mraniye escort
escort bayan
Tecav羹zc羹ler art覺k had覺m edilebilecek | Hukuki Tavsiyeler

Tecav羹zc羹ler art覺k had覺m edilebilecek

Adalet Bakanl覺覺’n覺n cinsel dokunulmazl覺a kar覺 su癟lardan h羹k羹ml羹 olanlara uygulanacak tedaviler ve dier y羹k羹ml羹l羹kler hakk覺nda y繹netmelii bug羹nk羹 (26 Temmuz 2016) resmi gazetede yay覺nland覺.

Y繹netmelik ile, tecav羹z, reit olmayanla cinsel iliki, pedofili gibi cinsel su癟lardan h羹k羹m giyenlere, cinsel d羹rt羹n羹n azalt覺lmas覺na ve denetimine y繹nelik tedaviler uygulanabilmesinin 繹n羹 a癟覺ld覺.

B繹ylelikletecav羹zc羹lerin had覺m edilebileceini s繹ylemek m羹mk羹n.

Y繹netmelik, hem ila癟larla (kimyasal) hem de cerrahi kastrasyona * imkan tan覺yor

(Kastrasyon: Yumurtal覺k veya testislerin 癟覺kar覺laraktestesteron ve 繹stogen hormon salg覺s覺n覺 durdurma ilemine verilen ad. Bilinen ad覺yla k覺s覺rlat覺rma)

Y繹netmelik ile,T羹rk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci f覺kras覺nda tan覺mlanan cinsel sald覺r覺, 103 羹nc羹 maddesinde tan覺mlanan 癟ocuklar覺n cinsel istismar覺 ve 104 羹nc羹 maddesinin ikinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kras覺nda tan覺mlanan reit olmayanla cinsel iliki su癟lar覺ndan hapis cezas覺na mahkum olanlar覺n, cezalar覺n覺n infaz覺 s覺ras覺nda ve koullu sal覺verildikleri takdirde denetim s羹resi i癟inde tabi olacaklar覺 y羹k羹ml羹l羹klerin, t覺bbi tedavilerin ve iyiletirme programlar覺n覺n belirlenmesi ile bunlar覺n uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar覺 d羹zenlenlendi.

Y繹netmeliin 7. maddesine g繹re, h羹k羹ml羹lerin t覺bbi tedaviye tabi tutulmas覺 繹ng繹r羹l羹yor.

7. Maddede, h羹k羹ml羹lerin,ayakta veya yatarak, ila癟la veya ila癟s覺z olarak veyahut her iki usul ile cinsel d羹rt羹n羹n azalt覺lmas覺na veya denetimine y繹nelik tedaviler ile cinsel istein azalmas覺n覺 veya yok edilmesini salayan y繹ntemlerin uygulanaca覺 ifade ediliyor.

Maddenin 2. f覺kras覺nda ise,Cinsel su癟lardan h羹k羹m alanlar hakk覺nda, t覺bbi tedavi y羹k羹ml羹l羹羹ne karar verilmeden 繹nce h羹k羹ml羹n羹n, bulunduu kurum taraf覺ndan sal覺k kurulu raporu al覺nmak 羹zere b羹nyesinde ruh sal覺覺 ve hastal覺klar覺 uzman覺 ile 羹roloji veya endokrinoji ve metabolizma hastal覺klar覺 uzman覺 hekimler bulunan Sal覺k Bakanl覺覺na bal覺 hastanelere sevk edilecei,

Bu raporda kii hakk覺nda t覺bbi tedaviye gerek olup olmad覺覺, gerek var ise hangi y繹ntemin uygulanaca覺 hususlar覺n覺n belirtilmesi istenecei,

Sal覺k Bakanl覺覺na bal覺 hastanelerce s繹z konusu raporun verilemeyeceinin anla覺lmas覺 halinde h羹k羹ml羹 bu hastane bahekiminin verecei karar ile 羹niversite hastanelerine sevk edilecei,

Gelen rapor g繹z 繹n羹ne al覺narak h羹k羹ml羹 hakk覺nda t覺bbi tedavi uygulan覺p uygulanmayaca覺 veya dier y羹k羹ml羹l羹kleri hakk覺nda karar al覺nmak 羹zere dosyan覺n, raporlar覺yla birlikte infaz hakimliine g繹nderilecei belirtiliyor.

Hakk覺nda t覺bbi tedavi y羹k羹ml羹l羹羹ne karar verilen h羹k羹ml羹, gerek duyulmas覺 halinde bulunduu kurum taraf覺ndan tedavinin uygulanmas覺 i癟in ilgili sal覺k kurumuna sevk edilerek tedavileri salanacak. Tedavi i癟in kullan覺lacak ila癟lar覺n bedelleri Adalet ve Sal覺k Bakanl覺klar覺 aras覺nda d羹zenlenecek protokol kapsam覺nda 繹denecek.

Y繹netmelik h羹k羹mleri, reit olmayanlar覺 kapsam覺yor.

 

YNETMEL襤K

26 Temmuz 2016 SALI Resm簾 Gazete Say覺 : 29782

Adalet Bakanl覺覺ndan:

