunmakta olup, bu h羹k羹mle m羹vekkilin, avukata kar覺 tazminat isteminin bir ve be y覺ll覺k zamana覺m覺na tabi olduu belirtilmitir. Mahkemece, dava tarihine g繹re, dava konusu edilen zarar覺n 繹renilmesinden itibaren be y覺ll覺k s羹renin ge癟tiinden bahisle davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmise de, taraflar aras覺ndaki vekalet ilikisinin 5.1.2010 tarihli azille sona erdii anla覺lmaktad覺r. S繹zleme ilikisi devam ettii s羹rece zamana覺m覺 ilemeye balamayaca覺ndan, azil tarihinden itibaren ilemeye balayan bir y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi, dava tarihi itibariyle hen羹z dolmam覺t覺r. O halde olayda zamana覺m覺 s繹z konusu olmad覺覺ndan, mahkemece iin esas覺 incelenerek, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 11.6.2013, 2013/9393-2013/15746)
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 307. maddesinde (m羹lga 1086 say覺l覺 Hukuk Usul羹 Muhakemeleri Kanununun 91. maddesi) d羹zenlenen feragat, alacakl覺n覺n, talep sonucundan kay覺ts覺z ve arts覺z olarak vazge癟tiini belirten, tek tarafl覺 bir irade beyan覺d覺r. Ayn覺 Kanunun 311. maddesi (m羹lga 1086 say覺l覺 Hukuk Usul羹 Muhakemeleri Kanununun 95. maddesi) gereince de feragat, kesin h羹km羹n hukuki sonu癟lar覺m dourur. Bu nedenle, esas haktan feragate ilikin irade beyan覺n覺n, a癟覺k ve kesin olmas覺 zorunludur.
Bu a癟覺klamalardan sonra dava konusu olaya bak覺lacak olursa; Davac覺, iki adet bono alaca覺n覺n tahsili i癟in vekalet verdii daval覺 avukat覺n balatt覺覺 icra takibinden, r覺zas覺 ve bilgisi d覺覺nda feragat etmi olmas覺 nedeniyle urad覺覺 zarar覺n tazminini istemi, daval覺 ise, takipten feragafin esas haktan feragat anlam覺n覺 ta覺mad覺覺ndan, davac覺n覺n herhangi bir zarar覺n覺n bulunmad覺覺n覺 savunmutur. O halde davada 癟繹z羹mlenmesi gereken 繹ncelikli uyumazl覺k, daval覺n覺n icra dosyas覺na vermi olduu dilek癟enin, hakk覺n 繹z羹nden feragat anlam覺nda olup olmad覺覺na ilikindir.
Ankara 30. 襤cra M羹d羹rl羹羹n羹n 2008/2052 esas say覺l覺 icra dosyas覺n覺n incelenmesinde; davac覺 alacakl覺n覺n vekili olan daval覺 avukat taraf覺ndan 26.12.2005 vadeli 30.000 Dolar ve 20.4.2006 vadeli 5.000 Dolar meblal覺 senetler nedeniyle 11.3.2008 tarihinde takip balat覺ld覺覺, 繹deme emrinin 2.4.2008 tarihinde Semra Uzun ad覺na tebli edildii, daval覺 vekilin 24.10.2008 tarihli …dosyadan feragat ettiimi bildirir, gereinin yap覺lmas覺n覺 dilerim. A癟覺klamas覺n覺 i癟eren dilek癟esini dosyaya sunduu, 襤cra M羹d羹rl羹羹n羹n, bakiye harc覺n yat覺r覺lmas覺na ilikin muht覺ras覺 羹zerine daval覺 taraf覺ndan hacizden feragat edildii belirtilerek ikayet yoluyla 襤cra Hukuk mahkemesine bavurulduu, mah-kemece ahzu kabze ve icra takibinden feragate yetkili olan vekilin dilek癟esinde dosyadan feragat ettiini bildirdii gerek癟esiyle ikayetin reddine karar verildii, 8.2.2010 tarihinde, davac覺 alacakl覺n覺n 2.2.2010 tarihinde vekalet verdii baka bir avukat olan Av. Orhan Y覺ld覺r覺m taraf覺ndan …icra takibini yenilemek istediimizden mahzenden celbini talep ederiz a癟覺klamal覺 dilek癟e verildii, yine ayn覺 avukat taraf覺ndan 15.2.2010 tarihinde de, dosyadaki belgelerden onayl覺 suretlerin verilmesinin talep edildii, bundan sonra ise dosyada herhangi bir ilem yap覺lmad覺覺, davac覺n覺n 22.2.2010 tarihli ihtar覺yla davac覺y覺 azlederek, urad覺覺 zararlar覺n tahsilini talep ettii anla覺lmaktad覺r.
Az yukar覺da da deinildii 羹zere, kesin h羹km羹n hukuki sonu癟lar覺n覺 douran, bal覺 olduu hakk覺n, tekrar dava ya da bir icra takibine konu edilmesini engelleyen feragatin, teredd羹te yer vermeyecek ekilde a癟覺k癟a yap覺lmas覺 zorunludur. Daval覺 avukat覺n icra dosyas覺na vermi olduu 24.10.2008 tarihli dilek癟edeki dosyadan feragat ettiini belirten a癟覺klaman覺n ise, esas haktan feragat niteliinde olduunu kabule olanak yoktur. S繹z konusu a癟覺klama ile hakk覺n 繹z羹nden deil, sadece takipten feragat edildii anla覺lmaktad覺r. Takipten feragate ramen esas hak, hukuki varl覺覺n覺 korumaya devam ettiinden, alacakl覺, alaca覺n覺n tahsili i癟in dava veya yeniden icra takibi yoluna bavurabilir.
