mraniye escort
escort bayan
Zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na ilikin Yarg覺tay kararlar覺

“…Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu hakk覺nda balat覺lan genel haciz yoluyla ilams覺z icra takibinde, bor癟lunun icra mahkemesine bavurusunda; icra takip dosyas覺nda son ilem tarihinden itibaren on y覺ldan fazla zaman ge癟tiini, takibin zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesini talep ettii, mahkemece ikayetin kabul羹ne karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip dayana覺 ta覺t kredisi s繹zlemesidir. Bor癟lar Kanunu’nun 146. maddesinde belirtildii 羹zere kanunda aksine bir h羹k羹m bulunmad覺k癟a her alacak on y覺ll覺k zamana覺m覺na tabidir. Somut olayda da alaca覺n nitelii itibar覺yla zamana覺m覺 s羹resi on y覺l olup 繹deme emrinin 17/03/2004 tarihinde bor癟luya tebli edildii, 繹deme emrine itiraz edilmeyerek takibin kesinletii, alacakl覺 vekilinin haciz talep etmesi 羹zerine esas icra m羹d羹rl羹羹 taraf覺ndan talimat yaz覺ld覺覺 ve talimat icra dairesinin 22.10.2005 tarihinde bor癟lunun menkul mallar覺n覺n haczi i癟in ilem yapt覺覺, ikayet tarihi 18/06/2015 olup on y覺ll覺k s羹renin ge癟medii ve zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece, ikayetin reddine karar verilmesi gerekirken istemin kabul羹 ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/31946 E.,2016/9808 K.

Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan 癟eke dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lu vekilinin, takibin ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺n覺n olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺n覺 istedii, mahkemece, ikayetin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Mahkemenin de kabul羹nde olduu 羹zere takip dayana覺 癟ekin ibraz s羹resinin bitim tarihi 03/02/2012 tarihinden 繹nce olduundan 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resine tabidir.
Somut olayda, 繹rnek 10 繹deme emrinin bor癟luya tebli edildii ve takibin kesinletii, takibin kesinlemesinden sonra alacakl覺 vekilinin ikayet癟i bor癟lu hakk覺nda, 23/05/2012-07/05/2013 ile 07/02/2014-16/09/2014 tarihleri aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen bir takip ilemi bulunmad覺覺ndan takip dayana覺 癟eke ilikin 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu anla覺lm覺t覺r.
O halde mahkemece 襤襤K’nun 71/son maddesi g繹ndermesiyle uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2016/2375 E. , 2016/7141 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lunun zamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K.’nun 71. ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu anla覺lmaktad覺r.
Takip dayana覺 bono olup takip tarihi itibariyle y羹r羹rl羹kte bulunan 6762 say覺l覺 TTK.’nun 690. maddesi g繹ndermesiyle bonolar hakk覺nda uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 661/l. maddesi gereince, keideciye kar覺 balat覺lacak takiplerde zamana覺m覺 s羹resi vadeden itibaren 羹癟 y覺ld覺r.
te yandan, 12.12.2003 g羹nl羹 5020 say覺l覺 Kanun’un 27. maddesiyle 4389 say覺l覺 Bankalar Kanunu’na eklenen ve 26.12.2003 tarihinde y羹r羹rl羹e giren ek 3. maddeyle fon alacaklar覺na ilikin dava ve takiplerde zamana覺m覺 s羹resi yirmi y覺l olarak 繹ng繹r羹lm羹t羹r. Ayn覺 kural, 5411 say覺l覺 Bankac覺l覺k Kanunu’nun 141. maddesinde de benimsenmi olup; an覺lan maddede “Bu kanundan kaynaklanan Fon alacaklar覺na ilikin dava ve takiplerde zamana覺m覺 s羹resi 20 y覺ld覺r.” h羹km羹ne yer verilmitir.
Nitekim, 5411 say覺l覺 Kanun’un ge癟ici 16. maddesinde; “Bu kanun ile Fon alaca覺n覺n tahsili bak覺m覺ndan yarar g繹r羹lerek zamana覺m覺 ve dier konularda Fon lehine getirilen h羹k羹mler makable amildir.” d羹zenlemesi yer almakta iken; an覺lan maddede yer alan ”zamana覺m覺” s繹zc羹羹 Anayasa Mahkemesi’nin 04.06.2014 tarih ve 2014/85-103 say覺l覺 karar覺yla iptal edilmi ve s繹z konusu karar覺n, 12.09.2014 tarihinde 29117 say覺l覺 Resmi Gazete’de yay覺mlanmas覺yla iptal h羹km羹 y羹r羹rl羹e girmitir.
Bu durumda, Anayasa Mahkemesi’nin s繹z羹 edilen karar覺yla TMSF lehine getirilen yirmi y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin ge癟mie etkili olaca覺na y繹nelik d羹zenleme iptal edilmi bulunmaktad覺r. Dolay覺s覺yla, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen ge癟ici 16. maddenin y羹r羹rl羹k tarihi olan 01.11.2005 tarihinden 繹nce bonoyu d羹zenleyen keideci hakk覺nda uygulanmas覺 繹ng繹r羹len 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmas覺 halinde Fon lehine getirilen zamana覺m覺 d羹zenlemesinin uygulanma olana覺 kalmad覺覺ndan zamana覺m覺n覺n yirmi y覺l olduunun kabul羹 de m羹mk羹n olmayacakt覺r.
Dier taraftan, Anayasa’n覺n 153. maddesine g繹re iptal karar覺 geriye y羹r羹mese de, 10.3.1969 g羹n ve 1/3 say覺l覺 襤癟tihad覺 Birletirme Karar覺n覺n gerek癟e b繹l羹m羹nde belirtildii 羹zere, iptalin kesin ekilde 癟繹z羹me balanm覺 uyumazl覺klar覺 etkilemeyecei, ancak hen羹z devam eden uyumazl覺klar覺n iptal kapsam覺nda bulunaca覺 a癟覺kt覺r.
T羹m bu a癟覺klamalar 覺覺覺nda somut olaya bak覺ld覺覺nda, takibe konu bonoda keideci konumunda olan bor癟lu hakk覺nda 18.02.2000 tarihinde takibe baland覺覺, 22.02.2000 tarihinde 繹deme emri tebli edilerek takibin kesinletii, alacakl覺 taraf癟a 24.04.2000 tarihinden 07.05.2003 tarihine kadar bor癟lu ile ilgili zamana覺m覺n覺 kesen bir ilem yap覺lmad覺覺 g繹r羹lmektedir. yleyse, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde belirtilen tarihler aras覺nda keideci konumunda olan bor癟lu hakk覺nda 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺n覺n ger癟ekletii anla覺lmakta olup; esasen, bu husus mahkemenin de kabul羹ndedir.
O halde, mahkemece, istemin a癟覺klanan nedenle kabul羹ne karar verilmesi gerekirken; yaz覺l覺 gerek癟eyle h羹k羹m tesisi yerinde deil ise de; sonu癟ta istem kabul edildiinden sonucu doru mahkeme karar覺n覺n onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/23416 E. , 2016/5011 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ilams覺z icra takibine baland覺覺, takibin kesinletii, bor癟lunun zamana覺m覺 s羹resinin dolduunu ileri s羹rerek takibin iptali, takibin iptalinin m羹mk羹n olmamas覺 halinde icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebiyle icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, dosyan覺n infaz edilmesi ve davan覺n konusuz kalmas覺 nedeniyle istemin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Bor癟lunun icra mahkemesine bavurusu takibin kesinlemesinden sonraki d繹neme ilikin zamana覺m覺 itiraz覺 olup, yasal dayana覺 襤襤K. nun 71.maddesidir.
Somut olayda bor癟lu …覺n 04.03.2015 tarihinde icra mahkemesine bavurduu, dosya borcunun ise 10.04.2015 tarihinde icra kefili …. taraf覺ndan 繹dendii g繹r羹lmektedir.
A癟覺k癟a ikayetten vazge癟ilmeksizin, borcun cebri icra tehdidi alt覺nda 繹denmesi ikayeti konusuz k覺lmaz. Her dava ve ikayet, davan覺n a癟覺ld覺覺 (ikayetin yap覺ld覺覺) andaki artlara g繹re deerlendirilir.(Hukuk Genel Kurulunun 2011/12-177 esas, 2011/300 karar say覺l覺 11.05.2011 tarihli karar覺) Kald覺 ki somut olayda icra takibine konu bor癟, ikayet癟i bor癟lu taraf覺ndan deil, icra kefilince 繹denmitir.
襤cra kefili ….’覺n, 襤襤K’nun 106-110. maddeleri uyar覺nca s羹resinde sat覺 istenilmedii gerek癟esi ile haczin kald覺r覺lmas覺 istemiyle ilgili olarak 襤cra Hukuk Mahkemesi’nin 25.03.2015 tarih, 2015/360 E.-2015/268 K. say覺l覺 ilam覺 ile verilen karar, bor癟lunun zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n gerib覺rak覺lmas覺 isteminin incelenmesine engel deildir.
O halde, mahkemece, bor癟lunun zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 isteminin esas覺 incelenerek oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/24390 E. , 2016/1012 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu aleyhine bir adet 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yoluyla icra takibine baland覺覺, bor癟lunun takibin kesinlemesinden sonra 04.06.2013, 08.10.2013 tarihli taleplerle ilgili masraf yat覺r覺lmad覺覺n覺, yine 繹deme muht覺ras覺 g繹nderilmesinin zamana覺m覺n覺 kesmediini, 癟ekin 6 ayl覺k zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek 襤襤K’nun 71/2. maddesinin g繹ndermesiyle 襤襤K’nun 33/a maddesi uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebiyle icra mahkemesine bavurduu, mahkemece ayn覺 konuya ilikin daha 繹nceki d繹nemi kapsar zamana覺m覺 ikayeti olmas覺 nedeniyle 04.06.2013 tarihinden dava tarihine kadarki d繹neme ilikin deerlendirme yap覺larak zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii kabul edilip, istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip dosyas覺 incelendiinde; 15.10.2010 keide tarihli 癟eke dayal覺 balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, 繹rnek 10 繹deme emrinin 28.05.2011 tarihinde bor癟lu tarafa tebli edildii takibin kesinletii, ikayet癟i bor癟lunun 26.09.2013 tarihinde, 01.06.2012 – 09.01.2013 tarihleri aras覺 icra takip ilemi yap覺lmad覺覺n覺 ileri s羹rerek zamana覺m覺 ikayetinde bulunduu, ikayetin halen derdest olduu g繹r羹lmektedir.
Takip dosyas覺nda ikayet konusu edilen d繹nem aral覺覺 incelendiinde; alacakl覺n覺n 04.06.2013 tarihli talebi ile bor癟lunun Uyap’tan SGK kay覺tlar覺n覺n taranmas覺 ile 癟al覺覺p 癟al覺mad覺覺n覺n arat覺r覺lmas覺, 癟al覺mas覺 halinde almakta olduu maa覺n 1/4’羹 ile dier hak ve alacaklar覺n覺n haczi konusunda m羹zekkere yaz覺lmas覺n覺, 08.10.2013 tarihli talebi ile bor癟lunun mernis adresine 繹deme muht覺ras覺 tebli edilmesini, 30.10.2013 tarihinde ise bor癟lu ad覺na kay覺tl覺 ara癟lar覺n tespiti ile varsa Uyap’daki kay覺tlar覺na haciz ve yakalama erhi konulmas覺n覺 istedii, talepler konusunda icra m羹d羹rl羹羹 taraf覺ndan, masraf yat覺r覺ld覺覺nda ilem yap覺lmas覺na karar verildii g繹r羹lmektedir.
Somut olayda mahkemenin de kabul羹nde olduu 羹zere, 08.10.2013 tarihli bor癟lu tarafa 繹deme muht覺ras覺 g繹nderilmesi y繹n羹ndeki alacakl覺 talebi,zamana覺m覺n覺 keser nitelikte icra takip ilemi deildir. Dier taraftan icra m羹d羹rl羹羹n羹n arat覺rma y羹k羹ml羹l羹羹 bulunmad覺覺 halde, alacakl覺 taraf覺n 04.06.2013 ile 30.10.2013 tarihli talepleri icra m羹d羹rl羹羹nce arat覺rma yap覺lmas覺na y繹nelik nitelikte olup, bu nedenle s繹z konusu ilemlerzamana覺m覺n覺 kesmeyecei gibi, bir an i癟in aksi d羹羹n羹lse dahi belirtilen talepler i癟in icra m羹d羹rl羹羹nce masraf yat覺r覺lmas覺 halinde ilem yap覺lmas覺na karar verildii halde, takip dosyas覺n覺n incelenmesinde s繹z konusu haciz ilemi i癟in masraf yat覺r覺ld覺覺na dair dosya i癟inde tahsilat makbuzunun bulunmad覺覺 g繹r羹lmektedir.
O halde mahkemece, 04.06.2013 ile ikayet tarihi olan 31.01.2014 tarihleri aras覺nda 癟ek de zamana覺m覺 ger癟ekletiinden istemin kabul羹 ile 襤襤K’nun 71/son maddesinin g繹ndermesiyle ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereince zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 gerek癟eyle istemin reddine dair h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/32555 E. , 2016/404 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu hakk覺nda bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine baland覺覺, ikayet癟inin bor癟lunun miras癟覺s覺 olduunu ileri s羹rerek icra mahkemesine yapt覺覺 bavurusunda zamana覺m覺 iddias覺nda bulunduu, mahkemece, a癟覺lan imza itiraz覺 ve ortakl覺覺n giderilmesi davalar覺yla zamana覺m覺n覺n kesildii gerek癟esiyle talebin redddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
ikayet癟inin bavurusu, 襤.襤.K.’nun 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanun’un 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n olumas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir.
TTK’nun 690. maddesinin g繹ndermesi ile bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r. TTK’nun 663/2. maddesine g繹re ise, zamana覺m覺n覺n kesilmesi ile kesildii tarihten itibaren yeni bir s羹re ilemeye balar.
Somut olayda, takibin bor癟lu …. hakk覺nda balat覺ld覺覺, bor癟lunun a癟t覺覺 imzaya itiraz davas覺nda takibin durdurulmas覺na y繹nelik tedbir karar覺 verildiine ilikin bir bilgi bulunmad覺覺 ve takibin kesinlemesinden sonra bor癟lunun 12.9.2013 tarihinde 繹l羹m羹 羹zerine, miras癟覺s覺 …’n羹n icra mahkemesine bavurarak zamana覺m覺 ikayetinde bulunduu anla覺lmakla, 襤襤K’nun 170/1. maddesinin ikinci c羹mlesi gereince, tedbir karar覺 verilmeyen imza itiraz覺 zamana覺m覺n覺 kesmez.
Bununla birlikte, her ne kadar ihtiyati tedbir karar覺 verilmeyen imzaya itiraz talebi ve alacakl覺n覺n icra m羹d羹rl羹羹nden yetki alarak a癟t覺覺 ortakl覺覺n giderilmesi davas覺 zaman覺m覺n覺 kesmez ise de, 襤襤K’nun 121. maddesine g繹re yap覺lan talep ile ortakl覺覺n giderilmesi ilam覺na dayal覺 olarak yap覺lan sat覺 talebi ve yenileme istemi zamanam覺n覺 keseceinden, ilemler aras覺nda T.T.K.’nun 749. maddesinde 繹ng繹r羹len 3 y覺ll覺k zamana覺m覺s羹resinin dolmad覺覺 anla覺lm覺t覺r.
O halde mahkemece, zamana覺m覺 ikayetinin bu nedenlerle reddi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟eyle reddi yerinde deil ise de; sonu癟ta istem reddedildiinden sonucu doru mahkeme karar覺n覺n onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/23241 E. , 2016/492 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lular覺nzamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, takip ilemleri aras覺nda 羹癟 y覺ll覺kzamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 gerek癟esi ile istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip dayana覺 bononun tanzim tarihi itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 say覺l覺 …’nun 688/6. maddesine g繹re bononun, kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺yabilmesi i癟in, tanzim yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Ayn覺 Kanun’un 689/son maddesine g繹re ise, tanzim edildii yer g繹sterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyad覺 yan覺nda yaz覺l覺 olan yerde tanzim edilmi say覺laca覺 h羹kme balanm覺t覺r. …’nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 say覺l覺 karar覺nda da benimsendii 羹zere, tanzim yeri olarak idari birim ad覺n覺n yaz覺lmas覺 yeterli ve zorunlu olup, ayr覺ca adres g繹sterilmesi mecburiyeti bulunmamaktad覺r.
te yandan, icra takibine konu alacak hangi zamana覺m覺 s羹resine tabi ise; icra takibinde de ayn覺 zamana覺m覺 s羹resi uygulan覺r. Alacakl覺 taraf覺ndan, genel haciz yolu ya da kambiyo senetlerine mahsus haciz yollar覺ndan herhangi birinin tercih edilmi olmas覺, dayanak belge bono niteliini ta覺d覺覺 s羹rece sonuca etkili olmay覺p, her iki halde de zamana覺m覺 s羹resi T羹rk Ticaret Kanunu h羹k羹mlerine g繹re belirlenir. Yine dayanak belgenin, an覺lan nitelii haiz olmamas覺 halinde de se癟ilen takip yoluna bak覺lmaks覺z覺n bu kez 6098 say覺l覺 T羹rk Bor癟lar Kanunu’nun 146. maddesinde (m羹lga 818 say覺l覺 BK.’nun 125.maddesi) d羹zenlenen 10 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi uygulanacakt覺r.
Somut olayda, takibe dayanak bonoda tanzim yeri belirtilmedii gibi tanzim edenin isminin yan覺nda da her hangi bir idari birim g繹sterilmemitir. Bu durumda, dayanak belge bono niteliinde olmay覺p, adi senet h羹km羹nde bulunduundan …’nun 146. maddesinde d羹zenlenen on y覺ll覺kzamana覺m覺na t璽bi olup; s繹zkonusu senetteki alacak ile ilgili olarak on y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 anla覺lmaktad覺r.
Hal b繹yle olunca, mahkemece,yukar覺da a癟覺kland覺覺 羹zere takibe dayanak belge y繹n羹nden takip ilemleri aras覺nda on y覺ll覺k zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii g繹zetilerek istemin reddine karar verilmesi gerekirken; yaz覺l覺 gerek癟eyle h羹k羹m tesisi isabetsiz ise de; sonu癟ta istem reddedildiinden sonucu doru mahkeme karar覺n覺n onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/18493 E. , 2015/31162 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ilem yap覺lmamas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece istemin reddine karar verildii g繹r羹lmektedir.
Takip dayana覺 bononun tanzim tarihi itibariyle y羹r羹rl羹kte olan 6762 say覺l覺 TTK’nun 690.maddesi g繹ndermesiyle bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken an覺lan Kanunun 661/1. maddesi gereince, poli癟eyi kabul eden muhataba (bonoyu d羹zenleyen keideciye) kar覺 balat覺lacak takiplerde zamana覺m覺 s羹resi vadeden itibaren 羹癟 y覺ld覺r. TTK’nun 661/2.maddesine g繹re ise, hamilin cirantay覺 takip etmesi halindezamana覺m覺 s羹resi bir y覺ld覺r. 6762 say覺l覺 TTK’nun 688/6. (6102 say覺l覺 TTK 776) maddesi uyar覺nca; “bonolarda tanzim edildii g羹n ve yerin yaz覺lmas覺 zorunludur.” Takibe dayanak belgenin, bono vasf覺na haiz olmamas覺 halinde de se癟ilen takip yoluna bak覺lmaks覺z覺n 818 say覺l覺 BK.’nun 125.maddesinde d羹zenlenen 10 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi uygulanacakt覺r.
818 say覺l覺 Bor癟lar Kanunu’nun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve TTK’nun 690. maddesi gereince bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662. maddesinde, zamana覺m覺n覺 kesen sebepler; “dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi” eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺 olup, bu maddede 繹ng繹r羹len sebepler d覺覺ndazamana覺m覺 kesilmez. Ancak alacakl覺n覺n icra dosyas覺nda yapaca覺 takip ilemleri de zamana覺m覺n覺 keser. Ne var ki; TTK’nun 663. maddesi uyar覺nca zamana覺m覺n覺 kesen ilem kimin hakk覺nda yap覺lm覺sa, ancak ona kar覺 h羹k羹m ifade eder.
Somut olayda; bono vasf覺na sahip olmayan belgeye dayal覺 olarak bor癟lu ciranta … hakk覺nda 18.03.1999 tarihinde takibe baland覺覺, 06.04.1999 tarihinde 繹deme emri tebli edilerek takibin kesinletii,bor癟lu taraf覺ndan ayn覺 takibe ilikin olarak … 襤cra Hukuk Mahkemesinin 17.12.2009 tarih ve 2009/244 Esas 2009/284 Karar覺 ile icra takibinin geri b覺rak覺lmas覺 i癟in a癟覺lan davan覺n reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
O halde, mahkemece, … 襤cra Hukuk Mahkemesinin 2009/244 Esas, 2009/284 Karar覺n覺n s繹z konusu ikayet y繹n羹nden kesin h羹k羹m oluturup oluturmad覺覺 incelenip sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayal覺 olarak yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/18320 E. , 2015/31223 K.
Bor癟lu vekili icra mahkemesine bavurarak, m羹vekkili hakk覺nda 癟eke dayal覺 olarak balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin kesinlemesinden sonraki devrede oluan zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesini talep etmitir.
Takip dayana覺 belge kambiyo senedi niteliinde bono olduundan davaya konu olayda takip dayana覺 senedin tanzim ve takip tarihi itibar覺 ile y羹r羹rl羹kte bulunan 6762 say覺l覺 TTKnun 661, 662. ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. TTK’nun 661. maddesi uyar覺nca bonolar i癟in 3 y覺ll覺kzamana覺m覺 繹ng繹r羹lm羹t羹r. Dier yandan 818 say覺l覺 Bor癟lar Kanunu’nun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan TTKnun 662. maddesinde m羹ruruzaman; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleriyle kesilir h羹km羹ne yer verilmitir.
TTK’nun 662. maddesinde dava a癟覺lmas覺 ile kastedilen, kambiyo senetleri hukukuna ilikin bir talep dolay覺s覺yla yetkili mahkeme nezdinde, usul羹ne uygun bir davan覺n a癟覺lm覺 bulunmas覺d覺r. rnein senet bor癟lusunun a癟t覺覺 senet iptal davas覺 zamana覺m覺n覺 kesmez. (TTK 669 vd. md.) Keza ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, 繹nceki davada fazlaya ilikin haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 vs. davalar覺 da zamana覺m覺n覺 kesici nitelikte deildir. Zira a癟覺lm覺 bulunan davan覺n, HUMK’nun 237. maddesindeki kesin h羹kme konu tekil edecek bi癟imde nizal覺 kazaya konu edilmesi gerekir (12. H.D. 07/04/1983-1439 K. -2701 E.).
An覺lan maddede m羹cerret dava a癟覺lmas覺ndan s繹z edilmekte olup, bu davan覺n kimin taraf覺ndan a癟覺laca覺 hususunda bir a癟覺kl覺k bulunmamaktad覺r. Ancak bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lacak davada, alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n, itiraz覺n覺 defi yolu ile ileri s羹rmesi halinde bor癟lu taraf覺ndan alacakl覺 aleyhine a癟覺lan menfi tespit davas覺n覺n da bu nedenle zamana覺m覺n覺 kesmesi gerekir. Nitekim, Yarg覺tay HGKnun 20.1.1996 tarih 1996/12654 esas 1996/805 say覺l覺 karar覺 ile de ayn覺 ilke kabul edilmitir.
… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2004/174 Esas ve 2012/226 Karar say覺l覺 karar覺 ve bu karara ilikin dava dosyas覺n覺n incelenmesinde; takip dayana覺 癟ekten kaynakl覺 borcu olmad覺覺 iddias覺 ile 18.05.2004 tarihinde bor癟lu-keideci taraf覺ndan daval覺 … hakk覺nda menfi tespit davas覺 a癟覺ld覺覺, davada …’覺n vekil tayin ettii Av…. taraf覺ndan temsil edildii, ad覺 ge癟en avukat覺n davaya kar覺 itirazlar覺n覺n savunma yolu ile ileri s羹rerek davan覺n reddine karar verilmesini istedii; mahkemece menfi tespit davas覺n覺n reddine karar verildii ve karar覺n 29.01.2014 g羹n羹 kesinletii g繹r羹lm羹t羹r. Bu durumda, menfi tespit davas覺n覺n reddine y繹nelik an覺lan bu mahkeme karar覺n覺n davaya kar覺 itiraz ve def’ilerini vekil tayin ederek ileri s羹ren alacakl覺 … y繹n羹nden de balay覺c覺 olduu ve ad覺 ge癟en alacakl覺 hakk覺nda zamana覺m覺n覺 kesecei kukusuzdur.
O halde, mahkemece; bor癟lunun 襤襤Knun 71 ve 33/a maddelerine g繹re icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile 14.04.2014 tarihinde yapt覺覺 bavurusunun bu gerek癟eyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun bulunduundan onanmas覺 gerekirken Dairemizce bozulduu anla覺ld覺覺ndan alacakl覺n覺n karar d羹zeltme isteminin kabul羹 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/27895 E. , 2015/31179 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak olarak kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lununzamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K’nun 71. ve 33-a. maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, takip ilemleri aras覺nda 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu gerek癟esi ile istemin kabul羹ne karar verildii anla覺lmaktad覺r.
.. 襤cra M羹d羹rl羹羹’n羹n icra mahkemesine g繹nderdii 04.02.2015 tarihli cevabi yaz覺da, uyumazl覺k konusu olan 2010/7999 Esas say覺l覺 dosyan覺n t羹m aramalara ramen bulunamad覺覺 belirtilmektedir.
4473 Say覺l覺 Yang覺n, Yersars覺nt覺s覺, … veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Urayan Dosyalar Hakk覺nda Yap覺lacak Muamelelere Dair Kanun’un 18. maddesinde; “襤cra dosyalar覺n覺n yenileme muamelesi yaz覺l覺 deliller ve vesikalar 羹zerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini g繹ren icra hakimleri taraf覺ndan yap覺l覺r. Tetkik mercii icab覺nda zayi olan delilleri tesbit i癟in ahit de dinleyebilir” d羹zenlemesi yer almaktad覺r. Yerleik Yarg覺tay 襤癟tihatlar覺 ve … Hukuk 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹 genelgeleri uyar覺nca an覺lan yasa h羹km羹, baka nedenlerle kaybolan icra dosyalar覺n覺n ihyas覺 hakk覺nda da k覺yasen uygulan覺r. Bu genelgeye g繹re 繹ncelikle zayi olduu ileri s羹r羹len dosyan覺n ilgili mahkeme veya icra dairelerinin kalem ve arivinde titizlikle aranmas覺, bulunamad覺覺 takdirde d羹zenlenecek tutana覺n onayl覺 bir suretinin Bakanl覺a g繹nderilmesi, Bakanl覺k癟a dosyan覺n yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar覺n bir an 繹nce mahallinde mutat vas覺talarla neir ve ilan edilmesinin salanmas覺, dosyan覺n yenilenmesine ilikin karar覺n Bakanl覺k癟a yapt覺r覺lacak resmi gazete ilan覺 ve k覺yasen mahallinde yap覺lacak olan ilandan sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150. maddesi h羹km羹n羹n uygulanabilecei dava dosyalar覺 ile icra dosyalar覺n覺n zayi olmas覺 durumunda 4473 Say覺l覺 Kanun’un 3. maddesinde belirtilen kiilerin dosyan覺n ihyas覺 talebi 羹zerine; ziyaa urayan dosyalar覺n yenilenmesi i癟in gereken ilemlerin yap覺lmas覺 gerektii belirtilmitir.
Somut olayda, uyumazl覺k konusu olan… 襤cra M羹d羹rl羹羹’n羹n 2010/7999 Esas say覺l覺 dosyas覺 kay覺p olduu halde mahkemece icra dosyas覺 ihya edilmeden UYAP safahat bilgilerine g繹re zamana覺m覺 itiraz覺n覺n hakk覺nda karar verildii g繹r羹lmektedir.
Mahkemece, yukar覺da a癟覺klanan yasal d羹zenlemelerde belirtildii ekilde icra dosyan覺n ihyas覺na karar verilip dosya ihya edildikten sonra bor癟lunun itiraz覺 incelenerek sonucuna g繹re karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucunda yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/17370 E. , 2015/30426 K.
Bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n olutuu iddias覺yla icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemiyle icra mahkemesine m羹racaat ettii, mahkemece, bor癟lu durumaya gelmediinden ve 羹癟 ay i癟inde yenileme talebinde de bulunmad覺覺ndan HMK’nun 150. maddesi gereince davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verildii g繹r羹lmektedir.
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yap覺lan takipte bor癟lunun, 襤襤K’nun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak takibin kesinlemesinden sonraki aamada zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebi ikayet niteliindedir.
ikayetler hakk覺nda yarg覺lama usul羹n羹 d羹zenleyen, 襤襤K’nun 18/3. maddesi; “Aksine h羹k羹m bulunmayan hallerde icra mahkemesi, ikayet konusu ilemi yapan icra dairesinin a癟覺klama yapmas覺na ve duruma yap覺lmas覺na gerek olup olmad覺覺n覺 takdir eder; duruma yap覺lmas覺n覺 uygun g繹rd羹羹 takdirde ilgilileri en k覺sa zamanda durumaya 癟a覺r覺r ve gelmeseler bile gereken karar覺 verir” h羹km羹n羹 i癟ermektedir.
O halde mahkemece 襤襤K’nun 18/3. maddesi g繹zetilerek, taraflar gelmeseler bile inceleme yap覺l覺p ikayetin sonu癟land覺r覺lmas覺 gerekirken, olayda uygulama yeri bulunmayan HMK’nun 150. maddesine g繹re davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/20217 E. , 2015/30347 K.
Alacakl覺 balatt覺覺 kiralanan ta覺nmazlar覺n ilams覺z icra yolu ile tahliye takibine kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde borcunzamana覺m覺na urad覺覺ndan 襤襤K 71/2.f覺kras覺na g繹re takibin geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi i癟in icra mahkemesine bavurduu, mahkemece bor癟lunun talebinin reddine karar verildii g繹r羹lmektedir.
襤襤K’nun 78/2. maddesi gereince, alacakl覺n覺n haciz isteme hakk覺, 繹deme emrinin tebli tarihinden itibaren bir y覺l ge癟mekle d羹er. Bu durumda takip dosyas覺 ilemden kald覺r覺l覺r (md. 78/4). Bir y覺ll覺k s羹re (md.78/2) i癟inde haciz talebinde bulunan alacakl覺, haciz talebini geri alabilir. Bu halde yeniden bir y覺ll覺k haciz isteme s羹resi ilemeye balamaz. Alacakl覺 ancak, 繹deme emrinin tebliinden itibaren ilemeye balam覺 olan bir y覺ll覺k s羹renin, varsa kalan k覺sm覺nda, yeniden haciz talebinde bulunabilir (md. 78/5). An覺lan s羹relerin ge癟irilmesi halinde alacakl覺n覺n “haciz isteme hakk覺” d羹er. Alacakl覺, yeniden haciz isteyebilmek i癟in yenileme talebinde bulunmal覺 ve bu talep bor癟luya tebli edilmelidir.
