mraniye escort
escort bayan
Hukuk Uyumazl覺klar覺nda Arabuluculuk Y繹netmelii | Hukuki Tavsiyeler

Hukuk Uyumazl覺klar覺nda Arabuluculuk Y繹netmelii

HUKUK UYUMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YNETMEL襤襤

B襤R襤NC襤 KISIM

Genel H羹k羹mler

B襤R襤NC襤 BLM

Ama癟, Kapsam, Dayanak ve Tan覺mlar Ama癟
MADDE 1 – (1) Bu Y繹netmeliin amac覺; arabuluculuk yoluyla hukuk uyumazl覺klar覺n覺n 癟繹-z羹mlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile arabuluculuk eitimi verecek kurulular覺n denetlenmesi, eitimin s羹resi, i癟erii ve standartlar覺 ile ilgili hususlar覺 ve yap覺lacak olan yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺nav覺n ilke ve kurallar覺n覺n belirlenmesi ile arabulucular sicilinin d羹zenlenmesi ve arabulucularda aranacak koullarla, arabulucular覺n denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili hususlar覺 ve Arabuluculuk Daire Bakanl覺覺 ile Arabuluculuk Kurulunun 癟al覺ma usul ve esaslar覺n覺 d羹zenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Y繹netmelik, 7/6/2012 tarihli ve 6325 say覺l覺 Hukuk Uyumazl覺klar覺nda Arabuluculuk Kanununun uygulama alan覺n覺, arabuluculuk eitimi verecek kurulular覺n denetlenmesi, eitimin s羹resi, i癟erii ve standartlar覺 ile ilgili hususlar覺 ve yap覺lacak olan yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺nav覺n ilke ve kurallar覺n覺n belirlenmesi ile arabulucular sicilinin d羹zenlenmesi, arabulucularda aranacak koullar ile arabulucular覺n denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili hususlar覺 ve Arabuluculuk Daire Bakanl覺覺 ile Arabuluculuk Kurulunun 癟al覺ma usul ve esaslar覺n覺 kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Y繹netmelik, Hukuk Uyumazl覺klar覺nda Arabuluculuk Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci tikras覺, 22 nci maddesi, 31 inci maddesinin sekizinci tikras覺 ile 36 nc覺 maddesine dayan覺larak haz覺rlanm覺tir.
Tan覺mlar
MADDE 4 – (1) Bu Y繹netmelikte ge癟en;
a) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini y羹r羹ten ve Bakanl覺k癟a d羹zenlenen arabulucular siciline kaydedilmi bulunan ger癟ek kiiyi,
b) Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, g繹r羹mek ve m羹zakerelerde bulunmak amac覺yla taraflar覺 bir araya getiren, onlar覺n birbirlerini anlamalar覺n覺 ve bu suretle 癟繹z羹mlerini kendilerinin 羹retmesini salamak i癟in aralar覺nda iletiim s羹recinin kurulmas覺n覺 ger癟ekletiren, uzmanl覺k eitimi alm覺 olan tarafs覺z ve ba覺ms覺z bir 羹癟羹nc羹 kiinin katil覺m覺yla ve ihtiyar簾 olarak y羹r羹t羹len uyumazl覺k 癟繹z羹m y繹ntemini,
Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan 26 Ocak 2013 g羹n羹 28540 say覺l覺 Resmi Gazetede yay覺nlanm覺t覺r.
c) Arabulucu Bilgi Sistemi: Arabulucular覺n elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan sistemi,
癟) Bakanl覺k: Adalet Bakanl覺覺n覺,
d) B羹ro: Arabulucunun ilerini y羹r羹tt羹羹 yeri,
e) Daire Bakanl覺覺: Adalet Bakanl覺覺 Hukuk 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹 b羹nyesinde kurulan Ara-buluculuk Daire Bakanl覺覺n覺,
f) Eitim kurulular覺 sicili: Arabuluculuk eitimi verme izni alan eitim kurulular覺n覺n kayde-dildii sicili,
g) Elektronik liste: Arabuluculuk eitimi verme izni alan eitim kurulular覺n覺n isminin elektronik ortamda tutulduu listeyi,
) Elektronik ortam: Biliim sistemi ve biliim a覺ndan oluan toplam ortam覺,
h) Genel M羹d羹rl羹k: Adalet Bakanl覺覺 Hukuk 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹n羹, 覺) Kanun: Hukuk Uyumazl覺klar覺nda Arabuluculuk Kanununu,
i) Kurul: Arabuluculuk Kurulunu,
j) S覺nav kurulu: Yap覺lacak yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺nav覺 y繹netmek ve sonu癟land覺rmak 羹zere bakan, asil ve yedek 羹yelerden oluan kurulu, k) Sicil: Arabulucular sicilini,
l) Tarife: Arabuluculuk Daire Bakanl覺覺 taratindan y覺ll覺k olarak haz覺rlanan ve Kurul taratindan
onaylanan Arabuluculuk Asgari cret Tarifesini,
m) Tefti Kurulu Bakanl覺覺: Adalet Bakanl覺覺 Tefti Kurulu Bakanl覺覺n覺,
n) Uygulamal覺 s覺nav: Yaz覺l覺 s覺navda baar覺l覺 olanlara yap覺lacak uygulama s覺nav覺n覺,
o) Yaz覺l覺 s覺nav: Arabuluculuk eitiminin bitiminde yap覺lacak yaz覺l覺 s覺nav覺,
ifade eder.
襤K襤NC襤 BLM Arabuluculuun Temel 襤lkeleri
襤radi olma ve eitlik
MADDE 5 – (1) Taraflar, arabulucuya bavurmak, s羹reci devam ettirmek, sonu癟land覺rmak veya bu s羹re癟ten vazge癟mek konusunda tamamen serbest olup, 繹ncelikle uyumazl覺覺 arabuluculuk yoluyla sonu癟land覺rma konusunda anla覺rlar. Taraflar, hi癟bir ekilde zorla bu s羹recin i癟ine dahil edilemeyecekleri gibi her aamada uyumazl覺覺 arabuluculuk yoluyla 癟繹zmekten de vazge癟ebilirler.
(2) Taraflar, gerek arabulucuya bavururken gerekse s羹re癟 boyunca eit haklara sahiptirler. Taraflardan biri arabuluculuk s羹recinin d覺覺nda b覺rak覺lamayaca覺 gibi s繹z hakk覺 da dierine g繹re k覺s覺tlanamaz.
Gizlilik
MADDE 6 – (1) Taraflarca aksi kararlatir覺lmad覺k癟a arabulucu, arabuluculuk faaliyeti 癟er癟evesinde kendisine sunulan veya dier bir ekilde elde ettii bilgi ve belgeler ile dier kay覺tlar覺 gizli tutmakla y羹k羹ml羹d羹r.
(2) Arabuluculuk faaliyeti s覺ras覺nda fotoraf 癟ekilemez, ses ve g繹r羹nt羹 kayd覺 yap覺lamaz.
(3) Gizlilik kural覺na ayk覺r覺 hareket eden arabulucunun; hukuki ve cezai sorumluluu sakl覺 olup, sicilden silinmesine de karar verilebilir.
(4) Gizlilik kural覺na uyma y羹k羹ml羹l羹羹, arabulucunun yan覺nda 癟al覺an kiiler ile denetim ve g繹zetiminde ilgili mevzuati 癟er癟evesinde staj yapanlar覺 da kapsar.
(5) Aksi kararlatir覺lmam覺sa, taraflar ve varsa vekilleri de birinci tikrada belirtilen gizlilik ku-ral覺na uymakla y羹k羹ml羹d羹r. Ayn覺 ekilde, Bakanl覺k ve Kurul g繹revlileri y繹n羹nden de bu y羹k羹ml羹l羹k ge癟erlidir.
Beyan veya belgelerin kullan覺lamamas覺
MADDE 7 – (1) Taraflar, arabulucu veya arabuluculua katilanlar da d璽hil olmak 羹zere 羹癟羹nc羹 bir kii, uyumazl覺kla ilgili olarak hukuk davas覺 a癟覺ld覺覺nda yahut tahkim yoluna bavurulduunda, aa覺daki beyan veya belgeleri delil olarak ileri s羹remez ve bunlar hakk覺nda tan覺kl覺k yapamaz:
a) Taraflarca yap覺lan arabuluculuk daveti veya bir taratin arabuluculuk faaliyetine katilma istei.
b) Uyumazl覺覺n arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi i癟in taraflarca ileri s羹r羹len g繹r羹ler ve teklifler.
c) Arabuluculuk faaliyeti esnas覺nda, taraflarca ileri s羹r羹len 繹neriler veya herhangi bir vak覺a veya iddian覺n kabul羹.
癟) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolay覺s覺yla haz覺rlanan belgeler.
(2) Birinci tikra h羹km羹, beyan veya belgenin ekline bak覺lmaks覺z覺n uygulan覺r.
(3) Birinci tikrada belirtilen bilgilerin a癟覺klanmas覺 mahkeme, hakem veya herhangi bir idari makam taratindan istenemez. Bu beyan veya belgeler, birinci tikrada 繹ng繹r羹lenin aksine, delil olarak sunulmu olsa dahi h羹kme esas al覺namaz. Ancak, s繹z konusu bilgiler bir kanun h羹km羹 taratindan emredildii veya arabuluculuk s羹reci sonunda var覺lan anlaman覺n uygulanmas覺 ve icras覺 i癟in gerekli olduu 繹l癟羹de a癟覺klanabilir.
