mraniye escort
escort bayan
Davac覺lar覺n 癟okluu halinde yarg覺lama vekalet 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Davac覺lar覺n 癟okluu halinde yarg覺lama vekalet 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Dava dilek癟esinde kamulat覺rma bedelinin artt覺r覺lmas覺 ile faiz ve masraflar覺n daval覺 taraftan tahsili istenilmitir. Mahkemece davan覺n k覺smen kabul羹 cihetine gidilmi, h羹k羹m daval覺 vekili taraf覺ndan temyiz edilmitir.
Birden fazla payda taraf覺ndan tek bir dava a癟覺lm覺 olduundan, davac覺lar yarar覺na bir tek avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmesi gerektiinin d羹羹n羹lmemi olmas覺, doru g繹r羹lmemitir. (Y. 18. HD. 14.2.2005, 807 – 671)

Bir davada daval覺lar m羹teaddit, savunma sebeplerinin deiik olmas覺 halinde davan覺n reddi dolay覺s覺yla vekille temsil olunan her daval覺 i癟in ayr覺 vekalet 羹creti takdir edilmesi, m羹teaddit daval覺lar覺n savunmalar覺n覺n birlemesi halinde ise tek vekalet 羹creti takdir edilerek aralar覺nda paylat覺r覺lmas覺 gerekir. Olayda daval覺lar覺n savunma sebepleri ayr覺 olmad覺覺ndan, mahkemece tek vekalet 羹creti takdir edilerek bunun daval覺lar aras覺nda paylat覺r覺lmas覺n覺 繹ng繹ren 繹zel daire bozma karar覺na uyulmayarak yaz覺l覺 d羹羹nce ve nedenlerle 繹nceki kararda direnilmesi kanuna ayk覺r覺d覺r. (Y. HGK. 23.3.1974, 8/246 – 263)
Davac覺 Milli Savunma Bakanl覺覺’na izafeten 襤stanbul Muhakemat M羹d羹rl羹羹 vekili Avukat T. Ayan taraf覺ndan, daval覺lar G.ahin vd. aleyhine 10/10/2008 g羹n羹nde verilen dilek癟e ile maddi tazminat istenmesi 羹zerine mahkemece yap覺lan yarg覺lama sonunda; davan覺n reddine dair verilen 16/02/2012 g羹nl羹 karar覺n Yarg覺tayca incelenmesi davac覺 vekili taraf覺ndan s羹resi i癟inde istenilmekle temyiz dilek癟esinin kabul羹ne karar verildikten sonra tetkik hakimi taraf覺ndan haz覺rlanan rapor ile dosya i癟erisindeki ka覺tlar incelenerek gerei g繹r羹羹ld羹.

…Davac覺n覺n dier temyiz itirazlar覺na gelince; dava hazine zarar覺n覺n tazmini istemine ilikindir. Mahkemece davan覺n reddine karar verilmi, h羹k羹m; davac覺 taraf覺ndan temyiz edilmitir.
Mahkemece, karar tarihinde y羹r羹rl羹kte bulunan Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 3/2. maddesine ayk覺r覺 olarak, haklar覺ndaki davan覺n ret sebebi ortak olan daval覺lar yarar覺na tek avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmesi gerekirken; her bir daval覺 yarar覺na ayr覺 avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmi olmas覺 doru g繹r羹lmemitir. Ancak, s繹z konusu yan覺lg覺n覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 da gerektirmediinden; karar覺n, HUMKnun 438. maddesi uyar覺nca d羹zeltilerek onanmas覺 gerekmitir. (Y. 4. HD. 30.1.2014,2013/3390-2014/1386)

Avukatl覺k asgari 羹cret tarifesinin 3/2 maddesinde M羹teselsil sorumluluk da dahil olmak 羹zere, birden fazla daval覺 aleyhine a癟覺lan davan覺n reddine, ret sebebi ortak daval覺lar vekili lehine tek, ret sebebi ayr覺 olan daval覺lar vekili lehine ise her bir ret sebebi i癟in ayr覺 ayr覺 avukatl覺k 羹cretine h羹kmolunur. h羹km羹 yer almaktad覺r. Dava konusu olay daval覺lar y繹n羹nden ayn覺 sebepten reddedildiinden daval覺lar lehine tek vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi gerekirken ayr覺 ayr覺 vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi hatal覺d覺r. (Y. 9. HD.22.1.2014, 2011/49285 – 2014/1076)

