mraniye escort
escort bayan
襤lamda h羹kmedilen vekalet 羹cretinin kime ait olduuna ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

襤lamda h羹kmedilen vekalet 羹cretinin kime ait olduuna ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Avukatl覺k Kanununun 164/son maddesi h羹km羹 emredici nitelikte olmay覺p aksine s繹zleme yap覺labilir.
Avukatl覺k Yasas覺n覺n 164. maddesinin son f覺kras覺nda, avukatla i sahibi aras覺nda aksine yaz覺l覺 s繹zleme bulunmad覺k癟a, tarifeye dayanarak kar覺 tarafa y羹klenecek avukatl覺k 羹cretinin avukata ait olaca覺 h羹kme balanm覺t覺r. Davac覺 avukat m羹vekkili daval覺 bankaya vermi olduu 15.4.1986 tarihli taahh羹tnamenin 5. maddesinde dava ve icra dairelerince hasma tahmil ve banka taraf覺ndan tahsil edilecek vekalet 羹cretinin %50si verilmek, %50si bankaya ait olmak 羹zere y羹r羹tmeyi, alaca覺n tahsili nispetinde 羹creti vekalet alaca覺n覺, bunun d覺覺nda bir 羹cret talep etmeyeceini kabul etmitir. Davac覺 avukat覺n daval覺 Bankaca da kabul edilen bu irade beyan覺, az yukar覺da a癟覺klanan Avukatl覺k Yasas覺n覺n 164/son f覺kras覺na uygun olup hukuken ge癟erlidir ve balay覺c覺d覺r. (Y. 13. HI). 19.3.1991,201 -3235)