Somut olayda 襤襤K’nun 78. maddesi gereince, alacakl覺 繹deme emrinin tebliinden itibaren 1 y覺ll覺k s羹re i癟erisinde haciz talebinde bulunduuna g繹re, bu haczin d羹mesinden sonra takibe devam edebilmek i癟in takibin yenilenmesine ve yenileme harc覺 繹denmesine gerek bulunmamaktad覺r.). Bu nedenle alacakl覺n覺n haciz talebi i癟ermeyen yenileme talebi icra takip ilemi niteliinde olmad覺覺ndan bu talep zamana覺m覺n覺 kesmez.
襤cra takibinin dayana覺 1990 tarihli kira s繹zlemesi olduuna g繹re, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ileyecek zamana覺m覺 s羹resi 818 say覺l覺 BK.nun 126. (6098 say覺l覺 BK.nun 147.) maddesine g繹re 5 y覺ld覺r. Ayn覺 Kanunun 133. (6098 say覺l覺 Kanunun 154.) maddesinin 1 nolu bendinede zamana覺m覺n覺 kesen sebepler d羹zenlenmi olup, buna g繹re; bor癟lu borcu ikrar ettii, hususiyle faiz veya mahsuben bir miktar para veya rehin yahut kefil verdii takdirde; (Bor癟lu borcu ikrar etmise, 繹zellikle faiz 繹demi veya k覺smen ifada bulunmusa ya da rehin vermi veya kefil g繹stermise) zamana覺m覺 kesilir. Yine ayn覺 Kanunun 135. (6098 say覺l覺 Kanunun 156.) maddesinde; “M羹ruruzaman kat’edilmi olunca kat’覺dan itibaren yeni bir m羹ddet cereyan etmeye balar” d羹zenlemesi yer almaktad覺r.
襤cra dosyas覺nda haciz tarihi olan 02.11.2009 tarihinden itibaren zamana覺m覺n覺 kesen icra takip ilemi yap覺lmad覺覺ndan kira alacaklar覺na ilikin 5 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi ge癟mitir. A癟覺klanan nedenlerle mahkemece bor癟lunun zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 ikayetinin kabul羹 gerekirken ikayetin reddi y繹n羹nde yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/18921 E. , 2015/29088 K.
Yukar覺da tarih ve numaras覺 yaz覺l覺 mahkeme karar覺n覺n m羹ddeti i癟inde temyizen tetkiki alacakl覺 taraf覺ndan istenmesi 羹zerine bu ile ilgili dosya mahallinden daireye g繹nderilmi olup, dava dosyas覺 i癟in Tetkik Hakimi taraf覺ndan d羹zenlenen rapor dinlendikten ve dosya i癟erisindeki t羹m belgeler okunup incelendikten sonra iin gerei g繹r羹羹l羹p d羹羹n羹ld羹 :
Sair temyiz itirazlar覺 yerinde deil ise de;
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, 癟ekin zamana覺m覺na urad覺覺n覺 belirterek icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, istemin kabul羹 ile takibin iptaline karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n olumas覺 halinde takibin ekline g繹re 襤襤K.nun 170/b maddesi g繹ndermesi ile olayda uygulanmas覺 gerekli ayn覺 yasan覺n 71/2 ve 33/a-1 maddeleri gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilir. Mahkemece yukar覺da belirtilen madde h羹km羹 uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 yerine, takibin iptaline karar verilmesi isabetsiz olup h羹km羹n bu nedenle bozulmas覺 gerekmekle beraber, an覺lan yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan mahkeme karar覺n覺n d羹zeltilerek onanmas覺 yoluna gidilmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/15179 E. , 2015/27674 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan alt覺 adet bonoya dayal覺 olarak balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lular覺n zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduklar覺, mahkemece, takip ilemleri aras覺nda 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu gerek癟esi ile istemin kabul羹ne karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip dayana覺 bonolar覺n tanzim tarihi itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 say覺l覺 TTK.’nun 688/6. maddesine g繹re bononun, kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺yabilmesi i癟in, tanzim yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Ayn覺 Kanun’un 689/son maddesine g繹re ise, tanzim edildii yer g繹sterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyad覺 yan覺nda yaz覺l覺 olan yerde tanzim edilmi say覺laca覺 h羹kme balanm覺t覺r. H.G.K.’nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 say覺l覺 karar覺nda da benimsendii 羹zere, tanzim yeri olarak idari birim ad覺n覺n yaz覺lmas覺 yeterli ve zorunlu olup, ayr覺ca adres g繹sterilmesi mecburiyeti bulunmamaktad覺r. Somut olayda, takip dayana覺 5.000 TL bedelli, 20.12.2005 tanzim, 01.01.2006 vade tarihli bononun Keide yerinin bulunmad覺覺 g繹r羹lmektedir. Bu durumda takibe konu senet kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺mamakta olup, mahkemece bu senet y繹n羹nden verilen icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 doru olmam覺t覺r.
Yine 6762 say覺l覺 TTK.’nun 688/6. maddesi gereince bonoda lehtar覺n ad ve soyad覺n覺n yaz覺l覺 olmas覺 zorunludur. Lehtar, ger癟ek veya t羹zel kii olarak bonoda g繹sterilmez ise dayanak belge bono olarak kabul edilemeyeceinden, bu belge nedeniyle bor癟lu hakk覺nda kambiyo senetlerine 繹zg羹 yolla takip yap覺lmas覺 m羹mk羹n deildir. Somut olayda, takip dayana覺 2.400 TL bedelli, 15.04.2006 tanzim, 15.05.2006 vade tarihli bonoda Lehtar覺n bulunmad覺覺 g繹r羹lmektedir. Bu durumda; takibe konu edilen senet kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺mamakta olup, mahkemece bu senet y繹n羹nden verilen icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 doru olmam覺t覺r.
te yandan TTK.nun 690. maddesi g繹ndermesiyle uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 615/3. maddesi gereince, bononun vade tarihinin, d羹zenlenme g羹n羹nden muayyen bir m羹ddet sonraya ait bulunmas覺 zorunludur. Somut olayda, takip dayana覺 2.200 TLbedelli, 01.06.2006 tanzim, 02.10.2005 vade tarihli bonoda vade tarihinin tanzim tarihinden 繹nce olduu g繹r羹lmektedir. Bu durumda; takibe konu edilen senet kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺mamakta olup, mahkemece bu senet y繹n羹nden verilen icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 da doru olmam覺t覺r.
Dolay覺s覺yla, yukar覺da a癟覺klanan nedenlerle takibe dayanak yap覺lan;
1) 5.000 TL bedelli, 20.12.2005 tanzim, 01.01.2006 vade tarihli,
2) 2.400 TL bedelli, 15.04.2006 tanzim, 15.05.2006 vade tarihli ve
3) 2.200 TL bedelli, 01.06.2006 tanzim, 02.10.2005 vade tarihli
belgelerin bono nitelii yoktur. Adi senet h羹km羹nde bulunan bu belgeler, 6098 say覺l覺 TBK.’nun 146. maddesinde (m羹lga 818 say覺l覺 BK.’nun 125. maddesi) d羹zenlenen on y覺ll覺k zamana覺m覺na t璽bi olup; s繹zkonusu senetlerdeki alacaklarla ile ilgili olarak on y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 a癟覺kt覺r.
Hal b繹yle olunca, mahkemece, yukar覺da a癟覺kland覺覺 羹zere takibe dayanak 羹癟 adet belge y繹n羹nden on y覺ll覺k zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii g繹zetilerek zamana覺m覺 ikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 gerek癟e ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz olup mahkeme karar覺n覺n i bu 羹癟 adet belgeye hasren bozulmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/13298 E. , 2015/25329 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra, bor癟lununzamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K’ nun 71. ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, TTK’nun 726. maddesinde yap覺lan deiiklikle 癟eklerde zamana覺m覺n覺n 羹癟 y覺l olduu ve bu s羹renin dolmad覺覺 gerek癟esiyle istemin reddine karar verildii, karar覺n bor癟lu taraf癟a temyizi 羹zerine Dairemizce 6 ayl覺k zamana覺m覺n覺n uygulanmas覺 gerektii belirtilerek, bu y繹nde inceleme yap覺larak sonucuna g繹re karar verilmesi i癟in mahkeme karar覺n覺n bozulmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Bozma ilam覺 alacakl覺 vekiline 04/08/2015 tarihinde tebli edilmi, alacakl覺 vekili 10 g羹nl羹k s羹re ge癟tikten sonra 26/08/2015 tarihinde karar d羹zeltme isteminde bulunmusa da, alacakl覺 vekilinin karar d羹zeltme dilek癟esinde Dairemiz bozma karar覺n覺n tebliinin usuls羹z olduunu ileri s羹rd羹羹, tebli evrak覺n覺n incelenmesinde, beyan覺 sorulan komu ismi yaz覺l覺 olmad覺覺ndan Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesine g繹re usul羹ne uygun tebli edilmedii anla覺lmaktad覺r. Tebligat Kanunu’nun 32.maddesine g繹re 繹renme tarihi tebli tarihi say覺ld覺覺ndan, 繹renme tarihi itibariyle alacakl覺 vekilinin karar d羹zeltme isteminin s羹resinde olduu kabul edilerek esasa ilikin karar d羹zeltme isteminin incelenmesine ge癟ildi:
D羹zeltilmesi istenen Yarg覺tay ilam覺yla bunda at覺f yap覺lan mahkeme karar覺nda yaz覺l覺 gerek癟eler ve dosyada mevcut belgeler kar覺s覺nda karar d羹zeltme istei yerinde g繹r羹lmedii gibi HUMK. nun 440. maddesinde yaz覺l覺 d繹rt halden hi癟 birine de uymad覺覺ndan 襤襤K.nun 366. ve HUMK.nun 442. maddeleri uyar覺nca (REDD襤NE), takdiren 250,00 TL para cezas覺 karar d羹zeltme isteyenden al覺nmas覺na, 57,60 TL karar d羹zeltme harc覺ndan, evvelce al覺nan har癟 varsa mahsubu ile eksik harc覺n karar d羹zeltme isteyenden tahsiline, 20/10/2015 g羹n羹nde oybirliiyle karar verildi.
12. Hukuk Dairesi 2015/24208 E. , 2015/25088 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, takibin ilemsizb覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip tarihi itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 say覺l覺 TTK.nun 692/5. maddesine g繹re 癟ekin, kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺yabilmesi i癟in, keide yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Ayn覺 kanunun 708. maddesi gereince, ibraz s羹resi 癟ekin keide edildii yere g繹re belirleneceinden keide yerinin, hi癟 bir kuku ve duraksamaya yer vermeyecek ekilde a癟覺k olarak g繹sterilmesi gerekir. Aksi takdirde senedin 癟ek vasf覺nda olduunun kabul羹 m羹mk羹n deildir. 14/12/1992 g羹nl羹 ve 1991/1-1992/5 say覺l覺 襤癟tihad覺 Birletirme Karar覺nda da a癟覺kland覺覺 羹zere, k覺salt覺lm覺 olarak yaz覺lan keide yerinin yukar覺da yaz覺l覺 ilkeye uygun bulunmamas覺 halinde, takip dayana覺 belge 癟ek niteliinde kabul edilemez.
Dayanak belgenin, an覺lan nitelii haiz olmamas覺 halinde de se癟ilen takip yoluna bak覺lmaks覺z覺n bu kez BK.nun 125. maddesindeki on y覺ll覺kzamana覺m覺 uygulanacakt覺r.
Somut olayda, takip dayana覺 癟ekte keide yerinin K. Ba覺 eklinde yaz覺ld覺覺, bu durumda, yukar覺da a癟覺kland覺覺 羹zere keide yerinin hi癟bir kuku ve duraksamaya yer vermeyecek a癟覺kl覺kta yer almad覺覺 g繹r羹lmektedir.
Kambiyo senedi nitelii bulunmayan bu senet ile balat覺l覺p kesinleen takipte, 襤襤K’nun 71/2. maddesi gereince takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ileyecek zamana覺m覺 s羹resi 6762 say覺l覺 TTK.nun 726. maddesine g繹re hesaplanamaz. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yap覺lan takibin kesinlemesi, s繹z羹 edilen durumu deitirmeyeceinden olayda uygulanmas覺 gereken zamana覺m覺 s羹resi, Bor癟lar Kanunu’nun 125. maddesine g繹re on y覺ld覺r.
O halde, mahkemece, yukar覺da a癟覺klanan nedenlerle ikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile ikayetin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz ise de, sonu癟ta istem reddedildiinden sonucu doru karar覺n onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/11830 E. , 2015/24489 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, zamana覺m覺 nedeniyletakibin iptali istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin kabul羹ne karar verildii anla覺lmaktad覺r.
襤cra mahkemesi kararlar覺, kural olarak maddi anlamda kesin h羹k羹m tekil etmemekle birlikte, ayn覺 takip dosyas覺 nedeniyle, ayn覺 taraflar aras覺nda ve ayn覺 konuda daha 繹nce verilen icra mahkemesi kararlar覺, kesinlemek kouluyla sonraki ikayet y繹n羹nden birbirlerine kar覺 kesin h羹k羹m tekil ederler.
HMK’nun 303/1 maddesi; Bir davaya ait ekl簾 anlamda kesinlemi olan h羹km羹n, dier bir davada maddi anlamda kesin h羹k羹m oluturabilmesi i癟in, her iki davan覺n taraflar覺n覺n, dava sebeplerinin ve ilk davan覺n h羹k羹m f覺kras覺 ile ikinci davaya ait talep sonucunun ayn覺 olmas覺 gerekir h羹km羹n羹 i癟ermektedir.
HMK’nun 114/1-i maddesi uyar覺nca kesin h羹k羹m dava art覺 olup, HMK’nun 115/2. maddesi, dava art覺 noksanl覺覺 nedeniyle davan覺n usulde reddedilmesini zorunlu k覺lm覺t覺r.
Somut olayda, bor癟lunun, 15/04/2008 tarihinde, ayn覺 takip dosyas覺 y繹n羹nden, 28/11/2005 tarihinden 11/03/2008 tarihine kadar zamana覺m覺n覺 kesecek nitelikte bir ilem yap覺lmad覺覺ndan icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, 襤stanbul 1.襤cra Hukuk Mahkemesinin 03/06/2008 tarih ve 2008/1117 E.-845 K. say覺l覺 karar覺 ile dosya 羹zerinden yap覺lan inceleme sonucunda ikayetin reddine karar verildii, karar覺n bor癟lu vekiline 01/07/2008 tarihinde tebli edildii, i bu karara kar覺 temyiz yoluna bavurulmad覺覺 g繹r羹lmektedir.
Temyize konu dosyada, bor癟lunun bavurusu, 襤stanbul 1. 襤cra Hukuk Mahkemesi’nin 2008/1117 E-845 K. say覺l覺 dosyas覺na konu d繹nemi de kapsar ekilde 襤襤K.nun 71/2. maddesine dayal覺 zamana覺m覺 ikayetidir. Bu durumda, daha 繹nceki zamana覺m覺 ikayetinin bavuru tarihi olan 15/04/2008 tarihine kadar ge癟en s羹re y繹n羹nden kesin h羹k羹m s繹zkonusu olduundan, an覺lan tarihler bak覺m覺ndan ikayetin kesin h羹k羹mnedeniyle reddi gerekecektir.
Mahkemece, 襤stanbul 1.襤cra Hukuk Mahkemesi’nin 2008/1117 E.-845 K.say覺l覺 karar覺ndaki incelemenin, ikayet dilek癟esinde belirtilen tarihler ile s覺n覺rl覺 ekilde yap覺larak istem reddedildiinden kesin h羹k羹m oluturmayaca覺 kabul edilmi ise de, bu iddia bor癟lu taraf覺ndan temyiz konusu yap覺lacak bir husus olup, temyiz yoluna gidilmeksizin karar kesinlemitir. Dolay覺s覺yla mahkemenin bu y繹ndeki gerek癟esi yerinde deildir.
O halde, mahkemece, 2008/1117 E.-845 K. say覺l覺 dosyada bavuru tarihi olan 15/04/2008 tarihinden, temyize konu dosyadaki bavuru tarihine (31/10/2014 tarihine) kadar ge癟en s羹re y繹n羹nden inceleme yap覺larak oluacak sonuca g繹re karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 gerek癟e ile ikayetin kabul羹 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/13323 E. , 2015/22569 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan iki adet bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine baland覺覺, bor癟lunun takibinzamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebiyle icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, 3 y覺ll覺k zamana覺m覺dolmad覺覺ndan, ikayetin reddine karar verildii g繹r羹lmektedir.
Somut olayda her ne kadar bor癟luya 繹deme emri tebli edilmemi ise de, alacakl覺 takibi yenilemi, bu ekilde takibi devam ettirme iradesini g繹stermi olup, bavuru bu haliyle takibin kesinlemesinden 繹nceki d繹neme ait zamana覺m覺 itiraz覺 niteliindedir.
襤襤K.nun 170/a-2 maddesi gereince hakim, yasal s羹rede yap覺lan itiraz veya ikayet nedeniyle icra mahkemesine intikal eden ilerde, 繹ncelikle, takip dayana覺 senedin kambiyo vasf覺nda olup olmad覺覺n覺 veya alacakl覺n覺n kambiyo senetlerine 繹zg羹 yol ile takip hakk覺n覺n bulunup bulunmad覺覺n覺 resen inceleyerek, takibin iptaline karar verebilir.
(Senedin tanzim tarihinde y羹r羹rl羹kte bulunan) 6762 say覺l覺 TTK’nun 690. maddesinin g繹ndermesi ile bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 615. maddesine g繹re, 癟ift vadeli olarak d羹zenlenen senetler, bono vasf覺nda say覺lamaz.
Somut olayda, takip dayana覺 2 adet bonodan 27.10.2008 tanzim tarihli 6.000 TL bedelli olan senedin tediye tarihi k覺sm覺nda “22.05.2009” tarihinin yaz覺l覺 olduu, senet metninde ise vadenin 20 May覺s 2009 olarak g繹sterildii, bu haliyle dayanak bonoda 癟ift vade olduu anla覺lmaktad覺r.
Bu durumda, mahkemece, belirtilen senet y繹n羹nden bor癟lu hakk覺ndaki takibin, 襤襤K’nun 170/a-2 maddesi uyar覺nca, re’sen iptaline karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile istemin reddi isabetsizdir.
Dier taraftan, takip dayana覺 olan 6.830 TL.lik bononun tanzim tarihi (olan 27.10.2008) itibariyle y羹r羹rl羹kte olan 6762 say覺l覺 TTK.’nun 690.maddesi g繹ndermesiyle bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 661/1. maddesi gereince, poli癟eyi kabul eden muhataba (bonoyu d羹zenleyen keideciye) kar覺 balat覺lacak takiplerde zamana覺m覺 s羹resi vadeden itibaren 羹癟 y覺ld覺r. TTK.nun 661/2.maddesine g繹re ise, hamilin cirantay覺 takip etmesi halinde zamana覺m覺 s羹resi bir y覺ld覺r.
Somut olayda, lehdar olan ikayet癟i bor癟luya herhangi bir 繹deme emri g繹nderilmediinden yap覺lan haciz taleplerinin ikayet eden bor癟luya ilikin olmad覺覺n覺n kabul羹 gerekir, bu kabule g繹re de takip tarihi olan 11.07.2009 ile yenileme emri tanzim tarihi olan 19.07.2012ye kadar ikayet癟i bor癟luya ilikin zamana覺m覺n覺 kesen herhangi bir takip ilemi yap覺lmad覺覺ndan lehtar konumunda olan muteriz bor癟lu hakk覺nda 1 y覺ll覺kzamana覺m覺n覺n ger癟ekletii anla覺lm覺t覺r.
Sonu癟 olarak mahkemece, 27.10.2008 keide, 23.06.2009 繹deme tarihli 6830 TL bedelli bono y繹n羹nden zamana覺m覺 ger癟ekletii i癟in 襤襤K.nun 169/a/4-5. maddesi uyar覺nca takibin durdurulmas覺na 27.10.2009 tanzim tarihli, 6.000 TL miktarl覺, 癟ift vade ta覺yan takip konusu dier bono y繹n羹nden ise takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 gerek癟e ile istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/18259 E. , 2015/22441 K.
Bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile balat覺lan icra takibinde bor癟lu, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemdezamana覺m覺 s羹resinin ge癟tiini ve bononun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemiyle icra mahkemesine bavurmutur.
Mahkemece, bor癟lunun murisine ait olup hen羹z tapuda ad覺na intikal g繹rmemi miras pay覺 bulunan ta覺nmazlar 羹zerine konulan hacizlernedeniyle 襤襤K.nun 121.maddesi uyar覺nca izale-i uyu davas覺 a癟mak 羹zere alacakl覺ya yetki verilmesine ilikin icra mahkemesinin karar tarihi olan 08.02.2011 tarihi ile Sulh Hukuk Mahkemesi’nce ortakl覺覺n giderilmesine ilikin davan覺n reddine dair karar tarihi olan 05.03.2014 tarihleri aras覺nda TTK’nun 726. maddesinde 繹ng繹r羹len 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu gerek癟esi ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip dayana覺 belge, kambiyo senedi niteliinde bono olduundan, uyumazl覺k konusu olayda takip dayana覺 senedin tanzim tarihi itibar覺 ile y羹r羹rl羹kte bulunan 6762 say覺l覺 TTK.nun 661, 662. ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. TTK.nun 661. maddesi uyar覺nca bonolar i癟in 3 y覺ll覺kzamana覺m覺 繹ng繹r羹lm羹t羹r. Dier yandan 818 say覺l覺 Bor癟lar Kanununun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan TTK.nun 662. maddesine g繹re; M羹ruruzaman; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleriyle kesilir. Ayr覺ca, balat覺lan takipte zamana覺m覺 s羹resince, alacakl覺n覺n, icra dosyas覺nda takibin devam覺n覺 salay覺c覺 nitelikte taleplerde bulunmas覺 ve takibi ilemsiz b覺rakmamas覺 gerekir.
Somut olayda; 繹deme emrinin bor癟luya 10.10.2004 tarihinde tebli edildii ve takibin kesinletii, 30.12.2003 tarihinde menkul haczi yap覺ld覺覺, 22.12.2008 tarihinde dosyan覺n yenilendii, 23.08.2010 tarihinde bor癟lunun murisinden intikal edecek gayrimenkullere haciz konduu, alacakl覺 vekilinin, 襤襤K’nun 121. maddesi uyar覺nca 24.01.2011 tarihinde dosyan覺n icra mahkemesine g繹nderilmesini talep ettii, icra mahkemesince talep dorultusunda karar verildii, alacakl覺 taraf覺ndan a癟覺lan ortakl覺覺n giderilmesi davas覺 羹zerine tesis edilen Kayseri 3.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 05.03.2014 tarih ve 2011/253 Esas, 2014/205 Karar say覺l覺 karar覺na dayal覺 olarak 07.07.2014 tarihinde sat覺覺n talep edildii g繹r羹lmektedir.
Her ne kadar alacakl覺n覺n icra m羹d羹rl羹羹nden yetki alarak a癟t覺覺 ortakl覺覺n giderilmesi davas覺 zamana覺m覺n覺 kesen bir dava deil ise de; 襤襤K’nun 121. maddesine g繹re 24.01.2011 tarihinde yap覺lan talep ile ortakl覺覺n giderilmesi ilam覺na dayal覺 olarak yap覺lan 07.07.2014 tarihli sat覺 talebizamana覺m覺n覺 keser (Bununla birlikte an覺lan bu iki tarih aras覺nda da 3 y覺ll覺k s羹renin ge癟tii g繹r羹lmektedir).
Ancak, alacakl覺n覺n, bor癟luya 繹deme emrinin 10.10.2004 tarihinde tebli edilmesinden sonra 22.12.2008 tarihli yenileme talebine kadar alaca覺n tahsiline y繹nelik herhangi bir ilem yapmad覺覺 ve bu tarihler aras覺nda 3 y覺ll覺k zamana覺m覺n覺n dolmu olduu anla覺lmaktad覺r. Zamana覺m覺n覺n dolmas覺ndan sonra alacakl覺n覺n ilem yapmas覺 halinde ise zamana覺m覺n覺n kesilmesi ve yeniden zamana覺m覺 s羹relerinin ilemeye balamas覺 m羹mk羹n deildir. Bir dier ifade ile alacakl覺n覺n zamana覺m覺n覺n dolmas覺ndan sonra takip dosyas覺nda icra ilemi yapm覺 olmas覺, ona yeni bir hak bahetmez. Dolay覺s覺 ile alacakl覺 vekilinin, zamana覺m覺n覺n ger癟eklemesinden sonra 襤襤K’nun 121. maddesi uyar覺nca yapt覺覺 talep ilezamana覺m覺n覺n kesildii ve yeniden ilemeye balad覺覺n覺n kabul羹ne olanak bulunmamaktad覺r.
Hal b繹yle olunca, 1010.2004 ve 22.12.2008 tarihleri aras覺nda 3 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu gerek癟esi ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken, icra mahkemesince 襤襤K’nun 121. maddesi h羹km羹 uyar覺nca verilen karar覺n tarihi ve ortakl覺覺n giderilmesi davas覺n覺n reddine karar verilen tarih esas al覺narak sonuca gidilmesi doru olmad覺覺 gibi, bono vasf覺n覺 ta覺yan kambiyo senedine dayal覺 olarak balat覺lan takipte, tanzim tarihi itibar覺 ile y羹r羹rl羹kte bulunan 6762 say覺l覺 TTK.nun bonolara ilikin 661, 662. ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 yerine, somut olayda uygulama yeri bulunmayan 癟eklere ilikin zamana覺m覺 h羹k羹mlerini d羹zenleyen ayn覺 kanunun 726. maddesinde 繹ng繹r羹len 6 ayl覺kzamana覺m覺 s羹resinin uygulanarak sonuca gidilmesi isabetsiz ise de, sonu癟ta bor癟lunun istemi kabul edilerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildiinden sonucu itibar覺 ile doru olan mahkeme karar覺n覺n onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/8885 E. , 2015/20595 K.
Bor癟lu vekili icra mahkemesine bavurarak, m羹vekkili hakk覺nda bonoya dayal覺 olarak balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin kesinlemesinden sonraki devrede oluan zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesini talep etmitir.
Takip dayana覺 belge kambiyo senedi niteliinde bono olduundan davaya konu olayda takip dayana覺 senedin tanzim ve takip tarihi itibar覺 ile y羹r羹rl羹kte bulunan 6762 say覺l覺 TTKnun 661, 662. ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. TTK’nun 661. maddesi uyar覺nca bonolar i癟in 3 y覺ll覺kzamana覺m覺 繹ng繹r羹lm羹t羹r. Dier yandan 818 say覺l覺 Bor癟lar Kanunu’nun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan TTKnun 662. maddesinde m羹ruruzaman; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleriyle kesilir h羹km羹ne yer verilmitir.
TTK’nun 662. maddesinde dava a癟覺lmas覺 ile kastedilen, kambiyo senetleri hukukuna ilikin bir talep dolay覺s覺yla yetkili mahkeme nezdinde, usul羹ne uygun bir davan覺n a癟覺lm覺 bulunmas覺d覺r. rnein senet bor癟lusunun a癟t覺覺 senet iptal davas覺 zamana覺m覺n覺 kesmez. (TTK 669 vd. md.) Keza ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, 繹nceki davada fazlaya ilikin haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 vs. davalar覺 da zamana覺m覺n覺 kesici nitelikte deildir. Zira a癟覺lm覺 bulunan davan覺n, HUMK’nun 237. maddesindeki kesin h羹kme konu tekil edecek bi癟imde nizal覺 kazaya konu edilmesi gerekir (12. H.D. 07/04/1983-1439 K.-2701 E.).
An覺lan maddede m羹cerret dava a癟覺lmas覺ndan s繹z edilmekte olup, bu davan覺n kimin taraf覺ndan a癟覺laca覺 hususunda bir a癟覺kl覺k bulunmamaktad覺r. Ancak bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lacak davada, alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n, itiraz覺n覺 defi yolu ile ileri s羹rmesi halinde bor癟lu taraf覺ndan alacakl覺 aleyhine a癟覺lan menfi tespit davas覺n覺n da bu nedenle zamana覺m覺n覺 kesmesi gerekir. Nitekim, Yarg覺tay HGKnun 20.1.1996 tarih 1996/12654 esas 1996/805 say覺l覺 karar覺 ile de ayn覺 ilke kabul edilmitir.
Bor癟lu vekilinin davaya cevap dilek癟esi ve temyize cevap dilek癟esi ile dosyaya sunduu … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2007/651 Esas ve 2008/508 say覺l覺 karar覺n yap覺lan incelemesinde; takip dayana覺 bonodan kaynakl覺 borcu olmad覺覺 iddias覺 ile 17.09.2007 tarihinde bor癟lu-keideci … taraf覺ndan alacakl覺-lehdar … hakk覺nda menfi tespit davas覺 a癟覺ld覺覺, mahkemece menfi tespit davas覺n覺n kabul羹ne dair verilen karar覺n Yarg覺tay 19. HD’nin 2012/1654-4029 Say覺l覺 karar覺 ile bozulmas覺 羹zerine mahkemece eski kararda direnildii ve HGK’n覺n 2013/19-1155 Esas, 2014/660 say覺l覺 karar覺yla 14.05.2014 tarihinde mahkeme karar覺n覺n bozulmas覺na karar verildii g繹r羹lm羹t羹r.
Bu durumda, menfi tespit davas覺n覺n reddine y繹nelik an覺lan bu mahkeme karar覺n覺n davaya kar覺 itiraz ve def’ilerini vekil tayin ederek ileri s羹ren alacakl覺 … y繹n羹nden balay覺c覺 olduu ve ad覺 ge癟en alacakl覺 hakk覺nda zamana覺m覺n覺 kesecei kukusuzdur. Dolay覺s覺yla 繹rnek 10 繹deme emrinin bor癟luya 12.09.2007 tarihinde tebli edilerek itiraz edilmediinden kesinletii, bor癟lunun 17.09.2007 tarihinde menfi tespit davas覺 a癟t覺覺 ve bu karar覺n kesinleme tarihi olan 14.05.2014 tarihine kadar zamana覺m覺n覺n ilemeyecei hususu tart覺mas覺zd覺r.
O halde, mahkemece; bor癟lunun 襤襤Knun 71 ve 33/a maddelerine g繹re icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile 22.10.2014 tarihinde yapt覺覺 bavurusunun bu gerek癟eyle reddine karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde eksik incelemeyle sonuca gidilmesi ve icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/9589 E. , 2015/19865 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, dier itirazlar覺 ile birlikte takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ilem yap覺lmamas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece ikayetin reddine karar verildii g繹r羹lmektedir.