C襤NSEL DOKUNULMAZLIA KARI SULARDAN HKML OLANLARA

UYGULANACAK TEDAV襤 VE D襤ER YKMLLKLER

HAKKINDA YNETMEL襤K

Ama癟

MADDE 1 (1) Bu Y繹netmeliin amac覺,26/9/2004tarihli ve 5237 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanununun 102nci maddesinin ikinci f覺kras覺nda tan覺mlanan cinsel sald覺r覺, 103 羹nc羹 maddesinde tan覺mlanan 癟ocuklar覺n cinsel istismar覺 ve 104 羹nc羹 maddesinin ikinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kras覺nda tan覺mlanan reit olmayanla cinsel iliki su癟lar覺ndan hapis cezas覺na mahk羶m olanlar覺n, cezalar覺n覺n infaz覺 s覺ras覺nda ve koullu sal覺verildikleri takdirde denetim s羹resi i癟inde t璽bi olacaklar覺 y羹k羹ml羹l羹klerin, t覺bbi tedavilerin ve iyiletirme programlar覺n覺n belirlenmesi ile bunlar覺n uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar覺 d羹zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Y繹netmelik, cinsel dokunulmazl覺a kar覺 ilenen su癟lardan hapis cezas覺na mahk羶m olmu kiilerin tedavi, iyiletirme ve dier y羹k羹ml羹l羹klerine ilikin faaliyetleri, bu faaliyetleri uygulayacak ceza infaz kurumlar覺, denetimli serbestlik m羹d羹rl羹kleri ve tedavi merkezleri ile bu merkezlerde g繹revli personelin g繹rev, yetki ve sorumluklar覺n覺 kapsar.

(2) Bu Y繹netmelik h羹k羹mleri su癟a s羹r羹klenen 癟ocuklar hakk覺nda uygulanmaz.

Hukuk簾 dayanak

MADDE 3 (1) Bu Y繹netmelik,13/12/2004tarihli ve 5275 say覺l覺 Ceza ve G羹venlik Tedbirlerinin 襤nfaz覺 Hakk覺nda Kanunun 108 inci maddesine dayan覺larak haz覺rlanm覺t覺r.

Tan覺mlar

MADDE 4 (1) Bu Y繹netmelikte ge癟en;

a) Bakanl覺k: Adalet Bakanl覺覺n覺,

b) Cinsel su癟: 5237 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanununun 102ncimaddesinin ikinci f覺kras覺nda, 103 羹nc羹 maddesinin birinci ve ikinci f覺kralar覺nda ve 104 羹nc羹 maddesinin ikinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralar覺nda yer alan su癟lar覺,

c) Deerlendirme raporu: H羹k羹ml羹 hakk覺nda, ceza infaz kurumunda iken idare ve g繹zlem kurulunca, denetimli serbestlik tedbiri alt覺nda iken iyi hal komisyonunca d羹zenlenen raporu,

癟) Elektronik izleme: H羹k羹ml羹lerin elektronik y繹ntem ve ara癟lar ile toplum i癟inde izlenmesini, g繹zetim ve denetim alt覺nda tutulmas覺n覺 salayan, madurun veya toplumun korunmas覺n覺 destekleyen uygulamalar覺,

d) Genel M羹d羹rl羹k: Ceza veTevkifevleriGenel M羹d羹rl羹羹n羹,

e) H羹k羹ml羹: 5237 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanununun 102/2, 103/1-2 ve 104/2-3 maddelerinde say覺lan su癟lardan dolay覺 hapis cezas覺na mahk羶m olan kiiyi,

f) Komisyon: 襤nfaz ilemleri deerlendirme komisyonunu,

g) Kurul: H羹k羹ml羹ye t覺bbi tedavi uygulan覺p uygulanmayaca覺na karar verecek olan sal覺k kurulunu,

) Kurum: Ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik m羹d羹rl羹klerini,

h) Madur: Kendisine veya birinci dereceden aile 羹yelerinden birine kar覺 ilenen su癟un fiziksel, duygusal veya maddi sonu癟lar覺 sebebiyle destee ihtiya癟 duyan kiiyi,

覺) Tedavi merkezi: Cinsel su癟lardan h羹k羹m alanlara y繹nelik olmak 羹zere, ayakta veya yatarak, ila癟l覺 veya ila癟s覺z olarak veyahut her iki usul ile de yap覺lan ve cinsel su癟lara y繹nelik her t羹rl羹 tedavi usullerinin uyguland覺覺, Sal覺k Bakanl覺覺 eitim ve arat覺rma hastaneleri ile 羹niversiteleri,

i) T覺bbi tedavi: Cinsel su癟 ilemi h羹k羹ml羹 hakk覺nda ilgili kurul taraf覺ndan uygun g繹r羹len psikiyatrik veya farmakolojik tedaviyi,

j) Vaka sorumlusu: H羹k羹ml羹lere y繹nelik iyiletirme ve denetime ilikin belirlenen programlar ile kararlar覺n infaz覺na ilikin 癟al覺malar覺n y羹r羹t羹lmesini koordine eden denetimli serbestlik memurunu,

k) Y羹k羹ml羹: Haklar覺nda y羹k羹ml羹l羹k karar覺 verilen, denetim alt覺na al覺nan veya tedbir karar覺 verilen ve denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹nce toplum i癟inde denetimi, takibi yap覺lan ve iyiletirilmesine 癟al覺覺lan h羹k羹ml羹y羹,

ifadeeder.

Temel ilkeler

MADDE 5 (1) Bu Y繹netmeliin uygulanmas覺nda g繹rev alanlar aa覺daki ilkeleri dikkate al覺r. Buna g繹re g繹revliler;

a) 襤nsan haklar覺na sayg覺, d羹r羹stl羹k 癟er癟evesinde ve kararl覺l覺kla hareket eder; g繹revlerini yerine getirirken aa覺lay覺c覺, onur k覺r覺c覺 veya k羹癟羹k d羹羹r羹c羹 davran覺larda bulunmaz.

b) Madur, h羹k羹ml羹 ya da bunlar覺n aileleri hakk覺nda 繹renmi olduklar覺 bilgilerin veya d羹zenledikleri raporlar覺n gizliliini korumak zorundad覺r. Bu bilgiler kanunun veya bu Y繹netmeliin zorunlu k覺ld覺覺 h璽ller d覺覺nda hi癟bir kurum ve kiiye verilemez.

c) G繹revleri ile ilgili inceledikleri belgelerden elde ettikleri bilgilerle ilgili olarak yarg覺lama sonras覺 oluacak yeni durumlara ilikin gizlilik ilkesine uymak, kiilerin eref ve haysiyetine g繹lge d羹羹recek davran覺 ve ilikilerden ka癟覺nmak, yarg覺lamaya ilikin davan覺n taraflar覺na eit uzakl覺kta olmak zorundad覺r.

