mraniye escort
escort bayan
G繹revsizlik ve yetkisizlik kararlar覺nda avukatl覺k 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

G繹revsizlik ve yetkisizlik kararlar覺nda avukatl覺k 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Dava, hizmet tespiti istemine ilikindir.
Mahkemece, yenileninceye kadar ilemsiz b覺rak覺lan davan覺n, 羹癟 ayl覺k s羹re i癟erisinde yenilenmemesi nedeniyle a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmi, daval覺 Kurum lehine 1/3 oran覺nda maktu avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmitir.
Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 7/1. maddesine g繹re G繹revsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilek癟esinin reddine, davan覺n nakline veya davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na; delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesinden 繹nce karar verilmesi durumunda, Tarifede yaz覺l覺 羹cretin yar覺s覺na, karar gereinin yerine getirilmesinden sonraki aamada ise tamam覺na h羹kmolunur. u kadar ki, davan覺n g繹r羹ld羹羹 mahkemeye g繹re h羹kmolunacak avukatl覺k 羹creti ikinci k覺sm覺n ikinci b繹l羹m羹nde yaz覺l覺 miktarlar覺 ge癟emez.
Tarifenin 7/1. maddesinde ifadesini bulan “delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesi” kavram覺n覺n 1.11.2011 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6100 say覺l覺 HMKnm basit yarg覺lama usul羹n羹 d羹zenleyen 316-322. maddeleri 癟er癟evesinde nas覺l anla覺lmas覺 gerektiinin a癟覺klanmas覺 gerekmektedir.
HMK’n覺n 318. maddesine g繹re “Taraflar dilek癟eleri ile birlikte, t羹m delillerini a癟覺k癟a ve hangi vak覺an覺n delili olduunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilek癟elerine eklemek ve baka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar i癟in de bunlar覺n bulunabilmesini salayan bilgilere dilek癟elerinde yer vermek zorundad覺r.”
HMKn覺n “n 襤nceleme ve Tahkikat” bal覺kl覺 320. maddesine g繹re mahkeme, m羹mk羹n olan h璽llerde taraflar覺 durumaya davet etmeden dosya 羹zerinden karar verebilir ise de daha 繹nce karar verilemeyen h璽llerde mahkeme, ilk durumada dava artlar覺 ve ilk itirazlarla hak d羹羹r羹c羹 s羹re ve zamana覺m覺 hakk覺nda taraflar覺 dinler; daha sonra taraflar覺n iddia ve savunmalar覺 癟er癟evesinde, anlat覺klar覺 ve anlaamad覺klar覺 hususlar覺 tek tek tespit eder. Uyumazl覺k konular覺n覺n tespitinden sonra h璽kim, taraflar覺 sulhe tevik eder. Taraflar覺n sulh olup olmad覺klar覺, sulh olmad覺klar覺 takdirde anlaamad覺klar覺 hususlar覺n nelerden ibaret olduu tutanaa yaz覺l覺r; tutana覺n alt覺 haz覺r bulunan taraflarca imzalan覺r. Tahkikat bu tutanak esas al覺nmak suretiyle y羹r羹t羹l羹r.
Tahkikat, iki taraf覺n esas dava hakk覺nda g繹sterecei b羹t羹n iddia ve savunmalar覺n birlikte incelendii, taraflar覺n g繹sterdikleri delillerin ileride h羹kme esas al覺nmak 羹zere ispat hukuku kurallar覺na g繹re deerlendirildii aamad覺r. n inceleme aamas覺nda veya 繹ncesinde HMKn覺n 318. maddesine uygun bir bi癟imde taraflarca deliller sunulmu olsa dahi tahkikat aamas覺na ge癟ilmedii m羹ddet癟e delillerin ispat hukuku kurallar覺 癟er癟evesinde deerlendirilmesine de ge癟ilmez. Bu nedenledir ki tahkikat aamas覺na ge癟ilmeyen hallerde delillerin sunulmu olmas覺 Tarifenin 7/1. maddesinde ifadesine g繹re delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesi olarak nitelendirilemez. Tahkikat aamas覺na ge癟ilmesi halinde ise delillerin Yasan覺n 318. maddesine uygun bir bi癟imde 繹n inceleme aamas覺nda veya 繹ncesinde yada tahkikat aamas覺nda sunulmas覺 halinde Tarife ile belirlenen 羹cretin tamam覺na h羹kmedilmesi gerekir.
