mraniye escort
escort bayan
Ceza muhakemesinde iy羹k羹n羹n azalt覺lmas覺 amac覺yla deiiklikler geliyor… | Hukuki Tavsiyeler

Ceza muhakemesinde iy羹k羹n羹n azalt覺lmas覺 amac覺yla deiiklikler geliyor…

Ceza yarg覺lamalar覺nda iy羹k羹n羹n azalt覺lmas覺 ve alternatif 癟繹z羹m y繹ntemlerinin gelitirilmesi amac覺yla haz覺rlanan “Ceza Muhakemesinde 襤 Y羹k羹n羹n Azalt覺lmas覺 Amac覺yla Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun Tasar覺s覺” tasla覺 10/07/2015 tarihinde ilgili kamu kurum ve kurulular覺na g繹r羹e g繹nderildi.

Kanun Tasar覺s覺n覺n Genel Gerek癟esi

Maddi ceza hukuku normlar覺n覺n oluturulmas覺; yarg覺lama g繹revini yerine getirmek 羹zere, gerekli fiziki altyap覺s覺 ve yeterli yarg覺 mensubu ile personeli salanm覺 mahkemelerin kurulmas覺; 癟ada penoloji bilimine uygun bir ceza infaz sisteminin tesisi, iyi ve etkin ileyen bir ceza adalet sisteminin oluturulmas覺 bak覺m覺ndan eit dereceli 繹ncelikler aras覺ndad覺r. B繹yle bir ceza adalet sisteminin kurulmas覺 g羹n羹m羹z hukuk devletlerinin temel ama癟lar覺 aras覺nda yer almaktad覺r. Toplumdaki uyumazl覺klar覺 en k覺sa s羹rede, en az masrafla, en etkili ve en tatminkar bi癟imde sonu癟land覺rmak amac覺yla alternatif kurumlar kurulmas覺 da, bu amac覺n ger癟ekletirimesi bak覺m覺ndan d羹nya genelinde tevik g繹rmektedir.

Ceza politikalar覺, kuvvetli yan etkileri de bulunan bir ila癟 olarak tarif edilmektedir. Sadece genel 繹nleme 繹zelliine bal覺 olarak cayd覺r覺c覺l覺k fonksiyonuna odakl覺 bir cezaland覺rma politikas覺n覺n, bata 癟ocuk ve gen癟ler olmak 羹zere kanunlarla ihtilafa d羹en kiilerin, i癟ine girme riski ta覺d覺klar覺 su癟 ileme d繹ng羹s羹n羹 k覺rmaya yetmeyecei bilinmektedir. Su癟 olgusu, temelde, bireyle toplum aras覺ndaki bir sosyal 癟at覺maya dayand覺覺ndan, esas olarak bu 癟at覺man覺n ortadan kald覺r覺lmas覺, 癟ada ceza politikalar覺n覺n gerekleri aras覺nda say覺lmaktad覺r. Bu nedenle, ceza hukukunun su癟 ileyen kiilere y繹nelen 繹zel dikkati, son 癟eyrek y羹zy覺lda risk fakt繹r羹 ve tedavi aray覺lar覺 kavramlar覺yla, 繹nleme ve yeniden topluma kazand覺rma programlar覺n覺 daha yayg覺n bi癟imde destekleme noktas覺na gelmitir.

Kovuturman覺n mecburilii ilkesine istisna oluturan alternatif uyumazl覺k 癟繹z羹m yollar覺, belirli bir ceza eiinin alt覺nda kalan basit su癟larda, bir taraftan madurun haklar覺n覺n korunmas覺 ve tatmini, dier taraftan failin, eyleminin oluturduu haks覺zl覺k i癟eriiyle y羹zlemesi ve bunu telafi etmesi imkan覺n覺 salamaktad覺r. H覺zl覺 ve maliyet-etkin 癟繹z羹mler 羹reten bu usuller, 繹zellikle ilk kez su癟 ileyenlere bir ans tan覺yarak, onlar覺n damgalanmas覺n覺 繹nlemekte ve failin ceza muhakemesinin erken aamalar覺nda yeniden sosyallemesini kolaylat覺rmaktad覺r. Basit su癟larda geleneksel dava yollar覺na kar覺 gelitirilen alternatifler, yarg覺 mercilerinin her ge癟en g羹n artan i y羹k羹n羹n hafifletilmesi amac覺na da hizmet ederek, daha vahim su癟lar ve karma覺k davalarda ihtiya癟 duyulan zaman ve mali kaynaa tasarruf salamaktad覺r.

Mahkemelerdeki i y羹k羹 art覺覺n覺n, Avrupa 襤nsan Haklar覺 S繹zlemesinin 6 nc覺 maddesinde 繹ng繹r羹len makul s羹rede yarg覺lanma hakk覺 繹n羹nde b羹y羹k bir engel oluturabileceine 癟ok erken tarihlerde dikkat 癟eken Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesinin 16 Eyl羹l 1986 tarihli ve (86) 12 say覺l覺 Tavsiye Karar覺nda, uyumazl覺klar覺n mahkeme d覺覺 癟繹z羹m羹n羹 ve bunun i癟in gerekli usullerin gelitirilmesi tevik edilmitir. Madurun menfaatlerinin korunmas覺 ve ihtiya癟lar覺n覺n kar覺lanmas覺n覺n, ceza adaletinin temel ilevlerinden biri olmas覺 gereine deinilen (85) 11 say覺l覺 Tavsiye Karar覺nda da, bu ama癟la gelitirilecek tedbirlerin, toplumsal kurallar覺n kuvvetlendirilmesi ve faillerin 覺slah覺 gibi ceza hukukunun tecziye d覺覺ndaki dier ama癟lar覺na ula覺lmas覺nda yard覺mc覺 olaca覺na vurgu yap覺lm覺t覺r.

ocuk su癟lar覺na kars覺 toplumsal tepkiler hakk覺ndaki R (87) 20 say覺l覺 Kararda, h羹k羹metler, kovuturmadan ayr覺lma ve uzlat覺rma usullerinin gelitirilmesi amac覺yla, mevzuat ve uygulamalar覺n覺 g繹zden ge癟irmeye davet edilmi; madurlara yard覺m ve madurluun 繹nlenmesi hakk覺ndaki R (87) 21 say覺l覺 Kararda ise, 羹ye devletlere failler ve madurlar aras覺nda uzlat覺rma uygulamas覺n覺 tevik etmeleri 繹nerilmitir.

Keza, AK Bakanlar Komitesi, ceza adaletinin sadeletirilmesi hakk覺ndaki 17 Eyl羹l 1987 tarihli ve (87) 18 say覺l覺 Tavsiye Karar覺nda, mahkemelere havale edilen ceza davalar覺n覺n say覺s覺ndaki art覺a iaretle, basit ve s覺kl覺kla ilenen su癟larda, ceza soruturmas覺na alternatif olabilecek 癟繹z羹m yollar覺n覺n kullan覺lmas覺n覺 tavsiye etmitir. Kararda, ithamda takdirilik ilkesi benimsenerek, su癟un ciddiyetine, olay覺n 繹zelliklerine ve taraflar覺n ahsi hallerine bal覺 olarak mahkeme d覺覺 anlamalar ve sadeletirilmi usullerin uygulanmas覺ndaki 繹nem 繹zellikle vurgulanm覺t覺r.

Benzer tavsiyeler, Konseyin benzer i癟erikli baka kararlar覺nda da istikrarl覺 bi癟imde yinelenmiir. rnein, toplumsal m羹eyyidelere ve tedbirlere iliksin Avrupa kurallar覺 hakk覺ndaki R (92) 16 say覺l覺 Kararda, h羹rriyeti balay覺c覺 cezalara alternatif tedbirler yoluyla faillerin toplum i癟inde 覺slah覺n覺n 繹nemine, R (95) 12 say覺l覺, ceza adaletinin y繹netimi hakk覺ndaki Kararda ise, dekriminalizasyon (su癟 olmaktan 癟覺karma), depenalizasyon (m羹eyyide alan覺ndan 癟覺karma) veya kovuturmadan ayr覺lma (sapt覺rma, diversion), uzlat覺rma ve ceza muhakemesinin basitletirilmesi gibi tedbirlerin veya ceza adaleti sistemlerinin, dava say覺lar覺ndaki art覺tan kaynaklanan istenmeyen gecikmeler, b羹t癟e s覺n覺rlamalar覺 ve artan toplumsal beklentilerin kar覺lanamamas覺 gibi g羹癟l羹klerin a覺lmas覺na salayaca覺 katk覺lara deinilmitir.

Ceza adaleti sisteminin etkin ileyiindeki 繹nem ve katk覺lar覺, pek 癟ok baka uluslararas覺 belge, bilimsel arat覺rma ve raporlarla teyit edilen geleneksel ceza yarg覺s覺na alternatif y繹ntemler, g羹n羹m羹zde pek 癟ok 羹lkede kapsaml覺 bi癟imde uygulanmaktad覺r. Ceza soruturmas覺 ve kovuturmas覺nda mecburilik ilkesini benimsemi Almanya, Avusturya, Bel癟ika, ek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya gibi 羹lkelerde dahi bu kural kat覺 ve istisnas覺z bi癟imde uygulanmamaktad覺r.

Kovuturman覺n mecburilii ilkesini takdirilik ilkesiyle yumuatan fail-madur uzlat覺rmas覺, kamu davas覺n覺n veya duruman覺n a癟覺lmas覺n覺n ertelenmesi, ceza pazarl覺覺 gibi farkl覺 t羹rdeki alternatif kurumlar, cezas覺 belirli bir s羹renin alt覺nda olan kas覺tl覺 bir su癟u ilk kez ileyen sab覺kas覺z kiilerin, ceza infaz kurumlar覺n覺n olumsuz ortam覺ndan uzak tutulmas覺, devletin infaz k羹lfetinden ve mahkemelerin i younluundan kurtar覺lmas覺 ama癟lar覺n覺n yan覺 s覺ra cezan覺n genel ve 繹zel 繹nleme ama癟lar覺n覺 da ger癟ekletirecek etkili birer ceza politikas覺 arac覺 olarak b羹t羹n Avrupa 羹lkelerinde geni 繹l癟ekte uygulanmaktad覺r.