Takip dayana覺 bononun tanzim tarihi itibariyle y羹r羹rl羹kte olan 6762 say覺l覺 TTK’nun 690.maddesi g繹ndermesiyle bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken an覺lan Kanunun 661/1. maddesi gereince, poli癟eyi kabul eden muhataba (bonoyu d羹zenleyen keideciye) kar覺 balat覺lacak takiplerde zamana覺m覺 s羹resi vadeden itibaren 羹癟 y覺ld覺r. TTK’nun 661/2.maddesine g繹re ise, hamilin cirantay覺 takip etmesi halindezamana覺m覺 s羹resi bir y覺ld覺r. 6762 Say覺l覺 TTK’nun 614. maddesinde; Aval veren kimse, kimin i癟in taahh羹t alt覺na girmise t覺pk覺 onun gibi mesul olur. h羹km羹ne yer verilmitir. Bu itibarla, avalist, lehine aval verileni hangi artlar alt覺nda mesul tutuluyorsa,ayn覺 artlar alt覺nda m羹kellef olur.Zamana覺m覺 s羹releri bak覺m覺ndan da durum ayn覺 olup; poli癟eyi kabul eden muhatap (bonoyu d羹zenleyen keideci) lehine aval veren kimsenin borcu, TTK ‘nun 661/l. maddesine g繹re 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resine tabidir.
818 say覺l覺 Bor癟lar Kanunu’nun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve TTK’nun 690. maddesi gereince bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662. maddesinde, zamana覺m覺n覺 kesen sebepler; “dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi” eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺 olup, bu maddede 繹ng繹r羹len sebepler d覺覺ndazamana覺m覺 kesilmez. Ancak alacakl覺n覺n icra dosyas覺nda yapaca覺 takip ilemleri de zamana覺m覺n覺 keser. Ne var ki; TTK’nun 663. maddesi uyar覺nca zamana覺m覺n覺 kesen ilem kimin hakk覺nda yap覺lm覺sa, ancak ona kar覺 h羹k羹m ifade eder.
Somut olayda; ikayet癟iler muris …’n覺n miras癟覺lar覺 olup muris Kadir, takibe konu bonoda avalist olup bor癟lu muris hakk覺nda 23.12.2008 tarihinde takibe baland覺覺, 08.01.2009 tarihinde 繹deme emri tebli edilerek takibin kesinletii, alacakl覺 taraf癟a 23.12.2008 tarihli haciz talebinden sonra 21.02.2012 tarihli haciz talebine kadar bor癟lu muris Kadir ile ilgili zamana覺m覺n覺 kesen herhangi bir ilem yap覺lmad覺覺 anla覺lmaktad覺r.
O halde, mahkemece, bor癟lu muris … miras癟覺lar覺 y繹n羹nden 襤襤Knun 71.ve 33/a maddeleri gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/10788 E. , 2015/17985 K.
Bor癟lu vekili icra mahkemesine bavurarak, m羹vekkili hakk覺nda bonoya dayal覺 olarak balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin kesinlemesinden sonraki devrede oluan zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesini talep etmitir.
Takip dayana覺 belge kambiyo senedi niteliinde bono olduundan davaya konu olayda takip dayana覺 senedin tanzim ve takip tarihi itibar覺 ile y羹r羹rl羹kte bulunan 6762 say覺l覺 TTKnun 661, 662. ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. TTK’nun 661. maddesi uyar覺nca bonolar i癟in 3 y覺ll覺kzamana覺m覺 繹ng繹r羹lm羹t羹r. Dier yandan 818 say覺l覺 Bor癟lar Kanunu’nun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan TTKnun 662. maddesinde m羹ruruzaman; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleriyle kesilir h羹km羹ne yer verilmitir.
TTK’nun 662. maddesinde dava a癟覺lmas覺 ile kastedilen, kambiyo senetleri hukukuna ilikin bir talep dolay覺s覺yla yetkili mahkeme nezdinde, usul羹ne uygun bir davan覺n a癟覺lm覺 bulunmas覺d覺r. rnein senet bor癟lusunun a癟t覺覺 senet iptal davas覺 zamana覺m覺n覺 kesmez. (TTK 669 vd. md.) Keza ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, 繹nceki davada fazlaya ilikin haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 vs. davalar覺 da zamana覺m覺n覺 kesici nitelikte deildir. Zira a癟覺lm覺 bulunan davan覺n, HUMK’nun 237. maddesindeki kesin h羹kme konu tekil edecek bi癟imde nizal覺 kazaya konu edilmesi gerekir (12. H.D. 07/04/1983-1439 K. -2701 E.).
An覺lan maddede m羹cerret dava a癟覺lmas覺ndan s繹z edilmekte olup, bu davan覺n kimin taraf覺ndan a癟覺laca覺 hususunda bir a癟覺kl覺k bulunmamaktad覺r. Ancak bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lacak davada, alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n, itiraz覺n覺 defi yolu ile ileri s羹rmesi halinde bor癟lu taraf覺ndan alacakl覺 aleyhine a癟覺lan menfi tespit davas覺n覺n da bu nedenle zamana覺m覺n覺 kesmesi gerekir. Nitekim, Yarg覺tay HGKnun 20.1.1996 tarih 1996/12654 esas 1996/805 say覺l覺 karar覺 ile de ayn覺 ilke kabul edilmitir.
… Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/552 Esas ve 2012/374 Karar say覺l覺 karar覺 ve bu karara ilikin dava dosyas覺n覺n incelenmesinde; takip dayana覺 bonodan kaynakl覺 borcu olmad覺覺 iddias覺 ile 26.08.2010 tarihinde bor癟lu-keideci … taraf覺ndan daval覺 … yetkilisi … hakk覺nda menfi tespit davas覺 a癟覺ld覺覺, davada …’覺n kendi ad覺na asaleten ve ad覺 ge癟en irketi temsilen vekil tayin ettii Av. … taraf覺ndan temsil edildii, ad覺 ge癟en avukat覺n … ad覺na 13.06.2012 g羹n羹 dilek癟e sunarak bonoda alacakl覺n覺n … olup irketle ilgisi bulunmad覺覺n覺 beyanla davaya kar覺 itirazlar覺n覺n savunma yolu ile ileri s羹rerek davan覺n reddine karar verilmesini istedii; mahkemece menfi tespit davas覺n覺n reddine dair karar gerek癟esinde de daval覺 olarak takip dosya alacakl覺s覺 …’覺n g繹sterildii, karar覺n bu hali ile Yarg覺tay 19. HD’nin 2013/1002-5769 Say覺l覺 karar覺 ile onand覺覺, tashihi karar isteminin de ayn覺 Dairece 2013/14420 E., ve 2013/17980 K. say覺l覺 karar ile reddedilerek karar覺n yine daval覺 … y繹n羹nden de h羹k羹m ve sonu癟 douracak bi癟imde 14.11.2013 g羹n羹 kesinletii g繹r羹lm羹t羹r. Bu durumda, menfi tespit davas覺n覺n reddine y繹nelik an覺lan bu mahkeme karar覺n覺n davaya kar覺 itiraz ve def’ilerini vekil tayin ederek ileri s羹ren alacakl覺 … y繹n羹nden de balay覺c覺 olduu ve ad覺 ge癟en alacakl覺 hakk覺ndazamana覺m覺n覺 kesecei kukusuzdur. 10 繹rnek 繹deme emrinin bor癟luya 07.08.2009 tarihinde tebli edildii, takibin itirazs覺z kesinlemesinden sonra 26.08.2010 tarihinde menfi tespit davas覺 a癟覺ld覺覺 ve bu karar覺n kesinleme tarihi olan 14.11.2013 tarihine kadar zamana覺m覺n覺n ilemeyecei tart覺mas覺zd覺r.
O halde, mahkemece; bor癟lunun 襤襤Knun 71 ve 33/a maddelerine g繹re icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile 31.07.2013 tarihinde yapt覺覺 bavurusunun bu gerek癟eyle reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde eksik incelemeyle sonuca gidilmesi ve icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi isabetsiz olup mahkeme karar覺n覺n bu nedenlerle bozulmas覺 gerekirken taraflarla ilgisi bulunmayan … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/552 Esas ve 2013/74 Karar say覺l覺 karar覺 esas al覺narak alacakl覺 aleyhine a癟覺lm覺 bir menfi tespit davas覺 bulunmad覺覺na ilikin a癟覺klama yap覺larak maddi hataya dayal覺 olarak onand覺覺 anla覺lmakla alacakl覺n覺n karar d羹zeltme isteminin kabul羹ne karar verilmesi gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/13636 E. , 2015/17827 K.
eke dayal覺 kambiyo takibinde bor癟lu, takibin kesinlemesinden sonra zamana覺m覺 s羹resinin ge癟tiini ve takibin zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemiyle icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, bor癟lunun pay覺 bulunan ta覺nmazlar 羹zerine konulan hacizler nedeniyle 襤襤K.nun 121.maddesi uyar覺nca sat覺覺n nas覺l yap覺laca覺 hususunun arat覺r覺larak izale-i 羹yuu davas覺 a癟覺lmas覺 y繹n羹nde ilemler yap覺ld覺覺ndan zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii gerek癟esi ile davan覺n reddine karar verilmitir.
TTK.nun 818/1-p maddesi g繹ndermesi ile 癟ekler hakk覺nda de uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 750. maddesine g繹re zamana覺m覺, dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺 davan覺n ihbar edilmesi ve alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleriyle kesilir. Balat覺lan takiptezamana覺m覺 s羹resince, alacakl覺n覺n, icra dosyas覺nda takibin devam覺n覺 salay覺c覺 nitelikte taleplerde bulunmas覺 ve takibi ilemsiz b覺rakmamas覺 gerekir.
Somut olayda; 繹deme emrinin bor癟luya 07.09.2007 tarihinde tebli edildii ve takibin kesinletii, alacakl覺n覺n, 襤襤K’nun 121. maddesi uyar覺nca 07.12.2007 tarihinde dosyan覺n icra mahkemesine g繹nderilmesini talep ettii, icra mahkemesince talep dorultusunda karar verildii, alacakl覺 taraf覺ndan a癟覺lan ortakl覺覺n giderilmesi davas覺 羹zerine tesis edilen …. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 29.09.2009 tarih ve 2008/586 Esas, 2009/898 Karar say覺l覺 karar覺na dayal覺 olarak ta覺nmazlar覺n sat覺覺n覺n talep edildii ve 13.01.2012 tarihinde sat覺覺n yap覺ld覺覺 g繹r羹lm羹t羹r.
Her nekadar alacakl覺n覺n icra m羹d羹rl羹羹nden yetki alarak a癟t覺覺 ortakl覺覺n giderilmesi davas覺 zamana覺m覺n覺 kesen bir dava deil ise de; 襤襤K’nun 121. maddesine g繹re yap覺lan talep ile ortakl覺覺n giderilmesi ilam覺na dayal覺 olarak yap覺lan sat覺 talebi zamanam覺n覺 keser.
O halde, mahkemece, duruma a癟覺l覺p, taraf tekili salan覺p taraflar覺n diyecekleri ve delilleri al覺nd覺ktan sonra oluacak sonuca g繹re karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/6859 E. , 2015/16762 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, 癟ekin zamana覺m覺na urad覺覺n覺 belirterek icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, istemin kabul羹 ile takibin iptaline karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n olumas覺 halinde takibin ekline g繹re 襤襤K.nun 170/b maddesi g繹ndermesi ile olayda uygulanmas覺 gerekli ayn覺 yasan覺n 71/2 ve 33/a-1 maddeleri gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilir. Mahkemece yukar覺da belirtilen madde h羹km羹 uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 yerine, takibin iptaline karar verilmesi isabetsiz olup h羹km羹n bu nedenle bozulmas覺 gerekmekle beraber, an覺lan yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan mahkeme karar覺n覺n d羹zeltilerek onanmas覺 yoluna gidilmitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/5097 E. , 2015/15113 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan 癟eke dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lu vekilinin, takibin ilemsizb覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺n覺n olutuu, hacizlerin d羹t羹羹 iddialar覺yla birlikte meskeniyet ikayetinde bulunduu, mahkemece, t羹m ikayetlerin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Takip dayana覺 belge kambiyo senedi niteliinde 癟ek olduundan davaya konu olayda TTK’ nun 726 ve 730. maddeleri g繹ndermesi ile ayn覺 kanunun 662. ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. Bor癟lar Kanunu’nun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve TTK’ nun 730/18. maddesi gereince 癟ekler hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken TTK’ nun 662. maddesinde “m羹ruruzaman; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleriyle kesilir.” h羹km羹ne yer verilmitir.
Somut olayda, 繹rnek 10 繹deme emrinin bor癟luya tebli edildii, bor癟lunun icra mahkemesine a癟t覺覺 borca itiraz davas覺nda 01/02/2005 tarihli karar ile takibin h羹k羹m kesinleinceye kadar durdurulmas覺na karar verildii, mahkemece takibin belirtilen miktar 羹zerinden devam覺na karar verildii, karar覺n 06/01/2008 tarihinde kesinletii, ancak bu tarihten sonra alacakl覺 vekilinin bor癟lu hakk覺nda 07/04/2008 ile 20/01/2009, 24/02/2009 ile 19/01/2010, 01/10/2010 ile 30/09/2011, 15/12/2011 ile 13/11/2012 tarihleri aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen bir takip ilemi bulunmad覺覺ndan takip dayana覺 癟eke ilikin 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu anla覺lm覺t覺r.
O halde mahkemece 襤襤K.nun 71/son maddesi g繹ndermesiyle uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereince icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
te yandan meskeniyet ikayeti y繹n羹nden mahkemenin kabul羹ne g繹re ;
襤cra ve 襤flas Kanunda ta覺nmaz 羹zerine konulan haczin yenilenmesi diye bir m羹essese mevcut olmay覺p, ayn覺 takip dosyas覺ndan olsa da konulan her haciz yeni bir haciz olup bor癟lunun her hacze y繹nelik olarak ikayet hakk覺 vard覺r.
Somut olayda, bor癟lunun meskeniyet ikayetine konu ettii ta覺nmaza son haczin 30/09/2011 tarihinde konduu, bu hacze dair k覺ymet takdir raporunun bor癟luya 07/05/2013 tarihinde tebli edildii g繹r羹lmektedir. Buna g繹re, bor癟lunun 09/05/2013 tarihinde icra mahkemesine yapt覺覺 bavuru, 30/09/2011 tarihli haciz y繹n羹nden 襤襤K. nun 16/1 maddesinde 繹ng繹r羹len 7 g羹nl羹k yasal s羹rede olmas覺na ramen mahkemece meskeniyet ikayetinin s羹resinde yaplmad覺覺n覺n kabul羹 de doru g繹r羹lmemitir.
12. Hukuk Dairesi 2015/4138 E. , 2015/14322 K.
Alacakl覺n覺n, bor癟lu hakk覺nda 20.06.2011 keide tarihli 癟eke dayal覺 olarak genel haciz yolu ile balatt覺覺 icra takibinde, takibin kesinlemesinden sonra oluan zamana覺m覺 nedeniyle, bor癟lu vekili taraf覺ndan icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemiyle icra mahkemesine bavurulduu g繹r羹lmektedir.
ekin zamana覺m覺na uram覺 olmas覺, onun kambiyo vasf覺n覺 ortadan kald覺rmaz. Takibin dayana覺 olan belge, kambiyo senedi niteliinde 癟ek olduundan olayda ibraz s羹resinin bitim tarihi itibariyle y羹r羹rl羹kte olan 6762 Say覺l覺 TTK.nun 726. maddesi ve 730. maddesinin g繹ndermesi ile de ayn覺 Yasan覺n 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. TTK.nun 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi ve alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak belirtilmitir.
Alacakl覺n覺n kambiyo senedi vasf覺ndaki 癟eke dayal覺 olarak genel haciz yolu ile takip yapmas覺, TTK.nun 726. maddesi ve 730. maddesinin g繹ndermesiyle 癟eklerde de uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662 ve 663. maddelerini bertaraf edemez. Bir baka anlat覺mla, zamana覺m覺ger癟ekleen 癟ekler i癟in genel haciz yolu ile takip yap覺lmas覺 halinde dahi takip kesinletikten sonraki d繹nemde uygulanacak zamana覺m覺 s羹resi, TTK’nda 癟ekler hakk覺nda 繹ng繹r羹len zamana覺m覺na g繹re hesaplanmal覺d覺r.
O halde mahkemece bu dorultuda deerlendirme yap覺larak oluacak sonuca g繹re karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve hatal覺 deerlendirme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/3008 E. , 2015/13705 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra, bor癟lununzamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K’nun 71. ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, TTK’nun 726. maddesinde yap覺lan deiiklikle 癟eklerde zamana覺m覺n覺n 羹癟 y覺l olduu ve bu s羹renin dolmad覺覺 gerek癟esiyle istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
6762 Say覺l覺 TTK’nun 726. maddesinde, 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 say覺l覺 TTK’nun 6273 Say覺l覺 Kanun’un 8. maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani, ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir.
6763 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanunu’nun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanununun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde
T羹rk Ticaret Kanununda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Somut olayda, takibe dayanak 癟ekin keide tarihi 25.12.2011 olup, ibraz s羹resi 03.02.2012 tarihinden 繹nce dolduundan, alt覺 ayl覺k zamana覺m覺s羹resine tabidir.
O halde, mahkemece, yukar覺da yap覺lan a癟覺klama ve deinilen ilkeler dorultusunda alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin ge癟ip ge癟medii belirlendikten sonra oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken, zamana覺m覺 s羹resinin 羹癟 y覺l olduu gerek癟esi ile istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/2954 E. , 2015/13692 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile balat覺lan takipte, icra takibi kesinletikten sonra bor癟lu,zamana覺m覺 nedeniyle icra takibinin geri b覺rak覺lmas覺 talebi ile icra mahkemesine bavurmu, mahkemece; zamana覺m覺 itiraz覺n覺n takip 繹ncesi d繹neme ilikin olduundan bahisle s羹re a覺m覺 nedeniyle talebin reddine karar verilmitir.
襤襤K’nun 71/2. maddesine g繹re; “Bor癟lu, takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, ayn覺 Yasan覺n 33/a maddesi h羹km羹 k覺yasen uygulan覺r”.
襤襤K’nun 33-a/1. maddesine g繹re ise; “襤lam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veya zamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir”.
Somut olayda, 繹rnek 10 numaral覺 繹deme emri bor癟luya 08.04.2002 tarihinde tebli edilmitir. Bor癟lunun 04.06.2014 tarihinde icra mahkemesine bavurusunda dile getirdii zamana覺m覺 iddias覺, icra takibinin kesinlemesinden sonraki d繹neme ilikin olup, takipten 繹nceki d繹neme dair birzamana覺m覺 itiraz覺 yoktur. Kald覺 ki, takibin kesinlemesinden 繹nceki d繹neme ilikin zamana覺m覺 itiraz覺n覺n, takibin ekline g繹re yasal s羹resi i癟erisinde icra mahkemesine yap覺lmas覺 gerekir. Bor癟lunun 襤襤K’nun 168/5. maddesi h羹km羹ne g繹re yasal 5 g羹nl羹k s羹re i癟erisinde itiraz etmedii ve takibin bu haliyle kesinletii g繹r羹lm羹t羹r.
襤襤K’nun 71/2. maddesinin g繹ndermesi ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereince, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde borcun zamana覺m覺na urad覺覺na y繹nelik ikayet, herhangi bir s羹reye tabi olmay覺p iddian覺n yerinde olduunun belirlenmesi halindeicran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilir.
O halde mahkemece, 襤襤K’nun 71/2 ve 33/a maddeleri uyar覺nca inceleme yap覺larak oluacak sonuca g繹re karar verilmesi gerekirken, yan覺lg覺l覺 deerlendirme ile zamana覺m覺 itiraz覺n覺n takip 繹ncesi d繹neme ilikin olduundan bahisle yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2015/1229 E. , 2015/12309 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde takip dosyas覺n覺n ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle alaca覺n zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine bavurduu; mahkemece, ikayetin kabul edilerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
6102 say覺l覺 TTK’nun 778. maddesinin yollamas覺yla bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 749. maddesi uyar覺nca takibe konu bono, vade tarihinden itibaren 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resine t璽bidir. An覺lan Yasan覺n 750. maddesinde ise zamana覺m覺n覺 kesen sebepler d羹zenlenmi olup, bu sebeplerden biri de alacakl覺 taraf覺ndan yap覺lan icra takip talepleridir. Haciz talebi de bir icra takip talebi olduundan haciz talebinde bulunulmas覺 ile zamana覺m覺 kesilir.
Somut olayda 繹deme emrinin 28/06/2010 tarihinde bor癟luya tebli edildii, 繹deme emrine itiraz edilmedii ve takibin kesinletii, alacakl覺 vekilinin 17/01/2011 tarihinde bor癟lunun menkul mallar覺n覺n haczi ve muhafazas覺 i癟in Orta 襤cra M羹d羹rl羹羹’ne talimat yaz覺lmas覺n覺 talep ettii ve talep dorultusunda ilem yap覺ld覺覺, haciz talebi ile zamana覺m覺n覺n kesildii, alacakl覺 vekilinin haciz talep tarihi olan 17/01/2011 tarihi ile yenileme talep tarihi olan 28/11/2013 tarihleri aras覺nda 羹癟 y覺ldan fazla s羹re ge癟medii ve zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece, bor癟lunun zamana覺m覺 ikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken ikayetin kabul羹 ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/33789 E. , 2015/7697 K.
ikayetin konusu, takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir. 襤襤Knun 71. maddesinin 2. f覺kras覺na g繹re; “Bor癟lu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33/a maddesi h羹km羹 k覺yasen uygulan覺r”. Ayn覺 Kanun’un 33/a maddesinin 1. f覺kras覺 ise; “襤lam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veyazamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir” h羹km羹n羹 i癟ermektedir.
Mahkemece, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle ikayetin kabul羹 ile 襤襤K’nun 71/2 ve 33a maddeleri gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken, 襤襤K’nun 169/a-5. maddesi gereince itiraz覺n kabul羹 ve icra takibinin durdurulmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz olup, karar覺n belirtilen nedenlerle bozulmas覺 gerekir ise de, bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/29554 E. , 2015/4484 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu hakk覺nda bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra, bor癟lu vekili taraf覺ndan icra mahkemesine bavurularak, takip dosyas覺n覺n ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺n覺n ger癟ekletiinden bahisle takibin iptaline karar verilmesinin istendii, mahkemece davan覺n kabul羹 ile takibin iptaline h羹kmedildii anla覺lm覺t覺r.
Takibin kesinlemesinden sonraki d繹neme ilikin zamana覺m覺 ikayetinin kabul羹 halinde 襤襤K’nun 71. maddesinin g繹ndermesiyle uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereince, “icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na” karar verilmesi gerekirken, “takibin iptaline” h羹kmedilmesi isabetsiz olup, karar覺n bu nedenle bozulmas覺 gerekir ise de, an覺lan yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/27719 E. , 2015/3016 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lunun, senedin zamana覺m覺na urad覺覺n覺 belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takibe konu 癟ekin ibraz s羹resinin bitim tarihi 6273 Say覺l覺 Yasa’n覺n y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce olduundan, 癟ek 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resine tabidir.
Bor癟lar Kanununun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve TTK’nun 730/18. maddesi gereince 癟ekler hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r. Ticari ilemlerin itimat, itibar ve s羹rat gibi 繹zellikleri nedeniyle T羹rk Ticaret Kanununda daha k覺sa s羹reli zamana覺m覺 s羹releri belirlenmi olup, Bor癟lar Kanunundaki zamana覺m覺 s羹releri burada uygulanmaz. Yine, TTK’nun 730/18. maddesinin g繹ndermesi ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 kanunun 663/2. maddesi gereince zamana覺m覺 kesilince son ilem tarihinden itibaren, m羹ddeti ayn覺 olan yeni bir zamana覺m覺 ilemeye balar. Ayr覺ca, alacakl覺n覺n, takibin devam覺n覺 salay覺c覺 nitelikteki her takip ilemi ile de zamana覺m覺 kesilir ve yeni bir s羹re ilemeye balar.
TTK’nun 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesecei belirtilen davadan anla覺lmas覺 gereken, alacakl覺 taraf覺ndan, kambiyo senetleri hukukuna ilikin bir talep dolay覺s覺yla yetkili mahkeme nezdinde a癟覺lm覺 bir eda davas覺 olup, ayr覺ca bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lacak davada alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n itiraz覺n覺 defi yolu ile ileri s羹rd羹羹 cihetle bor癟lu taraf覺ndan alacakl覺 aleyhine a癟覺lan menfi tespit davas覺n覺n da bu nedenle zamana覺m覺n覺 kesmesi gerekir. Nitekim Yarg覺tay HGK’nun 20.1.1996 tarih 1996/12654 esas 1996/805 karar say覺l覺 karar覺 ile de ayn覺 ilke kabul edilmitir. Bu balamda, 襤襤K’nun 105. maddesinde ekil bulan ge癟ici aciz vesikas覺na dayan覺larak a癟覺lan tasarrufun iptali davalar覺 TTK’nun 662. maddesinde belirtilen davalardan olmad覺覺ndan, zamana覺m覺n覺 kesmez.
Somut olayda, takibin kesinlemesini m羹teakip, 20/02/2012 tarihinde bor癟lunun adresinde haciz yap覺lmas覺 talebinde bulunduktan sonra, 19/02/2014 tarihli yenileme talebine kadar alacakl覺 taraf覺ndan zamana覺m覺n覺 kesen hi癟bir ilem yap覺lmad覺覺 ve bu tarihler aras覺nda TTKnun 726. maddesinde 繹ng繹r羹len alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu g繹r羹lmektedir.
Yukar覺da yap覺lan a癟覺klamalar dikkate al覺nd覺覺nda alacakl覺 taraf覺ndan 21/02/2012 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde a癟覺lan tasarrufun iptali davas覺 da zamana覺m覺n覺 kesmeyeceinden, mahkemece bor癟lunun zamana覺m覺 ikayetinin kabul羹ne karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/27749 E. , 2015/2933 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lular vekilinin, takibin kesinlemesinden sonra takibin ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin kabul edilerek 襤襤K.nun 71/2. maddesi gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Bor癟lar Kanununun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve 癟ekin ibraz tarihine g繹re y羹r羹rl羹kte olan 6762 Say覺l覺 TTK.nun 730/18. maddesi gereince 癟ekler hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r. Yine, TTK.nun 730/18. maddesinin g繹ndermesi ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 663/2. maddesi gereince zamana覺m覺 kesilince son ilem tarihinden itibaren m羹ddeti ayn覺 olan yeni bir zamana覺m覺 ilemeye balar. Ayr覺ca, alacakl覺n覺n, takibin devam覺n覺 salay覺c覺 nitelikte her takip ilemi ile de zamana覺m覺 kesilir ve yeni bir s羹re ilemeye balar.
TTK.nun 662. maddesinde, m羹cerret dava a癟覺lmas覺ndan s繹z edilmi olup, bu davan覺n kimin taraf覺ndan a癟覺lacak bir dava olduu hususunda a癟覺kl覺k bulunmamakta ise de, zamana覺m覺n覺 kesecei belirtilen dava, alacakl覺n覺n a癟aca覺 davalard覺r. Ancak, bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lan menfi tespit davas覺nda, alacakl覺 bu davaya kat覺lm覺 ve alacak iddias覺n覺 ileri s羹rm羹 ise, bor癟lunun a癟t覺覺 menfi tespit davas覺 da zamana覺m覺n覺 keser. Menfi tespit davas覺 sonu癟lan覺p kesinleinceye kadar zamana覺m覺 ilemez. te yandan zamana覺m覺n覺 kesen ilemler kimin i癟in yap覺lm覺sa onun i癟in ge癟erli olur.
Mahkemece, bor癟lular taraf覺ndan Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/550 E. say覺l覺 dosyas覺 ile a癟覺lan menfi tespit davas覺n覺n, yukar覺da a癟覺klanan kurallar dorultusunda zamana覺m覺n覺 kesecek nitelikte olup olmad覺覺 ve ayr覺ca menfi tespit davas覺 a癟覺lmadan 繹nce yap覺lan ilemler incelenerekzamana覺m覺n覺n ger癟ekleip ger癟eklemedii deerlendirilmeden eksik inceleme ve yaz覺l覺 gerek癟e ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/35129 E. , 2015/3005 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan bor癟lu hakk覺nda bonoya dayal覺 olarak 14/08/2008 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine baland覺覺, bor癟lunun icra mahkemesine bavurarak zamana覺m覺 iddias覺nda bulunduu, mahkemece talebin kabul edilerek zamana覺m覺nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Her ne kadar bor癟luya g繹nderilen 繹deme emri tebligat覺 dosya i癟inde mevcut deil ise de, bor癟lu 25/08/2008 tarihinde bu takibe y繹nelik a癟t覺覺 imzaya itiraz davas覺nda 繹deme emrini 20/08/2008 tarihinde tebli ald覺覺n覺 beyan etmitir. Bavuru bu hali ile 襤.襤.K.’nun 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n olumas覺nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir.
TTK. nun 690. maddesinin g繹ndermesi ile bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 kanunun 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r. TTK. nun 663/2.maddesine g繹re ise, zamana覺m覺n覺n kesilmesi ile kesildii tarihten itibaren yeni bir s羹re ilemeye balar.
Bor癟lunun a癟t覺覺 imzaya itiraz davas覺nda tedbir talebinin reddedildii, yarg覺lama sonucunda da davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verildii anla覺ld覺覺ndan bu davan覺n zamana覺m覺n覺 kesmeyecei a癟覺kt覺r. Ancak, bor癟lu Mecit y繹n羹nden icra dosyas覺nda alacakl覺 vekilince 03/08/2009 tarihinde adres arat覺rmas覺, 06/09/2011 tarihinde de haciz talep edilmitir.
Bor癟lu a癟t覺覺 imzaya itiraz davas覺nda da adres bildirmemi, bu davada 繹deme emrinde bildirilen adresine 癟覺kart覺lan tebligat da iade d繹nm羹t羹r. Bu nedenle alacakl覺n覺n 03/08/2009 tarihli adres arat覺rmas覺 talebi de zamana覺m覺n覺 keseceinden, ilemler aras覺nda T.T.K.’nun 749. maddesinde 繹ng繹r羹len 3 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 anla覺lm覺t覺r.
O halde mahkemece bor癟lu y繹n羹nden zamana覺m覺 ikayetinin reddi yerine kabul羹ne karar verilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/34722 E. , 2015/1943 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak genel haciz yoluyla ile balat覺lan ilams覺z icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lunun zamana覺m覺nedeniyle 襤襤K’nun 71. ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu g繹r羹lmektedir.