Yukar覺da yer alan hukuki a癟覺klamalar 覺覺覺nda, mahkemece 繹n inceleme aamas覺nda karar verilmesi halinde Tarife ile belirlenen avukatl覺k 羹cretinin yar覺s覺na, tahkikat aamasmda karar verilmi ise delillerin tahkikat aamas覺nda veya daha 繹nce sunulmu olmas覺 kouluyla Tarife ile belirlenen avukatl覺k 羹cretinin tamam覺na, tahkikat aamasmda karar verilmi ancak deliller sunulmam覺 ise yine Tarife ile belirlenen avukatl覺k 羹cretinin yar覺s覺na h羹kmedilmesi gerekir.
te yandan, iki taraf覺n esas dava hakk覺nda g繹sterecei b羹t羹n iddia ve savunmalar birlikte incelenmedii takdirde ger癟ek anlamda tahkikat aamas覺na ge癟ildii kabul edilemeyeceinden; 繹n inceleme durumas覺n覺n sona erdii belirtilerek usulen tahkikat aamas覺na ge癟ilmesi veya 繹n inceleme ile tahkikat aamas覺n覺n birletirilerek ayn覺 oturumda g繹r羹lmesi hallerinde dahi avukatl覺k 羹cretinin yukar覺daki gibi belirlenmesi gerekir.
Somut olayda, davac覺 taraf癟a davan覺n ilemsiz b覺rak覺ld覺覺, davan覺n 羹癟 ayl覺k s羹re i癟erisinde de yenilenmedii, mahkemenin davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verildii ancak; daval覺 Kurum lehine 1/3 oran覺nda avukatl覺k 羹cretine h羹kmedildii, yukar覺da a癟覺klanan maddi ve hukuki olgular 癟er癟evesinde “delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirildii” kabul edilerek Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 7/1. maddesine g繹re Tarife ile belirlenen maktu avukatl覺k 羹cretinin tamam覺na h羹kmedilmesi gerekirken, 1/3 oran覺nda maktu avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir.
Ne var ki bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden HUMK’un 438/7. maddesi uyar覺nca h羹k羹m bozulmamak d羹zeltilerek onanmal覺- d覺r. (Y. 21. HD. 20.1.2014, 2014/184-2014/741)

Dava, fiilen el al覺nmad覺覺 halde idare taraf覺ndan 3194 say覺l覺 襤mar Kanunu’nun 7. ve 8. maddeleri uyar覺nca d羹zenlenen 1/1000 繹l癟ekli imar uygulama plan覺na g繹re kamu hizmetine tahsis edilen ta覺nmaz覺n bu durumu nedeniyle kullan覺m hakk覺n覺n k覺s覺tlanmas覺na dayal覺 ta覺nmaz bedelinin tahsili istemine ilikin olup, uygulama ve 繹retide; idarelerin hizmetlerin y羹r羹t羹lmesi s覺ras覺nda tek yanl覺 irade a癟覺klamalar覺yla kamu hukuku esaslar覺na dayanarak ilgililerin hukuki durumlar覺n覺 etkileyecek ekilde yapt覺klar覺 ilemler idari ilem, g繹rev ve yetki alanlar覺na giren konularda hukuka uygun olarak yapt覺覺 fiiller ile bu g繹revleriyle ilgili hareketsiz kalmalar覺 idari eylem olarak tan覺mland覺覺, somut olayda; idarenin