mraniye escort
escort bayan
Efsanevi Kadrodan Edebi Eser Tad覺nda Yarg覺tay Kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Efsanevi Kadrodan Edebi Eser Tad覺nda Yarg覺tay Kararlar覺

Yarg覺tay 1. Hukuk Dairesi’nin 70’lerdeki efsane kadrosunun imzas覺n覺 att覺覺 aa覺daki pasajlar, Yarg覺tay kararlar覺n覺 dahi sevdirir insana. Sanki k羹rs羹de deil, 癟ilingir sofras覺nda yazd覺r覺lm覺 gibi durmuyorlar m覺 ve 癟ok da g羹zel deiller mi?

襤te o kararlardan kesitler…

“Yal覺l覺k ve yaln覺zl覺ktan 繹t羹r羹 hayat覺n覺 tek ba覺na s羹rd羹rmek zorunluluunda kalan, kalabal覺k olan d羹nyada Robenson gibi etrafs覺z bir kii durumuna d羹en davac覺n覺n esasl覺 bir s覺k覺nt覺 -m羹zayaka- i癟inde bulunduu 羹phesizdir.”

“Saf bir k繹yl羹 kad覺n覺 olan davac覺n覺n g繹zlerinin iyi g繹rmedii, ara s覺ra yata覺n覺 bile pisledii, 癟eitli deerdeki; paralar覺 fark edemedii, bazan yak覺n覺 olan kimseleri bile tan覺makta zorluk 癟ektii anla覺lmaktad覺r. Aksi ileri s羹r羹lmeyen ve kan覺tlanamayan bu bulgulara g繹re davac覺 ya覺 ve fizyolojik durumu itibariyle nerede ise yeteneksizlik s覺n覺rlar覺na dayanm覺 bir kiidir.
Davac覺n覺n “yal覺” olduu kadar “yaln覺z” olduu da sezilmektedir.”

“. ile olunun kendisine bak覺p g繹zetecekleri 羹midini uyand覺ran s繹z ve davran覺lar覺 davac覺 i癟in bir g羹ven kayna覺 olmu, davac覺 bu can simidinden yararlanabilmek i癟in olaan say覺lmayacak bir fedakarl覺a katlanm覺 gibi g繹r羹nmektedir.”

“Dava konusu ta覺nmaz 襤stanbul’un heves edilen bir semtindedir.”

“te yandan davac覺n覺n temlik tarihinde ileri derecede yal覺, hasta ve okuma yazma bilmeyen cahil bir k繹yl羹 kad覺n覺 olduu; yaln覺zl覺k, yal覺l覺k ve hastal覺k gibi bu durumlar覺ndan 繹t羹r羹 manevi m羹zayaka i癟erisinde bulunduu, dinlenilen tan覺k s繹zleri ile sabittir.”

“Al覺veriler rulet oyunu olmad覺覺na g繹re “bir koy, iki al” havas覺 i癟inde y羹r羹t羹lemez.”

“Elerden biri alacakl覺n覺n takibi dolay覺s覺yla korkulu r羹ya g繹r羹rken 繹tekinin rahat uyuduu d羹羹n羹lemez.”

“m羹r boyu ta覺nmazlar覺n覺 satmayan bir kimsenin, d羹nyadan gider ayak olduu birarada satmas覺 anlaml覺 bir davran覺t覺r.”

“Davac覺lar覺n dinlettikleri tan覺klardan ikisi miras b覺rakanla daval覺 aras覺nda “aki” bir balant覺 mevcut olduunu s繹ylemilerdir. Yal覺 bir kimse olan miras b覺rakan覺n, yasa d覺覺 ilikiyi s羹rd羹rebilmek amac覺yla dava konusu ta覺nmaz覺 daval覺ya temlik ettii a癟覺kt覺r.”