(2) Bu temel ilkelere ayk覺r覺 hareket edenler hakk覺nda ilgili mevzuat h羹k羹mleri dorultusunda adli ve idari ilem yap覺l覺r.

Genel esaslar

MADDE 6 (1) Cinsel su癟lardan h羹k羹m alanlar hakk覺nda, cezan覺n infaz覺 s覺ras覺nda veya koullu sal覺verildikleri takdirde denetim s羹resi i癟erisinde, ikinci f覺krada belirtilen tedavi veya y羹k羹ml羹l羹klerden bir veya birka癟覺na karar verilmesi i癟in Cumhuriyet basavc覺l覺覺 taraf覺ndan derhal infaz h璽kimliine bavuruda bulunulur.

(2) Birinci f覺krada bahsedilen y羹k羹ml羹l羹kler unlard覺r:

a) T覺bbi tedaviye tabi tutulmak,

b) Tedavi ama癟l覺 programlara kat覺lmak,

c) Su癟un madurunun oturduu ve 癟al覺t覺覺 yerleim b繹lgesinde ikamet etmekten yasaklanmak,

癟) Madurun bulunduu yerlere yaklamaktan yasaklanmak,

d) ocuklarla bir arada olmay覺 gerektiren bir ortamda 癟al覺maktan yasaklanmak,

e) ocuklar hakk覺nda bak覺m ve g繹zetim y羹k羹ml羹l羹羹n羹 gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak.

(3) Kapal覺 ceza infaz kurumundan a癟覺k ceza infaz kurumuna, kapal覺 veya a癟覺k ceza infaz kurumlar覺ndan denetimli serbestlie ayr覺lacak ya da koullu sal覺verilecek h羹k羹ml羹ler hakk覺nda, ayr覺lma veya sal覺verilme tarihine bir ay kala h羹k羹ml羹 hakk覺nda yeniden bir karar al覺nmak 羹zere infaz h璽kimliine bavuruda bulunulur. Bu bavuru ile birlikte, kurum m羹d羹rl羹羹nce verilen daha 繹nceki kararlar gereince yap覺lan t羹m ilemler ve h羹k羹ml羹n羹n son durumuna ilikin haz覺rlanan deerlendirme raporu da g繹nderilir.

(4) H羹k羹ml羹 hakk覺nda verilen karar覺n uygulanmas覺n覺n m羹mk羹n olmad覺覺 durumlarda karar覺n deitirilmesi i癟in her zaman infaz h璽kimliine bavuruda bulunulabilir.

(5) Tedavi ve dier y羹k羹ml羹l羹klerin infaz覺nda, bulunulan kurumun koullar覺 ihtiyac覺 kar覺lamakta yetersiz ise h羹k羹ml羹 Bakanl覺k癟a baka bir kuruma nakledilir.

(6) Kapal覺 veya a癟覺k ceza infaz kurumlar覺nda iken hakk覺nda verilen tedavi veya y羹k羹ml羹l羹k kararlar覺n覺n yerine getirilmesini engelleyen h羹k羹ml羹ler, 15 inci madde h羹k羹mlerine g繹re uyar覺l覺r. 襤hlalin tekrar覺 halinde 5275 say覺l覺 Kanunun 89 uncu maddesi uyar覺nca verilecek iyi hal karar覺n覺n saptanmas覺nda ve deerlendirme raporunun haz覺rlanmas覺nda bu durum g繹z 繹n羹nde bulundurulur.

(7) Denetimli serbestlik tedbiri alt覺nda iken hakk覺nda verilen tedavi ve y羹k羹ml羹l羹k kararlar覺n覺 yerine getirmeyen h羹k羹ml羹ler, 15 inci madde h羹k羹mlerine g繹re uyar覺l覺r. Uyar覺lara ilikin tebligatta ihlal durumunun tekrar覺 h璽linde bunun y羹k羹ml羹l羹羹n ihlali say覺laca覺 ve dosyan覺n gerei i癟in infaz h璽kimliine g繹nderilecei h羹k羹ml羹ye bildirilir.

(8) Koullu sal覺verilen h羹k羹ml羹n羹n, denetim s羹resi i癟erisinde tabi olduu y羹k羹ml羹l羹klere, infaz h璽kiminin uyar覺s覺na ramen uymamakta 覺srar etmesi h璽linde koullu sal覺verilme karar覺 geri al覺n覺r ve 5275 say覺l覺 Kanunun 107ncimaddesi h羹k羹mleri uygulan覺r.

(9) H羹k羹ml羹n羹n sal覺verildikten sonra uymas覺 gereken y羹k羹ml羹l羹kleri ile ilgili konularda bu Y繹netmelikte h羹k羹m bulunmad覺覺 takdirde5/3/2013tarihli ve 28578 say覺l覺 Resm簾 Gazetede yay覺mlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Y繹netmelii h羹k羹mleri esas al覺n覺r.

(10) H羹k羹ml羹n羹n tabi tutulaca覺 denetim s羹resi hak ederek sal覺verme tarihini ge癟emez.

T覺bbi tedaviye tabi tutulmak

MADDE 7 (1) Tedavi, tan覺mda belirtilen h羹k羹ml羹lere y繹nelik olmak 羹zere, ayakta veya yatarak, ila癟la veya ila癟s覺z olarak veyahut her iki usul ile cinsel d羹rt羹n羹n azalt覺lmas覺na veya denetimine y繹nelik tedaviler ile cinsel istein azalmas覺n覺 veya yok edilmesini salayan y繹ntemdir.

