mraniye escort
escort bayan
Anayasa Mahkemesi'nin hakimlik m羹lakat s覺nav覺na ilikin karar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Anayasa Mahkemesi'nin hakimlik m羹lakat s覺nav覺na ilikin karar覺

15/10/2006 tarihinde yap覺lan 襤dari Yarg覺 H璽kim Adayl覺覺 yaz覺l覺 s覺nav覺nda 73,336 puan alarak baar覺l覺 olmas覺n覺n ard覺ndan 癟ar覺ld覺覺 28/12/2007 tarihli 襤dari Yarg覺 H璽kim Adayl覺覺 m羹lakat s覺nav覺nda 64 puan ald覺覺 i癟in baar覺s覺z say覺lan Ula Y覺lmaz,m羹lakat s覺nav覺nda baar覺s覺z say覺lmas覺nda an覺lan s覺nav覺n objektif kriterlere g繹re yap覺lmamas覺n覺n etkili olduunu ve deerlendirmenin hangi kriterlere g繹re yap覺ld覺覺n覺n a癟覺k olmad覺覺n覺 ileri s羹rerek 22/2/2008 tarihinde iptal davas覺 a癟m覺,

Ankara 7. 襤dare Mahkemesi,yap覺lan deerlendirmenin objektif deerlendirme 繹l癟羹lerine ayk覺r覺 olduu yolunda, davac覺n覺n iddias覺 d覺覺nda herhangi bir bilgi ve belge mevcut olmad覺覺, ayr覺ca m羹lakat覺n yukar覺da an覺lan Y繹netmelikte belirtilen ekil ve usule uygun olarak yap覺ld覺覺 hususlar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurulduunda, davac覺n覺n, m羹lakat s覺nav覺nda baar覺s覺z say覺lmas覺na ilikin ilem de hukuka ayk覺r覺l覺k bulunmad覺覺 gerek癟esiyle davay覺 reddetmitir.

襤dare mahkemesi karar覺 temyiz edilmi ancak karar Dan覺tayca onanm覺, bavurucunun karar d羹zeltme talebinin de reddedilmesi 羹zerine Ula Y覺lmaz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel bavuruda bulunmutur.

Anayasa mahkemesi,bavurucunun, yarg覺lama s羹resinin makul olmad覺覺na y繹nelik iddias覺n覺n kabul edilebilir olduuna karar vermi ise de,eitlik ilkesinin ihlal edildiine ve yarg覺laman覺n, sonucu itibar覺yla adil olmad覺覺na y繹nelik iddialar覺n覺n a癟覺k癟a dayanaktan yoksun olmas覺 nedeniylekabul edilemez olduuna karar vermitir.

Karar metni ;

Anayasa Mahkemesi Bakanl覺覺ndan:

B襤R襤NC襤 BLM KARAR
ULA YILMAZ BAVURUSU

Bavuru Numaras覺: 2013/2841
Karar Tarihi: 4/11/2015

I. BAVURUNUN KONUSU
1. Bavuru, 2007 y覺l覺nda yap覺lan 襤dari Yarg覺 H璽kim Adayl覺覺 M羹lakat S覺nav覺n覺n ve bu s覺navda baar覺s覺z say覺lmaya ilikin ilemin iptali istemiyle a癟覺lan davan覺n reddedilmesi nedeniyle eitlik ilkesi ile adil yarg覺lanma, etkili bavuru ve kamu hizmetine girme haklar覺n覺n ihlal edildii iddialar覺na ilikindir.
II. BAVURU SREC襤
2. Bavuru 29/04/2013 tarihinde Hatay 襤dare Mahkemesi vas覺tas覺yla yap覺lm覺t覺r. Dilek癟e ve eklerinin idari y繹nden yap覺lan 繹n incelemesi neticesinde bavurunun Komisyona sunulmas覺na engel tekil edecek bir eksikliinin bulunmad覺覺 tespit edilmitir.
3. Birinci B繹l羹m Birinci Komisyonunca 15/11/2013 tarihinde, kabul edilebilirlik incelemesinin B繹l羹m taraf覺ndan yap覺lmas覺na karar verilmitir.
4. B繹l羹m taraf覺ndan 7/1/2014 tarihinde, bavurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yap覺lmas覺na ve bavuru belgelerinin bir 繹rneinin g繹r羹 i癟in Adalet Bakanl覺覺na (Bakanl覺k) g繹nderilmesine karar verilmitir.
5. Bakanl覺覺n 6/1/2014 tarihli g繹r羹 yaz覺s覺, 10/1/2014 tarihinde bavurucuya tebli edilmitir. Bavurucu, Bakanl覺覺n g繹r羹羹ne kar覺 beyanlar覺n覺 i癟eren dilek癟esini 24/1/2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine sunmutur.
III. OLAY VE OLGULAR
A. Olaylar
6. Bavuru dilek癟esi ile bavuruya konu yarg覺lama dosyas覺 i癟eriinden tespit edilen ilgili olaylar 繹zetle 繹yledir:
7. Bavurucu 15/10/2006 tarihinde yap覺lan 襤dari Yarg覺 H璽kim Adayl覺覺 yaz覺l覺 s覺nav覺nda 73,336 puan alarak baar覺l覺 olmas覺n覺n ard覺ndan 癟ar覺ld覺覺 28/12/2007 tarihli 襤dari Yarg覺 H璽kim Adayl覺覺 m羹lakat s覺nav覺nda 64 puan ald覺覺 i癟in baar覺s覺z say覺lm覺t覺r.
8. Bavurucu, m羹lakat s覺nav覺nda baar覺s覺z say覺lmas覺nda an覺lan s覺nav覺n objektif kriterlere g繹re yap覺lmamas覺n覺n etkili olduunu ve deerlendirmenin hangi kriterlere g繹re yap覺ld覺覺n覺n a癟覺k olmad覺覺n覺 ileri s羹rerek 22/2/2008 tarihinde iptal davas覺 a癟m覺t覺r.
9. Ankara 7. 襤dare Mahkemesi 26/12/2008 tarihli ve E.2008/287, K.2008/2354 say覺l覺 karar覺 ile davan覺n reddine karar vermitir. Karar覺n ilgili k覺sm覺 繹yledir:
Dava dosyas覺n覺n incelenmesinden, 10.02.2006 tarihli 100 襤dari Yarg覺 Hakim Aday覺 al覺m ilan覺 羹zerine 15.10.2006 tarihinde yap覺lan 襤dari Yarg覺 Hakim Adayl覺覺 yaz覺l覺 s覺nav覺nda davac覺n覺n 73.336 puanla s覺nav覺 kazanarak baar覺l覺 say覺ld覺覺,
26.03.2007 tarihinde yap覺lan m羹lakat s覺nav覺n覺n Dan覺tay 襤dari Dava Daireleri Kurulunun y羹r羹tmeyi durdurma karar覺 羹zerine durdurularak yenileneceinin bildirildii, karar 羹zerine Y繹netmelikte gerekli d羹zenlemelerin yap覺lmas覺yla04.12.2007 tarih ve 26720 say覺l覺 Resmi Gazetede yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 5720 say覺l覺 Kanunun Ge癟ici 1. Maddesiyle getirilen d羹zenlemeyle 27-28.12.2007 tarihinde tekrar yap覺lan m羹lakat sonucunda 64.00 puan alarak baar覺s覺z say覺ld覺覺, an覺lan m羹lakat ve m羹lakatta baar覺s覺z say覺lmas覺na ilikin ilemlerin iptali istemiyle de bak覺lan davan覺n a癟覺ld覺覺 anla覺lmaktad覺r.
Uyumazl覺k konusu m羹lakat s覺nav覺nda adaylar覺n, genel davran覺覺 muhakeme, kavray覺 ve ifade yetenei ile meslee uygunluu ve temsil yeteneinin deerlendirilmesi y繹n羹nde her bir komisyon 羹yesinin ayr覺 ayr覺 s繹zl羹 deerlendirme formu haz覺rlad覺覺 ve baar覺 s覺ras覺n覺n buna g繹re belirlendii g繹r羹lmekle, m羹lakat s覺nav覺nda hukuka ayk覺r覺l覺k bulunmad覺覺 sonucuna var覺lm覺t覺r.
