mraniye escort
escort bayan
Avukat覺n s羹re garantisi vermesi – Avukat覺n Azli – Hukuk Genel Kurulu Karar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukat覺n s羹re garantisi vermesi – Avukat覺n Azli – Hukuk Genel Kurulu Karar覺

YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No:2013/1957 E.
Karar No: 2015/1094 K.

ALACAK DAVASI
VEK襤L襤N HAKSIZ AZL襤
VEKALET SZLEMES襤
AVUKATLIK SZLEMES襤
BORLAR KANUNU(MLGA) (818) Madde 390
BORLAR KANUNU(MLGA) (818) Madde 396
AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34
AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174
TRK MEDEN襤 KANUNU (TMK) (4721) Madde 2

“襤癟tihat Metni”
Taraflar aras覺ndaki “alacak” davas覺ndan dolay覺 yap覺lan yarg覺lama sonunda; Kad覺k繹y 4. Asliye Hukuk Mahkemesince davan覺n reddine dair verilen 30.11.2010 g羹n ve 2008/323E., 2010/460 say覺l覺 karar覺n incelenmesi davac覺 vekili taraf覺ndan istenilmesi 羹zerine, Yarg覺tay 13.Hukuk Dairesinin 24.01.2012 g羹n ve 2011/5103 E., 2012/880 say覺l覺 ilam覺 ile,
(…Davac覺, daval覺 ile imzalanan 04/08/2004 tarihli avukatl覺k s繹zlemesi gereince, daval覺n覺n ei muris 襤..Z..’den miras hukuku 癟er癟evesinde daval覺ya intikal etmesi gereken mal varl覺覺 ile ilgili i ve davalar覺 takip edip, hukuki yard覺mlarda bulunduunu, a癟覺lan bir k覺s覺m davalar覺n sonu癟land覺r覺ld覺覺n覺, ancak muristen daval覺ya intikal etmesi gereken nakit mavduat nedeniyle a癟覺lm覺 olan dava hen羹z sonu癟lanmadan 18/06/08 tarihli azilname ile haks覺z olarak azledildiini, 4.8.2004 tarihli s繹zleme, her ne kadar iki y覺ll覺k s羹re i癟in yap覺lm覺 olsa da, taraflarca feshedilmediini ve z覺mnen uzat覺ld覺覺n覺, 30.6.2008 tarihli ihtar覺na ramen, haks覺z azil nedeniyle muaccel hale gelen 600.000 TL vekalet 羹creti alaca覺n覺n 繹denmediini ileri s羹rerek, fazlaya ilikin haklar覺 sakl覺 kalmak kayd覺yla imdilik 10.000 TL alaca覺n覺n tahsiline karar verilmesini istemitir.
Daval覺, davac覺ya 50.000 USD pein 羹cret 繹dediini, vekalet konusu ilerin iki y覺lda tamamlanmamas覺 nedeniyle, s繹zlemede bu durumda kendisine tan覺nan azil hakk覺n覺 kullanarak davac覺y覺 vekaletten azlettiini, ayr覺ca ilerin bizzat davac覺 taraf覺ndan da takip edilmediini savunarak, davan覺n reddini dilemitir.
