mraniye escort
escort bayan
Hukuk Uyumazl覺klar覺nda Arabuluculuk Kanunu | Hukuki Tavsiyeler

Hukuk Uyumazl覺klar覺nda Arabuluculuk Kanunu

HUKUK UYUMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

Kanun No. 6325
Kabul Tarihi: 7/6/2012
B襤R襤NC襤 BLM Ama癟, Kapsam ve Tan覺mlar
Ama癟 ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amac覺, hukuk uyumazl覺klar覺n覺n arabuluculuk yoluyla 癟繹z羹mlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar覺 d羹zenlemektir.
(2) Bu Kanun, yabanc覺l覺k unsuru ta覺yanlar da d璽hil olmak 羹zere, ancak taraflar覺n 羹zerinde serbest癟e tasarruf edebilecekleri i veya ilemlerden doan 繹zel hukuk uyumazl覺klar覺n覺n 癟繹z羹mlenmesinde uygulan覺r. u kadar ki, aile i癟i iddet iddias覺n覺 i癟eren uyumazl覺klar arabuluculua elverili deildir.
Tan覺mlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmas覺nda;
a) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini y羹r羹ten ve Bakanl覺k癟a d羹zenlenen arabulucular siciline kaydedilmi bulunan ger癟ek kiiyi,
b) Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, g繹r羹mek ve m羹zakerelerde bulunmak amac覺yla taraflar覺 bir araya getiren, onlar覺n birbirlerini anlamalar覺n覺 ve bu suretle 癟繹z羹mlerini kendilerinin 羹retmesini salamak i癟in aralar覺nda iletiim s羹recinin kurulmas覺n覺 ger癟ekletiren, uzmanl覺k eitimi alm覺 olan tarafs覺z ve ba覺ms覺z bir 羹癟羹nc羹 kiinin kat覺l覺m覺yla ve ihtiyar簾 olarak y羹r羹t羹len uyumazl覺k 癟繹z羹m y繹ntemini,
c) Bakanl覺k: Adalet Bakanl覺覺n覺,
癟) Daire Bakanl覺覺: Hukuk 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹 b羹nyesinde oluturulacak Arabuluculuk Daire Bakanl覺覺n覺,
d) Genel M羹d羹rl羹k: Hukuk 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹n羹,
e) Kurul: Arabuluculuk Kurulunu,
f) Sicil: Arabulucular sicilini, ifade eder.
襤K襤NC襤 BLM Arabuluculua 襤likin Temel 襤lkeler
襤radi olma ve eitlik
MADDE 3 – (1) Taraflar, arabulucuya bavurmak, s羹reci devam ettirmek, sonu癟land覺rmak veya bu s羹re癟ten vazge癟mek konusunda serbesttirler.
(2) Taraflar, gerek arabulucuya bavururken gerekse t羹m s羹re癟 boyunca eit haklara sahiptirler.
Gizlilik
MADDE 4 – (1) Taraflarca aksi kararla覺lmad覺k癟a arabulucu, arabuluculuk faaliyeti 癟er癟evesinde kendisine sunulan veya dier bir ekilde elde effii bilgi ve belgeler ile dier kay覺tlar覺 gizli tutmakla y羹k羹ml羹d羹r.
(2) Aksi kararlatir覺lmad覺k癟a taraflar da bu konudaki gizlilie uymak zorundad覺rlar.
Beyan veya belgelerin kullan覺lamamas覺
MADDE 5 – (1) Taraflar, arabulucu veya arabuluculua katilanlar da d璽hil 羹癟羹nc羹 bir kii, uyumazl覺kla ilgili olarak hukuk davas覺 a癟覺ld覺覺nda yahut tahkim yoluna bavurulduunda, aa覺daki beyan veya belgeleri delil olarak ileri s羹remez ve bunlar hakk覺nda tan覺kl覺k yapamaz:
a) Taraflarca yap覺lan arabuluculuk daveti veya bir taraf覺n arabuluculuk faaliyetine kat覺lma istei.
b) Uyumazl覺覺n arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi i癟in taraflarca ileri s羹r羹len g繹r羹ler ve teklifler.
c) Arabuluculuk faaliyeti esnas覺nda, taraflarca ileri s羹r羹len 繹neriler veya herhangi bir vak覺a veya iddian覺n kabul羹.
癟) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolay覺s覺yla haz覺rlanan belgeler.
(2) Birinci f覺kra h羹km羹, beyan veya belgenin ekline bak覺lmaks覺z覺n uygulan覺r.