(2) Cinsel su癟lardan h羹k羹m alanlar hakk覺nda, 5275 say覺l覺 Kanunun 108 inci maddesinin dokuzuncu f覺kras覺n覺n (a) bendinde say覺lan t覺bbi tedavi y羹k羹ml羹l羹羹ne karar verilmeden 繹nce h羹k羹ml羹, bulunduu kurum taraf覺ndan sal覺k kurulu raporu al覺nmak 羹zere b羹nyesinde ruh sal覺覺 ve hastal覺klar覺 uzman覺 ile 羹roloji veyaendokrinojive metabolizma hastal覺klar覺 uzman覺 hekimler bulunan Sal覺k Bakanl覺覺na bal覺 hastanelere sevk edilir.Bu raporda kii hakk覺nda t覺bbi tedaviye gerek olup olmad覺覺, gerek var ise hangi y繹ntemin uygulanaca覺 hususlar覺n覺n belirtilmesi istenir. Sal覺k Bakanl覺覺na bal覺 hastanelerce s繹z konusu raporun verilemeyeceinin anla覺lmas覺 halinde h羹k羹ml羹 bu hastane bahekiminin verecei karar ile 羹niversite hastanelerine sevk edilir.

(3) Gelen rapor g繹z 繹n羹ne al覺narak h羹k羹ml羹 hakk覺nda t覺bbi tedavi uygulan覺p uygulanmayaca覺 veya dier y羹k羹ml羹l羹kleri hakk覺nda karar al覺nmak 羹zere dosya, raporlar覺yla birlikte infaz h璽kimliine g繹nderilir.

(4) Hakk覺nda t覺bbi tedavi y羹k羹ml羹l羹羹ne karar verilen h羹k羹ml羹, gerek duyulmas覺 halinde bulunduu kurum taraf覺ndan tedavinin uygulanmas覺 i癟in ilgili sal覺k kurumuna sevk edilir. H羹k羹ml羹n羹n bulunduu ceza infaz kurumu b繹lgesinde t覺bbi tedavi karar覺n覺n uygulanmas覺n覺 salayacak sal覺k kuruluu yok ise h羹k羹ml羹 Bakanl覺k taraf覺ndan uygun baka bir kuruma nakledilir.

(5) Tedavi i癟in kullan覺lacak ila癟lar覺n bedelleri Adalet ve Sal覺k Bakanl覺klar覺 aras覺nda d羹zenlenecek protokol kapsam覺nda 繹denir.

(6) Kapal覺 ceza infaz kurumunda bulunan ve hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilen h羹k羹ml羹lerin tedavileri mahk羶m kouu bulunan devlet veya 羹niversite hastanelerinde yerine getirilir.

(7) Tedaviye y繹nelik ilemler, ceza infaz kurumlar覺nda bulunan h羹k羹ml羹ler i癟in ceza infaz kurumu m羹d羹rl羹羹, denetimli serbestlik alt覺nda ve koullu sal覺verilen h羹k羹ml羹ler i癟in ise denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹nce takip edilir.

(8) Tedavinin tamamlan覺p tamamlanmad覺覺 ile uygulanan tedavi ve s羹re癟 hakk覺ndaki bilgiler alt覺ar ayl覺k s羹reler ile kurum m羹d羹rl羹kleri taraf覺ndan sal覺k kurumundan istenir. S羹resi i癟erisinde bavurmad覺覺 veya tedaviye uymad覺覺 tespit edilen h羹k羹ml羹ler hakk覺nda 15 inci madde uyar覺nca ilem yap覺l覺r.

Tedavi ama癟l覺 programlara kat覺lmak

MADDE 8 (1) Tedavi ama癟l覺 programa kat覺lma, h羹k羹ml羹lerin yeniden cinsel su癟 ilemelerini 繹nlemek amac覺yla ihtiya癟 duyulan tedavi ve iyiletirme programlar覺 ile grup 癟al覺malar覺na veya bireysel 癟al覺malara kat覺lma y羹k羹ml羹l羹羹d羹r.

(2) Cinsel su癟lardan h羹k羹m alanlar hakk覺nda, 5275 say覺l覺 Kanunun 108 inci maddesinin dokuzuncu f覺kras覺n覺n (b) bendinde say覺lan tedavi ama癟l覺 programlara kat覺lma y羹k羹ml羹l羹羹ne karar verilmeden 繹nce 7ncimaddenin ikinci f覺kras覺ndaki usule g繹re tedavi ama癟l覺 programlara kat覺lmalar覺 konusunda rapor al覺n覺r. Bu y羹k羹ml羹l羹e karar verilmeden 繹nce h羹k羹ml羹 veya y羹k羹ml羹n羹n onay覺 aranmaz.

(3) Bu programlar Adalet Bakanl覺覺nca haz覺rlanabilecei gibi ilgili kurum ve kurulular veya 羹niversiteler ile birlikte de haz覺rlanabilir, ayr覺ca y羹k羹ml羹n羹n bu kurulular覺n programlar覺na kat覺l覺mlar覺 da salanabilir.

(4) Tedavi ama癟l覺 programlara kat覺lma karar覺 verilen h羹k羹ml羹lere uygulanacak tedavi programlar覺 ceza infaz kurumundapsiko-sosyal servis, denetimli serbestlik m羹d羹rl羹klerinde ise eitim iyiletirme b羹rosu g繹revlilerince uygulan覺r. Gerekli g繹r羹ld羹羹 takdirde ilgili kamu kurum ve kurulular覺ndan da yard覺m al覺n覺r.

(5) Bu Y繹netmelik kapsam覺nda olmayan cinsel su癟lardan h羹k羹ml羹 veya tutuklu olanlar i癟inpsiko-sosyal servisi ve eitim iyiletirme b羹rosu taraf覺ndan uygulanmakta olan benzer programlara devam olunur.

