mraniye escort
escort bayan
Avukatl覺k 羹cret s繹zlemesi – 襤bra- Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukatl覺k 羹cret s繹zlemesi – 襤bra- Yarg覺tay kararlar覺

Davac覺, daval覺 ile imzalad覺klar覺 avukatl覺k s繹zlemesi gereince hak ettii ve 繹denmeyen vekalet 羹cretinin tahsili i癟in balatt覺覺 icra takibine vaki daval覺n覺n itiraz覺n覺n iptali istemiyle eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺, vekaletin avukatl覺k grubu olarak 羹stlenildiini, vekalet 羹cretini grup avukatlar覺ndan Av. Hayrullaha 繹deyerek ibraname ald覺覺m, ibranamenin davac覺y覺 balayaca覺n覺 savunmutur. Mahkemece daval覺n覺n s繹zleme ile kararlat覺r覺lan vekalet 羹cretini s繹zlemenin taraf覺 olan davac覺ya 繹dediini ispatlamas覺 gerektii, bu hususun ispat edilemedii, Av. Hayrullah’覺n verdii ibranamenin davac覺y覺 balamayaca覺, itiraz覺n haks覺z olduu gerek癟esiyle davan覺n kabul羹ne karar verilmitir. Ta-raflar aras覺nda d羹zenlenen 27.10.2008 tarihli avukatl覺k s繹zlemesinde Fatih 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/222 esas say覺l覺 dosyada yaz覺l覺 emir yoluna bavurulmas覺 ve menfi tespit davas覺n覺n takibi hususlar覺n覺n kararlat覺r覺ld覺覺, davac覺 avukat覺n davaya konu ceza davas覺 ile ilgili edimlerini yerine getirdii, davaya konu vekalet 羹creti ile ilgili olarak Av. Hayrullah’覺n 5.11.2010 tarihli ibraname d羹zenleyerek verdii hususlar覺 dosya kapsam覺ndan anla覺lmakla olup bu hususlar 癟ekimesizdir. Uyumazl覺k, dava d覺覺 Av. Hayrullah’覺n imzalayarak verdii ibranamenin davac覺y覺 balay覺p balamayaca覺, dolay覺s覺yla vekalet 羹cretinin 繹denip 繹denmedii hususlar覺nda toplanmaktad覺r. Davac覺 avukat ile Av. Hayrullah覺n ayn覺 b羹roda faaliyet g繹stermesi, Av. Hayrullah覺n yaz覺l覺 beyan覺, daval覺n覺n sunduu ve ceza dosyas覺na sunulup hakim havalesi ta覺yan dilek癟e sureti, s繹zlemeye konu menfi tespit davas覺nda davac覺n覺n Av. Hayrullah覺n verdii yetki belgesi ile davay覺 y羹r羹tmesi ve t羹m dosya kapsam覺 itibariyle dava d覺覺 Av. Hayrullah taraf覺ndan verilen ibranamenin davac覺y覺 da balayaca覺n覺n kabul羹 gerekir. 襤branamenin verilmesi borcun 繹dendiini g繹sterir. Davac覺n覺n bunun aksini ispat etmesi gerekir. Davac覺 dosya kapsam覺ndaki delillerle aksini ispatlayamam覺t覺r. yle olunca mahkemece 5.11.2010 tarihli ibraname dikkate al覺narak davan覺n reddine karar verilmesi gerekirken yanl覺 deerlendirme ile yaz覺l覺 ekilde davan覺n kabul羹ne karar verilmi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 23.1.2014, 2013/4914 – 2014/1687)

Davac覺 eldeki dava ile Tarsus 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/5 esas say覺l覺 dava dosyas覺nda hesaplanan bakiye vekalet 羹cret alaca覺 ile kar覺 vekalet 羹cretleri toplam覺 olan 20.853,80 TLnin daval覺dan tahsili istemi, daval覺 ise davac覺 avukat taraf覺ndan ibra edildiini belirterek davan覺n reddini dilemitir.
