mraniye escort
escort bayan
Kiisel verilerin otomatik ileme tabi tutulmas覺 kar覺s覺nda bireylerin korunmas覺 s繹zlemesi | Hukuki Tavsiyeler

Kiisel verilerin otomatik ileme tabi tutulmas覺 kar覺s覺nda bireylerin korunmas覺 s繹zlemesi

28 Ocak 1981 tarihinde Strazburgda imzalanan “Kiisel verilerin otomatik ileme tabi tutulmas覺 kar覺s覺nda bireylerin korunmas覺 s繹zlemesi” nin beyanlarla birlikte onaylanmas覺n覺 i癟eren kanun tasar覺s覺,meclis g羹ndemine al覺nd覺.

Tasar覺n覺n gerek癟esinde;

G羹n羹m羹zde insan haklar覺n覺n korunmas覺 bilincinin gelimesiyle e zamanl覺 olarak, kiisel verilerin korunmas覺n覺n 繹nemi de her ge癟en g羹n artmakta olduu.

Bu 癟er癟evede gelimi 羹lkelerde kiisel verilerin korunmas覺 alan覺nda detayl覺 yasal d羹zenlemelerin uygulanmakta olduunun dikkat 癟ektii,

20.y羹zy覺lda bilgi ve iletiim teknolojilerinde yaanan h覺zl覺 gelimeler nedeniyle kiisel verilerin kay覺t alt覺na al覺nmas覺nda ciddi bir art覺 yaanmd覺覺, internetin yayg覺nlamas覺 ise konuyu daha hassas bir boyuta ta覺d覺覺,

T羹rkiye, kiisel verilerin korunmas覺yla ilgili uluslararas覺 d羹zenlemeleri takip ederek, ulusal d羹zenlemelerine bu 癟er癟evede y繹n verdii,

2010 y覺l覺nda Anayasada yap覺lan deiikliklerle kiisel verilerin korunmas覺 anayasal bir hak haline getirildii,

Avrupa Konseyi b羹nyesinde haz覺rlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburgda imzaya a癟覺lan ve 1 Ekim 1985 tarihinde y羹r羹rl羹e giren Kiisel Verilerin Otomatik 簾leme Tabi Tutulmas覺 Kar覺s覺nda Bireylerin Korunmas覺 S繹zlemesinin 羹lkemiz taraf覺ndan 28 Ocak 1981 tarihinde imzaland覺覺,an覺lan S繹zlemeye Avrupa Konseyi d覺覺ndaki 羹lkelerin de taraf olma imk璽n覺n覺n bulunduu,

108 say覺l覺 S繹zleme olarak da bilinen ve 27 maddeden oluan S繹zlemenin temel amac覺n覺n; her 羹ye 羹lkede, uyruu veya ikametg璽h覺 ne olursa olsun ger癟ek kiilerin, temel hak ve 繹zg羹rl羹klerini ve 繹zellikle kendilerini ilgilendiren kiisel nitelikteki verilerin otomatik bilgi ileme tabi tutulmas覺 kar覺s覺nda 繹zel yaam haklar覺n覺 g羹vence alt覺na almak olduu,

Bu 襤tibarla S繹zlemenin, h羹k羹metlerin vatandalar覺n覺 korumas覺na y繹nelik 繹nemli bir ara癟 nitelii ta覺d覺覺,

Bug羹ne kadar Avrupa Konseyi 羹yesi b羹t羹n 羹lkeler ve Avrupa Konseyi d覺覺ndan Uruguay olmak 羹zere toplam 47 羹lkenin S繹zlemeye taraf olduu,, 46 羹lkenin ise S繹zlemeyi onaylad覺覺. T羹rkiye’nin, S繹zlemeyi imzalam覺 olmas覺na ramen, onay ilemlerini hen羹z tamamlamay覺p y羹r羹rl羹e koymayan tek 羹lke konumunda olduu,

108 say覺l覺 S繹zlemenin 羹lkemizce onaylanarak y羹r羹rl羹e konmas覺 konusunda zaman覺nda yap覺lan deerlendirmede, S繹zlemenin i癟 hukuk d羹zenlemelerinin tamamlanmas覺n覺n ard覺ndan onaylanmas覺 ve y羹r羹rl羹e konulmas覺n覺n uygun olaca覺 sonucuna var覺ld覺覺, konunun 繹nemi 癟er癟evesinde, S繹zleme ile ilgili i癟 hukuk gereklerinin S繹zlemenin onay s羹reciyle birlikte e zamanl覺 y羹r羹t羹lmesi keyfiyeti g羹ndeme geldii,

lkemizde kiisel verilerin korunmas覺 balam覺nda s羹rd羹r羹lmekte olan ulusal mevzuat 癟al覺malar覺na da paralel olarak, s繹zkonusu S繹zlemenin onaylanmas覺n覺n, 羹lkemizin Avrupa Konseyi 癟er癟evesinde oluturulan ortak hukuk sistemine kiisel verilerin korunmas覺 alan覺nda da d璽hil olmas覺n覺 salayarak, vatandalar覺m覺z覺n insan haklar覺n覺n ihlal edilmesinin 繹n羹ne ge癟ilmesine ve 羹lkemizin uluslararas覺 sayg覺nl覺覺na katk覺da bulunaca覺 belirtildi.