Mahkemece, s繹zleme konusu iler kapsam覺nda davac覺n覺n yarg覺lama oturumlar覺na kat覺lmad覺覺n覺n belirlendii, her ne kadar davac覺, daval覺n覺n her oturumu bizzat takip ettiini, daval覺 ile aralar覺nda ‘繹nemli iler listesinin’ tanzim edilmediini, bu sebeple dier vekillerin y羹r羹tt羹羹 hizmetin s繹zlemenin bu h羹km羹ne ayk覺r覺l覺k oluturmad覺覺n覺 iddia etmi ise de, davac覺n覺n s繹zlemedeki s羹re ve h羹k羹mlerle bal覺 olduu, ek bir listenin olmamas覺n覺n, onun bu sorumluluunu ortadan kald覺rmayaca覺, kald覺 ki b繹yle bir listenin yap覺lmas覺 gerekiyor ise, bunu tanzim edecek olan kiinin de davac覺 olduu, s繹zlemede 繹ng繹r羹len s羹renin 04/08/06 tarihinde son bulduu ve daval覺n覺n 18/06/08 tarihinde davac覺y覺 azlettii, aradan ge癟en 2 y覺ll覺k s羹re bak覺m覺ndan davac覺n覺n bizzat sarfettii emek ve mesaisinin de bulunmad覺覺 belirtilmek suretiyle davac覺n覺n s繹zlemeye g繹re bakiye 羹creti talep edemeyecei kabul edilerek, davan覺n reddine karar verilmi, h羹k羹m, davac覺 taraf覺ndan temyiz edilmitir.
Dava, haks覺z azil nedeniyle vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsili istemine ilikin olup, taraflar aras覺nda imzalanan 4.8.2004 tarihli s繹zlemede II nolu bal覺k alt覺nda S繹zlemenin Konusunun, daval覺ya miras yolu ile intikal edecek mal varl覺klar覺ndan 繹t羹r羹 yap覺lacak hukuki ilemler olduu, III nolu 1-Yap覺lacak 襤ler bal覺kl覺 b繹l羹m羹nde, avukat覺n, esasl覺 veya i sahibinin 癟ok 繹nem verdii dava durumalar覺na bizzat kat覺lmak zorunda olduu, rutin dava veya taraflar覺n mutab覺k olduu davalarla ilgili durumalara, avukat覺n tevkil edecei avukatlar覺n girebilecei belirtilmi, 羹cretin d羹zenlendii ayn覺 b繹l羹m羹n (2) nolu maddesinde de, s繹zleme konusu iten dolay覺 avukata 600.000,00 TL 羹cret 繹denecei, s繹zlemenin imzalanmas覺 ile birlikte 50.000 Dolar avans verilecei, 羹cretin, s繹zlemede belirtilen ilerin en ge癟 2 y覺l i癟erisinde tamamlanmas覺n覺 takiben 繹denecei, s繹zleme konusu ilerin 2 y覺l i癟inde tamamlanmamas覺 durumunda m羹vekkilin avukat覺 azletme hakk覺n覺n doaca覺 kararlat覺r覺lm覺t覺r.
Dava konusu avukatl覺k s繹zlemesi kapsam覺nda a癟覺lmas覺 gereken davalar覺n a癟覺l覺p takip edildii taraflar覺n kabul羹ndedir. Her ne kadar s繹z konusu dava dosyalar覺 eldeki dosyada mevcut deilse de, gerek taraf beyanlar覺, gerekse al覺nan bilirkii raporu gereince, bir k覺s覺m davalar覺n sonu癟land覺覺, dier bir k覺s覺m davalar覺n ise derdest bulunduu bir aamada, davac覺 avukat覺n 18.6.2008 tarihli azilname ile daval覺 taraf覺ndan azledildii anla覺lmaktad覺r. S繹zleme, 4.8.2004 tarihli olup, daval覺 taraf覺ndan 繹ncelikli azil nedeni olarak, s繹z konusu dava ve ilerin iki y覺l i癟in tamamlanamamas覺 g繹sterilmektedir. Ger癟ekten de az yukarda h羹k羹mleri a癟覺klanan s繹zlemenin 2 nolu maddesinde, s繹z konusu ilerin en ge癟 2 y覺l i癟erisinde tamamlanmas覺n覺 takiben 羹cretin 繹denecei, s繹zleme konusu ilerin 2 y覺l i癟inde tamamlanamamas覺 durumunda m羹vekkilin avukat覺 azletme hakk覺n覺n doaca覺 belirtilmekte olup, daval覺 s繹zlemede tan覺nan bu yetkiye dayanarak davac覺 avukat覺n覺 azlettiini savunmaktad覺r.