Bununla beraber somut olayda, davac覺n覺n talimat覺 ile takipten feragat ettiini kan覺t- layamayan, bu konuda bilgi ve hesap vermeyen daval覺 avukat覺n, vekaleti ifada kusurlu olduu, alacakl覺 m羹vekkilinin kambiyo senedinden doan haklar覺n覺 kaybetmesine ve onun zarara uramas覺na neden olduu da a癟覺kt覺r. Ne var ki takipten feragat, takip konusu esas haktan feragat anlam覺nda olmad覺覺ndan, daval覺n覺n davac覺ya kar覺 sorumluluunun, takip konusu senet miktarlar覺 kadar olduunu kabul etmek de m羹mk羹n deildir. Nitekim takip konusu alacak, iki adet kambiyo senedine dayal覺 olup, temel iliki bak覺m覺ndan 10 y覺ll覺k zamana覺m覺na tabi olduundan, alacak hen羹z zamana覺m覺na uramam覺t覺r. Baka bir ifade ile alaca覺n tahsil imkan覺 mevcuttur. Davac覺n覺n, durumu 繹renip daval覺y覺 azletmesinden sonra, alaca覺n覺n tahsili i癟in gerekli 癟abay覺 g繹stermemi olmas覺, kendi kusuruna dayal覺 olup, bu nedenle daval覺n覺n sorumluluu a覺rlat覺r覺lamaz. Bor癟lar Kanununun 98. maddesi dalaleti ile ayn覺 kanunun 44. maddesi gereince, alacakl覺n覺n, zarar覺n artmas覺na yol a癟acak davran覺lardan ka癟覺nma y羹k羹ml羹l羹羹 bulunduundan daval覺 ancak, durumun 繹renilip azledilmesinden sonra, alacakl覺 davac覺 taraf覺ndan yeniden balat覺lacak bir takip veya dava sonunda, normal artlar alt覺nda alaca覺n tahsil edilebilecei tarihe kadar ge癟ecek olan zaman nedeniyle, kambiyo senedinden doan haklar覺n kaybedilmesinden ve bu itibarla alaca覺n ge癟 tahsil edilmesinden dolay覺 uran覺lan zararlardan sorumludur. O halde mahkemece bu y繹nde inceleme ve deerlendirme yap覺larak sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, a癟覺klanan hususlar g繹zard覺 edilerek, takip konusu senet miktarlar覺 羹zerinden davan覺n kabul羹ne karar verilmi olmas覺, usul ve ya-saya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 7.6.2013, 2012/12293 – 2013/15488)
Davac覺, dava a癟mas覺 i癟in vekaletname ve 900,00 TL vermi olduu daval覺 avukat覺n, edimini yerine getirmemesi nedeniyle uram覺 olduu maddi ve manevi zarar覺n tazmini istemiyle eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Davac覺 taraf覺ndan yap覺lan su癟 duyurusu 羹zerine, Malatya A覺r Ceza Mahkemesinde g繹revi k繹t羹ye kullanmak su癟undan a癟覺lan ceza davas覺nda, 19.11.2011 tarihli kararla daval覺 avukat覺n cezaland覺r覺lmas覺na ve h羹km羹n a癟覺klanmas覺n覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii, karara ilikin itiraz覺n da 15.11.2011 tarihinde reddedildii anla覺lmaktad覺r.
Daval覺 avukat覺n, i bu davan覺n dayana覺 olan eyleminin, T羹rk Ceza Kanununa g繹re g繹revin k繹t羹ye kullan覺lmas覺 niteliinde olup, su癟 tekil ettii g繹r羹lmektedir. Bor癟lar Kanununun 60/11. maddesinde “….u kadar ki zarar ve ziyan davas覺, ceza kanunlar覺 mucibince m羹ddeti daha uzun m羹ruruzamana tabi cezay覺 m羹stelzim bir fiilden neet etmi olursa ahsi davaya da o m羹ruruzaman tatbik olunur….” denilmek suretiyle zamana覺m覺 s羹resi i癟in Ceza Kanununa at覺fta bulunulmu olup, an覺lan h羹kme g繹re, tazminat davas覺n覺n, ceza kanunlar覺 gereince s羹resi daha uzun zamana覺m覺 s羹resine tabi, cezay覺 gerektiren bir eylemden domu olmas覺 halinde, ceza zamana覺m覺 s羹resinin uygulanaca覺 a癟覺kt覺r. Kald覺 ki bu maddenin uygulanmas覺 i癟in, ceza davas覺nda tazminat istenmesi gerekmedii gibi, eylemi ileyen hakk覺nda ceza davas覺 a癟覺lm覺 olmas覺 ya da mahkumiyet karar覺 verilmi olmas覺 da gerekli deildir. Sadece eylemin su癟 niteliini ta覺mas覺 yeterlidir. O halde olayda ceza zamana覺m覺 s羹resi dolmam覺 olduundan mahkemece, iin esas覺 incelenerek, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, bir y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduundan bahisle davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 30.5.2013,2013/11873-2013/14533)
Davac覺, daval覺 avukat覺n kendileri aleyhine a癟覺lan davalarda vekil olarak s羹resinde zamana覺m覺 definde bulunmad覺覺 i癟in fazla 繹deme yapmak zorunda kalmalar覺 nedeniyle zarara urad覺klar覺n覺 ileri s羹rerek, urad覺klar覺 zarar覺n tespiti istemiyle eldeki davay覺 a癟m覺, mahkemece davac覺n覺n tespit davas覺 a癟makta hukuki yarar覺 bulunmad覺覺 gerek癟esiyle davan覺n reddine karar verilmitir.6100 say覺l覺 HMK.nun 106/2. maddesinde Tespit davas覺 a癟an覺n, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar d覺覺nda, bu davay覺 a癟makta hukuken korunmaya deer g羹ncel bir yarar覺 bulunmal覺d覺r. h羹km羹, yine ayn覺 kanunun 107/3. maddesinde Ayr覺ca, k覺smi eda davas覺n覺n a癟覺labildii h璽llerde, tespit davas覺 da a癟覺labilir ve bu durumda hukuki yarar覺n var olduu kabul edilir. h羹km羹 d羹zenlenmitir. An覺lan yasal d羹zenlemeler dikkate al覺nd覺覺nda davac覺n覺n ibu tespit davas覺n覺 a癟makta hukuki yarar覺n覺n bulunduunun kabul羹 gerekir. yle olunca mahkemece iin esas覺na girilerek taraf delilleri toplan覺p deerlendirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanl覺 deerlendirme ile yaz覺l覺 ekilde davac覺n覺n hukuki yarar覺n覺n bulunmad覺覺 gerek癟esiyle davan覺n reddine karar verilmi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 16.5.2013, 2013/7979 – 2013/12849)
