mraniye escort
escort bayan
襤cran覺n geri b覺rak覺lmas覺 (tehir-i icra) prosed羹r羹 hakk覺nda bilinmesi gerekenler | Hukuki Tavsiyeler

襤cran覺n geri b覺rak覺lmas覺 (tehir-i icra) prosed羹r羹 hakk覺nda bilinmesi gerekenler

Kesinlemeden icraya konulabilen bir ilam覺n temyiz edilmi olmas覺, kendiliinden ilam覺n icras覺n覺 durdurmaz. Karar覺 temyiz eden taraf覺n, ilam覺n icras覺n覺 durdurabilmesi i癟in, teminat kar覺l覺覺, Yarg覺tay’dan tehiri icra karar覺 almas覺 gerekir.

Karara uygun ekilde d羹zenlenmi icra emrini tebli alan bor癟lu / vekili, 7 g羹nl羹k s羹re i癟erisinde icra emrinde belirtilen tutar覺 icra dosyas覺na 繹demez ise, alacakl覺 taraf, haciz yolu ile alaca覺 tahsil yoluna gidebilir. Yarg覺taya g繹re tehir-i icra ( icran覺n geri b覺rak覺lmas覺) karar覺n覺n bu 7 g羹nl羹k s羹re i癟erisinde istenmesi art deildir. Bu s羹re dolduktan sonra da icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talep edilebilir. Ancak s羹renin dolmas覺, alacakl覺ya haciz talep etme hakk覺 vereceinden, m羹vekkilin zor duruma d羹memesi a癟覺s覺ndan mehil vesikas覺n覺n bu yedi g羹nl羹k s羹re i癟erisinde al覺nmas覺nda fayda vard覺r.

Yerel mahkeme karar覺n覺 temyiz edip, tehir-i icra (icran覺n geri b覺rak覺lmas覺) karar覺 almak isteyen bor癟lu / vekilinin, 繹ncelikle yapmas覺 gereken ey, karar覺 veren mahkemeden, karar覺 tehir-i icra talepli temyiz ettiine dair derkenar almakt覺r.

Mahkemeye sunulacak derkenar 繹rneine buradanulaabilirsiniz.

襤cra M羹d羹rl羹kleri, karar覺n temyiz edildiine dair derkenar覺 yeterli g繹rmemekte, tehir-i icra talepli olarak temyiz edilmi olmas覺 art覺n覺 aramaktad覺rlar. Oysa bazen, karar hen羹z icraya konulmad覺覺ndan, karar覺 temyiz eden taraf, temyiz dilek癟esine tehir-i icra taleplidir ibaresini yazmamaktad覺rlar. Derkenar覺 uygun bulmayan icra m羹d羹rleri, karar覺n tehir-i icra talepli temyiz edildiine dair yeni derkenar istediklerindeyse, mahkeme kalemi Temyiz dilek癟enizde tehir-i icra talebiniz yok, o y羹zden bu derkenar覺 veremem demektedirler. Bu gibi 癟覺kmazlarla kar覺lamamak i癟in, mahkeme ilam覺 kesinlemeden icraya konulabilen ilamlardansa, temyiz dilek癟esine, karar覺n icraya konulup konulmad覺覺na bak覺lmaks覺z覺n tehir-i icra taleplidir yazmakta fayda vard覺r.

Eer temyiz dilek癟esi tehir-i icra talebi olmadan verilmise, mahkemeye aa覺daki gibi ek bir dilek癟e sunman覺z gerekecektir.

Tehir-i icra talebi ek dilek癟e 繹rnei

Ek dilek癟e verilmesine m羹teakip, mahkeme kaleminden karar覺n tehir-i icra talepli temyiz edildiine dair derkenar talep edildiinde, bu kez sorun yaanmayacakt覺r.

Ek dilek癟enize ramen kalem m羹d羹r羹 size derkenar vermekten hala imtina ederse de, yap覺lacak i hakim ile g繹r羹mektir.

Derkenar覺 mahkeme kaleminden ald覺n覺z. S覺radaki ad覺m, icra dosyas覺na talep a癟覺p, dosyaya yat覺r覺lmas覺 gereken teminat tutar覺n覺 hesaplatmakt覺r.

襤cra dosyas覺na a癟覺lacak talep 繹rneine buradan ulaabilirsiniz.