 

K襤襤SEL VER襤LER襤N OTOMAT襤K 襤LEME TAB襤 TUTULMASI KARISINDA B襤REYLER襤N KORUNMASI SZLEMES襤N襤N ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUUNA DA襤R KANUN TASARISI

MADDDE 1- (1) 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburgda imzalanan Kiisel Verilerin Otomatik 襤leme Tabi Tutulmas覺 Kar覺s覺nda Bireylerin Korunmas覺 S繹zlemesinin beyanlarla birlikte onaylanmas覺 uygun bulunmutur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yay覺m覺 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun h羹k羹mlerini Bakanlar Kurulu y羹r羹t羹r.

 

 

K襤襤SEL VER襤LER襤N OTOMAT襤K 襤LEME TAB襤 TUTULMASI KARISINDA B襤REYLER襤N KORUNMASI SZLEMES襤
Strazburg, 28.1.1981
Giri
襤bu S繹zlemeyi imzalayan Avrupa Konseyi yesi Devletler,
Avrupa Konseyinin amac覺n覺n 繹zellikle hukukun 羹st羹nl羹羹ne ve insan haklar覺 ile temel 繹zg羹rl羹klere sayg覺l覺 olarak, 羹yeleri aras覺nda daha yak覺n bir birliin ger癟ekletirilmesi olduuna inanarak;
Otomatik ileme tabi olan kiisel verilerin s覺n覺rlar 繹tesi ak覺覺n覺n younluk kazanmas覺 kar覺s覺nda, temel hak ve 繹zg羹rl羹klere ilikin g羹vencelerin, 繹zellikle de 繹zel yaama sayg覺 hakk覺n覺n geniletilmesinin arzu edilebilir olduunu deerlendirerek;
Ayn覺 zamanda s覺n覺rlar覺 dikkate almaks覺z覺n haber alma 繹zg羹r羹羹ne ilikin y羹k羹ml羹l羹klerini de teyit ederek;
Temel deerler olan zel yaama sayg覺 ile halklar aras覺nda serbest bilgi ak覺覺n覺 birbiriyle uzlat覺rma gerekliliini kabul ederek;
Aa覺daki hususlarda anlam覺lard覺r:
B繹l羹m I – Genel h羹k羹mler
Madde 1 – Konu ve ama癟
襤bu S繹zlemenin amac覺, her bir Taraf覺n 羹lkesinde, uyruu veya ikamet yeri ne olursa olsun her ger癟ek kiinin temel hak ve 繹zg羹rl羹klerini ve 繹zellikle kendisiyle ilgili kiisel ver羹erin otomatik ileme tabi tutulmas覺 kar覺s覺nda 繹zel hayata sayg覺 hakk覺n覺 g羹vence alt覺na almakt覺r (“verilerin korunmas覺”).
Madde 2 – Tan覺mlar
Bu S繹zlemenin ama癟lar覺 bak覺m覺ndan:
a “Kiisel veriler”: Kimlii belirli veya belirlenebilir bir ger癟ek kii (“ilgili kii”) hakk覺ndaki t羹m bilgileri ifade eder
b “Otomatik veri dosyas覺” otomatik ileme konu olan bilgilerin t羹m羹n羹 ifade eder;
c “Otomatik ilem”den, tamamen veya k覺smen otomatik y繹ntemlerle ger癟ekletirilen;
ver羹erin kayd覺, bu ver羹ere mant覺ksal ve/veya aritmetik ilemlerin uygulanmas覺, ver羹erin deitirilmesi, silinmesi, geri elde edilmsi veya da覺t覺lmas覺 anla覺l覺r.
d “Dosya y繹neticisi”, otomatik veri dosyas覺n覺n amac覺n覺n ne olaca覺, hangi kiisel veri kategorilerinin kaydedilmesi gerektii ve bunlara hangi ilemlerin uygulanaca覺 hakk覺nda karar verebilecek olan ger癟ek veya t羹zel ki羹eri, kamu kurumunu, birimi veya ulusal kanunlara g繹re yetkili olan dier kurulular覺 ifade eder.
Madde 3 – Kapsam