Oysa ki a癟覺lm覺 olan davalar覺n tamamlanma s羹resi, davac覺 avukat覺n insiyatifinde olmad覺覺 gibi, yarg覺lama s羹recinin, vekilin iradesi d覺覺nda 癟ok deiik nedenlerle uzayabilecei, daval覺 m羹vekkil taraf覺ndan da bilinmesi gereken bir husustur. Bu itibarla, s繹zleme konusu ilerin 2 y覺l i癟inde tamamlanamamas覺 nedenine dayan覺larak ve sadece bu nedenle azil hakk覺n覺n doduundan s繹z etmek m羹mk羹n deildir. Ne var ki Bor癟lar Kanununun 390. ve Avukatl覺k kanununun 34. maddeleri gereince avukat, vekalet g繹revini sadakat ve 繹zenle ifa etmekte y羹k羹ml羹 olduundan davac覺n覺n, objektif sorumluluk olduu kabul edilen 繹zen borcunun gereini yerine getirmemi olmas覺, davalar覺n 2 y覺l i癟inde tamamlanamamas覺na, kendi kusur ve ihmalkar davran覺lar覺yla sebebiyet vermi olmas覺 halinde ise, daval覺 m羹vekkilin davac覺 avukat覺n覺 azletme hakk覺n覺n doduu kabul edilmelidir. Mahkemece bu y繹nde bir inceleme ve deerlendirme yap覺lmadan, s繹zlemede 繹ng繹r羹len s羹renin dolduundan bahisle azlin hakl覺 olduunun kabul edilmi olmas覺 ise isabetsizdir.
Daval覺 taraf覺ndan ileri s羹r羹len, s繹zlemede 繹ng繹r羹lmesine ramen, davac覺n覺n davalar覺 bizzat takip etmedii konusundaki azil nedeninin incelenmesine gelince;
S繹zlemede avukat覺n, esasl覺 veya i sahibinin 癟ok 繹nem verdii dava durumalar覺na bizzat kat覺lmak zorunda olduu, rutin dava veya taraflar覺n mutab覺k olduu davalarla ilgili durumalara, avukat覺n tevkil edecei avukatlar覺n girebilecei belirtilmi olup daval覺, durumalara davac覺n覺n deil, yan覺nda 癟al覺an avukatlar覺n girdiini, s繹zlemeye ayk覺r覺l覺k tekil eden bu durumun da bir azil nedeni olduunu savunmu, davac覺 ise, daval覺n覺n 繹nem verdii davalar覺 bildirmediini, bu hususta taraflar aras覺nda tanzim edilmi 繹nemli davalar listesinin mevcut olmad覺覺n覺, 4 y覺ll覺k s羹re boyunca taraflar aras覺nda b繹yle bir nizan覺n olumad覺覺n覺, m羹vekkil taraf覺ndan bu konuda hi癟bir ekilde ihbar, ihtar, uyar覺 v.b bir istem gelmediini, avukatl覺k hizmetinin, sadece durumalara kat覺lmak olmad覺覺n覺, kald覺 ki daval覺n覺n, her davan覺n durumas覺na avukatlarla birlikte kat覺ld覺覺n覺, batan beri bildii bu duruma icazet verdiini ileri s羹rm羹t羹r.