Talebin, sadece yat覺r覺lmas覺 gereken teminat覺n hesaplanmas覺 i癟in a癟覺lmas覺 da m羹mk羹nd羹r. Ancak teminat覺n dosyaya al覺nmas覺 ve mehil vesikas覺 verilmesi i癟in ayr覺ca talep a癟mak gerekecektir.

襤cra M羹d羹rl羹羹, dosya kapak hesab覺 yaparak, yat覺r覺lmas覺 gereken teminat tutar覺n覺 belirler. Dosyan覺n Yarg覺taydan d繹nmesi, 癟ou zaman bir y覺l覺 ak覺n s羹rse de, uygulamada, 3 ay sonras覺na ait kapak hesab覺 yap覺lmakta yani o g羹nk羹 kapama bakiyesinin 羹zerine 3 ayl覺k faiz iletilerek hesap 癟覺kar覺lmaktad覺r.

Dosya kapak hesab覺n覺 alan bor癟lu / vekilinin bu aamadan sonra yapmas覺 gereken, teminat覺 dosyaya depo etmektir.

Kiralanan ta覺nmazlar覺n tahliyesi hakk覺ndaki ilamlar覺n icras覺n覺n geri b覺rak覺lmas覺 i癟in, bor癟lunun g繹stermesi gereken teminat, 羹癟 ayl覺k kira tutar覺 kadard覺r.

襤cra mahkemesi kararlar覺n覺n temyizi halinde, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 kural olarak istenemez ve verilemez . 襤stisnalar覺;

1-襤stihkak davas覺n覺n reddi hakk覺ndaki icra mahkemesi karar覺n覺 temyiz eden istihkak davac覺s覺, icra dairesinden 36. maddeye g繹re m羹hlet talep edebilir. (m.97)

2-襤cra mahkemesinin tahliye karar覺n覺 temyiz eden kirac覺 bor癟lu 36. maddeye g繹re m羹hlet talep edebilir (m.269)

3-襤cra mahkemesinin tahliye karar覺n覺 temyiz eden (kiralananda bulunan) 羹癟羹nc羹 kii,36. maddeye g繹re m羹hlet talep edebilir (m.276)

Devlet kurumlar覺n覺n veya takibe konu ilam覺 veren mahkemece adli yard覺m talebi kabul edilen taraf覺n, teminat g繹stermesine gerek bulunmamaktad覺r.

Teminat, uygulamada en s覺k nakit veya teminat mektubu eklinde dosyaya depo edilmektedir.

Eer nakit teminat yat覺r覺lacaksa, dosya numaras覺 ve teminat bedeli a癟覺klamas覺 yazmak suretiyle, icra m羹d羹rl羹羹n羹n emanet hesab覺na kapak hesab覺 tutar覺 yat覺r覺l覺r. 襤cra M羹d羹rl羹klerinde bulunan pos cihazlar覺ndan da Vak覺fbank kart覺 ile teminat 繹demesi yapmak m羹mk羹nd羹r.

Eer teminat mektubu ibraz edilecekse, m羹vekkile, dosya bilgileri, teminat tutar覺 gibi hususlar覺n bildirilmesi gerekir. Teminat mektubunda yer alacak bilgilerin hatal覺 olmas覺 (rnein dosya numaras覺n覺n veya icra m羹d羹rl羹羹n羹n yanl覺 g繹sterilmesi) gibi durumlar s繹z konusu olduunda, mehil vesikas覺 al覺namayaca覺ndan ve d羹zeltme ilemleri vakit alaca覺ndan, mektupta yer alacak bilgileri m羹vekkile doru ekilde iletmek ve d羹zenlenen teminat mektubunu icra m羹d羹rl羹羹ne ibraz etmeden 繹nce kontrol etmek faydal覺 olacakt覺r.

Teminat mektubu, kesin ve s羹resiz olmal覺d覺r. rnek teminat mektubuna buradan ulaabilirsiniz.

襤cra M羹d羹rl羹羹, teminat mektubunun uygun olup olmad覺覺n覺 icra hukuk mahkemesinden soracakt覺r. Uygulamada avukatlar, icra m羹d羹rl羹羹n羹n bal覺 olduu icra mahkemesi hakimine, dosya kapak hesab覺 ile birlikte teminat mektubu g繹t羹r羹l羹p, mektup 羹zerine hakimin uygundur erhini , tarih ve imzas覺n覺 alarak bu s羹reci h覺zland覺rmaktad覺rlar.