29.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 3. maddesinde, m羹teselsil sorumluluk da dahil olmak 羹zere, birden fazla daval覺 aleyhine a癟覺lan davan覺n reddinde, ret sebebi ortak olan daval覺lar vekili lehine tek, ret sebebi ayr覺 olan daval覺lar vekili lehine ise her ret sebebi i癟in ayn ayr覺 avukatl覺k 羹cretine h羹kmolunaca覺 belirtilmi, 7. maddesinde, davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na, kan覺tlar覺n toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesinden 繹nce karar verilmesi durumunda Tarifede yaz覺l覺 羹cretin yar覺s覺na, karar gereinin yerine getirilmesinden sonraki aamada h羹kmedilmesi durumunda tamam覺na h羹kmolunaca覺, u kadar ki, davan覺n g繹r羹ld羹羹 mahkemeye g繹re h羹kmolunacak avukatl覺k 羹cretinin ikinci k覺sm覺n ikinci b繹l羹m羹nde yaz覺l覺 miktarlar覺 ge癟emeyecei 繹ng繹r羹lm羹t羹r.
襤nceleme konusu davada, davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺 y繹n羹ndeki karar覺n, kan覺tlar覺n toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesinden 繹nceki aamada verildii belirgin bulunmas覺na kar覺n, mahkemece yan覺lg覺l覺 deerlendirme sonucu vekil ile temsil olunan daval覺lar yarar覺na tam avukatl覺k 羹cretinin belirlenmesi isabetsiz olduu gibi, her iki daval覺 y繹n羹nden ayn覺 sebeple a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmesine kar覺n daval覺lar yarar覺na ayr覺 ayr覺 avukatl覺k 羹creti takdir edilmesi de usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir.
Ne var ki; bu ayk覺r覺l覺klar覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden h羹k羹m bozulmamak, 6100 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 3. maddesinin yollamas覺yla 1086 say覺l覺 Kanunun 438. maddesi gereince d羹zeltilerek onanmal覺d覺r. (Y. 10. HD.20.1.2014, 2013/25492 – 2014/644)
Bir tek davada ayn覺 m羹ddeabihin m羹teselsilen tahsili m羹teaddit daval覺lardan talep edilmesi ve daval覺lar i癟in m羹terek olan bir sebepten dolay覺 davan覺n reddolunmas覺 muvacehesinde m羹ddeabihte ve davan覺n ret sebebiyle vahdet bulunduu, ayn覺 nokta toplanan m羹dafaan覺n Mahkemece kabul olunduu u suretle davan覺n reddini temin hususunda daval覺lar ve vekillerinin m羹teselsilen mesul bulunan m羹teaddit hakiki veya h羹kmi ah覺slar aleyhine ikame olunan bir davan覺n daval覺lar i癟in m羹terek sebepten dolay覺 reddi halinde m羹ddeabihin k覺ymet veya miktar覺 羹zerinden bir vekalet 羹creti tayin ve takdir olunaca覺na karar verildi. (Y. 襤BK. 27.6.1956, 2 -14)
27.6.1956 Tarih, 2/14 say覺l覺 Yarg覺tay 襤癟tihad覺 Birletirme Karar覺 ve Avukatl覺k Asgari cret Tarifesi’nin 3/2. maddesindeki d羹zenleme, davac覺ya kar覺 birlikte sorumlu bulunan birden 癟ok ger癟ek ve t羹zel kii aleyhine a癟覺lan bir davan覺n, daval覺lar i癟in m羹terek bir sebepten dolay覺 reddedilmesi halinde, ret karar覺na dayal覺 olarak tek avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmesi gereini 繹ng繹rd羹羹 halde, davay覺 avukat arac覺l覺覺yla izleyen ve haklar覺ndaki dava ayn覺 nedenle reddedilen daval覺lar yarar覺na, yaz覺l覺 ekilde her daval覺 i癟in ayr覺 ayr覺 vekalet 羹cretine h羹kmedilmi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 10. HD. 28.3.2006, 12809-3364)

Beendim(1)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

3 + 4 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