(4) Bir, iki ve 羹癟羹nc羹 tikralar, arabuluculuun konusuyla ilgili olup olmad覺覺na bak覺lmaks覺z覺n, hukuk davas覺 ve tahkimde uygulan覺r.
(5) Birinci tikrada belirtilen s覺n覺rlamalar sakl覺 kalmak kouluyla, hukuk davas覺 ve tahkimde ileri s羹r羹lebilen deliller, sadece arabuluculukta sunulmalar覺 sebebiyle kabul edilemeyecek deliller h璽line gelmez.
NC BLM Arabulucular覺n Hak ve Y羹k羹ml羹l羹kleri
Tarafs覺zl覺k
MADDE 8 – (1) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini y羹r羹t羹rken tarafs覺z davranmak zorunda olup, tarafs覺zl覺覺 hakk覺nda 羹pheye yol a癟acak tutum ve davran覺ta bulunamaz.
Unvan覺n kullan覺lmas覺
MADDE 9 – (1) Sadece sicile kay覺tl覺 olan arabulucular, arabulucu unvan覺n覺 ve bu unvan覺n salad覺覺 yetkileri kullanma hakk覺na sahiptirler.
(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetine balamadan 繹nce bu unvan覺n覺 taraflara bildirmek zo-rundad覺r.
cret ve masraflar覺n istenmesi
MADDE 10 – (1) Arabulucu yapm覺 olduu faaliyet kar覺l覺覺 羹cret ve masraflar覺 isteme hakk覺na sahiptir. Arabulucu, 羹cret ve masraflar i癟in avans da talep edebilir.
(2) Aksi kararlatir覺lmad覺k癟a arabulucunun 羹creti, faaliyetin sona erdii tarihte y羹r羹rl羹kte bulunan Tarifeye g繹re belirlenir ve 羹cret ile masraf, taraflarca eit olarak kar覺lan覺r.
(3) Arabulucu, arabuluculuk s羹recine ilikin olarak belirli kiiler i癟in arac覺l覺k yapma veya belirli kiileri tavsiye etmenin kar覺l覺覺 olarak herhangi bir 羹cret talep edemez. Bu yasaa ayk覺r覺 olarak tesis edilen ilemler batild覺r.
Taraflarla g繹r羹me ve iletiim kurulmas覺
MADDE 11 – (1) Arabulucu, taraflar覺n her biri ile ayr覺 ayr覺 veya birlikte g繹r羹ebilir ve iletiim kurabilir. Taraflar bu g繹r羹melere vekilleri arac覺l覺覺 ile de katilabilirler.
(2) Arabulucu, taraflarla g繹r羹羹lerek iletiim kurulduuna, arabuluculuk faaliyetine baland覺覺na, bu faaliyete ilikin ilem ve eylemlerin doru bir bi癟imde uyguland覺覺na ve nihayetinde arabuluculuk faaliyetinin sona erdirildiine y繹nelik fiili durum ve aamalar覺 belgelendirir; belge arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalan覺r. Taraflar veya vekillerince imzalanmaz ise sebebi belirtilmek sureti ile sadece arabulucu taratindan imzalan覺r.
G繹revin 繹zenle ve tarafs覺z bi癟imde yerine getirilmesi
MADDE 12 – (1) Arabulucu g繹revini 繹zenle, tarafs覺z bir bi癟imde ve bizzat kendisi yerine getirmek zorunda olup, bu g繹revini k覺smen dahi olsa bir bakas覺na devredemez.
(2) Arabulucu olarak g繹revlendirilen kimse, tarafs覺zl覺覺ndan 羹phe edilmesini gerektirecek 繹nemli h璽l ve artlar覺n varl覺覺 veya bu h璽l ve artlar覺n sonradan ortaya 癟覺kmas覺 h璽linde taraflar覺 bilgilendirmekle y羹k羹ml羹d羹r. Bu a癟覺klamaya ramen taraflar, arabulucudan g繹revi 羹stlenmesini birlikte talep ederlerse, arabulucu bu g繹revi 羹stlenebilir yahut 羹stlenmi olduu g繹revi s羹rd羹rebilir.
(3) Arabulucu, taraflar aras覺nda eitlii g繹zetmekle y羹k羹ml羹d羹r.
(4) Arabulucu, bu s覺fatla g繹rev yapti覺 uyumazl覺k ile ilgili olarak a癟覺lan davada, daha sonra, h璽kimlik, hakemlik ve bilirkiilik yapamayaca覺 gibi avukat olarak da g繹rev 羹stlenemez.
Reklam yasa覺
MADDE 13 – (1) Arabulucular覺n i elde etmek i癟in reklam say覺labilecek her t羹rl羹 giriim ve eylemde bulunmalar覺, internet sitelerinde, tabelalar覺nda ve bas覺l覺 k璽覺tlar覺nda arabulucu, avukat ve akademik unvanlar覺ndan baka s覺fat kullanmalar覺 yasaktir. Ayr覺ca arabulucular, 羹lke i癟inde ibirlii yaptiklar覺 ve baka kentlerdeki arabulucular覺, arabulucu b羹rolar覺n覺; irtibat b羹rosu ve benzeri tan覺mlarla, ibirliini genelletirecek ve s羹reklilik kazand覺racak bi癟imde a癟覺klayamazlar, duyuramazlar.
(2) Arabulucunun a癟aca覺 internet sayfas覺n覺n alan ad覺, sadece arabulucunun ad覺 soyad覺 ve unvan覺n覺 i癟erebilir.
(3) Arabulucu; i salama amac覺na y繹nelik olacak ve haks覺z rekabete yol a癟acak ekilde, 繹zel ama癟l覺 arama motorlar覺na, rehberlerine, listelerine, veri tabanlar覺na ve benzerlerine kay覺t olamaz, kay覺t edilmesine r覺za g繹steremez. Ancak, i salama amac覺na y繹nelik olmamak ve haks覺z rekabete yol a癟mamak kayd覺yla, internet sayfas覺n覺 繹zel ama癟l覺 arama motorlar覺na kay覺t edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece ad覺 soyad覺 ve unvan覺 ile bulunduu ehrin ad覺n覺 kullanabilir.
(4) Arabulucu, internet kullan覺c覺lar覺n覺 kendi sitesine y繹nlendirecek ekilde internet k覺sa yollar覺 kullan覺lmas覺na izin veremez ve reklam yapamaz.
(5) Tabela ve bas覺l覺 k璽覺tlarda; sadece birinci tikrada belirtilen unvanlar, birlikte 癟al覺ma h璽linde; “arabuluculuk b羹rosu” ibaresi ile b羹ronun bulunduu kat ve b羹ro veya daire numaras覺, telefon numaras覺, internet adresi ve elektronik posta adresi bilgileri yer alabilir. Bunlar覺n d覺覺ndaki bir unvana, deyime, ekle, ambleme ve T羹rk癟e d覺覺nda yabanc覺 dillerde ifade edilen ekil, iaret, resim, fotoraf ve benzerlerine yer verilemez.
(6) Tabela, bina cephelerine, b羹ro balkonu ve pencerelerine, b羹ronun bulunduu binan覺n giri kap覺s覺n覺n yan覺na, giri hol羹 veya koridoruna, b羹ro giri kap覺lar覺n覺n yan覺na as覺labilir. Ancak; birden fazla tabela as覺lamaz. Tabela yerine 覺覺kl覺 pano kullan覺lamaz, tabela 覺覺k verici donan覺m ile s羹slenemez. Tabelada en 癟ok iki renk kullan覺labilir.
(7) D覺 cephe tabelas覺n覺n boyutu 100 cm x 150 cm’ yi ge癟emez.
Taraflar覺n ayd覺nlat覺lmas覺
MADDE 14 – (1) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin ba覺nda, taraflar覺 arabuluculuun esaslar覺, s羹reci ve hukuki sonu癟lar覺 hakk覺nda, ahsen ve dorudan ayd覺nlatmakla y羹k羹ml羹d羹r. Ancak, bu y羹k羹ml羹l羹羹 yerine getirirken tarafs覺zl覺覺 hakk覺nda 羹pheye yol a癟acak tutum ve davran覺lardan ka癟覺n覺r.
(2) Arabulucu, taraflar覺 arabuluculuk yoluyla 癟繹z羹mlenen hukuki uyumazl覺klar ve arabuluculuk faaliyeti sonucunda taraflar覺n anlamaya varmas覺 durumunda d羹zenlenecek olan ve mahkemesince erh verilmesi ile birlikte ilam niteliinde belge h璽lini kazanan, anlama belgesinin nitelik ve hukuki sonu癟lar覺 hakk覺nda 繹zellikle bilgilendirir.
Belge saklama y羹k羹ml羹l羹羹
MADDE 15 – (1) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi h璽linde, arabulucu, bu faaliyete ilikin kendisine yap覺lan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri ve d羹zenlenen tutana覺 be y覺l s羹re ile saklamak zorundad覺r.
(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda d羹zenledii son tutana覺n birer 繹rneini taraflara verir. Bu tutana覺n bir 繹rneini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay i癟inde Genel M羹d羹rl羹e de g繹nderir.
Aidat 繹denmesi
MADDE 16 – (1) Arabuluculardan sicile kay覺tlar覺nda giri aidati ve her y覺l i癟in de y覺ll覺k aidat al覺n覺r. Aidatlar pein olarak Maliyeye 繹denir.