M羹lga 765 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanununun ve dier ceza mevzuat覺n覺n y羹r羹rl羹k ve uygulama d繹neminde sadece 繹n繹deme, ceza kararnamesi, ahsi dava, hapis cezalar覺n覺n ertelenmesi veya se癟enek yapt覺r覺ma 癟evrilmesi kurumlan bulunmaktayd覺.

Yenilenen temel kanunlar覺 1 Haziran 2005 tarihinde y羹r羹rl羹e giren yeni ceza adaleti sistemimizde ise, ahsi dava ve ceza kararnamesine yer verilmemi, geleneksel muhakeme yollar覺na veya cezaland覺rmaya alternatif usul ve y繹ntemler olarak; 繹n繹deme, uzlama, kamu davas覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n ertelenmesi, k覺sa s羹reli hapis cezas覺na se癟enek yapt覺r覺mlar, hapis cezalar覺n覺n ertelenmesi ve h羹km羹n a癟覺klanmas覺n覺n geri b覺rk覺lmas覺 kurumlar覺 d羹zenlenmitir.

Balang覺癟ta, su癟a s羹r羹klenen 癟ocuklara 繹zg羹 bir usul簾 g羹vence ve ayr覺cal覺k olarak 3/7/2005 tarihli ve 5395 say覺l覺 ocuk Koruma Kanununda d羹zenlenen kamu davas覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n ertelenmesi ve h羹km羹n a癟覺klanmas覺n覺n geri b覺rak覺lmas覺 m羹esseseleri, 19/12/2006 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 5560 say覺l覺 Kanunla Ceza Muhakemesi Kanununa ta覺narak, yetikinler bak覺m覺ndan da tatbik imkan覺na kavumu, yine ayn覺 Kanunla yeniden d羹zenlenen uzlama kurumu y羹r羹rl羹kteki mevcut eklini alm覺t覺r. 5560 say覺l覺 Kanun deiikliinden sonra, kamu davas覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n ertelenmesi ve h羹km羹n a癟覺klanmas覺n覺n geri b覺rak覺lmas覺 m羹esseseleri bak覺m覺ndan uygulanacak erteleme ve denetim s羹releri d覺覺nda su癟a s羹r羹klenen 癟ocuklar覺n, yetikinlere nazaran bir ayr覺cal覺覺 kalmam覺t覺r. Keza, yine ayn覺 Kanunun getirdii deiikler, uzlama kurumunun kapsam覺n覺 da su癟a s羹r羹klenen 癟ocuklar bak覺m覺ndan daraltm覺t覺r. Dier yandan, 23/1/2008 tarihli ve 5728 say覺l覺 Kanunla h羹km羹n a癟覺klanms覺n覺n geri b覺rak覺lmas覺 m羹essesesinin kapsam覺 geniletilmitir.

Ceza adaleti sistemimizde yer alan t羹m bu alternatif y繹ntemler, kovuturman覺n mecburilii ilkesine istisna oluturan uygulamalard覺r. Ceza ve ceza muhakemesi alan覺nda sistem tercihinde bulunulmas覺n覺 Devletin ceza siyasetiyle ilgili g繹ren Anayasa Mahkemesi, 12/3/2009 tarihli ve 2007/14 E., 2009/48 K. say覺l覺 Karar覺nda, kanun koyucunun Anayasan覺n temel ilkelerine ve ceza hukukunun ana kurallar覺na bal覺 kalmak kouluyla, soruturma ve yarg覺lamaya uygulanacak y繹ntemlerin belirlenmesinde takdir yetkisine sahip olduunu vurgulam覺t覺r. 01/10/2009 tarihli ve 2006/106 E, 2009/124 K say覺l覺 Karar覺nda Mahkeme, yarg覺n覺n ileyiinin etkinletirilmesi amac覺yla bavurulan alternatif 癟繹z羹m yollar覺n覺n, uyu簫mazl覺klar覺n daha k覺sa s羹rede ve daha az masrafla sonu癟land覺r覺lmas覺, gizliliin korunmas覺 ve mahkemelerdeki i y羹k羹n羹n hafifletilmesi gibi salad覺覺 faydalara iaret etmi, benzer deerlendirmelerin yer ald覺覺 uzlamayla ilgili 3/4/2013 tarihli ve 2013/20 E., 2013/50 K. say覺l覺 Karar覺nda ise, alternatif uyumazl覺k 癟繹z羹m yollar覺n覺n kapsam覺na girecek su癟lar覺n belirlenmesinin, anayasal s覺n覺rlar i癟inde kanun koyucunun takdirinde olduunu belirtmitir.

Yeni T羹rk ceza adaleti sisteminin on y覺ll覺k uygulama sonu癟lar覺, alternatif uyumazl覺k 癟繹z羹m yollar覺na ilikin sistemin aksayan y繹nleri ile bu dorultuda al覺nmas覺 gereken tedbirleri g繹r羹n羹r hale getirmitir. 2005 y覺l覺ndan 2015 y覺l覺na, y覺l i癟inde yeni gelen soruturma dosyas覺 say覺s覺 % 40 oran覺nda artm覺, y覺l i癟inde yeni a癟覺lan kamu davas覺 say覺lar覺nda anlaml覺 bir art覺 izlenmemitir. Bununla birlikte, geleneksel muhakeme usul羹ne alternatif y繹ntemlerin i y羹k羹n羹n azalt覺lmas覺nda beklenen etkiyi salamakta yetersiz kald覺覺 g繹r羹lmektedir. n繹demenin kapsam覺n覺n olduk癟a dar olduu ve uzlaman覺n sisteme katk覺s覺n覺n olduk癟a s覺n覺rl覺 kald覺覺 uygulamac覺lar taraf覺ndan da s覺kl覺kla ifade edilmektedir. te yandan, 癟ocuk adalet sistemimizin muhakeme alternatifleri konusundaki mevcut d羹zenlemelerinin 癟ocuklar yarar覺na geniletilmesi y繹n羹nde tavsiyeler yap覺lmaktad覺r.

2014 y覺l覺nda 羹lke genelinde toplam 7.038.223 ayr覺 eylem sebebiyle toplam 3.470.733 soruturma dosyas覺 a癟覺lm覺, yap覺lan soruturmalar neticesinde 3.219.415 ayr覺 eylem sebebiyle toplam 1.486.296 dava dosyas覺 ceza mahkemelerinin 繹n羹ne gelmitir. S繹z羹 edilen bu soruturma ve kovuturmalar s羹recinde 繹zellikle 繹n繹deme, uzlama ve kamu davas覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n ertelenmesine dair karar say覺lar覺 olduk癟a d羹羹k bir seyir g繹stermitir. Dier bir ifadeyle, bu alternatif uyumazl覺k 癟繹z羹m y繹ntemlerinin ceza adalet sisteminin i y羹k羹 羹zerinde etkisi 癟ok s覺n覺rl覺 seviyede olmutur. 2014 y覺l覺nda, 繹n繹deme kapsam覺nda kalan su癟lar覺n toplam su癟 say覺s覺na oran覺 binde bir d羹zeyinde olup, sadece 770 dosya 繹n繹deme nedeniyle sistem d覺覺na 癟覺kart覺lm覺t覺r. Y覺l i癟inde d羹zenlenen iddianamelerdeki su癟lar覺n %35i uzlama kapsam覺nda kalmas覺na kar覺n, uzlamayla sonu癟lanan dosya say覺s覺 ancak 8.998 olmutur. Keza, ayn覺 y覺l i癟inde kamu davas覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n ertelenmesine karar verilen su癟 say覺s覺 yok denilecek kadar azd覺r.

襤statistiklerdeki deinilen bu d羹羹k seyir, bir taraftan s繹z羹 edilen kurumlar覺n kapsam覺 i癟inde bulunan su癟 t羹rlerinin say覺ca az olmas覺ndan, dier taraftan bu kurumlar覺n uygulanmas覺n覺 k覺s覺tlayan yahut etkinliini azaltan usul h羹k羹mlerinden kaynaklanmaktad覺r.

Deinilen gerek癟eler, on y覺l覺n tecr羹besi 羹zerine alternatif uyumazl覺k 癟繹z羹m yollar覺 ile kovuturmadan ayr覺lma usullerine ilikin mevcut usul h羹k羹mlerinin b羹t羹nc羹l bir perspektifle yeniden ele al覺nmas覺 zaruretini ortaya koymutur. Nitekim, ayn覺 d繹nem i癟inde, Almanya, 襤talya ve Fransa gibi 羹lkeler, uygulama sonu癟lar覺na dayal覺 olarak, ceza muhakemesi sistemlerinde yer alan benzer kurumlar覺 gelitirmek veya yeni usullerle mahkeme d覺覺 癟繹z羹m yollar覺n覺n alan覺n覺 geniletmek amac覺yla mevzuatlar覺n覺 yenileme ve deitirme yolunda pek 癟ok ad覺m atm覺lard覺r.