Su癟un madurunun oturduu ve 癟al覺t覺覺 yerleim b繹lgesinde ikamet etmekten yasaklanmak

MADDE 9 (1) Su癟un madurunun oturduu ve 癟al覺t覺覺 yerleim b繹lgesinde ikamet etmekten yasaklanma, h羹k羹ml羹n羹n madurun korunmas覺 amac覺yla madurun oturduu ve 癟al覺t覺覺 yerleim b繹lgesine mazereti olmaks覺z覺n ve izin almaks覺z覺n ikamet etmekten yasaklanmas覺 y羹k羹ml羹l羹羹d羹r.

(2) Hakk覺nda su癟un madurunun oturduu ve 癟al覺t覺覺 yerleim b繹lgesinde ikamet etmekten yasaklanma karar覺 verilen h羹k羹ml羹lerin denetim ve takibi, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Y繹netmeliinde belirlenen esaslar 癟er癟evesinde denetimli serbestlik m羹d羹rl羹klerince yerine getirilir.

(3) Y羹k羹ml羹lerin toplum i癟inde denetimi ve takibi gerektiinde kolluk kuvvetleri ve n羹fus m羹d羹rl羹kleri ile ibirlii yap覺l覺r. zellikle tehlikeli ve riskli olduu tespit edilen y羹k羹ml羹lerin bilgileri gerekli 繹nlemlerin al覺nabilmesi i癟in kollukla payla覺l覺r.

(4) Y羹k羹ml羹lerin topluma veya madura zarar verme durumu ile tekrar su癟 ileme riski a癟覺s覺ndan youn denetim alt覺nda tutulmas覺 s繹z konusu ise y羹k羹ml羹n羹n denetim ve takibinde elektronik cihazlar da kullan覺labilir.

(5) Yapt覺r覺m覺n infaz覺, haz覺rlanan denetim plan覺n覺n y羹k羹ml羹ye teblii ile balar, denetim s羹resinin tamamlanmas覺yla sona erer.

Madurun bulunduu yerlere yaklamaktan yasaklanmak

MADDE 10 (1) Madurun bulunduu yerlere yaklamaktan yasaklanmak, h羹k羹ml羹n羹n madurun korunmas覺 amac覺yla madurun olaan hayat覺n覺 s羹rd羹rd羹羹 yerlere mazereti olmaks覺z覺n ve izin almaks覺z覺n yaklamamas覺 ve gitmemesi y羹k羹ml羹l羹羹d羹r.

(2) Hakk覺nda madurun bulunduu yere yaklamaktan yasaklanma karar覺 verilen y羹k羹ml羹lerin denetim ve takibi, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Y繹netmeliinde belirlenen esaslar 癟er癟evesinde denetimli serbestlik m羹d羹rl羹klerince yerine getirilir.

(3) A癟覺k ceza infaz kurumunda bulunan h羹k羹ml羹ler hakk覺nda da bu y羹k羹ml羹l羹k karar覺 verildii takdirde kii ceza infaz kurumundan izinli olarak 癟覺km覺 ise yukar覺daki takip ilemlerini ceza infaz kurumu m羹d羹rl羹羹 y羹k羹ml羹n羹n iznini ge癟irecei yerdeki denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹nden yard覺m almak suretiyle yerine getirir.

(4) Y羹k羹ml羹lerin toplum i癟inde denetimi ve takibi kolluk kuvvetleri ile ibirlii yapmak suretiyle yerine getirilir. zellikle tehlikeli ve riskli olduu tespit edilen y羹k羹ml羹lerin bilgileri gerekli 繹nlemlerin al覺nabilmesi i癟in kollukla payla覺l覺r.

(5) Y羹k羹ml羹lerin topluma veya madura zarar verme durumu ile tekrar su癟 ileme riski a癟覺s覺ndan youn denetim alt覺nda tutulmas覺 s繹z konusu ise y羹k羹ml羹n羹n denetim ve takibinde elektronik cihazlar kullan覺labilir.

(6) Yapt覺r覺m覺n infaz覺, haz覺rlanan denetim plan覺n覺n y羹k羹ml羹ye teblii ile balar, denetim s羹resinin tamamlanmas覺yla sona erer.

ocuklarla bir arada olmay覺 gerektiren bir ortamda 癟al覺maktan yasaklanmak

MADDE 11 (1) ocuklarla bir arada olmay覺 gerektiren bir ortamda 癟al覺maktan yasaklanmak, h羹k羹ml羹n羹n toplumun ve 癟ocuklar覺n korunmas覺 amac覺yla kiinin kiisel ve sosyal durumu ile tekrar su癟 ileme riski g繹z 繹n羹ne al覺narak 癟ocuklar ile bir arada olmay覺 gerektiren bir ortamda 癟al覺maktan yasaklanmas覺 y羹k羹ml羹l羹羹d羹r.

(2) Bu y羹k羹ml羹l羹e ilikin ilemler denetimli serbestlik m羹d羹rl羹klerince yerine getirilir. Gerektiinde ilgili kamu kurum ve kurulular覺ndan yard覺m al覺n覺r.

(3) Hakk覺nda bu tedbire karar verilen y羹k羹ml羹, denetimli serbestlik tedbiri alt覺nda kamu hizmetinde 癟al覺t覺r覺lacak ise tedbire ayk覺r覺 ilerde 癟al覺t覺r覺lamaz.

(4) Y羹k羹ml羹n羹n tedbir s羹resince 癟al覺t覺覺 yerlerin durumunu belirten belgeyi ie balad覺覺 ilk hafta i癟erisinde tedbirin takibinden sorumlu denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne vermesi gerekir. Bu durum ayr覺ca m羹d羹rl羹k taraf覺ndan da ilgili kurumlardan sorgulan覺r.

