mraniye escort
escort bayan
Sulh, Feragat, Kabul ve Davan覺n Geri Al覺nmas覺nda vekalet 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Sulh, Feragat, Kabul ve Davan覺n Geri Al覺nmas覺nda vekalet 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Davac覺, davay覺 a癟t覺ktan sonra 9.3.2011 tarihinde tensip zapt覺 d羹zenlenmi, dava dilek癟esi 16.3.2011 tarihinde daval覺ya tebli edilmi ve davac覺 17.3.2011 tarihinde feragat dilek癟esini dosyaya sunmutur. Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 6. maddesinde anlamazl覺k davan覺n konusuz kalmas覺 feragat, kabul ve sulh nedenleriyle delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesinden 繹nce giderilirse, tarife h羹k羹mleriyle belirtilen 羹cretlerin yar覺s覺na, karar gereinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamam覺na h羹kmolunaca覺 belirtilmitir. Mahkemece, bu h羹k羹m g繹zetilerek nisbi vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi gerekirken maktu vekalet 羹creti verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. Ne var ki bu yanl覺l覺覺n d羹zeltilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden h羹km羹n d羹zeltilerek onanmas覺 HUMKnun 438/7. maddesi gereidir. (Y. 13. HD. 26.3.2012, 2012/4769 – 2012/8015)

Davac覺, daval覺n覺n malik olduu 16 AV 065 plakal覺 arac覺 dava d覺覺 襤hsan’dan sat覺n ald覺覺n覺, daval覺n覺n borcu nedeniyle arac覺n haczedildiini, icra dosyas覺na borcu 繹dediini, ayr覺ca trafik cezas覺 ve otopark 羹creti 繹demek zorunda kald覺覺n覺, alaca覺n覺n tahsili i癟in yapt覺覺 takibe itiraz edildiini ileri s羹rerek, itiraz覺n iptaline, %40 tazminata karar verilmesini istemitir.
Daval覺, davan覺n reddini dilemitir.
Mahkemece, davan覺n reddine dair verilen karar dairemizin 23.6.2004 tarihli ilam覺 ile bozulmu, bozmaya uyularak yap覺lan yarg覺lama sonunda davan覺n k覺smen kabul羹ne karar verilmi; h羹k羹m, daval覺 taraf覺ndan temyiz edilmitir.
Davac覺 taraf覺ndan a癟覺lan davada 119.400.000 TLlik trafik cezas覺na y繹nelik istem hakk覺nda, atiye terk edildiinden karar ittihaz覺na yer olmad覺覺na eklinde karar verilmitir. Mahkemece Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 6 ve 12. maddeleri uyar覺nca daval覺 yarar覺na 300.000.000 TL 羹creti vekalete h羹kmedilmesi gerekirken 14.500.000 TL’ye h羹kmedilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. Ne var ki bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden h羹km羹n d羹zeltilerek onanmas覺 HUMKun 438/7. maddesi gereidir (Y. 13. HD. 12.5.2005, 2743 – 8288)

Karar tarihinde y羹r羹rl羹kte olan Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 6. maddesinde “Anlamazl覺k, davan覺n konusuz kalmas覺, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesinden 繹nce giderilirse, Tarife h羹k羹mleriyle belirlenen 羹cretlerin yar覺s覺na, karar gereinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamam覺na h羹kmolunur.” h羹km羹 d羹zenlenmitir.
Somut olayda, vekaletnamesinde davadan feragat etmeye de yetkili k覺l覺nan davac覺 vekilinin davadan feragat etmesi 羹zerine mahkemece davan覺n feragat nedeniyle reddine karar verildii ve daval覺 yarar覺na vekalet 羹cretine h羹kmedildii, yarg覺lamada iki taraf覺n esas dava hakk覺nda g繹sterdii iddia ve savunmalar覺n incelenmesine ve delillerin deerlendirilmesine ge癟ilmedii, bu durumda yukar覺da a癟覺klanan maddi ve hukuki olgular 癟er癟evesinde “delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmedii” kabul edilerek Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 6. maddesine g繹re tarife ile belirlenen maktu vekalet 羹cretinin yar覺s覺na h羹kmedilmesi gerektiinin d羹羹n羹lmemi olmas覺 doru deildir. (Y. 18. HD. 4.11.2014, 2014/5213-2014/15502)