Olayda, davac覺n覺n, yaz覺l覺 s覺navda 73.336 puan ald覺覺 ve yap覺lan m羹lakat s覺nav tutanaklar覺ndan, davac覺 hakk覺nda m羹lakat komisyonu bakan ve 羹yelerince yukar覺da belirtilen kriterlere g繹re deerlendirme yap覺ld覺覺 ve 65, 64, 65, 67, 59, 61, 67 puan olarak ortalama 64 puanla deerlendirildii, 繹nceden belirlenen nesnel 繹l癟羹tler 癟er癟evesinde yap覺lan deerlendirmenin s羹bjektif olduunun kabul羹n羹 gerektiren bir durumun bulunmad覺覺 ve yaz覺l覺 s覺navda 73.336 puan alan davac覺n覺n salt m羹lakat s覺nav sonucuna g繹re baar覺s覺z duruma d羹羹r羹lmesinin de s繹z konusu olmad覺覺 anla覺lmaktad覺r.
Bu durumda yaz覺l覺 s覺navda 73.336 puan alarak baar覺l覺 oran davac覺n覺n, daval覺 idarece hakim aday覺 kadrosu ihtiyac覺m teminen yap覺lan m羹lakat s覺nav覺 sonucunda, komisyon 羹yelerince yap覺lan deerlendirmede ortalama 64 puan ald覺覺, bu puan覺n baar覺l覺 olabilmek i癟in ge癟erli olan puan覺n alt覺nda kald覺覺, yap覺lan deerlendirmenin objektif deerlendirme 繹l癟羹lerine ayk覺r覺 olduu yolunda, davac覺n覺n iddias覺 d覺覺nda herhangi bir bilgi ve belge mevcut olmad覺覺, ayr覺ca m羹lakat覺n yukar覺da an覺lan Y繹netmelikte belirtilen ekil ve usule uygun olarak yap覺ld覺覺 hususlar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurulduunda, davac覺n覺n, m羹lakat s覺nav覺nda baar覺s覺z say覺lmas覺na ilikin ilem de hukuka ayk覺r覺l覺k bulunmamaktad覺r.
10. Bavurucu taraf覺ndan temyiz edilen karar Dan覺tay Onikinci Dairesinin 6/3/2012 tarihli ve E.2009/5247, K.2012/1325 say覺l覺 karar覺 ile onanm覺t覺r.
11. Bavurucunun karar d羹zeltme talebi de ayn覺 Dairenin 7/11/2012 tarihli ve E.2012/7228, K.2012/7832 say覺l覺 karar覺 ile reddedilmi ve karar 1/4/2013 tarihinde bavurucuya tebli edilmitir
12. Bavurucu 29/4/2013 tarihinde bireysel bavuru yapm覺t覺r.
B. 襤lgili Hukuk
13. 24/2/1983 tarihli ve 2802 say覺l覺 H璽kimler ve Savc覺lar Kanunu’nun 8. maddesinin (覺) bendi 繹yledir:
Adayl覺a atanabilmek i癟in:
Yaz覺l覺 yar覺ma s覺nav覺 ile m羹lakatta baar覺 g繹stermek,
artt覺r.
14. 2802 say覺l覺 Kanun’un 9/A maddesinin beinci ve devam覺 f覺kralar覺 ise 繹yledir:
Yaz覺l覺 s覺navda y羹z tam puan 羹zerinden en az yetmi puan almak kayd覺yla en y羹ksek puan alandan balamak 羹zere, s覺nav il璽n覺nda belirtilen kadro say覺s覺n覺n iki kat覺 fazlas覺 m羹lakata 癟ar覺l覺r. Ancak baar覺 oran覺, il璽n edilen kadronun iki k覺t覺 fazlas覺n覺n alt覺nda olursa, sadece baar覺l覺 olanlar m羹l璽kata 癟ar覺l覺r. Bu ekilde 癟ar覺lan en d羹羹k puana sahip adayla ayn覺 puan覺 alanlar da m羹l璽kata al覺n覺r.
M羹l璽kat Kurulu; Adalet Bakanl覺覺 M羹stear覺 veya g繹revlendirecei M羹stear Yard覺mc覺s覺 bakanl覺覺nda, Tefti Kurulu Bakan覺, Ceza 襤leri, Hukuk 襤leri ve Personel Genel M羹d羹rleri ile T羹rkiye Adalet Akademisi Y繹netim Kurulunun her s覺nav i癟in kendi 羹yeleri aras覺ndan belirleyecei iki 羹ye olmak 羹zere toplam yedi 羹yeden oluur.
T羹rkiye Adalet Akademisi Y繹netim Kurulunda Yarg覺tay ve Dan覺tay mensubu birer 羹ye bulunmas覺 halinde bu 羹yeler M羹l璽kat Kurulunda as覺l 羹ye olarak g繹revlendirilir.
T羹rkiye Adalet Akademisi Y繹netim Kurulunda Yarg覺tay ve Dan覺tay mensubu 羹ye say覺s覺 birden fazla ise, Yarg覺tay kontenjan覺 i癟in Yarg覺tay mensuplar覺 aras覺ndan, Dan覺tay kontenjan覺 i癟in Dan覺tay mensuplar覺 aras覺ndan; Yarg覺tay veya Dan覺tay mensubu 羹yelerden birinin ya da her ikisinin bulunmamas覺 imlinde ise Y繹netim Kurulunun dier 羹yeleri aras覺ndan gizli oyla se癟im yap覺l覺r.
As覺l 羹yelerin hukuk簾 veya fiil簾 sebeplerle kat覺lamamalar覺 halinde; Tefti Kurulu Bakan覺, Ceza 襤leri, Hukuk 襤leri ve Personel Genel M羹d羹rlerinin yerine vek璽let edenler, T羹rkiye Adalet Akademisi Y繹netim Kurulundan kat覺lacak 羹yelerin yerine ise, Y繹netim Kurulunun kendi 羹yeleri aras覺ndan her biri i癟in ayr覺 ayr覺 gizli oyla belirleyecei yedek 羹yeler M羹l璽kat Kuruluna kat覺l覺r.
M羹l璽kat, ilgilinin;
a) Muhakeme g羹c羹n羹n,
b) Bir konuyu kavray覺p 繹zetleme ve ifade yeteneinin,
c) Genel ve fizik簾 g繹r羹n羹m羹n羹n, davran覺 ve tepkilerinin meslee uygunluunun ve liyakatinin,
d) Yetenek ve k羹lt羹r羹n羹n,
e) ada bilimsel ve teknolojik gelimelere a癟覺kl覺覺n覺n,
puan vermek suretiyle deerlendirilmesi y繹ntemidir.
M羹簾璽kat, yukar覺daki bentlerde yaz覺l覺 繹zellikler herbiri yirmier puan 羹zerinden deerlendirilerek yap覺l覺r. M羹l璽kat Kurulunun her bir 羹yesi taraf覺ndan verilen puanlar ayr覺 ayr覺 tutanaa ge癟irilir. Baar覺l覺 say覺lmak i癟in, 羹yelerin y羹z tam puan 羹zerinden verdikleri notlar覺n aritmetik ortalamas覺n覺n en az yetmi olmas覺 artt覺r.
M羹l璽kat somcu en y羹ksek puan alandan balamak 羹zere s覺raya konularak m羹l璽kat baar覺 listesi haz覺rlan覺r ve bu listenin alt覺 M羹l璽kat Kurulu taraf覺ndan imzalanarak Personel Genel M羹d羹rl羹羹ne teslim edilir.
Yaz覺l覺 yar覺ma s覺nav覺na kat覺lmayanlar覺n mazeretleri kabul edilmez. Mazereti sebebiyle m羹l璽kata kat覺lamayanlar覺n m羹racaat覺 羹zerine M羹l璽kat Kurulunca mazeretlerinin kabul羹ne karar verildii takdirde m羹l璽kat yeri ile g羹n羹 tespit edilir ve ilgili m羹l璽kata 癟ar覺l覺r. Mazeret bildirenlerin mazereti M羹l璽kat Kurulunca reddedilir veya kabul edilmekle birlikte verilen s羹re i癟inde m羹l璽kata kat覺lmazsa baar覺s覺z say覺l覺r.