Takip dayana覺 癟ekin keide tarihi itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 say覺l覺 TTK’nun 708. maddesi gereince, 癟ekin yasal s羹resinde 繹denmek 羹zere muhataba ibraz覺 zorunludur. Ayn覺 Kanun’un 720. maddesine g繹re ise; 癟ekin s羹resinde muhatap bankaya ibraz edildii muhatap taraf覺ndan ibraz g羹n羹 de g繹sterilmek suretiyle 癟ekin 羹zerine yaz覺lm覺 olan tarihli bir beyanla tespit edildii takdirde, hamil; cirantalar, keideci ve dier 癟ek bor癟lular覺na kar覺 m羹racaat haklar覺n覺 kullanabilir.
te yandan, icra takibine konu alacak hangi zamana覺m覺 s羹resine tabi ise; icra takibinde de ayn覺 zamana覺m覺 s羹resi uygulan覺r. Alacakl覺 taraf覺ndan, genel haciz yolu ya da kambiyo senetlerine mahsus haciz yollar覺ndan herhangi birinin tercih edilmi olmas覺, dayanak belge 癟ek niteliini ta覺d覺覺 s羹rece sonuca etkili olmay覺p, her iki halde de zamana覺m覺 s羹resi T羹rk Ticaret Kanunu h羹k羹mlerine g繹re belirlenir. Yine dayanak belgenin, an覺lan nitelii haiz olmamas覺 halinde de se癟ilen takip yoluna bak覺lmaks覺z覺n bu kez 6098 say覺l覺 T羹rk Bor癟lar Kanunu’nun 146. maddesinde (m羹lga 818 say覺l覺 BK’nun 125. maddesi) d羹zenlenen 10 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi uygulanacakt覺r.
Somut olayda takip dayana覺 25/12/2008 keide tarihli 癟ekin arka y羹z羹nde 襤襤K’nun 708. ve 720. madde koullar覺nda muhatap bankaya ibraz edildiine dair ibraz erhi bulunmad覺覺ndan an覺lan belge kambiyo senedi vasf覺 ta覺mamaktad覺r. Bu durumda, dayanak belge 癟ek niteliinde olmay覺p, adi senet h羹km羹nde bulunduundan bu belge, 6098 Say覺l覺 TBK’nun 146. maddesinde (m羹lga 818 say覺l覺 BK’nun 125. maddesi) d羹zenlenen on y覺ll覺k zamana覺m覺na t璽bi olup; s繹zkonusu senetteki alacak ile ilgili olarak on y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 a癟覺kt覺r.
Hal b繹yle olunca, mahkemece, yukar覺da a癟覺kland覺覺 羹zere takibe dayanak belge y繹n羹nden on y覺ll覺k zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii g繹zetilerek istemin reddine karar verilmesi gerekirken; yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/27437 E. , 2015/892 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan iki adet 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yap覺lan takibin kesinletii ve bor癟lular taraf覺ndan takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n ger癟ekletii ileri s羹r羹lerek icra mahkemesine bavurulduu, mahkemece ikayetin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Bavuru, bu hali ile …….’nun 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n ger癟eklemesi nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir.
Takip dayana覺 belgeler kambiyo senedi niteliinde 癟ek olduundan, 癟eklerin ibraz s羹relerinin dolduu tarih dikkate al覺nd覺覺nda, olaya 6762 Say覺l覺 ….nun 726. maddesi ve 730. maddesinin g繹ndermesi ile de 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir….nun 726. maddesi uyar覺nca hamilin; cirantalarla keideci ve dier 癟ek bor癟lular覺na kar覺 haiz olduu m羹racaat haklar覺, ibraz m羹ddetinin bitiminden itibaren alt覺 ay ge癟mekle m羹ruruzamana urar. 818 say覺l覺 Bor癟lar Kanununun 133.maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve …nun 730/18.maddesi gereince 癟ekler hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662.maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler, dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r. te yandan, alacakl覺 taraf覺ndan yap覺lan icra takip ilemleri de zamana覺m覺n覺 keser. Alacakl覺n覺n yapaca覺 icra ilemleri ile s羹re her defas覺nda yenilenir, yeni bir alt覺 ayl覺k s羹re balar.
Ne var ki …nun 663/1.maddesi uyar覺nca zamana覺m覺n覺 kesen ilem, kimin hakk覺nda yap覺lm覺sa, ancak ona kar覺 h羹k羹m ifade eder.
襤cra dosyas覺n覺n incelenmesinde; alacakl覺n覺n, 04.03.2011 tarihinde bor癟lu…. ad覺na kay覺tl覺 3835 parsel say覺l覺 ta覺nmaza haciz konulmas覺 i癟in tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne m羹zekkere yaz覺lmas覺n覺 talep ettii,11.11.2011 tarihinde de muhabere yoluyla bor癟lu irketin ara癟lar覺na haciz konulmas覺 talebinde bulunduu g繹r羹lmektedir. An覺lan tarihler aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen baka bir takip ilemi bulunmad覺覺ndan takip dayana覺 癟eklere ilikin 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu anla覺lmaktad覺r.
Bor癟lu … y繹n羹nden; alacakl覺n覺n, 26.03.2008 tarihinde bor癟lu irketin ta覺nmazlar覺na haciz konulmas覺 i癟in tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne m羹zekkere yaz覺lmas覺n覺 talep ettii, 08.09.2009 tarihinde ise yeniden bor癟lunun ta覺nmazlar覺na haciz konulmas覺 i癟in talepte bulunduu, 25.01.2011 tarihinde bor癟lunun …..ube m羹d羹rl羹羹ndeki hesaplar覺 羹zerine haciz konulmas覺n覺 talep ettii, 11.11.2011 tarihinde ise muhabere yoluyla bor癟lu irketin ara癟lar覺na haciz konulmas覺 talebinde bulunduu g繹r羹lmektedir. An覺lan tarihler aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen baka bir takip ilemi bulunmad覺覺ndan takip dayana覺 癟eklere ilikin 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin an覺lan bor癟lu y繹n羹nden de dolduu g繹r羹lmektedir.
Bor癟lu … y繹n羹nden; alacakl覺n覺n, 26.03.2008 tarihinde bor癟lunun ta覺nmazlar覺na haciz konulmas覺 i癟in tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne m羹zekkere yaz覺lmas覺n覺 talep ettii, 24.07.2008 tarihinde ise bor癟lunun adresinde haciz yap覺lmas覺 talebinde bulunduu, 08.09.2009 tarihinde yeniden bor癟lunun ta覺nmazlar覺na haciz konulmas覺 i癟in tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne m羹zekkere yaz覺lmas覺n覺 talep ettii, 25.01.2011 tarihinde ise bor癟lunun….. ube m羹d羹rl羹羹ndeki hesaplar覺 羹zerine haciz konulmas覺n覺 talep ettii g繹r羹lmektedir. An覺lan tarihler aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen baka bir takip ilemi bulunmad覺覺ndan takip dayana覺 癟eklere ilikin 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin ad覺 ge癟en bor癟lu y繹n羹nden de dolduu anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece, 襤襤K’nun 71/son maddesinin g繹ndermesiyle ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereince zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 gerek癟e ile istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/26092 E. , 2015/384 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu aleyhine iki adet 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip balat覺ld覺覺, bor癟lunun ikayet yoluyla icra mahkemesine yapt覺覺 bavuruda, takibin kesinlemesinden sonraki d繹neme ilikin olarak daha icra mahkemesince zamana覺m覺nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildiini, alacakl覺 ile bor癟lu aras覺nda yap覺lan ve borcun kabul羹ne ilikin protokol羹n ge癟erli olmad覺覺 gerek癟esi ile takibin iptaline istedii, mahkemece, 13.03.2013 tarihinde bor癟lu vekilince bor癟 kabul edilmi ise de, bor癟lu vekiline verilen vekaletnamede bor癟lanma yetkisi bulunmad覺覺 gerek癟esi ile ikayetin k覺smen kabul羹ne karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu aleyhine 28.03.2008 tarihinde iki adet 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip balat覺ld覺覺, 繹rnek 10 繹deme emrinin bor癟luya 29.03.2008 tarihinde tebli edildii, bor癟lunun takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ger癟ekletiini belirttii zamana覺m覺 iddias覺na dayanan ikayete ilikin olarak…. 襤cra Hukuk Mahkemesi’nin 03.11.2010 tarih, 2010/761E-2010/1068K say覺l覺 ilam覺 ile 癟eklere ilikin 6 ayl覺k zamana覺m覺n覺n dolduu gerek癟esi ile 襤襤K’nun 33 ve 71/2 maddeleri uyar覺nca takibin talikine karar verildii ve bu karar覺n bor癟lu … y繹n羹nden kesinletii anla覺lmaktad覺r. 襤cran覺n geri b覺rak覺lmas覺na ilikin bu karar覺n kesinlemesinden sonra 02.03.2012 tarihinde alacakl覺, bor癟lu ve taraflar覺n vekillerinin kat覺l覺m覺 ile borcun kabul edildiine ilikin protokol yap覺ld覺覺 ve bu protokol羹n Avukatl覺k Kanunu’nun 35/A maddesi kaps覺m覺nda ilam niteliinde olduunun taraflarca kararlat覺r覺ld覺覺 anla覺lmaktad覺r. Alacakl覺, bor癟lu ve taraflar覺n vekillerinin kat覺l覺m覺 ile yap覺lan bu protokole dayal覺 olarak bor癟lu vekili Av….’覺n 13.03.2012 tarihinde icra dairesine beyanda bulunarak borcu kabul edebilmesi i癟in, kendisinin vekil tayinine ilikin d羹zenlenen vekaletnamede ayr覺ca borcu kabul yetkisi verilmi olmas覺 gerekli deildir.
Ancak, 襤cra ve 襤flas Kanunu’nun 33/a maddesi 2. f覺kras覺nda Alacakl覺, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺n覺n kesinletiinin kendisine tebliinden sonra, zamana覺m覺n覺n vak覺 olmad覺覺n覺 ispat sadedinde ve 7 g羹n i癟inde umumi mahkemelerde dava a癟abilir. Aksi taktirde icras覺 istenen ilam覺nzamana覺m覺na urad覺覺 hususu kesin h羹k羹m tekil eder. h羹km羹 yer almaktad覺r.
….. 襤cra Hukuk Mahkemesi’nin 03.11.2010 tarih, 2010/761E-2010/1068K say覺l覺 ilam覺 ile zamana覺m覺 nedeniyle bor癟lu hakk覺nda icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar verildii ve bu karar覺n kesinlemi olduu, bu karar覺n kesinlemesinden sonra alacakl覺 taraf覺ndan 襤襤K’nun 33/a maddesi 2. f覺kras覺 kaps覺m覺nda ve yasal 7 g羹nl羹k s羹re i癟erisinde genel mahkemede dava a癟覺ld覺覺n覺 dair dosya i癟eresinde herhangi belge yada taraflar覺n beyan覺 bulunmamaktad覺r. Alacakl覺 taraf覺ndan 襤襤K’nun 33/a maddesi 2. f覺kras覺 kapsam覺nda a癟覺lm覺 bir dava bulunmad覺覺na g繹re, zamana覺m覺 nedeniyleicran覺n geri b覺rak覺lmas覺na ilikin ilam kesin h羹k羹m tekil eder ve bu ilam dorultusunda bor癟lu hakk覺ndaki takip iptal edilmi say覺l覺r. 襤cran覺ngeri b覺rak覺lmas覺 ilam覺 nedeniyle bor癟lu hakk覺ndaki takip iptal edilmi olduuna g繹re, iptal edilen takip dosyas覺 羹zerinden borcun kabul beyan覺na dayal覺 olarak takibi devam edilmesi doru deildir. Bor癟lunun isteminin bu gerek癟e ile kabul羹ne karar verilmesi gerekirken sonu癟ta istemin yerinde olmayan bir gerek癟e ile de olsa kabul羹ne karar verildiine g繹re sonucu doru karar覺n belirtilen bu gerek癟e ile onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/22850 E. , 2015/172 K.
Bor癟lu vekilinin icra mahkemesine bavurusu, TMKnun 684. maddesine g繹re ta覺nmaz覺n m羹temmim c羹z羹 niteliindeki trafolar覺n ta覺nmazdan ayr覺 olarak haczedilemeyecei, ayn覺 Kanun’un 862. maddesi uyar覺nca da ipotein; ta覺nmaz覺 b羹t羹nleyici par癟a ve eklentileri ile birlikte y羹k羹ml羹 k覺laca覺ndan 襤襤Knun 83/c maddesi h羹km羹 gereince ta覺nmazdan ayr覺 olarak haczinin m羹mk羹n olmad覺覺na ilikin haczin kald覺r覺lmas覺na y繹nelik ikayettir. Mahkemece, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii, haczin kalkmas覺 i癟in an覺lan karar覺n kesinlemesinin gerekmedii, ikayet konusu mahcuzlar 羹zerindeki haczin de kendiliinden kalkm覺 olduu gerek癟esi ile eldeki davan覺n konusuz kald覺覺ndan bahisle davan覺n esas覺 hakk覺nda karar verilmesine yer olmad覺覺na karar verilmi, h羹k羹m alacakl覺 taraf癟a temyiz edilmitir.
Tokat 襤cra Hukuk Mahkemesinin 16.07. 2013 tarih, 2014/135 Esas ve 2014/230 Karar say覺l覺 ilam覺 ile, bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra oluan zamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K.nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca bor癟lular y繹n羹nden icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
襤襤K.nun 33/a-2. maddesi uyar覺nca; Alacakl覺, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺n覺n kesinletiinin kendisine tebliinden sonra, zamana覺m覺n覺n vaki olmad覺覺n覺 ispat sadedinde ve 7 g羹n i癟inde umumi mahkemelerde dava a癟abilir. Aksi takdirde icras覺 istenen ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 hususu kesin h羹k羹m tekil eder. Buna g繹re, icra mahkemesince zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul羹ne karar verilmesi ile icra takibi son bulur. Ancak, bunun i癟in alacakl覺n覺n 襤襤K.nun 33/a-2. maddesine g繹re yedi g羹n i癟inde dava a癟覺p a癟mayaca覺 beklenmelidir. Dava i癟in madde de 繹ng繹r羹len yedi g羹nl羹k s羹renin bitimine kadar icra takibi olduu yerde durur. Alacakl覺 bu s羹re i癟inde dava a癟arsa, bu davan覺n sonucuna kadar takip durmaya devam eder. Alacakl覺 bu davay覺 kazan覺r ise duran icra takibine devam edilir. Kaybetmesi veya yedi g羹n i癟inde dava a癟mamas覺 halinde ise icran覺ngeri b覺rak覺lmas覺 karar覺, takibin iptaline ilikin sonu癟lar覺 dourur. Bir dier anlat覺mla dosyada mevcut hacizler kalkar.
Somut olayda, haczedilemezlik ikayeti, mahkemece icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesinden 繹nceki bir tarihte yap覺lm覺 bulunmaktad覺r. ikayet tarihi itibar覺 ile yukar覺da a癟覺klanan yasa h羹km羹 ve ilkeler dorultusunda haczin kald覺r覺lmas覺 i癟in aranan hususlar hen羹z ger癟eklemedii sabit olduuna g繹re salt icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmi olmas覺, bu y繹nde bir talep de bulunmaks覺z覺n icra takip dosyas覺nda mevcut hacizlerin kendiliinden kalkm覺 olmas覺 sonucunu dourmaz.
O halde mahkemece, bor癟lunun haczedilemezlik ikayetinin esas覺 incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve 襤襤K.nun 33/a-2. maddesi h羹km羹 g繹zard覺 edilmek suretiyle yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/25010 E. , 2014/31441 K.
Bor癟lu vekilinin icra mahkemesine bavurusu, TMKnun 684. maddesine g繹re ta覺nmaz覺n m羹temmim c羹z羹 niteliindeki trafolar覺n ta覺nmazdan ayr覺 olarak haczedilemeyecei, ayn覺 kanunun 862. maddesi uyar覺nca da ipotein; ta覺nmaz覺 b羹t羹nleyici par癟a ve eklentileri ile birlikte y羹k羹ml羹 k覺laca覺ndan 襤襤Knun 83/c maddesi h羹km羹 gereince ta覺nmazdan ayr覺 olarak haczinin m羹mk羹n olmad覺覺na ilikin haczin kald覺r覺lmas覺na y繹nelik ikayettir. Mahkemece, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii, haczin kalkmas覺 i癟in an覺lan karar覺n kesinlemesinin gerekmedii, ikayet konusu mahcuzlar 羹zerindeki haczin de kendiliinden kalkm覺 olduu gerek癟esi ile eldeki davan覺n konusuz kald覺覺ndan bahisle davan覺n esas覺 hakk覺nda karar verilmesine yer olmad覺覺na karar verilmi, h羹k羹m alacakl覺 taraf癟a temyiz edilmitir.
Tokat 襤cra Hukuk Mahkemesinin 16.07.2013 tarih, 2014/133 Esas ve 2014/228 Karar say覺l覺 ilam覺 ile, bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra oluan zamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K.nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca bor癟lular y繹n羹nden icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
襤襤K.nun 33/a-2. maddesi uyar覺nca; Alacakl覺, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺n覺n kesinletiinin kendisine tebliinden sonra, zamana覺m覺n覺n vaki olmad覺覺n覺 ispat sadedinde ve 7 g羹n i癟inde umumi mahkemelerde dava a癟abilir. Aksi takdirde icras覺 istenen ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 hususu kesin h羹k羹m tekil eder. Buna g繹re, icra mahkemesince zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul羹ne karar verilmesi ile icra takibi son bulur. Ancak, bunun i癟in alacakl覺n覺n 襤襤K.nun 33/a-2. maddesine g繹re yedi g羹n i癟inde dava a癟覺p a癟mayaca覺 beklenmelidir. Dava i癟in madde de 繹ng繹r羹len yedi g羹nl羹k s羹renin bitimine kadar icra takibi olduu yerde durur. Alacakl覺 bu s羹re i癟inde dava a癟arsa, bu davan覺n sonucuna kadar takip durmaya devam eder. Alacakl覺 bu davay覺 kazan覺r ise duran icra takibine devam edilir. Kaybetmesi veya yedi g羹n i癟inde dava a癟mamas覺 halinde ise icran覺ngeri b覺rak覺lmas覺 karar覺, takibin iptaline ilikin sonu癟lar覺 dourur. Bir dier anlat覺mla dosyada mevcut hacizler kalkar.
Somut olayda, haczedilemezlik ikayeti, mahkemece icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesinden 繹nceki bir tarihte yap覺lm覺 bulunmaktad覺r. ikayet tarihi itibar覺 ile yukar覺da a癟覺klanan yasa h羹km羹 ve ilkeler dorultusunda haczin kald覺r覺lmas覺 i癟in aranan hususlar hen羹z ger癟eklemedii sabit olduuna g繹re salt icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmi olmas覺, bu y繹nde bir talep de bulunmaks覺z覺n icra takip dosyas覺nda mevcut hacizlerin kendiliinden kalkm覺 olmas覺 sonucunu dourmaz.
O halde mahkemece, bor癟lunun haczedilemezlik ikayetinin esas覺 incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile 襤襤K.nun 33/a-2. maddesi h羹km羹 g繹zard覺 edilmek suretiyle yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/25011 E. , 2014/31440 K.
Bor癟lu vekilinin icra mahkemesine bavurusu, TMKnun 684. maddesine g繹re ta覺nmaz覺n m羹temmim c羹z羹 niteliindeki trafolar覺n ta覺nmazdan ayr覺 olarak haczedilemeyecei, ayn覺 Kanun’un 862. maddesi uyar覺nca da ipotein; ta覺nmaz覺 b羹t羹nleyici par癟a ve eklentileri ile birlikte y羹k羹ml羹 k覺laca覺ndan 襤襤Knun 83/c maddesi h羹km羹 gereince ta覺nmazdan ayr覺 olarak haczinin m羹mk羹n olmad覺覺na ilikin haczin kald覺r覺lmas覺na y繹nelik ikayettir. Mahkemece, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii, haczin kalkmas覺 i癟in an覺lan karar覺n kesinlemesinin gerekmedii, ikayet konusu mahcuzlar 羹zerindeki haczin de kendiliinden kalkm覺 olduu gerek癟esi ile eldeki davan覺n konusuz kald覺覺ndan bahisle davan覺n esas覺 hakk覺nda karar verilmesine yer olmad覺覺na karar verilmi, h羹k羹m alacakl覺 taraf癟a temyiz edilmitir.
Tokat 襤cra Hukuk Mahkemesinin 16.07. 2013 tarih, 2014/134 Esas ve 2014/229 Karar say覺l覺 ilam覺 ile bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra oluan zamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K.nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca bor癟lular y繹n羹nden icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
襤襤K.nun 33/a-2. maddesi uyar覺nca; Alacakl覺, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺n覺n kesinletiinin kendisine tebliinden sonra, zamana覺m覺n覺n vaki olmad覺覺n覺 ispat sadedinde ve 7 g羹n i癟inde umumi mahkemelerde dava a癟abilir. Aksi takdirde icras覺 istenen ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 hususu kesin h羹k羹m tekil eder. Buna g繹re, icra mahkemesince zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul羹ne karar verilmesi ile icra takibi son bulur. Ancak, bunun i癟in alacakl覺n覺n 襤襤K.nun 33/a-2. maddesine g繹re yedi g羹n i癟inde dava a癟覺p a癟mayaca覺 beklenmelidir. Dava i癟in madde de 繹ng繹r羹len yedi g羹nl羹k s羹renin bitimine kadar icra takibi olduu yerde durur. Alacakl覺 bu s羹re i癟inde dava a癟arsa, bu davan覺n sonucuna kadar takip durmaya devam eder. Alacakl覺 bu davay覺 kazan覺r ise duran icra takibine devam edilir. Kaybetmesi veya yedi g羹n i癟inde dava a癟mamas覺 halinde ise icran覺ngeri b覺rak覺lmas覺 karar覺, takibin iptaline ilikin sonu癟lar覺 dourur. Bir dier anlat覺mla dosyada mevcut hacizler kalkar.
Somut olayda, haczedilemezlik ikayeti, mahkemece icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesinden 繹nceki bir tarihte yap覺lm覺 bulunmaktad覺r. ikayet tarihi itibar覺 ile yukar覺da a癟覺klanan yasa h羹km羹 ve ilkeler dorultusunda haczin kald覺r覺lmas覺 i癟in aranan hususlar hen羹z ger癟eklemedii sabit olduuna g繹re salt icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmi olmas覺, bu y繹nde bir talep de bulunmaks覺z覺n icra takip dosyas覺nda mevcut hacizlerin kendiliinden kalkm覺 olmas覺 sonucunu dourmaz.
O halde mahkemece, bor癟lunun haczedilemezlik ikayetinin esas覺 incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve 襤襤K.nun 33/a-2. maddesi h羹km羹 g繹zard覺 edilmek suretiyle yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/25014 E. , 2014/31450 K.
Bonoya dayal覺 olarak yap覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, bor癟lu, 襤襤K’nun 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n olutuunu ileri s羹rerek icran覺n gerib覺rak覺lmas覺 istemiyle icra mahkemesine bavurmu, mahkemece istemin reddine karar verilmitir.
Bononun vade tarihi itibariyle y羹r羹rl羹kte bulunan 6762 Say覺l覺 TTK’nun 690. maddesinin yollamas覺 ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 yasan覺n 661/1. maddesi gereince, bonoda keideci ve onun gibi sorumlu olan kefile (avaliste) kar覺 yap覺lacak takiplerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤cra dosyas覺nda 繹deme emri bor癟lu B.. Y..’a 05.07.2004 tarihinde tebli edildikten sonra 28.07.2004 tarihinde haciz ileminin yap覺ld覺覺, bu tarihten 24.01.2014 tarihine kadar ad覺 ge癟en bor癟lu hakk覺nda hi癟 bir talepte bulunulmad覺覺, sonraki t羹m ilemlerin ve taleplerin dier bor癟lu F.G. A. hakk覺nda olduu anla覺lm覺t覺r. 襤cra takip ilemi kimin hakk覺nda yap覺lm覺sa onun hakk覺nda sonu癟 douraca覺ndan bor癟lu B.. Y.. y繹n羹nden yukar覺da belirtildii 羹zere (3) y覺ll覺k zamana覺m覺n覺n ger癟ekletii anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece bor癟lu B.. Y.. y繹n羹nden zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 gerek癟eyle isteminin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/25853 E. , 2014/31310 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan, bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine baland覺覺, 繹deme emri tebli edilemedii, bor癟lunun takibin ilemsiz b覺rak覺ld覺覺 s羹rede zamana覺m覺n覺n olutuundan bahisle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, takip kesinletikten sonra 28.05.2009 30.10.2013 tarihleri aras覺nda bir ilem yap覺lmad覺覺 gerek癟esi ile zamana覺m覺itiraz覺n覺n kabul羹ne ve icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
襤襤K’nun 168/5.maddesi h羹km羹 gerei bor癟lunun borcu olmad覺覺n覺 veya borcun itfa edildiini, mehil verildiini, alaca覺n zamana覺m覺na urad覺覺n覺, yetki itiraz覺n覺 sebepleri ile birlikte be g羹n i癟inde icra mahkemesine bildirilmesi gerekir.
Somut olayda, bor癟luya 癟覺kar覺lan 繹deme emrinin bila tebli iade edildii, takip dosyas覺nda bor癟luya baka bir tebligat yap覺lmad覺覺 anla覺lm覺t覺r. Hal b繹yle olunca takibin dava tarihinde hen羹z kesinlemedii g繹r羹lmektedir. 襤襤K’nun 71. maddesine g繹re s羹resiz olarak ileri s羹r羹lebilecek olanzamana覺m覺 ikayeti, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n ger癟eklemesi hali i癟in ge癟erlidir.
Bu durumda, mahkemece, zamana覺m覺 itiraz覺n覺n 襤襤K.nun 169/a maddesi kapsam覺nda deerlendirilerek ayn覺 maddenin beinci f覺kras覺 gereince takibin durmas覺na karar verilmesi gerekirken, istemin, olaya uygun d羹meyen 襤襤K.nun 71. maddesine g繹re deerlendirilmesi isabetsiz olup karar覺n belirtilen nedenlerle bozulmas覺 gerekir ise de, bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/22941 E. , 2014/29735 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan t羹ketici kredi s繹zlemesi ve kredi kart覺 kullan覺m覺ndan kaynaklanan alaca覺n tahsili i癟in genel haciz yolu ile ilams覺z icra takibine baland覺覺, 繹rnek (7) numaral覺 繹deme emrinin bor癟lu K.. B..a 06.05.2013 tarihinde tebli edildii, ad覺 ge癟en bor癟lu vekilinin ise miras覺 reddettiklerine ilikin mahkeme karar覺 sunarak takibin iptali talebi ile icra mahkemesine bavurduu anla覺lm覺t覺r.
ncelikle 襤襤K.nun 53. maddesi 羹zerinde durmak gerekir. An覺lan maddeye g繹re; Terekenin bor癟lar覺ndan dolay覺 繹l羹m g羹n羹 ile beraber 羹癟 g羹n i癟inde takip geri b覺rak覺l覺r. Miras癟覺 miras覺 kabul veya reddetmemise bu hususta Kanunu Medenide muayyen m羹ddetler ge癟inceye kadar takip gerikal覺r. Bu maddenin uygulanabilmesi i癟in icra takibinin miras覺n reddi s羹resinde yap覺lmas覺 ya da murisin, takibe baland覺ktan sonra 繹lm羹 olmas覺 gerekir. Somut olayda ise icra takibi miras覺 ret s羹resi ge癟tikten sonra balat覺lm覺 olmakla 襤襤K.nun 53.maddesinin uygulama yeri bulunmamaktad覺r.
te yandan 襤襤K.nun 16.maddesinde d羹zenlenen ikayet ise, icra ve iflas dairelerinin ilemlerinin kanuna ve hadiseye uygun olup olmad覺klar覺n覺n denetlenerek, bunlar覺n iptali veya d羹zeltilmesi ile bir hakk覺n yerine getirilmemesi veya sebepsiz s羹r羹ncemede b覺rak覺lmas覺 halinde bu hakk覺n yerine getirilmesinin salanmas覺 i癟in bavurulan takip hukukuna 繹zg羹 繹zel bir yol olup, olayda 襤襤K.nun 53. maddesinin uygulama yeri bulunmad覺覺ndan ikayet yolu ile de icra takibinin iptali yoluna gidilemez. Pek tabiidir ki 襤襤K.nun 53. maddesine ayk覺r覺 olarak takip yap覺lmas覺 ya da takip ilemlerine devam edilmesi nedenlerine dayal覺 olarak ilgililer 襤襤Knun 16. maddesi uyar覺nca icra mahkemesine ikayette bulunabilirler. 襤襤K.nun 53. maddesine ayk覺r覺l覺k iddias覺 ise kamu d羹zeni ile ilgili olduundan 襤襤K.nun 16/2. maddesi uyar覺nca ikayet s羹resiz olacakt覺r.
Hak ehliyeti bulunan her ger癟ek(MK. m.8) ve t羹zel(MK. m.48) kii icra takibinde taraf(alacakl覺 veya bor癟lu) olma ehliyetine de sahiptir (Prof. Dr. Baki KURU; 襤cra ve 襤flas Hukuku El Kitab覺, s.137, Kas覺m 2004-襤stanbul).
Hakk覺nda takip yap覺lan muteriz bor癟lu, hak ehliyetine sahip olmad覺覺 y繹n羹nde bir iddiada bulunmad覺覺na g繹re taraf ehliyeti mevcuttur. Bu nedenle bor癟lunun murisin borcundan sorumlu olmad覺覺na ilikin iddias覺n覺n taraf ehliyeti ile ilgisi yoktur.
襤cra takibine konu kredi s繹zlemesinin bor癟lusu, takip bor癟lusunun murisi olup, takip muteriz bor癟lu hakk覺nda miras癟覺 s覺fat覺 ile yap覺lmaktad覺r. Bor癟lu ise miras覺 reddettiinden murisin borcundan sorumlu olmad覺覺n覺 ileri s羹rerek takibin iptalini istemitir. Bir dier ifade ile bor癟lu olmad覺覺n覺 ileri s羹rmektedir.
襤mzaya itiraz d覺覺ndaki dier b羹t羹n itirazlara, borca itiraz denir (m 60/3; c.3; m.60/4; kar: m. 169). Mesela 繹deme, takas, zamana覺m覺, borcun mueccel olduu, borcun arta bal覺 olduu, icra dairesinin yetkisiz olduu ve s覺fat itiraz覺 gibi (Prof. Dr. Baki KURU; 襤cra ve 襤flas Hukuku El Kitab覺, s.225 2013-Ankara).”
Yap覺lan bu a癟覺klamalar dorultusunda bor癟lunun bavurusunun, 襤襤K.nun 62. maddesine dayal覺 borca itiraz niteliinde olduu kukusuz olup, borca itiraz覺n ise ayn覺 Kanunun 62/1. maddesi uyar覺nca 繹deme emrinin tebliinden itibaren yasal 7 g羹nl羹k s羹rede icra dairesine yap覺lmas覺 zorunludur. Nitekim miras覺n reddine ilikin mahkeme karar覺 21.06.2012 tarihli olup, 25.04.2013 tarihinde yap覺lan icra takibinden ve dolay覺s覺yla 繹deme emrinin tebliinden 繹nce al覺nm覺t覺r.