Avukatl覺k Kanununun 164/son maddesi h羹km羹 emredici nitelikte bir h羹k羹m deildir. Kar覺 yana y羹kletilen avukatl覺k 羹cretinin k覺smen veya tamamen i sahibine ait olaca覺na ilikin s繹zleme yap覺labilir.
Dava dilek癟esinde 1.302.162.000 lira bor癟lu olmad覺覺n覺n tespiti istenilmitir. Mahkemece davan覺n kabul羹 cihetine gidilmi, h羹k羹m daval覺 vekili taraf覺ndan temyiz edilmitir.
Temyiz isteminin s羹resi i癟inde olduu anla覺ld覺ktan sonra dosyadaki b羹t羹n ka覺tlar okunup gerei d羹羹n羹ld羹.
Davac覺 dilek癟esinde, “s繹zlemeli avukat” olarak daval覺 Bolu 襤l zel idaresinde g繹rev yapt覺覺n覺, daval覺 idarenin 2002 y覺l覺 i癟erisinde 繹denen vekalet 羹cretinin, 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununun 311 say覺l覺 KHK-1 maddesi ile deiik 146. maddesi ile 繹ng繹r羹len miktar覺 aamayaca覺n覺 ileri s羹rerek iadesini istediini belirterek borcunun bulunmad覺覺n覺n tespitini istemitir.
Daval覺 idare davan覺n reddini talep etmitir.
Mahkemece; 1136 say覺l覺 Avukatl覺k Kanununun 164 son h羹km羹 uyar覺nca dava sonunda kararla tarifeye dayan覺larak kar覺 tarafa y羹kletilecek vekalet 羹cretinin avukata ait olaca覺, aksine s繹zleme yap覺lamayaca覺, an覺lan h羹km羹n vekalet 羹cretine s覺n覺r getiren 657 say覺l覺 Yasaya nazaran 繹zel yasa olduu neden g繹sterilerek, dava sonunda tarifeye g繹re taraflara y羹kletilecek vekalet 羹cretinin tamam覺n覺n avukata ait olaca覺 yarg覺s覺na var覺larak, davan覺n kabul羹ne karar verilmitir.
1136 say覺l覺 Avukatl覺k Yasas覺n覺n 4667 say覺l覺 Yasa ile deiik md. 164 f. son uyar覺nca “Dava sonunda kararla tarifeye dayan覺larak kar覺 tarafa y羹klenecek vekalet 羹creti, avukata aittir.”
Uyumazl覺k, yukar覺da an覺lan h羹km羹n taraflar aras覺ndaki s繹zlemeye uygulan覺p, uygulanamayaca覺 ve aksinin s繹zleme ile kararlat覺r覺l覺p kararlat覺r覺lamayaca覺 noktas覺ndad覺r.
Davac覺 ile daval覺 Bolu 襤l zel 襤daresi aras覺nda yap覺lan 1.1.2001 tarihli “Hizmet S繹zlemesi” ile, davac覺 avukat, kurumun avukatl覺k hizmetlerini 羹stlenmi, kar覺l覺覺nda her ay kendisine (br羹t 190.000.000) TL. 繹denecei kararlat覺r覺lm覺t覺r. Yine s繹zlemenin1. maddesinde “Mahkemeler ve 襤cra Dairelerince tahakkuk ettirilecek vekalet 羹cretinin ayr覺ca 繹denecei, ancak 繹denecek vekalet 羹cretinin y覺ll覺k tutar覺n覺n 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununun 311 say覺l覺 KHKn覺n 1. maddesi ile deiik 146. maddesinde belirtilen miktar覺 ge癟emeyecei” koulu yer almaktad覺r.
1136 say覺l覺 Avukatl覺k Kanununun “Avukatl覺k S繹zlemesinin Kapsam覺” bal覺覺n覺 ta覺yan 163. madde h羹km羹ne g繹re, Avukatl覺k S繹zlemesinin belli bir hukuki yard覺m ve mebla覺 yahut deeri kapsamas覺 gerekir. Taraflar aras覺ndaki s繹zleme, avukatl覺k hizmeti 羹stlenilen bir hizmet s繹zlemesi olarak d羹zenlenmi, avukatl覺k hizmetinin kar覺l覺覺 olarak her ay belli bir 羹cret ile birlikte 657 say覺l覺 Kanunun h羹k羹mleri ile s覺n覺rl覺 olmak 羹zere vekalet 羹creti ad覺 alt覺nda 繹deme yap覺laca覺 kararlat覺r覺lm覺t覺r.
1136 say覺l覺 Avukatl覺k Kanunun 164. maddede tan覺mlanan “Avukatl覺k 羹creti ise avukat覺n (belirli) hukuki yard覺m覺n覺n kar覺l覺覺 olan mebla覺 veya deeri ifade eder.” O nedenle taraflar aras覺ndaki hizmet s繹zlemesinde yer alan “羹cret” miktar覺 Avukatl覺k Kanunu 164. maddesi ile tayin edilemez.
1136 say覺l覺 Kanunun 164. maddesinde yer alan “Dava sonunda, kararla tarifeye dayan覺larak kar覺 tarafa belirlenecek vekalet 羹creti avukata aittir.” h羹km羹, taraflar aras覺ndaki s繹zlemeye de uygulanabilecei bir an i癟in kabul edilmi olsa dahi, s繹zlemenin 4. maddesinde, taraflar dava sonunda tarifeye dayan覺larak kar覺 tarafa y羹klenecek vekalet 羹cretinin avukata ait olaca覺n覺, ancak bu miktar覺n 657 say覺l覺 Yasa ile s覺n覺rl覺 olarak 繹denebileceini serbest iradeleri ile kararlat覺rm覺lard覺r. Bu h羹km羹n ge癟erli olup olmad覺覺 BK. mad 19/11-20 ye g繹re deerlendirilmelidir.
BK. mad. 19/11-20/1 uyar覺nca emredici hukuk kurallar覺na, ahlaka (adaba) kamu d羹zenine yahut kiilik haklar覺na ayk覺r覺 olmamak koulu ile taraflar akdin muhtevas覺n覺 diledikleri gibi kararlat覺rabilirler.
An覺lan h羹km羹n emredici olup olmad覺覺 ise 繹ncelikle metnin yaz覺l覺覺ndan d羹zenleme amac覺ndan anla覺l覺r. Genel ahlak kamu d羹zeni, kiilik haklar覺, zav覺f覺n korunmas覺 ama癟lanan h羹k羹mler emredicidir. Avukatl覺k Kanunu mad. 164/2. f覺kras覺nda yer alan “y羹zde yirmi bei ge癟memek 羹zere” 羹癟羹nc羹 f覺krada “mal ve haklardan bir k覺sm覺n覺n aynen avukata ait olaca覺 h羹km羹n羹 ta覺yamaz” keza “Avukatl覺k asgari 羹cret tarifesi alt覺nda vekalet 羹creti kararlat覺r覺lamaz” ifadelerine ramen mahkemece kar覺 tarafa y羹klenecek vekalet 羹cretinin avukata ait olaca覺na ilikin mad. 164/f.son h羹km羹 yasaklay覺c覺 bir anlat覺m i癟ermedii gibi bu h羹km羹n genel ahlak, kamu d羹zeni kiilik haklar覺 ve zay覺f覺n korunmas覺 haklar覺na ilikin olmad覺覺 bu nedenle d羹zenleyici norm olduu kabul edilmelidir.
Bundan ayn 164. maddenin son f覺kras覺nda yer alan “aksi kararlat覺r覺lmad覺k癟a” ifadesinin 4667 say覺l覺 Yasa ile deitirilen metinde yer almamas覺 bu h羹km羹n (164. maddenin son f覺kras覺 (ilk) c羹mlesinin) aksine s繹zleme yap覺lamayaca覺 sonucunu dourmaz. B繹yle bir d羹zenleme ile h羹km羹n yasak -buyruk- koyan emredici hukuk normu haline geldii de kabul edilemez. (Y.1. HD. 14.7.2005, 7644 – 7978)