15. Anayasa Mahkemesinin konuya ilikin 18/5/2011 tarihli ve E.2008/7, K.2011/80 say覺l覺 karar覺n覺n ilgili k覺sm覺 繹yledir:
“… Dava konusu onuncu f覺krada kanun koyucu, yaz覺l覺 s覺nav覺 kazan覺p m羹lakata girecek adaylar覺n hangi 繹zelliklerinin deerlendirmeye tabi tutulaca覺m belirlemitir. Buna g繹re, yaz覺l覺 yar覺ma s覺nav覺nda baar覺l覺 olanlar覺n t璽bi tutulaca覺 m羹l璽kat, ilgilinin muhakeme g羹c羹, bir konuyu kavray覺p 繹zetleme ve ifade yetenei, genel ve fiziki g繹r羹n羹m羹n羹n, davran覺 ve tepkilerinin meslee uygunluu ve liyakati ile yetenek ve k羹lt羹r羹n羹n, 癟ada, bilimsel ve teknolojik gelimelere a癟覺kl覺覺n puan vermek suretiyle deerlendirilmesi y繹ntemi olarak tan覺mlanm覺t覺r. Yaz覺l覺 yar覺ma s覺nav覺nda ilgililerin genel yetenek ve genel k羹lt羹r seviyeleri ile alan bilgisi d羹zeyleri 繹l癟羹ld羹羹nden m羹l璽katta bilgilerinin yeniden 繹l癟羹lmesi yerine dava konusu f覺krada belirtilen hususlarda deerlendirmeye tabi tutulmas覺, m羹lakat覺n yap覺l覺 amac覺na uygunluk ta覺maktad覺r.
Nitekim, Birlemi Milletler Yarg覺 Ba覺ms覺zl覺覺n覺n Temel 襤lkelerinden yeterlik, se癟im ve eitim bal覺kl覺 10. maddesinde, h璽kimlik mesleine yeterli hukuk eitimi g繹rm羹 yetenekli ve kiilikli bireylerin se癟ilmesi, 13. maddesinde de h璽kimlik s覺fat覺n覺n kazan覺lmas覺n覺n objektif esaslara, 繹zellikle kiilik, yetenek ve tecr羹beye dayand覺r覺lmas覺 gerektii vurgulanm覺t覺r.
H璽kimlik ve savc覺l覺k mesleine se癟imde; muhakeme g羹c羹n羹n, karar vermek veya iddiada bulunmak i癟in bir konuyu kavray覺p iddianame veya karar ekline getirerek 繹zetleme yeteneinin, meslein temsilinde fiziki g繹r羹n羹m ve davran覺lar覺 ile olaylara verilen tepkinin, meslein kariyer meslek olmas覺 nedeniyle temsilde 癟ada bilimsel ve teknolojik gelimelere a癟覺k ve k羹lt羹rl羹 olman覺n 繹l癟羹lmesi doald覺r. Genel idari hizmetler s覺n覺f覺nda yer almakla birlikte ileride h璽kim ve savc覺 olacak adaylar覺n m羹lakatlar覺na ilikin dava konusu kuralda belirlenen bu 繹l癟羹tlerin hukuk devletine ayk覺r覺 bir y繹n羹 bulunmamaktad覺r.
Dava konusu onbirinci f覺kran覺n birinci c羹mlesinde de aday覺n m羹lakatta onuncu f覺krada belirtilen 繹zelliklerinden her birinin yirmibeer puan 羹zerinden, eit oranda deerlendirmeye tabi tutulaca覺, ilgililer i癟in ayr覺 ayr覺 tutanak d羹zenlenecei ve m羹l璽katta baar覺l覺 say覺lmak i癟in 羹yelerin her birinin verdikleri puanlar覺n aritmetik ortalamas覺n覺n, y羹z puan 羹zerinden en az yetmi olmas覺 gerektii belirtilerek, m羹l璽kattaki kriterlerin a覺rl覺klar覺 ve deerlendirme esaslar覺 somut ve objektif kurallara baland覺覺 anla覺ld覺覺ndan, herhangi bir belirsizlikten s繹z edilemez.
Anayasa’n覺n 138. maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺nda yer alan h羹k羹m, somut yarg覺 kararlar覺na ilikindir. Yasama organ覺, anayasal ilkeleri g繹z 繹n羹nde bulundurarak soyut, genel ve objektif kanuni d羹zenlemeler yapma yetkisine her zaman sahiptir. Kanun koyucunun bu nitelikte yapt覺覺 d羹zenlemeler yarg覺 kararlar覺n覺n etkisizletirilmesi olarak nitelendirilemez.
A癟覺klanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’n覺n 2. ve 138. maddelerine ayk覺r覺 deildir. 襤ptal istemlerinin reddi gerekir.
Kurallar覺n, Anayasa’n覺n 11. maddesiyle ilgisi g繹r羹lmemitir.
IV. 襤NCELEME VE GEREKE
16. Mahkemenin 4/11/2015 tarihinde yapm覺 olduu toplant覺da bavurucunun 29/4/2013 tarihli ve 2013/2841 numaral覺 bireysel bavurusu incelenip gerei d羹羹n羹ld羹:
A. Bavurucunun 襤ddialar覺
17. Bavurucu, 2007 y覺l覺nda kat覺ld覺覺 襤dari Yarg覺 H璽kim Adayl覺覺 M羹lakat Smav覺nda baar覺s覺z say覺lmas覺na ilikin ilemin hukuka ayk覺r覺 olduunu, deerlendirmenin hangi kriterlere g繹re yap覺ld覺覺n覺n belli olmad覺覺n覺, s羹bjektif hareket edildiini, an覺lan ilemin iptali istemiyle a癟覺lan davada verilen h羹km羹n gerek癟esinin anla覺lmaz olduunu, Mahkeme karar覺nda iddialar覺n覺 destekleyen bilgi ve belge sunmad覺覺ndan bahsedildiini ancak m羹lakat s覺nav覺na ilikin bir bilgi ve belge sunma imk璽n覺n覺n bulunmad覺覺n覺, s覺nav覺n yap覺l覺 ekli itibar覺yla etkili bir ekilde hak arama 繹zg羹rl羹羹n羹n engellendiini, yarg覺laman覺n makul say覺lamayacak bir s羹rede tamamland覺覺n覺, kamu hizmetine girme hakk覺n覺n elinden al覺nd覺覺n覺, m羹lakat heyetinin oluumu nedeniyle siyasi etkilere a癟覺k olduunu ve deerlendirmesini siyasi kriterler 羹zerinden yap覺ld覺覺n覺 belirterek Anayasan覺n 10. maddesinde 繹ng繹r羹len eitlik ilkesinin, 36. maddesinde d羹zenlenen adil yarg覺lanma hakk覺n覺n, 40. maddesinde d羹zenlenen etkili bavuru hakk覺n覺n ve 70. maddesinde d羹zenlenen kamu hizmetine girme hakk覺n覺n ihlal edildiini ileri s羹rm羹, meslee al覺nmama nedeniyle maruz kald覺覺 maddi zararlara ve m羹lakat s覺nav覺nda baar覺s覺z say覺lmas覺 nedeniyle maruz kald覺覺 manevi zararlara kar覺l覺k tazminat talebinde bulunmutur.
B. Deerlendirme
18. Anayasa Mahkemesi, olaylar覺n bavurucu taraf覺ndan yap覺lan hukuki nitelendirmesi ile bal覺 olmay覺p olay ve olgular覺n hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, 禮 16). Bavurucu; kendisine ayr覺mc覺l覺k yap覺ld覺覺ndan, yarg覺laman覺n adil yap覺lmad覺覺ndan ve davan覺n makul s羹rede sonu癟land覺r覺lmad覺覺ndan ik璽yet etmektedir. Bu nedenle bavurunun; eitlik ilkesinin ihlali iddias覺, yarg覺laman覺n sonucu itibar覺yla adil olmad覺覺 ve makul s羹rede yarg覺lanma hakk覺n覺n ihlali iddias覺 bal覺klar覺 alt覺nda deerlendirilmesi gerekmitir.