“Taraflar k羹癟羹k bir 羹lke kadar n羹fusu olan 襤stanbul’da oturduklar覺na, sat覺 vekilin vekili olan kii marifetiyle yap覺ld覺覺na, daval覺n覺n sat覺c覺y覺 tan覺d覺覺 ve onun hastal覺覺n覺 bildii veya bilecek durumda olduu ileri s羹r羹lmediine…”

“Daval覺 ara s覺ra Eskiehir’e uramakta ve bir formaliteyi yerine getirmek 羹zere davac覺y覺 yoklamaktad覺r. Zorunlu ve isteksiz bir hat覺r sormaktan 繹teye gitmeyen bu yoklamalar覺n taraflar aras覺ndaki s繹zlemede 繹ng繹r羹len “Bakma” niteliini ta覺mad覺覺 a癟覺kt覺r”

“1305 doumlu olan ve ya merdiveninin 90. basama覺na t覺rmanmak 羹zere bulunan davac覺n覺n yaant覺s覺n覺 ge癟irdii Eskiehir’den ayr覺lmak ve torunu daval覺 B’in peinden diyar diyar dolamak g羹癟 ve arzusu olmad覺覺 gibi kendisinden b繹yle bir harekette bulunmas覺n覺 da isteyen yoktur. Davac覺 “Bak覺lan” deil yaln覺zl覺a “b覺rak覺lan” ve d羹zenlenen s繹zlemeye ramen torunundan umduunu bulamayan yal覺 bir ninedir.”

“Kald覺 ki, davac覺 babaanne, daval覺 torundur. Dede ve nineler torunlar覺n覺 癟ok severler, onlar覺 ho g繹r羹rler, b羹y羹k bir muhabbetle ba覺rlar覺na basarlar. Davac覺 torunu daval覺 ( B ) ‘ye g繹z k覺rpmadan iki ta覺nmaz覺n覺n yar覺 pay覺n覺 ba覺lam覺t覺r. Babaanne g繹sterdii fedakarl覺k ve ilgiye kar覺 torunu olan daval覺 en k羹癟羹k bir mukabelede bulunsayd覺 b繹yle bir dava a癟mak gereini duymazd覺.
Mahkemece delillerin deerlendirilmesinde b羹y羹k etkisi olan bu “beeri karine”ye yer verilmeden babaannenin a癟t覺覺 davan覺n reddedilmesi insanc覺l ilikilere ve ger癟eklere ayk覺r覺 d羹en bir kabul eklidir.
Bu konuda daha pek 癟ok eyden s繹z edilmesi m羹mk羹nd羹r. Hakim insana, tabiata, ger癟ee, olanaa s覺rt 癟evirmeden ve kat覺 kalpler i癟inde s覺k覺覺p kalmadan uyumazl覺a “insan kokusu” ta覺yan bir 癟繹z羹m getirmek zorunluluundad覺r. “

“Eskiden insanlar da覺n覺k ve mesafeli bir ortamda daha sakin yaarlard覺. G羹n羹m羹zde ise sosyo-ekonomik koullar覺n b羹y羹k 癟apta deiip gelimesi ve tekniin a覺r覺 bir h覺zla ilerlemesi sonunda insanlar konserve kutusundaki sardalyeler gibi birbirine yap覺mak ve burun buruna yaamak durumuna geldi. D羹n orta halli bir kasabada veya b羹y羹k bir mahallede bir ka癟 bin kii otururken bu g羹n ayn覺 say覺da insan bir g繹kdelende bar覺nmakta veya 癟al覺maktad覺r. H覺zl覺 teknik ilerlemenin sonucu olarak 癟a覺m覺zda birlikte yaamay覺 zorlat覺ran, a覺rlat覺ran sorunlar ve nedenler g羹n ge癟tik癟e artmaktad覺r. Art覺k jet u癟aklar覺n覺n 覺sl覺k sesleri, reklam levhalar覺n覺n 覺覺klar覺, motorlu ara癟lar覺n eksoz dumanlar覺 ve kornalar覺… gibi say覺s覺z bir 癟ok nedenler yaln覺z “insan覺” deil, “doay覺” bile rahats覺z etmekte ve hatta insan yaam覺n覺 tehlikeye d羹羹rmektedir.”