Ger癟ekten de daval覺n覺n vekalet g繹revini yan覺nda 癟al覺an avukatlarla birlikte yerine getirdii, bu durumun daval覺 taraf覺ndan da bilindii, nitekim s繹zlemede de, rutin dava veya taraflar覺n mutab覺k olduu davalarla ilgili durumalara, avukat覺n tevkil edecei avukatlar覺n girebilecei belirtilmitir. Mahkemece, davac覺n覺n ileri s羹rd羹羹 gibi, tevkil edilen avukatlarla birlikte daval覺 asilin de bizzat durumalara girip girmedii ise arat覺r覺lmad覺覺 gibi, uzun bir s羹re, hatta vekaletin ba覺ndan beri, daval覺 asilin durumalara tevkil edilen avukatlarla birlikte girmi olmas覺 halinde, bu duruma icazet vermi say覺l覺p say覺lmayaca覺, yine uzun bir s羹re bu duruma sessiz kal覺n覺p, davac覺n覺n ileri s羹rd羹羹 gibi davalar覺n sonland覺r覺lma aamas覺na gelindiinde ve kar覺 tarafla sulh g繹r羹melerinin balad覺覺 bir d繹nemde bu hususun azil nedeni olarak ileri s羹r羹lmesinin, hakk覺n k繹t羹ye kullan覺lmas覺 ve objektif d羹r羹stl羹k kurallar覺na ayk覺r覺l覺k say覺l覺p say覺lmayaca覺 da tart覺覺lmam覺t覺r. Nitekim her hakk覺n kullan覺lmas覺nda olduu gibi, s繹zlemede tan覺nan fesih ve azil hakk覺n覺n da iyiniyet kurallar覺na uygun olarak kullan覺lmas覺, Medeni Kanunun 2. maddesi h羹km羹 gereidir. Deinilen hususlar irdelenmeden eksik inceleme ile h羹k羹m kurulamaz.
O halde mahkemece, yukarda a癟覺klanan t羹m bu hususlar konusunda gerektiinde bilirkiiden rapor al覺n覺p, azlin hakl覺 olup olmad覺覺 y繹n羹nden yap覺lacak inceleme ve deerlendirme sonucuna g繹re bir h羹k羹m kurulmas覺 gerekirken, eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde karar verilmi olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir.色
gerek癟esi ile oy癟okluu ile bozularak dosya yerine geri 癟evrilmekle yeniden yap覺lan yarg覺lama sonunda; mahkemece 繹nceki kararda direnilmitir

TEMY襤Z EDEN: Davac覺 vekili

HGK

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar覺n覺n s羹resinde temyiz edildii anla覺ld覺ktan ve direnme karar覺n覺n verildii tarih itibariyle H.U.M.K.2494 say覺l覺 Yasa ile deiik 438/II.f覺kras覺 h羹km羹 gereince duruma isteinin reddine karar verilip dosyadaki ka覺tlar okunduktan sonra gerei g繹r羹羹ld羹:
Dava, davac覺 avukat覺n, m羹vekkili daval覺 taraf覺ndan haks覺z olarak azledildii ve b繹ylece avukatl覺k 羹cretinin tamam覺na hak kazand覺覺 iddias覺na dayal覺 alacak istemine ilikindir.
Davac覺 vekili, m羹vekkili ile yan覺nda sigortal覺 olarak 癟al覺an avukatlar覺n daval覺 taraf覺ndan vekil tayin edildiini, taraflar aras覺nda 04/08/2004 tarihli Avukatl覺k S繹zlemesi d羹zenlendiini, s繹zleme sonras覺 a癟覺lan t羹m hukuk ve ceza davalar覺n覺n takibinin titizlikle yerine getirildiini, bir k覺s覺m davalar覺n sonu癟land覺r覺ld覺覺n覺 ancak nakit mevduat nedeniyle a癟覺lan dava sonu癟lanmadan, sulh g繹r羹melerinin balad覺覺 d繹nemde Beykoz 2. Noterliinin 18/06/2008 tarih ve 08287 yevmiye numaral覺 azilnamesi ile haks覺z olarak azledildiklerini, 04.08.2004 tarihli s繹zlemenin her ne kadar iki y覺ll覺k s羹re i癟in yap覺lm覺 olsa da taraflarca feshedilmediini ve daval覺n覺n s羹re sonunda tevkil edilen avukatlarla birlikte durumalara girmeye devam etmesiyle s繹zlemenin z覺mnen uzat覺lm覺 say覺laca覺n覺, haks覺z azil nedeniyle muaccel hale gelen 600.000,00 TL vekalet 羹creti alaca覺n覺n 繹denmediini ileri s羹rerek fazlaya ilikin haklar覺 sakl覺 kalmak kayd覺yla imdilik 10.000,00 TL vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsiline karar verilmesini istemitir.