(2) Aidatlar, her y覺l i癟in Maliye Bakanl覺覺 taratindan ilan edilen yeniden deerleme oran覺nda arti yap覺larak Kurul taratindan belirlenir.
(3) Giri aidati ve y覺ll覺k aidatlar genel b羹t癟eye gelir kaydedilir.
(4) Y覺ll覺k aidat her y覺l覺n ocak ay覺 sonuna kadar 繹denir.
(5) Aidatlar覺n 繹dendiine dair belgelerin bir 繹rnei ilgililerince en ge癟 bir ay i癟inde Genel M羹d羹rl羹e g繹nderilir.
襤K襤NC襤 KISIM zel H羹k羹mler
B襤R襤NC襤 BLM Arabuluculuk Faaliyeti
Arabulucuya bavuru
MADDE 17 – (1) Taraflar dava a癟覺lmadan 繹nce veya davan覺n g繹r羹lmesi s覺ras覺nda arabulucuya bavurma konusunda anlaabilirler. Mahkeme de taraflar覺 arabulucuya bavurmak konusunda; arabuluculuun esaslar覺, s羹reci ve hukuki sonu癟lar覺 hakk覺nda ayd覺nlatip, arabuluculuk yoluyla uyumazl覺覺n 癟繹z羹lmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik a癟覺dan faydalar覺n覺n olabileceini hatirlatarak onlar覺 tevik edebilir.
(2) Aksi kararlatir覺lmad覺k癟a, taraflardan birinin arabulucuya bavuru teklifine otuz g羹n i癟inde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmi say覺l覺r.
Arabulucunun se癟ilmesi
MADDE 18 – (1) Bakaca bir usul kararlatir覺lmad覺k癟a arabulucu veya arabulucular taraflarca se癟ilir.
Arabuluculuk faaliyetinin y羹r羹t羹lmesi
MADDE 19 – (1) Arabulucu, se癟ildikten sonra taraflar覺 en k覺sa s羹rede ilk toplantiya davet eder.
(2) Taraflar, emredici hukuk kurallar覺na ayk覺r覺 olmamak kayd覺 ile arabuluculuk usul羹n羹 ser-best癟e kararlatirabilirler.
(3) Taraflarca kararlatir覺lmam覺sa arabulucu; uyumazl覺覺n niteliini, taraflar覺n isteklerini ve uyumazl覺覺n h覺zl覺 bir ekilde 癟繹z羹mlenmesi i癟in gereken usul ve esaslar覺 g繹z 繹n羹ne alarak arabuluculuk faaliyetini y羹r羹t羹r.
(4) Keif, bilirkiiye bavurma ve tan覺k dinleme gibi nitelii gerei yarg覺sal bir yetkinin kullan覺m覺 olarak sadece h璽kim taratindan yap覺labilecek ilemler arabulucu taratindan yap覺lamaz.
(5) Arabulucu, s羹recin y羹r羹t羹lmesi s覺ras覺nda, taraflara hukuki tavsiyelerde bulunamaz; bir 癟繹z羹m 繹nerisi ya da 繹neriler katalou gelitirip, bunu onlara empoze edemeyecei gibi, m羹zakereler s覺ras覺nda gelitirilen bir 癟繹z羹m 繹nerisi 羹zerinde anlamaya varmalar覺 i癟in de onlar覺 zorlayamaz. Ancak, taraflardan birisinin, uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹 balam覺nda, sunmu olduu bir 繹nerinin, arabulucu taratindan, dier tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki beyan覺n覺n al覺nmas覺 bu kapsamda m羹talaa edilemez.
(6) Dava a癟覺ld覺ktan sonra taraflar覺n birlikte arabulucuya bavuracaklar覺n覺 beyan etmeleri h璽linde yarg覺lama, mahkemece 羹癟 ay覺 ge癟memek 羹zere ertelenir. Bu s羹re, taraflar覺n birlikte bavurusu 羹zerine bir defaya mahsus olmak 羹zere 羹癟 aya kadar uzatilabilir.
(7) Taraflar arabuluculuk m羹zakerelerine bizzat veya arabuluculuk konusunda 繹zel yetki ve-rilmi vekilleri arac覺l覺覺 ile katilabilirler.
(8) Arabulucular, Arabulucu Bilgi Sistemi 羹zerinden de faaliyetlerini y羹r羹tebilirler.
(9) Arabulucular, yarg覺 organlar覺 ve elektronik altyap覺s覺n覺 tamamlam覺 kamu kurum ve kuru-lular覺 ile bilgi ve belge al覺veriini elektronik ortamda yapabilirler.
Arabuluculuk s羹recinin balamas覺 ve s羹relere etkisi
MADDE 20 – (1) Arabuluculuk s羹reci, dava a癟覺lmadan 繹nce arabulucuya bavuru h璽linde, taraflar覺n ilk toplantiya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu aras覺nda s羹recin devam ettirilmesi konusunda anlamaya var覺l覺p bu durumun bir tutanakla belgelendirildii tarihten itibaren ilemeye balar. Dava a癟覺lmas覺ndan sonra arabulucuya bavuru h璽linde ise bu s羹re癟, mahkemenin taraflar覺 arabuluculua davetinin taraflarca kabul edilmesi veya taraflar覺n arabulucuya bavurma konusunda anlamaya vard覺klar覺n覺 duruma d覺覺nda mahkemeye yaz覺l覺 olarak beyan ettikleri ya da durumada bu beyanlar覺n覺n tutanaa ge癟irildii tarihten itibaren ilemeye balar.
(2) Arabuluculuk s羹recinin balamas覺ndan sona ermesine kadar ge癟irilen s羹re, zamana覺m覺 ve hak d羹羹r羹c羹 s羹relerin hesaplanmas覺nda dikkate al覺nmaz.
Arabuluculuun sona ermesi
MADDE 21 – (1) Aa覺da belirtilen h璽llerde arabuluculuk faaliyeti sona erer:
a) Taraflar覺n uyumazl覺k konusu 羹zerinde anlamaya varmas覺.
b) Taraflara dan覺覺ld覺ktan sonra arabuluculuk i癟in daha fazla 癟aba sarf edilmesinin gereksiz olduunun arabulucu taratindan tespit edilmesi.
c) Taraflardan birinin kar覺 tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden 癟ekildiini bildirmesi.
癟) Taraflar覺n anlaarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.
d) Uyumazl覺覺n arabuluculua elverili olmad覺覺n覺n veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 say覺l覺 Ceza Muhakemesi Kanunu gereince uzlama kapsam覺na girmeyen bir su癟 ile ilgili olduunun tespit edilmesi.
(2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflar覺n anlatiklar覺, anlaamad覺klar覺 veya arabuluculuk faaliyetinin nas覺l sonu癟land覺覺 bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu taratindan d羹zenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalan覺r. Belge taraflar veya vekillerince imzalanmazsa, sebebi belirtilmek sureti ile sadece arabulucu taratindan imzalan覺r.
(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda d羹zenlenen tutanaa, faaliyetin sonu癟lanmas覺 d覺覺nda hangi hususlar覺n yaz覺laca覺na taraflar karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonu癟lar覺 konusunda taraflara gerekli a癟覺klamalar覺 yapar.
(4) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi h璽linde, arabulucu, bu faaliyete ilikin kendisine yap覺lan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci tikraya g繹re d羹zenlenen tutana覺 be y覺l s羹re ile saklamak zorundad覺r. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda d羹zenledii son tutana覺n birer 繹rneini taraflara da verir. Bu tutana覺n bir 繹rneini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay i癟inde Genel M羹d羹rl羹e g繹nderir.
(5) Arabulucu, arabuluculuk s羹recinde hukuki ve fiili sebeplerle g繹revini yapamayacak hale gelirse, taraflar覺n 羹zerinde anlati覺 yeni bir arabulucu ile s羹re癟 kald覺覺 yerden devam ettirilebilir. nceki yap覺lan ilemler ge癟erliliini korur.
(6) Arabuluculuk s羹reci s覺ras覺nda taraflardan birinin 繹l羹m羹 h璽linde, arabuluculuk faaliyeti sona erer.
Taraflar覺n anlamas覺
MADDE 22 – (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda var覺lan anlaman覺n kapsam覺 taraflarca belirlenir, anlama belgesi d羹zenlenmesi h璽linde, bu belge taraflar ve arabulucu taratindan imzalan覺r.
(2) Taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlamaya var覺rlarsa, bu anlama belgesinin icra edilebilirliine ilikin erh verilmesini talep edebilirler. Dava a癟覺lmadan 繹nce arabuluculua bavurulmusa, anlaman覺n icra edilebilirliine ilikin erh verilmesi, as覺l uyumazl覺k hakk覺ndaki g繹rev ve yetki kurallar覺na g繹re belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davan覺n g繹r羹lmesi s覺ras覺nda arabuluculua bavurulmas覺 durumunda ise anlaman覺n icra edilebilirliine ilikin erh verilmesi, davan覺n g繹r羹ld羹羹 mahkemeden talep edilebilir. Bu erhi i癟eren anlama, ilam niteliinde belge say覺l覺r.
