Kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesi

28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması  sözleşmesi” nin  beyanlarla birlikte onaylanmasını içeren kanun tasarısı, meclis gündemine alındı.

Tasarının gerekçesinde;

Günümüzde insan haklarının korunması bilincinin gelişmesiyle eş zamanlı olarak, kişisel verilerin korunmasının önemi de her geçen gün artmakta olduğu.

Bu çerçevede gelişmiş ülkelerde kişisel verilerin korunması alanında detaylı yasal düzenlemelerin uygulanmakta olduğunun dikkat çektiği,

20. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle kişisel verilerin kayıt altına alınmasında ciddi bir artış yaşanmdığı, internetin yaygınlaşması ise konuyu daha hassas bir boyuta taşıdığı,

Türkiye, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası düzenlemeleri takip ederek, ulusal düzenlemelerine bu çerçevede yön verdiği,

2010 yılında Anayasada yapılan değişikliklerle kişisel verilerin korunması anayasal bir hak haline getirildiği,

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren ‘Kişisel Verilerin Otomatik îşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin’ ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 tarihinde imzalandığı,  anılan Sözleşmeye Avrupa Konseyi dışındaki ülkelerin de taraf olma imkânının bulunduğu,

108 sayılı Sözleşme olarak da bilinen ve 27 maddeden oluşan Sözleşmenin temel amacının; her üye ülkede, uyruğu veya ikametgâhı ne olursa olsun gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin otomatik bilgi işleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarını güvence altına almak olduğu,

Bu İtibarla Sözleşmenin, hükümetlerin vatandaşlarını korumasına yönelik önemli bir araç niteliği taşıdığı,

Bugüne kadar Avrupa Konseyi üyesi bütün ülkeler ve Avrupa Konseyi dışından Uruguay olmak üzere toplam 47 ülkenin Sözleşmeye taraf olduğu,, 46 ülkenin ise Sözleşmeyi onayladığı. Türkiye’nin, Sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen, onay işlemlerini henüz tamamlamayıp yürürlüğe koymayan tek ülke konumunda olduğu,

108 sayılı Sözleşmenin ülkemizce onaylanarak yürürlüğe konması konusunda zamanında yapılan değerlendirmede, Sözleşmenin iç hukuk düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından onaylanması ve yürürlüğe konulmasının uygun olacağı sonucuna varıldığı, konunun önemi çerçevesinde, Sözleşme ile ilgili iç hukuk gereklerinin Sözleşmenin onay süreciyle birlikte eş zamanlı yürütülmesi keyfiyeti gündeme geldiği,

Ülkemizde kişisel verilerin korunması bağlamında sürdürülmekte olan ulusal mevzuat çalışmalarına da paralel olarak, sözkonusu Sözleşmenin onaylanmasının, ülkemizin Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ortak hukuk sistemine kişisel verilerin korunması alanında da dâhil olmasını sağlayarak, vatandaşlarımızın insan haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesine ve ülkemizin uluslararası saygınlığına katkıda bulunacağı belirtildi.

 

