mraniye escort
escort bayan
E muvafakati al覺nmaks覺z覺n konulan ipotein kald覺r覺lmas覺 davas覺 hakk覺nda bilinmesi gerekenler | Hukuki Tavsiyeler

E muvafakati al覺nmaks覺z覺n konulan ipotein kald覺r覺lmas覺 davas覺 hakk覺nda bilinmesi gerekenler

Ein a癟覺k r覺zas覺 al覺nmadan, tapuda malik g繹r羹nen e taraf覺ndan, asaleten veya kefaleten domu / doacak bor癟 kar覺l覺覺 ipotek verilen gayrimenkul羹n kayd覺na konulan ipotein kald覺r覺lmas覺 ve eer daha 繹nceden mevcut deilse, gayrimenkul羹n kayd覺na aile konutu erhi konulmas覺 talep ve dava edilebilir.

Yarg覺tay, bu hususta 2012-2013 y覺llar覺 aras覺nda, g繹r羹羹nden d繹nerek, tapu kayd覺nda aile konutu erhi bulunmad覺覺 durumlarda, 3. ah覺slar覺n iyiniyetli say覺laca覺 ve ipotein korunaca覺 y繹n羹nde g繹r羹 deitirmi ise de, 2013 ve devam eden y覺llarda, hukuk genel kurulu kararlar覺 ve bu kararlar覺 destekler nitelikte Yarg覺tay kararlar覺 ile, ipotein kald覺r覺lmas覺n覺 dava etme yolu yeniden a癟覺lm覺t覺r.

4721 say覺l覺 T羹rk Medeni Kanunu’nun 194/1. maddesine g繹re,
Elerden biri, dier ein a癟覺k r覺zas覺 bulunmad覺k癟a,ailekonutu ile ilgili kira s繹zlemesini feshedemez,ailekonutunu devredemez veyaaile konutu 羹zerindeki haklar覺 s覺n覺rlayamaz.
Bu madde h羹km羹 ileailekonutu erhi konulmu olmasa da elerin birlikte yaad覺klar覺ailekonutu 羹zerindeki fiil ehliyetleri s覺n覺rland覺r覺lm覺t覺r. S覺n覺rland覺rmaailekonutu erhi konulduu i癟in deil, zaten var olduu i癟in getirilmitir. Bu sebeple tapuyaailekonutu erhi verilmese bile o konutailekonutu 繹zelliini ta覺r. An覺lan madde h羹km羹 ile getirilen s覺n覺rland覺rma, emredici niteliktedir. Dolay覺s覺yla bu haktan 繹nceden feragat edilemeyecei gibi elerin anlamas覺yla da ortadan kald覺r覺lamaz ve a癟覺k r覺za ancak belirli olan bir ilem i癟in verilebilir.
TMK’n覺n 193. maddesi ile elerin birbirleri ve 羹癟羹nc羹 kiilerle olan hukuki ilemlerinde 繹zg羹rl羹k alan覺 tan覺nm覺 olmakla birlikte TMK’n覺n 194. madde h羹km羹 ile elerinailekonutu ile ilgili baz覺 hukuksal ilemlerinin dier ein r覺zas覺na bal覺 olduu kural覺 getirilerek elerin hukuki ilem 繹zg羹rl羹羹, ailebirliinin korunmas覺 amac覺yla s覺n覺rland覺r覺lm覺t覺r. Buna g繹re, elerden biri dier ein a癟覺k r覺zas覺 bulunmad覺k癟a,ailekonutu ile ilgili kira s繹zlemesini feshedemez,ailekonutunu devredemez veailekonutu 羹zerindeki haklar覺 s覺n覺rlayamaz.
Bu c羹mleden hareketle,ailekonutunun maliki olan eailekonutundaki yaant覺y覺 g羹癟l羹e sokacak bi癟imde,ailekonutunun ipotek edilmesi gibi tek ba覺na bir ayni hakla s覺n覺rland覺ramaz. Bu s覺n覺rland覺rma ancak dier ein a癟覺k r覺zas覺 al覺narak yap覺labilir.
TMK’n覺n 194. maddesi yetkili ein izni i癟in bir ge癟erlilik ekli 繹ng繹rmemitir. Bu nedenle s繹zkonusu izin bir ekle tabi olmadan, s繹zl羹 olarak dahi verilebilir. Ancak maddenin ifadesinden de anla覺laca覺 羹zere, iznin a癟覺k olmas覺 gerekir (GM, Mustafa Alper, T羹rk Medeni Kanununun Getirdii Yeni erhler; Vedat Kitap癟覺l覺k, 襤stanbul 2007, Birinci Bas覺dan 襤kinci T覺pk覺 Bas覺, 41-42 sh.).
Her ne kadar ipotek dorudan doruyaailekonutundan faydalanma ve oturma hakk覺n覺 engellemiyorsa da, hak sahibi ein k繹t羹niyetli ve muvazaal覺 ilemleri ileailekonutunun elden 癟覺kar覺lma tehlikesi nedeniyle ipotek ilemine dier ein a癟覺k r覺zas覺 artt覺r.
Yukar覺da a癟覺klanan kurallar 癟er癟evesinde TMK’n覺n 194/1 maddesi ein a癟覺k r覺zas覺n覺 arad覺覺ndan, yap覺lan ilemin ge癟erli olduunu kabul etmek imkans覺zd覺r.(Hukuk Genel Kurulu 2013/2056 E. , 2015/1201 K.)