Davac覺lar murisleri ad覺na kay覺tl覺 Mart 1943 tarihli 919 m2 miktarl覺 Dousu dere, Kuzeyi Moses ba覺, Bat覺s覺 Kulak ba覺, G羹neyi Selen ba覺 yaz覺l覺 tapu kayd覺n覺n kadastro tesbitinde g繹zetilmedii ve buna dayal覺 dava a癟覺lmas覺 i癟in vekalet verdiini, avukatlar覺n ihmali sonucu zarar doduunu ileri s羹rm羹lerdir. Daval覺 avukat覺n zarardan sorumlu tutulmas覺 i癟in 繹ncelikle a癟覺lan davan覺n kazan覺l覺p kazan覺lmayaca覺n覺n incelenmesi gerekir. Kadastro dava dosyas覺nda bulunan bozma ilam覺nda dayan覺lan tapu kayd覺n覺n sahih olup olmad覺覺, ta覺nmaza uyup uymad覺覺 arat覺r覺larak sonuca uygun karar verilmesi gerektii iaret edilmitir. Mahkemece, kadastro davas覺n覺n kazan覺l覺p, kazan覺lmayaca覺, tapu kayd覺n覺n ge癟erli olup olmad覺覺, zemine uyup uymad覺覺 arat覺r覺lmal覺, tapu kayd覺n覺n s覺n覺rlan itibanyla deitirilebilir s覺n覺rl覺 olduu, miktar覺 ile ge癟erli olduu g繹zetilerek, gerektiinde keif ve bilirkii incelemesi yap覺lmak suretiyle sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yanl覺 deerlendirme ve eksik inceleme sonucu yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 21.3.2013,2012/27707 – 2013/7135)
Dava, vekilin 繹zen y羹k羹ml羹l羹羹ne ayk覺r覺 ilemleri nedeniyle uran覺ld覺覺 ileri s羹r羹len zarar覺n tazminine ilikindir. Mahkemece, daval覺n覺n, vekil s覺fat覺yla hareket ettii davay覺 a癟arken kar覺 taraf覺n 繹l羹 olduunu arat覺nnam覺 olmas覺n覺n s繹z konusu yarg覺lamadan doan zarardan vekilin sorumluluunu gerektii kanaatiyle davan覺n kabul羹ne karar verilmi ise de; yaln覺zca 繹l羹 kiiye kar覺 dava a癟覺lm覺 olmas覺, zikredilen dosyan覺n daval覺n覺n vekillikten el 癟ekmesinden uzun s羹re sonra ve hatta SGK lehine h羹k羹m kurulmas覺 ve fakat Yarg覺tayca usulden bozulmas覺n覺 m羹taekip davac覺 kurumun feragati ile sonu癟land覺覺 da g繹z 繹n羹nde bulundurulduunda, vekilin 繹zen sorumluluuna gidilmesi i癟in yeterli kabul edilemez. Kald覺 ki; daval覺 vekile dava a癟覺lmas覺 i癟in SGK taraf覺ndan g繹nderilen belgelerde de r羹cu davas覺 daval覺s覺n覺n 繹l羹 olduuna ilikin hi癟bir kay覺t bulunmad覺覺 gibi r羹cuya esas miktar覺n davan覺n a癟覺l覺 deeri ile aym miktarda belirlenmi olduu anla覺lmaktad覺r. Bu halde, daval覺n覺n 繹zen y羹k羹ml羹l羹羹ne ayk覺r覺 davrand覺覺ndan bahsedilemez. Mahkemece, davan覺n reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 4.10.2012, 2012/15425 – 2012/22079)
1- As覺l dava, avukat taraf覺ndan m羹vekkile kar覺 a癟覺lan haks覺z azil nedeniyle vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsili, birleen dava ise, m羹vekkilin, 繹zen y羹k羹ml羹l羹羹ne ayk覺r覺 hareket ettii iddias覺yla avukata kar覺 a癟m覺 olduu tazminat davas覺na ilikindir.
Avukat覺n, vekil olarak bor癟lar覺 BKnun 389 ve devam maddelerinde g繹sterilmi olup, vekil, BK.nun 390 maddesine g繹re m羹vekkiline kar覺 vekaleti sadakat ve 繹zen ile ifa etmekte y羹k羹ml羹d羹r. Vekil, sadakat borcu gerei olarak m羹vekkilinin yarar覺na olacak davran覺larda bulunmak, ona zarar verecek davran覺lardan ka癟覺nmak zorunluluundad覺r. Vekil, g繹revini yerine getirirken gerekli 繹zen ve dikkati g繹stermemi, sadakatle vekaleti ifa etmemi ise, vekil edenin vekilini azli hakl覺d覺r. Avukatl覺k Kanununun, 174. maddesinde, Avukat覺n azli halinde 羹cretin tamam覺 verilir. u kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolay覺 azledilmi ise 羹cretin 繹denmesi gerekmez. H羹km羹 mevcut olduundan bu h羹kme g繹re azil ileminin hakl覺 nedene dayand覺覺n覺n kan覺tlanmas覺 halinde m羹vekkil avukata vekalet 羹creti 繹demekle y羹k羹ml羹 deildir. Dairemizin k繹klemi i癟tihatlanna g繹re hakl覺 azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonu癟lan覺p, kesinleen ilerden dolay覺 vekalet 羹creti talep edilebilir. Haks覺z azil halinde ise avukat 羹cretin tamam覺na hak kazan覺r.
Dava konusu olayda, as覺l dava y繹n羹nden taraflar aras覺ndaki uyumazl覺k, azlin hakl覺 olup olmad覺覺na ilikin olup davac覺, haks覺z olarak azledildiini ileri s羹rerken, daval覺 ise, davac覺 avukat覺n g繹revini 繹zenle ve gerei gibi yerine getirmediini, kendisini zarara uratt覺覺n覺, ayr覺ca sadakat borcuna da ayk覺r覺 davrand覺覺n覺, azlin hakl覺 olduunu savunmutur. Mahkemece alman bilirkii raporunda, azlin hakl覺 olup olmad覺覺 husususun takdirinin mahkemeye ait olduu belirtilerek, bu konuda herhangi bir inceleme ve deerlendirme yap覺lmam覺, dosyalara ilikin safahat a癟覺kland覺ktan sonra, sadece vekalet 羹creti hesab覺 yap覺lm覺t覺r. Mahkemece de, taraflar覺n azil konusundaki iddia ve savunmalar覺 irdelenip deerlendirilmeden, davac覺n覺n, avukat olarak vekalet g繹revini yasa ve meslek kurallar覺na g繹re 繹zen ve sadakatle yerine getirip getirmedii tart覺覺lmadan soyut bir ifade ile azlin haks覺z olduu kabul edilerek karar verilmitir. Bu ekilde esik inceleme ile h羹k羹m kurulamaz. O halde mahkemece, davac覺 avukat覺n, Avukatl覺k Kanunu ve meslek kurallar覺 gereince vekaleti 繹zenle ve gerei gibi ifa edip etmedii, 羹zerine d羹en y羹k羹ml羹l羹kleri yerine getirip getirmedii konusunda, gerektiinde uzman bilirkii veya bilirkii kurulundan a癟覺klay覺c覺 ve denetime elverili rapor al覺nmak suretiyle, taraflar覺n bu konudaki iddia ve savunmalar覺 羹zerinde de durulup tart覺覺larak, azlin hakl覺 olup olmad覺覺 belirlenmeli ve bunun sonucuna g繹re karar verilmelidir. A癟覺klanan bu husus g繹z ard覺 edilerek, eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir.