1. Kabul Edilebilirlik Y繹n羹nden
a. Eitlik 襤lkesinin 襤hlali 襤ddias覺
19. Bavurucu, m羹lakat heyetinin oluumu nedeniyle siyasi etkilere a癟覺k olduunu ve heyet taraf覺ndan ger癟ekletirilen deerlendirmesinin siyasi kriterler 羹zerinden yap覺ld覺覺n覺 belirterek Anayasan覺n 10. maddesinde d羹zenlenen eitlik ilkesinin ihlal edildiini ileri s羹rm羹t羹r.
20. Anayasanm 148. maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺 ile 30/11/2011 tarihli ve 6216 say覺l覺 Anayasa Mahkemesinin Kuruluu ve Yarg覺lama Usulleri Hakk覺nda Kanunun 45. maddesinin (1) numaral覺 f覺kras覺 h羹k羹mlerine g繹re Anayasa Mahkemesine yap覺lan bir bireysel bavurunun esas覺n覺n incelenebilmesi i癟in kamu g羹c羹 taraf覺ndan m羹dahale edildii iddia edilen hakk覺n Anayasada g羹vence alt覺na al覺nm覺 olmas覺n覺n yan覺 s覺ra Avrupa 襤nsan Haklar覺 S繹zlemesi (S繹zleme) ve T羹rkiyenin taraf olduu ek protokollerinin kapsam覺na da girmesi gerekir. Bir baka ifadeyle Anayasa ve S繹zlemenin ortak koruma alan覺 d覺覺nda kalan bir hak ihlali iddias覺n覺 i癟eren bavurunun kabul edilebilir olduuna karar verilmesi m羹mk羹n deildir (Onurhan Solmaz, B. No: 2012/1049, 26/3/2013, 禮 18). Bu nedenle, bireysel bavuru kapsam覺ndaki haklar覺n i癟eriinin tespit edilmesinde Anayasa ve S繹zleme h羹k羹mlerinin birlikte deerlendirilmesi ve ortak koruma alan覺n覺n tespit edilmesi gerekir.
21. Anayasanm Kanun 繹n羹nde eitlik kenar bal覺kl覺 10. maddesinin birinci ve beinci f覺kralar覺 繹yledir:
Herkes, dil, 覺rk, renk, cinsiyet, siyasi d羹羹nce, felsefi inan癟, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay覺r覺m g繹zetilmeksizin kanun 繹n羹nde eittir.
Devlet organlar覺 ve idare makamlar覺 b羹t羹n ilemlerinde kanun 繹n羹nde eitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad覺rlar.
22. S繹zlemenin Ayr覺mc覺l覺k yasa覺 kenar bal覺kl覺 14. maddesi 繹yledir:
“Bu S繹zleme de tan覺nan hak ve 繹zg羹rl羹klerden yararlanma, cinsiyet, 覺rk, renk, dil, din, siyasal veya dier kanaatler, ulusal veya toplumsal k繹ken, ulusal bir az覺nl覺a aidiyet, servet, doum bata olmak 羹zere herhangi baka bir duruma dayal覺 hi癟bir ayr覺mc覺l覺k g繹zetilmeksizin salanmal覺d覺r.
23. Yukar覺da yer verilen h羹k羹mler g繹z 繹n羹nde bulundurulduunda, bavurucunun ayr覺mc覺l覺k yasa覺 kapsam覺nda incelenmesi gereken iddias覺n覺n, soyut olarak deerlendirilmesi m羹mk羹n olmay覺p Anayasa ve S繹zleme kapsam覺nda yer alan dier temel hak ve 繹zg羹rl羹klerle balant覺l覺 olarak ele al覺nmas覺 gerekir (Onurhan Solmaz, 禮 33).
24. Bununla birlikte bireysel bavuru incelemesinde ayr覺mc覺l覺k yasa覺n覺n ba覺ms覺z bir koruma ilevinin olmamas覺, bu yasa覺n geniletici bir yoruma tabi tutulmas覺na engel tekil etmemektedir. Anayasal bir hakk覺n ihlal edildii iddias覺 tek ba覺na incelendiinde o hakk覺n ihlal edilmedii kanaatine var覺labilirse de bu durum, o hakka ilikin ayr覺mc覺 bir uygulaman覺n incelenmesine engel deildir. Bu 癟er癟evede, ilgili temel hak ve 繹zg羹rl羹k ihlal edilmemi olsa da o hakla ilgili bir konuda sergilenen ayr覺mc覺 tutumun, Anayasanm 10. maddesini ihlal ettii sonucuna ula覺labilir (襤hsan Asutay, B. No: 2012/606, 20/2/2014, 禮 48).
25. Ayr覺mc覺l覺k yasa覺n覺n ihlal edilip edilmediinin tart覺覺labilmesi i癟in kural olarak hem kiinin hangi temel hak ve 繹zg羹rl羹羹 konusunda hem de hangi temele dayal覺 olarak ayr覺mc覺l覺a maruz kald覺覺n覺n tespit edilmesi gerekir. Ay覺r覺mc覺l覺k iddias覺n覺n ciddiye al覺nabilmesi i癟in bavurucunun, kendisiyle benzer durumdaki baka kiilere yap覺lan muamele ile kendisine yap覺lan muamele aras覺nda bir farkl覺l覺覺n bulunduunu ifade etmesi yeterli olmay覺p ayr覺ca bu farkl覺l覺覺n meru bir temeli olmaks覺z覺n 覺rk, renk, cinsiyet, din, dil vb. bir ayr覺mc覺l覺k temeline dayand覺覺n覺 makul delillerle ortaya koymas覺 gerekir.
26. Somut olayda bavurucu taraf覺ndan, girdii h璽kim adayl覺覺 m羹lakat s覺nav覺nda oluturulan m羹lakat heyetinin siyasi etkilere a癟覺k olduunu ve deerlendirilmesinin siyasi kriterler 羹zerinden yap覺ld覺覺 belirtilmi olmakla beraber kendisine hangi temele dayal覺 olarak ay覺r覺mc覺l覺k yap覺ld覺覺na ilikin bir beyanda bulunmam覺t覺r. Belirtilen iddias覺n覺 temellendirecek herhangi bir somut bulgu ve kan覺t da sunmam覺 olduu g繹r羹ld羹羹nden bavurunun bu k覺sm覺n覺n a癟覺k癟a dayanaktan yoksun olmas覺 nedeniyle kabul edilemez olduuna karar verilmesi gerekir.
b. Yarg覺laman覺n Sonucu 襤tibar覺yla Adil Olmad覺覺 襤ddias覺
27. Bavurucu, s覺navda baar覺s覺z say覺lmas覺na ilikin ilemin hukuka ayk覺r覺 olduunu, deerlendirmenin hangi kriterlere g繹re yap覺ld覺覺n覺n belli olmad覺覺n覺, s羹bjektif esaslara g繹re hareket edildiini, an覺lan ilemin iptali istemiyle a癟覺lan davada verilen h羹km羹n gerek癟esinin anla覺lmaz olduunu, Mahkeme karar覺nda iddialar覺n覺 destekleyen bilgi ve belge sunmad覺覺ndan bahsedildiini ancak m羹lakat s覺nav覺na ilikin bir bilgi ve belge sunma imk璽n覺n覺n bulunmad覺覺n覺 ve s覺nav覺n yap覺l覺 ekli itibar覺yla etkili bir ekilde hak arama 繹zg羹rl羹羹n羹n engellendiini ileri s羹rm羹t羹r.
28. Bakanl覺k g繹r羹羹nde bavuruya konu kararda, m羹lakat s覺nav覺nda adaylar覺n genel davran覺覺; muhakeme, kavray覺 ve ifade yetenei ile meslee uygunluu ve temsil yeteneinin deerlendirilmesi y繹n羹nde her bir komisyon 羹yesinin ayr覺 ayr覺 s繹zl羹 deerlendirme formu haz覺rlad覺覺 ve baar覺 s覺ras覺n覺n buna g繹re belirlendiinin tespit edildii; yarg覺lamada hi癟bir keyf簾lik emaresi g繹r羹lmedii, bavurucunun iddialar覺n覺n mahkemece deerlendirildii ve yarg覺lama s羹reci boyunca bavurucunun g繹r羹lerini sunma imk璽n覺 bulduu, bunun yan覺nda yarg覺laman覺n usul artlar覺na ve hukuka uygun olarak ger癟ekletirilmediine ve bavurucunun kendi delillerini ve iddialar覺n覺 sunma f覺rsat覺 bulamad覺覺na dair a癟覺k bir bulgu saptanmad覺覺, Derece Mahkemesinin, ilgili hukuku yorumlamas覺nda ve delilleri takdirinde keyf簾lik bulunmad覺覺 y繹n羹nde g繹r羹 bildirmitir.