“Davan覺n taraflar覺n覺 tekil eden b繹yle bir “kadro” i癟indeki ilikilerin ne denli ac覺mas覺z ve k覺r覺c覺 olaca覺n覺 ortaya koymak i癟in 癟ok s繹z etmeye gerek yoktur. Hal b繹yle olunca, daha balang覺癟ta kimin ne olduu a癟覺k癟a bellidir. Hakimin, 繹n羹ne kar覺覺k bir yumak olarak getirilen bu t羹r uyumazl覺klar覺n 癟繹z羹m羹ne belli olan bir “uc”u yakalay覺p 癟ekmek suretiyle balamas覺 gerekli ve zorunludur.”

“Tersine olarak taraflar覺n “Turhall覺, bir hall覺” denilebilecek bir durumda bulunduklar覺 a癟覺kt覺r.”

“G羹n羹m羹zde, yaad覺覺m覺z toplumda genellikle kardein kardee g羹nah覺n覺 bile ba覺lamad覺覺, tereke uyumazl覺klar覺n覺n miras癟覺lar ve kardeler aras覺nda k覺yas覺ya bir savaa yol a癟t覺覺 herkes癟e bilinen bir ger癟ektir.”

“襤nsan覺n da ba覺nda veya 覺ss覺z bir adada tek ba覺na 繹m羹r s羹rmesi s繹z konusu olmad覺覺na g繹re, toplumda rahats覺zl覺a yol a癟an bu gibi hallerin ve nedenlerin olanaklar 繹l癟羹s羹nde 繹nlenmesi suretiyle birlikte yaamay覺 kolaylat覺rmak zorunluu vard覺r. Medeni kanunun “komu hakk覺” ile ilgili bulunan h羹k羹mleri bu alanda geni ve etkili bir d羹zenlemeyi salayabilecek g羹癟tedir.

Ayr覺ca T羹rk toplumunda komu hakk覺n覺n 繹zel bir yeri ve 繹nemi vard覺r.

Komular覺n daima iyi ge癟inmeleri ve birbirlerine kar覺 anlay覺l覺 ve sayg覺l覺 olmalar覺 istenilir. Toplumumuzun bu konudaki yarg覺s覺 ata s繹zlerimizde dile gelmitir. “Mal alma, komu al” ve “k繹t羹 doktor candan, k繹t羹 komu maldan eder”.. gibi s繹zlerle al覺nan maldan 癟ok komunun iyi olmas覺 laz覺m geldiine iaret edilmek istenilmitir. Sayg覺s覺z ve hoyrat bir komu insan覺 mal ald覺覺na piman eder, birlikte yaamaktan insana bezginlik ve usan癟 gelir. Komuluk hakk覺n覺n 癟ok 繹nceden tespit ve teslim edilen bu deerinin bu g羹n yukar覺da a癟覺klanan nedenlerle daha b羹y羹k ve hayati bir 繹nem kazand覺覺 kukusuzdur.

Komuluk ilikisi Medeni kanunun 661. maddesinde d羹zenlenmitir. S繹z羹 ge癟en madde, insan覺 ger癟ek boyutlar覺 ve davran覺lar覺 i癟inde ele alm覺 ve 癟ok “insanc覺l” ve “esnek” bir h羹k羹m getirmitir. Medeni kanunun bu maddesinde, malikin ta覺nmaz覺n覺 kullan覺rken “a覺r覺l覺a” ka癟mamas覺 ve komular覺n覺n “a覺r覺 say覺lmayan” kullan覺ma tahamm羹l etmesi 繹ng繹r羹lm羹t羹r.