覺 Taraflar, ibu S繹zlemeyi kamu sekt繹r羹nde ve 繹zel sekt繹rde, otomatik kiisel veri dosyalar覺na ve kiisel verilerin otomatik ileme tabi tutulmas覺 konusunda uygulamay覺 taahh羹t ederler.
2 Her devlet, imza s覺ras覺nda veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerinin tevdi edilmesi s覺ras覺nda veya daha sonra herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir beyanla:
a 襤bu S繹zlemeyi, listesi tevdi ed羹ecek olan belli otomatik kiisel veri dosyas覺 kategorilerine uygulamayaca覺m bildirebilir. Ancak, devlet bu listeye, kendi i癟 hukukunun otomatik verilerin korunmas覺na ilikin h羹k羹mlerine tabi olan otomatik dosya kategorilerini dah羹 edemez. Bu nedenle, ilave otomatik kiisel veri dosyas覺 kategorilerinin kendi i癟 hukukunun verilerin korunmas覺na ilikin h羹k羹mlerine tabi k覺l覺nmas覺 halinde, yapaca覺 yeni bir beyanla s繹zkonusu listeyi tadil eder;
b 襤bu S繹zlemeyi, topluluklar, dernekler, vak覺flar, irketler, kurumlar ve t羹zel kiilie sahip olsun veya olmas覺n, dorudan veya dolayl覺 olarak ger癟ek kiilerin bir araya gelmesiyle olumu her 癟eit dier kurulu hakk覺nda da uygulayaca覺n覺 bildirebilir;
c 襤bu S繹zlemeyi, otomatik bilgi ileme konu olmayan kiisel veri dosyalar覺 hakk覺nda da uygulayaca覺n覺 b羹direbilir.
3 Yukar覺daki 2. f覺kran覺n b veya c bendinde tan覺mlanan beyanlardan biriyle ibu S繹zlemenin uygulama alan覺n覺 genileten her devlet, s繹zkonusu beyanda, geniletmenin ancak tevdi edecei bir listede g繹ster羹en baz覺 kiisel dosya kategorilerme uygulanaca覺m belirtebilir.
4 Yukar覺daki 2. f覺kran覺n a bendinde 繹ng繹r羹len beyanla belli otomatik kiisel veri dosyas覺 kategorilerini S繹zlemenin uygulama alan覺 d覺覺nda tutan Taraf, bunlar覺 uygulama alan覺 d覺覺nda tutmayan bir Taraftan ibu S繹zlemenin s繹zkonusu kategoriler hakk覺nda uygulanmas覺n覺 isteyemez.
5 Keza, ibu maddenin 2. b ve 2. c bentlerinde 繹ng繹r羹len kapsam geniletmelerinden herhangi birini yapmayan Taraf, bu geniletmeleri yapan herhangi bir Taraf覺n bu hususlarda S繹zlemeyi uygulamas覺 gerektiini 繹ne s羹remez.
6 襤bu maddenin yukar覺daki 2. f覺kras覺nda 繹ng繹r羹len beyanlar, bunlar覺 yapm覺 olan Devlet bak覺m覺ndan, bu beyanlar覺n imza s覺ras覺nda veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerinin tevdi edilmesi s覺ras覺nda yap覺lmas覺 halinde, s繹zlemenin y羹r羹rl羹e girdii tarihte; eer beyanlar daha sonra yap覺lm覺sa bunlar覺n Avrupa Konseyi Genel Sekreteri taraf覺ndan al覺nmas覺ndan 羹癟 ay sonra h羹k羹m ifade eder. Bu beyanlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim ile k覺smen veya tamamen geri al覺nabilir. Beyanlar覺n geri al覺nmas覺, b羹dirimin al覺nd覺覺 tarihten 羹癟 ay sonra h羹k羹m ifade eder.

Her Taraf, kendi i癟 hukukunda, ibu b繹l羹mde yer alan verilerin korunmas覺na ilikin temel ilkelere ilerlik kazand覺rmak amac覺yla gerekli 繹nlemleri al覺r.
B繹l羹m IIVerilerin korunmas覺na ilikin temel ilkeler