襤ncelenen dosya i癟eriine g繹re; Tarsus 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/5 esas say覺l覺 dosyas覺nda, davan覺n icra takibine itiraz覺n iptali davas覺 olup, mahkemece verilen ve 11.5.2011 tarihinde kesinletii anla覺lan karara g繹re davac覺n覺n fazlaya ilikin taleplerinin reddine karar verilmi olmas覺na yine 25.5.2012 tarihli ibraname ile, davac覺n覺n Tarsus I .Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/5 esas say覺l覺 dava dosyas覺 ve bu dosyaya esas icra takibi nedeni ile t羹m hak ve alacaklar覺n覺 tamamen ald覺覺n覺 belirterek daval覺y覺 ibra ettiinin anla覺lm覺 olmas覺na g繹re, mahkemece davan覺n reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile davan覺n kabul羹ne karar verilmi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 19.11.2013, 2013/20137 – 2013/28692)
Davac覺, daval覺 avukatlarca vekil s覺fat覺yla tahsil edilen ve kendisine 繹denmeyen4.820,0 TL’nin tahsilini talep etmi, daval覺 ise davac覺n覺n 22.4.2008 tarihli ibraname ile kendilerini ibra ettiini ve davac覺n覺n alaca覺n覺n kalmad覺覺n覺 savunmulard覺r. Bilirkii raporunda da bahsedildii 羹zere s繹z konusu ibranamede taraflarca yap覺lan ve her dosya i癟in belirtilen bir hesap olmad覺覺 gibi ibra edilen bor癟 ve alacaklar da a癟覺k癟a belirtilmemitir. Daval覺 avukatlar覺n hesap verme y羹k羹ml羹羹 bulunmakta olup, al覺n覺p verilen paralar覺n her biri i癟in makbuz d羹zenlenmesi, makbuz d羹zenlenmemesi durumun da ise d羹zenlenecek ibranamenin ayr覺nt覺l覺 olmas覺 gerekir. Aksi durumunda ibraname ge癟erli kabul edilemez. Bu nedenlerle mahkemece ibraname ge癟erli kabul edilmeksizin davac覺n覺n taleplerinin deerlendirilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 30.4.2013,2013/2962 – 2013/10832)
Davac覺, 羹cret s繹zlemesi uyar覺nca avukat覺n almas覺 gerektii 羹cretten fazla bedel ald覺覺n覺 iddia etmi, daval覺 ise ibraz belgesi sunmutur. Avukat覺n m羹vekkile imzalatt覺覺 makbuz bal覺kl覺 belge ibra belgesi niteliinde deil makbuz niteliindedir. Mahkemece, s繹zleme ve tarife uyannca daval覺n覺n fazladan ald覺覺 羹cret tesbit edilerek bulunacak miktara h羹kmedilmesi gerekirken, yanl覺 deerlendirme sonucu yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 15.1.2013,2012/20529 – 2013/580)
Daval覺 taraf覺ndan ibraz edilen davac覺lar覺nda imzalar覺n覺n bulunduu tutanak bal覺kl覺29.9.2009 tarihli belgede “1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/678 esas ve 2009/255 karar say覺l覺 dosya karara 癟覺km覺 olup, asgari 羹cret tarifesine g繹re mahkemece takdir edilen 23.726.20 TL tahsil edilmi olup, taraflar aras覺nda bu dosya ile ilgili olarak hi癟bir alacak verecek kalmam覺 taraflar bu konuda birbirlerini ibra ederler” yaz覺l覺d覺r. Bu durumda davac覺lar覺n daval覺dan talep edecekleri bir alacak bulunmamaktad覺r. Mahkemece, davan覺n reddine karar verilmesi gerekirken, yanl覺 deerlendirme sonucu yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD.28.6.2012, 2012/12296 – 2012/16866)