HUMKun 423. maddesine g繹re yarg覺lama gideri ve vekalet 羹creti davan覺n taraflar覺na verilir veya y羹klenir. 1136 say覺l覺 Av.K.n覺n 164. maddesindeki h羹k羹m, vekil ve m羹vekkil aras覺nda 癟覺kacak uyumazl覺klarda uygulan覺r. Onun i癟in davadan feragat sebebi ile taraflar覺n anlamas覺na uyularak daval覺 yarar覺na vekalet 羹creti takdir edilmemi olmas覺 vekili ilgilendirmez. Av.K.n覺n 165. maddesindeki h羹k羹m de vekile temyiz hakk覺 vermez. Sadece bu konuda kendi ad覺na bir dava a癟ma imkan覺 salar. Bu bak覺mdan temyiz dilek癟esinin reddi gerekir. (Y. 2. HD. 19.12.1977 8583-8736)

Davac覺, avukat olduunu, aralar覺nda yaz覺l覺 羹cret s繹zlemesi bulunmamas覺na ramen daval覺lara ait bir 癟ok i, icra takibi, daval覺lar覺n覺 takip ettiini, ekonomik kriz nedeniyle 羹cretini 繹demediklerini, 25.2.2002 g羹n羹nde 羹cret alaca覺 y繹n羹nden 6.665.000.000 TL. hesap 癟覺kard覺覺n覺, daval覺lar覺n 8.6.2002 g羹n羹nde g繹nderdikleri faks yaz覺s覺yla 羹cretin y羹ksek olduunu bildirdiklerini, 10.6.2002 g羹n羹nde de kendisini haks覺z olarak azlettiklerini ileri s羹rerek toplam 6.665.000.000 TL alaca覺n覺n tahsiline karar verilmesini istemitir.
Daval覺lar, davac覺n覺n kendilerine hakaret etmesi sonucu azlettiklerini, bir k覺s覺m 繹demelerini bulunduunu savunarak davan覺n reddini dilemilerdir.
Mahkemece, azlin haks覺z olduu gerek癟e g繹sterilerek bilirkii raporuna ve ek raporu da esas al覺nmak suretiyle 4.705.764.496 TL 羹zerinden davan覺n kabul羹ne karar verilmi; h羹k羹m, daval覺lar taraf覺ndan temyiz edilmitir.
Dosya i癟erisindeki 10.7.2002 tarihli dava dilek癟esinin incelenmesinden davac覺n覺n daval覺 tarafa vekaleten takip ettii icra dosyalan ve dava dosyalan y繹n羹nden kar覺 tarafa y羹klenecek vekalet 羹creti y繹n羹nden herhangi bir talebi yoktur. Her ne kadar h羹kme esas al覺nan 3.10.2005 tarihli bilirkii ek raporunda Avukatl覺k Kanununun 4667 say覺l覺 yasa ile deiik 164/son maddesindeki Dava sonunda, kararla tarifeye dayan覺larak kar覺 tarafa y羹klenecek vekalet 羹creti avukat aittir.h羹km羹n羹n emredici nitelikte olduu belirtilerek hesaplama yap覺lm覺 ise de 繹ncelikle talep edilmeyen bir konuda karar verilmi olmas覺 HUMKun 74. maddesine ayk覺r覺l覺k tekil edecei gibi az yukar覺da a癟覺klanan Avukatl覺k Kanununun 164/son maddesi h羹km羹 de emredici nitelikte bir h羹k羹m ihtiva etmemektedir. Taraflar her zaman bunun aksi y繹n羹nde s繹zleme d羹zenleyebilirler. Hal b繹yle olunca daval覺lar覺n kar覺 tarafa y羹klenecek vekalet 羹cretinden de sorumlu tutulmu olmalar覺 doru bulunmam覺t覺r. yle ise mahkemece, bu davaya konu edilen dava ve icra takip dosyalar覺 y繹n羹nden kar覺 tarafa y羹klenecek vekalet 羹cretine ilikin hesaplama dikkate al覺nmaks覺z覺n kara verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 18.4.2004, 2854 – 6117)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

1 + 4 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