Madde 4 – Taraflar覺n G繹revleri
2 Bu 繹nlemlerin Taraf癟a, en ge癟, S繹zlemenin kendisi bak覺m覺ndan y羹r羹rl羹e girdii tarihte al覺nmas覺 zorunludur.
Madde 5 – Verilerin nitelii
Otomatik ileme konu olan kiisel veriler:
a Adil bi癟imde ve yasal yoldan elde edilir ve ilenir;
b Belli ve meru ama癟lar i癟in kaydedilir ve bu ama癟lara ayk覺r覺 ekilde kullan覺lmaz;
c Kaydedilme ama癟lar覺na g繹re uygun ve yerinde olur ve a覺r覺 olmaz;
d Doru bilgileri yans覺t覺r ve gerektiinde g羹ncellenir;
e Kaydedilme ama癟lar覺n覺 ger癟ekletirmek i癟in gerekli olan s羹reyi amayacak ekilde igili
kiilerin kimliklerini belirlemeye imkan veren bir bi癟imde saklan覺r.
Madde-6 zel veri kategorileri
襤癟 hukukta uygun g羹venceler salanmad覺k癟a, 覺rksal k繹keni, siyasi d羹羹nceleri, dini veya dier inan癟lar覺 ortaya koyan kiisel veriler ile sal覺k veya cinsel hayatla ilgili kiisel veriler, otomatik ileme tabi tutulmaz. Ayn覺 ey ceza mahkumiyetiyle ilgili kiisel veriler i癟in de ge癟erlidir.
Madde-7 Verilerin g羹venlii
Otomatik dosyalara kaydedilen kiisel verileri korumak i癟in, bunlar覺n kaza sonucu veya izinsiz olarak imhas覺na veya kaza sonucu kaybolmas覺na veya bunlarm izinsiz olarak elde edilmesine, deitirilmesine veya da覺t覺lmas覺na kar覺 uygun g羹venlik 繹nlemleri al覺n覺r,
Madde-8 襤lgili kii hakk覺ndaki ek g羹venceler
Herkes:
a Otomatik kiisel veri dosyas覺n覺n mevcudiyetini, temel ama癟lar覺n覺, dosya y繹neticisinin kimliini ve mutat ikamet yerini veya bal覺ca iyerini 繹renmek;
b Makul aral覺klarla ve a覺r覺 gecikmeye veya masrafa maruz kalmadan kendisi ile ilgili kiisel verilerin otomatik dosyada bulunup bulunmad覺覺n覺n teyidini almak ve bu bilgilerin kendisme anla覺l覺r bir bi癟im alt覺nda iletilmesini salamak;
c Gerekli olan durumlarda, bu verileri d羹zelttirmek veya bunlar覺n, ibu S繹zlemenin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen temel ilkelere ilerlik salayan i癟 hukuk h羹k羹mlerinin ihlali suretiyle ilenmi olmas覺 halinde, s繹zkonusu verileri s羹dirtmek;
d 襤bu maddenin b ve c f覺kralar覺nda 繹ng繹r羹len teyit talebinin veya duruma g繹re bildirim, d羹zeltme veya silme talebinin yerine getirilmemesi halinde bir bavuru yolundan yararlanmak hakk覺na sahiptir.