29. Bavurucu, kar覺 beyanlar覺n覺 sunduu dilek癟esinde, bavuru formundaki iddialar覺n覺 tekrarlam覺t覺r.
30. Anayasan覺n 148. maddesinin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺 繹yledir:
Bireysel bavuruda, kanun yolunda g繹zetilmesi gereken hususlarda
inceleme yap覺lamaz.
31. 6216 say覺l覺 Kanunun 48. maddesinin (2) numaral覺 f覺kras覺 繹yledir:
Mahkeme, … a癟覺k癟a dayanaktan yoksun bavurular覺n kabul edilemezliine
karar verebilir.
32. 6216 say覺l覺 Kanunun 48. maddesinin (2) numaral覺 f覺kras覺nda a癟覺k癟a dayanaktan yoksun bavurular覺n Mahkemece kabul edilemezliine karar verilebilecei belirtilmitir. Anayasan覺n 148. maddesinin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺nda ise a癟覺k癟a dayanaktan yoksun bavurular kapsam覺nda deerlendirilen kanun yolunda g繹zetilmesi gereken hususlara ilikin ik璽yetlerin bireysel bavuruda incelenemeyecei kurala balanm覺t覺r.
33. An覺lan kurallar uyar覺nca ilke olarak derece mahkemeleri 繹n羹nde dava konusu yap覺lm覺 maddi olay ve olgular覺n kan覺tlanmas覺, delillerin deerlendirilmesi, hukuk kurallar覺n覺n yorumlanmas覺 ve uygulanmas覺 ile derece mahkemelerince uyumazl覺kla ilgili var覺lan sonucun esas y繹n羹nden adil olup olmamas覺 bireysel bavuru incelemesine konu olamaz. Bunun tek istisnas覺, derece mahkemelerinin tespit ve sonu癟lar覺n覺n adaleti ve saduyuyu hi癟e sayan tarzda bariz takdir hatas覺 veya a癟覺k keyf簾lik i癟ermesi ve bu durumun kendiliinden bireysel bavuru kapsam覺ndaki hak ve 繹zg羹rl羹kleri ihlal etmi olmas覺d覺r. Bu 癟er癟evede, kanun yolu ik璽yeti niteliindeki bavurular, bariz takdir hatas覺 veya a癟覺k keyf簾lik bulunmad覺k癟a Anayasa Mahkemesince incelenemez (Necati G羹nd羹z ve Recep G羹nd羹z, B. No: 2012/1027, 12/2/2013, 禮 26).
34. Anayasan覺n Hak arama h羹rriyeti kenar bal覺kl覺 36. maddesinin birinci f覺kras覺 繹yledir:
Herkes, meru vas覺ta ve yollardan faydalanmak suretiyle yarg覺 mercileri 繹n羹nde davac覺 veya daval覺 olarak iddia ve savunma ile adil yarg覺lanma hakk覺na sahiptir.
35. S繹zlemenin Adil yarg覺lanma hakk覺 kenar bal覺kl覺 6. maddesinin (1) numaral覺 f覺kras覺 繹yledir:
Herkes medeni hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri ile ilgili uyumazl覺klar ya da cezai alanda kendisine y繹neltilen su癟lamalar konusunda karar verecek olan, kanunla kurulmu ba覺ms覺z ve tarafs覺z bir mahkeme taraf覺ndan davas覺n覺n makul bir s羹re i癟inde, hakkaniyete uygun ve a癟覺k olarak g繹r羹lmesini istemek hakk覺na sahiptir. …
36. Anayasan覺n 36. maddesinin birinci f覺kras覺nda herkesin meru vas覺ta ve yollardan faydalanmak suretiyle yarg覺 mercileri 繹n羹nde davac覺 veya daval覺 olarak iddia ve savunma ile adil yarg覺lanma hakk覺na sahip olduu belirtilmitir. Maddede ge癟en adil yarg覺lanma hakk覺n覺n kapsam覺 Anayasada a癟覺k bir ekilde d羹zenlenmediinden bu hakk覺n kapsam ve i癟eriinin, S繹zlemenin Adil yarg覺lanma hakk覺 kenar bal覺kl覺 6. maddesi 癟er癟evesinde belirlenmesi gerekir (Onurhan Solmaz, 禮 22).
37. Adil yarg覺lanma hakk覺; bireylere dava sonucunda verilen karar覺n deil, yarg覺lama s羹recinin ve usul羹n羹n adil olup olmad覺覺n覺 denetletme imk璽n覺 verir. Bu nedenle bireysel bavuruda adil yarg覺lanmaya ilikin ik璽yetlerin incelenebilmesi i癟in bavurucunun yarg覺lama s羹recinde haklar覺na sayg覺 g繹sterilmediine; bu 癟er癟evede yarg覺lama s羹recinde kar覺 taraf覺n sunduu deliller ve g繹r羹lerden bilgi sahibi olamad覺覺na veya bunlara etkili bir ekilde itiraz etme f覺rsat覺 bulamad覺覺na, kendi delillerini ve iddialar覺n覺 sunamad覺覺na ya da uyumazl覺覺n 癟繹z羹me kavuturulmas覺yla ilgili iddialar覺n覺n derece mahkemesi taraf覺ndan dinlenmediine veya karar覺n gerek癟esiz olduu gibi mahkeme karar覺n覺n oluumuna sebep olan unsurlardan deerlendirmeye al覺nmam覺 eksiklik, ihmal ya da a癟覺k keyf簾lie ilikin bir bilgi ya da belge sunmu olmas覺 gerekir (Nadi Karako癟, B. No: 2013/2767,2/10/2013, 禮 22).
38. Avrupa 襤nsan Haklar覺 Mahkemesi (A襤HM), S繹zleme ile g羹vence alt覺na alman hak ve y羹k羹ml羹l羹klere halel getirmedik癟e i癟 hukuktaki mahkemeler taraf覺ndan yap覺ld覺覺 iddia edilen olay ve hukuk hatalar覺n覺 incelemenin kendi g繹revi olmad覺覺n覺, kararlar覺nda bir yerel mahkemenin u veya bu ekilde karar vermesine neden olan unsurlar hakk覺nda deerlendirme yapma yetkisi bulunmad覺覺n覺 zira bunun kendisini 羹癟羹nc羹 ya da d繹rd羹nc羹 derece yarg覺 organ覺 olarak g繹rmesi anlam覺na geleceini ifade etmitir (Kemmache/Fransa, B. No: 14992/89, 2/11/1993). Ancak i癟 hukukun yorum ve uygulamas覺n覺n, Mahkemenin i癟tihatlar覺 覺覺覺nda yorumlanan S繹zleme ilkeleri ile uyumlu olup olmad覺覺n覺n deerlendirilmesi i癟in A襤HMin l羹zumlu olduunu da belirtmektedir (Scordina/襤talya, B. No: 36813/97,26/3/2006, 禮禮 190,191).
39. Anayasan覺n 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri belirlilikt襤r. Bu ilkeye g繹re, yasal d羹zenlemelerin hem kiiler hem de idare y繹n羹nden herhangi bir duraksamaya ve kukuya yer vermeyecek ekilde a癟覺k, net, anla覺l覺r ve uygulanabilir olmas覺 ayr覺ca kamu otoritelerinin keyf簾 uygulamalar覺na kar覺 koruyucu birtak覺m g羹venceler i癟ermesi gereklidir. Belirlilik ilkesi hukuksal g羹venlikle balant覺l覺 olup birey, belirli bir kesinlik i癟inde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yapt覺r覺m覺n veya sonucun baland覺覺n覺, bunlar覺n idareye hangi m羹dahale yetkisini dourduunu, kanundan 繹renebilme imk璽n覺na sahip olmal覺d覺r. Birey, ancak bu durumda kendisine d羹en y羹k羹ml羹l羹kleri 繹ng繹r羹p davran覺lar覺m d羹zenleyebilir. Hukuk g羹venlii, kurallar覺n 繹ng繹r羹lebilir olmas覺n覺, bireylerin t羹m eylem ve ilemlerinde devlete g羹ven duyabilmesini, devletin de kanuni d羹zenlemelerde bu g羹ven duygusunu zedeleyici y繹ntemlerden ka癟覺nmas覺n覺 gerekli k覺lar (Abdulhalim Karavil, B. No: 2013/849, 15/4/2013, 禮 34).