O halde mahkemece, icra takibinin ekline g繹re bor癟lunun borca itirazlar覺n覺 icra m羹d羹rl羹羹 yerine icra mahkemesine bildirmesi gereksiz ve ge癟ersiz bir ilem olup, sonu癟 dourmayaca覺 g繹z繹n羹nde bulundurularak istemin reddine karar verilmesi gerekirken, bor癟lunun bu husustaki bavurusunun, taraf ehliyetine ilikin ve s羹resiz ikayete t璽bi olduu gerek癟esiyle istemin kabul羹 ile takibin iptali y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/27823 E. , 2014/28535 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan balat覺lan bonoya dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 keideci bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde dosyan覺n ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle, zamana覺m覺 olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin kabul羹ne karar verildii g繹r羹lmektedir.
Takip tarihinde y羹r羹rl羹te bulunan 6762 Say覺l覺 TTK’nun 690. maddesinin yollamas覺 ile bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 kanunun 661. maddesi gereince vade tarihinden itibaren 3 y覺l i癟inde takibe konulmayan bonolar zamana覺m覺na urar. Ayn覺 Yasa’n覺n 662. maddesinde de zamana覺m覺n覺 kesen nedenler belirtilmi olup, 663. maddesinde ise zaman覺m覺 kesilince, m羹ddeti ayn覺 olan yeni bir zamana覺m覺n覺n ilemeye balayaca覺 belirtilmitir.
Somut olayda alacakl覺n覺n, 01/06/2005 vade tarihli bonoya dayanarak bor癟lu aleyhine 10/10/2005 tarihinde kambiyo senetlerine 繹zg羹 yol ile takip balatt覺覺, 繹deme emrinin bor癟luya 19/10/2005 tarihinde tebli edildii, bor癟lunun takibin kesinlemesinden sonra oluan zamana覺m覺nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebi 羹zerine; mahkemece takibin kesinlemesinden sonra 3 y覺ll覺k zamana覺m覺 olutuu gerek癟esiyleicran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii g繹r羹lm羹t羹r.
Takip dosyas覺n覺n asl覺 ile g繹lge dosyan覺n birlikte incelenmesinde ;
Alacakl覺n覺n, takibin kesinlemesinden sonra 21/11/2005, 24/11/2005, 16/05/2006, 17/05/2006, 14/05/2008, 07/05/2009, 19/04/2010, 23/12/2010, 16/08/2012, 19/08/2013 tarihlerinde haciz talebinde bulunduu b繹ylelikle ikayet tarihine kadar alacakl覺 taraf覺ndan zamana覺m覺n覺 kesen ilemlere devam edildii anla覺lm覺t覺r
O halde mahkemece, takibin kesinlemesinden sonra alacakl覺 taraf覺ndan zamana覺m覺n覺 kesen ilemlerin yap覺ld覺覺 ve 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺s羹resinin dolmad覺覺 gerek癟esiyle istemin reddine karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/27611 E. , 2014/26084 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lununzamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K’nun 71. ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, takip ilemleri aras覺nda 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin doldsuu gerek癟esi ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺an karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip dayana覺 bononun, tanzim tarihi itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 say覺l覺 TTK ‘nun 688. maddesindeki unsurlar覺 tam olarak ta覺mas覺nedeniyle kambiyo senedi niteliinde bulunduu anla覺lmaktad覺r. Bu durumda, takip konusu bono y繹n羹nden, 6762 say覺l覺 TTK ‘nun 690. maddesi g繹ndermesiyle ayn覺 Kanun’un 661, 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. TTK ‘nun 661/l. maddesi gereince, poli癟eyi kabul eden muhataba (bonoyu d羹zenleyen keideciye) kar覺 balat覺lacak takiplerde zamana覺m覺 s羹resi vadeden itibaren 羹癟 y覺ld覺r.
818 Say覺l覺 Bor癟lar Kanununun 133. maddesine g繹re daha 繹zel nitelikte bulunan TTK’nun 662. maddesinde ise; zamana覺m覺n覺n hangi sebeplerle kesilecei s覺n覺rl覺 bir ekilde a癟覺klanm覺t覺r. Bu sebeplerden birisi de dava a癟覺lmas覺d覺r. TTK’nun 662. maddesinde belirtilen davadan anla覺lmas覺 gereken, alacakl覺 taraf覺ndan, kambiyo senetleri hukukuna ilikin bir talep dolay覺s覺yla yetkili mahkeme nezdinde a癟覺lm覺 bir eda davas覺 olup, ayr覺ca bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lacak davada, alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n itiraz覺n覺 def’i yolu ile ileri s羹rmesi halinde, a癟覺lan menfi tespit davas覺n覺n da bu nedenle zamana覺m覺n覺 keseceinin kabul羹 gerekir. Nitekim Yarg覺tay HGK.nun 20.01.1996 tarih ve 1996/12-654 Esas, 1996/805 Karar say覺l覺 karar覺 ile de ayn覺 ilke kabul edilmi olup, alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n itiraz覺n覺 def’i yolu ile ileri s羹rd羹羹 menfi tespit davas覺, zamana覺m覺n覺 keser ve karar覺n kesinleme tarihine kadar zamana覺m覺 ilemez.
Somut olayda, ikayete konu icra dosyas覺nda, alacakl覺n覺n 16.05.2005 tarihinde takibe balad覺覺, 繹deme emrinin bor癟lu L.. E..’a 20/05/2005 tarihinde tebli edildii, takibin kesinletii, bor癟lunun 09.06.2005 tarihinde i mahkemesinde alacakl覺 aleyhine menfi tespit davas覺 a癟t覺覺, bu davada alacakl覺n覺n alaca覺n覺 def’i yoluyla ileri s羹rd羹羹, 襤stanbul 3. 襤 Mahkemesi’nin 24.10.2013 tarih ve 2005/262 E.-2015/855 K.say覺l覺 karar覺 ile menfi tespit davas覺n覺n reddine karar verildii g繹r羹lmektedir.
Bu durumda, menfi tespit davas覺n覺n a癟覺ld覺覺 tarihe kadar, bono vasf覺 ta覺yan takip konusu senet y繹n羹nden 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi ger癟eklememi ve 09.06.2005 tarihinde menfi tespit davas覺n覺n a癟覺lmas覺 ile zamana覺m覺 kesilmitir. S繹zkonusu davan覺n kesinlemesinden sonrazamana覺m覺 ilemeye balayaca覺ndan ikayet eden bor癟lu hakk覺nda zamana覺m覺n覺n olutuunun kabul羹 m羹mk羹n deildir.
O halde, mahkemece, yukar覺da a癟覺klanan nedenlerle zamana覺m覺 ikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, zamana覺m覺 s羹relerinde yan覺lg覺ya d羹羹lerek yaz覺l覺 gerek癟e ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/29734 E. , 2014/28586 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lununzamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K.’nun 71. ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, takip ilemleri aras覺nda 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 gerek癟esi ile istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip dayana覺 bononun, tanzim tarihi itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 say覺l覺 TTK.’nun 688. maddesindeki unsurlar覺 tam olarak ta覺mas覺nedeniyle kambiyo senedi niteliinde bulunduu anla覺lmaktad覺r. Bu durumda, takip konusu bono y繹n羹nden, 6762 say覺l覺 TTK.’nun 690. maddesi g繹ndermesiyle ayn覺 Kanun’un 661, 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. TTK.’nun 661/l. maddesi gereince, poli癟eyi kabul eden muhataba (bonoyu d羹zenleyen keideciye) kar覺 balat覺lacak takiplerde zamana覺m覺 s羹resi vadeden itibaren 羹癟 y覺ld覺r.
Bor癟lar Kanununun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan TTK.nun 662. maddesinde ise; zamana覺m覺n覺n hangi sebeplerle kesilecei s覺n覺rl覺 bir ekilde a癟覺klanm覺t覺r. Bu sebeplerden birisi de dava a癟覺lmas覺d覺r. TTK’nun 662. maddesinde belirtilen davadan anla覺lmas覺 gereken, alacakl覺 taraf覺ndan, kambiyo senetleri hukukuna ilikin bir talep dolay覺s覺yla yetkili mahkeme nezdinde a癟覺lm覺 bir eda davas覺 olup, ayr覺ca bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lacak davada, alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n itiraz覺n覺 def’i yolu ile ileri s羹rmesi halinde, a癟覺lan menfi tespit davas覺n覺n da bu nedenle zamana覺m覺n覺 keseceinin kabul羹 gerekir. Nitekim Yarg覺tay HGK.nun 20.01.1996 tarih ve 1996/12-654 Esas, 1996/805 Karar say覺l覺 karar覺 ile de ayn覺 ilke kabul edilmi olup, alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n itiraz覺n覺 def’i yolu ile ileri s羹rd羹羹 menfi tespit davas覺, zamana覺m覺n覺 keser ve karar覺n kesinleme tarihine kadar zamana覺m覺 ilemez.
Somut olayda, 繹rnek 10 numaral覺 繹deme emrinin bor癟luya 04.11.2008 tarihinde tebli edildii, bu aamada bor癟lu ile ilgili icra takip ilemi yap覺lmad覺覺, bilahare, bor癟lu taraf覺ndan alacakl覺ya kar覺 22.02.2010 tarihinde menfi tespit davas覺 a癟覺ld覺覺, alacakl覺n覺n bu davaya kat覺lmak ve cevap vermek suretiyle davan覺n reddini savunduu ve alacak iddias覺nda bulunduu, bor癟lunun menfi tespit davas覺ndan 13.05.2010 tarihinde feragat ettii ve mahkemenin ayn覺 tarihli karar覺 ile davan覺n feragat nedeniyle reddine karar verildii, bu tarihten sonra alacakl覺n覺n 28.05.2013 tarihinde takibin yenilenmesini ve bor癟luya yenileme muht覺ras覺 g繹nderilmesini talep ettii g繹r羹lmektedir.
6100 say覺l覺 HMK.’nun 311/1. maddesi h羹km羹 uyar覺nca (m羹lga 1086 say覺l覺 HUMK.’nun 95/1.maddesi) feragat, kesin h羹k羹m gibi hukuki sonu癟 dourur. An覺lan yasal d羹zenleme uyar覺nca, menfi tespit davas覺n覺n a癟覺lmas覺yla kesilen zamana覺m覺 s羹resinin, bor癟lunun feragat beyan覺 羹zerine davan覺n feragat nedeniyle reddine karar verildii 13.05.2010 tarihinden itibaren yeniden ilemeye balayaca覺 a癟覺kt覺r. Bu durumda, takip dosyas覺nda, 13.05.2010 tarihinden alacakl覺n覺n yenileme talebinde bulunduu 28.05.2013 tarihine kadar zamana覺m覺n覺 kesen herhangi bir icra takip ilemi yap覺lmad覺覺ndan TTK’nun 661. maddesinde 繹ng繹r羹len 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu anla覺lmaktad覺r.
O halde, mahkemece, zamana覺m覺na y繹nelik ikayetin kabul羹 ile 襤襤K’nun 71. maddesi yollamas覺yla ayn覺 Yasa’n覺n 33/a maddesi gereinceicran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken; yaz覺l覺 gerek癟eyle istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/18984 E. , 2014/24988 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, takibin ilemsiz b覺rak覺lmas覺nedeniyle zamana覺m覺n覺n olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece istemin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726. maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 Say覺l覺 TTK.nun 6273 Say覺l覺 Kanunun 8. maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n, y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir.
6763 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde, T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne t璽bi olacaklar覺 belirtilmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanununun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir d羹zenlemesi yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde, zamana覺m覺 s羹relerinin, balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda, 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise, o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi, ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺ndan 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenlezamana覺m覺 s羹resi, 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
襤cra dosyas覺n覺n incelenmesinde; takibe dayanak yap覺lan 癟ekin keide tarihi 20.07.2009 olup, ibraz s羹resi 03.02.2012 tarihinden 繹nce dolduundan, 癟ek alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resine tabidir.
Takip dayana覺 belge kambiyo senedi niteliinde 癟ek olduundan ikayete konu olayda TTK’nun 726 ve 730.maddeleri g繹ndermesi ile ayn覺 kanunun 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. 818 say覺l覺 Bor癟lar Kanunu’nun 133.maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve TTK’nun 730/18. maddesi gereince 癟ekler hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken TTK’nun 662. maddesinde; “m羹ruruzaman; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleriyle kesilir” h羹km羹ne yer verilmitir.
Somut olayda, 繹rnek 10 繹deme emrinin bor癟luya tebli edildii ve takibin kesinletii, takibin kesinlemesinden sonra alacakl覺 taraf覺ndan ikayet癟i bor癟lu hakk覺nda, 30.10.2009 05.07.2011, 05.07.2011 03.10.2011 tarihleri aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen bir takip ileminde bulunulmad覺覺ndan takip dayana覺 癟eke ilikin 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece, bor癟lu hakk覺nda, 襤襤K.nun 71/son maddesi g繹ndermesiyle uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereinceicran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟eyle istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/18438 E. , 2014/24352 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lular B.D.r. San. Tic. Ltd. ti. ile B. T. ve Yem Yem. San. Tic. Ltd. ti. hakk覺nda 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile balat覺lan icra takibinde, ikayet癟i T.. B.. ve B.. B.. icra mahkemesine bavurarak, icra takibinin kesinlemesinden sonra oluan zamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K’nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesini talep etmiler, mahkemece istemin kabul羹ne karar verilmitir.
襤襤K’nun 38. maddesine g繹re, icra dairesindeki kefaletler, ilam mahiyetini haiz belgelerden olup, ilamlar覺n icras覺 hakk覺ndaki h羹k羹mlere tabidir. 襤襤K’nun 39. maddesine g繹re de ilama m羹stenit takip, son muamele tarihi 羹zerinden on sene ge癟mekle zamana覺m覺na urar.
Somut olayda, T.. B.. 06.11.2009 tarihli haciz ilemi s覺ras覺nda dosya borcuna icra kefili olup, icra m羹d羹rl羹羹nce g繹nderilen 繹rnek 4-5 icra emri, kefile 16.12.2009 tarihinde tebli edilmitir.
襤cra kefillerinin taahh羹d羹, kambiyo taahh羹d羹 niteliinde bulunmad覺覺ndan, onlar bak覺m覺ndan uygulanacak zamana覺m覺, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yap覺lan takipteki dayanak belge (癟ek) i癟in TTK’nun ilgili h羹k羹mleri gereince uygulanmas覺 gereken 6 ayl覺k zamana覺m覺s羹resi deildir. 襤cra kefilinin borcunun icra kefaletinden kaynakland覺覺, icra kefaletinin ise 襤襤K’nun 38. maddesinde belirtilen ilam niteliinde bulunduu tart覺mas覺z olup, bu gibi hallerde 襤襤K’nun 39. maddesinde belirtilen 10 y覺ll覺k zamana覺m覺n覺n uygulanaca覺 tabiidir.
O halde mahkemece, icra kefili olan bor癟lu T.. B.. hakk覺ndaki zamana覺m覺 ikayetinin reddi gerekirken, yaz覺l覺 gerek癟eyle ikayetin kabul羹 ileicran覺n geri b覺rak覺lmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
te yandan dier ikayet癟i B.. B..’覺n, icra takibinde bor癟lu s覺fat覺 bulunmad覺覺ndan ikayet hakk覺 da yoktur. Bu durumda mahkemece B.. B.. hakk覺ndaki istemin aktif husumet yokluu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, ad覺 ge癟en y繹n羹nden yaz覺l覺 gerek癟e ile h羹k羹m tesisi de doru bulunmam覺t覺r.
12. Hukuk Dairesi 2014/18244 E. , 2014/23014 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ilem yap覺lmamas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece ikayetin reddine karar verildii g繹r羹lmektedir.
Takip dayana覺 bononun tanzim tarihi itibariyle y羹r羹rl羹kte olan 6762 say覺l覺 TTK.’nun 690.maddesi g繹ndermesiyle bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 661/1. maddesi gereince, poli癟eyi kabul eden muhataba (bonoyu d羹zenleyen keideciye) kar覺 balat覺lacak takiplerde zamana覺m覺 s羹resi vadeden itibaren 羹癟 y覺ld覺r. TTK.nun 661/2.maddesine g繹re ise, hamilin cirantay覺 takip etmesi halindezamana覺m覺 s羹resi bir y覺ld覺r.
818 say覺l覺 Bor癟lar Kanunu’nun 133. maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve TTK’nun 690. maddesi gereince bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662. maddesinde, zamana覺m覺n覺 kesen sebepler; “dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi” eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺 olup, bu maddede 繹ng繹r羹len sebepler d覺覺ndazamana覺m覺 kesilmez. Ancak alacakl覺n覺n icra dosyas覺nda yapaca覺 takip ilemleri de zamana覺m覺n覺 keser. Ne var ki TTK.nun 663. maddesi uyar覺nca zamana覺m覺n覺 kesen ilem kimin hakk覺nda yap覺lm覺sa, ancak ona kar覺 h羹k羹m ifade eder.
Somut olayda takip dayana覺 bonoyu ciro yoluyla elinde bulunduran alacakl覺n覺n lehtar-ciranta M.. A.. hakk覺nda takip yapt覺覺, alacakl覺 taraf覺ndan, an覺lan bor癟lu y繹n羹nden takip kesinletikten sonra takip dosyas覺nda 14.08.2012 tarihinde yap覺lan haciz talebine ilikin ilemden sonra, ikayet tarihi olan 02.09.2013 tarihine kadar, takibi ilerletmeye y繹nelik talepte bulunulmad覺覺ndan, an覺lan bor癟lu y繹n羹nden (1) y覺ll覺k zamana覺m覺ger癟eklemitir. te yandan icra takibinin dier bor癟lusu hakk覺nda yap覺lan zamana覺m覺n覺 kesen ilemlerin ikayet癟i bor癟lu y繹n羹nden h羹k羹m ifade etmesi de m羹mk羹n deildir.
O halde mahkemece bor癟lu M.. A.. y繹n羹nden 襤襤Knun 71.ve 33/a maddeleri gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/15801 E. , 2014/21675 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde dosyan覺n ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺n覺n olutuunu ileri s羹rerek takibin iptali ve ara癟lar覺na konan haciz erhlerinin kald覺r覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, s羹resinde yap覺lmad覺覺ndan bahisle istemin 襤襤K’nun 168/5. maddesi gereince reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
襤襤K’nun 71/2. maddesinde; “Bor癟lu, takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33/a maddesi h羹km羹 k覺yasen uygulan覺r” h羹km羹ne, ayn覺 Kanunun 33/a-1. maddesinde ise; “襤lam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veya zamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir” d羹zenlemesine yer verilmitir. Bor癟lunun takibin kesinlemesinden sonraki d繹neme ilikin olarak 襤襤K’nun 71/2 ve 33/a maddelerine dayanan zamana覺m覺 ikayetinin incelenmesi, bu ikayetin belli bir s羹re i癟inde ileri s羹r羹lmesi kouluna bal覺 deildir (HGK’nun 04.11.1998 tarih ve 1998/12-763 E., 1998/799 K.say覺l覺 karar覺).
Somut olayda 繹deme emrinin yetkili icra m羹d羹rl羹羹nce bor癟luya 21.05.2004 tarihinde tebli edildii ve takibin itirazs覺z kesinletii, bor癟lunun dilek癟esi kapsam覺ndan ve bavuru tarihinden, talebinin, takibin kesinlemesinden sonraki devreye ilikin zamana覺m覺 ikayeti olduu anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece yukar覺da belirtilen ilkeler uyar覺nca ikayetin s羹reye t璽bi olmad覺覺 g繹zetilerek iin esas覺n覺n incelenip sonucuna g繹re karar verilmesi gerekirken, takibin kesinlemesinden 繹nceki d繹neme ilikin bir itiraz varm覺 gibi deerlendirme yap覺larak istemin s羹re a覺m覺 nedeniylereddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/16282 E. , 2014/18980 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak balat覺lan genel haciz yolu ile ilams覺z icra takibine kar覺 bor癟lular覺n, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde dosyan覺n ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduklar覺 g繹r羹lmektedir.
Takip dayana覺 bononun tanzim tarihi itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 688/6. maddesine g繹re bononun, kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺yabilmesi i癟in, tanzim yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Ayn覺 Kanun’un 689/son maddesine g繹re ise, tanzim edildii g繹sterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyad覺 yan覺nda yaz覺l覺 olan yerde tanzim edilmi say覺laca覺 h羹kme balanm覺t覺r. H.G.K.’nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 say覺l覺 karar覺nda da benimsendii 羹zere, tanzim yeri olarak idari birim ad覺n覺n yaz覺lmas覺 yeterli ve zorunlu olup, ayr覺ca adres g繹sterilmesi mecburiyeti bulunmamaktad覺r.
Somut olayda, takip dayana覺 bonoda tanzim yeri bulunmad覺覺ndan takibe konu bononun kambiyo vasf覺 bulunmamaktad覺r.
襤cra takibine konu alacak hangi zamana覺m覺 s羹resine tabi ise icra takibinin kesinlemesinden sonraki d繹nemde de ayn覺 zamana覺m覺 s羹resi uygulan覺r. Bu durumda, kambiyo senedi nitelii ta覺mayan dayanak belge bono niteliinde olmay覺p, adi havale h羹km羹nde olduundan m羹cerret bor癟 ikrar覺 ta覺mayan bu belge Bor癟lar Kanunu’nun 125. maddesinde d羹zenlenen on y覺ll覺k zamana覺m覺na tabidir. Takipte bu s羹renin dolmad覺覺 ve dolay覺s覺yla keideci bor癟lu irket y繹n羹nden zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii anla覺lmaktad覺r.
te yandan, 襤襤K.nun 71/2.maddesinde Bor癟lu, takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33a. maddesi h羹km羹 k覺yasen uygulan覺r d羹zenlemesi yer almaktad覺r.G繹r羹ld羹羹 羹zere, bor癟lunun 襤襤K.’nun 71 maddesine dayanan ikayetinin incelenebilmesi, 繹ncelikle takibin kesinlemi olmas覺 kouluna bal覺d覺r. 襤cra dosyas覺n覺n incelenmesinde ise; genel haciz yolu ile yap覺lan ilams覺z icra takibine kar覺 keideci lehine aval veren bor癟lunun yasal s羹re i癟erisinde itiraz覺 羹zerine takip durmu olup;ortada kesinlemi bir takip de yoktur.Bu itibarla, kesinlemi bir takip bulunmad覺覺na g繹re, an覺lan bor癟lu y繹n羹nden 襤襤K. nun 71/2.maddesinin uygulanmas覺na da yasal olanak yoktur.
O halde, mahkemece, keideci bor癟lu irket y繹n羹nden bono vasf覺 bulunmayan dayanak belge y繹n羹nden genel zamana覺m覺 kural覺n覺n uygulanmas覺 gerektii ve keideci lehine aval veren bor癟lu bak覺m覺ndan ise; 襤襤K’nun 71. maddesine g繹re takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ger癟ekleen zamana覺m覺 nedeniyle icra mahkemesine bavurunun koullar覺n覺n olumad覺覺 hususlar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurularakzamana覺m覺 ikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken; yaz覺l覺 gerek癟eyle h羹k羹m tesisi isabetsiz ise de; sonu癟ta istem reddedildiinden sonucu doru mahkeme karar覺n覺n onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/16505 E. , 2014/18215 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 07.12.2011 keide tarihli 癟eke dayal覺 olarak yap覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, bor癟lu icra mahkemesine bavurarak takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n ger癟ekletiini iddia etmi, mahkemece 21.06.2013 tarihinde istemin reddine karar verilmesi ve karar覺n temyiz edilmesi 羹zerine Dairemizin 14.11.2013 tarihli ilam覺 ile, takip dosyas覺n覺n 6 aydan fazla bir s羹redir ilemsiz b覺rak覺ld覺覺 ve dolay覺s覺yla istemin kabul羹 gerektiinden bahisle karar bozulmu, icra mahkemesince bozmaya uyulduktan sonra davan覺n kabul羹ne ve takibin zamana覺m覺 nedeniyle iptaline karar verilmitir.
ikayetin konusu, takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir. 襤襤Knun 71. maddesinin 2. f覺kras覺; “bor癟lu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33/a maddesi h羹km羹 k覺yasen uygulan覺r” h羹km羹n羹 i癟ermektedir. 襤襤K’nun 33/a maddesinin 1. f覺kras覺nda ise; “ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veya zamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺ngeri b覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir” h羹km羹 yer almaktad覺r.
Mahkemece, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle ikayetin kabul羹 ile icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken takibin iptali y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz olup bozmay覺 gerektirir ise de; bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/14114 E. , 2014/16766 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan 癟eke dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lular vekili, takibin ilemsizb覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺n覺n olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, istemin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Takip dayana覺 belge kambiyo senedi niteliinde 癟ek olduundan davaya konu olayda TTK’nun 726 ve 730.maddeleri g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunun 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. Bor癟lar Kanunu’nun 133.maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve TTK’nun 730/18. maddesi gereince 癟ekler hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken TTK’nun 662. maddesinde “m羹ruruzaman; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleriyle kesilir.” h羹km羹ne yer verilmitir.
Somut olayda, 繹rnek 10 繹deme emrinin bor癟lu E.. ..e tebli edildii ve takibin kesinletii, takibin kesinlemesinden sonra alacakl覺 vekilinin ikayet癟i bor癟lu E.. .. hakk覺nda, 11.11.2005 09.06.2006, 14.12.2007 04.07.2008, 08.11.2010 18.06.2011, 12.08.2011 15.09.2012, 15.09.2012 20.11.2013 tarihleri aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen bir takip ilemi bulunmad覺覺ndan takip dayana覺 癟eke ilikin 6 ayl覺kzamana覺m覺 s羹resinin dolduu anla覺lm覺t覺r.
O halde mahkemece, bor癟lu E.. .. hakk覺nda, 襤襤K.nun 71/son maddesi g繹ndermesiyle uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/14691 E. , 2014/16602 K.
ikayetin konusu, takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir. 襤襤Knun 71. maddesinin 2. f覺kras覺na g繹re; “Bor癟lu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33/a maddesi h羹km羹 k覺yasen uygulan覺r.” Ayn覺 Kanun’un 33/a maddesinin 1. f覺kras覺 ise; “襤lam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veyazamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir” h羹km羹n羹 i癟ermektedir.
Mahkemece takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle ikayetin kabul羹 ile icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken, 襤襤K’nun 169/a-4 maddesi gereince itiraz覺n kabul羹 ve icra takibinin durdurulmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz olup, karar覺n belirtilen nedenlerle bozulmas覺 gerekir ise de, bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/12569 E. , 2014/15344 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, takibin ilemsizb覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, itiraz覺n kabul edilerek 襤襤K.nun 71/2.maddesi gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip tarihi itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 say覺l覺 TTK.nun 692/5. maddesine g繹re 癟ekin, kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺yabilmesi i癟in, keide yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Ayn覺 kanunun 708. maddesi gereince, ibraz s羹resi 癟ekin keide edildii yere g繹re belirleneceinden keide yerinin, hi癟 bir kuku ve duraksamaya yer vermeyecek ekilde a癟覺k olarak g繹sterilmesi gerekir. Aksi takdirde senedin 癟ek vasf覺nda olduunun kabul羹 yasal a癟覺dan m羹mk羹n deildir. 14/12/1992 g羹nl羹 ve 1991/1-1992/5 say覺l覺 襤癟tihad覺 Birletirme Karar覺nda da a癟覺kland覺覺 羹zere, k覺salt覺lm覺 olarak yaz覺lan keide yerinin yukar覺da yaz覺l覺 ilkeye uygun bulunmamas覺 halinde, takip dayana覺 belge 癟ek niteliinde kabul edilemez.
Dayanak belgenin, an覺lan nitelii haiz olmamas覺 halinde de se癟ilen takip yoluna bak覺lmaks覺z覺n bu kez BK.nun 125. maddesindeki on y覺ll覺kzamana覺m覺 uygulanacakt覺r.
Somut olayda, takip dayana覺 癟ekte keide yerinin 襤SK. eklinde yaz覺ld覺覺, bu durumda, yukar覺da a癟覺kland覺覺 羹zere keide yerinin hi癟bir kuku ve duraksamaya yer vermeyecek a癟覺kl覺kta yer almad覺覺 g繹r羹lmektedir.
Kambiyo senedi nitelii bulunmayan bu senet ile balat覺l覺p kesinleen takipte, 襤襤K.nun 71/2. maddesi gereince takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ileyecek zamana覺m覺 s羹resi 6762 say覺l覺 TTK.nun 726. maddesine g繹re hesaplanamaz. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yap覺lan takibin kesinlemesi, s繹z羹 edilen durumu deitirmeyeceinden olayda uygulanmas覺 gereken zamana覺m覺, Bor癟lar Kanunu’nun 125. maddesine g繹re on y覺ll覺k zamana覺m覺d覺r.
O halde, mahkemece, zamana覺m覺 olumad覺覺ndan ikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na h羹kmedilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/11541 E. , 2014/14177 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan balat覺lan bonoya dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin kabul羹 ile takibin iptaline karar verildii g繹r羹lmektedir..
Takip tarihinde y羹r羹rl羹te bulunan 6762 Say覺l覺 T.T.K’nun .690 maddesinin yollamas覺 ile bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 kanunun 661. maddesi gereince vade tarihinden itibaren 3 y覺l i癟inde takibe konulmayan bonolar zamana覺m覺na urar. Ayn覺 Yasan覺n 662. maddesinde dezamana覺m覺n覺 kesen nedenler belirtilmi olup, 663.maddesinde ise zaman覺m覺 kesilince, m羹ddeti ayn覺 olan yeni bir zamana覺m覺n覺n ilemeye balayaca覺 belirtilmitir.
Somut olayda alacakl覺n覺n, 15.09.2004 vade tarihli bonoya dayanarak bor癟lu aleyhine 24.12.2004 tarihinde kambiyo senetlerine 繹zg羹 yol ile takip balatt覺覺, 繹deme emrinin bor癟luya 03.01.2005 tarihinde tebli edildii, bor癟lunun takibin kesinlemesinden sonra olan zamana覺m覺 nedeniyleicran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebi 羹zerine mahkemece takip tarihi ile takipten sonraki ilk haciz talebi aras覺nda zamana覺m覺 olutuu gerek癟esiyle takibin iptaline karar verildii g繹r羹lm羹t羹r.