icra yetkisini hukuka ayk覺r覺 olarak kullanmas覺 olarak nitelendirilebilecek fiili el atma durumu s繹z konusu olmad覺覺na g繹re, 3194 say覺l覺 襤mar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyar覺nca tek yanl覺 idari ilemle d羹zenlenen imar planlar覺 ve bu planlara dayan覺larak yap覺lan ilemlerin idari nitelik ta覺d覺覺n覺n, s繹z konusu imar planlar覺n覺n zaman覺nda uygulamaya ge癟irilmemesi durumunun da idari eylem olduunun kabul羹n羹n gerekecei, yine Uyumazl覺k Mahke覺nesi’nin 9.4.2012 g羹n 2011/238 Esas-2012/63 Karar ve 2012/41 Esas-2012/77 Karar say覺l覺 karar覺 ile fiili el atman覺n olmad覺覺 durumlarda idari yarg覺 yerinin g繹revli bulunduunun oybirlii ile karara baland覺覺 dikkate al覺nd覺覺nda, 6487 say覺l覺 Yasan覺n y羹r羹rl羹羹nden 繹nce de idari yarg覺 yeri g繹revli olup, davada Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 7/3. maddesinin uygulanmas覺na olanak bulunmad覺覺ndan davada kendisini vekil ile temsil ettiren daval覺 idare yarar覺na Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 7/2. maddesi gerei maktu vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi gerektiinin d羹羹n羹lmemesi doru deil ise de; bu yan覺lg覺n覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden, gerek癟eli karar覺n h羹k羹m f覺kras覺na ayr覺 bir bent olarak “Daval覺 kendisini vekille temsil ettirdiinden karar tarihinde y羹r羹rl羹kte bulunan AAT gereince 1.500 TL maktu vekalet 羹cretinin davac覺 taraftan al覺narak daval覺 Melikgazi Belediye Bakanl覺覺na verilmesine” ibaresi yaz覺lmak suretiyle 6100 say覺l覺 HMK.ya 6217 say覺l覺 Kanunla eklenen Ge癟ici 3. madde g繹zetilerek HUMK.nun 438. maddesi uyar覺nca h羹km羹n d羹zeltilmesine karar verildi. (Y. 18. HD. 20.11.2014, 2014/17559 – 2014/16633)

Dava, ta覺nmaz mal覺n bir k覺sm覺na fiilen el at覺lmad覺覺 halde idare taraf覺ndan 3194 say覺l覺 襤mar Kanunu’nun 7. ve 8. maddeleri uyar覺nca d羹zenlenen 1/1000 繹l癟ekli imar uygulama plan覺na g繹re kamu hizmetine tahsis edilen ta覺nmaz mal覺n bu durumu nedeniyle kullan覺m hakk覺n覺n k覺s覺tlanmas覺na dayal覺 ta覺nmaz bedelinin tahsili istemine ilikin olup, uygulama ve 繹retide; idarelerin hizmetlerin y羹r羹t羹lmesi s覺ras覺nda tek yanl覺 irade a癟覺klamalar覺yla kamu hukuku esaslar覺na dayanarak ilgililerin hukuki durumlar覺n覺 etkileyecek ekilde yapt覺klar覺 ilemler idari ilem, g繹rev ve yetki alanlar覺na giren konularda hukuka uygun olarak yapt覺覺 fiiller ile bu g繹revleriyle ilgili hareketsiz kalmalan idari eylem olarak tan覺mlanm覺t覺r.