2- Daval覺-kar覺 davac覺 birleen davada, davac覺 avukat覺n, 襤stanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/724 esas ve 2005/367 karar say覺l覺 dosyas覺na ilikin ilam覺n icras覺 i癟in, ili 4. Tcra M羹d羹rl羹羹n羹n 2005/12356 esas say覺l覺 dosyas覺 ile balatt覺覺 icra takibinde hatal覺 talepte bulunduunu, takipte hisse senetlerinin aynen iadesi, bunun m羹mk羹n olmamas覺 halinde ise parasal deerinin tahsili i癟in iki ayr覺 icra emri 癟覺kar覺lmad覺覺n覺, ayr覺ca hisse senetlerinin aynen iadesinin m羹mk羹n olmamas覺 halinde belirlenecek parasal deeri 羹zerinden faiz talebinde de bulunulmad覺覺n覺 ileri s羹rerek, bu nedenle uram覺 olduu zarar覺n tazminini istemi, davac覺-kar覺 daval覺 avukat ise, talebin Avukatl覺k Kanununun 40. maddesi gereince zamana覺m覺na urad覺覺n覺 savunmu, mahkemece de birleen davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmitir.
Oysa ki daval覺-kar覺 davac覺 21.4.2008 tarihinde, ili 4. 襤cra M羹d羹rl羹羹n羹n 2005/12356 esas say覺l覺 dosyas覺nda, takip konusu hisse senetleri aynen 繹denmediinden, alaca覺n talep edilen parasal deeri 羹zerinden faizinin de hesaplanmas覺n覺 istemi, ancak bu talep 襤cra M羹d羹rl羹羹 taraf覺ndan ayn覺 tarihte reddedilmi, 襤cra M羹d羹rl羹羹n羹n bu karar覺n覺n kald覺r覺lmas覺 i癟in ili 3. 襤cra Hukuk Mahkemesine 22.4.2008 tarihinde ikayet yoluyla bavuruda bulunmu, 24.4.2008 tarihinde s繹z konusu ikayet de reddedilmitir. Birleen dava 16.5.2008 tarihinde a癟覺ld覺覺na g繹re, davada zamana覺m覺na s繹z konusu olmay覺p, birleen dava y繹n羹nden mahkemece iin esas覺 incelenerek sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 2.10.2012,2012/3983 – 2012/21778)
Dava, vekilin g繹revini yerine getirmemesi neticesinde doan zarar覺n tazmini talebine ilikindir. Davac覺, daval覺n覺n bir k覺s覺m ta覺nmazlar i癟in yetkilendirildii halde hi癟 dava a癟mad覺覺n覺, bir k覺sm覺 i癟in ise a癟t覺覺 davalar覺 takipsiz b覺rakt覺覺n覺 beyanla bu nedenle doan zarar覺n覺n tazminini istemi, daval覺 ise bu davalar覺 a癟mamaktaki amac覺n覺n m羹vekkilini korumak olduunu zira davac覺lar覺n s繹zkonusu ta覺nmazlarda m羹lkiyet hakk覺na sahip olmad覺覺n覺, davan覺n reddini dilemitir. Dosya i癟inde toplanan delillerden daval覺n覺n 羹stlendii g繹revi iddia olunan ihmali sonucu davac覺lar覺n zarara uray覺p uramad覺klar覺, davalar a癟覺lsayd覺 ve g繹rev ihmal edilmeseydi davac覺lar覺n elde edecekleri menfaatin tespit edilmeden dier bir deyile davac覺lar覺n bu davalar覺 kazanma ans覺 bulunup bulunmad覺覺, daval覺n覺n ihmali nedeniyle uran覺lan zarar覺n tamam覺 tespit edilmeden sadece davaya konu ta覺nmazlar覺n deerinden hareketle ve bu hususlar g繹zetilmeksizin eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 4.7.2012,2011/15363-2012/17404)
Dava hukuksal nitelik癟e vekilin 繹zen borcunun gerei gibi ifa edilmemesinden kaynaklanan tazminat talebine ilikindir. Yasal dayana覺 BK. 388, 389 ve 390 maddeleridir. Bu madde h羹k羹mlerinde, vekaletin, vekilin kabullendii iin yap覺lmas覺 i癟in, icap eden tasarruflar覺 ifa salahiyetini kapsad覺覺, vekilin, m羹vekkilinin sarih olan talimat覺na ayk覺n hareket edemeyecei, vekilin mesuliyetinin genel olarak i癟inin mesuliyetine ait h羹k羹mlere tabi olduu, vekilin, vekaleti iyi bir surette ifa zorunda olduu belirtilmitir. Vekilin iin baar覺l覺 olmas覺 i癟in mesleki bilgi ve deneyimleri ile hayat deneyimlerine ve ilerin normal oluuna g繹re gerekli giriim ve davran覺larda bulunmas覺, baar覺l覺 sonucu engelleyecek davran覺lardan ka癟覺n覺p, basiretli olarak hareket etmesi, 繹zen borcunun konusunu tekil eder.
Bir avukat覺n yasa ile 繹ng繹r羹len s羹re i癟inde yap覺lmas覺 gereken ileri yapmamas覺, s羹resinde dava a癟mamas覺, temyiz s羹resini ihtiyats覺zca hareket ederek ka癟覺rmas覺, 繹zen borcunun gerei gibi ifa edilmediini ve kusurlu olduunu g繹sterir. Avukat覺n kusurlu bir davran覺覺ndan dolay覺 sorumlu tutulabilmesi i癟in kusurunun varl覺覺ndan ayr覺 olarak, bu nedenle m羹vekkilinin bir zarar覺n覺n da meydana gelmesi artt覺r. Kusurlu davran覺覺ndan dolay覺 m羹vekkili zarara uram覺 ise avukat zarar覺 kar覺lamak zorundad覺r.
Somut olay覺m覺zda, daval覺 avukat davac覺 irketin vekili olarak Dan覺tay 10. Dairesinin 2003/2915 esas say覺l覺 dosyas覺n覺 takip etmitir. Mahkemece irket aleyhine verilen karar覺n temyiz edilmesi 羹zerine, Dan覺tay 襤dari Dava Daireleri Genel Kurulu temyizin s羹resinden soma yap覺ld覺覺 gerek癟esiyle temyiz talebini reddetmitir. Bu nedenle daval覺n覺n vekil olarak 繹zen borcunu yerine getirmedii, davac覺n覺n hakk覺n覺 halele uratt覺覺 t羹m dosya kapsam覺ndan anla覺lmaktad覺r.