Daval覺 .. Z.. vekili cevap dilek癟esinde, davac覺ya avans olarak 50.000,00 USD 繹deme yap覺ld覺覺n覺, 04.08.2004 tarihli s繹zlemenin iki y覺l ge癟erli kabul edildiini, ilerin bizzat davac覺 taraf覺ndan takibinin kararlat覺r覺ld覺覺n覺, s羹re sonunda azil yetkisi tan覺nd覺覺n覺, s繹zleme konusu hi癟bir iin sonu癟land覺r覺lmad覺覺n覺, resmi makbuzlu giderler d羹羹ld羹kten sonra kalan avans覺n iadesi gerektiini belirterek davan覺n reddini savunmutur.
Mahkemece, s繹zleme konusu iler kapsam覺nda davac覺n覺n yarg覺lama oturumlar覺na kat覺lmad覺覺n覺n belirlendii, davac覺n覺n s繹zlemedeki s羹re ve h羹k羹mlerle bal覺 olduu, ek bir listenin olmamas覺n覺n, onun bu sorumluluunu ortadan kald覺rmayaca覺, kald覺 ki b繹yle bir listenin yap覺lmas覺 gerekiyor ise bunu tanzim edecek olan kiinin de davac覺 olduu, s繹zlemenin sona ermesinden sonra ge癟en iki y覺ll覺k s羹re bak覺m覺ndan davac覺n覺n bizzat sarfettii emek ve mesaisinin de bulunmad覺覺 gerek癟esiyle davan覺n reddine dair verilen karar, davac覺 vekilinin temyizi 羹zerine zel Dairece yukar覺daki gerek癟eyle oy癟okluu ile bozulmu, Mahkemece 繹nceki gerek癟eler tekrarlan覺p genileterek verilen direnme karar覺 davac覺 vekili taraf覺ndan temyiz edilmitir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu 繹n羹ne gelen uyumazl覺k; davac覺 vekil ile daval覺 m羹vekkili aras覺nda yap覺lan s繹zleme g繹zetilerek vekilin azlinin hakl覺 bir nedene dayan覺p dayanmad覺覺n覺n y繹ntemince arat覺r覺l覺p arat覺r覺lmad覺覺, var覺lacak sonuca g繹re davac覺 avukata aralar覺ndaki s繹zleme gereince vekalet 羹creti takdir edilmesi gerekip gerekmedii noktas覺nda toplanmaktad覺r.
Uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹nde 繹ncelikle vekalet s繹zlemesinin hukuksal niteliine, vekaletten azle ve azil sebeplerine ilikin genel a癟覺klamalar yap覺lmas覺nda yarar bulunmaktad覺r.
M羹lga 818 say覺l覺 Bor癟lar Kanununun (Bk) 390. maddesine g繹re, vekilin sorumluluu umumi surette i癟inin sorumluluuna ait h羹k羹mlere tabi olup; vekil, vekalet g繹revini iyi bir surette ifa ile y羹k羹ml羹d羹r. Bu h羹k羹mdeki iyi bir suretle ifa s繹z dizininin, mehaz 襤svi癟re Bor癟lar Kanununun 398/2. maddesindeki ifadeye uygun olarak sadakat ve 繹zen ile ifa eklinde anla覺lmas覺 gerekir. Buna g繹re, vekil, vekalet g繹revini ifa ederken m羹vekkiline sadakat (bal覺l覺k) g繹stermekle ve vekaletin konusunu oluturan ii 繹zenle yapmakla y羹k羹ml羹d羹r.