40. Bavuru konusu olayda bavurucu, kat覺ld覺覺 m羹lakat s覺nav覺nda baar覺s覺z say覺lmas覺 羹zerine m羹lakat s覺nav覺n覺n ve baar覺s覺z say覺lmas覺 ileminin iptali istemiyle Ankara
7. 襤dare Mahkemesinde dava a癟m覺; Mahkeme, 2802 say覺l覺 Kanunun 9/A maddesi uyar覺nca m羹lakat s覺nav覺nda adaylar覺n genel davran覺覺, muhakeme, kavray覺 ve ifade yetenei ile meslee uygunluu ve temsil yeteneinin deerlendirilmesi y繹n羹nde her bir komisyon 羹yesinin ayr覺 ayr覺 s繹zl羹 deerlendirme formu haz覺rlad覺覺n覺 ve baar覺 s覺ras覺n覺n buna g繹re belirlendiini, bavurucunun iddias覺 d覺覺nda yap覺lan deerlendirmenin s羹bjektif olduunun kabul羹n羹 gerektiren bir durumun bulunmad覺覺n覺 ifade ederek davan覺n reddine karar vermitir.
41. Somut olayda uygulanan 2802 say覺l覺 Kanunun 9/A maddesinin onuncu f覺kras覺 ile on birinci f覺kras覺n覺n birinci c羹mlesinin iptali istemiyle a癟覺lan davada Anayasa Mahkemesi; onuncu f覺krada kanun koyucunun, yaz覺l覺 s覺nav覺 kazan覺p m羹lakata girecek adaylar覺n hangi 繹zelliklerinin deerlendirmeye tabi tutulaca覺n覺 belirlediini; yaz覺l覺 yar覺ma s覺nav覺nda baar覺l覺 olanlar覺n t璽bi tutulaca覺 m羹l璽kat覺n, ilgilinin muhakeme g羹c羹, bir konuyu kavray覺p 繹zetleme ve ifade yetenei, genel ve fiziki g繹r羹n羹m羹n羹n, davran覺 ve tepkilerinin meslee uygunluu ve liyakati ile yetenek ve k羹lt羹r羹n羹n 癟ada, bilimsel ve teknolojik gelimelere a癟覺kl覺覺n覺n puan vermek suretiyle deerlendirilmesi y繹ntemi olarak tan覺mland覺覺n覺; h璽kimlik ve savc覺l覺k mesleine se癟imde muhakeme g羹c羹n羹n, karar vermek veya iddiada bulunmak i癟in bir konuyu kavray覺p iddianame veya karar ekline getirerek 繹zetleme yeteneinin, meslein temsilinde fiziki g繹r羹n羹m ve davran覺lar覺 ile olaylara verilen tepkinin, meslein kariyer meslek olmas覺 nedeniyle temsilde 癟ada bilimsel ve teknolojik gelimelere a癟覺k ve k羹lt羹rl羹 olman覺n 繹l癟羹lmesinin doal olduunu, h璽kim ve savc覺 olacak adaylar覺n m羹lakatlar覺na ilikin dava konusu kuralda belirlenen bu 繹l癟羹tlerin hukuk devletine ayk覺r覺 bir y繹n羹n羹n bulunmad覺覺n覺 ifade etmitir (bkz. 禮 15).
42. Anayasa Mahkemesi on birinci f覺kran覺n birinci c羹mlesinde de aday覺n m羹lakatta onuncu f覺krada belirtilen 繹zelliklerinden her birinin yirmi beer puan 羹zerinden, eit oranda deerlendirmeye tabi tutulaca覺, ilgililer i癟in ayr覺 ayr覺 tutanak d羹zenlenecei ve m羹l璽katta baar覺l覺 say覺lmak i癟in 羹yelerin her birinin verdikleri puanlar覺n aritmetik ortalamas覺n覺n, y羹z puan 羹zerinden en az yetmi olmas覺 gerektii belirtilmitir. Ayr覺ca m羹l璽kattaki kriterlerin a覺rl覺klar覺n覺n ve deerlendirme esaslar覺n覺n somut ve objektif kurallara baland覺覺n覺 belirterek kuralda belirsizlikten s繹z edilemeyeceini karar alt覺na alm覺t覺r (bkz. 禮 15).
43. Mahkemenin gerek癟esi ve bavurucunun iddialar覺 incelendiinde davan覺n konusunun; bavurucunun kat覺ld覺覺 m羹lakat s覺nav覺n覺n ve m羹lakat s覺nav覺nda baar覺s覺z say覺lmas覺 ileminin iptali istemi olduu, bu kapsamda iddialar覺n 繹z羹n羹n derece Mahkemesi taraf覺ndan delillerin ve mevzuat覺n deerlendirilmesinde ve yorumlanmas覺nda isabet olmad覺覺na ve esas itibar覺yla yarg覺laman覺n sonucunun hukuka ayk覺r覺l覺k tekil ettiine ilikin olduu anla覺lmaktad覺r,
44. Davran覺 ve d羹羹ncelere ilikin bilgi edinme amac覺yla bir kiiyle yap覺lan sorulu cevapl覺 olan m羹lakat; yaz覺l覺 s覺nav覺 tamamlay覺c覺 nitelikte ve liyakati 繹l癟mek, aday覺n meslee uygun yetenee ve k羹lt羹rel birikime sahip olup olmad覺覺n覺 belirlemek amac覺yla yap覺lmaktad覺r. Bu kapsamda yap覺lacak bir m羹lakat覺n nesnel olduunun kabul edilebilmesi i癟in ne ekilde uygulanaca覺na ilikin hususlar覺 ve deerlendirme esaslar覺n覺 i癟eren bir y繹ntemin d羹zenlenmesi gerekmektedir (Dan覺tay 襤dari Dava Daireleri Kurulu, E.2009/1089, K.2013/730, 28/12/2013).
45. 2802 say覺l覺 Kanunun 9/A maddesinde m羹lakat, ilgilinin; muhakeme g羹c羹n羹n, bir konuyu kavray覺p 繹zetleme ve ifade yeteneinin, genel ve fiziki g繹r羹n羹m羹n羹n, davran覺 ve tepkilerinin meslee uygunluunun ve liyakatinin, yetenek ve k羹lt羹r羹n羹n, 癟ada bilimsel ve teknolojik gelimelere a癟覺kl覺覺n覺n puan verilmek suretiyle deerlendirilmesi y繹ntemi olarak tan覺mlanm覺; maddenin devam覺nda, m羹lakat覺n an覺lan bentlerde yaz覺l覺 繹zelliklerin her birinin yirmier puan 羹zerinden deerlendirilerek yap覺laca覺, m羹lakat kurulunun her bir 羹yesi taraf覺ndan verilen puanlar覺n ayr覺 ayr覺 tutanaa ge癟irilecei d羹zenlemesine yer verilmek suretiyle m羹lakat覺n yap覺l覺覺na ve deerlendirme ekline ilikin 繹l癟羹tler belirlenmitir.
46. 2802 say覺l覺 Kanunun 9/A maddesinin onuncu ve on birinci f覺kralar覺 ile bu kurallar覺n iptali istemiyle a癟覺lan dava 羹zerine verilen Anayasa Mahkemesi karar覺 bir arada deerlendirildiinde; bavurucunun belirli bir kesinlik i癟inde, m羹lakat s覺nav覺n覺n yap覺l覺 ekli, puanlamas覺, baar覺 deerlendirmesi ve sonucunu 繹nceden 繹ng繹rebildii, buna g繹re davran覺lar覺n覺 d羹zenleyebildii, dier taraftan da an覺lan kanuni d羹zenlemelerin bavurucunun devlete olan g羹ven duygusunu zedeleyici nitelikte olmad覺覺 anla覺lmaktad覺r.