Takip dosyas覺na g繹re alacakl覺n覺n, 05.07.2006 tarihinde haciz yenileme talebinde bulunduu, 07.12.2006 tarihinde sat覺 talebinde bulunduu ve sat覺 avans覺n覺n yat覺r覺ld覺覺, 16.09.2009 tarihinde haciz talebinde bulunduu, 18.08.2010 tarihinde maa haczi telebinde bulunduu ve 03.09.2010 ikayet tarihine kadar alacakl覺 taraf覺ndan zamana覺m覺n覺 kesen ilemlere devam edildii anla覺lm覺t覺r
O halde takibe konu senetle ilgili olarak vade tarihinden ikyet tarihine kadar alacakl覺 taraf覺ndan zamana覺m覺n覺 kesen ilemlerin yap覺ld覺覺 ve 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 anla覺ld覺覺ndan mahkemece istemin reddine karar verilmesi gerekirken, zamana覺m覺 nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
te yandan takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n olumas覺 halinde takibin ekline g繹re 襤襤K.nun 170/b maddesi g繹ndermesi ile olayda uygulanmas覺 gerekli ayn覺 yasan覺n 71/2 ve 33/a-1 maddeleri gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilir. Mahkemece yukar覺da belirtilen madde h羹km羹 uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 yerine, takibin iptaline karar verilmesi de doru g繹r羹lmemitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/10742 E. , 2014/13799 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi balat覺ld覺覺, bor癟lunun ikayeti 羹zerine K羹癟羹k癟ekmece 1. 襤cra Hukuk Mahkemesinin 2011/ 1070 E. 1300 K. Say覺l覺 karar覺 ile takip sonras覺 zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii, bor癟lu vekilinin bu karar覺 gerek癟e g繹stererek icra m羹d羹rl羹羹nden hacizlerin kald覺r覺lmas覺 talebinde bulunduu, icra m羹d羹rl羹羹nce talebin reddi 羹zerine mahkemeye ikayet yoluna bavurulduu, mahkemece icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na ilikin karar覺n kesinletiinin alacakl覺 vekiline tebli edilmedii, bu nedenle 襤襤K’nun 33/a maddesinde 繹ng繹r羹len 7 g羹nl羹k dava a癟ma s羹resinin ilemeye balamad覺覺 gerek癟esiyle ikayetin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
襤襤K’nun 33/a-1 maddesi uyar覺nca 襤lam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veya zamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir.
Ayn覺 maddenin 2. f覺kras覺 ile de Alacakl覺, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺n覺n kesinletiinin kendisine tebliinden sonra, zamana覺m覺n覺n vaki olmad覺覺n覺 ispat sadedinde ve 7 g羹n i癟inde umumi mahkemelerde dava a癟abilir. Aksi takdirde icras覺 istenen ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 hususu kesin h羹k羹m tekil eder. h羹km羹 繹ng繹r羹lm羹t羹r.
K羹癟羹k癟ekmece 1. 襤cra Hukuk Mahkemesinin 2011/ 1070 E. 1300 K. Say覺l覺 karar覺 ile 襤襤K’nun 33/a maddesi uyar覺nca takip sonras覺 zamana覺m覺nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii, bu karar覺n 28/02/2012 tarihinde kesinletii, kesinleme erhi 羹zerinde karar覺n alacakl覺 vekili Av. M.A.a 16/07/2012 tarihinde tebli edildiine ilikin imzas覺n覺n al覺nd覺覺, bu hususun alacakl覺 vekilinin de kabul羹nde olduu anla覺lm覺t覺r.
Her ne kadar alacakl覺 vekili icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na ilikin karar覺n kendilerine tebli tarihi olan 16/07/2012 tarihinden itibaren yasada 繹ng繹r羹len 7 g羹nl羹k s羹re i癟inde 23/07/2012 tarihinde K羹癟羹k癟ekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava a癟t覺覺n覺 ileri s羹rm羹se de, Asliye Hukuk Mahkemesine a癟覺lan davan覺n konusunun sebepsiz zenginlemeye dayal覺 alacak davas覺 niteliinde olduu g繹r羹lm羹t羹r.
Bu durumda icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na ilikin mahkeme karar覺n覺n kesinletiinin alacakl覺 vekiline tebli tarihinden itibaren 7 g羹nl羹k s羹re i癟inde alaca覺n zamana覺m覺na uramad覺覺n覺n ispat覺 y繹n羹nde genel mahkemede a癟覺lan bir dava olmad覺覺 anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece ikayetin kabul羹ne karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/7990 E. , 2014/10049 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, s羹resinde ikayette bulunulmad覺覺ndan bahisle istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
TTK.nun 688/6. maddesine g繹re bononun, kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺yabilmesi i癟in, tanzim yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Ayn覺 Kanunun 689/son maddesine g繹re ise, tanzim edildii g繹sterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyad覺 yan覺nda yaz覺l覺 olan yerde tanzim edilmi say覺laca覺 h羹kme balanm覺t覺r. H.G.K.’nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 say覺l覺 karar覺nda da benimsendii 羹zere, tanzim yeri olarak idari birim ad覺n覺n yaz覺lmas覺 yeterli ve zorunlu olup, ayr覺ca adres g繹sterilmesi mecburiyeti bulunmamaktad覺r.
14.12.1992 tarih ve 1991/1E.-1992/5K. say覺l覺 Yarg覺tay 襤癟tihat覺 Birletirme B羹y羹k Genel Kurul karar覺nda da a癟覺kland覺覺 羹zere, k覺salt覺lm覺 olarak yaz覺lan keide yerinin kabul edilebilmesi i癟in bunun belirgin ve duraksamaya mahal b覺rakmayacak bir yeri g繹stermesi gereklidir.
Somut olayda alacakl覺 taraf覺ndan takibe konu edilen bonolarda tanzim yeri bulunmd覺覺ndan takibe konu bonolar覺n kambiyo vasf覺 bulunmamaktad覺r.
襤cra takibine konu alacak hangi zamana覺m覺 s羹resine tabi ise icra takibinin kesinlemesinden sonraki d繹nemde de ayn覺 zamana覺m覺 s羹resi uygulan覺r. Bu durumda, kambiyo senedi nitelii ta覺mayan dayanak belge bono niteliinde olmay覺p, adi havale h羹km羹nde olduundan m羹cerret bor癟 ikrar覺 ta覺mayan bu belge Bor癟lar Kanunu’nun 125. maddesinde d羹zenlenen on y覺ll覺k zamana覺m覺na tabidir. Takipte bu s羹renin dolmad覺覺 ve dolay覺s覺yla zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii anla覺lmaktad覺r.
te yandan 襤襤K.nun 71/2. maddesinde, bor癟lu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33/a maddesi h羹km羹n羹n k覺yasen uygulanaca覺, 襤襤K.nun 33/a-1 maddesinde de zamana覺m覺 ger癟eklemise icran覺n geri b覺rak覺laca覺 hususu d羹zenlenmitir. G繹r羹ld羹羹 羹zere bor癟lunun 襤襤K.nun 71. maddesine dayanan isteminin incelenebilmesi, bu istemin belli bir s羹re i癟inde ileri s羹r羹lmesi kouluna bal覺 deildir (HGK.nun 04.11.1998 tarih ve 1998/12-763E.-1998/797K. say覺l覺 karar覺).
O halde, mahkemece, bono vasf覺 bulunmayan dayanak belge y繹n羹nden genel zamana覺m覺 kural覺n覺n uygulanmas覺 gerektii hususu g繹z ard覺 edilerek zamana覺m覺 ikayetinin bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken s羹resinde ikayette bulunulmad覺覺ndan bahisle reddine karar verilmesi doru deil ise de sonu癟ta istem reddedildiinden sonucu doru karar覺n onanmas覺 gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/6090 E. , 2014/9054 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan 癟eke dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lu vekili, takibin ilemsiz b覺rak覺lmas覺nedeniyle zamana覺m覺n覺n olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, istemin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Takip dayana覺 belge kambiyo senedi niteliinde 癟ek olduundan davaya konu olayda TTK’nun 726 ve 730.maddeleri g繹ndermesi ile ayn覺 kanunun 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. Bor癟lar Kanunu’nun 133.maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve TTK’nun 730/18. maddesi gereince 癟ekler hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken TTK’nun 662. maddesinde “m羹ruruzaman; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleriyle kesilir.” h羹km羹ne yer verilmitir.
Somut olayda, 繹rnek 10 繹deme emrinin bor癟luya tebli edildii ve takibin kesinletii, takibin kesinlemesinden sonra alacakl覺 vekilinin ikayet癟i bor癟lu hakk覺nda, 03/05/2011 tarihli protokolde yer alan senetlerin son 繹deme tarihinden sonras覺na isabet eden 12.12.2011 ile 25.07.2012 tarihleri aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen bir takip ilemi bulunmad覺覺ndan takip dayana覺 癟eke ilikin 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu anla覺lm覺t覺r.
O halde mahkemece 襤襤K.nun 71/son maddesi g繹ndermesiyle uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereince icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/6114 E. , 2014/8337 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu muris A.. .. hakk覺nda 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine baland覺覺, takip kesinlemeden keidecibor癟lunun vefat覺 羹zerine takibin yasal miras癟覺lar覺na y繹neltilerek miras癟覺lara 繹rnek 10 numaral覺 繹deme emri tebli edildii ve 繹deme emrinin davac覺-bor癟luya 19.03.2009 tarihinde tebli edildii, tebli 羹zerine davac覺bor癟lunun 22.06.2010 dava tarihli icra mahkemesine bavurusu ile takibe konu 癟ekin teminat senedi olduunu, m羹kerrer takip yap覺ld覺覺n覺, 癟ekin bedelsiz kald覺覺n覺, yetkili icra dairesinde takip yap覺lmad覺覺n覺 ve 23.06.2009 ile 24.12.2009 tarihleri aras覺nda takip dosyas覺nda ilem yap覺lmad覺覺ndan zamana覺m覺n覺n ger癟ekletiini belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺n覺 ve takibin iptalini talep ettii, mahkemece istemin reddine karar verildii an覺lan karar覺n temyizi 羹zerine Dairemizce zamana覺m覺 ikayeti d覺覺ndaki dier itirazlar覺n reddine ilikin karar覺n onanmas覺na, zamana覺m覺 ikayeti bak覺m覺ndan davac覺bor癟lu hakk覺nda 23.06.200922.06.2010 tarihleri aras覺nda bir takip ilemi yap覺lmad覺覺, zamana覺m覺n覺n ger癟ekletii, 襤襤K.nun 71. maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi h羹km羹 uyar覺nca bor癟lu S.. .. y繹n羹nden icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerektii belirtilerek h羹km羹n bozulmas覺na karar verildii, mahkemece bozma ilam覺na uyularak zamana覺m覺 s羹resinin dolduu a癟覺klanarak bor癟lu S.. .. y繹n羹nden takibin iptaline karar verildii anla覺lmaktad覺r.
ikayetin konusu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir. 襤襤Knun 71. maddesinin 2. f覺kras覺 “bor癟lu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33/a maddesi h羹km羹 k覺yasen uygulanacakt覺r” h羹km羹n羹 d羹zenlemektedir. 襤襤K’nun 33/a maddesinin 1. f覺kras覺 ise “ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veya zamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺ngeri b覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir.” h羹km羹n羹 i癟erir.
Mahkemenin takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle ikayetin kabul羹 ile icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar vermesi gerekirken takibin iptali y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz ve bozmay覺 gerektirir ise de; bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺na karar vermek gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/4347 E. , 2014/6889 K.
Alacakl覺n覺n, bor癟lu hakk覺nda 05.09.2006 keide tarihli 癟eke dayal覺 olarak genel haciz yolu ile balatt覺覺 icra takibinde, takibin kesinlemesinden sonra oluan zamana覺m覺 nedeniyle, bor癟lu vekili taraf覺ndan icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemiyle icra mahkemesine bavurulduu g繹r羹lmektedir.
ekin zamana覺m覺na uram覺 olmas覺, onun kambiyo vasf覺n覺 ortadan kald覺rmaz. Takibin dayana覺 olan belge, kambiyo senedi niteliinde 癟ek olduundan olayda ibraz s羹resinin bitim tarihi itibariyle y羹r羹rl羹kte olan 6762 Say覺l覺 TTK.nun 726. maddesi ve 730. maddesinin g繹ndermesi ile de ayn覺 Yasan覺n 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. TTK.nun 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi ve alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak belirtilmitir.
Alacakl覺n覺n kambiyo senedi vasf覺ndaki 癟eke dayal覺 olarak genel haciz yolu ile takip yapmas覺, TTK.nun 726. maddesi ve 730. maddesinin g繹ndermesiyle 癟eklerde de uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662 ve 663. maddelerini bertaraf edemez. Bir baka anlat覺mla, zamana覺m覺ger癟ekleen 癟ekler i癟in genel haciz yolu ile takip yap覺lmas覺 halinde dahi takip kesinletikten sonraki d繹nemde uygulanacak zamana覺m覺 s羹resi, TTK’nda 癟ekler hakk覺nda 繹ng繹r羹len zamana覺m覺na g繹re hesaplanmal覺d覺r.
O halde mahkemece bu dorultuda deerlendirme yap覺larak oluacak sonuca g繹re karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve hatal覺 deerlendirme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/2782 E. , 2014/6453 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 6 adet 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lular覺n zamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K’nun 71. ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduklar覺, mahkemece, TTK’nun 726. maddesinde yap覺lan deiiklikle 癟eklerde zamana覺m覺n覺n 羹癟 y覺l olduu ve bu s羹renin dolmad覺覺 gerek癟esiyle istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
6762 Say覺l覺 TTK’nun 726. maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 say覺l覺 TTK’nun 6273 Say覺l覺 Kanun’un 8. maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani, ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir.
6763 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanununun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanununda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Somut olayda, takibe dayanak 癟eklerin keide tarihleri 18.09.2009, 25.09.2009, 26.09.2009,07.10.2009 ve 10.10.2009 olup, ibraz s羹releri 03.02.2012 tarihinden 繹nce dolduundan, alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resine tabidirler.
O halde, mahkemece, yukar覺da yap覺lan a癟覺klama ve deinilen ilkeler dorultusunda alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin ge癟ip ge癟medii belirlendikten sonra oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken, zamana覺m覺 s羹resinin 羹癟 y覺l olduu gerek癟esi ile istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2014/3742 E. , 2014/5856 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan 癟eke dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lular vekili, takibin ilemsizb覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺n覺n olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, istemin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Takip dayana覺 癟ekin ibraz s羹resinin dolduu tarih itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 Say覺l覺 TTK.nun 730/18. maddesi g繹ndermesiyle 癟eklerde de uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662. maddesinde; dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi sebepleri ile zamana覺m覺n覺n kesilecei belirtilmitir.
Somut olayda, 繹rnek 10 繹deme emrinin bor癟lulara tebli edildii ve takibin kesinletii, takibin kesinlemesinden sonra alacakl覺 vekilinin ikayet癟i bor癟lular hakk覺nda 28.07.2011 ile 10.07.2012 tarihleri aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen bir takip ilemi bulunmad覺覺ndan takip dayana覺 癟eke ilikin 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu anla覺lm覺t覺r.
O halde mahkemece 襤襤K.nun 71/son maddesi g繹ndermesiyle uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 33/a maddesi gereince icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
Ayr覺ca her iki bor癟lu, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺n覺 talep etmi olmas覺na ramen tek bor癟lu y繹n羹nden h羹k羹m kurulmas覺 da doru g繹r羹lmemitir.
12. Hukuk Dairesi 2014/2712 E. , 2014/5619 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra oluanzamana覺m覺 nedeniyle bor癟lu taraf覺ndan 襤襤K. nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca icra mahkemesinden icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesinin istendii anla覺lmaktad覺r.
Takip dayana覺 belgeler, kambiyo senedi niteliinde 癟ek olduundan, olaya 癟eklerin ibraz s羹relerinin dolduu tarih itibariyle y羹r羹rl羹kte olan 6762 say覺l覺 TTK nun 726 ve 730. maddesi g繹ndermesi 661, 662 ve 663.maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. Bor癟lar Kanununun 133.maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve T.T.K.nun 690.maddesi gereince bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662. maddesinde zaman a覺m覺n覺 kesen sebepler dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r.
te yandan, alacakl覺 taraf覺ndan yap覺lan icra takip ilemleri de zamana覺m覺n覺 keser. TTK. nun 663/2.maddesine g繹re ise, zamana覺m覺n覺n kesilmesi ile kesildii tarihten itibaren yeni bir s羹re ilemeye balar. TTK. nun 663/2.maddesine g繹re ise, zamana覺m覺n覺n kesilmesi ile kesildii tarihten itibaren yeni bir s羹re ilemeye balar.
Somut olayda, icra takip dosyas覺n覺n incelenmesinde, bor癟lunun 羹癟羹nc羹 kii Sosyal G羹venlik Kurumunda bulunan alacaklar覺 羹zerine konulan haciz dolay覺s覺yla an覺lan kurum taraf覺ndan 01.04.2008 tarihinde 715.802,00 TL. 22.04.2008 tarihinde ise 613.000,00 TL. icra dosyas覺na para g繹nderildii, 28.04.2008 tarihli hesap tablosunda dosya alaca覺n覺n 633.423,00 TL. olarak hesapland覺覺, 22.05.2008 tarihli s覺ra cetvelinde ise dosya alaca覺n覺n birinci s覺rada yer al覺p, dosya alaca覺n覺n tamamen kar覺land覺覺, ancak s覺ra cetveline Ankara 12.襤cra Mahkemesinin 2008/517-1166 say覺l覺 dosyas覺 ile 03.06.2008 tarihinde itiraz edildii, 21.11.2008 tarihli karar ile s覺ra cetvelinin iptaline karar verildii, bu karar dorultusunda Ankara 5.襤cra M羹d羹rl羹羹n羹n 2007/10916 esas say覺l覺 dosyas覺ndan 06.05.2011 tarihinde yeniden s覺ra cetveli yap覺ld覺覺 ve dosya alaca覺n覺n paran覺n geli tarihi itibariyle 633.423,00 TL olmas覺na kar覺n bu dosya i癟in 511.521,25 TL ayr覺ld覺覺 ve bu miktar覺n 09.05.2011 tarihinde icra dosyas覺na geldii ve ayn覺 tarihte alacakl覺 vekiline 繹dendii g繹r羹lm羹t羹r.
u hale g繹re 22.04.2008 tarihinde haciz yoluyla yap覺lan tahsilat sonucu o tarih itibariyle alacakl覺n覺n dosya alaca覺 tamamen kar覺land覺覺ndan, bu tarihten sonra icra takip
ilemlerini s羹rd羹rmesi beklenemeyecei gibi s繹z konusu da olamaz. Dolay覺s覺yla bu tarihten itibaren zamana覺m覺 s羹resinin de ilemesi m羹mk羹n deildir. Bir dier ifade ile 22.04.2008 tarihinde zamana覺m覺 s羹resi duracakt覺r. Ancak, 06.05.2011 tarihinde yap覺lan s覺ra cetvelinde yap覺lan tahsilat覺n dosya alaca覺n覺 tamamen kar覺lamad覺覺 anla覺ld覺覺na g繹re, alacakl覺, bu s覺ra cetvelini 繹rendii tarihten itibaren takibe devam etmesi gerekeceinden, an覺lan tarihten itibaren, zamana覺m覺 s羹resi kald覺覺 yerden ilemeye balar.
Bu durumda, alacakl覺n覺n s覺ra cetvelini 繹rendii 09.05.2011 tarihinden itibaren zamana覺m覺 s羹resi kald覺覺 yerden ilemeye balayaca覺ndan ve bu tarihten icra mahkemesine bavurunun yap覺ld覺覺 14.09.2012 tarihine kadar alacakl覺 taraf覺ndan icra takip dosyas覺nda zamana覺m覺n覺 kesen herhangi bir ilem yap覺lmad覺覺ndan, takip dayana覺 癟ekin ibraz s羹resinin dolduu tarih itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 Say覺l覺 TTK. nun 726.maddesinde 繹ng繹r羹len alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resi ge癟tiinden, mahkemenin zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul羹 ile icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na ilikin karar覺 yukar覺da a癟覺klanan nedenlerle doru olduundan, bu y繹ne ilikin temyiz itirazlar覺 yerinde deil ise de;
襤cra takip dosyas覺nda bor癟lunun 羹癟羹nc羹 kii Sosyal G羹venlik Kurumunda bulunan alacaklar覺 羹zerine haciz konulduu ve bu paralar覺n dosyaya g繹nderilmesi 羹zerine paylat覺rma safhas覺na ge癟ildii, daha sonra da dosyadan konulmu herhangi bir haczin bulunmad覺覺 g繹r羹lmektedir. Bor癟lunun 羹癟羹nc羹 kiide bulunan alacaklar覺 襤襤K. nun 106/2.maddesi uyar覺nca ta覺n覺r h羹km羹nde olup, haczedilen paran覺n icra dosyas覺na gelmesi paraya 癟evrilme gibi d羹羹n羹lmelidir. Buna g繹re 羹癟羹nc羹 kii nezdinde haczedilen paralar覺n icra dosyas覺na gelmesi ile haciz paraya 癟evrilmi olaca覺ndan, sona bulacakt覺r. ikayet tarihi itibariyle ortada bir haciz bulunmad覺覺na g繹re, haczin kald覺r覺lmas覺na ilikin talebin de konusu yoktur.
Kald覺 ki icra takip dosyas覺nda haciz bulunsa bile 襤襤K’nun 33/a-2. maddesi uyar覺nca; Alacakl覺, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺n覺n kesinletiinin kendisine tebliinden sonra, zamana覺m覺n覺n vaki olmad覺覺n覺 ispat sadedinde ve 7 g羹n i癟inde umumi mahkemelerde dava a癟abilir. Aksi takdirde icras覺 istenen ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 hususu kesin h羹k羹m tekil eder. Buna g繹re icra mahkemesince zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul羹ne karar verilmesi ile icra takibi son bulur. Ancak, bunun i癟in alacakl覺n覺n 襤襤K’nun 33/a-2.maddesine g繹re yedi g羹n i癟inde dava a癟覺p a癟mayaca覺 beklenmelidir. Dava i癟in madde de 繹ng繹r羹len yedi g羹nl羹k s羹renin bitimine kadar icra takibi olduu yerde durur. Alacakl覺 bu s羹re i癟inde dava a癟arsa, bu davan覺n sonucuna kadar takip durmaya devam eder. Alacakl覺 bu davay覺 kazan覺r ise duran icra takibine devam edilir. Kaybetmesi veya yedi g羹n i癟inde dava a癟mamas覺 halinde ise icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺, takibin iptaline ilikin sonu癟lar覺 dourur. Bir dier anlat覺mla dosyada mevcut hacizler kalkar. Buna g繹re an覺lan s羹re癟 tamamlanmadan icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 ile birlikte hacizlerin de kald覺r覺lmas覺na karar verilemez.
O halde mahkemece zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul羹 ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmekle yetinilmesi gerekirken, hacizlerin de kald覺r覺lmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/35851 E. , 2014/2112 K.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726. maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi alt覺 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 say覺l覺 TTK.nun 6273 say覺l覺 kanunun 8. maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir. Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir. te yandan devam eden uyumazl覺klarda, tamamlanmam覺 hukuki durumlara yeni yasa veya d羹zenleyici kural “derhal y羹r羹rl羹e girme” (I’etfet immediat de la loi novelle) nitelii nedeniyle uygulanacak ve hukuki sonu癟lar覺n覺 douracakt覺r. Tamamlanm覺 hukuki durumlar覺n yeni yasa veya d羹zenleyici kuraldan etkilenmemesi, kazan覺lm覺 haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 gereinden kaynaklanan bir sonu癟tur. T羹rkiye Cumhuriyeti Anayasas覺’n覺n 2. maddesi h羹km羹ne g繹re, T羹rkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Kazan覺lm覺 hak kavram覺, her ne kadar a癟覺k bir bi癟imde Anayasa’da d羹zenlenmemi ise de; bunun hukuk devleti kavram覺n覺n temel talar覺ndan biri olduu ve Anayasa’n覺n b羹nyesinde m羹ndemi癟 bulunduu T羹rk Kamu Hukuku’nda, 繹retide ve yarg覺sal kararlarda benimsenmektedir.
6763 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2. maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanunu’nun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde T羹rk Ticaret Kanunu’nun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde, T羹rk Ticaret Kanunu’nda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur.
Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726. maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Yukar覺daki a癟覺klamalar dorultusunda, somut olayda zamana覺m覺n覺 kesen sebeplerin de 6762 say覺l覺 TTK h羹k羹mlerine g繹re tespiti gerekir. An覺lan kanunun 730. maddesi g繹ndermesi ile 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler” dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi” eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r.
Somut olayda bankaya ibraz tarihi 10/01/2011 olan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile yap覺lan takipte bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n ger癟ekletiini ileri s羹rerek 襤襤K 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talep ettii; mahkemece, takip konusu 癟ek hakk覺nda 6273 say覺l覺 Kanunun 8. maddesi ile deiik 6762 say覺l覺 TTK.’nun 814/1. maddesi uyar覺nca ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin 癟ekin ibraz s羹resinin bitiminden itibaren 羹癟 y覺l olup bor癟lu taraf癟a bildirilen tarihler aras覺nda 羹癟 y覺ll覺k s羹renin ge癟memi olduu gerek癟esiyle talebin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Takip konusu 癟ekin ibraz s羹resinin bitim tarihi olan 15/11/2011 tarihinde y羹r羹rl羹kte bulunan 6762 say覺l覺 TTK.’nun 726. maddesi uyar覺nca alt覺 ayl覺k zamana覺m覺na tabi olduu, alacakl覺 taraf覺ndan hen羹z alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resi dolmadan bor癟lular aleyhinde 08/05/2012 tarihinde kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yoluyla takip balat覺ld覺覺, 繹rnek 10 nolu 繹deme emrinin teblii 羹zerine ikayet癟i bor癟lular taraf覺ndan yasal be g羹nl羹k s羹resi i癟erisinde icra mahkemesine bavurularak yetkiye ve borca itiraz edilmesi nedeniyle zamana覺m覺n覺n bu tarihte kesildii, mahkemece 11/09/2012 tarihinde yetkiye itiraz覺n reddi ile borca itiraz覺n k覺smen kabul羹ne karar verildii ve taraflarca temyiz yoluna bavurulmamas覺 nedeniyle karar覺n 21/09/2012 tarihinde kesinlemi olduunun kabul羹 gerektii, an覺lan mahkeme karar覺n覺n kesinleme tarihinden itibaren ikayet癟i bor癟lular y繹n羹nden yeni bir alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin ilemeye balad覺覺 ve alacakl覺 taraf癟a, karar覺n kesinleme tarihinden i bu zamana覺m覺 ikayeti tarihi olan 31/05/2013 tarihine kadar icra dosyas覺nda ikayet癟i bor癟lular y繹n羹ndenzamana覺m覺n覺 kesecek herhangi icrai bir ilem talebinde bulunulmad覺覺, dolay覺s覺yla 21/09/2012 tarihi ile 31/05/2013 tarihleri aras覺nda takibe konu 癟ek bak覺m覺ndan alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmu olduu anla覺ld覺覺na g繹re mahkemece; ikayetin kabul羹 ile 襤襤K’nun 71/2 ve 33/a maddeleri uyar覺nca ikayet癟i bor癟lular y繹n羹nden icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟eyle ikayetin reddine y繹nelik h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
te yandan, HMK.nun 297. maddesinin (1). f覺kras覺n覺n (e) bendi gereince h羹k羹mde gerek癟eli karar覺n yaz覺ld覺覺 tarihin yer almas覺 zorunlu olup kanunun bu emredici h羹km羹ne ayk覺r覺 davran覺lmas覺 da doru bulunmam覺t覺r.
12. Hukuk Dairesi 2013/36059 E. , 2014/1968 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan bonoya dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lular vekilinin, takibin ilemsizb覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
襤襤K.nun 16/1. maddesi gereince; “konunun hallini mahkemeye b覺rakt覺覺 hususlar m羹stesna olmak 羹zere, icra ve iflas dairelerinin yapt覺覺 muameleler hakk覺nda kanuna muhalif olmas覺ndan veya hadiseye uygun bulunmamas覺ndan dolay覺 icra mahkemesine ikayet olunabilir.” Ayn覺 Kanunun 18/3.maddesinde de; “Aksine h羹k羹m bulunmayan hallerde icra mahkemesi, ikayet konusu ilemi yapan icra dairesinin a癟覺klama yapmas覺na ve duruma yap覺lmas覺na gerek olup olmad覺覺n覺 takdir eder; duruma yap覺lmas覺n覺 uygun g繹rd羹羹 takdirde ilgilileri en k覺sa zamanda durumaya 癟a覺r覺r ve gelmeseler bile gereken karar覺 verir.” d羹zenlemesine yer verilmitir.
O halde icra mahkemesince bor癟lular覺n ikayeti 羹zerine tensiple 20.09.2013 tarihi, saat 14:00e duruma g羹n羹 verilerek duruma davetiyesi tebli edildii halde 20.09.2013 tarihinde 12:19da, tensip edilen duruma saati beklenmeksizin taraflar覺n kat覺l覺m覺 salanmadan ve bor癟lular覺n hukuki dinlenme hakk覺 k覺s覺tlanarak karar verilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/35524 E. , 2014/1172 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra oluanzamana覺m覺 nedeniyle bor癟lular覺n 襤襤K.’nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduklar覺, mahkemece, TTK.’nun 726.maddesinde yap覺lan deiiklikle 癟eklerde zamana覺m覺n覺n 羹癟 y覺l olduu ve bu s羹renin dolmad覺覺 gerek癟esiyle istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken, 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete’de yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanun’un 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 Say覺l覺 TTK.’nun 6273 Say覺l覺 Kanun’un 8.maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir.
6763 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanunu’nun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanunu’nun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanunu’nun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde de; T羹rk Ticaret Kanunu’nun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir d羹zenlemesi yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanunu’nda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺ndaki zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenlezamana覺m覺 s羹resi, 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanun’un 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Somut olayda, takibe dayanak 癟ekin keide tarihi 20.10.2009 olup, ibraz s羹resi 03.02.2012 tarihinden 繹nce dolduundan, 癟ek alt覺 ayl覺kzamana覺m覺 s羹resine tabidir.
O halde, mahkemece, yukar覺da yap覺lan a癟覺klama ve ilkeler dorultusunda alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin ge癟ip ge癟medii belirlendikten sonra oluacak sonuca g繹re karar verilmesi gerekirken zamana覺m覺 s羹resinin 羹癟 y覺l olduu gerek癟esi ile istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/34711 E. , 2014/624 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bir adet bonoya dayal覺 olarak balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lunun, takip dayana覺 bononun takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebiyle icra mahkemesine bavurduu; mahkemece, Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde g繹r羹len menfi tespit davas覺n覺n ikayet癟i bor癟lu lehine sonu癟lanm覺 olup kesinletii, 襤襤K’nun 72/5. maddesine g繹re de takip durmu olduundan ikayet癟i bor癟lunun zamana覺m覺 nedeniyle icran覺ngeri b覺rak覺lmas覺n覺 talep etmesinde hukuki yarar bulunmad覺覺 gerek癟esiyle dava art覺 yokluundan talebin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
6098 say覺l覺 Bor癟lar Kanununun 154. (818 say覺l覺 Bor癟lar Kanununun 133.) maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve 6102 say覺l覺 TTK.nun 778/1-h (6762 say覺l覺 TTK.nun 690.) maddesi gereince bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 kanunun 750. (6762 say覺l覺 TTK.nun 662.) maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r. Yine 6102 say覺l覺 TTK.nun 778/1-h (6762 say覺l覺 TTK.nun 690.) maddesinin g繹ndermesi ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 kanunun 751. (6762 say覺l覺 TTK.nun 663) maddesi gereince zamana覺m覺 kesilince son ilem tarihinden itibaren, m羹ddeti ayn覺 olan yeni bir zamana覺m覺 ilemeye balar ve zamana覺m覺n覺 kesen ilem hangi bor癟lu hakk覺nda ger癟eklemi ise ona kar覺 h羹k羹m ifade eder. Ayr覺ca, alacakl覺n覺n yapt覺覺, takibin devam覺n覺 salay覺c覺 nitelikte her takip ilemi ile de zamana覺m覺 kesilir ve yeni bir s羹re ilemeye balar.