Vekalet s繹zlemesinin, hizmetle ilgili dier s繹zlemelere oranla, 癟ok daha s覺k覺 bir ekilde kar覺l覺kl覺 g羹vene dayal覺 olduu 繹reti ve uygulamada ittifakla benimsenmektedir. Vekalet ilikisinin kurulmu olmas覺, kar覺l覺kl覺 g羹ven unsurunun vekalet s繹zlemesinin kurulmas覺 aamas覺nda her iki taraf y繹n羹nden mevcut olmas覺yla m羹mk羹nd羹r ve bunun o aamada varl覺覺n覺n g繹stergesidir. Ne var ki, vekalet s繹zlemesinin nitelii gereince, bu unsur, s繹zlemenin devam覺 s羹resince de varl覺覺n覺 korumal覺d覺r. Eer, balang覺癟ta mevcut olan kar覺l覺kl覺 g羹ven, s繹zleme s羹resi i癟erisinde ger癟ekleen olgulardan dolay覺 bir taraf y繹n羹nden hakl覺 olarak zedelenir veya ortadan kalkarsa, o taraf s繹zlemeyi her zaman feshedebilir. Bu ilke, Bor癟lar Kanununun 396/1. maddesinde, Vekaletten azil ve ondan istifa her zaman caizdir eklinde ifade edilmitir. Ayn覺 ilkenin gerei olarak; istifa ve azil hakk覺ndan 繹nceden feragat edilemez; dolayl覺 ekilde feragati tazammun eden anlamalar dahi ge癟ersizdir (HGKnun 11.10.2006 g羹n ve 2006/13-610 E., 2006/639 say覺l覺 karar覺).
818 say覺l覺 Bor癟lar Kanununun 396/1. maddesine g繹re, vekalet s繹zlemesi, her iki taraf癟a da belirli bir neden g繹sterilmesine gerek olmaks覺z覺n, tek tarafl覺 bir irade beyan覺yla her zaman ortadan kald覺r覺labilir. S繹z konusu irade beyan覺, kar覺 tarafa ulamakla, gelecee y繹nelik olarak h羹k羹mlerini hemen dourur. Hizmet s繹zlemesinden farkl覺 olarak, vekalet s繹zlemesinde bu hakk覺n kullan覺lmas覺, hakl覺 bir nedene dayanmak zorunda olmad覺覺 gibi bir s羹reyle s覺n覺rl覺 da deildir. Bor癟lar Kanununun azil veya istifa konusundaki bir irade bildirimine balad覺覺 tek sonu癟, azil veya istifan覺n m羹nasip olmayan bir zamanda ger癟eklemi olmas覺 halinde, dier taraf覺n bundan dolay覺 urad覺覺 zarar覺 tazmin y羹k羹ml羹l羹羹d羹r.
Bu aamada, uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹nde Avukatl覺k Kanunu h羹k羹mlerinin de deerlendirilmesi uygun olacakt覺r.
1136 say覺l覺 Avukatl覺k Kanununun 174. maddesi davaya vekalette azil veya istifaya bunlar覺n hakl覺 nedenlere dayal覺 olup olmamas覺na g繹re deien, farkl覺 sonu癟lar balamaktad覺r. An覺lan madde uyar覺nca 羹zerine ald覺覺 ii hakl覺 bir sebep olmaks覺z覺n takipten vazge癟en avukat hi癟bir 羹cret isteyemez ve pein ald覺覺 羹creti geri vermek zorundad覺r. Avukat覺n azli halinde 羹cretin tamam覺 verilir. u kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolay覺 azledilmi ise 羹cretin 繹denmesi gerekmez. Dier bir ifade ile avukat hakl覺 bir nedenle azledildii takdirde 羹crete hak kazanamaz ise de haks覺z azil halinde; an覺lan madde uyar覺nca avukatl覺k 羹cretinin tamam覺n覺n 繹denmesi gerekir. Haks覺z azledilen vekilin avukatl覺k 羹creti, 羹cret s繹zlemesinde kararlat覺r覺lan 羹cretin tamam覺d覺r.