Madde 9 – 襤stisnalar ve k覺s覺tlamalar
1 襤bu maddede belirtilen uurlar d覺覺nda, S繹zlemenin 5, 6 ve 8. maddeleri h羹k羹mlerine hi癟bir istisna getirilemez.
2 Taraf devletin kanunlar覺nda 繹ng繹r羹lm羹 olmas覺 ve demokratik bir toplumda aa覺daki hususlar覺n salanmas覺 i癟in gerekli bir 繹nlem oluturmas覺 halinde ibu S繹zlemenin 5, 6 ve 8. maddelerine istisna getirilebir:
a Devlet g羹venliinin korunmas覺, kamu g羹venlii, devletin mali menfaatleri veya su癟lar覺n 繹nlenmesi;
b 襤lgili kiinin veya bakas覺n覺n hak ve 繹zg羹rl羹klerinin korunmas覺.
3 襤lgili kiilerin 繹zel yaamlar覺na tecav羹z tehlikesi bulunmad覺覺n覺n a癟覺k olduu durumlarda, 8. maddenin b, c ve d f覺kralar覺nda d羹zenlenen haklar istatistiki veya bilimsel ama癟lar i癟in kullan覺lan kiisel veri dosyalan bak覺m覺ndan kanunla k覺s覺tlanabilir.
Madde 10 – Yapt覺r覺mlar ve bavuru yollar覺
Her bir Taraf, ibu b繹l羹mde d羹zenlenen verilerin korunmas覺 hakk覺ndaki temel ilkelere ilerlik salayan i癟 hukuk kurallar覺n覺n ihlaliyle ilgili uygun yapt覺r覺mlar ve bavuru yollar覺 getirmekle y羹k羹ml羹d羹r.
Madde 11 – Geniletilmi koruma
襤bu b繹l羹mde yer alan h羹k羹mlerden hi癟biri, her devletin, ilgili kiilere ibu S繹zlemede 繹ng繹r羹lenden daha fazla koruyucu 繹nlem salamas覺 imkan覺n覺 s覺n覺rlayacak veya buna halel getirecek ekilde yorumlanamaz.
B繹l羹m III – S覺n覺r 繹tesi veri ak覺lar覺
Madde-12 Kiisel verilerin s覺n覺r 繹tesi ak覺覺 ve i癟 hukuk
1 Otomatik ileme konu olan veya otomatik ileme konu olmak 羹zere toplanm覺 olan kiisel verilerin her t羹rl羹 yoldan ulusal s覺n覺rlar覺n 繹tesine transferinde aa覺daki h羹k羹mler uygulan覺r.
2 Bir Taraf, m羹nhas覺ran 繹zel yaam覺n korunmas覺 amac覺yla kiisel ver羹erin dier bir Tarafa s覺n覺r 繹tesi ak覺覺n覺 yasaklayamaz veya 繹zel m羹sadeye tabi tutamaz.
3 Bununla birlikte her bir Taraf, 2. f覺kradaki h羹k羹mlere aa覺daki durumlarda istisnalar getirebilir:
a Kendi mevzuat覺n覺n, belli kiisel veri veya otomatik kiisel veri dosyas覺 kategorileri i癟in, bu verilerin veya dosyalar覺n doas覺ndan kaynaklanan 繹zel d羹zenlemeler i癟ermesi, dier Taraf覺n d羹zenlemelerinin ise edeer bir koruma i癟ermemesi durumunda;
b Bu transferin bir Taraf覺n 羹lkesinden, bir dier Taraf 羹zerinden Taraf olmayan bir devletin 羹lkesine yap覺lmas覺 durumunda, bu bendin ba覺nda at覺fta bulunulan Taraf覺n mevzuat覺n覺n boluklar覺ndan yararlanmak 羹zere yap覺lacak bu t羹r transferleri engelemek ama
B繹l羹m IV – Kar覺l覺kl覺 yard覺mlama
Madde 13 – Taraflar aras覺nda ibirlii
1 Taraflar, ibu S繹zlemeyi uygulamak 羹zere birbirlerine kar覺l覺kl覺 yard覺mda bulunmay覺 taahh羹t ederler.
2 Bu ama癟la:
a Taraflardan her biri bir veya birden fazla makam tayin ederek, bunlar覺n isim ve adreslerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir;
b Birden fazla makam tayin eden her bir Taraf, yukar覺daki bentte at覺fta bulunulan bildirimde, bu merc羹erden her birinin yetkisini belirtir.
3 Taraflardan birinin tayin ettii bir makam, dier Taraf覺n tayin ettii bir makam覺n talebi 羹zerine:
a Verilerin korunmas覺 hakk覺ndaki hukukuna ve idari uygulamalara ilikin bilgileri verir.
b 襤癟 hukukuna ve m羹nhas覺ran 繹zel yaam覺n korunmas覺 amac覺na uygun olarak, otomatik
ileme konu olan kiisel verilerin kendileri istisna olmak 羹zere, 羹lkesinde ger癟ekletirilen otomatik ilemlerle ilgili somut bilgilerin salanmas覺 i癟in gerekli t羹m 繹nlemleri al覺r.
Madde 14 – Yabanc覺 羹lkelerde ikamet eden ilgili kiilere yard覺m
1 Taraflardan her biri, kendi i癟 hukukunda 繹ng繹r羹len, ibu S繹zlemenin 8. maddesinde belirtilen ilkelere ilerlik kazand覺ran haklar覺n kullan覺lmas覺 i癟in, yabanc覺 羹lkede ikamet eden t羹m kiilere yard覺mda bulunur.
2 Eer b繹yle bir kii dier bir Taraf覺n 羹lkesinde ikamet ediyorsa, talebini bu Taraf覺n tayin ettii makama yapma imkan覺na da sahip olmal覺d覺r.
3 Yard覺m talebi, gerekli t羹m bilg羹eri, dierleri yan覺nda 繹zellikle aa覺dakilerle ilgili bilg羹eri i癟erir:
a Talepte bulunan覺n isim ve adresi ile bu kiiyi belirlemeye yarayan t羹m hususlar,
b Talebin konusu kiisel verilerin yer ald覺覺 otomatik dosya veya y繹neticisi,
c Talebin amac覺.
Madde 15 – Tayin edilen makamlarca salanan yard覺ma ilikin g羹venceler
1 Bir Taraf覺n tayin ettii makam, ne kendisine muhatap bir yard覺m talebini desteklemek amac覺yla talebe eklenen bilgiyi, ne de kendi talep ettii yard覺m 羹zerine dier bir Tarafm tayin ettii makamdan salad覺覺 b羹giyi, yard覺m talebinde belirtilen ama癟lar d覺覺nda kullanabilir.
2 Taraflardan her biri, tayin ed羹en makam覺n personelinin veya bu makam ad覺na hareket eden kiilerin, bu bilgilerin gizli tutulmas覺 veya paylaLlmamas覺 hususunda y羹k羹ml羹l羹klere tabi olmas覺n覺 salayacakt覺r.