Tasar覺yla, yukar覺da 繹zetlenen tablo, uygulamadan gelen talep ve 繹neriler ile g羹n羹m羹z 癟ada ceza adaleti sistemlerinin genel y繹nelimi dikkate al覺narak, hukukumuzdaki 繹n繹deme, uzlama ve kamu davas覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n ertelenmesi kurumlar覺, bu kurumlardan beklenen hukuk簾 ve sosyal fayday覺 salama amac覺yla yeniden ele al覺nmaktad覺r. Bu 癟er癟evede, cezas覺zl覺k sonucunu engelleyici usul簾 g羹venceler g繹zetilerek kapsam geniletilmekte, bu kurumlar覺n etkinliini azaltan veya uygulama baar覺s覺n覺 d羹羹ren baz覺 usul h羹k羹mleri yeniden d羹zenlenmektedir. rnein, mevcut uygulamada salt bir usul簾 zorunluluk olarak bavurulan ve taraflar覺n uzlat覺r覺lmas覺 f覺rsatlar覺 i y羹k羹 bask覺s覺 alt覺ndaki Cumhuriyet savc覺lar覺nca doal olarak yeterince deerlendirilemeyen uzlama, ismi de uzlat覺rma bi癟iminde deitirilerek, bir dava art覺 olmaktan 癟覺kar覺lmakta; buna mukabil, uzlat覺rma giriiminde bulunulmas覺 bak覺m覺ndan elverili olduuna karar verilen dosyalar覺n, bu ile ilgili olarak kurulacak idar簾 bir birime devri 繹ng繹r羹lerek, i y羹k羹 bask覺s覺ndan kaynakland覺覺 deerlendirilen uygulamadaki isteksizliin giderilmesi ama癟lanmaktad覺r.

Dier taraftan, alternatif 癟繹z羹m y繹ntemlerinin kapsam覺 bak覺m覺ndan, yetikinlerle 癟ocuklar aras覺ndaki mevcut eitliin adil sonu癟lar dourmad覺覺 g繹zetilerek, Tasar覺yla bu eitlik 癟ocuklar lehine bozulmakta ve kamu davas覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n ertelenmesi ile h羹km羹n a癟覺klanmas覺n覺n geri b覺rak覺lmas覺 kurumlar覺n覺n kapsam覺 su癟a s羹r羹klenen 癟ocuklar i癟in geniletilmektedir.

Tasar覺n覺n 繹ng繹rd羹羹 en 繹nemli yenilik, basit su癟larda, muhakeme s羹recinin gereksiz formalitelerden ar覺nd覺r覺lmas覺n覺 salayacak olan yeni bir usul羹n, basit yarg覺lama ad覺yla ceza adaleti sistemimize kazand覺r覺lmas覺d覺r. Anglo-Amerikan sistemindeki ceza veya dava pazarl覺覺 usul羹nden esinlenen benzer muhakeme ara癟lar覺, kovuturman覺n mecburilii ilkesini benimseyen Almanya ve 襤talya, takdirilik ilkesini takip eden Fransa bata olmak 羹zere pek 癟ok Avrupa Konseyi 羹yesi 羹lkede uygulanmaktad覺r. Alman Ceza Muhakemesi Kanununun 417 il璽 420 nci maddelerinde yer alan “h覺zland覺r覺lm覺 muhakeme” ve 257c maddesinde yer alan mahkeme ile muhakeme sujeleri aras覺nda uzlama, Frans覺z Ceza Usul Kanununda d羹zenlenen itiraf durumas覺 bal覺ca 繹rnekler aras覺ndad覺r. Failin ikrar覺na, kovuturma mecburiyeti ilkesine istisna oluturan hukuk簾 bir sonu癟 balayan bu usuller, sadece adalet sistemini zorlayan i y羹k羹 bask覺s覺n覺 hafifletme amac覺na deil, ilenen basit su癟lara h覺zl覺 ve etkili bir kar覺l覺k verilerek bozulan kamu d羹zeninin salanmas覺na da hizmet etmektedir.

Tasar覺yla ayr覺ca, Avrupa Konseyinin Sanal Ortamda 襤lenen Su癟lar S繹zlemesine uyum amac覺yla T羹rk Ceza Kanununun baz覺 h羹k羹mleri deitirilmektedir. 襤nternet ve bilgisayar alar覺 arac覺l覺覺yla ilenen su癟lara ilikin ilk uluslararas覺 s繹zleme olan belge, lkemiz ad覺na 10/11/2010 tarihinde imzalanm覺, 22/04/2014 tarihli ve 6533 say覺l覺 Kanunla T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi taraf覺ndan onaylanm覺 ve 2/5/2014 tarihli Resm簾 Gazetede yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e girmitir. zellikle bilgisayar balant覺l覺 sahtecilik, 癟ocuk pornografisi ve g羹venlik alar覺n覺n ihlali konular覺n覺 i癟eren bu S繹zlemeye taraf olmakla lkemiz, Avrupa Konseyi 癟er癟evesinde oluturulan ortak hukuk sistemine sanal ortamda ilenen su癟larla m羹cadele alan覺nda da dahil olmu ve mevzuat覺m覺z覺 S繹zleme h羹k羹mleriyle uyumlu hale getirme y羹k羹ml羹l羹羹m羹z domutur.

te yandan, Tasar覺da Cumhuriyet basavc覺l覺klar覺 ile ceza mahkemelerinin i y羹k羹n羹 azaltacak dier bir k覺s覺m yasal tedbirlere yer verilmi ve uygulamada ortaya 癟覺kan baz覺 uygulama farkl覺l覺klar覺 ile sorunlar覺 giderici h羹k羹mler d羹zenlenmitir.

Bu ama癟la Tasar覺, 5237 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanunu, 5271 say覺l覺 Ceza Muhakemesi Kanunu, 5395 say覺l覺 ocuk Koruma Kanunu, 6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6415 say覺l覺 Ter繹rizmin Finansman覺n覺n nlenmesi Hakk覺nda Kanunda deiiklikler 繹ng繹rmektedir

Ceza Mahkemesi Kararlar覺n覺n temyizi yine harca tabi olacak…

31/3/2011 tarihli ve 6217 say覺l覺 Yarg覺 Hizmetlerinin H覺zland覺r覺lmas覺 Amac覺yla Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanunla, ceza yarg覺lamas覺nda istinaf ve temyiz kanun yoluna bavurabilmek i癟in har癟 繹denmesi 繹ng繹r羹lm羹t羹r. Ancak, Anayasa Mahkemesi 20/10/2011 tarihli ve 2011/54 E., 2011/142 K. say覺l覺 ve 1/11/2012 tarihli ve 2011/64 E., 2012/168 K. say覺l覺 kararlar覺yla, kanun yolu bavurular覺ndan al覺nacak har癟lar y繹n羹nden, 繹deme g羹c羹 olmayanlara etkili adli yard覺m salayacak bir sistemin d羹zenlenmediini ve adli yard覺ma ilikin 6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili h羹k羹mlerinin, an覺lan har癟lar bak覺m覺ndan uygulanmas覺n覺 salayacak herhangi bir at覺f yap覺lmad覺覺n覺 gerek癟e g繹stermi ve s繹z konusu h羹k羹mleri Anayasan覺n 2 ve 36 nc覺 maddelerine ayk覺r覺 g繹rm羹t羹r.

Tasar覺n覺n 1. ve 2. maddesinin kabul羹 halinde, ceza mahkemesi kararlar覺n覺n temyizi i癟in de har癟 uygulanmaya yeniden balanacakt覺r. Tasar覺n覺n madde gerek癟esinde,yarg覺 mercilerine yap覺lacak itiraz, istinaf ve temyiz yolu bavurular覺nda har癟 al覺nmas覺yla yarg覺lamay覺 uzatmaya y繹nelik olarak yap覺lan bavurular覺n 繹nlenmesi ve bu suretle yarg覺 mercilerindeki i y羹k羹n羹n azalt覺lmas覺n覺n ama癟land覺覺 belirtilmitir.

n繹demenin kapsam覺 geniletiliyor…

5237 Say覺l覺 T羹rk Ceza Kanunu’nun n繹deme bal覺kl覺 75. maddesinde “…Uzlama kapsam覺ndaki su癟lar hari癟 olmak 羹zere, yaln覺z adl簾 para cezas覺n覺 gerektiren veya kanun maddesinde 繹ng繹r羹len hapis cezas覺n覺n yukar覺 s覺n覺r覺 羹癟 ay覺 amayan su癟lar覺n faili;”eklinde d羹zenlenen kanun maddesi, “yukar覺 s覺n覺r覺 iki y覺l覺 amayan su癟lar覺n faili” eklinde deitiriliyor.

Madde gerek癟esi:

G羹n羹m羹zde su癟 ileme oran覺n覺n ve 癟eitliliinin artmas覺 kar覺s覺nda, bozulan kamu d羹zeni d羹zeyi dikkate al覺narak, su癟lara ilikin 繹nemli 繹nemsiz ayr覺m覺n覺n yap覺labilmesi gibi d羹羹ncelerle benimsenmi bir m羹essese olan 繹n繹deme, m羹lga 765 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanununun y羹r羹rl羹k d繹neminde geni bir uygulama alan覺 bulmu ve b羹y羹k i y羹k羹 alt覺nda bulunan mahkemelerimiz y繹n羹nden yararl覺 etkileri olmutur. K覺ta Avrupas覺 ceza adaleti sistemlerinde de, deiik ekil ve koullarla uygulanan bu kurumun kapsam覺, T羹rk Ceza Kanununda olduk癟a s覺n覺rl覺 tutulmu ve 75 inci maddesi uyar覺nca an覺lan Kanundaki sadece 羹癟 ayr覺 su癟 繹n繹deme kapsam覺nda yer alm覺t覺r. 2014 y覺l覺nda 羹lke genelinde y羹r羹t羹len soruturmalara konu su癟lar覺n yakla覺k binde biri maddenin uygulama sahas覺na girmitir.

Kapsam覺n覺n geniletilmesi halinde kurumun adalet sistemimize yapabilecei olumlu katk覺lar ve bu dorultuda uygulamadan gelen 繹neriler dikkate al覺narak Tasar覺yla, 繹n繹deme uygulanabilecek su癟lar覺n belirlenmesinde kabul edilen 羹癟 ayl覺k s覺n覺r, iki y覺la 癟覺kar覺lmaktad覺r.