(3) 襤cra edilebilirlik erhinin verilmesi, 癟ekimesiz yarg覺 iidir ve buna ilikin inceleme dosya 羹zerinden de yap覺labilir. Ancak arabuluculua elverili olan aile hukukuna ilikin uyumazl覺klarda inceleme durumal覺 olarak yap覺l覺r. Bu incelemenin kapsam覺 anlaman覺n i癟eriinin arabuluculua ve cebr簾 icraya elverili olup olmad覺覺 hususlar覺 ile s覺n覺rl覺d覺r. Anlama belgesine icra edilebilirlik erhi verilmesi i癟in mahkemeye yap覺lacak olan bavuru ile bunun 羹zerine verilecek kararlara kar覺 ilgili taratindan istinaf yoluna gidilmesi h璽linde, maktu har癟 al覺n覺r. Taraflar anlama belgesini icra edilebilirlik erhi verdirmeden baka bir resm簾 ilemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak al覺n覺r.
襤K襤NC襤 BLM Arabulucular Sicili
Arabulucular sicilinin tutulmas覺
MADDE 23 – (1) zel hukuk uyumazl覺klar覺nda arabuluculuk yapma yetkisini kazanm覺 kiilerin sicilleri, sicil numaras覺 verilmek suretiyle, Daire Bakanl覺覺nca tutulur.
(2) Sicilde kiinin ad ve soyad覺, doum tarihi, meslei, i adresi ve akademik unvan覺 gibi ahsi bilgileri yer al覺r. Ayr覺ca, kii ister ve bildirirse arabuluculukla ilgili 繹zel 癟al覺ma ve uzmanl覺k alanlar覺 da sicilinde yer alabilir. Bu bilgiler, Daire Bakanl覺覺 taratindan Genel M羹d羹rl羹羹n internet sitesinde duyurulur.
(3) Arabulucu, sicilde yer alan kendisine ait bilgilerde meydana gelen her t羹rl羹 deiiklii bir ay i癟inde varsa belgesi ile birlikte Genel M羹d羹rl羹e bildirmek zorundad覺r. Bu deiiklikler ile ilgili olarak Daire Bakanl覺覺 taratindan elektronik ortamda gerekli d羹zeltmeler yap覺l覺r.
(4) Daire Bakanl覺覺, arabulucular hakk覺nda ayr覺ca ahsi sicil dosyas覺 tutar. ahsi sicil dosyas覺na arabulucunun kimlii, 繹renim ve meslek durumu, bildii yabanc覺 dil, meslek簾 eserleri ve yaz覺lar覺, aile durumu, disiplin ve ceza soruturmas覺 ve sonu癟lar覺, baka g繹revlerde ge癟en hizmet gibi hususlara ilikin belgeler ile dier belgeler konulur.
Arabulucular siciline kay覺t olma artlar覺
MADDE 24 – (1) Sicile kay覺t, ilgilinin Daire Bakanl覺覺na yaz覺l覺 olarak bavurmas覺 ve artlar覺 ta覺d覺覺n覺n anla覺lmas覺 羹zerine yap覺l覺r.
(2) 襤lgili bavuru s覺ras覺nda 23 羹nc羹 maddenin ikinci tikras覺nda belirtilen ahsi bilgilerini i癟eren belgeler ile arabuluculuk eitimini tamamlad覺覺n覺 g繹sterir baar覺 belgesinin asl覺 veya onayl覺 繹rneini de sunmakla y羹k羹ml羹d羹r.
(3) Arabulucular siciline kaydedilebilmek i癟in;
a) T羹rk vatanda覺 olmak,
b) Mesleinde en az be y覺ll覺k k覺deme sahip hukuk fak羹ltesi mezunu olmak,
c) Tam ehliyetli olmak,
癟) Kasten ilenmi bir su癟tan mahk羶m olmamak,
d) Arabuluculuk eitimini tamamlamak ve Bakanl覺k癟a yap覺lan yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺navda
baar覺l覺 olmak,
gerekir.
(4) Kesinlemi bir disiplin karar覺 sonucunda meslekten veya kamu g繹revinden 癟覺kar覺lm覺 olan kimse, dier artlar覺 ta覺sa bile 羹癟羹nc羹 tikran覺n (b) bendindeki art y繹n羹yle meslek erbab覺 say覺lmaz. Bu durumda olanlar lehlerine verilmi bir yarg覺 karar覺 olmad覺k癟a sicile kay覺t olamazlar.
(5) Bavuru tarihi itibar覺 ile fiilen avukatl覺k mesleini veya bir kamu g繹revini ifa etmeyen ba-vuru sahiplerinin, arabuluculuk mesleini yapmalar覺na ruhen ve bedenen engel bir h璽llerinin bulunmad覺覺n覺 sal覺k kurulular覺ndan alacaklar覺 raporlarla belgelendirmeleri gerekir.
(6) Sicile kay覺t i癟in bavuruda bulunacak kiinin fiilen y羹r羹tmekte olduu as覺l mesleinin ilgili mevzuatinda, arabuluculuk faaliyetini y羹r羹tmesine engel bir h羹k羹m bulunmamal覺d覺r.
(7) Sicile kay覺t i癟in bavuruda bulunan kii, 羹癟羹nc羹 tikran覺n (b) bendindeki arti ta覺d覺覺n覺 ve beinci tikrada bahsedilen sal覺k durumunu d羹zenlenme tarihi itibar覺 ile alti aydan daha eski tarihli olmayan belgelerle ispatlamak zorundad覺r.
(8) 癟羹nc羹 tikrada say覺lan sicile kay覺t artlar覺n覺 ta覺d覺覺 anla覺lan ve belgelerinde eksiklik bu-lunmayan bavuru sahiplerinin sicile kay覺tlar覺n覺n yap覺laca覺 hususu ile artlar覺 ta覺mad覺覺 anla覺lan veya verilen bir ayl覺k s羹reye ramen eksik belgelerini sunmayan bavuru sahiplerinin sicile kay覺tlar覺n覺n yap覺lamayaca覺 hususunda Daire Bakanl覺覺nca bavuru tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay i癟inde karar verilir. Bu kararlar ilgilisine de tebli edilir. Bu kiiler belge eksikliklerini ikmal ettiklerinde yeniden sicile kay覺t i癟in bavuruda bulunabilirler.
(9) Arabulucu, sicile kay覺t tarihinden itibaren faaliyetine balayabilir.
(10) Arabulucu, 羹癟羹nc羹 tikrada say覺lan artlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde meydana gelen her t羹rl羹 deiiklii bir ay i癟inde varsa belgesi ile birlikte Genel M羹d羹rl羹e bildirmek zorundad覺r. Bu deiiklikler ile ilgili olarak Daire Bakanl覺覺 taratindan sicilde ve elektronik ortamda gerekli d羹zeltmeler yap覺l覺r.
Arabulucular sicilinden silinme
MADDE 25 – (1) Arabuluculuk i癟in aranan koullar覺 ta覺mad覺覺 h璽lde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koullar覺 kaybeden arabulucunun kayd覺 Daire Bakanl覺覺nca silinir. Arabulucunun 繹l羹m羹 h璽linde de ayn覺 ilem yap覺l覺r.
(2) Silinme ileminden 繹nce, arabulucunun yaz覺l覺 savunmas覺 al覺n覺r. Arabulucu, yaz覺l覺 savunmada bulunmas覺 i癟in kendisine yap覺lan yaz覺l覺 bildirimin tebliinden itibaren on g羹nl羹k s羹re i癟inde savunmas覺n覺 vermek zorundad覺r. Tebliden imtina eden veya bu s羹re i癟inde savunmada bulunmayan arabulucu savunma hakk覺ndan vazge癟mi say覺l覺r.
(3) Daire Bakanl覺覺, Kanunun 繹ng繹rd羹羹 y羹k羹ml羹l羹kleri 繹nemli 繹l癟羹de veya s羹rekli yerine getirmediini tespit ettii arabulucuyu yaz覺l覺 olarak uyar覺r; uyar覺ya uyulmamas覺 h璽linde, bu Y繹netmelikte 繹ng繹r羹len usul ve esaslar 癟er癟evesinde denetim yaptir覺p, arabulucunun ikinci tikra uyar覺nca savunmas覺n覺 da ald覺ktan sonra, gerekirse ad覺n覺n sicilden silinmesini Kuruldan talep eder. Kurul taratindan sicilden silinmeye y繹nelik bir karar verilirse Daire Bakanl覺覺nca bu karar ilgilisine tebli edilir.
(4) Arabulucu, sicilden kayd覺n覺n silinmesini her zaman isteyebilir. Bu durumda olanlar s覺nav artlar覺 d覺覺ndaki artlar覺 haiz ise yeniden sicile kay覺t yaptirabilirler.
NC KISIM Eitim, S覺nav ve Denetim
B襤R襤NC襤 BLM Arabuluculuk Eitimi ve Eitim Kurulular覺
Arabuluculuk eitimi
MADDE 26 – (1) Arabuluculuk eitimi, hukuk fak羹ltesinden mezun olduktan sonra be y覺ll覺k meslek簾 k覺dem kazanm覺 kiiler taratindan al覺nan, arabuluculuk faaliyetinin y羹r羹t羹lmesi ile ilgili temel bilgileri, iletiim becerileri, m羹zakere ve uyumazl覺k 癟繹z羹m y繹ntemleri, psikoloji ile dier teorik ve pratik bilgileri i癟eren ve arabuluculuun yerine getirilmesi i癟in gerekli olan bilgi ve becerilerin kazan覺lmas覺n覺 ama癟layan eitimi ifade eder.