(3) Birinci f覺krada belirtilen bilgilerin a癟覺klanmas覺 mahkeme, hakem veya herhangi bir idari makam taraf覺ndan istenemez. Bu beyan veya belgeler, birinci f覺krada 繹ng繹r羹lenin aksine, delil olarak sunulmu olsa dahi h羹kme esas al覺namaz. Ancak, s繹z konusu bilgiler bir kanun h羹km羹 taraf覺ndan emredildii veya arabuluculuk s羹reci sonunda var覺lan anlaman覺n uygulanmas覺 ve icras覺 i癟in gerekli olduu 繹l癟羹de a癟覺klanabilir.
(4) Yukar覺daki f覺kralar, arabuluculuun konusuyla ilgili olup olmad覺覺na bak覺lmaks覺z覺n, hukuk davas覺 ve tahkimde uygulan覺r.
(5) Birinci f覺krada belirtilen s覺n覺rlamalar sakl覺 kalmak kouluyla, hukuk davas覺 ve tahkimde ileri s羹r羹lebilen deliller, sadece arabuluculukta sunulmalar覺 sebebiyle kabul edilemeyecek deliller haline gelmez.
NC BLM Arabulucular覺n Hak ve Y羹k羹ml羹l羹kleri Unvan覺n kullan覺lmas覺
MADDE 6 – (1) Sicile kay覺tl覺 olan arabulucular, arabulucu unvan覺n覺 ve bu unvan覺n salad覺覺 yetkileri kullanma hakk覺na sahiptirler.
(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti s覺ras覺nda bu unvan覺n覺 belirtmek zorundad覺r.
cret ve masraflar覺n istenmesi
MADDE 7 – (1) Arabulucu yapm覺 olduu faaliyet kar覺l覺覺 羹cret ve masraflar覺 isteme hakk覺na sahiptir. Arabulucu, 羹cret ve masraflar i癟in avans da talep edebilir.
(2) Aksi kararlatir覺lmad覺k癟a arabulucunun 羹creti, faaliyetin sona erdii tarihte y羹r羹rl羹kte bulunan Arabulucu Asgari cret Tarifesine g繹re belirlenir ve 羹cret ile masraf taraflarca eit olarak kar覺lan覺r.
(3) Arabulucu, arabuluculuk s羹recine ilikin olarak belirli kiiler i癟in arac覺l覺k yapma veya belirli kiileri tavsiye etmenin kar覺l覺覺 olarak 羹cret alamaz. Bu yasaa ayk覺r覺 ilemler batild覺r.
Taraflarla g繹r羹me ve iletiim kurulmas覺
MADDE 8 – (1) Arabulucu, taraflar覺n her biri ile ayr覺 ayr覺 veya birlikte g繹r羹ebilir ve iletiim kurabilir. Taraflar bu g繹r羹melere vekilleri arac覺l覺覺yla da katilabilirler.
G繹revin 繹zenle ve tarafs覺z bi癟imde yerine getirilmesi
MADDE 9 – (1) Arabulucu g繹revini 繹zenle, tarafs覺z bir bi癟imde ve ahsen yerine getirir.
(2) Arabulucu olarak g繹revlendirilen kimse, tarafs覺zl覺覺ndan 羹phe edilmesini gerektirecek 繹nemli h璽l ve artlar覺n varl覺覺 h璽linde, bu hususta taraflar覺 bilgilendirmekle y羹k羹ml羹d羹r. Bu a癟覺klamaya ramen taraflar, arabulucudan birlikte talep ederlerse, arabulucu bu g繹revi 羹stlenebilir yahut 羹stlenmi olduu g繹revi s羹rd羹rebilir.
(3) Arabulucu, taraflar aras覺nda eitlii g繹zetmekle y羹k羹ml羹d羹r.
(4) Arabulucu, bu s覺fatla g繹rev yapti覺 uyumazl覺kla ilgili olarak a癟覺lan davada, daha sonra taraflardan birinin avukati olarak g繹rev 羹stlenemez.
Reklam yasa覺
MADDE 10 – (1) Arabulucular覺n i elde etmek i癟in reklam say覺labilecek her t羹rl羹 teebb羹s ve harekette bulunmalar覺 ve 繹zellikle tabelalar覺nda ve bas覺l覺 k璽覺tlar覺nda arabulucu, avukat ve akademik unvanlar覺ndan baka s覺fat kullanmalar覺 yasaktir.