Teminat mektubunun, icra mahkemesi hakiminin uygundur onay覺n覺 ta覺d覺覺n覺 g繹ren icra m羹d羹r羹, mehil vesikas覺 d羹zenleyerek bor癟lu vekiline verir.

Mehil vesikas覺nda, bor癟lu vekiline, Yarg覺taydan icray覺 geri b覺rakma karar覺 getirmesi i癟in, karar tarihinden itibaren veya dosya Yarg覺taya g繹nderilmemi ise, g繹nderilme tarihinden itibaren balamak 羹zere 30-60 veya 90 g羹nl羹k s羹re verilir. S羹renin takdiri icra m羹d羹rl羹羹ndedir. Mehlin hangi tarihten itibaren balad覺覺 ve ne kadarl覺k s羹re verildii hususu bu noktada 繹nemlidir.

Baz覺 durumlarda, Dosyan覺n Yarg覺taya g繹nderilme tarihinden itibaren balamak 羹zere 60 g羹nl羹k s羹re verilmesine karar verilmekte fakat dosya Yarg覺taya 繹nceki bir tarihte g繹nderilmi ise, bu 60 g羹nl羹k s羹re dolmu veya s羹renin dolmas覺na 癟ok az kalm覺 olabilmektedir. Bu gibi bir durum s繹z konusu ise, bor癟lu vekilinin, dosya Yarg覺taya zaten g繹nderilmi ise, bu durumu icra m羹d羹r羹ne s繹zl羹 olarak belirtmesi ve karar tarihinden itibaren balamak 羹zere mehil verilmesini talep etmesi yerinde olacakt覺r.

Al覺nan mehil vesikas覺, dosya Yarg覺taya hen羹z g繹nderilmemise, Yarg覺taya g繹nderilmek 羹zere mahkeme dosyas覺na ibraz edilecektir. Eer dosya Yarg覺taya g繹nderilmi ise, bu kez mehil vesikas覺n覺, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebini i癟eren bir 羹st yaz覺 talebi ile, yine yerel mahkeme eliyle Yarg覺taya g繹ndermek gerekecektir.

Yarg覺tay, 繹ncelikle tehir-i icra talebinin bulunup bulunmad覺覺n覺, talep var ise, icra m羹d羹rl羹羹nce verilen mehil vesikas覺n覺 inceler. Eer mehil hen羹z dolmam覺sa, dosyada icran覺n geri b覺rakmas覺 karar覺 verir ve bu karar覺 yerel mahkemeye g繹nderir. (襤cra dosyas覺na deil). Tehir-i icra talep eden taraf覺n, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 verilip verilmediini, yerel mahkemeye bu karar覺n gelip gelmediini kontrol etmesi gerekir. 襤cray覺 geri b覺rakma karar覺n覺 g繹ren bor癟lu vekilinin, dosyadan bu karar覺 al覺p, icra dosyas覺na mehil s羹resi i癟erisinde ibraz etmesi suretiyle icra dosyas覺ndaki ilemler tamamlan覺r ve Yarg覺taydan gelecek karar覺n sonucu beklenmeye balan覺r.

襤cran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 vermek Yarg覺tay覺n takdirindedir. H羹k羹m temyiz edilemeyecek nitelikteyse ,temyiz s羹resinde deilse, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebini de reddedecektir.

Yarg覺tay, eer mehilin dolmu olduunu g繹r羹r ise, icray覺 geri b覺rakma karar覺 vermeyecektir. Mehilin dolmas覺 yaklat覺覺 fakat icray覺 geri b覺rakma karar覺n覺n hen羹z verilmediini g繹ren bor癟lu vekilinin, mehil dolmadan 繹nce, icra dosyas覺na talep a癟覺p, ek mehil verilmesini istemesi gerekmektedir.

Nafaka alaca覺na ilikin ilamlar覺n覺n icras覺n覺n geri b覺rak覺lmas覺na teminat g繹sterilmek suretiyle dahi karar verilemez.

Ek mehil talebi 繹rneine buradan ulaabilirsiniz.

Mehil dolduu i癟in icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebi Yarg覺tayca reddedilirse veya verilen mehil bitmi veya bitmesine 癟ok az bir s羹re kalm覺 ise, al覺nacak bu ek mehil vesikas覺, yukar覺da anlat覺ld覺覺 ekilde mahkeme eliyle Yarg覺taya g繹nderilir ve icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 verilmesi beklenir.