Davan覺n temeli vekillik s繹zlemesidir. (BK. 386. md.) Vekil m羹vekkilin talebi 羹zerine yapm覺 olduu iin hesab覺n覺 vermeye ve bu cihetten dolay覺 her ne nam ile olursa olsun alm覺 olduu eyi m羹vekkile tediyeye mecburdur. (BK. 392. md.) Davada davac覺lar, daval覺n覺n fazla kesinti yaparak kendilerine eksik 繹deme yap覺ld覺覺 iddias覺na dayand覺覺na g繹re, daval覺 vekil, davac覺lar ad覺na ka癟 lira tahsil edildii, bu miktardan neye y繹nelik hangi oranda kesinti yapt覺覺 ve davac覺lara ne miktar 繹dediini a癟覺k癟a belirtmesi gerekir. Daval覺 her ne kadar davac覺lardan ibraname ald覺覺n覺 ve borcu olmad覺覺m savunmu ise de, daval覺n覺n dayand覺覺 belgede kar覺 taraftan ne kadar para ald覺覺 ve davac覺lara ne kadar para verdii belli olmas覺na ramen tahsil edilen paradan ne i癟in hangi oranda kesinti yaparak kendisinde kald覺覺 belirtilmemitir. Olay覺n 繹zellikle ve 繹ncelikle g羹ven ilikisine dayal覺 bir meslek olan avukatl覺k mesleinin yerine getirilmesi ile ilgili oluu ve “onur, g羹ven ve sayg覺nl覺覺n korunmas覺 ilkesinin” meslein temel ilkelerinden olmas覺 da dikkate al覺narak ibraname olarak nitelendirilen bu belgenin bu haliyle ibraname olarak deil, bir makbuz olarak deerlendirilebileceinden daval覺y覺 hesap verme borcundan kurtarmad覺覺 gibi davac覺lar覺 da balamaz. Ayr覺ca bu olayda Avukatl覺k Kanunu’nun 163. maddesinde yer alan “ifa edilmi s繹zleme” durumu da s繹z konusu olamaz. Taraflar aras覺nda yaz覺l覺 羹cret s繹zlemesi bulunmamaktad覺r. Davac覺lar 羹cretin %10 oran覺nda, daval覺 ise %25 oran覺nda olduu iddias覺ndad覺rlar. 1136 say覺l覺 Avukatl覺k Kanunu’nun 羹crete ilikin 163 ve 164. maddeleri, vekil ile m羹vekkil aras覺ndaki 羹crete ilikin d羹zenlemeleri getirmitir. 1136 say覺l覺 Avukatl覺k Kanunumda, 20.1.2004 tarihinde 5043 say覺l覺 Kanunla deiiklikler yap覺lm覺 ve Avukatl覺k Kanununun 164. maddesinin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺 deiiklie uram覺 ve Avukatl覺k 羹cretinin kararlat覺r覺lmam覺 olduu veya taraflar aras覺nda yaz覺l覺 羹cret s繹zlemesinin bulunmad覺覺 yahut 羹cret s繹zlemesinin belirgin olmad覺覺 veya tart覺mal覺 olduu veya 羹cret s繹zlemesinin 羹crete ilikin h羹km羹n羹n ge癟ersiz say覺ld覺覺 hallerde, deeri para ile 繹l癟羹lebilen dava ve ilerde asgari 羹cret tarifelerinin alt覺nda olmamak kouluyla 羹cret itirazlar覺n覺n incelemeye yetkili merci taraf覺ndan davan覺n kazan覺lan b繹l羹m羹 i癟in avukat覺n emeine g繹re ilam覺n kesinletii tarihteki m羹ddeabihin deerinin y羹zde onu ile y羹zde yirmisi aras覺ndaki bir miktar avukatl覺k 羹creti olarak belirlenir. Deeri para ile 繹l癟羹lemeyen dava ve ilerde ise avukatl覺k asgari 羹cret tarifesi uygulan覺r. d羹zenlemesi getirilmitir. B繹ylece 20.1.2004 tarihinden sonra balayan hukuki yard覺mlarda s繹zleme bulunmamas覺 halinde ya da s繹zlemenin belirgin olmamas覺, tart覺mal覺 bulunmas覺 ya da s繹zlemenin ge癟ersiz say覺ld覺覺 hallerde ilam覺n kesinletii tarihteki m羹ddeabihin deerinin y羹zde onu ile yirmisi aras覺ndaki bir miktar avukat覺n emeine g繹re verilmelidir. Olay覺m覺zda da ge癟erli olan bu d羹zenleme dikkate al覺narak dosyada mevcut 18.12.2006 ve 22.7,2008 tarihli bilirkii raporlar覺nda da belirtildii 羹zere, davac覺lar ad覺na a癟t覺klar覺 i davalar覺n覺n kabul羹 ile davac覺lar覺n ie iadelerine