(2) Arabulucu olacak kiilere asgari otuzalti saati teorik ve oniki saati uygulamal覺 olmak 羹zere toplam k覺rksekiz saat arabuluculuk eitimi verilir.
(3) Teorik eitimin alti saati (a) bendinde belirtilen arabuluculuk i癟in gerekli olan temel hukuk bilgisinin, otuz saati ise (b) bendinde belirtilen arabuluculuk i癟in gerekli olan teknik bilginin ve becerinin verilmesinden oluur.
a) Arabuluculuk i癟in gerekli olan temel hukuk bilgisi eitimi; arabuluculua elverili alanlar, yarg覺lama aamas覺nda arabuluculua bavurulmas覺 h璽linde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk m羹zakereleri sonunda yap覺lmas覺 gereken ilemler ile bir anlaman覺n ortaya 癟覺kmas覺 h璽linde bu anlaman覺n d羹zenlenmesi ve hukuki nitelii gibi hususlar覺 kapsar.
b) Teknik bilgi eitimi; iletiim becerileri ve beden dili, m羹zakere y繹ntemleri, toplanti y繹neti-mi, psikoloji, geliim psikolojisi, kiilik, davran覺 bozukluklar覺, 繹fke kontrol羹 ve sosyal psikoloji ile sorun 癟繹zme becerileri, uyumazl覺k analizi ve uyumazl覺k 癟繹z羹m羹nde uygulanacak y繹ntemler, arabuluculuk s羹reci ve arabuluculukta uyulmas覺 gereken etik kurallar gibi arabuluculua y繹nelik eitimleri i癟erir.
(4) Uygulama eitimi; adaylar覺n bireysel ve gruplar h璽linde sistematik teknikleri kullanma becerilerini gelitirmelerini salayacak 繹rnek uyumazl覺k 癟繹z羹m 癟al覺malar覺 ile uygulama g繹zetimi faaliyetlerini i癟erir. Bu kapsamda; eitim alanlardan 繹rnek bir uyumazl覺k senaryosu ortaya koymalar覺 ve arabuluculuk y繹ntemini kullanarak uyumazl覺覺 癟繹z羹me kavuturmalar覺, akabinde eitmenlerle birlikte grup deerlendirmeleri yapmalar覺 beklenir.
(5) Arabuluculara, arabuluculuk eitim izni verilen kurulularca teorik ve uygulamal覺, toplam sekiz saatten az olmamak 羹zere y覺lda en az bir defa yenileme eitimi verilir. Arabulucular her y覺l verilen bu sekiz saatlik eitime katilmak zorundad覺rlar.
(6) Eitime katilanlar覺n, belgeye dayal覺 ve eitim kurulular覺nca kabul edilen hakl覺 bir mazeret-leri olmad覺k癟a arabuluculuk eitimi s羹resince verilen ders ve 癟al覺malara katil覺mlar覺 zorunludur. Eitim kurulular覺nca, adaylar覺n derslere devam durumunu g繹steren 癟izelge d羹zenlenir ve kabul edilebilir hakl覺 bir mazereti bulunmaks覺z覺n derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eitim program覺yla iliii kesilir.
Arabuluculuk eitimi baar覺 belgesi
MADDE 27 – (1) Eitim kurulular覺, eitimlerini baar覺 ile tamamlayan kiilere en ge癟 bir ay i癟inde arabuluculuk eitimini tamamlad覺klar覺na dair bir belge verirler.
Eitim kurulular覺na izin verilmesi
MADDE 28 – (1) Arabuluculuk eitimi 羹niversitelerin hukuk fak羹lteleri, T羹rkiye Barolar Birlii veya T羹rkiye Adalet Akademisi taratindan verilir. Bu kurulular Bakanl覺ktan izin alarak eitim verebilirler. 襤zin verilen eitim kurulular覺n覺n listesi elektronik ortamda yay覺mlan覺r.
(2) 襤zin i癟in yaz覺l覺 olarak bavurulur. Bavuru sadece aile hukuku uyumazl覺klar覺, ticar簾 uyu-mazl覺klar ve i癟i-iveren uyumazl覺klar覺 gibi belirli alanlarda arabuluculuk eitimi verilmesine y繹nelik olabilir. Bavuruda; eitimin i癟erii ve s羹relerini kapsar ekilde eitim program覺, eiticilerin say覺s覺, unvanlar覺 ve uzmanl覺klar覺 ile yeterlikleri ve eitim program覺n覺n finansman kaynaklar覺 ile eitim verilecek mekanlar hakk覺nda gerek癟eli ve yeterli bilgiler verilir.
(3) Bavuruda sunulan belgelere dayal覺 olarak, eitimin amac覺na ulaaca覺, eitimin yap覺laca覺 mekanlar覺n uygunluu ve eitim kurulular覺nda eitim faaliyetinin devaml覺l覺覺n覺n salanaca覺 tespit edilirse, ilgili eitim kuruluuna en 癟ok 羹癟 y覺l i癟in ge癟erli olmak 羹zere izin verilir. 襤zin verilen eitim kuruluu, eitim kurulular覺 siciline kaydedilir.
(4) 襤ki ve 羹癟羹nc羹 tikralarda belirtilen nitelikleri ta覺mad覺覺 anla覺lan eitim kuruluunun ba-vurusu, bavuru talebinin Bakanl覺a ulati覺 tarihten itibaren iki ay i癟inde incelenerek reddedilir ve karar ilgilisine tebli edilir. Bakanl覺k癟a iki ay i癟inde karar verilemedii takdirde talep reddedilmi say覺l覺r.
(5) 襤zin s羹resi uzatilmayan veya izni iptal edilen eitim kuruluu, eitim kurulular覺 sicilinden ve elektronik listeden silinir. Bu eitim kuruluuna ait belgeler dosyas覺nda saklan覺r.
襤zin s羹resinin uzat覺lmas覺
MADDE 29 – (1) Sicile kay覺tl覺 olan bir eitim kuruluu kay覺t s羹resinin bitiminden en erken bir y覺l ve en ge癟 羹癟 ay 繹nce, eitim kurulular覺 sicilindeki kayd覺n覺n ge癟erlilik s羹resinin uzatilmas覺n覺 yaz覺l覺 olarak talep edebilir. Eitim kuruluunun 30 uncu maddeye g繹re sunduu raporlardan, arabuluculuk eitiminin baar覺l覺 ekilde devam efkinin anla覺ld覺覺 ve 31 inci maddede belirtilen sebeplerin bulunmad覺覺 h璽llerde, verilmi bulunan iznin ge癟erlilik s羹resi her defas覺nda 羹癟 y覺l uzatilabilir. Eitim kuruluu, s羹resi i癟inde yapti覺 bavuru hakk覺nda karar verilinceye kadar listede kay覺tl覺 kal覺r.
(2) 襤zin s羹resinin uzatilmas覺na ilikin talepler, talebin Bakanl覺a ulati覺 tarihten itibaren iki ay i癟inde incelenerek karara balan覺r ve karar ilgilisine tebli edilir.
Daire Bakanl覺覺na bilgi verme y羹k羹ml羹l羹羹
MADDE 30 – (1) Eitim kurulular覺, her y覺l ocak ay覺nda bir 繹nceki y覺l i癟inde ger癟ekletirdikleri eitim faaliyetinin kapsam覺, i癟erii ve baar覺s覺 konusunda Daire Bakanl覺覺na bir rapor sunar.
(2) Rapor sunmayan eitim kuruluuna yaz覺l覺 ihtarda bulunularak bir ayl覺k s羹re verilir. 襤htarda, raporun verilen s羹reye ramen sunulmamas覺 h璽linde eitim verme izninin iptal edilecei hususu belirtilir.
Eitim kuruluuna verilen iznin iptali
MADDE 31 – (1) Aa覺daki h璽llerde eitim kuruluuna verilmi olan izin, Bakanl覺覺n talebi 羹zerine Kurul taratindan iptal edilir:
a) 襤zin verilebilmesi i癟in aranan artlardan birinin ortadan kalkm覺 veya mevcut olmad覺覺n覺n tespiti.
b) Eitimin yeterli ekilde verilemediinin tespiti.
c) Arabuluculuk eitimi baar覺 belgesi d羹zenlenmesinde sahtecilik veya 繹nemli hatalar yap覺l-mas覺.
癟) 30 uncu maddedeki rapor verme y羹k羹ml羹l羹羹n羹n yap覺lan ihtara ramen yerine getirilmemesi.
d) Eitim faaliyetinin devaml覺l覺覺n覺n salanmad覺覺n覺n tespiti.
(2) Eitim kuruluunun yaz覺l覺 talebi 羹zerine Kurulca her zaman eitim izninin iptaline karar verilebilir.
(3) Eitim izninin iptaline ilikin talepler, Kurulun yapaca覺 ilk toplantida deerlendirilerek karara balan覺r.
襤K襤NC襤 BLM S覺nav, S覺nav Kurulunun Oluumu ve G繹revleri
S覺navlar
MADDE 32 – (1) Arabuluculuk eitimini tamamlayanlar覺n sicile kay覺t olabilmeleri i癟in bu Y繹netmelie uygun olarak yap覺lacak yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺navlarda baar覺l覺 olmalar覺 zorunludur.
(2) Baar覺l覺 olanlar覺n s覺nav sonu癟lar覺, sicile kay覺t ilemleri tamamlan覺ncaya kadar ge癟erliliini korur.