47. Sonu癟 olarak bavurucu, yarg覺lama s羹recinde kar覺 taraf覺n sunduu deliller ve g繹r羹lerden bilgi sahibi olamad覺覺na, kendi delillerini ve iddialar覺n覺 sunma olana覺 bulamad覺覺na, kar覺 taraf癟a sunulan delillere ve iddialara etkili bir ekilde itiraz etme f覺rsat覺 elde edemediine ya da uyumazl覺覺n 癟繹z羹me kavuturulmas覺yla ilgili iddialar覺n覺n Derece Mahkemesi taraf覺ndan dinlenmediine veya karar覺n gerek癟esiz olduuna ilikin bir bilgi ya da kan覺t sunmad覺覺 gibi mahkemenin karar覺nda bariz takdir hatas覺 veya a癟覺k keyf簾lik oluturan herhangi bir durum da tespit edilmemitir.
48. A癟覺klanan nedenlerle bavurucu taraf覺ndan ileri s羹r羹len iddialar覺n kanun yolu ik璽yeti niteliinde olduu, Derece Mahkemesi karar覺n覺n bariz takdir hatas覺 veya a癟覺k bir keyf簾lik de i癟ermedii anla覺ld覺覺ndan bavurunun bu k覺sm覺n覺n, dier kabul edilebilirlik artlar覺 y繹n羹nden incelenmeksizin a癟覺k癟a dayanaktan yoksun olmas覺 nedeniyle kabul edilemez olduuna karar verilmesi gerekir.
c. Yarg覺lama S羹resinin Makul Olmad覺覺 襤ddias覺
49. Bavuru formu ile eklerinin incelenmesi sonucunda, a癟覺k癟a dayanaktan yoksun olmad覺覺 ve kabul edilemezliine karar verilmesini gerektirecek baka bir neden de bulunmad覺覺 anla覺lm覺t覺r. Bu nedenle bavurunun bu k覺sm覺n覺n kabul edilebilir olduuna karar verilmesi gerekir.
2. Esas Y繹n羹nden
50. Bavurucu a癟t覺覺 davan覺n makul s羹rede sonu癟land覺r覺lamamas覺 nedeniyle Anayasa’n覺n 36. maddesinde tan覺mlanan adil yarg覺lanma hakk覺n覺n ihlal edildiini ileri s羹rm羹t羹r.
51. Anayasa ve S繹zlemenin ortak koruma alan覺 d覺覺nda kalan bir hak ihlali iddias覺n覺 i癟eren bavurunun kabul edilebilir olduuna karar verilmesi m羹mk羹n olmay覺p (覺Onurhan Solmaz, 禮 18) S繹zleme metni ile A襤HM kararlar覺ndan ortaya 癟覺kan ve adil yarg覺lanma hakk覺n覺n somut g繹r羹n羹mleri olan alt ilke ve haklar, esasen Anayasan覺n 36. maddesinde yer verilen adil yarg覺lanma hakk覺n覺n da unsurlar覺d覺r. Anayasa Mahkemesi de Anayasan覺n 36. maddesi uyar覺nca inceleme yapt覺覺 bir癟ok karar覺nda ilgili h羹km羹, S繹zlemenin 6. maddesi ve A襤HM i癟tihad覺 覺覺覺nda yorumlamak suretiyle S繹zlemenin lafzi i癟eriinde yer alan ve A襤HM i癟tihad覺yla adil yarg覺lanma hakk覺n覺n kapsam覺na d璽hil edilen ilke ve haklara Anayasan覺n 36. maddesi kapsam覺nda yer vermektedir Somut bavurunun dayana覺n覺 oluturan makul s羹rede yarg覺lanma hakk覺 da yukar覺da belirtilen ilkeler uyar覺nca adil yarg覺lanma hakk覺n覺n kapsam覺na d璽hil olup ayr覺ca davalar覺n en az giderle ve m羹mk羹n olan s羹ratle sonu癟land覺r覺lmas覺n覺n yarg覺n覺n g繹revi olduunu belirten Anayasanm 141. maddesinin de Anayasanm b羹t羹nsellii ilkesi gerei, makul s羹rede yarg覺lanma hakk覺n覺n deerlendirilmesinde g繹z 繹n羹nde bulundurulmas覺 gerektii a癟覺kt覺r (G羹her Ergun ve dierleri, B. No: 2012/13,2/7/2013, 禮禮 38, 39).
52. Davan覺n karma覺kl覺覺, yarg覺laman覺n ka癟 dereceli olduu, taraflar覺n ve ilgili makamlar覺n yarg覺lama s羹recindeki tutumu ve bavurucunun, davan覺n h覺zla sonu癟land覺r覺lmas覺ndaki menfaatinin nitelii gibi hususlar, bir davan覺n s羹resinin makul olup olmad覺覺n覺n tespitinde g繹z 繹n羹nde bulundurulmas覺 gereken kriterlerdir (G羹her Ergun ve dierleri, 禮禮 4145).
53. Anayasan覺n 36. maddesi ve S繹zlemenin 6. maddesi uyar覺nca medeni hak ve y羹k羹ml羹l羹klere ilikin uyumazl覺klar覺n makul s羹rede karara balanmas覺 gerekir. Hukuk sisteminde yer alan mevzuat h羹k羹mleri gereince kamu hukuku alan覺na d璽hil olan ancak sonucu itibar覺yla 繹zel nitelikteki haklar ve y羹k羹ml羹l羹kler 羹zerinde belirleyici olan uyumazl覺klar覺 konu alan davalar da Anayasan覺n 36. maddesi ve S繹zlemenin 6. maddesinin korumas覺 kapsam覺na girmektedir. Bu anlamda, belirtilen d羹zenlemelerde yer verilen g羹venceler, bavurucunun haklar覺na zarar verdii iddia edilen idari bir karar覺n iptali talebiyle a癟覺lan davalara da uygulanacakt覺r. Bavuruya konu davan覺n, bavurucunun kat覺ld覺覺 m羹lakat s覺nav覺n覺n ve an覺lan s覺navda baar覺s覺z say覺lmas覺 ileminin iptali isteminden kaynaklanmas覺ndan dolay覺 medeni hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri konu alan bir yarg覺lama olduuna kuku yoktur (Selahattin Aky覺l, B. No: 2012/1198, 7/11/2013, 禮 44).
54. Medeni hak ve y羹k羹ml羹l羹klerle ilgili uyumazl覺klara ilikin makul s羹re deerlendirmesinde, s羹renin balang覺c覺 kural olarak uyumazl覺覺 karara balayacak yarg覺lama s羹recinin iletilmeye baland覺覺, baka bir deyile davan覺n ikame edildii tarih olup bu tarih somut bavuru a癟覺s覺ndan 22/2/2008dir.
55. S羹renin biti tarihi ise 癟ou zaman icra aamas覺n覺 da kapsayacak ekilde yarg覺laman覺n sona erme tarihidir (G羹her Ergun ve dierleri, 禮 52). Bu kapsamda somut yarg覺lama faaliyeti a癟覺s覺ndan s羹renin biti tarihi, bavurucunun karar d羹zeltme talebinin Dan覺tay Onikinci Dairesince reddedildii tarih olan 7/11/2012dir.
56. Bavuruya konu yarg覺lama s羹recinin incelenmesinden, bavurucu m羹lakat s覺nav覺n覺n ve an覺lan s覺navda baar覺s覺z say覺lmas覺 ileminin iptali istemiyle 22/2/2008 tarihinde dava a癟m覺, 襤lk Derece Mahkemesi 26/12/2008 tarihinde davan覺n s羹re a覺m覺 y繹n羹nden reddine karar vermi, bavurucu karar覺 temyiz etmi, Dan覺tay Onikinci Dairesi 6/3/2012 tarihli karar覺 ile 襤lk Derece Mahkemesi karar覺n覺 onam覺t覺r. Bavurucu karar d羹zeltme talebinde bulunmu ve Dan覺tay Onikinci Dairesi 7/11/2012 tarihli karar覺 ile bu talebi reddetmi, uyumazl覺a konu yarg覺lama bu tarih itibar覺yla sona ermitir.