Taraflar覺n ayd覺nlat覺lmas覺
MADDE 11 – (1) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin ba覺nda, taraflar覺 arabuluculuun esaslar覺, s羹reci ve sonu癟lar覺 hakk覺nda gerektii gibi ayd覺nlatmakla y羹k羹ml羹d羹r.
Aidat 繹denmesi
MADDE 12 – (1) Arabuluculardan sicile kay覺tlar覺nda giri aidati ve her y覺l i癟in y覺ll覺k aidat al覺n覺r.
(2) Giri aidati ve y覺ll覺k aidatlar genel b羹t癟eye gelir kaydedilir.
DRDNC BLM Arabuluculuk Faaliyeti Arabulucuya bavuru
MADDE 13 – (1) Taraflar dava a癟覺lmadan 繹nce veya davan覺n g繹r羹lmesi s覺ras覺nda arabulucuya bavurma konusunda anlaabilirler. Mahkeme de taraflar覺 arabulucuya bavurmak konusunda ayd覺nlatip, tevik edebilir.
(2) Aksi kararlatir覺lmad覺k癟a taraflardan birinin arabulucuya bavuru teklifine otuz g羹n i癟inde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmi say覺l覺r.
Arabulucunun se癟ilmesi
MADDE 14 – (1) Bakaca bir usul kararlatir覺lmad覺k癟a arabulucu veya arabulucular taraflarca se癟ilir.
Arabuluculuk faaliyetinin y羹r羹t羹lmesi
MADDE 15 – (1) Arabulucu, se癟ildikten sonra taraflar覺 en k覺sa s羹rede ilk toplantiya davet eder.
(2) Taraflar, emredici hukuk kurallar覺na ayk覺r覺 olmamak kayd覺yla arabuluculuk usul羹n羹 ser-best癟e kararlatirabilirler.
(3) Taraflarca kararlatir覺lmam覺sa arabulucu; uyumazl覺覺n niteliini, taraflar覺n isteklerini ve uyumazl覺覺n h覺zl覺 bir ekilde 癟繹z羹mlenmesi i癟in gereken usul ve esaslar覺 g繹z 繹n羹ne alarak arabuluculuk faaliyetini y羹r羹t羹r.
(4) Nitelii gerei yarg覺sal bir yetkinin kullan覺m覺 olarak sadece h璽kim taratindan yap覺labilecek ilemler arabulucu taratindan yap覺lamaz.
(5) Dava a癟覺ld覺ktan sonra taraflar覺n birlikte arabulucuya bavuracaklar覺n覺 beyan etmeleri h璽linde yarg覺lama, mahkemece 羹癟 ay覺 ge癟memek 羹zere ertelenir. Bu s羹re, taraflar覺n birlikte bavurusu 羹zerine 羹癟 aya kadar uzatilabilir.
(6) Taraflar arabuluculuk m羹zakerelerine bizzat veya vekilleri arac覺l覺覺yla katilabilirler. Arabuluculuk s羹recinin balamas覺 ve s羹relere etkisi
MADDE 16 – (1) Arabuluculuk s羹reci, dava a癟覺lmadan 繹nce arabulucuya bavuru h璽linde, taraflar覺n ilk toplantiya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu aras覺nda s羹recin devam ettirilmesi konusunda anlamaya var覺l覺p bu durumun bir tutanakla belgelendirildii tarihten itibaren ilemeye balar. Dava a癟覺lmas覺ndan sonra arabulucuya bavuru h璽linde ise bu s羹re癟, mahkemenin taraflar覺 arabuluculua davetinin taraflarca kabul edilmesi veya taraflar覺n arabulucuya bavurma konusunda anlamaya vard覺klar覺n覺 duruma d覺覺nda mahkemeye yaz覺l覺 olarak beyan effikleri ya da durumada bu beyanlar覺n覺n tutanaa ge癟irildii tarihten itibaren ilemeye balar.
(2) Arabuluculuk s羹recinin balamas覺ndan sona ermesine kadar ge癟irilen s羹re, zamana覺m覺 ve hak d羹羹r羹c羹 s羹relerin hesaplanmas覺nda dikkate al覺nmaz.
Arabuluculuun sona ermesi
MADDE 17 – (1) Aa覺da belirtilen h璽llerde arabuluculuk faaliyeti sona erer:
a) Taraflar覺n anlamaya varmas覺.
b) Taraflara dan覺覺ld覺ktan sonra arabuluculuk i癟in daha fazla 癟aba sarf edilmesinin gereksiz olduunun arabulucu taratindan tespit edilmesi.
c) Taraflardan birinin kar覺 tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden 癟ekildiini bil-dirmesi.