Dier yandan, Tasar覺yla yap覺lan deiiklikle uzlama kurumunun kapsam覺n覺n, maduru belirli bir ger癟ek kii olan su癟lara g繹re belirlenmesi, 繹n繹deme kurumunun uygulama sahas覺 bak覺m覺ndan dolayl覺 bir s覺n覺rlama getirmektedir. n繹demede, uzlama kapsam覺ndaki su癟lar hari癟 tutulmu olduundan, maduru belirli bir ger癟ek kii olan su癟larda, dier koullar bulunsa dahi 繹n繹deme uygulanamayacakt覺r. rnein, basit yaralama, tehdit ve hakaret gibi su癟lar i癟in kanunda 繹ng繹r羹len hapis cezalar覺n覺n 羹st s覺n覺r覺 iki y覺l覺n at覺nda olmas覺na ramen, maduru ancak belirli bir ger癟ek kii olabilen ve Tasar覺yla uzlat覺rman覺n kapsam覺na dahil edilmesi 繹ng繹r羹len bu su癟larda 羹pheliye 繹n繹deme teklif edilemeyecek, sadece uzlat覺rma usul羹n羹n uygulan覺p uygulanmayaca覺 deerlendirilecektir. Belirli bir madura kar覺 ilenen su癟lar覺n 繹n繹deme kapsam覺 d覺覺nda tutulmas覺, madurun haklar覺n覺n korunmas覺 ve zarar覺n覺n kar覺lanmas覺 amac覺na dayanmaktad覺r.

te yandan, maddeye eklenen alt覺nc覺 f覺krayla 繹n繹demenin; kas覺tl覺 su癟lardan m羹kerrir olanlar, itiyad簾 su癟lular ve su癟u meslek edinenler taraf覺ndan ilenen su癟lar ile 繹rg羹t faaliyeti 癟er癟evesinde ilenen su癟lar ve kamu g繹revlileri taraf覺ndan g繹rev sebebiyle ilenen su癟lar bak覺m覺ndan uygulanmayaca覺 h羹km羹 getirilerek, ceza adaleti bak覺m覺ndan kabul g繹rmeyecek bir cezas覺zl覺k alg覺s覺n覺n 繹n羹ne ge癟ilmesi ama癟lanmaktad覺r.

Uyuturucu kullananlar覺 tedaviye sevk amac覺yla sal覺k g繹revlilerinin bu gibi durumlarda su癟u bildirme y羹k羹ml羹l羹羹 kald覺r覺l覺yor.

Kamu g繹revlileri ile sal覺k meslei mensuplar覺n覺n, ilendiini 繹rendikleri su癟lar覺 ihbar etme y羹k羹ml羹l羹klerinin bulunmas覺 ve bu y羹k羹ml羹l羹e uymayanlar hakk覺nda, stat羹lerine g繹re T羹rk Ceza Kanununun 279 veya 280 inci maddeleri uyar覺nca soruturma ve kovuturma yap覺lmas覺, uyuturucu kullananlar覺n 繹zellikle ba覺ml覺lar覺n tedavi amac覺yla resmi makamlara veya sal覺k kurulular覺na bizzat m羹racaat ederek tedavi yolunu se癟melerini engellediinden, Kiinin, tedavi amac覺yla resmi makamlara veya sal覺k kurulular覺na bavurduunda, bir cezai m羹eyyideye muhatap olaca覺n覺 d羹羹nerek, tedaviden sarf覺 nazar edebildii. ayr覺ca, sal覺k meslei mensuplar覺n覺n, uyuturucu kullanan kiiler bak覺m覺ndan varl覺覺 kabul edilen ihbar y羹k羹ml羹l羹kleri dolay覺s覺yla hasta-hekim aras覺ndaki g羹ven ilikisi zedelendii gerek癟esiyle,uyuturucu madde kullanan ancak tedavi olarak ba覺ml覺l覺ktan kurtulmak isteyenler y繹n羹nden T羹rk Ceza Kanununun 192 nci maddesinin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺na eklenen h羹k羹m ile,uyuturucu veya uyar覺c覺 madde kullanan kiinin, hakk覺nda kullanmak i癟in uyuturucu veya uyar覺c覺 madde sat覺n almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolay覺 soruturma balat覺lmadan 繹nce resmi makamlara veya sal覺k kurulular覺na bavurarak tedavi ettirilmesini istemesi halinde, kamu g繹revlileri ile sal覺k meslei mensuplar覺n覺n T羹rk Ceza Kanununun 279 ve 280 inci maddeleri uyar覺nca su癟u bildirme y羹k羹ml羹l羹羹 domayaca覺 d羹zenlenmektedir.

Sadece 癟ocuk g繹r羹nt羹s羹 deil, animasyon g繹r羹nt羹leri ve sesler de ceza kapsam覺na al覺n覺yor.

T.C.K’n覺n “m羹stehcenlik” bal覺kl覺 226. maddesinin 3. f覺kras覺nda yer alan “M羹stehcen g繹r羹nt羹, yaz覺 veya s繹zleri i癟eren 羹r羹nlerin 羹retiminde 癟ocuklar覺 kullanan kii” ibaresi, tasar覺 ile, “…m羹stehcen g繹r羹nt羹, yaz覺 veya s繹zleri i癟eren 羹r羹nlerin 羹retiminde 癟ocuklar覺, temsili 癟ocuk g繹r羹nt羹 ve seslerini veya 癟ocuk gibi g繹r羹nen kiileri kullanan kii” eklinde deitiriliyor.

Maddeyle, Sanal Ortamda 襤lenen Su癟lar S繹zlemesine uyum salamak amac覺yla T羹rk Ceza Kanununun 226 nc覺 maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺nda deiiklik yap覺larak, m羹stehcen 羹r羹nlerin 羹retiminde 癟ocuklar覺 kullanman覺n yan覺 s覺ra, 癟ocuk g繹r羹n羹m羹 ta覺yan kiiler veya 癟ocuklar覺n animasyon g繹r羹nt羹leri veya seslerinin kullan覺lmas覺 da su癟un maddi unsurlar覺 aras覺na al覺nmaktad覺r.

S繹zlemenin 9 uncu maddesinde, 癟ocuk pornografisinin dijital 羹retimi, bulundurulmas覺 ve da覺t覺m覺n覺n 癟eitli y繹nleri su癟 olarak tan覺mlanarak, 癟ocuklara kar覺 ilenen cinsel su癟larda al覺nan koruyucu 繹nlemler g羹癟lendirilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r. ocua ger癟ekten zarar verilmese ve ger癟ek bir 癟ocuk s繹z konusu olmasa bile, 癟ocuklar覺 bu t羹r fiillere tevik edebilecek ya da ayartabilecek ve b繹ylece 癟ocuklara k繹t羹 muameleye izin veren bir alt k羹lt羹r羹n olumas覺na katk覺da bulunabilecek davran覺lar engellenmek istenmekte, bu nedenle yapt覺r覺ma balanmaktad覺r.

Dier yandan, benzer fiiller Almanya, Fransa ve Amerika Birleik Devletlerinde de su癟 olarak d羹zenlenmitir.

Biliim sistemine sadece hukuka ayk覺r覺 olarak girenler deil, bunu izleyenler de cezaland覺r覺lacak…

T羹rk Ceza Kanunu’nun “Biliim sistemine girme” bal覺kl覺243. maddesinin 1. bendinde yer alan ” Bir biliim sisteminin b羹t羹n羹ne veya bir k覺sm覺na, hukuka ayk覺r覺 olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir y覺la kadar hapis veya adl簾 para cezas覺 verilir.” h羹km羹n羹n kapsam覺 geniletilerek, “Bir biliim sisteminin b羹t羹n羹ne veya bir k覺sm覺na, hukuka ayk覺r覺 olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir y覺la kadar hapis veya adl簾 para cezas覺 verilir. Sisteme girmeksizin verilerin izlenmesi halinde de bu f覺kraya g繹re ceza verilir.” eklinde deitiriliyor.

Gerek癟ede, Sanal Ortamda 襤lenen Su癟lar S繹zlemesinin 3 羹nc羹 maddesine uyum amac覺 ile getirilen d羹zenlemeyle, Telefon, faks, e- posta ya da dosya transferi eklindeki b羹t羹n elektronik veri transferleri, bu 癟er癟evede korunmas覺 ama癟lanan veri iletiiminin gizlilii kapsam覺nda kald覺覺, yasad覺覺 araya girme eylemlerinin, temelde biliim sistemlerine girilmeksizin ilenen fiillerdenolduu. bu dorultuda S繹zlemeye uyum amac覺yla T羹rk Ceza Kanununun 243 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺nda deiiklik yap覺lmak suretiyle, sisteme girmeksizin verilerin izlenmesi de birinci f覺kradaki su癟un maddi unsurlar覺 aras覺na al覺nd覺覺 belirtiliyor.

Dier yandan, maddeye eklenen d繹rd羹nc羹 f覺krayla su癟un soruturulmas覺 ve kovuturulmas覺 ikayete bal覺 hale getiriliyor..B繹ylece, somut olay覺n 繹zelliklerine g繹re madurun iradesi d璽hilinde failler bak覺m覺ndan ortaya 癟覺kmas覺 muhtemel orant覺s覺z, telafisi g羹癟 zarar ve sonu癟lar覺n da engellenmesi ama癟lan覺yor.

Biliim Sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya deitirme su癟unun cezas覺 a覺rla覺yor…

244. maddenin 1. bendinde 1 y覺ldan 5 y覺la kadar olan ceza, 3 y覺ldan yedi y覺la kadar,

2. bendindealt覺 aydan 羹癟 y覺la kadar olan cezabir y覺ldan be y覺la kadar eklinde artt覺r覺l覺yor.

Gerek癟eye g繹re, maddeyle, T羹rk Ceza Kanununun 244 羹nc羹 maddesinde deiiklik yap覺larak, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya deitirme eylemleriyle ilgili cezalar cayd覺r覺c覺l覺覺n salanmas覺 ve bu su癟larla etkin m羹cadele edilebilmesi amac覺yla art覺r覺lmaktad覺r.