S覺navlar覺n yeri, ekli ve g羹n羹
MADDE 33 – (1) Yaz覺l覺 s覺nav, y覺lda iki kez, uygulamal覺 s覺nav ise yaz覺l覺 s覺nav sonu癟lar覺 a癟覺kland覺ktan sonra yap覺l覺r. Uygulamal覺 s覺nava katilacaklar yaz覺l覺 s覺nav覺n sonucuna g繹re belirlenir. S覺navlar覺n yap覺laca覺 yer, tarih ve saat Daire Bakanl覺覺nca belirlenir.
(2) S覺navlar覺n yeri, tarihi ve saati Genel M羹d羹rl羹羹n internet sayfas覺nda yay覺mlanmak suretiyle duyurulur.
S覺navlar覺n konusu
MADDE 34 – (1) Yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺nav, 26 nc覺 madde uyar覺nca arabuluculuk eitimi s覺ras覺nda verilen konular覺 kapsar.
S覺nav kurulu ve oluumu
MADDE 35 – (1) Yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺nav覺 y繹netmek 羹zere Genel M羹d羹rl羹k b羹nyesinde, Arabuluculuk Daire Bakan覺n覺n bakanl覺覺nda, bir psikolog ve Kurulun Bakanl覺k d覺覺ndan g繹-revlendirilen 羹yeleri aras覺ndan en az birisi arabulucu olmak kayd覺 ile Kurul taratindan gizli oyla se癟ilecek 羹癟 羹yenin katil覺m覺 ile be kiilik s覺nav kurulu oluturulur. Se癟imde al覺nan oylar覺n say覺s覺na g繹re en 癟ok oy alandan balanmak 羹zere 繹nce as覺l, sonra yedek 羹ye olarak se癟ilmi olanlar tespit edilir. Oylarda eitlik halinde ad 癟ekilir. Se癟ilen 羹yelerin g繹rev s羹releri se癟ildikleri y覺l ile s覺n覺rl覺d覺r. Kurul taratindan asil 羹yelerin se癟ildii usulle ve ayn覺 say覺da yedek 羹yeler de belirlenir.
(2) S覺nav kurulunun se癟imle belirlenen 羹yeleri d覺覺ndaki asil 羹yelerinin hukuki veya fiil簾 sebeplerle s覺nav kuruluna katilamamas覺 h璽linde, yerlerine yedek 羹ye olarak g繹revlendirilen kiiler katil覺r.
(3) S覺nav kurulu 羹ye tam say覺s覺 ile toplan覺r ve en az 羹癟 oy ile karar al覺r. S覺nav kurulunun sek- retarya hizmetleri Daire Bakanl覺覺nca y羹r羹t羹l羹r.
(4) S覺nav kurulunun bakan ve 羹yeleri, kendilerinin veya elerinin 羹癟羹nc羹 derece de dahil olmak 羹zere kan veya kay覺n h覺s覺mlar覺n覺n katild覺klar覺 s覺navlar覺n, s覺nav kurulunda g繹rev alamazlar. Bu durumda s覺nav kuruluna yedek 羹yeler katil覺r.
S覺nav kurulunun g繹revleri
MADDE 36 – (1) S覺nav kurulu, s覺navlar覺n d羹zenli ekilde y羹r羹t羹lmesi, s覺navlar覺n s羹resinin, puanlama esaslar覺n覺n ve uygulamal覺 s覺nava katilacaklar覺n belirlenmesi, yaz覺l覺 s覺navla ilgili sorular覺n ve uygulamal覺 s覺navla ilgili senaryolar覺n arabuluculuk eitimi veren eitim kurulular覺na haz覺rlatt覺r覺lmas覺, haz覺rlanan senaryolar覺n s覺nava girenlerce icra edilmesinin salanmas覺, s覺nava girenlerin bilgi, beceri ve davran覺lar覺n覺n g繹zlemlenerek sergilenen performansa g繹re uygulamal覺 s覺nav baar覺 puanlar覺n覺n tespit edilmesi ve ilan覺, s覺nav tutanaklar覺n覺n d羹zenlenmesi ile s覺navlarla ilgili evrak覺n Daire Bakanl覺覺na teslim edilmesi ilerini ve s覺navlara ilikin dier ileri y羹r羹t羹r.
S覺nav bavuru mercii ve ekli
MADDE 37 – (1) Yaz覺l覺 s覺nava girmek isteyenlerin, Ek-1’deki Arabulucu S覺nav覺 Bavuru Formunu doldurarak, T.C. kimlik numaras覺, adli sicil beyan覺 ve arabuluculuk eitimini tamamlad覺覺n覺 g繹steren baar覺 belgesi ile hukuk fak羹ltesi mezunu ve mesleinde en az be y覺ll覺k k覺deme sahip olduunu g繹sterir belgelerin as覺llar覺 veya onayl覺 suretleri ile birlikte son bavuru g羹n羹 mesai bitimine kadar Daire Bakanl覺覺na veya bulunduklar覺 yer a覺r ceza merkezindeki Cumhuriyet basavc覺l覺覺na bavurmalar覺 gerekir.
(2) Bavuru ile ilgili dier hususlar s覺nav ilan覺nda belirtilir.
Bavuru formunun incelenmesi
MADDE 38 – (1) Bavuru formu, ilgilinin yaz覺l覺 s覺nava girebilme hakk覺n覺 ta覺y覺p ta覺mad覺覺n覺n tespiti a癟覺s覺ndan incelenir.
(2) Bavuru formundaki sorular覺n bir veya birka癟覺n覺 cevaps覺z b覺rakanlar ile s覺nava girebilme hakk覺n覺 ta覺mad覺覺 tespit edilenlerin bavurular覺 reddedilip, bu durum kendilerine bildirilir.
(3) Yaz覺l覺 s覺nava girebilme hakk覺n覺 ta覺yanlara ilikin gerekli bilgiler, s覺nav覺 yapacak kuruma iletilir. S覺nava giri ve kimlik belgesi ilgili kurumca bavurana g繹nderilir.
S覺navlar覺n yap覺l覺覺
MADDE 39 – (1) Yaz覺l覺 s覺nav, klasik veya test usul羹 eklinde yap覺l覺r.
(2) Bu s覺nav, l癟me, Se癟me ve Yerletirme Merkezi Bakanl覺覺, T羹rkiye ve Orta-Dou Amme 襤daresi Enstit羹s羹 veya y羹ksek繹retim kurumlar覺 aras覺ndan Bakanl覺k癟a belirlenecek bir kurulua yaptir覺labilir.
(3) Uygulamal覺 s覺nav; s覺nav kurulunun huzurunda ve haz覺rlatilan senaryolardaki uyumazl覺klar覺n, s覺nava girenlerce, uyumazl覺k 癟繹zme ve arabuluculuk ad覺mlar覺 izlenerek 癟繹z羹me kavuturulmas覺n覺n salanmas覺 eklinde uygulamal覺 olarak yap覺l覺r.
S覺navlarda baar覺 puan覺
MADDE 40 – (1) Yaz覺l覺 ve uygulamal覺 s覺navlarda ayr覺 ayr覺 olmak 羹zere her bir s覺navdan y羹z 羹zerinden en az yetmibe puan alanlar baar覺l覺 say覺l覺rlar.
(2) Uygulamal覺 s覺navda baar覺l覺 say覺lmak i癟in s覺nav kurulu 羹yelerinin y羹z tam puan 羹zerinden verdikleri notlar覺n aritmetik ortalamas覺n覺n en az yetmibe puan olmas覺 gereklidir.
S覺navlar覺n sonu癟lar覺n覺n a癟覺klanmas覺 ve itiraz
MADDE 41 – (1) Daire Bakanl覺覺, yaz覺l覺 s覺nav sonu癟lar覺n覺, s覺nav sonu癟lar覺n覺n kendisine intikal efki, uygulamal覺 s覺nav sonu癟lar覺n覺 da, s覺nav kurulunca s覺nav sonu癟lar覺n覺n bildirildii tarihten itibaren bir ay i癟inde ilan eder.
(2) 襤lgililer, yaz覺l覺 s覺nav sonu癟lar覺n覺n ilan覺ndan itibaren yedi g羹n i癟inde Daire Bakanl覺覺na yaz覺l覺 olarak itiraz edebilirler.
(3) Bakanl覺k taratindan yaz覺l覺 s覺nav ile ilgili itirazlar yaz覺l覺 s覺nav覺 yapan kuruma yedi g羹n i癟inde bildirilir. 襤tiraz sonu癟lar覺 da ilgililere ayn覺 s羹re zartinda Bakanl覺k癟a yaz覺l覺 olarak bildirilir.
(4) Yaz覺l覺 s覺nava yap覺lan itirazlar, s覺nav覺 yapan kurum taratindan karara balan覺r.
(5) Yap覺lan yaz覺l覺 s覺navlarda hatal覺 sorulara tekab羹l eden puanlar eit ekilde dier sorulara da覺til覺r. Ancak, sorular覺n y羹zde beinden fazlas覺n覺n hatal覺 olduunun ikinci tikrada belirtilen s羹re i癟inde yap覺lan itirazlar 羹zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi h璽linde, yaz覺l覺 s覺nav iptal edilir ve en k覺sa s羹rede yeni s覺nav yap覺l覺r.