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDDE 1- (1) 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
Strazburg, 28.1.1981
Giriş
İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler,
Avrupa Konseyinin amacının özellikle hukukun üstünlüğüne ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygılı olarak, üyeleri arasında daha yakın bir birliğin gerçekleştirilmesi olduğuna inanarak;
Otomatik işleme tabi olan kişisel verilerin sınırlar ötesi akışının yoğunluk kazanması karşısında, temel hak ve özgürlüklere ilişkin güvencelerin, özellikle de özel yaşama saygı hakkının genişletilmesinin arzu edilebilir olduğunu değerlendirerek;
Aynı zamanda sınırları dikkate almaksızın haber alma özgürüğüne ilişkin yükümlülüklerini de teyit ederek;
Temel değerler olan Özel yaşama saygı ile halklar arasında serbest bilgi akışını birbiriyle uzlaştırma gerekliliğini kabul ederek;
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Bölüm I – Genel hükümler
Madde 1 – Konu ve amaç
İşbu Sözleşmenin amacı, her bir Tarafın ülkesinde, uyruğu veya ikamet yeri ne olursa olsun her gerçek kişinin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendisiyle ilgili kişisel verüerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında özel hayata saygı hakkını güvence altına almaktır (“verilerin korunması”).
Madde 2 – Tanımlar
Bu Sözleşmenin amaçları bakımından:
a “Kişisel veriler”: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi (“ilgili kişi”) hakkındaki tüm bilgileri ifade eder
b “Otomatik veri dosyası” otomatik işleme konu olan bilgilerin tümünü ifade eder;
c “Otomatik işlem”den, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle gerçekleştirilen;
verüerin kaydı, bu verüere mantıksal ve/veya aritmetik işlemlerin uygulanması, verüerin değiştirilmesi, silinmesi, geri elde edilmsi veya dağıtılması anlaşılır.
d “Dosya yöneticisi”, otomatik veri dosyasının amacının ne olacağı, hangi kişisel veri kategorilerinin kaydedilmesi gerektiği ve bunlara hangi işlemlerin uygulanacağı hakkında karar verebilecek olan gerçek veya tüzel kişüeri, kamu kurumunu, birimi veya ulusal kanunlara göre yetkili olan diğer kuruluşları ifade eder.
Madde 3 – Kapsam
ı Taraflar, işbu Sözleşmeyi kamu sektöründe ve özel sektörde, otomatik kişisel veri dosyalarına ve kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması konusunda uygulamayı taahhüt ederler.
2 Her devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerinin tevdi edilmesi sırasında veya daha sonra herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir beyanla:
a İşbu Sözleşmeyi, listesi tevdi edüecek olan belli otomatik kişisel veri dosyası kategorilerine uygulamayacağım bildirebilir. Ancak, devlet bu listeye, kendi iç hukukunun otomatik verilerin korunmasına ilişkin hükümlerine tabi olan otomatik dosya kategorilerini dahü edemez. Bu nedenle, ilave otomatik kişisel veri dosyası kategorilerinin kendi iç hukukunun verilerin korunmasına ilişkin hükümlerine tabi kılınması halinde, yapacağı yeni bir beyanla sözkonusu listeyi tadil eder;
b İşbu Sözleşmeyi, topluluklar, dernekler, vakıflar, şirketler, kurumlar ve tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın, doğrudan veya dolaylı olarak gerçek kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmuş her çeşit diğer kuruluş hakkında da uygulayacağını bildirebilir;
c İşbu Sözleşmeyi, otomatik bilgi işleme konu olmayan kişisel veri dosyaları hakkında da uygulayacağını büdirebilir.
3 Yukarıdaki 2. fıkranın b veya c bendinde tanımlanan beyanlardan biriyle işbu Sözleşmenin uygulama alanını genişleten her devlet, sözkonusu beyanda, genişletmenin ancak tevdi edeceği bir listede gösterüen bazı kişisel dosya kategorilerme uygulanacağım belirtebilir.
4 Yukarıdaki 2. fıkranın a bendinde öngörülen beyanla belli otomatik kişisel veri dosyası kategorilerini Sözleşmenin uygulama alanı dışında tutan Taraf, bunları uygulama alanı dışında tutmayan bir Taraftan işbu Sözleşmenin sözkonusu kategoriler hakkında uygulanmasını isteyemez.
5 Keza, işbu maddenin 2. b ve 2. c bentlerinde öngörülen kapsam genişletmelerinden herhangi birini yapmayan Taraf, bu genişletmeleri yapan herhangi bir Tarafın bu hususlarda Sözleşmeyi uygulaması gerektiğini öne süremez.
6 İşbu maddenin yukarıdaki 2. fıkrasında öngörülen beyanlar, bunları yapmış olan Devlet bakımından, bu beyanların imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerinin tevdi edilmesi sırasında yapılması halinde, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte; eğer beyanlar daha sonra yapılmışsa bunların Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından alınmasından üç ay sonra hüküm ifade eder. Bu beyanlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim ile kısmen veya tamamen geri alınabilir. Beyanların geri alınması, büdirimin alındığı tarihten üç ay sonra hüküm ifade eder.