Dier yandan, S繹zlemenin 7 nci maddesinde, klasik anlamdaki evrakta sahtecilik su癟una paralel bir ekilde biliim ortam覺nda saklanan verilerde sahtecilik yap覺lmas覺n覺n da cezaland覺r覺lmas覺 繹ng繹r羹lmektedir. Bu dorultuda maddeye beinci f覺kra eklenerek, ikinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralarda tan覺mlanan fiillerin ilenmesi suretiyle oluturulan verilere dayal覺 olarak sahte belge d羹zenlenmesi halinde, ayr覺ca belgede sahtecilik su癟lar覺na ilikin h羹k羹mlerin uygulanaca覺 繹ng繹r羹lmektedir.

D羹zenlemeyle hukuki ilem ve belgeleri de kapsayan hukuki ilikiler a癟覺s覺ndan 繹nemli olabilecek dijital verilerin g羹venlii ve g羹venilirlii salanmak istenmektedir. Bu suretle S繹zleme h羹k羹mleriyle uyum salanmaktad覺r.


Banka veya kredi kartlar覺n覺n k繹t羹ye kullan覺lmas覺 su癟unda, su癟 sebebiyle salanan menfaatin deeri g繹z 繹n羹nde bulundurularak, verilecek cezada indirim yap覺labilmesi imk璽n覺 getiriliyor…

Tasar覺 madde metnine g繹re, 245. maddeye eklenen “Salanan menfaatin deeri g繹z 繹n羹nde bulundurularak, bu f覺kraya g繹re verilecek ceza yar覺s覺nakadar indirilebilir.” h羹km羹yle, su癟tan salanan menfaatin 癟ok d羹羹k olduu durumlarda adaletin salanabilmesi ve fiil-ceza orant覺s覺n覺 bozan uygulamalar覺n 繹n羹ne ge癟ilebilmesi i癟in hakime cezada yar覺 oran覺na kadar indirim yapabilmesi konusunda takdir yetkisi tan覺n覺yor…

Yasak cihaz veya programlar kullananlar dikkat!

Biliim su癟lar覺 ile biliim sistemleri ara癟 k覺l覺narak ilenen su癟larla etkin ve cayd覺r覺c覺 bir ekilde m羹cadele edebilmek i癟in haz覺rl覺k hareketi niteliindeki bu t羹r eylemlerin su癟 ve ceza politikalar覺 bak覺m覺ndan s覺n覺rland覺r覺lmas覺 ve yapt覺r覺ma balanmas覺nda yarar g繹r羹ld羹羹, maddeyle, T羹rk Ceza Kanununa ”Yasak cihaz veya programlar” bal覺kl覺 245/A maddesi eklenmek suretiyle, bir cihaz覺n, bilgisayar program覺n覺n, ifrenin veya sair g羹venlik kodunun; m羹nhas覺ran bir biliim su癟unun ilenmesi i癟in tasarlanmas覺 veya uyarlanmas覺 durumunda, bunlar覺 imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, sat覺a arz eden, sat覺n alan, bakalar覺na veren veya bulunduran faillerin cezaland覺r覺lmas覺 繹ng繹r羹l羹l羹yor.

Tasar覺da ayr覺ca,5271 Say覺l覺 Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun, davan覺n nakli (M.19), tedbirlere uymama (m.112), Gizli soruturmac覺 g繹revlendirilmesi (m.139)Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Tazminat istemi (m.141), 襤ddianamenin iadesi gibi hususlarda deiiklikler yer al覺yor…

CEZA MUHAKEMES襤NDE 襤 YKNN AZALTILMASI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DE襤襤KL襤K YAPILMASINA DA襤R KANUN TASARISI
(2) Bir biliim sistemindeki verileri bozan, yok eden, deitiren veya eriilmez k覺lan, sisteme veri yerletiren, var olan verileri baka bir yere g繹nderen kii, alt覺 aydan 羹癟 y覺la kadar hapis cezas覺 ile cezaland覺r覺l覺r.

MADDE 1- 2/7/1964 tarihli ve 492 say覺l覺 Har癟lar Kanununun 13 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺na (i) bendinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki bent eklenmi ve dier bent buna g繹re tesels羹l ettirilmitir.

“j) Ceza yarg覺lamas覺nda resen kanun yolu incelemesine tabi h羹k羹mler ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereince soruturma ve kovuturma makamlar覺n覺n istemi 羹zerine baro taraf覺ndan g繹revlendirilen m羹dafi veya vekil taraf覺ndan yap覺lan kanun yolu bavurular覺,”

MADDE 2- Har癟lar Kanununun Anayasa Mahkemesi taraf覺ndan iptal edilen (1) Say覺l覺 Tarifesinin (A) Mahkeme Har癟lar覺: B繹l羹m羹n羹n IV. Temyiz, istinaf ve itiraz har癟lar覺 K覺sm覺n覺n (b), (f), (g) ve (h) bentleri aa覺daki ekilde yeniden d羹zenlenmitir.

“b) Yarg覺tay ceza dairelerine yap覺lacak temyiz bavurular覺nda 136 TL

 1. B繹lge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yap覺lacak istinaf yolu bavurular覺nda 75,50 TL
 2. 襤dari yapt覺r覺mlar konusunda sulh ceza h璽kimliince verilen son karara kar覺 itirazen yap覺lacak bavurularda 30 TL
 3. 襤cra mahkemelerinin kararlar覺na kar覺 itirazen yap覺lacak bavurularda 30 TL”

MADDE 3- 26/9/2004 tarihli ve 5237 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanununun 57 nci maddesinin ikinci f覺kras覺na aa覺daki c羹mle eklenmitir.

“Ancak, tedavi ve koruma amac覺yla kurumda ge癟irecek s羹re; a覺rlat覺r覺lm覺 m羹ebbet veya m羹ebbet hapis cezas覺n覺 gerektiren su癟larda 羹癟 y覺ldan, on y覺l ve daha uzun s羹reli hapis cezas覺n覺 gerektiren su癟larda ise bir y覺ldan az olamaz.”

MADDE 4- T羹rk Ceza Kanununun 75 inci maddesinin birinci ve d繹rd羹nc羹 f覺kras覺nda yer alan “羹癟 ay覺” ibaresi “iki y覺l覺” eklinde deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.

“(6) Bu madde h羹k羹mleri;

 1. Kas覺tl覺 su癟lardan m羹kerrir olanlar,
 2. 襤tiyad簾 su癟lular ve su癟u meslek edinenler,
 3. rg羹t faaliyeti 癟er癟evesinde ilenen su癟lar,

癟) Kamu g繹revlileri taraf覺ndan g繹rev sebebiyle ilenen su癟lar,

bak覺m覺ndan uygulanmaz.”

MADDE 5- T羹rk Ceza Kanununun 192 nci maddesinin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺na “makamlara” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “veya sal覺k kurulular覺na” ibaresi ve ayn覺 f覺kraya aa覺daki c羹mle eklenmitir.

“Bu durumda kamu g繹revlileri ile sal覺k meslei mensuplar覺n覺n 279 ve 280 inci maddeler uyar覺nca su癟u bildirme y羹k羹ml羹l羹羹 domaz.”

MADDE 6- T羹rk Ceza Kanununun 226 nc覺 maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺na “癟ocuklar覺” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “, temsili 癟ocuk g繹r羹nt羹 ve seslerini veya 癟ocuk gibi g繹r羹nen kiileri” ibaresi eklenmitir.

MADDE 7- T羹rk Ceza Kanununun 243 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺nda yer alan “ve” ibaresi “veya” eklinde deitirilmi, ayn覺 f覺kraya aa覺daki c羹mle ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.

“Sisteme girmeksizin verilerin izlenmesi halinde de bu f覺kraya g繹re ceza verilir.”

“(4) Bu maddede yer alan su癟lar覺n soruturulmas覺 ve kovuturulmas覺 ikayete bal覺d覺r.”

MADDE 8- T羹rk Ceza Kanununun 244 羹nc羹 maddesinin;

 1. Birinci f覺kras覺nda yer alan “bir y覺ldan be y覺la” ibaresi “羹癟 y覺ldan yedi y覺la” eklinde deitirilmitir.
 2. 襤kinci f覺kras覺na “var olan verileri” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “elde eden veya” ibaresi eklenmi ve f覺krada yer alan “alt覺 aydan 羹癟 y覺la” ibaresi “bir y覺ldan be y覺la” eklinde deitirilmitir.
 3. 癟羹nc羹 f覺kras覺nda yer alan “yar覺” ibaresi “bir kat覺” eklinde deitirilmitir.
 4. D繹rd羹nc羹 f覺kras覺nda yer alan “iki” ibaresi “羹癟” eklinde deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.

“(5) 襤kinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralarda tan覺mlanan fiillerin ilenmesi suretiyle oluturulan verilere dayal覺 olarak sahte belge d羹zenlenmesi halinde, ayr覺ca belgede sahtecilik su癟lar覺na ilikin h羹k羹mler uygulan覺r.”

MADDE 9- T羹rk Ceza Kanununun 245 inci maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki c羹mle eklenmitir.

“Salanan menfaatin deeri g繹z 繹n羹nde bulundurularak, bu f覺kraya g繹re verilecek ceza yar覺s覺na kadar indirilebilir.”

MADDE 10- T羹rk Ceza Kanununa 245 inci maddesinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki madde eklenmitir.

“Yasak cihaz veya programlar

Madde 245/A- Bir cihaz覺n, bilgisayar program覺n覺n, ifrenin veya sair g羹venlik kodunun; bu B繹l羹mde yer alan su癟lar ile biliim sistemlerinin ara癟 olarak kullan覺lmas覺 suretiyle ilenebilen dier su癟lar覺n ilenmesi i癟in m羹nhas覺ran tasarlanmas覺 veya uyarlanmas覺 durumunda, bunlar覺 imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, sat覺a arz eden, sat覺n alan, bakalar覺na veren veya bulunduran kii, bir y覺ldan 羹癟 y覺la kadar hapis ve bebin g羹ne kadar adli para cezas覺 ile cezaland覺r覺l覺r.”