癟) Taraflar覺n anlaarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.
d) Uyumazl覺覺n arabuluculua elverili olmad覺覺n覺n veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 say覺l覺 Ceza Muhakemesi Kanunu gereince uzlama kapsam覺na girmeyen bir su癟la ilgili olduunun tespit edilmesi.
(2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflar覺n anlatiklar覺, anlaamad覺klar覺 veya arabuluculuk faaliyetinin nas覺l sonu癟land覺覺 bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu taratindan d羹zenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalan覺r. Belge taraflar veya vekillerince imzalanmazsa, sebebi belirtilmek suretiyle sadece arabulucu taratindan imzalan覺r.
(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda d羹zenlenen tutanaa, faaliyetin sonu癟lanmas覺 d覺覺nda
hangi hususlar覺n yaz覺laca覺na taraflar karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonu癟lar覺 konusunda taraflara gerekli a癟覺klamalar覺 yapar.
(4) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi h璽linde, arabulucu, bu faaliyete ilikin kendisine yap覺lan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci tikraya g繹re d羹zenlenen tutana覺 be y覺l s羹re ile saklamak zorundad覺r. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda d羹zenledii son tutana覺n bir 繹rneini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay i癟inde Genel M羹d羹rl羹e g繹nderir.
Taraflar覺n anlamas覺
MADDE 18 – (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda var覺lan anlaman覺n kapsam覺 taraflarca belirlenir; anlama belgesi d羹zenlenmesi h璽linde bu belge taraflar ve arabulucu taratindan imzalan覺r.
(2) Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlamaya var覺rlarsa, bu anlama belgesinin icra edilebilirliine ilikin erh verilmesini talep edebilirler. Dava a癟覺lmadan 繹nce arabuluculua bavurulmusa, anlaman覺n icra edilebilirliine ilikin erh verilmesi, as覺l uyumazl覺k hakk覺ndaki g繹rev ve yetki kurallar覺na g繹re belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davan覺n g繹r羹lmesi s覺ras覺nda arabuluculua bavurulmas覺 durumunda ise anlaman覺n icra edilebilirliine ilikin erh verilmesi, davan覺n g繹r羹ld羹羹 mahkemeden talep edilebilir. Bu erhi i癟eren anlama, ilam niteliinde belge say覺l覺r.
(3) 襤cra edilebilirlik erhinin verilmesi, 癟ekimesiz yarg覺 iidir ve buna ilikin inceleme dosya 羹zerinden de yap覺labilir. Ancak arabuluculua elverili olan aile hukukuna ilikin uyumazl覺klarda inceleme durumal覺 olarak yap覺l覺r. Bu incelemenin kapsam覺 anlaman覺n i癟eriinin arabuluculua ve cebri icraya elverili olup olmad覺覺 hususlar覺yla s覺n覺rl覺d覺r. Anlama belgesine icra edilebilirlik erhi verilmesi i癟in mahkemeye yap覺lacak olan bavuru ile bunun 羹zerine verilecek kararlara kar覺 ilgili taratindan istinaf yoluna gidilmesi h璽linde, maktu har癟 al覺n覺r. Taraflar anlama belgesini icra edilebilirlik erhi verdirmeden baka bir resm簾 ilemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak al覺n覺r.
BE襤NC襤 BLM Arabulucular Sicili Arabulucular sicilinin tutulmas覺
MADDE 19 – (1) Daire Bakanl覺覺, 繹zel hukuk uyumazl覺klar覺nda arabuluculuk yapma yetkisini kazanm覺 kiilerin sicilini tutar. Bu sicilde yer alan kiilere ilikin bilgiler, Daire Bakanl覺覺 taratindan elektronik ortamda da duyurulur.
(2) Arabulucular sicilinin tutulmas覺na ilikin usul ve esaslar Bakanl覺k癟a haz覺rlanacak y繹netmelikle d羹zenlenir.
Arabulucular siciline kay覺t artlar覺
MADDE 20 – (1) Sicile kay覺t, ilgilinin Daire Bakanl覺覺na yaz覺l覺 olarak bavurmas覺 羹zerine yap覺l覺r.
(2) Arabulucular siciline kaydedilebilmek i癟in;
a) T羹rk vatanda覺 olmak,
b) Mesleinde en az be y覺ll覺k k覺deme sahip hukuk fak羹ltesi mezunu olmak,
c) Tam ehliyetli olmak,
癟) Kasten ilenmi bir su癟tan mahk羶m olmamak,
d) Arabuluculuk eitimini tamamlamak ve Bakanl覺k癟a yap覺lan yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺navda baar覺l覺 olmak,
gerekir.