3 Tayin edilen makam hi癟bir durumda, 14. maddenin 2. f覺kras覺na g繹re yabanc覺 羹llkedeikameteden ilgili kiinin muvafakatini almadan, kendi insiyatifiyle bu kii ad覺na yard覺mda bulunmaya yetkili k覺l覺nmayacakt覺r.
Madde-16 Yard覺m taleplerinin reddi
襤bu S繹zlemenin 13 ve 14. maddeleri uyar覺nca kendisine yard覺m talebi intikal eden tayin edilmi makam, aa覺daki durumlar d覺覺nda yard覺m talebini reddedemez:
a Yap覺lan talep, yan覺t vermekle sorumlu makam覺n verilerin korunmas覺 konusundaki yetkisi d覺覺nda kal覺yorsa;
b Talep, ibu S繹zleme h羹k羹mlerine uygun deilse;
c Talebin yerine getirilmesi, bunu yerine getirecek makam覺n bal覺 olduu devletin egemenliine, g羹venliine veya kamu d羹zenine veya bu devletin yetkisi alfandaki kiilerin haklar覺na ve temel 繹zg羹rl羹klerine ayk覺r覺 ise.
Madde 17 – Yard覺m giderleri ve y繹ntemleri
1 Taraflar覺n 13. madde uyar覺nca birbirlerine yapt覺klar覺 kar覺l覺kl覺 yard覺m ile 14. madde uyarmca yabanc覺 羹lkede ikamet eden ilgili kiilere yapt覺klar覺 yard覺m, uzman ve terc羹man 羹cretleri d覺mda, hi癟bir masraf veya harc覺 gerektirmeyecektir. Bu masraf ve har癟lar, yard覺m talebinde bulunan makam覺 tayin eden Taraf癟a kar覺lanacakt覺r.
2 襤lgili kii, bir baka Taraf覺n 羹lkesinde kendi hesab覺na yap覺lan ilemlerle ilgili olarak, bu Taraf覺n 羹lkesinde ikamet eden kiilerce yasal olarak 繹denmesi gereken har癟 ve masraf d覺mda, hi癟bir har癟 ve masraf 繹demek zorunda olmayacakt覺r.
3 Yard覺mla ilgili dier hususlar ve 繹zellikle yard覺m覺n ekli ve usul羹 ile kullan覺lacak d羹e ilikin konular, ilgili Taraflar aras覺nda dorudan kararlat覺r覺lacakt覺r.
Bol羹m V – Dan覺ma Komitesi
Madde 18 – Komitenin oluumu
1 襤bu S繹zlemenin y羹r羹rl羹e girmesinden sonra bir Dan覺ma Komitesi kurulur.
2 Taraflardan her biri, bu komiteye bir as覺l temsilci, bir de temsilci vekili tayin eder. S繹zlemeye taraf olmayan Avrupa Konseyi 羹yesi her devlet Dan覺ma Komitesinde bir g繹zlemci taraf覺ndan temsil edilme hakk覺na sahiptir.
3 Dan覺ma Komitesi, oybirlii ile alaca覺 bir kararla, Avrupa Konseyi 羹yesi olmayan ve S繹zlemeye taraf olmayan herhangi bir devleti, belli bir oturumunda bir g繹zlemci taraf m dan temsil edilmeye davet edebilir.
Madde 19 – Komitenin ilevleri
Dan覺ma Komitesi:
a S繹zlemenin uygulanmas覺n覺 kolaylat覺rmak veya iyiletirmek amac覺yla 繹nerilerde bulunabilir;
b Aa覺daki 21. maddeye uygun olarak S繹zlemede deiiklik yap覺lmas覺n覺 繹nerebilir.
c S繹zlemede deiiklik yap覺lmas覺na ilikin olarak 21. maddenin 3. f覺krac覺 uyar覺rcakendisine sunulan t羹m neriler hakk覺nda g繹r羹 bildirir;