ipotekk

Mevcut yasal d羹zenlemeler ile, malik olmayan ee,ailekonutu ile ilgili tapu k羹t羹羹ne erh verilmesini isteme hakk覺 tan覺nm覺, elerin ailekonutu ile ilgili baz覺 hukuksal ilemlerinin dier ein r覺zas覺na bal覺 olduu kural覺 getirilerek elerin hukuki ilem 繹zg羹rl羹羹, aile birliinin korunmas覺 amac覺yla s覺n覺rland覺r覺lm覺t覺r.

Hukuk Genel Kurulunun 2014/2096 E., 2015/2322 K. Say覺l覺 karar覺nda da, ta覺nmaz覺n tapu kayd覺nda ipotek tesis edildii tarihteailekonutu erhi bulunmasa dahi, banka taraf覺ndan d羹zenlettirilen k覺ymet takdiri raporunda dava konusu ta覺nmaz覺n vasf覺 ve kullan覺m覺n覺n mesken olduu tespit edilmi ve bu tespitlere ramenailekonutu olan ta覺nmaz 羹zerinde banka lehine ipotek tesis edilmi, bu ilem s覺ras覺nda Banka taraf覺ndan ein a癟覺k r覺zas覺 al覺nmam覺sa, b durumda, TMK’n覺n 194/1 maddesi ein a癟覺k r覺zas覺n覺 arad覺覺ndan, yap覺lan ilemin ge癟erli olduunu kabul etmek imkans覺zd覺r.

Yarg覺tay, ge癟mi y覺llarda, bankalar ve 3. ah覺slar aras覺nda ay覺r覺m yapmakta, bankalar覺n, basiretli bir tacir gibi davran覺p, gayrimenkul羹n aile konutu olup olmayaca覺 y繹n羹de arat覺rma yapmalar覺 gerektiinden bahisle, k繹t羹 niyetli olmasalar da, basiretli davranmad覺klar覺ndan ipotein fekkedileceine, banka d覺覺 3. ah覺slar lehine konulan ipoteklerde ise, gayrimenkul羹n kayd覺nda aile konutu erhi bulunup bulunmamas覺na, 3. ahs覺n bunu bilebilecek durumda olup olmamas覺na g繹re ay覺r覺m yap覺yor iken, art覺k, ein a癟覺k r覺zas覺 al覺nmam覺sa, ipotek tesisi ileminin ge癟ersiz olduu y繹n羹nde kararlar vermektedir.

Aile konutuna konulan ipotein kald覺r覺lmas覺 ve gayrimenkul羹n kayd覺na aile konutu erhi konulmas覺 talepli davalarda yetkili mahkeme, davaya konu gayrimenkul羹n bulunduu yer mahkemesidir.

G繹revli mahkeme ise, Aile Mahkemeleridir, Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri davaya aile mahkemesi s覺fat覺 ile bakmakta g繹revlidir.

襤potein fekki davalar覺 nisbi harca tabidir. Har癟 tutar覺, ipotek bedeli 羹zerinden hesaplan覺r. rnein ipotek bedeli 300.000,00 TL ise, dava a癟arken 繹denecek pein har癟, 300.000 x 68,31/4000 formul羹 ile 5.123,25 TL olarak bulunacakt覺r.

襤potein fekki ile birlikte, gayrimenkul羹n 羹zerine aile konutu erhi konulmas覺 talep edilebilecei gibi, sadece ipotein fekki de dava edilebilir.

Davada husumetin, ipotek alacakl覺s覺 ile birlikte, ein muvafakatini almadan gayrimenkul羹 ipotek veren ee de y繹neltilmesi gerekmektedir.

Dava dilek癟esi 繹rneine buradan ulaabilirsiniz

Beendim(17)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

1 Cevap

  1. mehmet y覺lmaz

    Ein a癟覺k r覺zas覺 ile r覺za aras覺ndaki fark nedir ve bu konuda g繹r羹 a癟覺klayan yarg覺tay karar覺 var m覺? bu konularda ayd覺nlatabilirseniz 癟ok teekk羹r ederim.

    Beendim(0)Beenmedim(0)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

9 + 9 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