Esasen ifrat yaam覺n her alan覺nda sak覺ncal覺d覺r. Yasalar haklar覺n “ifrada” ka癟an 繹l癟羹ler i癟inde kullan覺lmas覺n覺 繹nlemek istemitir. Yasa gerei her malik kendi ta覺nmas覺n覺 kullan覺rken “vurdumduymaz” ve “bencil” olmamak ve komular覺n覺n tasarruflar覺na kar覺 “a覺r覺 duyarl覺l覺k” g繹stermemek, k覺saca “normal” bir insan gibi makul ve insafl覺 davranmak zorundad覺r. Aksi takdirde bir arada yaamak 癟ekilmez hale gelir, komularla say覺s覺z uyumazl覺klar doar.

Konuyu yak覺ndan ilgilendiren bu genel a癟覺klamadan sonra, s覺ra taraflar aras覺ndaki uyumazl覺a ve bunu 癟繹z羹mleyen mahkeme karar覺na gelmi bulunmaktad覺r.”

“Sat覺, kanserden muzdarip bulunan murisin 繹l羹m羹nden 18 g羹n 繹nce yap覺lm覺t覺r. l羹m ve muamele tarihleri aras覺ndaki zaman yak覺nl覺覺 g繹zden uzak tutulmamas覺 laz覺m gelen 繹nemli bir noktad覺r. Mukadder akibete 癟ok yaklat覺覺n覺 bilen murisin, daval覺 oluna,k覺z olan 繹teki 癟ocuklar覺ndan daha avantajl覺 bir durum salamak, formasyonu ve dini anlay覺覺 nedeniyle – adeta miras覺n覺 ikili birli taksime tabi tutmak arzu ve kaygusuyla – isteini sat覺 s繹zlemesi d羹zenlemek suretiyle ger癟ekletirmek yolunu tuttuu kukusuzudur.”

edebi

‘Koca kar覺 davas覺’ ne demektir bilir misiniz?

“lkemizde ileri yal覺l覺k d繹nemine girmi bulunan kiilerin bir 癟ok sorunlar覺 vard覺r. Bunlardan biri de “vakt羹hali” yerinde olan yal覺lar覺n mal varl覺klar覺na kar覺 y繹nelen, 繹zel hukuk 癟er癟evesine giren “tasallut”lard覺r. Yal覺, varl覺kl覺 ve yaln覺z olan bu gibi kiilerin son d繹nemlerinde, 癟evrelerinde bir “etraf” oluur. ok kez akraba ve yak覺nlardan kurulan bu “etraf覺n” tek amac覺, yal覺 kimsenin en deerli mal varl覺覺n覺 baz覺 tertiplerle ele ge癟irmektir. eitli tertip y繹ntemlerinden biri, yal覺 kimseden al覺nan bir vekaletnameden yararlanmak suretiyle ona ait bir ta覺nmaz覺n vekilin akraba ve yak覺nlar覺na aktar覺lmas覺 eklidir. Dikkati 癟ekecek kertede younluk kazanan bu eilim kar覺s覺nda yarg覺 kurulular覺n覺n gerektiinden daha fazla uyan覺kl覺k ve titizlik g繹stermesi zorunluluu vard覺r. Aksi takdirde yal覺 kimselerin son demlerinde perianl覺a d羹melerine yol a癟覺lm覺 olur. Dairenin, son y覺llardaki a癟覺k ve s羹rekli, kararl覺 uygulamas覺 sonunda bu t羹r tertiplerin etkisiz duruma getirildii s繹ylenebilir. Hatta daire, bu tertiplere 癟ounlukla yal覺 kad覺nlar覺n hedef olmalar覺ndan 繹t羹r羹 bu gibi davalara “koca kar覺 davas覺” ad覺n覺 vermek gereini duymutur.”