(5) Yapt覺r覺m覺n infaz覺, haz覺rlanan denetim plan覺n覺n y羹k羹ml羹ye teblii ile balar, denetim s羹renin tamamlanmas覺yla sona erer.

ocuklar hakk覺nda bak覺m ve g繹zetim y羹k羹ml羹l羹羹n羹 gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak

MADDE 12 (1) ocuklar hakk覺nda bak覺m ve g繹zetim y羹k羹ml羹l羹羹n羹 gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak, h羹k羹ml羹n羹n toplumun ve 癟ocuklar覺n yarar覺 ve korunmas覺 amac覺yla kiinin kiisel ve sosyal durumu ile tekrar su癟 ileme riski g繹z 繹n羹ne al覺narak 癟ocuklar hakk覺nda bak覺m ve g繹zetim y羹k羹ml羹l羹羹n羹 gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmas覺 y羹k羹ml羹l羹羹d羹r.

(2) Y羹k羹ml羹 hakk覺nda bu tedbire karar verilmesi durumunda, kii denetim s羹resi i癟erisinde 癟ocuklar 羹zerinde bak覺m ve g繹zetim y羹k羹ml羹l羹羹 gerektiren faaliyetleri icra edemez.

(3) Y羹k羹ml羹n羹n kendi 癟ocuu 羹zerindeki bak覺m ve g繹zetim y羹k羹ml羹l羹羹 konusunda Denetimli Serbestlik Hizmetleri Y繹netmeliinin 100 羹nc羹 maddesi uyar覺nca ilem yap覺l覺r.

(4) Bu y羹k羹ml羹l羹e ilikin ilemler denetimli serbestlik m羹d羹rl羹klerince yerine getirilir. Gerektiinde ilgili kamu kurum ve kurulular覺ndan yard覺m al覺n覺r.

(5) Y羹k羹ml羹 hakk覺nda bu tedbire karar verilmesi durumunda kii, kamu kurumu veya kamu yarar覺na hizmet veren bir 繹zel kuruluta g繹rev yapacaksa hakk覺nda verilen tedbir karar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurulur.

(6) Y羹k羹ml羹n羹n tedbir s羹resince 癟al覺t覺覺 yerlerin durumunu belirten belgeyi ie balad覺覺 ilk hafta i癟erisinde tedbirin takibinden sorumlu denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne vermesi gerekir.

(7) Yapt覺r覺m覺n infaz覺, haz覺rlanan denetim plan覺n覺n y羹k羹ml羹ye teblii ile balar, denetim s羹resinin tamamlanmas覺yla sona erer.

H羹k羹ml羹 veya y羹k羹ml羹lerin uymas覺 gereken kurallar

MADDE 13 (1) H羹k羹ml羹ler, cezalar覺n覺n infaz覺 s覺ras覺nda ve koullu sal覺verildikleri takdirde denetim s羹resi i癟inde;

a) Yap覺lan 癟ar覺lara, d羹zenlenen programlara ve haz覺rlanan denetim plan覺na,

b) Tedavi ve iyiletirme 癟al覺malar覺 kapsam覺nda belirlenen y羹k羹ml羹l羹klere,

c) Karar覺n infaz覺 ve denetim i癟in belirlenen kurallara,

癟) 襤nfaz覺n yerine getirilmesinde g繹rev alan personelin uyar覺 ve 繹nerilerine,

uymakzorundad覺r.

(2) Y羹k羹ml羹l羹羹n elektronik cihazlar kullan覺lmak suretiyle yerine getirilmesine karar verilmesi durumunda, y羹k羹ml羹 elektronik kelep癟e ve dier cihazlar ile ilgili 羹niteyi usul羹ne uygun olarak kullan覺r ve korur.

(3) Y羹k羹ml羹, ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹 ve cezalar覺n infaz覺nda g繹rev alan dier kurumlar覺n personeline sayg覺l覺 davran覺r, m羹d羹rl羹羹n ve dier kurumlar覺n ileyiinin bozulmamas覺 ve g羹venliinin tehlikeye d羹羹r羹lmemesi i癟in gerekli 繹zeni ve dikkati g繹sterir.

(4) Y羹k羹ml羹 yerleim yeri adresini deitirir ise yeni adresini denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne bildirmekle y羹k羹ml羹d羹r. Yeni adresin bildirilmemesi durumunda tebligat,19/2/1959tarihli ve 7201 say覺l覺 Tebligat Kanununun h羹k羹mlerine g繹re yap覺l覺r.

(5) Askere al覺nan y羹k羹ml羹, denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne durumunu bildirir ve ilgili belgeleri iletir. Y羹k羹ml羹, h羹k羹ml羹l羹k ya da askerlik durumunun sona ermesinden itibaren on g羹n i癟erisinde denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne m羹racaat etmek zorundad覺r.

襤zin ve nakiller

MADDE 14 (1) Ceza infaz kurumunda bulunan ve hakk覺nda t覺bbi tedavi karar覺 verilen h羹k羹ml羹ler, tedavileri s羹resince sadece tedavilerinin yap覺labilecei kurumlara nakil edilebilir.

(2) 5275 say覺l覺 Kanunun 93 il璽 96nc覺maddeleri kapsam覺nda izne g繹nderilen h羹k羹ml羹ler, izinleri s羹resince tabi olduklar覺 y羹k羹ml羹l羹klere uymak zorundad覺r. Bu y羹k羹ml羹l羹klere uymayanlar hakk覺nda disiplin soruturmas覺 balat覺l覺r.

(3) Y羹k羹ml羹 baka denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne naklini gerektirecek ekilde yerleim yeri adresini deitirmek isterse bu durumu ve yeni adresini 繹nceden denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne gerek癟esiyle birlikte yaz覺l覺 olarak bildirir.

(4) Adres deiiklii talebi komisyon taraf覺ndan deerlendirilip dosyan覺n baka bir denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne g繹nderilmesine karar verilene kadar y羹k羹ml羹l羹klerin yerine getirilmesine devam edilir. Y羹k羹ml羹n羹n daha 繹nce m羹d羹rl羹e bildirdii eski adresine yap覺lan tebligat ge癟erli say覺l覺r.