57. Hukuk sistemimizde idari yarg覺 alan覺nda yer alan uyumazl覺klara ilikin dava s羹relerinin makul yarg覺lama s羹resini at覺覺 y繹n羹ndeki tespitlere, A襤HM kararlar覺nda yer verilmi olup 繹zellikle idari yarg覺 alan覺ndaki yap覺sal sorunlar ve Dan覺tay nezdinde temyiz ve karar d羹zeltme incelemelerinde ge癟irilen uzun yarg覺lama s羹relerinin ihlal kararlar覺na temel oluturduu anla覺lm覺t覺r. Bu kapsamda idari yarg覺 makamlar覺 nezdindeki yarg覺lamalar覺n makul s羹rede tamamlanmad覺覺 y繹n羹ndeki iddialar daha 繹nce bireysel bavuru konusu yap覺lm覺 ve Anayasa Mahkemesi taraf覺ndan, 繹zellikle 6/1/1992 tarihli ve 2577 say覺l覺 襤dari Yarg覺lama Usul羹 Kanununda yer alan usul h羹k羹mleri de g繹z 繹n羹nde bulundurularak makul s羹rede yarg覺lanma hakk覺n覺n ihlal edildii y繹n羹nde karar verilmitir (Selahattin Aky覺l, 禮禮 54-60).
58. Bavuru konusu yarg覺lama s羹reci deerlendirildiinde, 襤lk Derece Mahkemesinde 22/2/2008 tarihinde a癟覺lan dava hakk覺nda 26/12/2008 tarihinde karar verildii ve yarg覺lama s羹resinin 10 ay 4 g羹n olduu, 襤lk Derece Mahkemesi karar tarihinden Dan覺tay Onikinci Dairesinin karar d羹zeltme talebinin reddi karar覺na kadar ge癟en s羹renin ise 3 y覺l 10 ay 11 g羹n olduu, toplam yarg覺lama s羹resinin ise 4 y覺l 8 ay 15 g羹n olduu, 襤lk Derece Mahkemesince makul s羹rede dava hakk覺nda karar verilmi ise de Dan覺tay Onikinci Dairesinde ge癟en kanun yolu incelemesinde gecikmelerin yaand覺覺 tespit edilmekle beraber, yukar覺da yer verilen tespitler 覺覺覺nda, 繹zellikle yarg覺 sisteminin yap覺s覺ndan kaynaklanan i y羹k羹 ve organizasyon eksikliinin somut bavuruya ilikin yarg覺lama s羹resinin uzamas覺 羹zerinde bask覺n bir etkiye sahip olduu anla覺lmaktad覺r. Ancak Anayasan覺n 36. maddesi ile S繹zlemenin 6. maddesi gereince yarg覺lama sistemi, mahkemelerin davalar覺 makul bir s羹re i癟inde karara balama y羹k羹ml羹l羹羹 de d璽hil olmak 羹zere adil yarg覺lama koullar覺n覺 yerine getirebilecek bi癟imde d羹zenlenmesini zorunlu k覺ld覺覺ndan hukuk sisteminde var olan yap覺sal ve organizasyona ilikin eksiklikler, yarg覺lama faaliyetinin makul s羹rede ger癟ekletirilmemesine mazeret olarak g繹sterilemez.
59. Bavurunun deerlendirilmesi neticesinde, bavurucu tutumunun yarg覺laman覺n uzamas覺na 繹zellikle bir etkisi olduunun tespit edilmedii, bavuruya konu uyumazl覺覺n m羹lakat s覺nav覺na y繹nelik olmas覺na ve davan覺n esastan 癟繹z羹m羹n羹n 襤lk Derece Mahkemesince 10 ay 4 g羹n i癟inde tamamlanm覺 olmas覺na kar覺n temyiz ve karar d羹zeltme talepleri hakk覺nda 3 y覺l 10 ay 11 g羹nl羹k s羹rede karar verilmi olduu; 2577 say覺l覺 Kanunda yer alan usul h羹k羹mlerine tabi bir yarg覺lama s羹recine ilikin somut bavuru a癟覺s覺ndan farkl覺 bir karar verilmesini gerektirecek bir y繹n bulunmad覺覺 tespit edilmi; toplam 4 y覺l 8 ay 15 g羹nl羹k yarg覺lamada makul olmayan bir gecikmenin bulunduu sonucuna var覺lm覺t覺r.
60. A癟覺klanan nedenlerle bavurucunun Anayasan覺n 36. maddesinde g羹vence alt覺na alman makul s羹rede yarg覺lanma hakk覺n覺n ihlal edildiine karar verilmesi gerekir.
3. 6216 Say覺l覺 Kanunun 50. Maddesi Y繹n羹nden
61. Bavurucu, meslee al覺nmama nedeniyle maruz kald覺覺 maddi ve m羹lakat s覺nav覺nda baar覺s覺z say覺lmas覺 nedeniyle maruz kald覺覺 manevi zararlara kar覺l覺k tazminat talebinde bulunmu ancak yarg覺laman覺n makul s羹rede sonu癟land覺r覺lmamas覺na bal覺 herhangi bir tazminat isteminde bulunmam覺t覺r.
62. 6216 say覺l覺 Kanunun Kararlar kenar bal覺kl覺 50. maddesinin (2) numaral覺 f覺kras覺 繹yledir:
Tespit edilen ihlal bir mahkeme karar覺ndan kaynaklanm覺sa, ihlali ve sonu癟lar覺n覺 ortadan kald覺rmak i癟in yeniden yarg覺lama yapmak 羹zere dosya ilgili mahkemeye g繹nderilir. Yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺nda hukuki yarar bulunmayan h璽llerde bavurucu lehine tazminata h羹kmedilebilir veya genel mahkemelerde dava a癟覺lmas覺 yolu g繹sterilebilir. Yeniden yarg覺lama yapmakla y羹k羹ml羹 mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal karar覺nda a癟覺klad覺覺 ihlali ve sonu癟lar覺n覺 ortadan kald覺racak ekilde m羹mk羹nse dosya 羹zerinden karar verir.
63. Bavuruda Anayasan覺n 36. maddesinde tan覺mlanan makul s羹rede yarg覺lanma hakk覺n覺n ihlal edildii tespit edilmi olmakla beraber bavurucu taraf覺ndan ileri s羹r羹len zarar ile tespit edilen ihlal aras覺nda illiyet ba覺 bulunmad覺覺 anla覺ld覺覺ndan bavurucunun tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir.
64. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 198,35 TL har癟tan oluan yarg覺lama giderinin bavurucuya 繹denmesine karar verilmesi gerekir.
V. HKM
A癟覺klanan gerek癟elerle;
A. Bavurucunun,
1. Eitlik ilkesinin ihlal edildiine ve yarg覺laman覺n, sonucu itibar覺yla adil olmad覺覺na y繹nelik iddialar覺n覺n a癟覺k癟a dayanaktan yoksun olmas覺 nedeniyle KABUL ED襤LEMEZ OLDUUNA,
2. Yarg覺lama s羹resinin makul olmad覺覺na y繹nelik iddias覺n覺n KABUL ED襤LEB襤L襤R OLDUUNA,
B. Anayasan覺n 36. maddesinde g羹vence alt覺na alman makul s羹rede yarg覺lanma hakk覺n覺n 襤HLAL ED襤LD襤襤NE,
C. Bavurucunun tazminat taleplerinin REDD襤NE,
D. Bavurucu taraf覺ndan yap覺lan ve 198,35 TL har癟tan oluan yarg覺lama giderinin BAVURUCUYA DENMES襤NE,
E. demenin, karar覺n tebliini takiben bavurucunun Maliye Bakanl覺覺na bavuru tarihinden itibaren d繹rt ay i癟inde yap覺lmas覺na, 繹demede gecikme olmas覺 h璽linde bu s羹renin sona erdii tarihten 繹deme tarihine kadar ge癟en s羹re i癟in yasal faiz uygulanmas覺na4/11/2015 tarihinde OYB襤RL襤襤YLE karar verildi.
Bakan ye ye
ye R覺dvan GLE
Burhan STN Serruh KALEL襤 Nuri NEC襤POLU
ye
Haan Tahsin GKCAN

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

2 + 9 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