(3) Arabulucu, sicile kay覺t tarihinden itibaren faaliyetine balayabilir.
Arabulucular sicilinden silinme
MADDE 21 – (1) Daire Bakanl覺覺, arabuluculuk i癟in aranan koullar覺 ta覺mad覺覺 h璽lde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koullar覺 kaybeden arabulucunun kayd覺n覺 siler.
(2) Daire Bakanl覺覺, bu Kanunun 繹ng繹rd羹羹 y羹k羹ml羹l羹kleri yerine getirmediini tespit ettii arabulucuyu yaz覺l覺 olarak uyar覺r; bu uyar覺ya uyulmamas覺 h璽linde arabulucunun savunmas覺n覺 ald覺ktan sonra, gerekirse ad覺n覺n sicilden silinmesini Kuruldan talep eder.
(3) Arabulucu, arabulucular sicilinden kayd覺n覺n silinmesini her zaman isteyebilir.
ALTINCI BLM Arabuluculuk Eitimi ve Eitim Kurulular覺 Arabuluculuk eitimi
MADDE 22 – (1) Arabuluculuk eitimi, hukuk fak羹ltesinin tamamlanmas覺ndan sonra al覺nan, arabuluculuk faaliyetinin y羹r羹t羹lmesiyle ilgili temel bilgileri, iletiim teknikleri, m羹zakere ve uyumazl覺k 癟繹z羹m y繹ntemleri ve davran覺 psikolojisi ile y繹netmelikte g繹sterilecek olan dier teorik ve pratik bilgileri i癟eren eitimi ifade eder.
Eitim kurulular覺na izin verilmesi
MADDE 23 – (1) Arabuluculuk eitimi, b羹nyesinde hukuk fak羹ltesi bulunan 羹niversitelerin hukuk fak羹lteleri, T羹rkiye Barolar Birlii ve T羹rkiye Adalet Akademisi taratindan verilir. Bu kurulular Bakanl覺ktan izin alarak eitim verebilirler. 襤zin verilen eitim kurulular覺n覺n listesi elektronik ortamda yay覺mlan覺r.
(2) 襤zin i癟in yaz覺l覺 olarak bavurulur. Bu bavuruda eitim program覺, eiticilerin say覺s覺 ve uz-manl覺klar覺 ile eitim kuruluu veya eitim program覺n覺n finansman kaynaklar覺 hakk覺nda gerek癟eli bilgi verilir.
(3) Bavuruda sunulan belgelere dayal覺 olarak, eitimin amac覺na ulaaca覺 ve eitim kurulu-lar覺nda eitim faaliyetinin devaml覺l覺覺n覺n salanaca覺 tespit edilirse, ilgili eitim kuruluuna en 癟ok 羹癟 y覺l i癟in ge癟erli olmak 羹zere izin verilir.
襤zin s羹resinin uzatilmas覺
MADDE 24 – (1) Sicile kay覺tl覺 olan bir eitim kuruluu kay覺t s羹resinin bitiminden en erken bir y覺l ve en ge癟 羹癟 ay 繹nce, sicildeki kayd覺n覺n ge癟erlilik s羹resinin uzatilmas覺n覺 yaz覺l覺 olarak talep edebilir. Eitim kuruluunun 26 nc覺 maddeye g繹re sunduu raporlardan, arabuluculuk eitiminin baar覺l覺 ekilde devam ettiinin anla覺ld覺覺 ve 27 nci maddede belirtilen sebeplerin bulunmad覺覺 h璽llerde, verilmi bulunan iznin ge癟erlilik s羹resi her defas覺nda 羹癟 y覺l uzatilabilir. Eitim kuruluu, s羹resi i癟inde yapti覺 bavuru hakk覺nda karar verilinceye kadar listede kay覺tl覺 kal覺r.
Arabuluculuk yetki belgesi
MADDE 25 – (1) Eitim kurulular覺, eitimlerini baar覺yla tamamlayan kiilere arabuluculuk eitimini tamamlad覺klar覺na dair bir belge verir.
Daire Bakanl覺覺na bilgi verme y羹k羹ml羹l羹羹
MADDE 26 – (1) Eitim kurulular覺, her y覺l ocak ay覺nda bir 繹nceki y覺l i癟inde ger癟ekletirdikleri eitim faaliyetinin kapsam覺, i癟erii ve baar覺s覺 konusunda Daire Bakanl覺覺na bir rapor sunar.