MADDE 11- 4/12/2004 tarihli ve 5271 say覺l覺 Ceza Muhakemesi Kanununun 19 uncu maddesinin bal覺覺 “Davan覺n ve duruman覺n nakli” eklinde deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.

“(3) Mahkeme, fiili sebepler veya g羹venlik gerek癟esiyle duruman覺n il s覺n覺rlar覺 i癟inde baka bir yerde yap覺lmas覺na karar verebilir.”

MADDE 12- Ceza Muhakemesi Kanununun 112 nci maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki c羹mle eklenmitir.

“Tutukluluk i癟in 繹ng繹r羹len azami s羹renin dolmas覺 nedeniyle adli kontrol uygulanarak sal覺verilenler hakk覺nda da bu madde h羹km羹 uygulan覺r.”

MADDE 13- Ceza Muhakemesi Kanununun 139 uncu maddesinin yedinci f覺kras覺n覺n

 • bendinin (1) numaral覺 alt bendinin ba覺na “rg羹t faaliyeti 癟er癟evesinde ilenip ilenmediine bak覺lmaks覺z覺n” ibaresi eklenmitir.

MADDE 14- Ceza Muhakemesi Kanununun Birinci Kitab覺n覺n D繹rd羹nc羹 K覺sm覺n覺n Yedinci B繹l羹m羹n羹n bal覺覺 “Su癟 Soruturmas覺 ve Kovuturmas覺 Nedeniyle Tazminat” eklinde deitirilmi; 141 inci maddesinin birinci f覺kras覺na aa覺daki bent eklenmi; d繹rd羹nc羹 f覺kras覺na “savc覺lar覺na” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “, g繹revin k繹t羹ye kullan覺ld覺覺n覺n tespitinden itibaren” ibaresi ve aa覺daki c羹mle eklenmitir.

“l) Soruturma ve kovuturma aamalar覺 makul s羹re i癟inde sonu癟land覺r覺lmayan,”

“R羹cu davas覺, tazminat davas覺n覺 karara balam覺 olan dairede g繹r羹l羹r.”

MADDE 15- Ceza Muhakemesi Kanununun 142 nci maddesinin ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi, d繹rd羹nc羹 f覺kras覺nda yer alan “mahkeme,” ve “mahkemece,” ibareleri s覺ras覺yla “daire,” ve “dairece,”, beinci f覺kras覺nda yer alan “Mahkeme,” ibaresi “Daire,”, alt覺nc覺 f覺kras覺nda yer alan “mahkeme” ve “hakimlerinden” ibareleri s覺ras覺yla “daire” ve “羹yelerinden”, yedinci f覺kras覺nda yer alan “Mahkeme,” ibaresi “Daire,”, sekizinci f覺kras覺na yer alan “istinaf” ibaresi “temyiz” eklinde deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.

“(2) Su癟 soruturma ve kovuturmalar覺 nedeniyle a癟覺lacak tazminat davalar覺,

 1. Adli yarg覺 ilk derece mahkemesi hakim ve Cumhuriyet savc覺lar覺 ile b繹lge adliye mahkemeleri ceza dairesi bakanlar覺, 羹yeleri ve burada g繹rev yapan Cumhuriyet savc覺lar覺n覺n karar ve ilemlerinden dolay覺 b繹lge adliye mahkemelerinin ilgili ceza dairesince,
 2. Yarg覺tay bakan ve 羹yelerinin karar ve ilemlerinden dolay覺 Yarg覺tay ilgili ceza dairesince,

ilk derece mahkemesi s覺fat覺yla g繹r羹l羹r. B繹lge adliye mahkemesince verilen kararlara kar覺 Yarg覺tay覺n ilgili ceza dairesine; Yarg覺tay覺n ilgili ceza dairesince verilen kararlara kar覺 Yarg覺tay Ceza Genel Kuruluna temyize bavurulabilir.”

“(9) Tazminat davalar覺 nedeniyle dairece h羹kmedilecek vekalet 羹creti 羹癟y羹z liradan az olmamak 羹zere tazminat miktar覺ndan fazla olamaz.”

MADDE 16- Ceza Muhakemesi Kanununun 143 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺nda yer alan “mahkemeden” ibaresi “daireden” eklinde deitirilmitir.

MADDE 17- Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi; 羹癟羹nc羹 f覺kras覺nda yer alan “uzlamaya ilikin h羹k羹mler sakl覺 kalmak 羹zere” ibaresi madde metninden 癟覺kar覺lm覺, ayn覺 f覺kran覺n (a) bendi aa覺daki ekilde deitirilmi, (d) bendine “urad覺覺” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “ve Cumhuriyet savc覺s覺 taraf覺ndan tespit edilen” ibaresi ve ayn覺 f覺kraya aa覺daki bent eklenmitir.

“(2) Cumhuriyet savc覺s覺, adli para cezas覺n覺 gerektiren veya kanun maddesinde 繹ng繹r羹len hapis cezas覺n覺n 羹st s覺n覺r覺 iki y覺l覺 amayan su癟lardan dolay覺, yeterli 羹phenin varl覺覺na ramen, 羹癟羹nc羹 f覺krada say覺lan hususlar覺n ger癟eklemesi durumunda kamu davas覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n be y覺l s羹reyle ertelenmesine karar verir. Su癟tan zarar g繹ren veya 羹pheli bu karara 173 羹nc羹 madde h羹k羹mlerine g繹re itiraz edebilir.”

” a) 羹phelinin kas覺tl覺 bir su癟tan m羹kerrir veya itiyad簾 su癟lu ya da su癟u meslek edinen kiilerden olmamas覺 veya fiilin 繹rg羹t faaliyeti 癟er癟evesinde ilenmemesi,”

” e) Su癟un kamu g繹revlisi taraf覺ndan g繹rev sebebiyle ilenmemi olmas覺,”

MADDE 18- Ceza Muhakemesi Kanununun 174 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (c) bendinde yer alan “veya uzlamaya” ve “veya uzlama” ibareleri madde metninden 癟覺kar覺lm覺t覺r.

MADDE 19- Ceza Muhakemesi Kanununun 232 nci maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺nda yer alan “H羹km羹n gerek癟esi,” ibaresi “H羹km羹n gerek癟esi ve varsa kar覺 oy gerek癟esi” eklinde ve beinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

“(5) H羹k羹m sonucu tefhim edildikten sonra gerek癟eli karar imzalanmadan, h璽kim 繹l羹r veya herhangi bir sebeple imzalayamayacak h璽le d羹erse, yeni h璽kim, tefhim edilen h羹kme uygun olarak gerek癟eli karar覺 bizzat yazarak imzalar. Toplu mahkemelerde b繹yle bir durumun ger癟eklemesi h璽linde, h羹k羹m dier h璽kimler taraf覺ndan imzalan覺r ve bakan veya en k覺demli h璽kim taraf覺ndan, h羹km羹n alt覺na dier h璽kimin imza edememesinin sebebi yaz覺larak imza olunur.”

MADDE 20- Ceza Muhakemesi Kanununa 250 nci maddesi bal覺覺yla birlikte aa覺daki ekilde yeniden d羹zenlenmitir.

“Basit yarg覺lama

Madde 250- (1) st s覺n覺r覺 be y覺l veya daha az s羹reli hapis cezas覺n覺 gerektiren su癟larla ilgili olarak Cumhuriyet savc覺s覺 taraf覺ndan basit yarg覺lama usul羹 uygulanabilir.

 • Cumhuriyet savc覺s覺 veya kolluk, 羹pheliyi, basit yarg覺lama usul羹 ve basit yarg覺lama sonucunda verilebilecek yapt覺r覺mlar hakk覺nda bilgilendirir ve hakk覺nda bu usul羹n uygulanmas覺n覺 isteyip istemediini sorar.
 • Bu usul羹n uygulanabilmesi i癟in;
 1. Su癟un 羹pheli taraf覺ndan ilendii hususunda yeterli 羹phe bulunmas覺,
 2. 羹phelinin iledii iddia edilen fiili ger癟ekletirdiini Cumhuriyet savc覺s覺n覺n huzurunda kabul etmesi,
 3. 羹phelinin kas覺tl覺 bir su癟tan m羹kerrir veya itiyad簾 su癟lu ya da su癟u meslek edinen kiilerden olmamas覺,
 4. 羹phelinin bu yarg覺lama usul羹n羹 kabul etmesi,

artt覺r.

 • Cumhuriyet savc覺s覺, 羹pheli hakk覺nda basit yarg覺lama usul羹n羹n uygulanmas覺n覺 yaz覺l覺 olarak g繹revli mahkemeden talep eder. Soruturma evrak覺na eklenen talep yaz覺s覺nda 羹癟羹nc羹 f覺krada belirtilen artlar覺n ger癟ekletii a癟覺k癟a belirtilir.
 • Mahkeme, 羹癟羹nc羹 f覺kradaki artlar覺n ger癟ekletiine kanaat getirmesi durumunda; aa覺daki yapt覺r覺mlardan birine veya birka癟覺na h羹kmeder:
 1. Su癟 i癟in kanunda 繹ng繹r羹len cezan覺n alt s覺n覺r覺n覺n yar覺s覺n覺 ge癟memek kayd覺yla bir y覺la kadar hapis cezas覺.
 2. Su癟un kar覺l覺覺nda se癟imlik ceza olarak hapis ve adl簾 para cezas覺 繹ng繹r羹lmesi halinde, y羹zseksen g羹ne kadar adl簾 para cezas覺.
 3. Kar覺l覺覺nda hapis ve adl簾 para cezas覺n覺n birlikte 繹ng繹r羹ld羹羹 su癟larda, (a) bendi h羹km羹ne g繹re sadece hapis cezas覺.
 4. Yukar覺daki bentlere g繹re h羹kmolunan hapis cezas覺n覺n ertelenmesi.
 5. Otuz g羹nden az ve yediy羹zotuz g羹nden fazla olmamak 羹zere, belirlenen g羹n kar覺l覺覺nda kamuya yararl覺 bir ite 癟al覺ma.
 6. Otuz g羹nden az ve bir y覺ldan fazla olmamak 羹zere, belirlenen bir s羹reyle bir konut veya b繹lgede denetim ve g繹zetim alt覺nda bulundurulma.
 7. Otuz g羹nden az ve bir y覺ldan fazla olmamak 羹zere, belirlenen bir s羹reyle belirli yer ve b繹lgelere gitmeme.
 8. Otuz g羹nden az ve bir y覺ldan fazla olmamak 羹zere, belirlenen bir s羹reyle, belirli mercilere d羹zenli olarak bavurma.