ve ie balat覺lmamalan halinde ise tazminat 繹denmesine karar verilmesi nedeniyle daval覺n覺n vekalet g繹revini bihakk覺n yerine getirmesi, davac覺lar覺n say覺sal 癟okluu ve davalar覺n grup dava eklinde oluu da dikkate al覺narak her bir davac覺n覺n hak ettii tazminat miktar覺 羹zerinden %15 oran覺nda daval覺n覺n avukatl覺k 羹cretine hak kazand覺覺n覺n kabul edilmesinin hak ve nesafet 繹l癟羹lerine uygun olaca覺 anla覺lm覺t覺r. Davac覺larda yarg覺lama s覺ras覺nda bu oran覺 kabul ederek taleplerini bu oran覺 dikkate alarak 覺slah etmilerdir. O halde yukar覺da izah edilen hususlar y繹n羹nden gerektiinde yeniden uzman bilirkii veya bilirkiiler arac覺l覺覺 taraf, mahkeme ve Yarg覺tay denetimine elverili, gerek癟eli rapor al覺nmal覺 ve bunun sonucuna g繹re karar verilmelidir. Mahkemece, a癟覺klanan hususlar g繹zard覺 edilerek yaz覺l覺 ekilde bu talep y繹n羹nden davan覺n reddine karar verilmi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 9.3.2011, 2010/13726 – 2011/3560)
Davac覺, daval覺lar ad覺na takip ettii dava dosyas覺nda verilen karar覺, icra takibine koyduunu, daval覺lar覺n bu aamada kendisini haks覺z olarak azlettiini ileri s羹rerek vekalet 羹creti istemi ile eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺lar davac覺 vekilin kendilerine g繹nderdii telefon mesaj覺 ile kendilerini ibra ettiklerinden bahisle davan覺n reddini savunmulard覺r. Mahkemece g繹nderilen mesaj覺n ibra say覺lmayaca覺ndan bahisle davan覺n kabul羹ne karar verilmitir. Daval覺lar覺n savunmalar覺nda ileri s羹rd羹kleri ibra mesaj覺nda “Yasin Bey ben davan覺zdan 癟ekiliyorum, yar覺n hemen azilnameyi dosyaya koyun ayr覺ca tek kuru avukatl覺k 羹creti istemiyorum, istemediime dair imzal覺 ibra veririm karar覺m kesindir. 襤yi geceler” yazd覺覺, davac覺n覺n mesajm kendi telefonundan daval覺lara g繹nderildiini kabul ettii, ancak, ev halk覺ndan birileri taraf覺ndan g繹nderildiini ileri s羹rd羹羹 dosya kapsam覺ndan anla覺lmaktad覺r. yle olunca davac覺 kendi cep telefonundan daval覺lara g繹nderdii mesajdan sorumlu olup, mesaj i癟erii de ibra niteliinden olduundan, davac覺n覺n daval覺lar覺 vekalet 羹cret alaca覺 nedeniyle ibra ettii kabul edilerek davan覺n reddine karar verilmesi gerekirken aksi d羹羹ncelerle yaz覺l覺 ekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma gerektirir. (Y. 13. HD. 21.2.2011, 2010/10430-2011/2467)
Bilindii gibi “襤bra”, alaca覺n tasfiyesini i癟eren tasarruf! bir s繹zlemedir. Gerek 繹retide ve gerekse uygulamada ibranamenin varl覺覺, bir borcun tam yada k覺smen ifa edilmeden sona ermesini salayan 繹zel bir sukut nedeni olarak kabul edilmektedir. (Fevzi Necmettin Fevziolu, Bor癟lar Hukuku Umumi H羹k羹mler Cilt II, 襤st. 1969, Say覺 351) Dier bir ifade ile ibra, alacakl覺n覺n bor癟lusunu borcundan beri k覺lmak onu bor癟tan kurtarmak amac覺yla yap覺lan bir s繹zlemeyi ifade etmektedir (Von Tuhr. Bor癟lar Hukuku-Cevat Edege evirisi, Cilt II Sh.695). Somut olayda da davac覺 taraf覺ndan dosya i癟erisine sunulan 17.1.2005 tarihli dilek癟e i癟eriine g繹re, davaya ve icra takibine konu borcun daval覺 taraf覺ndan 繹dendii, alaca覺n tahsil edildii belirtilmek suretiyle daval覺n覺n ibra edildii anla覺lmaktad覺r. yle olunca mahkemece bu ibraname 羹zerinde durularak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma gerektirir. (Y. 13. HD. 7.2.2011, 2010/10279 – 2011/1684)