d Taraflardan birinin talebi 羹zerine, ibu S繹zlemenin uygulanmas覺 ile ilgili t羹m sorular hakk覺nda g繹r羹 bildirebilir.
Madde 20 – Usul
1 Dan覺ma Komitesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri taraf覺ndan toplant覺ya 癟a覺r覺l覺r. Komite ilk toplant覺s覺n覺, ibu S繹zlemenin y羹r羹rl羹e girmesini izleyen on iki ay i癟erisinde yapar. Komite, m羹teakip toplant覺lar覺n覺 en az iki y覺lda bir yapar; ayr覺ca Taraflar覺n temsilcilerinin 羹癟te birinin talebi 羹zerine herhangi bir zamanda toplan覺r.
2 Dan覺ma Komitesi toplant覺s覺 yeter say覺s覺, Taraf temsilcilerinin salt 癟ounluudur.
3 Dan覺ma Komitesi, her toplant覺 sonunda, yapt覺覺 癟al覺malar ve S繹zlemenin ileyii hakk覺nda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine bir rapor sunar.
4 襤bu S繹zleme h羹k羹mlerine tabi olmak 羹zere Dan覺ma Komitesi i癟 t羹z羹羹n羹 kendisi d羹zenler.
B繹l羹m VI. Deiiklikler
Madde 21 – Deiiklikler
覺 Taraflardan biri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi veya Dan覺ma Komitesi ibu S繹zlemede deiiklik yap覺lmas覺n覺 繹nerebilir.
2 Her deiiklik 繹nerisi, Avrupa konseyi Genel Sekreteri taraf覺ndan, Avrupa Konseyi 羹yesi Devletlere ve 23. madde h羹k羹mleri uyar覺nca S繹zlemeye kat覺lan veya kat覺lmaya 癟ar覺lan 羹ye olmayan her devlete bildirilir.
3 Taraflardan biri veya Bakanlar Komitesi taraf覺ndan yap覺lan her deiiklik 繹nerisi, Bakanlar Komitesine deiiklik hakk覺nda g繹r羹 sunacak olan Dan覺ma Komitesine bildirilir.
4 Bakanlar Komitesi, teklif edilen deiiklii ve Dan覺ma Komitesi taraf覺ndan sunulabilecek her
t羹rl羹 g繹r羹羹 dikkate alarak s繹z konusu deiiklii kabul edebilir.
5 Bakanlar Komitesi taraf覺ndan bu maddenin 4. f覺kras覺na g繹re kabul edilen her t羹rl羹 deiiklik metni, kabul i癟in Taraflara iletilir.
6 襤bu Maddenin 4. f覺kras覺 uyar覺nca kabul edilen herhangi bir deiiklik, t羹m Taraflar覺n bununu kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerini izleyen otuzuncu g羹nde y羹r羹rl羹e girer.
B繹l羹m XI – Son h羹k羹mler
Madde 22 – Y羹r羹rl羹e girme
1 襤bu S繹zleme Avrupa Konseyi 羹yesi devletlerin imzas覺na a癟覺kt覺r. Onay, kabul ya da uygun bulmaya tabidir. Onay, kabul ya da uygun bulma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine teslim edilir.
2 Bu S繹zleme, en az be Avrupa Konseyi 羹ye devletinin 繹nceki f覺kran覺n h羹k羹mlerine g繹re
S繹zlemeyle bal覺 olma y繹n羹ndeki muvafakatlerini ifade ettikleri tarihten itibaren 羹癟 ayl覺k s羹renin sona ermesini takip eden ay覺n ilk g羹n羹 y羹r羹rl羹e girer.

3 Daha sonradan S繹zleme ile bal覺 olmak istediini beyan eden herhangi bir 羹ye devlet bak覺m覺ndan S繹zleme; onay, kabul ya da uygun bulma belgesini teslim etme itibaren 羹癟 ayl覺k s羹renin sona ermesini takip eden ay覺n ilk g羹n羹 y羹r羹rl羹e girer.
Madde-23 ye olmayan devletlerin kat覺l覺m覺
覺 襤bu S繹zlemenin y羹r羹rl羹e girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Stat羹s羹n羹n 20. maddesinin d. f覺kras覺nda 繹ng繹r羹len 癟ounlukla ve komiteye kat覺lma hakk覺na sahip Taraf Devlet temsilcilerinin oybirliiyle Avrupa Konseyine 羹ye olmayan herhangi bir Devleti ibu S繹zlemeye kat覺lmaya davet edebilir.
2 Kat覺lan her Devlet i癟in S繹zleme, kat覺lma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edildii tarihten sonraki 羹癟 ayl覺k d繹nemin bitimini izleyen ay覺n ilk g羹n羹 y羹r羹rl羹e girer.
Madde 24 – lkesel h羹k羹mler
覺 Herhangi bir Devlet, imza s覺ras覺nda veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerini tevdi ederken, S繹zlemenin uygulanaca覺 羹lkeyi veya 羹lkeleri belirtebilir.
2 Herhangi bir Devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirimle, ibu S繹zlemenin uygulama alan覺m, bildirimde belirtilen baka herhangi bir 羹lkeye temil edebilir. S繹zleme, s繹zkonusu 羹lke bak覺m覺ndan, s繹z konusu beyan覺n Genel Sekreter taraf覺ndan al覺nma tarihinden itibaren 羹癟 ayl覺k s羹renin sona ermesini takip eden ay覺n ilk g羹n羹 y羹r羹rl羹e girer.
3 nceki iki f覺kra uyar覺nca yap覺lan herhangi bildirim, s繹zkonusu bildirimde belirtilen herhangi bir 羹lke bakmamdan Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim ile geri 癟ekilebilir. S繹zkonusu geri 癟ekme, s繹zkonusu bildirimin Genel Sekreter taraf覺ndan al覺nma tarihinden itibaren alt覺 ayl覺k s羹renin sona ermesini takip eden ay覺n ilk g羹n羹 ge癟erlilik kazan覺r.
Madde 25 – ekinceler
襤bu S繹zleme h羹k羹mlerine hi癟bir 癟ekince konulamaz.
Madde 26 – Fesih
1 Taraflardan herhangi biri, herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim yoluyla bu S繹zlemeyi feshedebilir.
2 S繹z konusu fesih, s繹z konusu bildirimin Genel Sekreter taraf覺ndan al覺nma tarihinden itibaren alb ayl覺k s羹renin sona ermesini takip eden ay覺n ilk g羹n羹 ge癟erlilik kazan覺r.
Madde 27 – Bildirimler
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konsey 羹yesi Devletlere ve bu S繹zlemeye kat覺lan her Devlete aa覺dakileri bildirecektir:
a her imzay覺;
b tevdi edilen her onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgesini;