Uygulamal覺 s覺nava kat覺lamama
MADDE 42 – (1) S覺nava gireceklerden ge癟erli mazeretleri sebebi ile uygulamal覺 s覺nava katila- mayanlar覺n m羹racaatlar覺 羹zerine, s覺nav kurulunca mazeretlerinin kabul羹ne karar verilenler i癟in o d繹nem yap覺lan uygulamal覺 s覺nav g羹nleri i癟inde baka bir uygulamal覺 s覺nav g羹n羹 belirlenir ve kendilerine bildirilir.
S覺navlar覺n ge癟ersiz say覺lmas覺 MADDE 43 – (1) S覺nava girenlerden;
a) 襤zin almadan s覺nav salonu veya yerini terk edenler,
b) S覺navlarda kopya 癟ekenler veya kopya 癟ekmeye teebb羹s edenler,
c) S覺navlarda kopya verenler veya kopya vermeye teebb羹s edenler, 癟) Kendi yerine bakas覺n覺n s覺navlara girmesini salayanlar,
d) S覺navlar覺n d羹zenine ayk覺r覺 davran覺ta bulunanlar,
hakk覺nda tutanak d羹zenlenir ve bunlar覺n s覺navlar覺 ge癟ersiz say覺l覺r.
(2) S覺nav覺 kazananlardan bavuru formunda ger癟ee ayk覺r覺 beyanda bulunduu tespit edilenlerin s覺navlar覺 da ge癟ersiz say覺l覺r. Bu durumda olanlar hi癟bir hak talebinde bulunamazlar. Ayr覺ca ger癟ee ayk覺r覺 beyanda bulunduu tespit edilenler hakk覺nda idari ve yasal ilemler yap覺l覺r.
S覺navlarda baar覺s覺z kabul edilme MADDE 44 – (1) S覺nava bavuranlardan;
a) Yap覺lan s覺navlarda yetmibe puandan daha d羹羹k puan alanlar,
b) S覺navlar覺 ge癟ersiz say覺lanlar,
c) S覺navlara katilmayanlar, baar覺s覺z kabul edilirler.
Tekrardan s覺nav hakk覺
MADDE 45 – (1) 43 羹nc羹 maddenin birinci tikras覺n覺n (a) bendi gereince s覺navlar覺 ge癟ersiz say覺lanlar ile 44 羹nc羹 maddenin birinci tikras覺n覺n (a) ve (c) bentleri gereince s覺navlarda baar覺s覺z kabul edilenler, s覺navlara tekrardan girebilme hakk覺na sahiptirler.
S覺nav evrak覺n覺n saklanmas覺 ve imhas覺
MADDE 46 – (1) S覺nav覺 kazananlara ait s覺nav bavuru evrak覺, ilgili olduu ahsi sicil dosyas覺na konulur. Kaybedenlere ait s覺nav bavuru evrak覺 ise s覺nav sonu癟lar覺n覺n ilan覺ndan itibaren alti ay i癟inde talep etmeleri h璽linde iade edilir. Belirtilen s羹rede iade edilmeyen evrak tutanak ile imha edilir. Ancak, idari yarg覺 yoluna bavuranlar hakk覺ndaki evrak覺n muhafazas覺na dava sonu癟lan覺ncaya kadar devam edilir.
NC BLM Denetim
Denetim usul羹
MADDE 47 – (1) Daire Bakanl覺覺, Kanun ve bu Y繹netmelik h羹k羹mlerinin yerine getirilip geti-rilmediini, yasak uygulama ve davran覺lar覺n bulunup bulunmad覺覺n覺 ve ama癟 d覺覺nda faaliyet g繹sterilip g繹sterilmediini tespit etmek amac覺 ile arabulucular覺, arabuluculuk b羹rolar覺n覺 ve arabuluculuk eitim izni verilen kurulular覺 denetim g繹revlileri arac覺l覺覺 ile denetler.
(2) Eitim izni verilen kurulular覺n denetimi iki y覺lda bir yap覺l覺r.
(3) 襤hbar veya ik璽yet 羹zerine arabulucular ve arabuluculuk b羹rolar覺 ile eitim izni verilen kurulular her zaman denetlenebilir.
Denetim g繹revlileri
MADDE 48 – (1) Arabuluculuk hizmetlerinin y羹r羹t羹lmesine ilikin t羹m ilem ve uygulamalar覺n, arabuluculuk eitim kurulular覺n覺n ve arabulucular覺n denetim ilerinde g繹revlendirilmek 羹zere Genel M羹d羹rl羹kte yeterli say覺da denetim g繹revlisi istihdam edilir.
(2) Denetim g繹revlileri, adalet uzman覺 olarak 癟al覺anlar aras覺ndan be y覺l s羹reyle g繹rev yapmak 羹zere Genel M羹d羹rl羹k癟e g繹revlendirilir.
(3) Denetim g繹revlilerine yapacaklar覺 denetim ileri y繹n羹nden Tefti Kurulu Bakanl覺覺 tara- tindan gerekli eitimler verilir.
(4) Denetim g繹revlilerinin g繹rev s羹releri, iin gerektirdii 繹l癟羹de ve kendilerinin ortaya koy-duklar覺 performansa g繹re yeniden uzatilabilir.
Denetimin kapsam覺
MADDE 49 – (1) Eitim kurulular覺;
a) Eitim hizmetlerinin Kanun ve bu Y繹netmelik h羹k羹mlerine ve amac覺na uygun olarak y羹r羹-t羹l羹p y羹r羹t羹lmedii,
b) Faaliyet izinlerinin ve eitim g繹revlilerinin 癟al覺ma izinlerinin mevcut ve ge癟erli olup olma-d覺覺,
c) G繹rev alanlar覺na uygun olarak hareket edilip edilmedii,
癟) Eitim programlar覺n覺n usul羹ne uygun olarak haz覺rlan覺p haz覺rlanmad覺覺, yeterli olup olmad覺覺 ve bu programlar覺n eitim s羹resince gerektii ekilde ve eksiksiz olarak uygulan覺p uygulanmad覺覺,
d) Kay覺t ve defterlerin usul羹ne uygun olarak tutulup tutulmad覺覺, y繹n羹nden denetlenir.
(2) Arabulucular ve arabuluculuk b羹rolar覺;
a) Kanun ve bu Y繹netmelik h羹k羹mlerine uygun hareket edilip edilmedii,
b) Kanun ve bu Y繹netmelikle tan覺nan haklar覺n ama癟 d覺覺nda k繹t羹ye kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺,
c) Kanun ve bu Y繹netmeliin 繹ng繹rd羹羹 y羹k羹ml羹l羹klere ayk覺r覺 hareket edilip edilmedii, y繹n羹nden denetlenir.
Denetim sonucunun izlenmesi
MADDE 50 – (1) Denetim sonucunda denetim g繹revlilerince bir rapor d羹zenlenir. D羹zenlenen bu raporun bir sureti denetlenen kurulu veya b羹ronun arivinde muhafaza edilir, dier sureti de Daire Bakanl覺覺na sunulur.
(2) Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler duruma g繹re denetim g繹revlilerince veya Daire Bakanl覺覺nca ilgili kii ve kurululara yaz覺l覺 bir ekilde bildirilerek bu eksikliklerin giderilmesi i癟in eksikliin niteliine g繹re uygun bir s羹re verilir. Verilen s羹re sonunda eksiklikler giderilmedii takdirde veya denetim sonucu, konusu su癟 tekil eden uygulamalar tespit edildiinde idari ve yasal ilemlere balan覺r.
(3) Amac覺 d覺覺nda faaliyet g繹sterdii veya su癟 iledii tespit edilen arabulucu veya eitim ku-rulular覺 hakk覺nda 25 ve 31 inci maddeler ile bu Y繹netmeliin ilgili dier h羹k羹mleri uyar覺nca ilem yap覺l覺r.
DRDNC KISIM Tekilat B襤R襤NC襤 BLM Daire Bakanl覺覺
Daire Bakanl覺覺
MADDE 51 – (1) Daire Bakanl覺覺, bir daire bakan覺, yeteri kadar tetkik h璽kimi ve dier personelden oluur.
(2) Daire Bakanl覺覺 nezdinde, Kanun ve bu Y繹netmelikle verilen arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili g繹revleri yerine getirmek 羹zere; Arabuluculuk Hizmetleri B羹rosu, Sicil B羹rosu ve Eitim B羹rosu gibi b羹rolar bata olmak 羹zere hizmetin gereklerine uygun olarak yeterli say覺da b羹rolar oluturulur.
Daire Bakanl覺覺n覺n g繹revleri
MADDE 52 – (1) Daire Bakanl覺覺n覺n g繹revleri genel olarak unlard覺r:
a) Arabuluculuk hizmetlerinin d羹zenli ve verimli olarak y羹r羹t羹lmesini salamak.
b) Arabuluculukla ilgili yay覺n yapmak, bu konudaki bilimsel 癟al覺malar覺 tevik etmek ve des-teklemek.
c) Kurulun 癟al覺mas覺 ile ilgili her t羹rl羹 karar ve ilemi y羹r羹tmek ve g繹revleri ile ilgili bakanl覺k, dier kamu kurum ve kurulular覺, 羹niversiteler, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular覺, kamu yarar覺na 癟al覺an vak覺f ve dernekler ile uygun g繹r羹len g繹n羹ll羹 ger癟ek ve t羹zel kiilerle ibirlii yapmak.