Somut olayda; dava konusu ta覺nmaz覺n bir k覺sm覺na ilikin olarak idarenin icra yetkisini hukuka ayk覺r覺 olarak kullanmas覺 olarak nitelendirilebilecek fiili el atma durumu s繹z konusu olmad覺覺na g繹re, 3194 say覺l覺 襤mar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyar覺nca tek yanl覺 idari ilemle d羹zenlenen imar planlar覺 ve bu planlara dayan覺larak yap覺lan ilemlerin idari nitelik ta覺d覺覺n覺n, s繹z konusu imar planlar覺n覺n zaman覺nda uygulamaya ge癟irilmemesi durumunun da idari eylem olduunun kabul羹n羹n gerekecei, yine Uyumazl覺k Mahkemesi’nin 9.4.2012 g羹n 2011/238 Esas – 2012/63 Karar ve 2012/41 Esas – 2012/77 Karar say覺l覺 karan ile fiili el atman覺n olmad覺覺 durumlarda idari yarg覺 yerinin g繹revli bulunduunun oybirlii ile karara baland覺覺 dikkate al覺nd覺覺nda, 6487 say覺l覺 Yasan覺n y羹r羹rl羹羹nden 繹nce de idari yarg覺 yeri g繹revli olup, davan覺n bu niteliine g繹re vekille temsil edilen daval覺 Kar覺yaka Belediyesi Bakanl覺覺 yaranna maktu vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi gerekirken, davan覺n a癟覺lmas覺ndan sonra y羹r羹rl羹e giren 6487 say覺l覺 yasa uyar覺nca g繹nderme karan niteliinde g繹revsizlik karar覺 verildii gerek癟e g繹sterilerek vekalet 羹creti verilmemesi doru deil ise de, bu yan覺lg覺lar覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden,6. paragraf覺n覺n h羹k羹mden 癟覺kart覺larak yerine “Avukatl覺k Asgari cret Tarifesi Uyar覺nca 1.320,00 TL maktu vekalet 羹cretinin davac覺dan al覺narak daval覺ya verilmesine,” c羹mlesinin yaz覺lmas覺na karar verildi. (Y. 18. HD. 20.11.2014, 2014/6508 – 2014/16564)

Dava, Sigorta Primine Esas Kazan癟 Tespiti istemine ilikindir.
Mahkemece, yenileninceye kadar ilemsiz b覺rak覺lan davan覺n, 羹癟 ayl覺k s羹re i癟erisinde yenilenmemesi nedeniyle a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmi, daval覺lar lehine avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmemitir.
Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 7/1. maddesine g繹re G繹revsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilek癟esinin reddine, davan覺n nakline veya davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na; delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesinden 繹nce karar verilmesi durumunda, Tarifede yaz覺l覺 羹cretin yar覺s覺na, karar gereinin yerine getirilmesinden sonraki aamada ise tamam覺na h羹kmolunur. u kadar ki, davan覺n g繹r羹ld羹羹 mahkemeye g繹re h羹kmolunacak avukatl覺k 羹creti ikinci k覺sm覺n ikinci b繹l羹m羹nde yaz覺l覺 miktarlar覺 ge癟emez.
Tarifenin 7/1. maddesinde ifadesini bulan “delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesi” kavram覺n覺n 1.11.2011 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6100 say覺l覺 HMK’n覺n basit yarg覺lama usul羹n羹 d羹zenleyen 316-322. maddeleri 癟er癟evesinde nas覺l anla覺lmas覺 gerektiinin a癟覺klanmas覺 gerekmektedir.
HMK’n覺n 318. maddesine g繹re “Taraflar dilek癟eleri ile birlikte, t羹m delillerini a癟覺k癟a ve hangi vak覺an覺n delili olduunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilek癟elerine eklemek ve baka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar i癟in de bunlar覺n bulunabilmesini salayan bilgilere dilek癟elerinde yer vermek zorundad覺r.”
HMK’n覺n “n 襤nceleme ve Tahkikat” bal覺kl覺 320. maddesine g繹re mahkeme, m羹mk羹n olan h璽llerde taraflar覺 durumaya davet etmeden dosya 羹zerinden karar verebilir ise de daha 繹nce karar verilemeyen h璽llerde mahkeme, ilk durumada dava artlan ve ilk itirazlarla hak d羹羹r羹c羹 s羹re ve zamana覺m覺 hakk覺nda taraflar覺 dinler; daha sonra taraflar覺n iddia ve savunmalar覺 癟er癟evesinde, anlat覺klar覺 ve anlaamad覺klar覺 hususlar覺 tek tek tespit eder. Uyumazl覺k konular覺n覺n tespitinden sonra h璽kim, taraflar覺 sulhe tevik eder. Taraflar覺n sulh olup olmad覺klar覺, sulh olmad覺klar覺 takdirde anlaamad覺klar覺 hususlar覺n nelerden ibaret olduu tutanaa yaz覺l覺r; tutana覺n alt覺 haz覺r bulunan taraflarca imzalan覺r. Tahkikat bu tutanak esas al覺nmak suretiyle y羹r羹t羹l羹r.