Davac覺, daval覺n覺n Vekil s覺fat覺yla takip ettii icra takip dosyalar覺ndan tahsil edilen paralar覺 kendisine 繹demediinden bahisle dava a癟m覺t覺r. Daval覺 19.3.2003 tarihli tutanakla sulh olduklar覺n覺 ve daval覺n覺n bir alaca覺n覺n kalmad覺覺n覺 belirtmi ise de, taraflar aras覺ndaki sulh anlamas覺na ilikin belgenin asl覺n覺 dosyaya ibraz edememitir. Davac覺
14.2.2005 tarihli cevaba cevap dilek癟esinde, daval覺n覺n dayand覺覺 19.3.2003 tarihli tutana覺n sadece senet teslimine ilikin olduunu, bu belgeye sonradan eklemeler yap覺larak tahrif edildiini, daval覺n覺n iddia ettii ekilde bir sulh anlamas覺n覺n olmad覺覺n覺 savunmutur. Daval覺 ibraname niteliindeki tutanak bal覺kl覺 belgenin asl覺n覺, mahkemece verilen 15.2.2007 tarihli ara karar覺na ramen dosyaya ibraz edememi olup, delil olarak bu belgeye dayanamaz, hal b繹yle olunca mahkemece daval覺n覺n davac覺 ad覺na tahsil ettii miktar, icra dosyalar覺 da incelenmek suretiyle belirlenip sonucuna uygun karar verilmesi gerekir iken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmu olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 23.3.2010, 2009/13737 – 2010/3719)
Davac覺 avukat daval覺 taraf覺ndan 15.10.2001 tarihinde verilen vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi bulunmamas覺na ramen Erzurum l.襤cra M羹d羹rl羹羹’n羹n 2001/7361 esas say覺l覺 dosyas覺ndan daval覺ya vekaleten 37.614. YTL para tahsil etmi, bundan bir g羹n sonra da taraflar bir araya gelerek 29.6.2005 tarihinde “ibraname ve s繹zlemedir” bal覺kl覺 belgeyi d羹zenlemilerdir. An覺lan belgede 繹zetle taraflar覺n 2001/7361 esas say覺l覺 icra dosyas覺 y繹n羹nden kar覺l覺kl覺 olarak birbirlerini ibra ettikleri ve kar覺l覺kl覺 olarak birbirlerinden Hi癟bir hak ve alacaklar覺n覺n kalmad覺覺, bu takip nedeniyle a癟覺lm覺 ve a癟覺lacak t羹m davalar覺n takip edilmesi ve sonu癟land覺r覺lmas覺n覺n davac覺 avukata ait olduu yaz覺l覺d覺r. Bu beyandan da a癟覺k癟a anla覺laca覺 gibi davac覺 eldeki davaya konu ettii alaca覺n覺 ve icra dosyas覺 vekalet 羹creti alaca覺n覺n tamam覺n覺 daval覺dan tahsil etmi ve kar覺l覺kl覺 olarak ibralam覺lard覺r. Her ne kadar an覺lan belgede davac覺n覺n imzas覺 bulunmamakta ise de bu belge davac覺n覺n san覺k olarak yarg覺land覺覺 Erzurum 1. A覺r Ceza Mahkemesinin 2006/409 esas say覺l覺 dava dosyas覺na davac覺 taraf覺ndan sunulmu ve ilgili mahkemece de taraflar覺n bu belge ile kar覺l覺kl覺 olarak ibralat覺klan gerek癟e g繹sterilmek suretiyle san覺k olan davac覺 hakk覺nda beraat karar覺 verilmi, verilen h羹k羹m kesinlemitir. Bor癟lar Kanunun 53. maddesi h羹km羹 gereince ceza mahkemesince saptanan bu maddi olgu da hukuk hakimini balar. Hal b繹yle olunca davan覺n reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 22.12.2009, 2009/14952 – 2009/15209)

Beendim(1)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

2 + 2 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