c Madde 22, 23 ve 24 uyar覺nca her y羹r羹rl羹e giri tarihini;
d bu S繹zleme ile ilgili dier her t羹r belge, bildirim ya da muhaberat.
Keyfiyeti tevsiken, usul羹ne uygun olarak yetkilendirilmi olan aa覺da i S繹zlemeyi imzalam覺lard覺r.
Strazburg’da 28 Ocak 1981 tarihinde 襤ngilizce ve Frans覺zca dillerinde ve her iki metin eit derecede ge癟erli olacak ekilde, Avrupa Konseyi arivlerinde saklanmak 羹zere tek n羹sha olarak imzalanm覺t覺r. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, her bir Avrupa Konseyi 羹ye Devletine ve S繹zlemeye taraf olmaya davet edilen her Devlete onayl覺 n羹shalar覺n覺 g繹nderecektir.

K襤襤SEL VER襤LER襤N OTOMAT襤K 襤LEME TAB襤 TUTULMASINDA B襤REYLER襤N KORUNMASINA DA襤R AVRUPA KONSEY襤 SZLEMES襤 (ETS 108) 襤LE 襤LG襤L襤 BEYANLAR
T羹rkiye, Kiisel Verilerin Otomatik 襤leme Tabi Tutulmas覺 Kar覺s覺nda Bireylerin Korunmas覺na 襤likin Avrupa Konseyi S繹zlemesinin onaylanmas覺n覺n, ge癟erlilii bulunmayan 6K覺br覺s Cumhuriyetinin an覺lan s繹zlemeye taraf olan G羹ney K覺br覺s Rum Y繹netimi taraf覺ndan temsil edildii iddias覺n覺n herhangi bir bi癟imde kabul羹 anlam覺na gelmeyeceini ve T羹rkiyeye s繹zde K覺br覺s Cumhuriyeti ile ibu S繹zleme kapsam覺nda herhangi bir temasta bulunma y羹k羹ml羹l羹羹 getirmeyeceini beyan eder.

S繹zlemenin 3 羹nc羹 maddesinin 2 inci alt paragraf覺 a bendi uyar覺nca, T羹rkiye Cumhuriyeti S繹zlemenin aa覺da belirtilen kiisel verilere uygulanmayaca覺n覺 beyan eder:
a) ger癟ek kiilerin tamamen kiisel veya ayn覺 konutta yaayanlarla ilgili faaliyetlerine ilikin olarak ilenmesine,
b) Kanun taraf覺ndan 繹ng繹r羹len kamu kay覺tlar覺na,
c) Kanuna uygun olarak kamu bilgisine sunulan bilgilere,
d) devlet kuruluar覺nca milli g羹venlik, savunma ile soruturma ve su癟 繹nleme amac覺yla ilenen kiisel verilere,

S繹zlemenin 3 羹nc羹 maddesinin 2 inci alt paragraf覺 c bendi uyar覺nca, T羹rkiye Cumhuriyeti bu s繹zlemenin otomatik olmayan yollarla ilenen kiisel verilere de uygulayaca覺n覺 beyan eder.

S繹zlemenin 13 羹nc羹 maddesinin 2 inci alt paragraf覺 a bendi uyar覺nca, T羹rkiye Cumhuriyeti Kiisel Verileri Koruma Kurulunun yetkili makam olduunu beyan eder.

 

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

6 + 2 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