癟) Arabuluculuk kurumunun tan覺tim覺n覺 yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslararas覺 kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonlar覺 d羹zenlemek veya desteklemek.
d) lke genelinde arabuluculuk uygulamalar覺n覺 izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve yay覺m-lamak.
e) Arabuluculuk eitimi verecek kurulular taratindan bu ama癟la yap覺lan bavuru ile eitim kurulular覺 sicilindeki kayd覺n ge癟erlilik s羹resinin uzatilmas覺 talebinin karara balanmas覺n覺 Bakanl覺覺n onay覺na sunmak, arabuluculuk eitimi verecek eitim kurulular覺n覺 listelemek ve elektronik ortamda yay覺mlamak.
f) Arabulucu sicilini tutmak, sicile kay覺t taleplerini karara balamak, 25 inci maddenin bir ve d繹rd羹nc羹 tikralar覺 kapsam覺nda arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kiilere ilikin bilgileri elektronik ortamda duyurmak.
g) Arabulucular taratindan arabuluculuk faaliyeti sonunda d羹zenlenen son tutanaklar覺n ka-y覺tlar覺n覺 tutmak ve birer 繹rneklerini saklamak.
) G繹rev alan覺na giren kanun ve d羹zenleyici ilemler hakk覺nda inceleme ve aratirma yaparak Genel M羹d羹rl羹e 繹neride bulunmak.
h) Y覺ll覺k faaliyet raporunu ve izleyen y覺l faaliyet plan覺n覺 haz覺rlayarak Kurulun bilgisine sunmak. 覺) Y覺ll覺k Arabuluculuk Asgari cret Tarifesini haz覺rlamak.
襤K襤NC襤 BLM Arabuluculuk Kurulu ve G繹revleri
Arabuluculuk Kurulu
MADDE 53 – (1) Kurul aa覺daki 羹yelerden oluur:
a) Hukuk 襤leri Genel M羹d羹r羹.
b) Arabuluculuk Daire Bakan覺.
c) H璽kimler ve Savc覺lar Y羹ksek Kurulu taratindan hukuk mahkemelerinde g繹rev yapmakta olan birinci s覺n覺fa ayr覺lm覺 h璽kimler aras覺ndan se癟ilecek iki h璽kim.
癟) T羹rkiye Barolar Birliinden 羹癟 temsilci.
d) T羹rkiye Noterler Birliinden bir temsilci.
e) Y羹ksek繹retim Kurulu taratindan se癟ilen 繹zel hukuk alan覺ndan bir 繹retim 羹yesi.
f) Adalet Bakan覺 taratindan se癟ilecek 羹癟 arabulucu.
g) T羹rkiye Odalar ve Borsalar Birliinden bir temsilci.
) T羹rkiye Esnaf ve Sanatk璽rlar覺 Konfederasyonundan bir temsilci.
h) T羹rkiye Adalet Akademisi Eitim Merkezi M羹d羹r羹.
(2) Bakan ihtiyaca g繹re Kurul toplantilar覺na uzman kiileri 癟a覺rabilir.
(3) Kurul bakan覺 Hukuk 襤leri Genel M羹d羹r羹d羹r. Genel M羹d羹r羹n bulunmad覺覺 toplantilarda
Bakanl覺k g繹revi Arabuluculuk Daire Bakan覺 taratindan yerine getirilir.
(4) Kurul, mart ve eyl羹l aylar覺nda olmak 羹zere y覺lda en az iki kez toplan覺r. Ayr覺ca, Bakan覺n veya en az be 羹yenin talebiyle Kurul her zaman toplantiya 癟ar覺labilir.
(5) Kurul en az on kii ile toplan覺r.
(6) Kurul 羹ye tam say覺s覺n覺n salt 癟ounluu ile karar al覺r. Karara muhalif kalan 羹yelerin g繹r羹lerini yaz覺l覺 olarak sunma haklar覺 vard覺r. Karara muhalif 羹yeler, muhalefet gerek癟elerini en ge癟 on g羹n i癟inde Kurul bakanl覺覺na ibraz ederler.
(7) Eitim kurulular覺n覺n eitim izinlerinin iptaline ilikin taleplerin deerlendirilip karara ba-land覺覺 Kurul g繹r羹me ve oylamalar覺na, hakk覺nda karar verilecek eitim kuruluu temsilcisi olarak g繹rev yapan Kurul 羹yeleri katilamazlar.
(8) Mazeretsiz olarak art arda iki toplantiya katilmayan 羹yenin 羹yelii d羹er. yelii d羹en kiinin yerine, kalan s羹reyi tamamlamak 羹zere kurum veya kuruluunca yeni bir 羹ye g繹revlendirilir. yenin istifas覺 veya 繹l羹m羹 h璽linde de ayn覺 h羹k羹m ge癟erlidir.
(9) Kurulun Bakanl覺k d覺覺ndan g繹revlendirilen 羹yelerinin g繹rev s羹resi 羹癟 y覺ld覺r. G繹rev s羹resi dolan 羹yeler yeniden g繹revlendirilebilir. Eski kurulun g繹revi yeni kurul oluuncaya kadar devam eder.
(10) Kurulun g羹ndemi Daire Bakanl覺覺nca belirlenip, Kurul toplantis覺ndan be g羹n 繹nce Kurul 羹yelerinin iletiim adreslerine elektronik posta yoluyla g繹nderilir. G羹ndem d覺覺 konular da Kurulda g繹r羹羹lebilir.
(11) Kurulun sekretaryas覺 Daire Bakanl覺覺nca y羹r羹t羹l羹r.
(12) Kurul 羹yelerine 癟al覺malar覺 kar覺l覺覺nda ayr覺ca bir 羹cret 繹denmez. Ancak, kurulun topla-naca覺 yer d覺覺nda baka bir yerden katilan Kurul 羹yelerinin g羹ndelik, yol gideri, konaklama ve dier zorunlu giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 say覺l覺 Harc覺rah Kanunu h羹k羹mlerine g繹re Bakanl覺k癟a kar覺lan覺r.
Kurulun g繹revleri
MADDE 54 – (1) Kurulun g繹revleri unlard覺r:
a) Arabuluculuk hizmetlerine ilikin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallar覺n覺 belirle-mek.
b) Arabuluculuk eitimine ve eitim kurulular覺n覺n nitelikleri ile 癟al覺ma usul ve esaslar覺na y繹-nelik ilke ve standartlar ile arabuluculuk eitimi sonunda yap覺lacak olan s覺nava ilikin temel ilke ve standartlar覺 tespit etmek.
c) Arabulucular覺n denetimine ilikin kurallar覺 belirlemek.
癟) Kanuna g繹re 癟覺kar覺lmas覺 gereken ve Genel M羹d羹rl羹k taratindan haz覺rlanan y繹netmelik taslaklar覺na, gerekirse deiiklik yaparak son eklini vermek.
d) Eitim kurulular覺n覺n eitim izinlerini iptal etmek.
e) 25 inci maddenin 羹癟羹nc羹 tikras覺 kapsam覺nda arabulucunun sicilden silinmesine karar ver-mek.
f) Arabulucular覺n 繹deyecekleri sicile kay覺t aidatin覺 ve y覺ll覺k aidatlar覺 tespit etmek.
g) Arabuluculuk Asgari cret Tarifesini gerekiyorsa deiiklik yapmak suretiyle onaylamak. ) Daire Bakanl覺覺 taratindan y羹r羹t羹lecek faaliyetlerin etkinliini artirmak 羹zere tavsiyelerde bulunmak.
h) Daire Bakanl覺覺n覺n y覺ll覺k faaliyet raporu ve plan覺 hakk覺nda g繹r羹 bildirmek.
覺) Daire Bakanl覺覺n覺n faaliyet plan覺nda yer alan konularla ilgili kurum ve kurulular覺n uygulamaya salayabilecei katk覺lar覺 belirlemek.
i) Arabuluculuk hizmetlerinin y羹r羹t羹lmesiyle ilgili olarak gerek Daire Bakanl覺覺nca bildirilen gerekse re’sen 繹renilen genel ve 繹nemli sorunlar覺 g繹r羹羹p, 癟繹z羹m 繹nerilerinde bulunmak.
BE襤NC襤 KISIM eitli ve Son H羹k羹mler S覺nav kurulunda ge癟ici olarak g繹rev alma
GE襤C襤 MADDE 1 – (1) 35 inci maddenin birinci tikras覺 uyar覺nca oluturulacak s覺nav kurulunda g繹rev alacak arabulucunun yerine, ilk y覺l i癟in Kurulun Bakanl覺k d覺覺ndan g繹revlendirilen ve arabulucu olmayan 羹yeleri aras覺ndan se癟im yap覺l覺r.
Adalet uzman yard覺mc覺lar覺n覺n ge癟ici olarak g繹revlendirilmesi
GE襤C襤 MADDE 2 – (1) 48 inci maddenin ikinci tikras覺na g繹re denetim g繹revlisi olarak g繹revlendirilmek 羹zere yeterli say覺da adalet uzman覺 atanana kadar, adalet uzman yard覺mc覺lar覺 da denetim g繹revlisi olarak g繹revlendirilebilirler.
Y羹r羹rl羹k
MADDE 55 – (1) Bu Y繹netmelik 22/6/2013 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.
Y羹r羹tme
MADDE 56 – (1) Bu Y繹netmelik h羹k羹mlerini Adalet Bakan覺 y羹r羹t羹r.

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

2 + 6 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