mraniye escort
escort bayan
Daval覺lar覺n adresi tespit edilemedii durumlarda uygulanacak usule ilikin HGK | Hukuki Tavsiyeler

Daval覺lar覺n adresi tespit edilemedii durumlarda uygulanacak usule ilikin HGK

Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2014/810 E. ,

Karar No: 2016/167 K.

Taraflar aras覺ndaki ortakl覺覺n giderilmesi davas覺ndan dolay覺 yap覺lan yarg覺lama sonunda; …… Sulh Hukuk Mahkemesince davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na dair verilen 06.06.2013 g羹n ve 2013/373 E. 2013/645 K. say覺l覺 karar覺n incelenmesi….. taraf覺ndan istenilmesi 羹zerine, Yarg覺tay …. Hukuk Dairesinin 04.11.2013 g羹n ve 2013/12576 E., 2013/13705 K. say覺l覺 ilam覺yla;

(刑ava, ortakl覺覺n覺n giderilmesi isteine ilikindir.

Mahkemece, davac覺 vekili taraf覺ndan tapu kayd覺nda hissedar olarak g繹z羹ken bir k覺s覺m maliklerin 2 haftal覺k kesin s羹re i癟erisinde adresleri bildirilmediinden, HMK 119/1-b maddeleri gereince davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na, karar verilmitir.

H羹km羹, davac覺lar vekili temyiz etmitir.

HMKn覺n 119/2. maddesi dava dilek癟esinde eksiklik bulunmas覺 durumunda uygulanacak usul kurallar覺n覺 d羹zenlemektedir. Dava konusu 26 adet ta覺nmaz olup bir k覺s覺m parsellerde tapu malikinin kimlik bilgilerinin d羹zeltilmesinin gerekli olduu, bir k覺s覺m ortaklar覺n adreslerinin ise verilen s羹rede tespitinin m羹mk羹n olmad覺覺 anla覺lmaktad覺r.

Bu durumda mahkemece, tapuda malik olanlar覺n adres ve kimlik bilgilerinin n羹fus ve tapu m羹d羹rl羹羹nden istenilmesi 7201 say覺l覺 Tebligat Kanunundaki d羹zenlemeler g繹zetilerek 繹ncelikle daval覺lar覺n Mernis’e kay覺tl覺 adresleri arat覺r覺larak buradaki adreslerine tebligat yap覺lmas覺 salanmal覺d覺r.

Mernisadresleri bulunamad覺覺 takdirde adres arat覺rmas覺 yap覺larak adres tespiti yoluna gidilmeli ve tespit edilecek adreslerine tebligat yap覺lmal覺d覺r. T羹m bu arat覺rmalar ile de bir sonuca var覺lamad覺覺 takdirde daval覺lara ilanen tebligat yap覺lmak suretiyle taraf tekili salanmal覺d覺r.

Mahkemece HMK’n覺n 119/2 maddesinin amir h羹km羹ne ayk覺r覺 olarak yaz覺l覺 gerek癟e ile davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmesi doru g繹r羹lmemi,…)

gerek癟esiyle bozularak dosya yerine geri 癟evrilmekle yeniden yap覺lan yarg覺lama sonunda; mahkemece 繹nceki kararda direnilmitir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar覺n覺n s羹resinde temyiz edildii anla覺ld覺ktan ve dosyadaki ka覺tlar okunduktan sonra gerei g繹r羹羹ld羹:

Dava, ortakl覺覺n giderilmesi istemine ilikindir.

Davac覺lar vekili; taraflar覺n ortak murisi ………. intikalen gelen ……..襤li Merkez 襤l癟esi ….. 376 ada 1, 377 ada 1, 2, 378 ada 5, 6, 7, 8, 1391 ada 3, 187, 1012 ada 183, 191, 213, 267, 1138 ada 18, 1116 ada 10, 1315 ada 69, 1047 ada 3, 1016 ada 23, 1167 ada 7, 1138 ada 32, 1150 ada 41, 1355 ada 43, 1355 ada 50, 55, 1334 ada 1, 55 ada 37 parsel say覺l覺 ta覺nmazlarda itirak halinde malik olduklar覺n覺, ta覺nmazlar覺n 羹zerindeki ortakl覺覺n r覺zaen giderilemediinden sat覺 suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmitir.

Mahkemece; tapu kay覺tlar覺nda malik olarak g繹z羹ken hissedarlar覺n davac覺 veya daval覺 s覺fat覺 ile dava dilek癟esinde g繹sterilmedii, bu kiilerin davaya dahil edilmesi ve adreslerinin bildirilmesi i癟in 2 haftal覺k kesin s羹re verildii ve meruhatl覺 davetiye ile tebli edildii, davac覺 taraf癟a kesin s羹re i癟inde ara karar覺n gerei yerine getirilmedii gerek癟esiyle HMK 119/1-b maddesi uyar覺nca davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na dair verilen karar, davac覺lar vekilinin temyizi 羹zerine zel Dairece yukar覺da bal覺k k覺sm覺nda belirtilen yaz覺l覺 gerek癟eyle bozulmu; Mahkemece, 繹nceki gerek癟eler geniletilmek suretiyle direnme karar覺 verilmitir.

Direnme karar覺 davac覺lar vekili taraf覺ndan temyiz edilmitir.

Hukuk Genel Kurulu 繹n羹ne gelen uyumazl覺k; payl覺 m羹lkiyette ortakl覺覺n giderilmesi istemini i癟erir dava dilek癟esinde, daval覺lar覺n kimlik ve adres bilgilerine ilikin HMK 119. maddesine g繹re eksiklik bulunup bulunmad覺覺 ile dahili dava dilek癟esi ile husumet yayg覺nlat覺r覺lan daval覺lar覺n kimlik ve adres bilgilerinin, davac覺 taraf癟a m覺 bildirilmesi gerektii, yoksa mahkemece mi resen arat覺r覺lmas覺n覺n gerektii, var覺lacak sonuca g繹re HMK 119/1-b maddesi uyar覺nca verilen kesin s羹re i癟inde dahili daval覺lar覺n adres ve kimlik bilgilerinin davac覺 taraf癟a bildirilmemesi nedeniyle davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilip verilemeyecei noktas覺nda toplanmaktad覺r.

Davac覺 taraf覺n dava dilek癟esindeki iddialar覺na, dosyadaki tutanak ve kan覺tlara, bozma karar覺nda a癟覺klanan gerektirici nedenlere g繹re, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen zel Daire bozma karar覺na uyulmak gerekirken, 繹nceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺d覺r.

Bu nedenle direnme karar覺 bozulmal覺d覺r.

SONU: Davac覺lar vekilinin temyiz itirazlar覺n覺n kabul羹 ile, direnme karar覺n覺n zel Daire bozma karar覺nda g繹sterilen nedenlerden dolay覺 BOZULMASINA, istek halinde temyiz pein harc覺n覺n yat覺rana geri verilmesine, 24.02.2016 g羹n羹nde oybirlii ile karar verildi.

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

4 + 8 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