Tahkikat, iki taraf覺n esas dava hakk覺nda g繹sterecei b羹t羹n iddia ve savunmalar覺n birlikte incelendii, taraflar覺n g繹sterdikleri delillerin ileride h羹kme esas al覺nmak 羹zere ispat hukuku kurallar覺na g繹re deerlendirildii aamad覺r. n inceleme aamas覺nda veya 繹ncesinde HMK’n覺n 318. maddesine uygun bir bi癟imde taraflarca deliller sunulmu olsa dahi tahkikat aamas覺na ge癟ilmedii m羹ddet癟e delillerin ispat hukuku kurallar覺 癟er癟evesinde deerlendirilmesine de ge癟ilmez. Bu nedenledir ki tahkikat aamas覺na ge癟ilmeyen hallerde delillerin sunulmu olmas覺 Tarifenin 7/1. maddesinde ifadesine g繹re delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesi olarak nitelendirilemez. Tahkikat aamas覺na ge癟ilmesi halinde ise delillerin Yasan覺n 318. maddesine uygun bir bi癟imde 繹n inceleme aamas覺nda veya 繹ncesinde yada tahkikat aamas覺nda sunulmas覺 halinde Tarife ile belirlenen 羹cretin tamam覺na h羹kmedilmesi gerekir.
Yukar覺da yer alan hukuki a癟覺klamalar 覺覺覺nda, mahkemece 繹n inceleme aamas覺nda karar verilmesi halinde Tarife ile belirlenen avukatl覺k 羹cretinin yar覺s覺na, tahkikat aamas覺nda karar verilmi ise delillerin tahkikat aamas覺nda veya daha 繹nce sunulmu olmas覺 kouluyla Tarife ile belirlenen avukatl覺k 羹cretinin tamam覺na, tahkikat aamas覺nda karar verilmi ancak deliller sunulmam覺 ise yine Tarife ile belirlenen avukatl覺k 羹cretinin yar覺s覺na h羹kmedilmesi gerekir.
te yandan, iki taraf覺n esas dava hakk覺nda g繹sterecei b羹t羹n iddia ve savunmalar birlikte incelenmedii takdirde ger癟ek anlamda tahkikat aamas覺na ge癟ildii kabul edilemeyeceinden; 繹n inceleme durumas覺n覺n sona erdii belirtilerek usulen tahkikat aamas覺na ge癟ilmesi veya 繹n inceleme ile tahkikat aamas覺n覺n birletirilerek ayn覺 oturumda g繹r羹lmesi hallerinde dahi avukatl覺k 羹cretinin yukar覺daki gibi belirlenmesi gerekir.
Somut olayda, davac覺 taraf癟a davan覺n ilemsiz b覺rak覺ld覺覺, davan覺n 羹癟 ayl覺k s羹re i癟erisinde de yenilenmedii, mahkemenin davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verdii, ancak daval覺lar lehine avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmedii, yukar覺da a癟覺klanan maddi ve hukuki olgular 癟er癟evesinde “delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmedii” kabul edilerek Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 7/1. maddesine g繹re Tarife ile belirlenen maktu avukatl覺k 羹cretinin yans覺na h羹kmedilmesi gerekirken, avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmemesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir.
Ne var ki bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden HUMKun 438/7. maddesi uyar覺nca h羹k羹m bozulmamak d羹zeltilerek onanmal覺d覺r. (Y. 21. HD. 14.1.2014, 2013/22275 – 2014/329)

Dava, tazminat istemine ilikindir. Mahkemece mahkemenin g繹revsizliine karar verilmi, h羹k羹m davac覺 vekili taraf覺ndan vekalet 羹cretine y繹nelik temyiz edilmitir.