Mahkemece, davan覺n feragat nedeniyle reddine karar verildii ancak daval覺lar yarar覺na vekalet 羹cretine h羹kmedilmedii anla覺lmaktad覺r.
Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 6. maddesine g繹re “Anlamazl覺k, davan覺n konusuz kalmas覺, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesinden 繹nce giderilirse, Tarife h羹k羹mleriyle belirlenen 羹cretlerin yans覺na, karar gereinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamam覺na h羹kmolunur.”
Tarifenin 6. maddesinde ifadesini bulan “delillerin toplanmas覺na ilikin ara karan gereinin yerine getirilmesi” kavram覺n覺n 1.11.2011 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6100 say覺l覺 HMK’n覺n basit yarg覺lama usul羹n羹 d羹zenleyen 316-322. maddeleri 癟er癟evesinde nas覺l anla覺lmas覺 gerektiinin a癟覺klanmas覺 gerekmektedir.
HMK’n覺n 318. maddesine g繹re “Taraflar dilek癟eleri ile birlikte, t羹m delillerini a癟覺k癟a ve hangi vak覺an覺n delili olduunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilek癟elerine eklemek ve baka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar i癟in de bunlar覺n bulunabilmesini salayan bilgilere dilek癟elerinde yer vermek zorundad覺r.”
HMK’n覺n “n 襤nceleme ve Tahkikat” bal覺kl覺 320. maddesine g繹re mahkeme, m羹mk羹n olan h璽llerde taraflar覺 durumaya davet etmeden dosya 羹zerinden karar verebilir ise de daha 繹nce karar verilemeyen h璽llerde mahkeme, ilk durumada dava artlar覺 ve ilk itirazlarla hak d羹羹r羹c羹 s羹re ve zamana覺m覺 hakk覺nda taraflar覺 dinler; daha sonra taraflar覺n iddia ve savunmalar覺 癟er癟evesinde, anlat覺klar覺 ve anlaamad覺klar覺 hususlar覺 tek tek tespit eder. Uyumazl覺k konular覺n覺n tespitinden sonra h璽kim, taraflar覺 sulhe tevik eder. Taraflar覺n sulh olup olmad覺klar覺, sulh olmad覺klar覺 takdirde anlaamad覺klar覺 hususlar覺n nelerden ibaret olduu tutanaa yaz覺l覺r; tutana覺n alt覺 haz覺r bulunan taraflarca imzalan覺r. Tahkikat bu tutanak esas al覺nmak suretiyle y羹r羹t羹l羹r.
Tahkikat, iki taraf覺n esas dava hakk覺nda g繹sterecei b羹t羹n iddia ve savunmalar覺n birlikte incelendii, taraflar覺n g繹sterdikleri delillerin ileride h羹kme esas al覺nmak 羹zere ispat hukuku kurallar覺na g繹re deerlendirildii aamad覺r. n inceleme aamas覺nda veya 繹ncesinde HMKn覺n 318. maddesine uygun bir bi癟imde taraflarca deliller sunulmu olsa dahi tahkikat aamas覺na ge癟ilmedii m羹ddet癟e delillerin ispat hukuku kurallar覺 癟er癟evesinde deerlendirilmesine de ge癟ilmez. Bu nedenledir ki tahkikat aamas覺na ge癟ilmeyen hallerde delillerin sunulmu olmas覺 Tarifenin 6. maddesinde ifadesine g繹re delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesi olarak nitelendirilemez. Tahkikat aamas覺na ge癟ilmesi halinde ise delillerin Yasan覺n 318. maddesine uygun bir bi癟imde 繹n inceleme aamas覺nda veya 繹ncesinde yada tahkikat aamas覺nda sunulmas覺 halinde Tarife ile belirlenen 羹cretin tamam覺na h羹kmedilmesi gerekir.
Yukar覺da yer alan hukuki a癟覺klamalar 覺覺覺nda, mahkemece 繹n inceleme aamas覺nda karar verilmesi halinde Tarife ile belirlenen avukatl覺k 羹cretinin yar覺s覺na, tahkikat aamas覺nda karar verilmi ise delillerin tahkikat aamas覺nda veya daha 繹nce sunulmu olmas覺 kouluyla Tarife ile belirlenen avukatl覺k 羹cretinin tamam覺na, tahkikat aamas覺nda karar verilmi ancak deliller sunulmam覺 ise yine Tarife ile belirlenen avukatl覺k 羹cretinin yans覺na h羹kmedilmesi gerekir.
te yandan, iki taraf覺n esas dava hakk覺nda g繹sterecei b羹t羹n iddia ve savunmalar birlikte incelenmedii takdirde ger癟ek anlamda tahkikat aamas覺na ge癟ildii kabul edilemeyeceinden; 繹n inceleme durumas覺n覺n sona erdii belirtilerek usulen tahkikat aamas覺na ge癟ilmesi veya 繹n inceleme ile tahkikat aamas覺n覺n birletirilerek ayn覺 oturumda g繹r羹lmesi hallerinde dahi avukatl覺k 羹cretinin yukar覺daki gibi belirlenmesi gerekir.
Somut olayda, 繹n inceleme durumas覺 繹ncesinde davac覺 asil taraf覺ndan davadan feragat edildii, mahkemece davan覺n feragat nedeniyle reddine karar verildii, yarg覺lamada iki taraf覺n esas dava hakk覺nda g繹sterdii iddia ve savunmalar覺n incelenmesine ve delillerin deerlendirilmesine ge癟ilmedii, ger癟ek anlamda tahkikat aamasma ge癟ilmedii, bu durumda yukar覺da a癟覺klanan maddi ve hukuki olgular 癟er癟evesinde “delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmedii” kabul edilerek Avukatl覺k
Asgari cret Tarifesinin 6. maddesine g繹re Tarife ile belirlenen maktu avukatl覺k 羹cretinin yar覺s覺na h羹kmedilmesi gerekirken, avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmemesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir.
Ne var ki bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden HUMKun 438/7. maddesi uyar覺nca h羹k羹m bozulmamak d羹zeltilerek onanmal覺d覺r. (Y. 21. HD. 11.2.2014, 2013/22383-2014/1999)