Taraflar aras覺ndaki ihtilaf覺n 癟繹z羹m羹 i癟in, daval覺 karar覺 s羹resinde temyiz etseydi m羹vekkil yarar覺na bir sonu癟 al覺n覺p al覺namayaca覺n覺n incelenmesi gerekir. 羹nk羹 tazminat hukukunda sadece eylemin yasaya ve s繹zlemeye ayk覺r覺 olmas覺 yetmez, ayr覺ca bu eylem sonucu bir zarar覺n domu olmas覺 ve zararla eylem aras覺nda da uygun illiyet ba覺 bulunmal覺d覺r. Daval覺 avukat覺n vekillik g繹revini ihmal ettii, kusurlu davrand覺覺 anla覺lmakta ise de, bu kusurlu davran覺覺n sonunda ve s覺rf bu kusurdan dolay覺 davac覺n覺n bir zarann覺n domu olup, olmad覺覺n覺n arat覺r覺lmas覺 zorunludur. Bu nedenle karann s羹resinde temyiz edilmesi halinde davac覺 yarar覺na bir sonu癟 al覺n覺p al覺nmayaca覺n覺n belirlenmesi gerekir. Bu belirlenmenin yap覺lmas覺 hukuki bir mesele olup, mahkemece dosya i癟erisindeki deliller bu hususta taraflar覺n g繹sterecekleri dier deliller toplanarak deerlendirilmeli, gerektiinde davac覺n urad覺覺 zarar覺n miktar覺 konusunda uzman bilirkiilerden a癟覺klamal覺 gerek癟eli denetime elverili rapor al覺narak belirlenip sonucuna uygun karar verilmesi gerekir. Mahkemece bu hususta bilirkii raporu al覺nm覺 ise de, al覺nan bilirkii raporu yeterli inceleme ve aral覺nnay覺 i癟ermemektedir. Dan覺tay’覺n varsa benzer konulardaki uygulamalar覺ndan, emsal olabilecek kararlar覺ndan da yararlan覺lmas覺 suretiyle, idare hukuku dal覺nda uzman kiilerden oluacak bilirkii kurulundan rapor al覺nmas覺 gerekirken, yetersiz bilirkii raporuna g繹re eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 12.6.2012, 2012/5625 – 2012/15238)
Davac覺, vekili olan daval覺n覺n icra takip dosyas覺ndan tahsil ettii paray覺 kendisine iade etmedii, vekaleti k繹t羹ye kulland覺覺 iddias覺 ile doan zarar覺n覺n tahsili istemi ile eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Dava, hukuki nitelik癟e vekaletin gerei gibi 繹zen ve sadakatle ifa edilmemesine dayal覺 tazminat alaca覺d覺r.
Vekil; m羹vekkile kar覺, vekaleti “sadakat ve 繹zen ile” ifa etmekle y羹k羹ml羹d羹r (BK. m. 390/2). Vekilin i g繹rme ile ama癟 tutulan sonucun baar覺l覺 olmas覺 i癟in hayat deneylerine ve ilerin normal ak覺覺na g繹re gerekli giriim ve davran覺larda bulunmas覺 ve baar覺l覺 sonucu engelleyecek davran覺lardan ka癟覺nmas覺 繹zen borcunun kapsam覺m oluturur. Vekil i g繹r羹rken ama癟lanan sonucun elde edilmemesinden deil, bu sonuca kavumak i癟in yapt覺覺 癟al覺malar覺n 繹zenle g繹r羹lmemesinden sorumludur. 襤 sadakatle ve 繹zenle g繹r羹lm羹se y繹nelinen sonuca eriilmemi olsa bile gerei gibi ifa vard覺r. Vekilin gerekli 繹zeni g繹stermesine ramen sonucun elde edilmemesinin rizikosu vekile y羹klenemez. Bu riziko m羹vekkilin 羹zerinde kal覺r. Burada 繹zen borcunun yerine getirilmediini ispat k羹lfeti m羹vekkile aittir. M羹vekkil 繹zen ve sadakat borcunun yerine getirilmemesinden dolay覺 ama癟lanan sonucun ortaya 癟覺kmad覺覺n覺 ispat edecek vekil de; borcun yerine getirilmemesinde bir kusuru olmad覺m覺 kan覺tlayarak sorumluluktan kurtulabilecektir.
Uyumazl覺覺, bu hukuki 癟er癟eve i癟inde deerlendinnek gerekir. Davac覺n覺n d羹zenledii 31.7.2003 tarihli vekaletnamede, daval覺 vekile tan覺nan yetkiler i癟inde “….癟ek veya nakit olarak talep tahsil ve ahzu kabza s繹zlerinden bahsedilmesi ile; g繹r羹lecek ite paraya ilikin bir sonucun elde edilmesinin ve m羹vekkile teslimin ama癟land覺覺 anla覺lmaktad覺r. Dier bir anlat覺mla, daval覺 vekil, hesap verme borcunu, m羹vekkili davac覺ya nakit para vennekle ifa etmi olacakt覺r. Daval覺 vekilin tazminatla sorumlu tutulabilmesi i癟in g繹sterilmesi gereken 繹zenin 繹l癟羹s羹, somut olay覺n 繹zellii ve delillerle birlikte az yukar覺da a癟覺klanan iki ana 癟izgi i癟inde deerlendirilerek tesbit edilmelidir.
Ger癟ekten de, daval覺 vekil cevap dilek癟esinde davac覺 ad覺na y羹r羹tt羹羹 takip dosyas覺ndan tahsil edilen paray覺 davac覺ya elden teslim ettiini beyan ettiinden ve daval覺 vekilin hesap verme y羹k羹ml羹l羹羹 olduundan tahsil edilen paray覺 davac覺ya 繹dediini daval覺 kan覺tlamal覺d覺r. Baka bir anlat覺mla daval覺 vekilin takip dosyas覺ndan tahsil edilen paralarla ilgili davac覺ya hesap verdiini ispat etmesi gerekir. 襤spat k羹lfeti daval覺ya d羹er. B羹t羹n bu hususlar deerlendirilerek 繹demeye ilikin daval覺n覺n t羹m delilleri, davac覺n覺n da kar覺 delilleri toplanarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, mahkemenin hukuki deerlendirmede, delilleri takdirde hataya d羹erek eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde davar覺m reddine karar vermesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 30.5.2012,2012/6667 – 2012/13924)
Davac覺 bu davas覺nda vekil olan daval覺n覺n icra takibinde bulunurken avans faizi yerine yasal faiz isteminde bulunduunu beyan etmi ve itiraza urayan alaca覺n yap覺lan yarg覺lamas覺 sonucunda alacan覺 yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmi, h羹k羹m bu hali ile taleple bal覺 kal覺narak kesinlemitir. Vekil olan daval覺, davac覺 ad覺na takip talebinde bulunurken istenebilecek faiz t羹r羹n羹 de a癟覺k癟a belirlemek durumundad覺r. Vekil en az kusurundan bile sorumludur. Avans faizi yerine yasal faiz istemekle davac覺n覺n zarar覺 domutur. Mahkemece fark faiz tespit edilerek sonucuna g繹re karar verilmesi gerekirken, yukar覺da yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 23.5.2012, 2012/6235 – 2012/13396)
Denizli 襤 Mahkemesinin 2002/120 ve 2004/390 say覺l覺 davalar覺 ile ilgili kararlar覺n kesinleme tarihleri dikkate al覺nd覺覺nda, (Yarg覺tay 9.Hukuk Dairesinin onama kararlar覺 g繹z繹n羹nde tutulduunda 2004/390 E. say覺l覺 dava sonucu verilen karar 22.5.2006 ve 2002/120 say覺l覺 dava sonucu verilen karar ise, 10.5.2005 tarihinde kesinlemitir) a癟覺lan bu davan覺n 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi dolduktan sonra a癟覺lm覺 olduu, her ne kadar Bor癟lar Kanunun 126. maddesi gereince zamana覺m覺 s羹resi 5 y覺l olsa da, 繹zel nitelikteki Avukatl覺k Yasas覺 40. maddesi h羹km羹 g繹z繹n羹nde tutulduunda davan覺n 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resine bal覺 olduu mahkemece kabul edilerek, davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle reddine karar verilmi ve dairemizce usul ve yasaya uygun olduu kabul edilen h羹km羹n onanmas覺na karar verilmi ise de; daval覺 avukat Orhan hakk覺nda ayn覺 olay nedeniyle g繹revi k繹t羹ye kullanma su癟undan Denizli 3. A覺r A覺r Ceza Mahkemesinin 2011/81 esas say覺l覺 dosyas覺 ile ceza davas覺 a癟覺ld覺覺 anla覺lm覺t覺r.