Her Taraf, kendi iç hukukunda, işbu bölümde yer alan verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere işlerlik kazandırmak amacıyla gerekli önlemleri alır.
Bölüm IIVerilerin korunmasına ilişkin temel ilkeler

Madde 4 – Tarafların Görevleri
2 Bu önlemlerin Tarafça, en geç, Sözleşmenin kendisi bakımından yürürlüğe girdiği tarihte alınması zorunludur.
Madde 5 – Verilerin niteliği
Otomatik işleme konu olan kişisel veriler:
a Adil biçimde ve yasal yoldan elde edilir ve işlenir;
b Belli ve meşru amaçlar için kaydedilir ve bu amaçlara aykırı şekilde kullanılmaz;
c Kaydedilme amaçlarına göre uygun ve yerinde olur ve aşırı olmaz;
d Doğru bilgileri yansıtır ve gerektiğinde güncellenir;
e Kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde igili
kişilerin kimliklerini belirlemeye imkan veren bir biçimde saklanır.
Madde-6 Özel veri kategorileri
İç hukukta uygun güvenceler sağlanmadıkça, ırksal kökeni, siyasi düşünceleri, dini veya diğer inançları ortaya koyan kişisel veriler ile sağlık veya cinsel hayatla ilgili kişisel veriler, otomatik işleme tabi tutulmaz. Aynı şey ceza mahkumiyetiyle ilgili kişisel veriler için de geçerlidir.
Madde-7 Verilerin güvenliği
Otomatik dosyalara kaydedilen kişisel verileri korumak için, bunların kaza sonucu veya izinsiz olarak imhasına veya kaza sonucu kaybolmasına veya bunlarm izinsiz olarak elde edilmesine, değiştirilmesine veya dağıtılmasına karşı uygun güvenlik önlemleri alınır,
Madde-8 İlgili kişi hakkındaki ek güvenceler
Herkes:
a Otomatik kişisel veri dosyasının mevcudiyetini, temel amaçlarını, dosya yöneticisinin kimliğini ve mutat ikamet yerini veya başlıca işyerini öğrenmek;
b Makul aralıklarla ve aşırı gecikmeye veya masrafa maruz kalmadan kendisi ile ilgili kişisel verilerin otomatik dosyada bulunup bulunmadığının teyidini almak ve bu bilgilerin kendisme anlaşılır bir biçim altında iletilmesini sağlamak;
c Gerekli olan durumlarda, bu verileri düzelttirmek veya bunların, işbu Sözleşmenin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen temel ilkelere işlerlik sağlayan iç hukuk hükümlerinin ihlali suretiyle işlenmiş olması halinde, sözkonusu verileri südirtmek;
d İşbu maddenin b ve c fıkralarında öngörülen teyit talebinin veya duruma göre bildirim, düzeltme veya silme talebinin yerine getirilmemesi halinde bir başvuru yolundan yararlanmak hakkına sahiptir.