Somut olayda, alacakl覺 taraf覺ndan 01/07/2007 vade tarihli bonoya dayal覺 olarak senedi tanzim eden bor癟lular aleyhinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla 10/08/2007 tarihinde takibe balan覺ld覺覺, ikayet癟i bor癟luya 繹rnek 10 nolu 繹deme emrinin 15/08/2007 tarihinde tebli edildii; alacakl覺 taraf癟a 03/02/2009 tarihinde bor癟lular aleyhinde 羹癟羹nc羹 ah覺slara 襤襤K’nun 89/1. maddesi uyar覺nca haciz ihbarnamesi g繹nderilmesinin talep edildii ve alacakl覺n覺n belirtilen en son talep tarihinden 21/08/2013 tarihinde yap覺lan ikayet tarihine kadar ikayet癟i bor癟lu hakk覺nda zamana覺m覺n覺 kesecek nitelikte bir ilem talebinde bulunmad覺覺 g繹r羹lmektedir.
Alacakl覺 taraf覺ndan 03/02/2009 tarihinde yap覺lan en son talep tarihinden sonra, dier takip bor癟lusunun alacakl覺ya kar覺 23/02/2009 tarihinde menfi tespit davas覺 a癟t覺覺, mahkemece 22/07/2010 tarihinde davan覺n kabul羹ne karar verildii ve karar覺n 29/09/2010
tarihinde kesinletii anla覺lmaktad覺r. Ancak dier bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lan menfi tespit davas覺 6102 say覺l覺 TTK.nun 751/1. (6762 say覺l覺 TTK.nun 663/1.) maddesi gereince, sadece bu bor癟lu y繹n羹nden zamana覺m覺n覺 kesecektir.
Buna g繹re, takip dayana覺 bonoda senedi d羹zenleyen ikayet癟i bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lm覺 bir menfi tespit davas覺 bulunmad覺覺ndan ve 6102 say覺l覺 TTK.nun 778/1-h (6762 say覺l覺 TTK.nun 690.) maddesi g繹ndermesi ile bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 kanunun 749/1. (6762 say覺l覺 TTK.nun 661/1.) maddesi gereince 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi i癟erisinde ikayet癟i bor癟lu aleyhinde zamana覺m覺n覺 kesecek nitelikte ilem yap覺lmad覺覺ndan bu bor癟lu y繹n羹nden zamana覺m覺n覺n ger癟ekletiinin kabul羹 gerekir.
O halde mahkemece, bor癟lunun icra mahkemesine bavurusu 襤襤K.nun 71/2 ve 33/a maddeleri kapsam覺nda takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ger癟ekleen zamana覺m覺na ilikin olup ikayet癟i bor癟lu y繹n羹nden takibin kesinlemesinden sonraki devrede 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺s羹resi dolmu olduundan ikayetin kabul羹 ile bu bor癟lu y繹n羹nden icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/34985 E. , 2014/159 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin kabul edilerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
TTK’nun 688/6. maddesine g繹re bononun, kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺yabilmesi i癟in, tanzim yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Ayn覺 Kanunun 689/son maddesine g繹re ise, tanzim yeri g繹sterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyad覺 yan覺nda yaz覺l覺 olan yerde tanzim edilmi say覺laca覺 h羹kme balanm覺t覺r. H.G.K.’nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 say覺l覺 karar覺nda da benimsendii 羹zere, tanzim yeri olarak idari birim ad覺n覺n yaz覺lmas覺 yeterli ve zorunlu olup, ayr覺ca adres g繹sterilmesi mecburiyeti bulunmamaktad覺r.
Somut olayda alacakl覺 taraf覺ndan takibe konu edilen senette keide yeri bulunmad覺覺 anla覺ld覺覺ndan bono vasf覺 bulunmamaktad覺r.
襤cra takibine konu alacak hangi zamana覺m覺 s羹resine tabi ise icra takibinin kesinlemesinden sonraki d繹nemde de ayn覺 zamana覺m覺 s羹resi uygulan覺r. Bu durumda, kambiyo senedi nitelii ta覺mayan dayanak belge bono niteliinde olmay覺p, adi havale h羹km羹nde olduundan m羹cerret bor癟 ikrar覺 ta覺mayan bu belge Bor癟lar Kanunu’nun 125. maddesinde d羹zenlenen on y覺ll覺k zamana覺m覺na tabidir. Takipte bu s羹renin dolmad覺覺 ve dolay覺s覺yla zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii anla覺lmaktad覺r.
O halde, mahkemece, bono vasf覺 bulunmayan dayanak belge y繹n羹nden genel zamana覺m覺 kural覺n覺n uygulanmas覺 gerektii hususu g繹z ard覺 edilerek zamana覺m覺 ikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile kabul羹 isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/34573 E. , 2014/45 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lular覺nzamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K. nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, TTK. nun 726.maddesinde yap覺lan deiiklikle 癟eklerde zamana覺m覺n覺n 羹癟 y覺l olduu ve bu s羹renin dolmad覺覺 belirtilerek istemin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 say覺l覺 TTK. nun 6273 say覺l覺 kanunun 8.maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani, ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir.
Bundan ayr覺, devam eden uyumazl覺klarda, tamamlanmam覺 hukuki durumlara yeni yasa veya d羹zenleyici kural, “derhal y羹r羹rl羹e girme” (I’etfet immediat de la loi novelle) nitelii nedeniyle uygulanacak ve hukuki sonu癟lar覺n覺 douracakt覺r. Tamamlanm覺 hukuki durumlar覺n yeni yasa veya d羹zenleyici kuraldan etkilenmemesi, kazan覺lm覺 haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 gereinden kaynaklanan bir sonu癟tur. T羹rkiye Cumhuriyeti Anayasas覺’n覺n 2. maddesi h羹km羹ne g繹re, T羹rkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Kazan覺lm覺 hak kavram覺, her ne kadar a癟覺k bir bi癟imde Anayasa’da d羹zenlenmemi ise de, bunun hukuk devleti kavram覺n覺n temel talar覺ndan biri olduu ve Anayasa’n覺n b羹nyesinde m羹ndemi癟 bulunduu, T羹rk Kamu Hukuku’nda, 繹retide ve yarg覺sal kararlarda benimsenmektedir.
6763 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanununun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanununda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r. Buna g繹re 17.12.2010 keide tarihli takip dayana覺 癟ek y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resi alt覺 ayd覺r.
Somut olayda, 27.12.2010 keide tarihli 癟eke dayal覺 olarak 11.01.2011 tarihinde icra takibine balanm覺, 繹deme emri 22.01.2011 tarihinde tebli edilmitir. Takibin kesinlemesinden sonra 25.04.2011 tarihinden 11.01.2012 tarihine kadar dosyada herhangi bir takip ileminin yap覺lmad覺覺 ve takip dayana覺 癟ekin ibraz s羹resinin dolduu tarih itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 Say覺l覺 TTK. nun 726.maddesinde 繹ng繹r羹len alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resi ge癟tii g繹r羹lm羹t羹r.
O halde, mahkemece, bor癟lunun zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul edilerek, 襤襤K. nun 170/b maddesinin g繹ndermesi ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 71/son maddesi yollamas覺 ile 33/a maddesi gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/33134 E. , 2013/40281 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lunun, 襤襤K.nun 71/2.maddesi gereince zamana覺m覺 ger癟ekletiini belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi alt覺 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 Say覺l覺 TTK.nun 6273 Say覺l覺 Kanunun 8.maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani, ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir. Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir.
Bundan ayr覺, devam eden uyumazl覺klarda, tamamlanmam覺 hukuki durumlara yeni yasa veya d羹zenleyici kural, “derhal y羹r羹rl羹e girme” (I’etfet immediat de la loi novelle) nitelii nedeniyle uygulanacak ve hukuki sonu癟lar覺n覺 douracakt覺r. Tamamlanm覺 hukuki durumlar覺n yeni yasa veya d羹zenleyici kuraldan etkilenmemesi, kazan覺lm覺 haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 gereinden kaynaklanan bir sonu癟tur. T羹rkiye Cumhuriyeti Anayasas覺’n覺n 2. maddesi h羹km羹ne g繹re, T羹rkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Kazan覺lm覺 hak kavram覺, her ne kadar a癟覺k bir bi癟imde Anayasa’da d羹zenlenmemi ise de, bunun hukuk devleti kavram覺n覺n temel talar覺ndan biri olduu ve Anayasa’n覺n b羹nyesinde m羹ndemi癟 bulunduu, T羹rk Kamu Hukuku’nda, 繹retide ve yarg覺sal kararlarda benimsenmektedir.
6763 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanunu’nun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanunu’nun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanununda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi alt覺 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 羹癟 y覺ld覺r.
Somut olayda, alacakl覺 taraf覺ndan 05/07/2006 tarihinde takibe baland覺覺, 繹deme emrinin bor癟luya 21/07/2006 tarihinde tebli edildii, takibin kesinlemesinden sonra 08/02/2007-10/10/2007; 29/04/2008-16/03/2009 ve 14/04/2011-20/12/2011 tarihleri aras覺nda alacakl覺n覺n takibin ilerlemesine y繹nelik dier bir ifade ile zamana覺m覺n覺 kesecek nitelikte ilem yapmad覺覺 g繹r羹lmektedir. Takibe dayanak 癟eklerin keide tarihlerine g繹re ibraz s羹resi 03/02/2012 tarihinden 繹nce dolduundan, alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resine tabidir. Kald覺 ki, yasal deiiklikten 繹nce ikayete konu takipte alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 olumutur.
O halde, mahkemece, a癟覺klanan nedenlerle zamana覺m覺 ikayetinin kabul羹ne karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile reddi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/33767 E. , 2013/40414 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan balat覺lan kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile takipte, bor癟lunun 襤襤K.nun 71. maddesi atf覺yla 襤襤K’nun 33/a maddesi h羹km羹 uyar覺nca takibin kesinlemesinden sonraki devreye ilikin olarak borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece takibin zamana覺m覺 nedeniyle iptaline karar verildii anla覺lm覺t覺r.
ikayetin konusu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir. 襤襤Knun 71. maddesinin 2. f覺kras覺 “bor癟lu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33/a maddesi h羹km羹 k覺yasen uygulanacakt覺r” h羹km羹n羹 d羹zenlemektedir. 襤襤K’nun 33/a maddesinin 1. f覺kras覺 ise “ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veya zamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺ngeri b覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir.” h羹km羹n羹 i癟erir.
Mahkemenin takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle ikayetin kabul羹 ile icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar vermesi gerekirken takibin iptali y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz ve bozmay覺 gerektirir ise de; bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺na karar vermek gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2013/32414 E. , 2013/39686 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lu irket vekilinin, takibin ilemsizb覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺n覺n olutuunu ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece istemin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Mahkemece zamana覺m覺n覺 durduran ilem olarak kabul edilen 08.09.2011 tarihli 繹deme taahh羹d羹 bor癟lu irket ad覺na deil, irket yetkilisi …taraf覺ndan icra kefaleti bildirimi esnas覺nda ahsen yap覺ld覺覺ndan, ikayet癟i bor癟lu irket taraf覺ndan yap覺lmayan bu ilem, kendisi hakk覺ndazamana覺m覺n覺 durduran ilem olarak kabul edilemez. te yandan icra kefaletinden kaynaklanan 10 y覺ll覺k zamana覺m覺 bor癟lu irket hakk覺nda ge癟erli olmay覺p, 24.11.2011 tarihinden itibaren 6 ay s羹re ile bor癟lu irket hakk覺nda dosyada hi癟bir icrai ilem yap覺lmad覺覺 anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece, bor癟lunun zamana覺m覺 ikayetinin kabul羹 ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken, istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/31923 E. , 2013/39861 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, takibin ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle takibe konu bononun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, itiraz覺n kabul edilerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 688/6. (6102 Say覺l覺 TTK’nun 776/f) maddesi gereince, bonoda tanzim yerinin yaz覺l覺 olmas覺 gereklidir. Ayn覺 Kanunun 689/son (6102 Say覺l覺 TTK’nun 777/son) maddesine g繹re ise, tanzim edildii yer g繹sterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyad覺 yan覺nda yaz覺l覺 olan yerde tanzim edilmi say覺laca覺 h羹kme balanm覺t覺r. H.G.K.’nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 say覺l覺 karar覺nda da benimsendii 羹zere, tanzim yeri olarak idari birim ad覺n覺n yaz覺lmas覺 yeterli ve zorunlu olup, ayr覺ca adres g繹sterilmesi mecburiyeti bulunmamaktad覺r.
Hukuk Genel Kurulu’nun 02/10/1996 g羹n ve 1996/12-5 say覺l覺 karar覺 ile de benimsendii 羹zere; 襤襤K.nun 170/a-2. maddesi gereince bu husus icra mahkemesince re’sen nazara al覺n覺r.
Somut olayda, takibe dayanak yap覺lan senette tanzim yeri olarak yaz覺lan “Merter” ibaresi idari birim olmad覺覺ndan an覺lan belgenin bono vasf覺n覺 ta覺mad覺覺 g繹r羹lmektedir.
Bor癟lu, 襤襤K.nun 170/a-1 maddesi g繹ndermesi ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 168/3. maddesi uyar覺nca 繹deme emrinin tebliinden itibaren (5) g羹nl羹k yasal s羹re i癟erisinde icra mahkemesine bavurduuna g繹re, mahkemece, takibe konu senedin kambiyo senedi vasf覺 ta覺mad覺覺 hususu re’sen dikkate al覺narak, 襤襤K.nun 170/a-2. maddesi gereince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken; bu husus g繹zard覺 edilmek suretiyle yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
Kabule g繹re de, bor癟lunun bavurusu bu hali ile 襤襤K.nun 169/a maddesi kapsam覺nda takibin kesinlemesinden 繹nceki d繹neme ilikinzamana覺m覺 itiraz覺 olup, ayn覺 maddenin 5. f覺kras覺 gereince itiraz覺n kabul羹 ile takibin durdurulmas覺 yerine icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi doru g繹r羹lmemitir.
12. Hukuk Dairesi 2013/32728 E. , 2013/39224 K.
Bor癟lular覺n, hakk覺nda 癟eke istinaden kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan takipte, 癟eke dayal覺 alaca覺n zamana覺m覺na uramas覺nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemiyle ve icra kefili olan icra dosyas覺nda herhangi bir kefaletinin olmad覺覺ndan hakk覺nda yap覺lan icra ilemlerinin iptali istemiyle icra mahkemesine bavurduklar覺 anla覺lm覺t覺r.
l-B.2011 tarihinde kesinletii g繹r羹lmektedir. Bu davada; daval覺 alacakl覺 taraf覺ndan istemin reddi talep edildiinden a癟覺lan bu davazamana覺m覺n覺 keser. Menfi tespit davas覺 sonu癟lan覺p kesinleinceye kadar alacakl覺n覺n takip dosyas覺nda ilem yapma zorunluluu bulunmad覺覺ndan 3 yor癟lular覺n temyiz itirazlar覺n覺n incelenmesinde;
Sair temyiz itirazlar覺 yerinde deil ise de;
Takip dayana覺 belge kambiyo senedi niteliinde 癟ek olduundan olaya TTK’nun 726 ve ayn覺 Kanunun 730. maddesi g繹ndermesi ile 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekmektedir. Bor癟lar Kanunu’nun 133.maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve T.T.K.’nun 730/18.maddesi gereince 癟ekler hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 662.maddesi, zamana覺m覺n覺n hangi sebeplerle kesileceini s覺n覺rl覺 bir ekilde a癟覺klam覺t覺r. Bu sebeplerden biri de dava a癟覺lmas覺d覺r. An覺lan maddede m羹cerret dava a癟覺lmas覺ndan s繹z edilmekte olup, bu davan覺n kimin taraf覺ndan a癟覺lacak bir dava olduu hususunda bir a癟覺kl覺k bulunmamaktad覺r. Ancak bor癟lu taraf覺ndan a癟覺lacak davada, alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n itiraz覺n覺 defi yolu ile ileri s羹rmesi halinde, a癟覺lan menfi tespit davas覺n覺n da bu nedenle zamana覺m覺n覺 keseceinin kabul羹 gerekir.
Nitekim Yarg覺tay HGK.nun 20.01.1996 tarih ve 1996/12-654 Esas 1996/805 Karar say覺l覺 karar覺 ile de ayn覺 ilke kabul edilmi olup, alacakl覺 durumundaki daval覺n覺n itiraz覺n覺 defi yolu ile ileri s羹rd羹羹 menfi tespit davas覺, zamana覺m覺n覺 keser ve karar覺n kesinleme tarihine kadarzamana覺m覺 ilemez.
Somut olayda; bor癟lu taraf覺ndan, Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/12 E. say覺l覺 dosyas覺 ile 13.01.2010 tarihinde menfi tespit davas覺 a癟覺ld覺覺 ve davan覺n reddedildii ve karar覺n 18.10覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi, menfi tespite ilikin karar覺n kesinletii tarihten itibaren yeniden ilemeye balar.
Bu durumda menfi tespit davas覺n覺n kesinleme tarihi ile ikayet tarihi olan 18.01.2013 tarihi aras覺nda zamana覺m覺n覺 kesen TTK’nun 662. maddesinde say覺lan icra takibi ilemi yap覺l覺p yap覺lmad覺覺n覺n incelenerek oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yaz覺l覺 gerek癟eyle istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
2-Alacakl覺n覺n temyiz itirazlar覺n覺n incelenmesinde;
hakk覺ndaki icra emrinin 09/11/2009 tarihli haciz tutana覺ndaki kefalete dayand覺r覺ld覺覺, ancak bu tarihli haciz tutana覺nda Y覺lmaz Eraslan isimli 3. bir ahs覺n kefaletinin bulunduu, ad覺 ge癟en bu iki kiinin ayn覺 kii olup olmad覺覺n覺n mahkemece y繹ntemince arat覺r覺larak oluacak sonuca g繹re karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile Orhan Y覺lmazarslan hakk覺nda yap覺lan t羹m icra ilemlerinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/29674 E. , 2013/37867 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra oluanzamana覺m覺 nedeniyle, bor癟lular覺n 襤襤K.nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, TTK.nun 726. maddesinde yap覺lan deiiklikle 癟eklerde zamana覺m覺n覺n 羹癟 y覺l olduu ve bu s羹renin dolmad覺覺 belirtilerek istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 Say覺l覺 TTK. nun 6273 Say覺l覺 Kanunun 8.maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
6763 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanununun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir d羹zenlemesi yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanunu’nda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda, 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise, o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi, ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺ndan 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenlezamana覺m覺 s羹resi, 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Somut olayda, takibe dayanak 癟ekin keide tarihi 30.06.2009 olup, ibraz s羹resinin bitim tarihi, 6273 Say覺l覺 Yasan覺n y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce olduundan 癟ek, 6 ayl覺k
zamana覺m覺 s羹resine tabidir.
Kural olarak zamana覺m覺 kimin hakk覺nda ger癟ekleirse onun hakk覺nda sonu癟 dourur. Takip dosyas覺n覺n incelenmesinde ise, 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yap覺lan takipte, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde alacakl覺 vekili taraf覺ndan 20.12.2011 tarihinde ikayet癟i her iki bor癟lu hakk覺nda da haciz talebinde bulunulduu, ard覺ndan 20.07.2012 tarihinde talepte bulunulduu, mahkemenin de kabul羹nde olduu gibi bu iki tarih aras覺nda dosyan覺n 6 aydan fazla ilemsiz b覺rak覺ld覺覺, yine 20.07.2012 ila 22.03.2013 tarihleri aras覺nda da dosyan覺n 6 aydan fazla ilemsiz b覺rak覺ld覺覺 g繹r羹lmektedir.
O halde, mahkemece, bor癟lular y繹n羹nden ikayetin kabul羹 ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 gerek癟e ilezamana覺m覺n覺n 3 y覺l olduundan bahisle ikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/30228 E. , 2013/37803 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra bor癟lular覺nzamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K. nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, TTK. nun 726.maddesinde yap覺lan deiiklikle 癟eklerde zamana覺m覺n覺n 羹癟 y覺l olduu ve bu s羹renin dolmad覺覺 belirtilerek istemin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 say覺l覺 TTK. nun 6273 say覺l覺 kanunun 8.maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani, ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir.
Bundan ayr覺, devam eden uyumazl覺klarda, tamamlanmam覺 hukuki durumlara yeni yasa veya d羹zenleyici kural, “derhal y羹r羹rl羹e girme” (I’etfet immediat de la loi novelle) nitelii nedeniyle uygulanacak ve hukuki sonu癟lar覺n覺 douracakt覺r. Tamamlanm覺 hukuki durumlar覺n yeni yasa veya d羹zenleyici kuraldan etkilenmemesi, kazan覺lm覺 haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 gereinden kaynaklanan bir sonu癟tur. T羹rkiye Cumhuriyeti Anayasas覺’n覺n 2. maddesi h羹km羹ne g繹re, T羹rkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Kazan覺lm覺 hak kavram覺, her ne kadar a癟覺k bir bi癟imde Anayasa’da d羹zenlenmemi ise de, bunun hukuk devleti kavram覺n覺n temel talar覺ndan biri olduu ve Anayasa’n覺n b羹nyesinde m羹ndemi癟 bulunduu, T羹rk Kamu Hukuku’nda, 繹retide ve yarg覺sal kararlarda benimsenmektedir.
6763 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanununun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanununda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Somut olayda, takibe dayanak 癟ekin keide tarihi 30.05.2009 ve 30.07.2009 olup, ibraz s羹releri 03.02.2012 tarihinden 繹nce dolduundan, alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resine tabidirler.
O halde, mahkemece, yukar覺da yap覺lan a癟覺klama ve ilkeler dorultusunda alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin ge癟ip ge癟medii belirlendikten sonra oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken zamana覺m覺 s羹resinin 羹癟 y覺l olduu gerek癟esi ile istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/30416 E. , 2013/37958 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde takip dosyas覺n覺n ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle alaca覺n zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine bavurduu; mahkemece, ikayetin kabul edilerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Takip dayana覺 bononun vade tarihi itibariyle y羹r羹rl羹kte bulunan 6762 Say覺l覺 T.T.K.’nun 690. maddesinin yollamas覺yla bonolar hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanunun 661. maddesi uyar覺nca takibe konu bono, vade tarihinden itibaren 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resine t璽bidir. An覺lan Yasan覺n 662. maddesinde ise zamana覺m覺n覺 kesen sebepler d羹zenlenmi olup, bu sebeplerden biri de alacakl覺 taraf覺ndan yap覺lan icra takip ilemleridir. Haciz talebi de bir icra takip ilemi olduundan haciz talebinde bulunulmas覺 ile zamana覺m覺 kesilir. 襤ki y覺ll覺k s羹re i癟erisinde sat覺 istenilip istenilmemesi ise 襤襤K’nun 106 ve 110. maddelerinin uygulanmas覺 ile ilgili olup yasal s羹rede sat覺 istenmemi olmas覺, zamana覺m覺n覺n kesilmesine yol a癟an haciz talebinin yokluu sonucunu dourmaz. Somut olayda alacakl覺 vekilinin haciz talep tarihleri dikkate al覺nd覺覺nda, icra takibinin 羹癟 y覺ldan fazla s羹re ile ilemsiz b覺rak覺lmad覺覺 ve dolay覺s覺yla zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece, bor癟lunun zamana覺m覺 ikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken ikayetin kabul羹 ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/30328 E. , 2013/37297 K.
襤cra mahkemesince, bor癟lular hakk覺nda kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra oluan zamana覺m覺 nedeniyle 襤襤K’nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca bor癟lular y繹n羹nden icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
襤襤K’nun 33/a-2. maddesi uyar覺nca; Alacakl覺, icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺n覺n kesinletiinin kendisine tebliinden sonra, zamana覺m覺n覺n vaki olmad覺覺n覺 ispat sadedinde ve 7 g羹n i癟inde umumi mahkemelerde dava a癟abilir. Aksi takdirde icras覺 istenen ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 hususu kesin h羹k羹m tekil eder. Buna g繹re icra mahkemesince zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul羹ne karar verilmesi ile icra takibi son bulur. Ancak, bunun i癟in alacakl覺n覺n 襤襤K’nun 33/a-2.maddesine g繹re yedi g羹n i癟inde dava a癟覺p a癟mayaca覺 beklenmelidir. Dava i癟in madde de 繹ng繹r羹len yedi g羹nl羹k s羹renin bitimine kadar icra takibi olduu yerde durur. Alacakl覺 bu s羹re i癟inde dava a癟arsa, bu davan覺n sonucuna kadar takip durmaya devam eder. Alacakl覺 bu davay覺 kazan覺r ise duran icra takibine devam edilir. Kaybetmesi veya yedi g羹n i癟inde dava a癟mamas覺 halinde ise icran覺n geri b覺rak覺lmas覺karar覺, takibin iptaline ilikin sonu癟lar覺 dourur. Bir dier anlat覺mla dosyada mevcut hacizler kalkar.
Bu durumda, mahkemece, yukar覺da a癟覺klanan yasa h羹km羹 ve ilkeler dorultusunda inceleme ve deerlendirme yap覺larak oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve 襤襤K’nun 33/a-2. maddesi h羹km羹 g繹zard覺 edilmek suretiyle yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/28820 E. , 2013/37013 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan 癟eke dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla balat覺lan takibe kar覺 bor癟lu vekilinin takibin ilemsizb覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺na urad覺覺 gerek癟esi ve icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, istemin reddine karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Takip dosyas覺nda 繹deme emrinin bor癟luya 20.12.2011 tarihinde tebli edildii ve 5 g羹nl羹k s羹re i癟inde zamana覺m覺 itiraz覺nda bulunulmad覺覺n覺n anla覺lmas覺 kar覺s覺nda, bu tarihten sonraki s羹re癟te takibe konu 癟ekin zamana覺m覺na uray覺p uramad覺覺n覺 deerlendirmek gerekir.
襤襤K.nun 71/1.maddesi uyar覺nca bor癟luya borcu 繹demesi konusunda s羹re verilmi olmas覺 halinde 繹deme taahh羹d羹 s羹resince zamana覺m覺ilemez.
襤襤K.nun taksitle 繹deme bal覺kl覺 111.maddesi son f覺kras覺nda ise; “Taksitlerden biri zaman覺nda verilmezse icra muamelesi ve s羹reler kald覺覺 yerden devam eder” d羹zenlemesine yer verilmitir.
Taksitlendirme s繹zlemesinde 繹demeyi ikiye ay覺rmak gerekir. Birincisi 襤襤K.nun 111.maddesinin 1. ve 2.f覺kralar覺nda d羹zenlenen bor癟lunun yasal hakk覺ndan doan taksitlendirme, ikincisi ise, alacakl覺n覺n kabul羹ne bal覺 olan taksit s繹zlemesi ile yap覺lan taksitlendirmedir.
Buna g繹re, taraflar aras覺nda 22.05.2012 tarihli haciz s覺ras覺nda icra memurunca tutanaa yaz覺lmak suretiyle d羹zenlenen taksit s繹zlemesi, 襤襤K.nun 111.maddesinin 3.f覺kras覺 kapsam覺nda taksit s繹zlemesi niteliindedir. S繹zleme gereinin yerine getirildiinden s繹z edilebilmesi i癟in s繹zlemede belirtilen taksit d繹nemi i癟inde alacakl覺 yanca 繹demenin beyan edilmesi ve tahsil harc覺n覺n yat覺r覺lmas覺 gerekir. Ancak bu suretle ayn覺 maddenin son f覺kras覺 h羹km羹n羹n uygulanmas覺 m羹mk羹n olabilir. Takip dosyas覺nda bor癟lu yanca icra dosyas覺na para yat覺r覺ld覺覺na bir bilgi belge, makbuz bulunmuyor ise de, alacakl覺n覺n icra mahkemesine verdii 19.07.2012 tarihli dilek癟esinde 25.06.2012 tarihinde yat覺r覺lmas覺 gereken 2. taksidin yat覺r覺lmam覺 olmas覺 sebebiyle bor癟lunun cezaland覺r覺lmas覺n覺 istedii, bu durumda yukar覺da ki a癟覺klamalar 覺覺覺nda zamana覺m覺 s羹resinin ikinci taksit tarihi olan 25.06.2012 tarihinden itibaren yeniden ilemeye balamas覺 ve bu tarihten itibaren 6 ay覺 ak覺n bir s羹re icra dosyas覺ndazamana覺m覺n覺 kesen bir ilem yap覺lmam覺 olmas覺 kar覺s覺nda, mahkemece zamana覺m覺 ikayetinin kabul羹ne karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde ikayetin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/26128 E. , 2013/35959 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan bono ve 癟eke dayal覺 olarak yap覺lan kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile icra takibine kar覺 bor癟lu vekilinin 10.05.2011 tarihinde icra mahkemesine bavurarak, dier itiraz ve ikayetleri yan覺nda ayr覺ca 癟eklerin zamana覺m覺na urad覺覺n覺 da ileri s羹rd羹羹 anla覺lm覺t覺r.
Takip, bono ve 癟eke dayal覺 olup, bor癟lu .e 繹rnek 10 nolu 繹deme emri 20.07.2006 tarihinde tebli edilmi, bor癟lu vekili ise 10.05.2011 tarihinde takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde 癟eklerin zamana覺m覺na da urad覺覺n覺 ileri s羹rerek icra mahkemesine bavurmutur. Bavuru bu hali ile 襤.襤.K.’nun 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemdezamana覺m覺n覺n olumas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir. Bu maddeye dayal覺 zamana覺m覺 itiraz覺 ise s羹reye tabi deildir.
O halde mahkemece bor癟lunun takibin kesinlemesinden sonraki d繹neme ilikin zamana覺m覺 itiraz覺n覺n esas覺n覺n incelenerek oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken an覺lan itiraz hakk覺nda olumlu olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/26247 E. , 2013/35597 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak balat覺lan kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile takipte, bor癟lunun 襤襤K.nun 71. maddesi atf覺yla 襤襤K’nun 33/a maddesi h羹km羹 uyar覺nca takibin kesinlemesinden sonraya ilikin olarak borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle icran覺n gerib覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece takibin zamana覺m覺 nedeniyle iptaline karar verildii anla覺lm覺t覺r.