Dosya kapsam覺ndan 16.10.2012 tarihli 繹n inceleme durumas覺nda, davac覺 vekilinin bildirdii delillerin istenmesi i癟in, Mersin 9. Noterlii’ne, Mezitli Tapu M羹d羹rl羹羹’ne ve Mezitli Belediye Bakanl覺覺 襤mar ve ehircilik M羹d羹rl羹羹’ne m羹zekkereler yaz覺ld覺覺, Mersin 9. Noterlii ve Mezitli Belediye Bakanl覺覺 襤mar ve ehircilik M羹d羹rl羹羹’nce yaz覺lan m羹zekkerelere cevap verildii anla覺lm覺 olup, buna g繹re karar tarihinde y羹r羹rl羹kte bulunan Avukatl覺k Asgari cret Tarifesi’nin 6. maddesince davac覺 as覺llar覺n 1.3.2013 tarihli feragat beyanlar覺n覺n delillerin toplanmas覺na ilikin ara kararlan gereinin yerine getirilmesinden sonra ger癟eklemesi sebebiyle, daval覺 lehine tarife h羹k羹mleri ile belirlenen vekalet 羹cretinin tamam覺na h羹kmedilmesi gerekirken, yan覺lg覺l覺 gerek癟eyle yans覺na h羹kmedilmesi doru olmam覺 ise de, yap覺lan yanl覺l覺覺n giderilmesi, yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden, h羹km羹n HUMKn覺n 438/7. maddesi uyar覺nca aa覺daki ekilde d羹zeltilerek onanmas覺na karar vermek gerekmitir. (Y. 23. HD. 13.1.2014,2013/6639 – 2014/45)

Davac覺, sat覺n ald覺覺 dairenin ge癟 teslimi nedeniyle 7.500.00 TL kira tazminat覺n覺n tahsilini istemi, dava devam ederken 27.7.2011 tarihli 覺slah dilek癟esi ile talebini5.192.0 TL 覺slah ederek bu miktar 羹zerinden karar verilmesini istemi, mahkemece de davan覺n 覺slah gibi kabul羹 ile 5.192.00 TL nin tahsiline karar verilmitir. Islah taraflardan birinin usule ilikin bir ilemin k覺smen veya tamamen d羹zeltilmesine olanak tan覺yan bir yoldur. Dava konusu olayda olduu gibi davac覺n覺n talep sonucunu azaltabilmesi i癟in daval覺n覺n muvafakatine ihtiya癟 olmad覺覺 gibi 覺slah yoluna bavurmas覺na da gerek yoktur. Davac覺, talebini k覺smi feragat yolu ile daraltabilir. O halde dava deerinin azalt覺lmas覺, 覺slah kavram覺 kapsam覺nda deil davadan feragat m羹essesesi i癟erisinde m羹talaa edilebilir. yle ise mahkemece tahsiline karar verilen miktar覺n d覺覺ndaki k覺s覺m i癟in davas覺n覺n vekille takip eden daval覺 lehine vekalet 羹cretine h羹kmedilmemi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. Ne var ki bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden h羹km羹n d羹zeltilerek onanmas覺 usul羹n .438/7 maddesi gereidir. (Y. 13. HD. 26.3.2012, 2012/6884 – 2012/8293)

 

Beendim(2)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

8 + 3 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