Bor癟lar Yasas覺’n覺n 60/2. maddesine g繹re, zarar ve ziyan davas覺 ceza kanunlar覺 mucibince daha uzun zamana覺m覺na tabi olan eylemden kaynaklanm覺 ise davada ceza zamana覺m覺 uygulanacakt覺r. Somut olayda daval覺 hakk覺nda ceza davas覺 a癟覺ld覺覺 ve davada ceza zamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 anla覺lm覺t覺r. Bu nedenle davan覺n ceza zamana覺m覺na tabi olduundan mahkemece iin esas覺na girilip sonucuna g繹re karar verilmesi ve dolay覺s覺yla bu gerek癟eyle h羹km羹n bozulmas覺 gerekirken, Dairemizce zuhulen onand覺覺 anla覺ld覺覺ndan, davac覺n覺n bu y繹ne ilikin karar d羹zeltme isteminin kabul羹ne, Dairemizin 14.6.2011 tarih ve 2011/1399 esas, 2011/9468 karar say覺l覺 onama ilam覺n覺n kald覺r覺larak, h羹km羹n az yukar覺da a癟覺klanan gerek癟e ile bozulmas覺na karar vermek gerekmitir. (Y. 13. HD. 11.4.2012, 2012/1812 – 2012/9890)

Daval覺 avukat覺n kendisine tahsil i癟in verilen bono ile ilgili gittii icra takibinde g繹revini ihmal ettii mahkemenin de kabul羹ndedir. Ve bu durumda iin daval覺n覺n elinden al覺narak baka avukata verilmesi ve bu avukat eliyle dosyan覺n yenilenmesi sebebiyle davac覺 taraf覺ndan avukatl覺k asgari 羹cret tarifesine g繹re yeni tutulan avukata 繹denmesi gereken 羹cretin, buna sebebiyet veren daval覺dan tahsiline karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde maddi tazminat覺n tamamen reddi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 31.1.2012, 2011/13581 – 2012/1618)

H羹km羹ne uyulan Dairemize ait bozma ilam覺nda 繹zetle, …vekaletnamedeki feragat yetkisi, daval覺 avukata m羹vekkilinden yaz覺l覺 onay覺n覺 almaks覺z覺n bu yetkiyi tek ba覺na kullanma hakk覺 vermez. Davac覺 bu konuda talimat覺 olmad覺覺n覺 bildirmekte, daval覺 ise talimat verildiini ileri s羹rmektedir. Taraflar aras覺ndaki uyumazl覺k, bu konudaki ispat y羹k羹n羹n kime d羹ecei ile ilgilidir. Feragat i癟in talimat verildiini ispat y羹k羹 yasal olarak daval覺ya d羹mektedir. Daval覺, feragat i癟in m羹vekkilinin onay覺 olduunu yaz覺l覺 delille ispatlayamam覺t覺r. Hal b繹yle olunca dava konusu 3 parsel y繹n羹nden feragat edilmesine ilikin davac覺n覺n talimat覺n覺n bulunduunun kabul羹 yasal olarak m羹mk羹n deildir. Mahkemece dava konusu parseller a癟覺s覺ndan feragat edilmemesi durumunda davan覺n ne ekilde sonu癟lanaca覺 y繹n羹nde bilirkii incelemesi yapt覺r覺larak sonucuna g繹re h羹k羹m kurulmas覺 gerektii belirtilmi olup, mahkemece bozma ilam覺na uyulduktan sonra alman, inaat, ziraat ve kadastro bilirkiilerinden oluan 17.2.2010 tarihli raporda, …feragat edilmemesi halinde dosyan覺n nas覺l sonu癟lanaca覺 konusunda bir kanaate var覺lmad覺覺, bildirilmi, yine ziraat ve inaat bilirkiilerinden oluan 29.7.2010 tarihli bilirkii raporunda da bu konuda herhangi bir deerlendirme yap覺lamam覺 olup, mahkemece, vekil olan daval覺 taraf覺ndan s繹z konusu parseller y繹n羹nden feragat edilmemi olsayd覺, davac覺n覺n s繹z konusu davay覺 kazanaca覺, davac覺 y繹n羹nden davan覺n kabul羹ne karar verilecei sonu癟 ve kanaatine var覺ld覺覺 belirtilerek, davan覺n k覺smen kabul羹ne karar verilmitir. Oysa ki, mahkemece bozmaya uyulmu olmakla, bozma ilam覺nda belirtildii ekilde, feragat edilmemesi durumunda davan覺n ne ekilde sonu癟lanaca覺 y繹n羹nde kadastro hukukunda uzman 羹癟 kiilik bilirkii heyetinden a癟覺klay覺c覺, taraf ve Yarg覺tay denetimine elverili ekilde rapor al覺narak, sonucuna g繹re bir h羹k羹m kurulmas覺 gerekirken, bozma gerei yerine getirilmeden, denetime elverisiz ve soyut bir gerek癟eyle davan覺n k覺smen kabul羹ne karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, h羹km羹n yeniden bozulmas覺n覺 gerektirmitir. (Y. 13. HD. 6.12.2011, 2011/6303-2011/18149)
Davac覺, icra takibi yap覺lan 27.5000.00.TL alaca覺n d覺覺nda alacakl覺s覺 Nejla bor癟lusu Emin , cirantas覺 Yusuf olan 30.12.2003 vade tarihli 5.000.00.TL bedelli senedinde tahsili i癟in daval覺 avukata verdiini ancak icraya konulmamas覺 ve herhangi bir ekilde tahsilinin de salanmamas覺 nedeniyle zarara urad覺覺n覺 belirterek bono bedeli kadar zarar覺n覺n daval覺dan tahsilini talep etmitir. Daval覺 ise, senedin zamana覺m覺na urad覺覺 iddias覺n覺n ger癟ek d覺覺 olduunu ve bononun asl覺n覺n davac覺 taraf覺ndan sunulmas覺 gerektiini savunmutur. Davac覺, 5.000.00.TL bedelli senedi tahsil i癟in daval覺ya verdiini ileri s羹rmekte, daval覺 da vekil olarak bu senedin kendisine tahsil i癟in verilmedii y繹n羹nde herhangi bir savunmada bulunmamaktad覺r. Bu durumda daval覺, vekil olarak kendisine tevdi edilen ilemlerle ilgili hesap verme y羹k羹ml羹l羹羹 nedeniyle bu senetle ilgili olarak neler yapt覺覺m kan覺tlamak zorundad覺r. O halde mahkemece, davac覺n覺n daval覺 vekile tahsili i癟in teslim ettii 5.000.00.TL bedelli senetten dolay覺 zarara urad覺覺 iddias覺 ile ilgili olarak, ispat k羹lfeti daval覺 da olmak 羹zere iin esas覺na girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve gerek癟e ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 30.11.2011,2011/6652 – 2011/17806)