Karar覺 h覺zland覺rmak a癟覺s覺ndan, ilgili Yarg覺tay dairesi kalemiyle g繹r羹mekte fayda vard覺r. S羹reli i s繹z konusu olduundan, Yarg覺tay kalemi, dosyan覺za 繹ncelik verecektir.

Peki mehil vesikas覺 alman覺za ramen icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 癟覺k覺p 癟覺kmad覺覺n覺 takip etmezseniz ne olur?

Alacakl覺 vekili, verilen s羹re i癟erisinde Yarg覺taydan icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 getirilmedii, ek mehil de talep edilmedii y繹n羹nde dosyaya talep a癟覺p dosyadaki teminat覺n paraya 癟evrilmesini veya nakit teminat ise teminat覺n kendilerine 繹denmesini talep edebilir.

S羹re dolmusa fakat alacakl覺 vekili hen羹z b繹yle bir talepte bulunmam覺sa, icra m羹d羹r羹 ek mehil talebinizi reddedemez. Ancak nakit teminat varsa, artlar覺n olutuunu g繹ren icra m羹d羹r羹, alacakl覺 vekiline teminat覺 繹der. Teminat mektubu s繹z konusu ise, ilgili banka ubesine, teminat mektubunun paraya 癟evrilmesine karar verildii, teminat tutar覺n覺n dosyaya yat覺r覺lmas覺 hususunu i癟erir m羹zekkereyi g繹nderir. Uygulamada alacakl覺 vekilleri, s羹reci h覺zland覺rmak ad覺na bu m羹zekkereleri elden takipli olarak g繹t羹rmektedirler. Teminat mektubunun paraya 癟evrilmesine dair icra dairesi m羹zekkeresini alan banka ubesi, genellikle bu durumu telefonla m羹terisine bildirir. M羹teri de, avukat覺na durumu ilettiinde bor癟lu taraf癟a bir kouturmad覺r balar.

Teminat mektubunu veren banka ubesi, 3 g羹n i癟erisinde teminat覺 nakit olarak icra kasas覺na yat覺r覺p teminat mektubunu almakla y羹k羹ml羹d羹r. Eer bor癟lu taraf, teminat mektubu paraya 癟evrilmi olsa dahi, Yarg覺taydan icray覺 geri b覺rakma karar覺 al覺p dosyaya ibraz edebilir ise, teminat覺n alacakl覺 tarafa 繹denmesini durdurabilir. Aksi taktirde kendisine ek mehil verilemez ve teminat tutar覺 alacakl覺ya 繹denir.

S羹re癟 her ne kadar karma覺k gibi g繹r羹nse de, birka癟 kez uygulanmas覺na m羹teakip olduk癟a kolay olduu g繹r羹lecektir. Yukar覺da da ifade ettiimiz 羹zere, gerek m羹vekkili hak kayb覺na uratmamak, gerekse m羹vekkile mahcup olmamak a癟覺s覺ndan, s羹reci dikkatlice takip etmek ve s羹relere dikkat etmek yeterli olacakt覺r.

H羹km羹n Yarg覺tayca onanmas覺 halinde, alacakl覺 taraf, onama karar覺n覺 ibraz ederek dosyadaki teminat覺n kendisine 繹denmesini , teminat mektubu ise, mektubun paraya 癟evrilmesini talep edebilir.

Yukar覺daki a癟覺klamalar, para alacaklar覺 hakk覺ndaki ilamlar覺n icras覺na ilikindir. Ta覺n覺r teslimine ilikin bir ilam覺n icraya konulmas覺 羹zerine, bor癟lu, ilam konusu ta覺n覺r mal覺 depo ederek, icra dairesinden s羹re ve Yarg覺tay’dan tehiri icra karar覺 alm覺 ise, h羹km羹n onanmas覺 羹zerine, icra m羹d羹r羹, ta覺n覺r mal覺 alacakl覺ya teslim eder.

H羹km羹n bozulmas覺 halinde ise durum, bozma ilam覺n覺n niteliine g繹re deimektedir.Teminat olarak h羹kmolunan paray覺 depo etmi olan bor癟lu, bozma karar覺 nedeniyle teminat g繹sterdii paran覺n kendisine geri verilmesine (mahkemece) karar verilmesi 羹zerine, bu paran覺n teminat olarak g繹sterildii tarih ile geri verildii tarih aras覺ndaki d繹nem i癟in, alacakl覺dan faiz isteyebilir ve bunun i癟in alacakl覺ya kar覺 alacak davas覺 a癟abilir.