Eitim kuruluuna verilen iznin iptali
MADDE 27 – (1) Aa覺daki h璽llerde eitim kuruluuna verilmi olan izin, Bakanl覺覺n talebi 羹zerine Kurul taratindan iptal edilir:
a) 襤zin verilebilmesi i癟in aranan artlardan birinin ortadan kalkm覺 veya mevcut olmad覺覺n覺n tespit edilmi olmas覺.
b) Eitimin yeterli ekilde verilememesi.
c) Arabuluculuk yetki belgelerinin d羹zenlenmesinde sahtecilik veya 繹nemli hatalar yap覺lmas覺. 癟) 26 nc覺 maddedeki rapor verme y羹k羹ml羹l羹羹n羹n yap覺lan ihtara ramen yerine getirilmemesi.
d) Eitim faaliyetinin devaml覺l覺覺n覺n salanmad覺覺n覺n tespit edilmesi.
YED襤NC襤 BLM Kurulu ve G繹revler Kurulu ve tekilat
MADDE 28 – (1) Bu Kanunda belirtilen g繹revleri yerine getirmek 羹zere, Genel M羹d羹rl羹k b羹nyesinde Daire Bakanl覺覺 kurulur.
(2) Arabuluculuk hizmetlerine ilikin olarak bu Kanunda belirtilen g繹revleri yerine getirmek 羹zere, Bakanl覺k b羹nyesinde Arabuluculuk Kurulu oluturulur.
Daire Bakanl覺覺
MADDE 29 – (1) Daire Bakanl覺覺, bir daire bakan覺, yeteri kadar tetkik h璽kimi ve dier personelden oluur.
Daire Bakanl覺覺n覺n g繹revleri
MADDE 30 – (1) Daire Bakanl覺覺n覺n g繹revleri unlard覺r:
a) Arabuluculuk hizmetlerinin d羹zenli ve verimli olarak y羹r羹t羹lmesini salamak.
b) Arabuluculukla ilgili yay覺n yapmak, bu konudaki bilimsel 癟al覺malar覺 tevik etmek ve des-teklemek.
c) Kurulun 癟al覺mas覺 ile ilgili her t羹rl羹 karar ve ilemi y羹r羹tmek ve g繹revleri ile ilgili bakanl覺k, dier kamu kurum ve kurulular覺, 羹niversiteler, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular覺, kamu yarar覺na 癟al覺an vak覺f ve dernekler ile uygun g繹r羹len g繹n羹ll羹 ger癟ek ve t羹zel kiilerle ibirlii yapmak.
癟) Arabuluculuk kurumunun tan覺tim覺n覺 yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslararas覺 kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonlar覺 d羹zenlemek veya desteklemek.
d) lke genelinde arabuluculuk uygulamalar覺n覺 izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve yay覺mla-mak.
e) Arabuluculuk eitimi verecek kurulular taratindan bu ama癟la yap覺lan bavuru ile sicildeki kayd覺n ge癟erlilik s羹resinin uzatilmas覺 talebinin karara balanmas覺n覺 Bakanl覺覺n onay覺na sunmak, arabuluculuk eitimi verecek eitim kurulular覺n覺 listelemek ve elektronik ortamda yay覺mlamak.
f) Arabulucu sicilini tutmak, sicile kay覺t taleplerini karara balamak, 21 inci maddenin birinci ve 羹癟羹nc羹 tikralar覺 kapsam覺nda arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kiilere ilikin bilgileri elektronik ortamda duyurmak.
g) Arabulucular taratindan arabuluculuk faaliyeti sonunda d羹zenlenen son tutanaklar覺n kay覺t-lar覺n覺 tutmak ve birer 繹rneklerini saklamak.
) G繹rev alan覺na giren kanun ve d羹zenleyici ilemler hakk覺nda inceleme ve aratirma yaparak Genel M羹d羹rl羹e 繹neride bulunmak.
h) Y覺ll覺k faaliyet raporunu ve izleyen y覺l faaliyet plan覺n覺 haz覺rlayarak Kurulun bilgisine sunmak. 覺) Y覺ll覺k Arabuluculuk Asgari cret Tarifesini haz覺rlamak.