“Baba bir erkek kardein himayesinde yaayan gen癟 ve kimsesiz bir k覺z i癟in bu konudaki tehlike ciddi ve a覺rd覺r. Davac覺da bu tehlikelerin ger癟eklemesi inanc覺n覺n uyanmas覺 doald覺r. Ayr覺ca daval覺, aabey s覺fat覺yla nian覺 bozarak davac覺n覺n evlenmesini 繹nleyebilmek g羹c羹ne sahiptir. Daval覺 dilerse, davac覺y覺 “evde kalan” bir k覺z durumuna d羹羹rmek suretiyle ona en b羹y羹k fenal覺覺 yapabilir ve ahsi haklar覺 y繹n羹nden a覺r zarara uratabilir.”

40 y覺ld覺r hi癟bir eyin iyi y繹nde deimediini g繹stermesi a癟覺s覺ndan:

“T羹rkiye’nin 繹nemli sorunlar覺ndan biri y繹netiminin iyi 癟al覺mamas覺, b羹rokrasinin yurtta覺 can覺ndan ve mal覺ndan usand覺racak bir kerteye varmas覺d覺r. Y繹netimin yersiz ve yanl覺 uygulamalar覺 -idarece 癟繹z羹lmesi gereken konularda bilevatanda覺 mahkemelere bavurmak mecburiyetinde b覺rakmakta, yaln覺z bu neden, 繹nemli miktarda iin mahkemelerce g繹r羹lmesi sonucunu dourmaktad覺r. Y繹netimin iyi 癟al覺mad覺覺 yerlerde mahkemeler, ister istemez vatandalar覺n bavuraca覺 en son merci durumuna gelmektedir.”

“lkemizde son 癟eyrek y羹zy覺l覺n sosyo-ekonomik koullar覺 k繹yden kente y繹nelen g繹癟羹 h覺zla art覺rm覺t覺r. Hemen her t羹rl羹 denetimden uzak ve etkili bir d羹zenlemeden yoksun olan bu insan ak覺n覺 nedeniyle kentler yamr覺-yumru ve ba覺 bo denilebilecek ekilde yap覺l覺p genilemeye balam覺t覺r.”

G羹n羹m羹zde ‘癟akall覺k’ tabir edilen kavram覺n 繹z羹, has覺:

“Sat覺 bedeli ile ger癟ek bedel olarak tesbit edilen deer kar覺lat覺r覺ld覺覺 zaman ortada nisbetsizlik say覺labilecek bir g繹r羹nt羹 vard覺r. Ama bu g繹r羹nt羹 zahiridir. Dava konusu ta覺nmaz orta Anadolu’nun 羹cra bir k繹y羹ndeki basir bir k繹yl羹 bar覺na覺d覺r. K繹y toprak kaymas覺 nedeniyle boalt覺lm覺, halk覺 yeni kurulu k繹ye ta覺nm覺t覺r. Sat覺a konu olan ta覺nmaz terk edilmi k繹y羹n metruk hanelerinden biridir. Bu nitelikteki evin bir kullanma ve piyasa deeri kalmam覺t覺r. Enkaz覺n ie yaray覺p yaramayaca覺 bile belli deildir. Piyasa deeri kalmayan b繹yle bir ta覺nmaz覺n m羹terisi yoktur. Sat覺n alacak birisi 癟覺karsa ucuz pahal覺 demeden satmakta yarar vard覺r. Bu yola gidilmedii takdirde k覺sa bir s羹re ev y覺k覺lacak veya malzemesine g繹zdiken baz覺 kimseler taraf覺ndan talan edilip harap duruma d羹ecektir. M羹teveffa bu sonucu g繹rm羹, evi olmayan ve muhta癟 durumda bulunan daval覺ya ta覺nmaz覺 satmakla yap覺lmas覺 laz覺m gelen bir ii yapm覺t覺r. B繹yle bir hareket tarz覺 m羹teveffan覺n safl覺k veya yal覺l覺覺n覺n deil i bilirliinin bir belirtisidir.”

Derleyen: Av. Erbay AYIR (Hukuk癟ular Postas覺)

Beendim(1)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+2

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

5 + 4 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