Alacakl覺 Yarg覺tay’覺n bozma karar覺na kar覺 karar d羹zeltme yoluna bavurmu olsa bile, bozman覺n nitelii (mahiyeti) gerektiriyorsa (yani, bozma karar覺na uyulmas覺 halinde davan覺n reddine karar verilecek ise), h羹km羹 vermi olan mahkeme, bor癟lunun bavurusu 羹zerine, teminat覺n bor癟luya geri verilmesine karar vermekle y羹k羹ml羹d羹r. 羹nk羹, teminat, temyiz safhas覺 i癟in g繹sterilmi olup, karar d羹zeltme safhas覺 ile ilgili deildir. Alacakl覺n覺n karar d羹zeltme talebi 羹zerine h羹k羹m onan覺rsa, alacakl覺, bozma ile durmu olan ilaml覺 icra takibine devam edilmesini isteyebilir.

Mahkeme, Yarg覺tay覺n bozma karar覺n覺 doru bulmasa (yani, bozma karar覺n覺n bu ekilde kesinlemesi halinde direnme karar覺 vermeyi d羹羹nse) bile, bozman覺n nitelii gerektiriyorsa, bor癟lunun bavurusu 羹zerine (hemen) teminat覺n bor癟luya geri verilmesine karar vermekle y羹k羹ml羹d羹r. 羹nk羹, 36. madde h羹km羹nde, bu konuda mahkemeye bir takdir yetkisi tan覺nm覺 deildir. Bozma kesin nitelikte bir bozma ise, yani bozma karar覺na uyulmas覺 halinde davan覺n reddine karar verilecek ise, h羹km羹 vermi olan mahkeme, bor癟lunun bavurusu 羹zerine, teminat覺n bor癟luya geri verilmesine karar vermekle y羹k羹ml羹d羹r. Mahkemenin verecei direnme karan yeni bir h羹k羹md羹r ve bor癟lu, direnme karar覺n覺 temyiz ederse, yeniden teminat g繹stermek suretiyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺n覺 isteyebilir.

Yarg覺tay, temyiz talebi 羹zerine onam覺 olduu h羹km羹, karar d羹zeltme talebi 羹zerine kesin bi癟imde bozarsa, h羹km羹 vermi olan mahkeme, bozma kesin nitelikte olduundan, bor癟lunun talebi 羹zerine, yat覺rm覺 olduu teminat覺n bor癟luya geri verilmesine karar vermekle y羹k羹ml羹d羹r Bu arada, temyiz talebi 羹zerine h羹km羹n onanm覺 olmas覺 nedeniyle, bor癟lunun yat覺rm覺 olduu teminat alacakl覺ya 繹denmi olsa bile, karar d羹zeltme talebi 羹zerine h羹km羹n bozulmas覺 halinde, h羹km羹 vermi olan mahkeme, teminat覺n alacakl覺dan al覺narak bor癟luya geri verilmesine karar verir.

Yarg覺tay’覺n bozma karar覺 羹zerine teminat覺n bor癟luya geri verilmesine ilikin yukardaki a癟覺klamalar, bor癟lunun g繹stermi olduu teminat覺n para, ta覺n覺r rehni, hisse senedi veya tahvil, ta覺nmaz rehni veya muteber bir banka kefaleti olmas覺 hali i癟indir.

Buna kar覺l覺k, bor癟lunun h羹kmolunan para veya eyay覺 kar覺layacak mal覺n覺n haczedilmi olmas覺 nedeniyle, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 i癟in bor癟ludan ayr覺ca teminat al覺nmam覺 ise, Yarg覺tay覺n h羹km羹 bozmas覺 羹zerine, bor癟lunun mallar覺 羹zerindeki haciz kalkmaz ve h羹km羹 vermi olan mahkeme, bor癟lunun mallan 羹zerindeki haczin kald覺r覺lmas覺na karar veremez. 羹nk羹, bu halde, 36. Madde deil, 40. Madde h羹km羹 uygulan覺r. Buna g繹re ise, h羹km羹n bozulmas覺 ile icra ilemleri olduu yerde durur; haczin kald覺r覺labilmesi i癟in, mahkemenin bozmaya uyarak davan覺n tamamen veya k覺smen reddine karar vermi olmas覺 ve bu ret karar覺n覺n kesinlemi olmas覺 gerekir.

Beendim(40)Beenmedim(6)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+1

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

5 + 6 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