Kurul
MADDE 31 – (1) Kurul aa覺daki 羹yelerden oluur:
a) Hukuk 襤leri Genel M羹d羹r羹.
b) Daire Bakan覺.
c) H璽kimler ve Savc覺lar Y羹ksek Kurulu taratindan hukuk mahkemelerinde g繹rev yapmakta olan birinci s覺n覺fa ayr覺lm覺 h璽kimler aras覺ndan se癟ilecek iki h璽kim.
癟) T羹rkiye Barolar Birliinden 羹癟 temsilci.
d) T羹rkiye Noterler Birliinden bir temsilci.
e) Y羹ksek繹retim Kurulu taratindan se癟ilen 繹zel hukuk alan覺ndan bir 繹retim 羹yesi.
f) Adalet Bakan覺 taratindan se癟ilecek 羹癟 arabulucu.
g) T羹rkiye Odalar ve Borsalar Birliinden bir temsilci.
) T羹rkiye Esnaf ve Sanatkarlar覺 Konfederasyonundan bir temsilci.
h) T羹rkiye Adalet Akademisi Eitim Merkezi M羹d羹r羹.
(2) Bakan ihtiyaca g繹re Kurul toplantilar覺na uzman kiileri 癟a覺rabilir.
(3) Kurul bakan覺 Genel M羹d羹rd羹r. Genel M羹d羹r羹n bulunmad覺覺 toplantilarda Bakanl覺k g繹revi Daire Bakan覺 taratindan yerine getirilir.
(4) Kurul, mart ve eyl羹l aylar覺nda olmak 羹zere y覺lda en az iki kez toplan覺r. Ayr覺ca, Bakan覺n veya en az be 羹yenin talebiyle Kurul her zaman toplantiya 癟ar覺labilir.
(5) Kurul 羹ye tam say覺s覺n覺n salt 癟ounluu ile karar al覺r. Mazeretsiz olarak art arda iki toplantiya katilmayan 羹yenin 羹yelii d羹er.
(6) Kurulun Bakanl覺k d覺覺ndan g繹revlendirilen 羹yelerinin g繹rev s羹resi 羹癟 y覺ld覺r. G繹rev s羹resi dolan 羹yeler yeniden g繹revlendirilebilir.
(7) Baka yerden katilan Kurul 羹yelerinin g羹ndelik, yol gideri, konaklama ve dier zorunlu
giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 say覺l覺 Harc覺rah Kanunu h羹k羹mlerine g繹re Bakanl覺k癟a kar覺lan覺r.
(8) Kurulun 癟al覺ma usul ve esaslar覺 y繹netmelikle d羹zenlenir.
Kurulun g繹revleri
MADDE 32 – (1) Kurulun g繹revleri unlard覺r:
a) Arabuluculuk hizmetlerine ilikin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallar覺n覺 belirle-mek.
b) Arabuluculuk eitimine ve bu eitimin sonunda yap覺lacak olan s覺nava ilikin temel ilke ve standartlar覺 tespit etmek.
c) Arabulucular覺n denetimine ilikin kurallar覺 belirlemek.
癟) Bu Kanuna g繹re 癟覺kar覺lmas覺 gereken ve Genel M羹d羹rl羹k taratindan haz覺rlanan y繹netmelik taslaklar覺na, gerekirse deiiklik yaparak son eklini vermek.
d) Eitim kurulular覺n覺n eitim izinlerini iptal etmek.
e) 21 inci maddenin ikinci tikras覺 kapsam覺nda arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek.
f) Arabulucular覺n 繹deyecekleri sicile kay覺t aidatin覺 ve y覺ll覺k aidatlar覺 tespit etmek.
g) Arabuluculuk Asgari cret Tarifesini gerekiyorsa deiiklik yapmak suretiyle onaylamak. ) Daire Bakanl覺覺 taratindan y羹r羹t羹lecek faaliyetlerin etkinliini artirmak 羹zere tavsiyelerde bulunmak.
h) Daire Bakanl覺覺n覺n y覺ll覺k faaliyet raporu ve pl璽n覺 hakk覺nda g繹r羹 bildirmek.
覺) Daire Bakanl覺覺n覺n faaliyet plan覺nda yer alan konularla ilgili kurum ve kurulular覺n uygulamaya salayabilecei katk覺lar覺 belirlemek.
SEK襤Z襤NC襤 BLM Ceza H羹k羹mleri
Gizliliin ihlali
MADDE 33 – (1) Bu Kanunun 4 羹nc羹 maddesindeki y羹k羹ml羹l羹e ayk覺r覺 hareket ederek bir kiinin hukuken korunan menfaatinin zarar g繹rmesine neden olan kii alti aya kadar hapis cezas覺 ile cezaland覺r覺l覺r.