Madde 9 – İstisnalar ve kısıtlamalar
1 İşbu maddede belirtilen şuurlar dışında, Sözleşmenin 5, 6 ve 8. maddeleri hükümlerine hiçbir istisna getirilemez.
2 Taraf devletin kanunlarında öngörülmüş olması ve demokratik bir toplumda aşağıdaki hususların sağlanması için gerekli bir önlem oluşturması halinde işbu Sözleşmenin 5, 6 ve 8. maddelerine istisna getirilebÜir:
a Devlet güvenliğinin korunması, kamu güvenliği, devletin mali menfaatleri veya suçların önlenmesi;
b İlgili kişinin veya başkasının hak ve özgürlüklerinin korunması.
3 İlgili kişilerin özel yaşamlarına tecavüz tehlikesi bulunmadığının açık olduğu durumlarda, 8. maddenin b, c ve d fıkralarında düzenlenen haklar istatistiki veya bilimsel amaçlar için kullanılan kişisel veri dosyalan bakımından kanunla kısıtlanabilir.
Madde 10 – Yaptırımlar ve başvuru yolları
Her bir Taraf, işbu bölümde düzenlenen verilerin korunması hakkındaki temel ilkelere işlerlik sağlayan iç hukuk kurallarının ihlaliyle ilgili uygun yaptırımlar ve başvuru yolları getirmekle yükümlüdür.
Madde 11 – Genişletilmiş koruma
İşbu bölümde yer alan hükümlerden hiçbiri, her devletin, ilgili kişilere işbu Sözleşmede öngörülenden daha fazla koruyucu önlem sağlaması imkanını sınırlayacak veya buna halel getirecek şekilde yorumlanamaz.
Bölüm III – Sınır ötesi veri akışları
Madde-12 Kişisel verilerin sınır ötesi akışı ve iç hukuk
1 Otomatik işleme konu olan veya otomatik işleme konu olmak üzere toplanmış olan kişisel verilerin her türlü yoldan ulusal sınırların ötesine transferinde aşağıdaki hükümler uygulanır.
2 Bir Taraf, münhasıran özel yaşamın korunması amacıyla kişisel verüerin diğer bir Tarafa sınır ötesi akışını yasaklayamaz veya özel müsadeye tabi tutamaz.
3 Bununla birlikte her bir Taraf, 2. fıkradaki hükümlere aşağıdaki durumlarda istisnalar getirebilir:
a Kendi mevzuatının, belli kişisel veri veya otomatik kişisel veri dosyası kategorileri için, bu verilerin veya dosyaların doğasından kaynaklanan özel düzenlemeler içermesi, diğer Tarafın düzenlemelerinin ise eşdeğer bir koruma içermemesi durumunda;
b Bu transferin bir Tarafın ülkesinden, bir diğer Taraf üzerinden Taraf olmayan bir devletin ülkesine yapılması durumunda, bu bendin başında atıfta bulunulan Tarafın mevzuatının boşluklarından yararlanmak üzere yapılacak bu tür transferleri engelemek ama
Bölüm IV – Karşılıklı yardımlaşma
Madde 13 – Taraflar arasında işbirliği
1 Taraflar, işbu Sözleşmeyi uygulamak üzere birbirlerine karşılıklı yardımda bulunmayı taahhüt ederler.
2 Bu amaçla:
a Taraflardan her biri bir veya birden fazla makam tayin ederek, bunların isim ve adreslerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir;
b Birden fazla makam tayin eden her bir Taraf, yukarıdaki bentte atıfta bulunulan bildirimde, bu mercüerden her birinin yetkisini belirtir.
3 Taraflardan birinin tayin ettiği bir makam, diğer Tarafın tayin ettiği bir makamın talebi üzerine:
a Verilerin korunması hakkındaki hukukuna ve idari uygulamalara ilişkin bilgileri verir.
b İç hukukuna ve münhasıran özel yaşamın korunması amacına uygun olarak, otomatik
işleme konu olan kişisel verilerin kendileri istisna olmak üzere, ülkesinde gerçekleştirilen otomatik işlemlerle ilgili somut bilgilerin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alır.
Madde 14 – Yabancı ülkelerde ikamet eden ilgili kişilere yardım
1 Taraflardan her biri, kendi iç hukukunda öngörülen, işbu Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen ilkelere işlerlik kazandıran hakların kullanılması için, yabancı ülkede ikamet eden tüm kişilere yardımda bulunur.
2 Eğer böyle bir kişi diğer bir Tarafın ülkesinde ikamet ediyorsa, talebini bu Tarafın tayin ettiği makama yapma imkanına da sahip olmalıdır.
3 Yardım talebi, gerekli tüm bilgüeri, diğerleri yanında özellikle aşağıdakilerle ilgili bilgüeri içerir:
a Talepte bulunanın isim ve adresi ile bu kişiyi belirlemeye yarayan tüm hususlar,
b Talebin konusu kişisel verilerin yer aldığı otomatik dosya veya yöneticisi,
c Talebin amacı.
Madde 15 – Tayin edilen makamlarca sağlanan yardıma ilişkin güvenceler
1 Bir Tarafın tayin ettiği makam, ne kendisine muhatap bir yardım talebini desteklemek amacıyla talebe eklenen bilgiyi, ne de kendi talep ettiği yardım üzerine diğer bir Tarafm tayin ettiği makamdan sağladığı bügiyi, yardım talebinde belirtilen amaçlar dışında kullanabilir.
2 Taraflardan her biri, tayin edüen makamın personelinin veya bu makam adına hareket eden kişilerin, bu bilgilerin gizli tutulması veya paylaşLlmaması hususunda yükümlülüklere tabi olmasını sağlayacaktır.