(5) Y羹k羹ml羹n羹n yerleim yeri adresi deiiklii veya baka bir nedenle infaz覺n覺n baka bir denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹nde yap覺lmas覺na ilikin talebi deerlendirilirken, ileri s羹r羹len mazeretin doruluu ile gereklilii arat覺r覺l覺r. 襤nfazdan ka癟mak, y羹k羹ml羹l羹羹 etkisiz k覺lmak amac覺yla yap覺ld覺覺 anla覺lan nakil talepleri reddedilir.

(6) Nakil talebi kabul edilen y羹k羹ml羹, nakil karar覺n覺n tebliinden itibaren be g羹n i癟inde yeni yerleim yeri adresinin bulunduu denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne m羹racaat etmek zorundad覺r.

(7) Y羹k羹ml羹, hakk覺nda belirlenen y羹k羹ml羹l羹kleri etkisiz k覺lacak ya da aksatacak ekilde m羹d羹rl羹羹n yetki s覺n覺rlar覺 d覺覺na izinsiz olarak 癟覺kamaz. Y羹k羹ml羹n羹n hakl覺 bir mazerete dayanan talebi ve vaka sorumlusunun uygun g繹r羹羹 dorultusunda denetimli serbestlik m羹d羹r羹 taraf覺ndan y羹k羹ml羹ye be g羹ne kadar izin verilebilir. Denetim s羹resi boyunca toplam kullan覺lan izin s羹resi, y羹k羹ml羹n羹n ikinci derece d璽hil kan veya kay覺n h覺s覺mlar覺ndan birinin ya da einin 繹l羹m羹 veya a覺r hastal覺覺 hari癟 olmak 羹zere, on be g羹n羹 ge癟emez. 襤zinde ge癟en s羹reler infazdan say覺l覺r.

(8) 襤zin kullanan y羹k羹ml羹ye izin belgesi verilir. Y羹k羹ml羹, iznini ge癟irdii yerdeki denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹ne m羹racaat eder ve y羹k羹ml羹n羹n izin belgesi bu denetimli serbestlik m羹d羹rl羹羹nce imzalan覺r.

H羹k羹ml羹 veya y羹k羹ml羹lerin uyar覺lmas覺

MADDE 15 (1) H羹k羹ml羹 hakk覺nda verilen tedavi ve tedbir kararlar覺n覺n yerine getirilmesi i癟in uyulmas覺 gereken kurallar ile karara uygun olarak haz覺rlanan programa ve ceza infaz kurumu personelinin bu kapsamdaki uyar覺 ve 癟ar覺lar覺na uyulmamas覺 y羹k羹ml羹l羹羹n ihlali say覺l覺r. Y羹k羹ml羹l羹羹n ihlal edilmesi durumunda,psiko-sosyal servis g繹revlilerinin haz覺rlad覺覺 rapor 羹zerine h羹k羹ml羹 idare ve g繹zlem kurulunca uyar覺l覺r.

(2) Y羹k羹ml羹l羹羹n yerine getirilmesi i癟in uyulmas覺 gereken kurallar ile karara uygun olarak haz覺rlanan programa ve denetimli serbestlik personelinin bu kapsamdaki uyar覺 ve 癟ar覺lar覺na uyulmamas覺 da y羹k羹ml羹l羹羹n ihlali say覺l覺r. Y羹k羹ml羹l羹羹n ihlal edilmesi durumunda vaka sorumlusunun teklifi 羹zerine y羹k羹ml羹, komisyon taraf覺ndan uyar覺l覺r.

(3) Uyar覺, bir yaz覺 ile h羹k羹ml羹 veya y羹k羹ml羹ye tebli edilir. Gerektiinde y羹k羹ml羹 癟a覺r覺larak y羹k羹ml羹l羹klerine ilikin hususlar ve ihlalin sonu癟lar覺psiko-sosyal servis g繹revlileri veya vaka sorumlusu taraf覺ndan kendisine s繹zl羹 olarak da a癟覺klan覺r. Y羹k羹ml羹n羹n gelmemesi durumunda daha 繹nce yap覺lm覺 olan yaz覺l覺 uyar覺 yeterli say覺l覺r.

(4) Uyar覺 i癟in yap覺lan tebligatta, yeni bir ihlal durumunun tespit edilmesi halinde tekrar bir uyar覺n覺n yap覺lmayaca覺, ceza infaz kurumunda bulunanlar hakk覺nda disiplin cezas覺 uygulanaca覺, denetimli serbestlik alt覺nda olanlar i癟in ise dosyan覺n gerei i癟in infaz h璽kimliine g繹nderilecei, bu durumda koullu sal覺verilme karar覺n覺n da bu hususa g繹re deerlendirilecei, koullu sal覺verilmi olanlar覺n ise ihlal durumlar覺n覺n mahkemelerine bildirilecei ve koullu sal覺vermelerinin kald覺r覺labilecei ihtar edilir.

(5) Tedbir kararlar覺n覺n gereklerini mazereti olmaks覺z覺n ve kas覺tl覺 bir ekilde ihlal eden h羹k羹ml羹 uyar覺lmaz, varsa mazereti komisyon veya idare ve g繹zlem kurulu taraf覺ndan deerlendirilir.