Bir hakk覺n i癟erik ve 癟er癟evesini d羹zenlemek, onun kullan覺lmas覺n覺n tabi bulunduu hukuki s覺n覺rlar覺 g繹stermek, kanun koyucunun yetkisindedir. Dolay覺s覺yla, herhangi bir hakk覺 d羹zenleyen kanunda ve eer varsa onunla ilgili d羹zenlemeler ta覺yan dier kanunlarda a癟覺k s覺n覺rlamalar mevcut olmad覺k癟a kanun h羹k羹mleri o hakk覺n kullan覺lmas覺n覺 k覺s覺tlayacak veya k覺smen ya da tamamen ortadan kald覺racak ekilde bir yoruma tabi tutulamaz. 羹nk羹 aslolan kanunda s覺n覺rlamay覺 繹ng繹ren a癟覺k bir h羹k羹m bulunmad覺k癟a maddi hukukun tan覺d覺覺 bir hakk覺n, o hakk覺n sahibince tam olarak, hakk覺n gerektirdii 癟er癟eve i癟erisinde, hi癟bir s覺n覺rlamaya tabi olmaks覺z覺n kullan覺lmas覺d覺r. Bor癟lar Kanununun 396/1. maddesinde, vekaletten azlin ve vekillikten istifan覺n her zaman caiz olduu belirtilmi; azil iradesinin bildirimi gerek azil sebepleri ve gerekse zaman itibariyle hi癟bir s覺n覺rland覺rmaya tabi tutulmam覺t覺r. Maddenin 2. f覺kras覺ndaki; azil ve istifan覺n m羹nasip olmayan bir zamanda ger癟eklemesi halinde, bundan dolay覺 kar覺 taraf覺n urad覺覺 zarar覺n tazmin y羹k羹ml羹l羹羹ne ilikin h羹k羹m ise azil ve istifay覺 herhangi bir y繹nden s覺n覺rland覺r覺p, k覺s覺tlayan deil; tersine, bu hakk覺n kullan覺lmas覺na ilikin serbestiyi teyit eden ve sadece (m羹nasip olmayan bir zamanda ger癟ekletii takdirde) bunun olas覺 sonu癟lar覺n覺 d羹zenleyen bir i癟eriktedir.
Somut olay覺n incelenmesinde; taraflar aras覺nda imzalanan 04.08.2004 tarihli Avukatl覺k S繹zlemesi daval覺ya miras yolu ile intikal edecek mal varl覺klar覺ndan 繹t羹r羹 yap覺lacak hukuki ilemlere ilikin olarak d羹zenlenmi olup, avukat覺n esasl覺 veya i sahibinin 癟ok 繹nem verdii dava durumalar覺na bizzat kat覺lmak zorunda olduu, rutin dava veya taraflar覺n mutab覺k olduu davalarla ilgili durumalara, avukat覺n tevkil edecei avukatlar覺n girebilecei belirtilmi, s繹zleme konusu iten dolay覺 avukata 600.000,00 TL 羹cretin s繹zlemede belirtilen ilerin en ge癟 2 y覺l i癟erisinde tamamlanmas覺n覺 takiben 繹denecei, s繹zlemenin imzalanmas覺 ile birlikte 50.000,00 USD avans verilecei, s繹zleme konusu ilerin iki y覺l i癟inde tamamlanmamas覺 durumunda m羹vekkilin avukat覺 azletme hakk覺n覺n doaca覺 kararlat覺r覺lm覺t覺r.
Dava konusu avukatl覺k s繹zlemesi kapsam覺nda a癟覺lmas覺 gereken bir k覺s覺m davalar覺n a癟覺l覺p takip edildii, bir k覺sm覺n覺n sonu癟land覺覺, bir k覺sm覺n覺n halen derdest olduu, s繹zleme s羹resinin bitmesinden iki y覺l sonra davac覺n覺n g繹r羹len l羹zum 羹zerine azledildii hususunda taraflar aras覺nda uyumazl覺k bulunmamaktad覺r.