3 Tayin edilen makam hiçbir durumda, 14. maddenin 2. fıkrasına göre yabancı üllkede ikamet eden ilgili kişinin muvafakatini almadan, kendi insiyatifiyle bu kişi adına yardımda bulunmaya yetkili kılınmayacaktır.
Madde-16 Yardım taleplerinin reddi
İşbu Sözleşmenin 13 ve 14. maddeleri uyarınca kendisine yardım talebi intikal eden tayin edilmiş makam, aşağıdaki durumlar dışında yardım talebini reddedemez:
a Yapılan talep, yanıt vermekle sorumlu makamın verilerin korunması konusundaki yetkisi dışında kalıyorsa;
b Talep, işbu Sözleşme hükümlerine uygun değilse;
c Talebin yerine getirilmesi, bunu yerine getirecek makamın bağlı olduğu devletin egemenliğine, güvenliğine veya kamu düzenine veya bu devletin yetkisi alfandaki kişilerin haklarına ve temel özgürlüklerine aykırı ise.
Madde 17 – Yardım giderleri ve yöntemleri
1 Tarafların 13. madde uyarınca birbirlerine yaptıkları karşılıklı yardım ile 14. madde uyarmca yabancı ülkede ikamet eden ilgili kişilere yaptıkları yardım, uzman ve tercüman ücretleri dışmda, hiçbir masraf veya harcı gerektirmeyecektir. Bu masraf ve harçlar, yardım talebinde bulunan makamı tayin eden Tarafça karşılanacaktır.
2 İlgili kişi, bir başka Tarafın ülkesinde kendi hesabına yapılan işlemlerle ilgili olarak, bu Tarafın ülkesinde ikamet eden kişilerce yasal olarak ödenmesi gereken harç ve masraf dışmda, hiçbir harç ve masraf ödemek zorunda olmayacaktır.
3 Yardımla ilgili diğer hususlar ve özellikle yardımın şekli ve usulü ile kullanılacak düe ilişkin konular, ilgili Taraflar arasında doğrudan kararlaştırılacaktır.
Bolüm V – Danışma Komitesi
Madde 18 – Komitenin oluşumu
1 İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bir Danışma Komitesi kurulur.
2 Taraflardan her biri, bu komiteye bir asıl temsilci, bir de temsilci vekili tayin eder. Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi her devlet Danışma Komitesinde bir gözlemci tarafından temsil edilme hakkına sahiptir.
3 Danışma Komitesi, oybirliği ile alacağı bir kararla, Avrupa Konseyi üyesi olmayan ve Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir devleti, belli bir oturumunda bir gözlemci taraf m dan temsil edilmeye davet edebilir.
Madde 19 – Komitenin işlevleri
Danışma Komitesi:
a Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak veya iyileştirmek amacıyla önerilerde bulunabilir;
b Aşağıdaki 21. maddeye uygun olarak Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir.
c Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin olarak 21. maddenin 3. fıkracı uyarırca kendisine sunulan tüm Öneriler hakkında görüş bildirir;

d Taraflardan birinin talebi üzerine, işbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili tüm sorular hakkında görüş bildirebilir.
Madde 20 – Usul
1 Danışma Komitesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağırılır. Komite ilk toplantısını, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini izleyen on iki ay içerisinde yapar. Komite, müteakip toplantılarını en az iki yılda bir yapar; ayrıca Tarafların temsilcilerinin üçte birinin talebi üzerine herhangi bir zamanda toplanır.
2 Danışma Komitesi toplantısı yeter sayısı, Taraf temsilcilerinin salt çoğunluğudur.
3 Danışma Komitesi, her toplantı sonunda, yaptığı çalışmalar ve Sözleşmenin işleyişi hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine bir rapor sunar.
4 İşbu Sözleşme hükümlerine tabi olmak üzere Danışma Komitesi iç tüzüğünü kendisi düzenler.
Bölüm VI. Değişiklikler
Madde 21 – Değişiklikler
ı Taraflardan biri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi veya Danışma Komitesi işbu Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir.
2 Her değişiklik önerisi, Avrupa konseyi Genel Sekreteri tarafından, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere ve 23. madde hükümleri uyarınca Sözleşmeye katılan veya katılmaya çağrılan üye olmayan her devlete bildirilir.
3 Taraflardan biri veya Bakanlar Komitesi tarafından yapılan her değişiklik önerisi, Bakanlar Komitesine değişiklik hakkında görüş sunacak olan Danışma Komitesine bildirilir.
4 Bakanlar Komitesi, teklif edilen değişikliği ve Danışma Komitesi tarafından sunulabilecek her
türlü görüşü dikkate alarak söz konusu değişikliği kabul edebilir.
5 Bakanlar Komitesi tarafından bu maddenin 4. fıkrasına göre kabul edilen her türlü değişiklik metni, kabul için Taraflara iletilir.
6 İşbu Maddenin 4. fıkrası uyarınca kabul edilen herhangi bir değişiklik, tüm Tarafların bununu kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerini izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girer.
Bölüm XI – Son hükümler
Madde 22 – Yürürlüğe girme
1 İşbu Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açıktır. Onay, kabul ya da uygun bulmaya tabidir. Onay, kabul ya da uygun bulma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine teslim edilir.
2 Bu Sözleşme, en az beş Avrupa Konseyi üye devletinin önceki fıkranın hükümlerine göre
Sözleşmeyle bağlı olma yönündeki muvafakatlerini ifade ettikleri tarihten itibaren üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