(2) Bu su癟lar覺n soruturulmas覺 ve kovuturulmas覺 ik璽yete bal覺d覺r.
DOKUZUNCU BLM Son ve Ge癟ici H羹k羹mler
Kadrolar
MADDE 34 – (1) Ekli (1) ve (2) say覺l覺 listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 say覺l覺 Genel Kadro ve Usul羹 Hakk覺nda Kanun H羹km羹nde Kararnameye ekli (I) ve
(II) say覺l覺 cetvellerin Adalet Bakanl覺覺na ait b繹l羹mlerine eklenmitir.
Deitirilen h羹k羹mler
MADDE 35 – (1) 19/3/1969 tarihli ve 1136 say覺l覺 Avukatl覺k Kanununun 12 nci maddesinin birinci tikras覺n覺n (d) bendine “Hakemlik” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “arabuluculuk,” ibaresi eklenmitir.
(2) 12/1/2011 tarihli ve 6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanununun;
a) 137 nci maddesinin birinci tikras覺na “sulhe” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “veya arabu-luculua” ibaresi,
b) 140 覺nc覺 maddesinin ikinci tikras覺na “sulhe” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “veya arabuluculua”, 羹癟羹nc羹 tikras覺na “sulh” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “veya arabuluculuk” ibaresi,
c) 320 nci maddesinin ikinci tikras覺na “taraflar覺 sulhe” ibaresinden sonra gelmek 羹zere “veya arabuluculua” ibaresi,
eklenmitir.
Y繹netmelikler
MADDE 36 – (1) Arabuluculuk eitimi verecek kurulular覺n denetlenmesi ile eitimin s羹resi, i癟erii ve standartlar覺, yap覺lacak olan yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺nav覺n ilke ve kurallar覺n覺n belirlenmesi, arabulucular sicilinin d羹zenlenmesi ve arabulucularda aranacak koullar, arabulucular覺n denetlenmesi ve izlenmesi ile bu Kanunun uygulanmas覺n覺 g繹steren dier hususlar, Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmeliklerle d羹zenlenir.
GE襤C襤 MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yay覺m覺 tarihinden itibaren iki ay i癟inde kurulu ve tekilatlanma tamamlan覺r.
(2) Bu Kanunun 31 inci maddesinde 繹ng繹r羹len kurum ve kurulular, Kurulda g繹rev yapacak temsilcileri Kanunun yay覺m覺 tarihinden itibaren iki ay i癟inde Genel M羹d羹rl羹e bildirirler. 襤lk 羹癟 y覺l i癟in Adalet Bakan覺 taratindan se癟ilecek 羹癟 arabulucu yerine 31 inci maddenin birinci tikras覺n覺n (癟), (g) ve () bentlerindeki kurumlar birer fazla temsilci bildirirler.
(3) Arabulucu yerine ilgili kurumlardan bildirilen temsilcilerin Kuruldaki g繹rev s羹resi bir y覺ld覺r. Adalet Bakanl覺覺 taratindan bu s羹renin sonunda se癟ilecek 羹癟 arabulucu ismi Kurula bildirilir. Bu ekilde se癟imi yap覺lan arabulucular yerlerine atand覺klar覺 Kurul 羹yelerinin g繹rev s羹relerini tamamlarlar.
(4) Birinci tikrada belirtilen kurulu ve tekilatlanman覺n tamamlanmas覺ndan itibaren 羹癟 ay i癟inde Kurul toplan覺r. Kurulun ilk toplanti tarihi, Kurul 羹yeleri bak覺m覺ndan 羹癟 y覺ll覺k g繹rev s羹resinin balang覺c覺 olarak kabul edilir.
GE襤C襤 MADDE 2 – (1) Bu Kanunda 繹ng繹r羹len y繹netmelikler, Kurulun ilk toplantis覺ndan itibaren 羹癟 ay i癟inde 癟覺kar覺l覺r.
Y羹r羹rl羹k
MADDE 37 – (1) Bu Kanunun;
a) 28 il璽 32 nci maddeleri ile ge癟ici maddeleri yay覺m覺 tarihinde,
b) Dier h羹k羹mleri ise yay覺m覺 tarihinden bir y覺l sonra, y羹r羹rl羹e girer.
Y羹r羹tme
MADDE 38 – (1) Bu Kanun h羹k羹mlerini Bakanlar Kurulu y羹r羹t羹r.

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

1 + 9 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