Davac覺lar, daval覺 avukat覺n ihmali neticesinde a癟t覺klar覺 tazminat davalar覺n覺n reddedildiinden bahisle maddi ve manevi tazminat istemi ile eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺 davan覺n reddini dilemi, mahkemece, davac覺n覺n g繹revsizlik karar覺ndan haberdar olduunu 10 g羹n i癟erisinde g繹revli mahkemeye bavurabilecei halde bavurmad覺覺n覺, kendi kusuruna dayanarak tazminat talep edemeyeceinden bahisle davan覺n reddine karar verilmitir. Davac覺 profesyonel yard覺m almak 羹zere davac覺 avukata bavurmu, vekalet vererek davan覺n takip edilmesini istemitir, daval覺 avukat ise 襤 Mahkemesince verilen g繹revsizlik karar覺 i癟in s羹resi i癟inde tahrik dilek癟esi vermeyerek davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na sebebiyet vermitir. Daval覺n覺n sorumluluunda olan ilemler nedeniyle davac覺ya sorumluluk y羹kle- nemeyecei gibi davac覺n覺n olayda 羹zerine d羹en y羹k羹ml羹l羹羹 yerine getirmediinden de bahsedilemez. yle olunca daval覺n覺n g繹revini lay覺k覺yla yapmad覺覺 anla覺lmaktad覺r. Ne var ki daval覺 avukat davalar覺n usulden ve zamanla覺m覺ndan reddedilmesine sebebiyet vermi ise de davac覺lar覺n doan zarar覺 ile daval覺 avukat覺n ihmalinden kaynaklanan olay aras覺nda illiyet ba覺 bulunmal覺d覺r. Bu nedenle mahkemece avukat覺n g繹revi tam olarak yerine ge-tirmesi halinde davac覺lar覺n ne kadarl覺k bir tazminata hak kazanaca覺n覺n tespiti 繹nem arz etmektedir. Mahkemece ihmali davran覺 olmamas覺 halinde takip edilen davalar neticesinde davac覺lar覺n dava sonu癟lar覺nda tazminata hak kazan覺p, kazanamayacaklar覺 hususunda uzman bilirkiiler marifetiyle inceleme yapt覺r覺l覺p sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken aksi d羹羹ncelerle yaz覺l覺 ekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma gerektirir. (Y. 13. HD. 28.11.2011,2011/9566-2011/17571)
Dava hukuksal nitelik癟e, BK.’nun 390. maddesine dayal覺 avukat olan vekilin sorumluluuna ilikindir. BK.nun 390. maddesi vekilin vekaleti icrada 繹zen ve sadakat g繹stermesi borcunu d羹zenlemi bulunmaktad覺r. Vekalet s繹zlemesi, sonucu itibariyle bir g羹ven ilikisi olduundan vekalet konusunun yerine getirilmesinde vekile d羹en bal覺ca y羹k羹m onu 繹zen ve sadakatle ifa etmesidir. BK.’nun 390/1. maddesi ifa borcunun s覺n覺r ve kapsam覺n覺 癟izmitir. An覺lan madde h羹km羹ne g繹re, vekilin sorumluluu genel olarak hizmet s繹zlemesinde i癟inin sorumlu olduu h羹k羹mlere tabidir. Vekilin 繹zenle ifas覺, hizmet s繹zlemesinde olduu gibi, s繹zlemenin h羹k羹mlerine BK.’nun 321. maddesinde a癟覺klanan i癟inin 繹zen ve sadakat borcuna ilikin unsurlara g繹re belirlenecektir. BK.nun 390/2. maddesine g繹re vekil, m羹vekkile kar覺 vekaleti iyi bir surette ifa ile m羹kelleftir. Vekilin 繹zenle ifada bulunduunun kabul羹 i癟in tedbirli ve basiretli ekilde hareket etmesi gereklidir. BK.’nun 32. ve 98. madde h羹k羹mleri her t羹rl羹 kusuru kapsar. O nedenle vekilin kusuru pek hafif olsa dahi sorumluluktan kurtulamayacakt覺r. Yine sadakatle ifa, m羹vekkilin yarar覺na ve onun arzular覺na uygun olarak hareket etme borcunu kapsar. Sadakatle ifa genel bir anlat覺mla, objektif iyiniyet kurallar覺na uygun olarak ifa eklinde tan覺mlanmaktad覺r. (Bkz. Hatemi/erozanl Arpac覺, Bor癟lar Hukuku zel B繹l羹m 襤st. 1992 sh.319, 320)Bu genel a癟覺klamalardan sonra somut olaya bakt覺覺m覺zda, davac覺n覺n alacakl覺s覺 olduu 癟ekin tahsili i癟in daval覺 avukat mer Sava’a vekaletname verilmi, daval覺 taraf覺ndan da 癟ekin tahsili i癟in icra takibine giriilmi, ayr覺ca 3167 say覺l覺 yasa gereince kar覺l覺ks覺z 癟ek keide etmek su癟undan dava d覺覺 irket yetkilisi hakk覺nda ikayette bulunulmas覺 羹zerine cezaland覺r覺lmas覺na karar verildii ve verilen karar覺n kesinletii akabinde de daval覺 avukat mer’in verdii yetki belgesine istinaden Av. Ramazan taraf覺ndan ceza mahkemesine verilen ikayetten vazge癟me dilek癟esi 羹zerine dava d覺覺 irket yetkilisi aleyhine verilen cezan覺n b羹t羹n neticeleri ile birlikte ortadan kald覺r覺ld覺覺 dosya kapsam覺 itibariyle sabittir. Davac覺, ikayetten vazge癟ilmesi talimat覺 vermedikleri halde daval覺lar覺n dava d覺覺 irket yetkilisi hakk覺nda ikayetten vaz-ge癟meleri nedeniyle alacaklar覺n覺 tahsil edemediklerini ve zarara urad覺klar覺n覺 iddia etmektedir. Daval覺lar ise, davac覺 irket yetkilisinin faks yoluyla g繹nderdii yaz覺l覺 ikayetten vazge癟me talimat覺 ve telefonla s繹zl羹 beyan覺 羹zerine ikayetten vazge癟tiklerini ayr覺ca davac覺n覺n dava d覺覺 irketten 癟ek bedelini haricen tahsil ettiini, borcun bittiini, yine ikayetten vazge癟me ile alaca覺n tahsil edilememesi aras覺nda uygun illiyet ba覺nm bulunmad覺覺n覺 savunmaktad覺rlar. Mahkemece, daval覺lar覺n bu savunmalar覺 羹zerinde yeterince durulmam覺, bu y繹nlerde arat覺rma ve inceleme yap覺lmam覺t覺r. O halde, mahkemece, dosyaya delil olarak sunulan ikayetten vazge癟me talimat覺n覺 i癟erir faks yaz覺s覺n覺n davac覺 irkete ait fakstan g繹nderilip g繹nderilmedii bu faks覺n kim taraf覺ndan hangi tarihte kime g繹nderildii y繹n羹nde deliller toplanarak alan覺nda uzman bilirkii marifetiyle inceleme yap覺lmas覺, bunun sonucunda faks yaz覺s覺n覺n davac覺ya ait olduunun tespiti halinde de, davac覺 ile dava d覺覺 irket aras覺nda 4.000.00.TL’l覺k baka bir 癟eke istinaden daval覺lar taraf覺ndan takip edilen ikayet veya icra takibi olup olmad覺覺 ile ayr覺ca dava d覺覺 irket taraf覺ndan 14.000.00.TL’l覺k 癟ek borcunun haricen davac覺ya 繹denip 繹denmedii y繹n羹nde davac覺 ile dava d覺覺 irkete ait ticari defterler 羹zerinde uzman bilirkii incelemesi yap覺lmas覺 ve yap覺lacak inceleme sonucunda herhangi bir 繹demenin bulunma-d覺覺n覺n belirlenmesi halinde de daval覺lar taraf覺ndan mahkemeye verilen ikayetten vazge癟me dilek癟esi ile 癟ek bedelinin tahsil edilememesi aras覺nda nedensellik ba覺 bulunup bulunmad覺覺 hususlar覺 saptanarak has覺l olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davan覺n kabul羹ne karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 14.9.2011, 2011/3847 – 2011/12222)

Kartal 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/438 Esas, 2003/878 Karar say覺l覺 dosyas覺n覺n temyiz edilmemesi nedeniyle dosya m羹nderecatmdaki bilirkii raporunun yeterli olup olmad覺覺 ve toplanan deliller neticesinde karar覺n temyiz sonucunda deiip deimeyecei ve maddi zarar覺n oluup olumayaca覺 hususunun a癟覺kl覺覺 kavumas覺 i癟in konusunda uzman 羹癟 kiilik bilirkiiden rapor al覺narak sonucuna uygun karar verilmesi gerekir, Mahkemece bu husus g繹zetilmeyip yetersiz bilirkii raporu ile davac覺n覺n maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma gerektirir.
3- BK 49. maddesi gerei manevi tazminat istenebilmesi i癟in kiilik haklar覺n覺n tecav羹ze uramas覺 gerekir. Mahkemece, BK.nun 49. maddesinde 繹ng繹r羹len manevi tazminat koullan olumad覺覺 halde manevi tazminat talebinin bu nedenlerle reddi gerekirken yaz覺l覺 ekilde manevi tazminat talebinin k覺smen kabul羹ne karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 4.7.2011, 2011/3767 – 2011/10946)

Davan覺n temeli vekillik s繹zlemesi olup, 繹zen borcuna ayk覺r覺l覺a dayand覺r覺lm覺t覺r. (BK. 386-390) Vekil, vek璽let g繹revine konu ii g繹r羹rken y繹neldii sonucun elde edilmemesinden sorumlu deil ise de, bu sonuca ulamak i癟in g繹sterdii 癟aban覺n, yapt覺覺 ilemlerin, eylemlerin ve davran覺lar覺n 繹zenli olmay覺覺ndan doan zararlardan dolay覺 sorumludur. Vekilin sorumluluu, genel olarak i癟inin sorumluluuna ilikin kurallara bal覺d覺r. Vekil i癟i gibi 繹zenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur. (BK. 321/1 md.) yle olunca daval覺 avukat, davac覺n覺n tahsilinden mahrum kald覺覺 alaca覺n tamam覺ndan sorumlu olup. Mahkemece her iki vekilin eit oranda kusurlu olduu kabul edilip davac覺 alaca覺ndan %50 oran覺nda indirim yap覺lm覺 olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir.
3- Davac覺s覺 m羹nfesih Turban A. olan Ayd覺n 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/286 esas say覺l覺 dosyas覺nda 4.4.2003 tarih ve 2003/403 karar say覺l覺 karar ile 1.978.422.390 TLnin(eski) 15.11.1994 tarihinden itibaren reeskont faizi ve KDVsi ile birlikte daval覺 Rekt繹rl羹kten tahsiline karar verilmi olup, bu karar Yarg覺tay 15.Hukuk Dairesinin 24.3.2004 tarihli bozma ilam覺 ile, daval覺ya g繹nderilen 27.9.1996 g羹nl羹 yaz覺 ile borcun 繹denmesinin istenildii, bu yaz覺n覺n daval覺ya tebli tarihi arat覺r覺larak bu tarihten, temerr羹d kan覺tlanmad覺覺 takdirde dava tarihinden reeskont faiziyle alaca覺n tahsiline karar verilmesi gerektii y繹n羹nden bozulmutur. Ne var ki. Mahkemece davac覺n覺n bu dosyada mahrum kald覺覺 alaca覺 hesap edilirken dava tarihinden itibaren as覺l alacaa reeskont faizi uygulanm覺, yukar覺da bahsi ge癟en Daire bozma ilam覺nda da belirtildii 羹zere 27.9.1996 tarihli yaz覺n覺n tebliine ilikin arat覺rma yap覺lmam覺t覺r. yle olunca Mahkemece, Yarg覺tay 15.Hukuk Dairesinin 24.3.2004 g羹nl羹 bozma ilam覺nda bahsedilen 27.9.1996 g羹nl羹 yaz覺n覺n Rekt繹rl羹e tebli edilip edilmedii arat覺r覺lmal覺, edilmise davac覺n覺n mahrum kald覺覺 faiz alaca覺ndan da daval覺 avukat覺n sorumlu tutulmas覺 gerekirken bu y繹nde inceleme ve arat覺rma yap覺lmaks覺z覺n h羹k羹m kurulmu olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 5.7.2011, 2011/369 – 2011/11058)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

1 + 5 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