3 Daha sonradan Sözleşme ile bağlı olmak istediğini beyan eden herhangi bir üye devlet bakımından Sözleşme; onay, kabul ya da uygun bulma belgesini teslim etme itibaren üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Madde-23 Üye olmayan devletlerin katılımı
ı İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 20. maddesinin d. fıkrasında öngörülen çoğunlukla ve komiteye katılma hakkına sahip Taraf Devlet temsilcilerinin oybirliğiyle Avrupa Konseyine üye olmayan herhangi bir Devleti işbu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.
2 Katılan her Devlet için Sözleşme, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edildiği tarihten sonraki üç aylık dönemin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Madde 24 – Ülkesel hükümler
ı Herhangi bir Devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerini tevdi ederken, Sözleşmenin uygulanacağı ülkeyi veya ülkeleri belirtebilir.
2 Herhangi bir Devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirimle, işbu Sözleşmenin uygulama alanım, bildirimde belirtilen başka herhangi bir ülkeye teşmil edebilir. Sözleşme, sözkonusu ülke bakımından, söz konusu beyanın Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
3 Önceki iki fıkra uyarınca yapılan herhangi bildirim, sözkonusu bildirimde belirtilen herhangi bir ülke bakmamdan Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim ile geri çekilebilir. Sözkonusu geri çekme, sözkonusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden itibaren altı aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü geçerlilik kazanır.
Madde 25 – Çekinceler
İşbu Sözleşme hükümlerine hiçbir çekince konulamaz.
Madde 26 – Fesih
1 Taraflardan herhangi biri, herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim yoluyla bu Sözleşmeyi feshedebilir.
2 Söz konusu fesih, söz konusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden itibaren alb aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü geçerlilik kazanır.
Madde 27 – Bildirimler
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konsey üyesi Devletlere ve bu Sözleşmeye katılan her Devlete aşağıdakileri bildirecektir:
a her imzayı;
b tevdi edilen her onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgesini;

c Madde 22, 23 ve 24 uyarınca her yürürlüğe giriş tarihini;
d bu Sözleşme ile ilgili diğer her tür belge, bildirim ya da muhaberat.
Keyfiyeti tevsiken, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan aşağıda i Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Strazburg’da 28 Ocak 1981 tarihinde İngilizce ve Fransızca dillerinde ve her iki metin eşit derecede geçerli olacak şekilde, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak üzere tek nüsha olarak imzalanmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, her bir Avrupa Konseyi üye Devletine ve Sözleşmeye taraf olmaya davet edilen her Devlete onaylı nüshalarını gönderecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASINDA BİREYLERİN KORUNMASINA DAİR AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (ETS 108) İLE İLGİLİ BEYANLAR
Türkiye, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin onaylanmasının, geçerliliği bulunmayan 6‘Kıbrıs Cumhuriyetinin anılan sözleşmeye taraf olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından temsil edildiği iddiasının herhangi bir biçimde kabulü anlamına gelmeyeceğini ve Türkiye’ye sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ile işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir temasta bulunma yükümlülüğü getirmeyeceğini beyan eder.

Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 2 inci alt paragrafı a bendi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Sözleşmenin aşağıda belirtilen kişisel verilere uygulanmayacağını beyan eder:
a) gerçek kişilerin tamamen kişisel veya aynı konutta yaşayanlarla ilgili faaliyetlerine ilişkin olarak işlenmesine,
b) Kanun tarafından öngörülen kamu kayıtlarına,
c) Kanuna uygun olarak kamu bilgisine sunulan bilgilere,
d) devlet kuruluşarınca milli güvenlik, savunma ile soruşturma ve suç önleme amacıyla işlenen kişisel verilere,

Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 2 inci alt paragrafı c bendi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmenin otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilere de uygulayacağını beyan eder.

Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 2 inci alt paragrafı a bendi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yetkili makam olduğunu beyan eder.

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh