mraniye escort
escort bayan
Arabuluculuk Asgari cret Tarifesi (2016 Y覺l覺) | Hukuki Tavsiyeler

Arabuluculuk Asgari cret Tarifesi (2016 Y覺l覺)

Resm簾 Gazete:31 Aral覺k 2015 PEREMBE

Adalet Bakanl覺覺ndan:

2016 YILI ARABULUCULUK ASGAR襤 CRET TAR襤FES襤

Ama癟, konu ve kapsam

MADDE 1 (1) zel hukuk uyumazl覺klar覺n覺n arabuluculuk yoluyla 癟繹z羹mlenmesinde, arabulucu ile uyumazl覺覺n taraflar覺 aras覺nda ge癟erli bir 羹cret s繹zlemesi yap覺lmam覺 olan veya 羹cret miktar覺 konusunda arabulucu ile taraflar aras覺nda ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 say覺l覺 Hukuk Uyumazl覺klar覺nda Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 say覺l覺 Resm簾 Gazetede yay覺mlanan Hukuk Uyumazl覺klar覺nda Arabuluculuk Kanunu Y繹netmelii ve bu Tarife h羹k羹mleri uygulan覺r.

(2) Bu Tarifede belirlenen 羹cretlerin alt覺nda arabuluculuk 羹creti kararlat覺r覺lamaz. Aksine yap覺lan s繹zlemelerin 羹crete ilikin h羹k羹mleri ge癟ersiz olup, 羹crete ilikin olarak bu Tarife h羹k羹mleri uygulan覺r.

Arabuluculuk 羹cretinin kapsad覺覺 iler

MADDE 2 (1) Bu Tarifede yaz覺l覺 arabuluculuk 羹creti, uyumazl覺覺n arabuluculuk yoluyla 癟繹z羹me kavuturulmas覺n覺 salamak amac覺yla, arabuluculuk faaliyetini y羹r羹ten arabulucular siciline kay覺tl覺 kiiye, sarf ettii emek ve mesainin kar覺l覺覺nda, uyumazl覺覺n taraflar覺nca yap覺lan parasal 繹demenin kar覺l覺覺d覺r.

(2) Arabuluculuk faaliyeti s羹resince arabulucu taraf覺ndan d羹zenlenen evrak ve yap覺lan dier ilemler ayr覺 羹creti gerektirmez.

(3) Arabulucu, arabuluculuk s羹reci balamadan 繹nce yapm覺 olduu masraflar覺 arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan isteyebilir.

(4) Arabulucu, arabuluculuk s羹recine ilikin olarak belirli kiiler i癟in arac覺l覺k yapma veya belirli kiileri tavsiye etmenin kar覺l覺覺 olarak herhangi bir 羹cret talep edemez. Bu yasaa ayk覺r覺 olarak tesis edilen ilemler h羹k羹ms羹zd羹r.

Arabuluculuk 羹cretinin s覺n覺rlar覺

MADDE 3 (1) Aksi kararlat覺r覺lmad覺k癟a arabuluculuk 羹creti taraflarca eit 繹denir.

(2) Ayn覺 uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹ne ilikin bu Tarifenin eki Arabuluculuk cret Tarifesinin birinci k覺sm覺nda belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden 癟ok arabulucu taraf覺ndan y羹r羹t羹lmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen 羹cret ayr覺 ayr覺 繹denir.

(3) Ayn覺 uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹ne ilikin bu Tarifenin eki Arabuluculuk cret Tarifesinin ikinci k覺sm覺nda belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden 癟ok arabulucu taraf覺ndan y羹r羹t羹lmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu i癟in belirtilen orandaki 羹cret her bir arabulucuya eit b繹l羹nerek 繹denir.

cretin t羹m羹n羹 hak etme

MADDE 4 (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek taraflar覺n uyumazl覺k konusu 羹zerinde anlamaya varm覺 olmas覺, gerek taraflara dan覺覺ld覺ktan sonra arabuluculuk i癟in daha fazla 癟aba sarf edilmesinin gereksiz olduunun arabulucu taraf覺ndan tespit edilmesi, gerekse taraflardan birinin kar覺 tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden 癟ekildiini bildirmesi veya taraflardan birinin 繹l羹m羹 ya da iflas覺 halinde veya taraflar覺n anlaarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini y羹r羹tme g繹revini kabul eden arabulucu, bu Tarife h羹k羹mleri ile belirlenen 羹cretin tamam覺na hak kazan覺r.

(2) Arabuluculuk faaliyetine baland覺ktan sonra, uyumazl覺覺n arabuluculua elverili olmad覺覺 veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 say覺l覺 Ceza Muhakemesi Kanunu gereince uzlama kapsam覺na girmeyen bir su癟 ile ilgili olduu hususlar覺 ortaya 癟覺kar ve bu sebeplerle de arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan ortaya 癟覺kan bu durumlarla ilgili olarak eer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini y羹r羹tme g繹revini kabul eden arabulucu, bu Tarife h羹k羹mleri ile belirlenen 羹cretin tamam覺na hak kazan覺r.

Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalmas覺, feragat, kabul ve sulhte 羹cret

MADDE 5 (1) Uyumazl覺k, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalmas覺, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu d覺覺ndaki y繹ntem ve nedenlerle giderilirse 羹cretin tamam覺na hak kazan覺l覺r.

Yeni bir uyumazl覺k konusunun ortaya 癟覺kmas覺nda 羹cret

MADDE 6 (1) Somut bir uyumazl覺kla ilgili arabuluculuk faaliyetinin y羹r羹t羹lmesi s覺ras覺nda, yeni uyumazl覺k konular覺n覺n ortaya 癟覺kmas覺 halinde, her bir uyumazl覺k i癟in ayr覺 羹crete hak kazan覺l覺r.

Arabuluculuk cret Tarifesine g繹re 羹cret

MADDE 7 (1) Konusu para olmayan veya para ile deerlendirilemeyen hukuki uyumazl覺klarda; arabuluculuk 羹creti bu Tarifenin eki Arabuluculuk cret Tarifesinin birinci k覺sm覺na g繹re belirlenir.

(2) Konusu para olan veya para ile deerlendirilebilen hukuki uyumazl覺klarda; arabuluculuk 羹creti bu Tarifenin eki Arabuluculuk cret Tarifesinin ikinci k覺sm覺na g繹re belirlenir.

(3) Arabuluculuk s羹recinin sonunda anlama salanamamas覺 halinde, arabuluculuun konusu para olan veya para ile deerlendirilebilen hukuki uyumazl覺k olsa bile arabulucu, arabuluculuk 羹cretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk cret Tarifesinin birinci k覺sm覺na g繹re isteyebilir.

Arabuluculuk cret Tarifesinde yaz覺l覺 olmayan hallerde 羹cret

MADDE 8 (1) Arabuluculuk cret Tarifesinde yaz覺l覺 olmayan haller i癟in, s繹z konusu Tarifenin birinci k覺sm覺ndaki dier t羹r uyumazl覺klar i癟in belirlenen 羹cret 繹denir.

Uygulanacak tarife

MADDE 9 (1) Arabuluculuk 羹cretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdii tarihte y羹r羹rl羹kte olan tarife esas al覺n覺r.

Y羹r羹rl羹k

MADDE 10 (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

Tarifenin ekine Buradan ulaabilirsiniz

Beendim(0)Beenmedim(2)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

6 + 1 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