覺) Su癟un ilenmesi suretiyle ortaya 癟覺kan zarar覺n, aynen iade, su癟tan 繹nceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi.

 1. Otuz g羹nden az ve bir y覺ldan fazla olmamak 羹zere, belirlenen bir s羹reyle, su癟un ilenmesiyle balant覺l覺 meslek veya sanat覺n icras覺n覺n yasaklanmas覺.
 2. j) Otuz g羹nden az ve bir y覺ldan fazla olmamak 羹zere, belirlenen bir s羹reyle, su癟un ilenmesiyle balant覺l覺 ehliyet veya ruhsat覺n geri al覺nmas覺.
 • Mahkeme karar覺n覺 dosya 羹zerinden verir. Ancak, gerek g繹rmesi halinde faili dinleyebilir. Mazeretsiz olarak gelmeyen fail, basit yarg覺lama usul羹nden vazge癟mi say覺l覺r ve genel h羹k羹mlere g繹re soruturma yap覺lmas覺 amac覺yla dosya Cumhuriyet basavc覺l覺覺na g繹nderilir.
 • Mahkemenin, y羹klenen fiilin fail taraf覺ndan ilendiine veya 羹癟羹nc羹 f覺kradaki artlar覺n ger癟ekletiine kanaat getirmemesi durumunda genel h羹k羹mlere g繹re soruturma yap覺lmas覺 amac覺yla dosya Cumhuriyet basavc覺l覺覺na g繹nderilir.
 • Beinci f覺kra h羹km羹ne g繹re h羹kmolunan ceza sonu癟 ceza olup, bu cezada herhangi bir sebeple art覺r覺m veya indirim yap覺lamaz.
 • H羹kmolunan yapt覺r覺m覺n sonradan ortaya 癟覺kan ve san覺覺n elinde olmayan artlar sebebiyle yerine getirilmesinin imk璽ns覺zlamas覺 veya 繹nemli 繹l癟羹de g羹癟lemesi durumunda, yapt覺r覺m deitirilebilir.
 • H羹k羹ml羹, hakk覺nda h羹kmolunan beinci f覺kran覺n (e), (f), (g), (h) ve (覺) bentlerindeki yapt覺r覺mlar覺n gereini yerine getirmemekte 覺srar etmesi halinde, on g羹nden iki aya kadar disiplin hapsiyle cezaland覺r覺l覺r.
 • Basit yarg覺lama usul羹n羹n herhangi bir sebeple uygulanamamas覺 durumunda, bu maddede d羹zenlenen usul羹n uygulanmas覺 amac覺yla san覺覺n y羹klenen fiili ger癟ekletirdiini kabul etmesine ilikin beyan覺 delil olarak kullan覺lmaz. Buna ilikin bilgi ve belgeler Cumhuriyet savc覺s覺 taraf覺ndan dosyadan 癟覺kart覺l覺r.
 • Uzlat覺rma kapsam覺na giren su癟larda, dosyan覺n uzlat覺rmaya g繹nderilmemesi veya uzlat覺rman覺n baar覺s覺z olmas覺 durumunda basit yarg覺lama usul羹 uygulanabilir.”

MADDE 21- Ceza Muhakemesi Kanununun 253 羹nc羹 maddesi bal覺覺yla birlikte aa覺daki ekilde deitirilmitir.

“Uzlat覺rma

Madde 253- (1) Uzlat覺rma, tarafs覺z bir kiinin yard覺m覺yla uyumazl覺覺n g繹n羹ll羹 olarak 癟繹z羹lmesi i癟in, madur ve failin iletiim kuraca覺 bir s羹reci ifade eder.

 • Yaln覺z adl簾 para cezas覺n覺 gerektiren veya kanun maddesinde 繹ng繹r羹len hapis cezas覺n覺n yukar覺 s覺n覺r覺 be y覺l覺 amayan ve maduru belirli bir ger癟ek kii olan su癟lar bak覺m覺ndan uzlat覺rma yoluna gidilebilir.
 • Kas覺tl覺 bir su癟tan m羹kerrirler, itiyadi su癟lular ve su癟u meslek edinen kiiler veya 繹rg羹t faaliyeti 癟er癟evesinde ilenen su癟lar bak覺m覺ndan uzlat覺rma h羹k羹mleri uygulanmaz.
 • Uzlat覺rma kapsam覺na giren bir su癟un fail taraf覺ndan madura kar覺 ilendii hususunda yeterli 羹phe bulunmas覺 durumunda, Cumhuriyet savc覺s覺 繹ncelikle uzlat覺rma usul羹ne bavurup bavurmayaca覺n覺 deerlendirir. Madur ve failin yak覺n iliki i癟inde olduu veya yak覺n mahalde yaad覺覺 durumlarda uzlat覺rma usul羹 繹ncelikli olarak dikkate al覺n覺r. Fail veya madurun uzlat覺rman覺n uygulanmas覺n覺 talep etmesi durumunda, Cumhuriyet savc覺s覺 uzlat覺rma s羹recini balatmak zorundad覺r.
 • Uzlat覺rma usul羹ne bavurulmas覺 durumunda soruturma dosyas覺 adalet hizmetleri ube m羹d羹rl羹羹 b羹nyesinde kurulan uzlat覺rma b羹rosuna g繹nderilir. Bu b羹rolar, Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan sertifika verilmi kiiler aras覺ndan bir uzlat覺rmac覺 g繹revlendirir. Uzlat覺rma b羹rosu bulunmayan yerlerde bu g繹revlendirme Cumhuriyet savc覺s覺 taraf覺ndan yap覺l覺r. G繹revlendirilen bu uzlat覺rmac覺ya soruturma dosyas覺nda yer alan ve uygun g繹r羹len belgelerin birer 繹rnei verilir, soruturman覺n gizlilii ilkesine uygun davranmakla y羹k羹ml羹 olduu hat覺rlat覺l覺r. Uzlat覺rma anlamas覺n覺n yerine getirilmesini takipten uzlat覺rma b羹rolar覺, b羹rolar覺n bulunmad覺覺 yerlerde Cumhuriyet savc覺l覺覺 sorumludur.
 • Uzlat覺rmac覺, uzlat覺rma teklifinde bulunmak, uzlat覺rma m羹zakerelerinin g羹venli bir ortamda ger癟eklemesini salamaktan sorumludur. Uzlat覺rmac覺, dosya kendisine verildikten itibaren en ge癟 k覺rkbe g羹n i癟inde uzlat覺rma ilemlerini sonu癟land覺r覺r.
 • Uzlat覺rma sonunda uzlat覺rmac覺, bir rapor haz覺rlayarak kendisine tevdi edilen belgelerle birlikte uzlat覺rma b羹rosuna veya b羹ro olmayan yerlerde Cumhuriyet savc覺s覺na verir. Taraflar覺n uzlamalar覺 durumunda rapora bu durumu tespit eden yaz覺l覺 anlama da eklenir. Uzlat覺rma b羹rosu, soruturma dosyas覺n覺, raporu ve yaz覺l覺 anlamay覺 derhal Cumhuriyet savc覺s覺na g繹nderir.
 • Uzlama ger癟ekletii takdirde, Cumhuriyet savc覺s覺, anlaman覺n taraflar覺n 繹zg羹r iradelerine dayand覺覺n覺 ve hukuka uygun olduunu belirlerse, kovuturmaya yer olmad覺覺 karar覺 verir. Uzlama neticesinde haz覺rlanan anlaman覺n yerine getirilmesinin ileri tarihe b覺rak覺lmas覺 halinde, anlaman覺n gereklerinin yerine getirilmesine kadar soruturman覺n durmas覺na karar verir. Durma s羹resince zamana覺m覺 ilemez. Durma karar覺ndan sonra, uzlaman覺n gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, soruturmaya devam edilir; yerine getirilmesi durumunda kovuturmaya yer olmad覺覺 karar覺 verilir. Anlaman覺n gereklerinin yerine getirilmesi halinde, soruturma konusu su癟 nedeniyle tazminat davas覺 a癟覺lamaz; a癟覺lm覺 olan davadan feragat edilmi say覺l覺r.
 • Uzlat覺rma m羹zakereleri gizli olup, i癟erii hi癟bir ekilde a癟覺klanamaz; herhangi bir soruturma ve kovuturmada ya da davada delil olarak kullan覺lamaz.
 • Cumhuriyet savc覺s覺 taraf覺ndan dosyan覺n uzlat覺rma b羹rosuna g繹nderildii tarihten, dosyan覺n Cumhuriyet savc覺s覺na yeniden g繹nderildii tarihe kadar dava zamana覺m覺 ile kovuturma koulu olan dava s羹resi ilemez.
 • Dosyan覺n uzlat覺rmaya g繹nderilmemesine veya uzlat覺rma giriiminin baar覺s覺z olmas覺na ramen, fail ve madur anlat覺klar覺n覺 g繹steren belge ile h羹km羹n verildii tarihe kadar Cumhuriyet savc覺s覺 veya mahkemeye bavurarak uzlaman覺n ger癟ekletiini beyan edebilirler. Su癟un uzlat覺rma kapsam覺nda olduunun, uzlaman覺n taraflar覺n 繹zg羹r iradelerine dayand覺覺n覺n ve anlaman覺n hukuka uygun olduunun tespit edilmesi durumunda; Cumhuriyet savc覺s覺 kovuturmaya yer olmad覺覺na, mahkeme davan覺n d羹mesine karar verir.
 • Uzlat覺rma sonucunda verilen kovuturmaya yer olmad覺覺 veya d羹me karar覺, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kay覺tlar, ancak bir soruturma veya kovuturmayla balant覺l覺 olarak Cumhuriyet savc覺s覺, h璽kim veya mahkeme taraf覺ndan g繹r羹lebilir.
 • G繹n羹ll羹 olarak hizmet verenler hari癟 olmak 羹zere, uzlat覺rmac覺ya Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan belirlenen tarifeye g繹re 羹cret 繹denir. Uzlat覺rmac覺 羹creti yarg覺lama giderlerinden say覺l覺r. Uzlaman覺n ger癟eklemesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi taraf覺ndan kar覺lan覺r.
 • Uzlat覺rmac覺n覺n nitelikleri, g繹rev ve sorumluluklar覺, uzlat覺rma teklifi ve nas覺l yap覺laca覺, uzlat覺rma m羹zakerelerin nas覺l ger癟ekleecei ve kimlerin kat覺labilecei, uzlat覺rma m羹zakerelerinin yap覺laca覺 yer, uzlat覺rma anlamas覺, anlaman覺n i癟erii ve anlaman覺n yerine getirilmesinin izlenmesi ve uzlat覺rmac覺 taraf覺ndan haz覺rlanacak rapor gibi konulara ve uzlat覺rman覺n uygulanmas覺na ilikin dier hususlara ilikin usul ve esaslar y繹netmelikle d羹zenlenir.”