Tedbir kararlar覺n覺n deitirilmesi, durdurulmas覺 ve kald覺r覺lmas覺

MADDE 16 (1) Tedbir karar覺n覺n;

a) Sonradan ortaya 癟覺kan ve h羹k羹ml羹n羹n elinde olmayan artlar sebebiyle yerine getirilmesinin imk璽ns覺zlamas覺 veya 繹nemli 繹l癟羹de g羹癟lemesi,

b) 襤nfaz覺n覺n m羹mk羹n olmamas覺,

c) Y羹k羹ml羹n羹n tutuklanmas覺, hapis cezas覺n覺n infaz覺na balanmas覺 veya askere al覺nmas覺 nedeniyle infaz覺n覺n imk璽ns覺z hale gelmesi,

durumlar覺ndakanunda aksine bir d羹zenleme yoksa infaz h璽kimliinden karar覺n覺n deitirilmesi, kald覺r覺lmas覺 veya uygun olan baka karar verilmesi talep edilebilir.

(2) Y羹k羹ml羹n羹n iledii bir su癟 nedeniyle; tutuklanmas覺 veya mahk羶m olduu hapis cezas覺n覺n infaz覺na balanmas覺 durumunda infaz h璽kimliince aksine bir h羹k羹m verilmedik癟e y羹k羹ml羹n羹n dosyas覺 kapat覺l覺r ve ilgilinin bulunduu ceza infaz kurumuna g繹nderilir. Y羹k羹ml羹 denetim s羹resi i癟erisinde serbest b覺rak覺l覺r ise y羹k羹ml羹l羹羹n yerine getirilmesine devam edilir. Denetim s羹resinin sonunda y羹k羹ml羹n羹n h羹k羹ml羹l羹k halinin devam etmesi durumunda dosya kapat覺larak mahkemesine g繹nderilir. Ceza infaz kurumunda ge癟irilen s羹reler denetim s羹resinden say覺l覺r.

(3) Y羹k羹ml羹n羹n askere al覺nmas覺 durumunda mahkemece aksine bir h羹k羹m de verilmez ise y羹k羹ml羹l羹羹n yerine getirilmesi durdurulur. Y羹k羹ml羹n羹n denetim s羹resi i癟erisinde askerlik hizmeti sona ererse y羹k羹ml羹l羹羹n yerine getirilmesine devam edilir. Denetim s羹resinin sonunda y羹k羹ml羹n羹n askerlik durumunun devam etmesi durumunda dosya kapat覺larak mahkemesine g繹nderilir. Askerlikte ge癟irilen s羹reler denetim s羹resinden say覺l覺r.

Y羹k羹ml羹l羹klerin sonland覺r覺lmas覺

MADDE 17 (1) Y羹k羹ml羹l羹羹n;

a) Usul羹ne uygun olarak tebli edilmesine ramen yerine getirilmeye balanmamas覺,

b) Uyar覺lara ramen ihlal edilmesi,

c) 襤nfaz edilmesi,

hallerindey羹k羹ml羹l羹klerin sonland覺r覺ld覺覺 Cumhuriyet basavc覺l覺覺 arac覺l覺覺yla infaz h璽kimliine bildirilir.

(2) Tedbir veya y羹k羹ml羹l羹羹n infaz覺n覺n tamamlanmas覺 ya da y羹k羹ml羹l羹羹n herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, ilgili kurum ya da kurulutan y羹k羹ml羹yle ilgili yap覺lan ilemlere dair belgelerin g繹nderilmesi istenir.

ik璽yet ve itiraz

MADDE 18 (1) Y羹k羹ml羹ler ile kanuni temsilcileri, infaz hizmetlerinin y羹r羹t羹lmesi s覺ras覺nda kurumca haz覺rlanan denetim planlar覺 ve raporlar覺 ile m羹d羹rl羹k癟e yap覺lan uyar覺lar gibi ilem ve eylemlerin kanun, t羹z羹k ve y繹netmelik h羹k羹mleri ile genelgelere ayk覺r覺 olduu gerek癟esiyle kuruma itirazda, infaz h璽kimliine ise ik璽yette bulunabilirler.

(2) Y羹k羹ml羹, hakk覺ndaki ilem ve eylemleri 繹rendii tarihten itibaren on be g羹n, her halde ilem ve eylemlerin yap覺ld覺覺 tarihten itibaren otuz g羹n i癟inde ik璽yet yoluyla infaz h璽kimliine bavurabilir.

(3) ik璽yet, dilek癟e ile dorudan infaz h璽kimliine yap覺labilecei gibi Cumhuriyet basavc覺l覺覺 veya kurum arac覺l覺覺yla da yap覺labilir. Dorudan infaz h璽kimliine yap覺lmayan bavurular hemen ve en ge癟 羹癟 g羹n i癟inde infaz h璽kimliine g繹nderilir. S繹zl羹 yap覺lan ik璽yet tutanaa balan覺r ve tutana覺n bir sureti bavurana verilir.

(4) ik璽yet yoluna bavurulmas覺, yap覺lan ilem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. 襤nfaz h璽kimi giderilmesi g羹癟 veya imk璽ns覺z sonu癟lar覺n domas覺 ve ilem veya faaliyetin a癟覺k癟a hukuka ayk覺r覺 olmas覺 koullar覺n覺n birlikte ger癟eklemesi durumunda ilem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmas覺na karar verebilir.

(5) Kurum ilemlerine kar覺 yap覺lan itirazlar ceza infaz kurumu idare ve g繹zlem kurulu veya komisyon taraf覺ndan incelenerek sonu癟land覺r覺l覺r. Kararlara kar覺 infaz h璽kimliine ik璽yette bulunulabilir.

(6) Y羹k羹ml羹yle ilgili birinci f覺kra kapsam覺nda yap覺lan karar ve ilemlere ilikin yaz覺malarda veya belgelerde, y羹k羹ml羹lerin ik璽yet ve itiraz hakk覺 ile s羹resi a癟覺k癟a belirtilir.

Y羹r羹rl羹k

MADDE 19 (1) Bu Y繹netmelik yay覺m覺 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

Y羹r羹tme

MADDE 20 (1) Bu Y繹netmelik h羹k羹mlerini Adalet Bakan覺 y羹r羹t羹r.

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn41Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

1 + 7 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