Davac覺 vekili, dava dilek癟esinde, kiralanana yapt覺覺 tadilat masraflar覺n覺n tazminini istemi, mahkemece uyumazl覺覺n kira s繹zlemesinden kaynaklanmas覺 nedeniyle, 6100 Say覺l覺 HMK.nun 4/1 -a maddesi uyar覺nca g繹revli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduundan bahisle g繹revsizlik karar覺 verilmi ve daval覺 vekili yarar覺na vekalet 羹cretine h羹kmedilmitir. 6100 Say覺l覺 HMK.nun 331/2. maddesinde “G繹revsizlik, yetkisizlik veya g繹nderme karar覺ndan sonra davaya bir baka mahkemede devam edilmesi halinde yarg覺lama giderlerine o mahkemede h羹kmedilir.” h羹km羹ne yer verilmitir. Mahkemece g繹revsizlik karar覺 verildiine g繹re vekalet 羹cretinin g繹revli mahkemece takdir edilmesi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde daval覺 yarar覺na vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi doru deilse de bu karar覺n bozularak yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺nda usul ekonomisi y繹n羹nden yarar g繹r羹lmediinden h羹k羹m k覺sm覺n覺n 2. f覺kras覺nda yaz覺l覺 “Avukatl覺k 羹cret tarifesinin 7/1. maddesi uyar覺nca daval覺 vekili i癟in takdir olunan 660.- TL 羹creti vekaletin davac覺dan al覺narak daval覺lara verilmesine” ibaresinin 癟覺kar覺larak yerine “daval覺lar vekili yarar覺na vekalet 羹creti takdirinin g繹revli mahkemece deerlendirilmesine” ibaresinin eklenmek suretiyle h羹k羹m k覺sm覺n覺n d羹zeltilerek onanmas覺na karar verildi. (Y. 6. HD.13.1.2013, 2013/7110 – 2014/27)

Mahkemece eldeki davaya bakman覺n i mahkemesinin g繹rev alan覺na girdii g繹revli ve yetkili mahkemenin yarg覺 癟evresi itibariyle Bak覺rk繹y i Mahkemesi olduu gerek癟esiyle temyize konu h羹k羹m tesis edilmitir. Mahkemece g繹revsizlik karan verildii i癟in kendisini vekille temsil ettiren daval覺 yarar覺na vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi gerekir. Mahkemenin deinilen bu y繹n羹 g繹z ard覺 ederek daval覺 yarar覺na vekalet 羹creti verilmeksizin yaz覺l覺 ekilde karar verilmi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺d覺r. Bozma nedenidir.
Ne var ki bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden usul羹n 438/7. Maddesi gereince h羹km羹n d羹zeltilerek onanmas覺na karar verilmesi gerekmitir. (Y. 13. HD. 24.4.2012, 2011/17468 – 2012/11027)

Yetkisizlik karar覺 verilmesi halinde mahkemenin vekalet 羹creti takdir etmesi gerekir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kan覺tlara g繹re, taraflar aras覺ndaki s繹zlemede yetki kayd覺n覺n bulunmad覺覺, Ayd覺nda d羹zenlendiinin anla覺lamad覺覺, davada genel yetki kurallar覺na g繹re daval覺n覺n ikametgah覺 yer mahkemesinin yetkili olduu gerek癟esiyle, mahkemenin yetkisizliine, karar kesinletiinden talep halinde dosyan覺n yetkili 襤zmir Asliye Ticaret Mahkemesine g繹nderilmesine karar verilmitir.
Karar覺, taraf vekilleri temyiz etmitir.
Daval覺 vekilinin temyizine gelince; dava, hisse devir s繹zlemesinden kaynaklanan alaca覺n tahsiline ilikindir.
Mahkemece, yetkisizlik ve dosyan覺n yetkili mahkemeye g繹nderilmesine karar verilmitir.
25.4.1995 g羹n ve 9 say覺l覺 襤癟tihad覺 Birletirme Karar覺 ile yetkisizlik karar覺 verilmesi halinde de mahkemenin vekalet 羹creti takdir etmesi gerektii h羹kme balanm覺t覺r. Davah, usul羹ne uygun olarak tanzim edilmi ve dosyaya ibraz edilmi vekaletname uyar覺nca kendisini vekil ile temsil ettirmitir. O halde, Avukatl覺k Asgari cret Tarifesi h羹k羹mleri dikkate al覺narak davah yarar覺na vekalet 羹creti takdir edilmemesi doru g繹r羹lmemi, karar覺n bozulmas覺 gerekmitir. (Y. 11. HD. 20.2.2006, 2005 – 1642)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

1 + 9 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