MADDE 22- Ceza Muhakemesi Kanununun 254 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺na “g繹re,” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “Cumhuriyet savc覺s覺 taraf覺ndan yap覺lmas覺 gereken ilemler” ibaresi eklenmi ve ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

“(2) Uzlama ger癟ekletii takdirde, mahkeme, anlaman覺n taraflar覺n 繹zg羹r iradelerine dayand覺覺n覺 ve hukuka uygun olduunu belirlerse, davan覺n d羹mesine karar verir. Uzlama neticesinde haz覺rlanan anlaman覺n yerine getirilmesinin ileri tarihe b覺rak覺lmas覺 halinde, anlaman覺n gereklerinin yerine getirilmesine kadar durma karar覺 verir. Durma s羹resince zamana覺m覺 ilemez. Durma karar覺ndan sonra, uzlaman覺n gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, kovuturmaya devam edilir; yerine getirilmesi durumunda d羹me karar覺 verilir.”

MADDE 23- Ceza Muhakemesi Kanununun 277 nci maddesinin ikinci f覺kras覺nda yer alan “Cumhuriyet Basavc覺l覺覺 taraf覺ndan” ibaresi madde metninden 癟覺kart覺lm覺t覺r.

MADDE 24- Ceza Muhakemesi Kanununun 297 nci maddesinin ikinci f覺kras覺nda yer alan “Cumhuriyet Basavc覺l覺覺 taraf覺ndan” ibaresi madde metninden 癟覺kart覺lm覺t覺r.

MADDE 25- Ceza Muhakemesi Kanununun 324 羹nc羹 maddesine aa覺daki f覺kralar eklenmitir.

“(6) H羹km羹n yarg覺lama giderlerine ilikin k覺sm覺na kar覺 itiraz yoluna bavurulabilir. Ancak, h羹k羹m hakk覺nda temyiz veya istinaf kanun yoluna bavurulmas覺 halinde, a癟覺k癟a belirtilmesi kouluyla, yarg覺lama giderleri de h羹k羹mle birlikte incelenir.

 • Bir mahkemenin veya h璽kimliin h羹k羹m veya kararlar覺na kar覺 bu Kanun veya dier kanunlar gereince bavurulan kanun yolunun harca tabi olmas覺 durumunda mahkeme veya h璽kim, bavuran覺 bu harc覺 繹demekten muaf tutabilir. Bavuran, harc覺 繹deyebilecek durumda olmad覺覺n覺 g繹steren mali durumuna ilikin belgeleri sunmak zorundad覺r. Talebin reddine ilikin karara kar覺 itiraz edilebilir.
 • Bir mahkemenin veya h璽kimliin karar覺na kar覺 bavurulan kanun yolunun harca tabi olmas覺 durumunda, kanun yoluna ilikin bavuru s羹resi i癟inde har癟 繹denmedii takdirde talep reddedilir. Bu karara kar覺 itiraz edilebilir.”

MADDE 26- 3/7/2005 tarihli 5395 say覺l覺 ocuk Koruma Kanununun 19 uncu maddesinin birinci f覺kras覺n覺n birinci c羹mlesi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

“ocua y羹klenen su癟tan dolay覺 Ceza Muhakemesi Kanunundaki koullar覺n varl覺覺 halinde, adli para cezas覺n覺 gerektiren veya kanun maddesinde 繹ng繹r羹len hapis cezas覺n覺n 羹st s覺n覺r覺 be y覺l覺 ge癟meyen su癟lardan dolay覺 kamu davas覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n ertelenmesi karar覺 verilir.”

MADDE 27- ocuk Koruma Kanunun 23 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺na “halinde,” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “h羹kmolunan 羹癟 y覺l veya daha az s羹reli hapis ya da adli para cezalar覺 bak覺m覺ndan” ibaresi eklenmitir.

MADDE 28- 12/1/2011 tarihli ve 6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanununun 46 nc覺 maddesi bal覺覺yla birlikte aa覺daki ekilde deitirilmitir.

“Hukuk davalar覺 ve idari davalar nedeniyle tazminat

Madde 46- (1) Adli ve idari yarg覺da g繹r羹len hukuk davalar覺 ile idari davalarda, kiisel kusur, haks覺z fiil veya dier sorumluluk halleri de dahil olmak 羹zere hakimler ve savc覺lar覺n verdikleri t羹m kararlar ve yapt覺klar覺 her t羹rl羹 ilemler nedeniyle tazminat davalar覺 ancak Devlet aleyhine a癟覺labilir.

 • Davalar覺n makul s羹rede bitirilememesi nedeniyle de Devlet aleyhine tazminat davas覺 a癟覺labilir.
 • Devlet 繹dedii tazminattan dolay覺 g繹revinin gereklerine ayk覺r覺 hareket etmek suretiyle g繹revini k繹t羹ye kullanan h璽kim ve savc覺lara, g繹revin k繹t羹ye kullan覺ld覺覺n覺n tespitinden itibaren bir y覺l i癟inde r羹cu eder.”

MADDE 29- Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47 nci maddesi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

” Madde 47- (1) Devlet aleyhine a癟覺lan tazminat davalar覺,

 1. Hukuk davalar覺na ilikin adli yarg覺 ilk derece mahkemesi hakimleri veya b繹lge adliye mahkemeleri hukuk daireleri bakan ve 羹yelerinin karar ve ilemlerinden dolay覺 b繹lge adliye mahkemelerinin ilgili hukuk dairesince,
 2. Hukuk davalar覺na ilikin Yarg覺tay bakan ve 羹yelerinin karar ve ilemlerinden dolay覺 Yarg覺tay ilgili hukuk dairesince,
 3. 襤dari yarg覺 ilk derece mahkemesi hakimleri veya b繹lge idare mahkemesi bakan ve 羹yelerinin karar ve ilemlerinden dolay覺 b繹lge idare mahkemesinin ilgili dairesince,

癟) Dan覺tay bakan ve 羹yeleri ile savc覺lar覺n覺n karar ve ilemlerinden dolay覺 Dan覺tay ilgili dairesince,

ilk derece mahkemesi s覺fat覺yla g繹r羹l羹r.

 • B繹lge adliye ve idare mahkemelerince verilen kararlara kar覺 Yarg覺tay覺n ilgili hukuk dairesine veya Dan覺tay覺n ilgili dairesine; Yarg覺tay veya Dan覺tay ilgili dairelerince verilen kararlara kar覺 ise ilgili genel kurula temyize bavurulabilir.
 • Devletin sorumlu h璽kime kar覺 a癟aca覺 r羹cu davas覺, tazminat davas覺n覺 karara balam覺 olan dairede g繹r羹l羹r.”

MADDE 30- 7/2/2013 tarihli ve 6415 say覺l覺 Ter繹rizmin Finansman覺n覺n nlenmesi Hakk覺nda Kanunun 4 羹nc羹 maddesine aa覺daki f覺kra eklenmitir.

“(7) Bu su癟 bak覺m覺ndan 5271 say覺l覺 Ceza Muhakemesi Kanununun;

 1. 133 羹nc羹 maddesindeki irket y繹netimi i癟in kayy覺m tayini,
 2. 135 inci maddesindeki iletiimin tespiti, dinlenmesi ve kayda al覺nmas覺,
 3. 139 uncu maddesindeki gizli soruturmac覺 g繹revlendirilmesi,

癟) 140 覺nc覺 maddesindeki teknik ara癟larla izleme,

tedbirleri uygulanabilir.”

ge癟ici MADDE 1- Hakim ve Cumhuriyet savc覺lar覺n覺n sorumluluuna ilikin Devlet aleyhine a癟覺lacak tazminat davalar覺na Ceza Muhakemesi Kanununun 142 nci maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47 nci maddesine g繹re bakmakla g繹revli mahkeme ve daireler, b繹lge adliye mahkemeleri ile b繹lge idare mahkemeleri faaliyete balay覺ncaya kadar, Ceza Muhakemesi Kanununun 142 nci maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47 nci maddesinin bu Kanunla deitirilmeden 繹nceki h羹k羹mlerine g繹re belirlenir.

MADDE 31- Bu Kanun yay覺m覺 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

MADDE 32- Bu Kanun h羹k羹mlerini Bakanlar Kurulu y羹r羹t羹r.

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

5 + 8 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