Mahkemece, davac覺n覺n vekalet g繹revini yerine getirirken Bor癟lar Kanununun 390. ve Avukatl覺k Kanununun 34. maddeleri gereince vekalet g繹revini sadakat ve 繹zenle ifa edip etmedii, davalar覺n 2 y覺l i癟inde tamamlanamamas覺na, kendi kusur ve ihmalkar davran覺lar覺yla sebebiyet verip vermedii, daval覺n覺n durumalara bizzat kat覺l覺p kat覺lmad覺覺, kat覺lm覺 ise duruma oturumlar覺na tevkil edilen avukatlar覺n girmesine icazet vermi say覺l覺p say覺lmayaca覺, davalar覺n sonland覺r覺lma aamas覺na gelindiinde ve kar覺 tarafla sulh g繹r羹melerinin balad覺覺 bir d繹nemde bu hususun azil nedeni olarak ileri s羹r羹lmesinin, hakk覺n k繹t羹ye kullan覺lmas覺 ve objektif d羹r羹stl羹k kurallar覺na ayk覺r覺l覺k olup olmad覺覺 karar yerinde tart覺覺l覺p deerlendirilmemitir.,
zel Dairece bu hususlara deinen bozma ilam覺na direnilmi ise de azlin haks覺z olmas覺 halinde vekil s繹zleme konusu davalar覺n sonu癟lan覺p sonu癟lanmad覺覺na bak覺lmaks覺z覺n 羹crete hak kazanaca覺ndan uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹nde azlin hakl覺 olup olmad覺覺 hususunun y繹ntemince arat覺r覺larak a癟覺kl覺a kavuturulmas覺 gerekmektedir.
Hukuk Genel Kurulunda yap覺lan g繹r羹meler s覺ras覺nda bir k覺s覺m 羹yeler taraf覺ndan, davac覺 avukat avukatl覺k s繹zlemesi h羹k羹mleri gereince belirtilen ilerin iki y覺l i癟inde bitirilmemesi ve durumalar覺n bizzat takip edilmemesi nedeniyle hakl覺 olarak azledildiinden direnme h羹km羹n羹n onamas覺 gerektii ileri s羹r羹lm羹 ise de, bu g繹r羹 Kurul 癟ounluu taraf覺ndan her hakk覺n kullan覺lmas覺nda olduu gibi s繹zlemede tan覺nan azil hakk覺n覺n da iyiniyet kurallar覺na uygun olarak kullan覺lmas覺n覺n T羹rk Medeni Kanununun 2. maddesi h羹km羹 gerei olduu, zel Dairece arat覺r覺lmas覺 gereken hususlar irdelenmeden eksik inceleme ile h羹k羹m kurulamayaca覺 ve yukar覺da a癟覺klanan nedenlerle Kurul 癟ounluu taraf覺ndan benimsenmemitir.
O halde mahkemece, yukarda a癟覺klanan t羹m hususlara y繹nelik olarak uzman bilirkiiden rapor al覺n覺p, azlin hakl覺 olup olmad覺覺 y繹n羹nden yap覺lacak inceleme ve deerlendirme sonucuna g繹re bir h羹k羹m kurulmas覺 gerekirken, eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde karar verilmesinin doru olmad覺覺na ilikin Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen zel Daire bozma ilam覺na uyularak karar verilmesi gerekirken, 繹nceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, direnme karar覺 bozulmal覺d覺r.
S O N U : Davac覺 vekilinin temyiz itirazlar覺n覺n kabul羹 ile direnme karar覺n覺n zel Daire bozma ilam覺nda g繹sterilen nedenlerden dolay覺, 6217 say覺l覺 Kanunun 30. maddesi ile 6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen Ge癟ici madde 3 atf覺yla uygulanmakta olan 1086 say覺l覺 Hukuk Usul羹 Muhakemeleri Kanununun 429. maddesi gereince BOZULMASINA, istek halinde temyiz pein harc覺n覺n yat覺rana geri verilmesine, 27.03.2015 g羹n羹nde yap覺lan ikinci g繹r羹mede oy癟okluu ile karar verildi.

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

2 + 9 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