襤襤Knun 71. maddesinin 2. f覺kras覺nda bor癟lunun takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33/a maddesi h羹km羹n羹n k覺yasen uygulanaca覺 繹ng繹r羹lm羹t羹r.. 襤襤K’nun 33/a maddesinin 1. f覺kras覺 ise “ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veyazamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir.” yasal d羹zenlemesini i癟ermektedir.
Bu durumda mahkemece, bor癟lunun istemi kabul edildiine g繹re yukar覺da a癟覺klanan yasa h羹k羹mleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken takibin iptali y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz ve karar覺n bu nedenle bozulmas覺 gerekir ise de; bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺na karar verilmesi gerekmitir.
2. Hukuk Dairesi 2013/22004 E. , 2013/31402 K.
Keideci-bor癟lu, alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak hakk覺nda kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile balat覺lan takip 羹zerine icra mahkemesine bavurusunda, 癟ekin tanzim tarihinden itibaren 6 ay i癟erisinde takibe konulmad覺覺n覺, 癟ekin zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek takibin iptalini talep etmi, mahkemece; itiraz覺n kabul羹 ile 覺tt覺la tarihinin 18.06.2012 olarak kabul羹ne ve icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii g繹r羹lmektedir.
Bavuru bu hali ile 襤襤K.nun l69/a maddesi kapsam覺nda takip 繹ncesi zamana覺m覺 itiraz覺na ilikin olup, 襤襤K’nun 168/5. maddesi uyar覺nca bu itiraz覺n 5 g羹nl羹k s羹rede yap覺lmas覺 gerekmektedir.
7201 Say覺l覺 Tebligat Kanunu’nun 32.maddesi gereince tebli usul羹ne ayk覺r覺 yap覺lm覺 olsa bile muhatab覺 teblie muttali olmu ise muteber say覺l覺r. Muhatab覺n beyan ettii tarih, tebli tarihi olarak kabul edilir.
deme emri tebli ileminin usuls羹z olduunun ileri s羹r羹lmesi “ikayet” niteliinde olup, 襤襤K.nun 16/l.maddesi gereince ikayetin, ilemi 繹renme tarihinden itibaren 7 g羹nl羹k s羹rede yap覺lmas覺 zorunludur.
Somut olayda bor癟luya 繹rnek 10 繹deme emrinin 07.06.2012 tarihinde tebli edildii, bavurunun ise 20.06.2012 tarihinde yap覺ld覺覺 g繹r羹lmektedir. 06.02.1984 tarih ve 1983/7 Esas, 1984/3 Karar say覺l覺 Yarg覺tay 襤癟tihad覺 Birletirme B羹y羹k Genel Kurulu karar覺na g繹re, harca tabi davalarda, dava, harc覺n 繹dendii tarihte a癟覺lm覺 say覺l覺r. Bor癟lunun icra mahkemesine sunduu itiraz dilek癟esinde, hakk覺nda balat覺lan takipten evrak覺n muhtara teslim edilmesi nedeniyle 18.06.2012 tarihinde haberdar olduunu belirtip dilek癟ede tebligat覺n usuls羹zl羹羹ne y繹nelik bir ikayette bulunmad覺覺, alacakl覺 taraf覺n haz覺r olmad覺覺 21/03/2013 tarihli celsede ise usuls羹z tebligat ikayetinde bulunduu, dolay覺s覺yla usuls羹z tebligat ikayetinin 襤襤K.nun 16/l.maddesi gereince 繹renme tarihinden itibaren 7 g羹nl羹k s羹rede yap覺lmad覺覺 anla覺lm覺t覺r.
O halde mahkemece, ikayet癟inin talebinin takip 繹ncesi zamana覺m覺 itiraz覺 olduu, ancak 繹deme emri tebligat覺na kar覺 s羹resinde tebligat usuls羹zl羹羹n羹n ileri s羹r羹lmedii, bu durumda 繹deme emrinin tebli edildii tarihe g繹re itiraz覺n 襤襤K’nun 168/5. maddesi uyar覺nca 5 g羹nl羹k s羹rede yap覺lmad覺覺 g繹zetilerek istemin reddi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
Kabule g繹re de ; 襤襤K’nun 169/a-5.maddesi gereince bor癟lunun takipten 繹nceki zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul edilmesi halinde, mahkemece itiraz覺n kabul羹 ile takibin durdurulmas覺na karar verilmesi gerekirken icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi de doru bulunmamat覺r.
12. Hukuk Dairesi 2013/22308 E. , 2013/31008 K.
Bor癟lu, hakk覺nda 癟eke istinaden kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan takipte, 癟eke dayal覺 alaca覺n zamana覺m覺na uramas覺nedeniyle takibin iptali istemiyle icra mahkemesine bavurmu, mahkemece davan覺n kabul羹 ile takibin geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmitir.
Bor癟lunun icra mahkemesine bavurusu, 襤襤K.nun 169/a maddesi gereince takibin kesinlemesinden 繹nceki d繹nemde 癟ekin zamana覺m覺na urad覺覺na ilikin itirazd覺r.
Takip dayana覺 癟ekin ibraz s羹resinin dolduu tarih itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 Say覺l覺 TTK.nun 726. maddesine g繹re 癟eklerdezamana覺m覺 s羹resi 6 ayd覺r. 6762 Say覺l覺 TTK.nun 730. maddesinin g繹ndermesi ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 Kanun’un 662 ve 663. maddelerinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r. Bunlar “dava a癟覺lmas覺”, “takip talebinde bulunulmas覺”, “davan覺n ihbar edilmesi” ve “alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi”dir. Dava a癟覺lmas覺ndan kas覺t esas olarak alacakl覺 taraf覺ndan a癟覺lan davalar olup, Hukuk Genel Kurulu’nun 1996/684-805 say覺l覺 ve 21.11.1996 tarihli karar覺nda benimsendii 羹zere bor癟lunun a癟t覺覺 menfi tespit davas覺 da zamana覺m覺n覺 keser. Ancak bor癟lu taraf覺ndan icra mahkemesine yap覺lan itiraz ve ikayet takibi durdurmayaca覺ndan zamana覺m覺n覺 kesmez.
Somut olayda, Fatih 3.襤cra Dairesi’nin 2010/22448 say覺l覺 dosyas覺nda 31.09.2010 keide tarihli 癟eke dayal覺 olarak 11.10.2010 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan takipte 繹deme emrinin teblii 羹zerine bor癟lunun s羹resinde takibe itirazda bulunduu, Fatih 1.襤cra Hukuk Mahkemesi’nin 2010/1832 Esas – 1982 Karar say覺l覺 ve 22.11.2010 tarihli karar覺 ile yetki itiraz覺n覺n kabul羹ne karar verildii, karar覺n 14.10.2011 tarihinde kesinletii, alacakl覺 vekilinin 25.10.2011 havale tarihli dilek癟esi 羹zerine dosyan覺n yetkili icra m羹d羹rl羹羹ne g繹nderildii, alacakl覺 vekilinin 19.07.2012 tarihli talebi ile yetkili icra m羹d羹rl羹羹nce 繹rnek 10 繹deme emrinin haz覺rlanarak bor癟luya 23.07.2012 tarihinde teblii edildii ve bor癟lunun 襤襤K.nun 168/5. maddesinde 繹ng繹r羹len yasal (5) g羹nl羹k s羹re i癟inde zamana覺m覺 itiraz覺nda bulunduu anla覺lm覺t覺r.
Takip dosyas覺nda 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resi dolmadan 22.11.2010 tarihinde yetkisizlik karar覺 verilmitir. Yetkisizlik karar覺 icra dairesi taraf覺ndan 癟覺kart覺lan 繹deme emrinin iptali sonucunu douraca覺ndan ve bu karar kesinlemeden dosyan覺n yetkili yere g繹nderilmesi istenemeyeceinden yetkisizlik karar覺n覺n verildii tarihten kesinleme tarihine kadar zamana覺m覺 ilemez. Bir dier ifade ile zamana覺m覺 durur. Mahkemece hatal覺 gerek癟e ile yetkisizlik karar覺n覺n verildii tarih ile dosyan覺n yetkili icra m羹d羹rl羹羹ne g繹nderilmesinin talep edildii tarih aras覺nda ge癟en d繹nemdezamana覺m覺n覺n ger癟ekletii y繹n羹nde h羹k羹m tesis edilmi ise de, alacakl覺 vekilinin takip dosyas覺n覺n yetkili icra dairesine g繹nderilmesine ilikin 25.10.2011 havale tarihli talebi ile yetkili icra dairesindeki bor癟luya 繹deme emri g繹nderilmesine y繹nelik 19.07.2012 tarihli talebi aras覺nda baka ilem yap覺lmad覺覺, dolay覺s覺yla takibin kesinlemesinden 繹nceki bu d繹nemde zamana覺m覺n覺n ger癟ekletii anla覺ld覺覺ndan bu husus bozma nedeni yap覺lmam覺t覺r.
te yandan bor癟lunun icra mahkemesine bavurusu 襤襤K’nun 168/5. maddesi kapsam覺nda zamana覺m覺 itiraz覺 olup bu itiraz 襤襤K’nun 169. ve sonraki maddelerine g繹re yap覺l覺p incelenir. Bu durumda mahkemece zamana覺m覺 itiraz覺n覺n 襤襤K.nun 169/a maddesi kapsam覺nda olduu g繹zetilerek ayn覺 maddenin beinci f覺kras覺 gereince takibin durdurulmas覺na karar verilmesi gerekirken, istemin, olaya uygun d羹meyen 襤襤K.nun 71.maddesine g繹re deerlendirilerek takibin geri b覺rak覺lmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz ise de, bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺 yoluna gidilmitir.
12. Hukuk Dairesi 2013/22310 E. , 2013/31009 K.
eke dayal覺 kambiyo takibinde bor癟lunun icra mahkemesindeki ikayetinde, takibin kesinlemesinden sonra icra dosyas覺n覺n 20.07.2010-18.10.2012 tarihleri aras覺nda ilemsiz b覺rak覺ld覺覺n覺 ileri s羹rerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺n覺 istemi, mahkemece, derdestlik nedeniyle dava art覺 yokluundan davan覺n reddine karar verilmitir.
6100 Say覺l覺 HMK’nun dava artlar覺 ve ilk itirazlar bal覺kl覺 114/1-1 maddesinde, davan覺n derdest olmamas覺 dava artlar覺ndan say覺lm覺t覺r. Derdestlik, taraflar覺, dava sebebi (vak覺alar覺) ve dava konusu (talep sonucu) ayn覺 olan bir dava ikinci kez a癟覺l覺rsa, ikinci davada bu husus re’sen veya talep 羹zerine dikkate al覺n覺r ve ikinci dava, dava artlar覺 yokluundan esasa girilmeksizin reddedilir.
Somut olayda Tekirda 2. 襤cra Hukuk Mahkemesi’nin 2010/153 Esas say覺l覺 dosyas覺 23.06.2009-24.12.2009 tarihleri aras覺nda takip dosyas覺n覺n ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺na y繹nelik ikayete ilikin olup, ikayet癟inin bu dosyadaki talebi ise 20.07.2010-18.10.2012 tarihleri aras覺ndaki dosyan覺n ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺na y繹neliktir. Bu durumda, zamana覺m覺 ikayetine konu dosyan覺n takipsiz b覺rak覺ld覺覺 zaman dilimleri farkl覺 olduundan icra mahkemesinin kabul羹n羹n aksine 2010/153 Esas say覺l覺 dosyadaki dava konusunun bu dava ile ayn覺 olmad覺覺ndan derdestlik artlar覺n覺n ger癟eklemedii g繹r羹lm羹t羹r. Ancak 繹nceki davan覺n bor癟lu lehine sonu癟lanmas覺 halinde bu dava sonu癟suz kalacak olup dier dava, bu davan覺n sonucunu etkiler mahiyettedir.
O halde mahkemece, 繹nceki davan覺n kesinlemesi beklenip oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/21618 E. , 2013/30964 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan balat覺lan kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile takipte, bor癟lunun 襤襤K.nun 71. maddesi atf覺yla 襤襤K’nun 33/a maddesi h羹km羹 uyar覺nca takibin kesinlemesinden sonraki devreye ilikin olarak borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece takibin zamana覺m覺 nedeniyle iptaline karar verildii anla覺lm覺t覺r.
ikayetin konusu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺na uramas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir. 襤襤Knun 71. maddesinin 2. f覺kras覺 “bor癟lu takibin kesinlemesinden sonraki devrede borcun zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹recek olursa, 33/a maddesi h羹km羹 k覺yasen uygulanacakt覺r” h羹km羹n羹 d羹zenlemektedir. 襤襤K’nun 33/a maddesinin 1. f覺kras覺 ise “ilam覺n zamana覺m覺na urad覺覺 veya zamana覺m覺n覺n kesildii veya tatile urad覺覺 iddialar覺 icra mahkemesi taraf覺ndan resmi vesikalara m羹steniden incelenerek icran覺ngeri b覺rak覺lmas覺na veya devam覺na karar verilir.” h羹km羹n羹 i癟erir.
Mahkemenin takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde borcun zamana覺m覺na uramas覺 nedeniyle ikayetin kabul羹 ile icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar vermesi gerekirken takibin iptali y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsiz ve bozmay覺 gerektirir ise de; bu yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 zorunlu k覺lmad覺覺ndan karar覺n d羹zeltilerek onanmas覺na karar vermek gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2013/22003 E. , 2013/30668 K.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 say覺l覺 TTK.nun 6273 say覺l覺 kanunun 8.maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani, ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860E., 1988/232K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528E., 2004/533K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183E., 2005/241K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir. Bundan ayr覺, devam eden uyumazl覺klarda, tamamlanmam覺 hukuki durumlara yeni yasa veya d羹zenleyici kural, “derhal y羹r羹rl羹e girme” (I’etfet immediat de la loi novelle) nitelii nedeniyle uygulanacak ve hukuki sonu癟lar覺n覺 douracakt覺r. Tamamlanm覺 hukuki durumlar覺n yeni yasa veya d羹zenleyici kuraldan etkilenmemesi, kazan覺lm覺 haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 gereinden kaynaklanan bir sonu癟tur. T羹rkiye Cumhuriyeti Anayasas覺’n覺n 2. maddesi h羹km羹ne g繹re, T羹rkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Kazan覺lm覺 hak kavram覺, her ne kadar a癟覺k bir bi癟imde Anayasa’da d羹zenlenmemi ise de, bunun hukuk devleti kavram覺n覺n temel talar覺ndan biri olduu ve Anayasa’n覺n b羹nyesinde m羹ndemi癟 bulunduu, T羹rk Kamu Hukuku’nda, 繹retide ve yarg覺sal kararlarda benimsenmektedir.
6763 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanunu’nun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanunu’nun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanunu’nda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Yukar覺daki a癟覺klamalar 覺覺覺nda zamana覺m覺n覺 kesen sebeplerinde 6762 say覺l覺 TTK h羹k羹mlerine g繹re tespiti gerekir.An覺lan kanunun 730. maddesi g繹ndermesi ile 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler” dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi” eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r.
Somut olayda bankaya ibraz tarihi 31.10.2008,01.12.2008,21.04.2009 olan 癟eklere dayal覺 olarak kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile yap覺lan takipte bor癟lularca takibin kesinlemesinden sonra zamana覺m覺 ger癟ekletii belirtilerek 襤襤K 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talep edilmekle mahkemece bor癟lu 襤dris i癟in 繹deme emrinin 20.07.2009 tarihinde tebliinden sonra dosyan覺n ilemsiz b覺rak覺lmad覺覺 belirtilerek talebin reddine karar verilmitir.Zamana覺m覺n覺 kesen sebeplerin her bor癟lu i癟in ayr覺 ayr覺 deerlendirilecei ve az yukar覺da deinilen hususlar da dikkate al覺narak bor癟lu 襤dris a癟覺s覺ndan zamana覺m覺n覺n ger癟ekleip ger癟eklemediinin tespiti ile sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile h羹k羹m kurulmas覺 isabetsiz olup mahkeme karar覺n bu ndenle bozulmas覺 gerekirken onand覺覺 anla覺lmakla karar d羹zeltme isteminin kabul羹ne karar vermek gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2013/20590 E. , 2013/29777 K.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 say覺l覺 TTK.nun 6273 say覺l覺 kanunun 8.maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani, ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860E., 1988/232K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528E., 2004/533K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183E., 2005/241K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir. Bundan ayr覺, devam eden uyumazl覺klarda, tamamlanmam覺 hukuki durumlara yeni yasa veya d羹zenleyici kural, “derhal y羹r羹rl羹e girme” (I’etfet immediat de la loi novelle) nitelii nedeniyle uygulanacak ve hukuki sonu癟lar覺n覺 douracakt覺r. Tamamlanm覺 hukuki durumlar覺n yeni yasa veya d羹zenleyici kuraldan etkilenmemesi, kazan覺lm覺 haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 gereinden kaynaklanan bir sonu癟tur. T羹rkiye Cumhuriyeti Anayasas覺’n覺n 2. maddesi h羹km羹ne g繹re, T羹rkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Kazan覺lm覺 hak kavram覺, her ne kadar a癟覺k bir bi癟imde Anayasa’da d羹zenlenmemi ise de, bunun hukuk devleti kavram覺n覺n temel talar覺ndan biri olduu ve Anayasa’n覺n b羹nyesinde m羹ndemi癟 bulunduu, T羹rk Kamu Hukuku’nda, 繹retide ve yarg覺sal kararlarda benimsenmektedir.
6763 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanunu’nun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanunu’nun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanunu’nda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Yukar覺daki a癟覺klamalar 覺覺覺nda zamana覺m覺n覺 kesen sebeplerinde 6762 say覺l覺 TTK h羹k羹mlerine g繹re tespiti gerekir.An覺lan kanunun 730. maddesi g繹ndermesi ile 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler” dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi” eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r.
Somut olayda bankaya ibraz tarihi 6273 say覺l覺 kanunun y羹r羹rl羹k tarihinden 繹nce olan 癟eklere dayal覺 olarak kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile yap覺lan takipte bor癟lularca takibin kesinlemesinden sonra zamana覺m覺 ger癟ekletii belirtilerek 襤襤K 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talep edilmekle mahkemece bor癟lu 襤dris i癟in 繹deme emrinin20.07.2009 tarihinde tebliinden sonra dosyan覺n ilemsiz b覺rak覺lmad覺覺 belirtilerek talebin reddine karar verilmitir.Zamana覺m覺n覺 kesen sebeplerin her bor癟lu i癟in ayr覺 ayr覺 deerlendirilecei ve az yukar覺da deinilen hususlar da dikkate al覺narak bor癟lu 襤dris a癟覺s覺ndanzamana覺m覺n覺n ger癟ekleip ger癟eklemediinin tespiti ile sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile h羹k羹m kurulmas覺 isabetsiz olup mahkeme karar覺n bu ndenle bozulmas覺 gerekirken onand覺覺 anla覺lmakla karar d羹zeltme isteminin kabul羹ne karar vermek gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2013/20591 E. , 2013/29775 K.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 Say覺l覺 TTK.nun 6273 Say覺l覺 Kanunun 8.maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani, ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir. Bundan ayr覺, devam eden uyumazl覺klarda, tamamlanmam覺 hukuki durumlara yeni yasa veya d羹zenleyici kural, “derhal y羹r羹rl羹e girme” (I’etfet immediat de la loi novelle) nitelii nedeniyle uygulanacak ve hukuki sonu癟lar覺n覺 douracakt覺r. Tamamlanm覺 hukuki durumlar覺n yeni yasa veya d羹zenleyici kuraldan etkilenmemesi, kazan覺lm覺 haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 gereinden kaynaklanan bir sonu癟tur. T羹rkiye Cumhuriyeti Anayasas覺’n覺n 2. maddesi h羹km羹ne g繹re, T羹rkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Kazan覺lm覺 hak kavram覺, her ne kadar a癟覺k bir bi癟imde Anayasa’da d羹zenlenmemi ise de, bunun hukuk devleti kavram覺n覺n temel talar覺ndan biri olduu ve Anayasa’n覺n b羹nyesinde m羹ndemi癟 bulunduu, T羹rk Kamu Hukuku’nda, 繹retide ve yarg覺sal kararlarda benimsenmektedir.
6763 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanunu’nun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 Say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanunu’nun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanunu’nun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanunu’nda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Yukar覺daki a癟覺klamalar 覺覺覺nda zamana覺m覺n覺 kesen sebeplerinde 6762 Say覺l覺 TTK h羹k羹mlerine g繹re tespiti gerekir. An覺lan kanunun 730. maddesi g繹ndermesi ile 662. maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler” dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi” eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r.
Somut olayda bankaya ibraz tarihi 6273 Say覺l覺 Yasan覺n y羹r羹rl羹k tarihinden 繹nce olan 癟eklere dayal覺 olarak kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yolu ile yap覺lan takipte bor癟lularca takibin kesinlemesinden sonra zamana覺m覺 ger癟ekletii belirtilerek 襤襤K 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talep edilmekle mahkemece bor癟lu 襤dris i癟in 繹deme emrinin 01.07.2009 tarihinde tebliinden sonra dosyan覺n ilemsiz b覺rak覺lmad覺覺 belirtilerek talebin reddine karar verilmitir. Zamana覺m覺n覺 kesen sebeplerin her bor癟lu i癟in ayr覺 ayr覺 deerlendirilecei ve az yukar覺da deinilen hususlar da dikkate al覺narak bor癟lu 襤dris a癟覺s覺ndan zamana覺m覺n覺n ger癟ekleip ger癟eklemediinin tespiti ile sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile h羹k羹m kurulmas覺 isabetsiz olup mahkeme karar覺n bu ndenle bozulmas覺 gerekirken onand覺覺 anla覺lmakla karar d羹zeltme isteminin kabul羹ne karar vermek gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2013/20588 E. , 2013/29764 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra oluanzamana覺m覺 nedeniyle bor癟lular覺n 襤襤K. nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, TTK. nun 726.maddesinde yap覺lan deiiklikle 癟eklerde zamana覺m覺n覺n 羹癟 y覺l olduu ve bu s羹renin dolmad覺覺 belirtilerek istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesinde 癟ek i癟in d羹zenlenen zamana覺m覺 s羹resi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (m羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazete’de yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 6273 Say覺l覺 Kanun’un 7. maddesiyle bu s羹re 羹癟 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6102 say覺l覺 TTK. nun 6273 say覺l覺 Kanunun 8.maddesi ile deiik 814. maddesine g繹re de 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 羹癟 y覺ld覺r.
襤lke olarak, herhangi bir kanun veya d羹zenleyici kural, hukuksal sonu癟lar覺n覺 y羹r羹rl羹e girdii tarihten sonras覺 i癟in dourmaya balar. Bunun doal sonucu da, yasalar覺n y羹r羹rl羹e girmelerinden 繹nceki olaylar覺 etkilememeleri, yani, ge癟mie etkili olmamalar覺d覺r. Yasalar覺 uygulama durumunda bulunanlar, bata mahkemeler olmak 羹zere, onlar覺 geriye y羹r羹r sonu癟lar douracak ekilde yorumlamamakla y羹k羹ml羹d羹rler. Hukuk g羹venlii bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine d羹zenleme yapabilir.Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 g羹n ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. say覺l覺 kararlar覺 da ayn覺 y繹ndedir.
Bundan ayr覺, devam eden uyumazl覺klarda, tamamlanmam覺 hukuki durumlara yeni yasa veya d羹zenleyici kural, “derhal y羹r羹rl羹e girme” (I’etfet immediat de la loi novelle) nitelii nedeniyle uygulanacak ve hukuki sonu癟lar覺n覺 douracakt覺r. Tamamlanm覺 hukuki durumlar覺n yeni yasa veya d羹zenleyici kuraldan etkilenmemesi, kazan覺lm覺 haklar覺n sakl覺 tutulmas覺 gereinden kaynaklanan bir sonu癟tur. T羹rkiye Cumhuriyeti Anayasas覺’n覺n 2. maddesi h羹km羹ne g繹re, T羹rkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Kazan覺lm覺 hak kavram覺, her ne kadar a癟覺k bir bi癟imde Anayasa’da d羹zenlenmemi ise de, bunun hukuk devleti kavram覺n覺n temel talar覺ndan biri olduu ve Anayasa’n覺n b羹nyesinde m羹ndemi癟 bulunduu, T羹rk Kamu Hukuku’nda, 繹retide ve yarg覺sal kararlarda benimsenmektedir. 6763 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Meriyet Ve Tatbik ekli Hakk覺nda Kanunun 2.maddesinde T羹rk Ticaret Kanununun mer’iyetinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹relerinin eski kanun h羹km羹ne tabi olacaklar覺 d羹zenlenmitir. Yine, 01.07.2012 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 6103 say覺l覺 T羹rk Ticaret Kanununun Y羹r羹rl羹羹 ve Uygulama ekli Hakk覺nda Kanunun 6/1.maddesinde; T羹rk Ticaret Kanununun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce ilemeye balam覺 bulunan zamana覺m覺 s羹releri ile hak d羹羹r羹c羹 s羹reler eski hukuka t璽bidir. d羹zenlemeleri yer almaktad覺r. Bu h羹k羹mler birlikte deerlendirildiinde T羹rk Ticaret Kanununda zamana覺m覺 s羹relerinin balad覺覺 tarihe g繹re belirlenmesi gerektii sonucu ortaya 癟覺kmaktad覺r.
B羹t羹n bu yasal d羹zenlemeler ve ilkeler 覺覺覺nda 癟ekler y繹n羹nden zamana覺m覺 s羹resinin balad覺覺 tarihte hangi yasa y羹r羹rl羹kte ise o yasada 繹ng繹r羹len zamana覺m覺 s羹resinin uygulanmas覺 gerektii kabul edilmelidir. Buna g繹re, 癟ek hakk覺nda zamana覺m覺 s羹resi ibraz s羹resinin bitmesi ile balayaca覺na g繹re 癟ekin ibraz s羹resinin sona erdii tarihte ge癟erli olan zamana覺m覺 s羹resinin nazara al覺nmas覺 zorunludur. Bu nedenle 6762 Say覺l覺 TTK.’nun 726.maddesini deitiren 6273 Say覺l覺 Kanunun 7. maddesinin y羹r羹rl羹e girdii 03.02.2012 tarihinden 繹nce ibraz s羹resi dolan 癟eklerde zamana覺m覺 s羹resi 6 ay, ibraz s羹resi bu tarihten sonra dolan 癟eklerde ise 3 y覺ld覺r.
Somut olayda, 08.12.2008, 25.12.2008, 14.11.2008 ve 20.11.2008 keide tarihli 癟eklerin ibraz s羹relerinin bitim s羹resi 03.02.2012 tarihinden 繹nce dolduundan, alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resine tabidir.
O halde, mahkemece, yukar覺da yap覺lan a癟覺klama ve ilkeler dorultusunda alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin ge癟ip ge癟medii belirlendikten sonra oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken zamana覺m覺 s羹resinin 羹癟 y覺l olduu gerek癟esi ile istemin reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
te yandan, HMK’nun 297. madesinin (1). f覺kras覺n覺n (e) bendi gereince h羹k羹mde gerek癟eli karar覺n yaz覺ld覺覺 tarihin yer almas覺 zorunlu olup, kanunun bu emredici h羹km羹ne ayk覺r覺 davran覺lmas覺 da doru bulunmam覺t覺r.
12. Hukuk Dairesi 2013/19551 E. , 2013/29199 K.
Takip, bonoya dayal覺 olup, bor癟lulara 繹rnek 10 nolu 繹deme emri 09.02.2009 tarihinde tebli edilmi, bor癟lular vekili 27.12.2012 tarihinde takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n ger癟ekletii nedeni ile icra mahkemesine bavurmutur. Bavuru bu hali ile 襤襤K.’nun 170/b maddesinin g繹ndermesi ile ayn覺 Kanun’un 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n olumas覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebine ilikindir.
Mahkemece son ilem tarihi olan 15.05.2009 tarihinden itibaren yasal 6 ayl覺k ilem yapma s羹resinin ge癟irildii, 15.05.2009-24.03.2011 tarihleri aras覺nda dosyan覺n ilemsiz b覺rak覺ld覺覺, TTK’nun 726. maddesi uyar覺nca 6 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu gerek癟esiyle icran覺n gerib覺rak覺lmas覺na karar verildii g繹r羹lmektedir.
6762 Say覺l覺 TTK’nun 690. maddesi yollamas覺 ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 Yasa’n覺n 661/1.maddesi gereince, bonoda keideci ve onun gibi sorumlu olan aval verene kar覺 yap覺lacak takiplerde zamana覺m覺 s羹resi vadeden itibaren 3 y覺ld覺r.
Takip dayana覺 bonoda ikayet癟i bor癟lulardan M. keideci, C.. ise aval veren olup, uygulanacak zamana覺m覺 s羹resi 3 y覺ld覺r.
Somut olayda, 繹deme emrinin bor癟lulara 11.02.2009 tarihinde tebli edilmesinden ve takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde, bor癟lular hakk覺nda 15.05.2009 tarihinde haciz ilemi yap覺ld覺覺, 24.08.2011 tarihindeki yenileme talebi 羹zerine dosyan覺n yenilenerek bor癟lulara yenileme emri g繹nderildii, bu tarihten sonra yine bor癟lular hakk覺nda haciz ilemlerinin yap覺ld覺覺, bu ilemlerin takibin devam覺n覺 salamaya y繹nelik ilemler olduu ve zamana覺m覺n覺 kestii, dolay覺s覺yla bor癟lunun zamana覺m覺 nedeniyle icra mahkemesine bavuru tarihine kadar 6762 Say覺l覺 TTK’nun 661/1.maddesinde 繹ng繹r羹len 羹癟 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolmad覺覺 anla覺lmaktad覺r.
O halde mahkemece bor癟lular覺n zamana覺m覺 ikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, olayda uygulama yeri olmayan ve 癟ekler hakk覺ndakizamana覺m覺 s羹resini belirleyen 6762 Say覺l覺 TTK’nun 726. maddesine dayan覺larak zamana覺m覺n覺n ger癟ekletiinden bahisle yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/19217 E. , 2013/28747 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan 癟eke dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lu vekili, takibin ilemsiz b覺rak覺lmas覺nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, istemin kabul羹ne karar verildii anla覺lm覺t覺r.
Takip dosyas覺nda 繹deme emrinin bor癟luya 18.01.2012 tarihinde tebli edildii ve 5 g羹nl羹k s羹re i癟inde zamana覺m覺 itiraz覺nda bulunmad覺覺n覺n anla覺lmas覺 kar覺s覺nda, bu tarihten sonraki s羹re癟te takibe konu 癟ekin zamana覺m覺na uray覺p uramad覺覺n覺 deerlendirmek gerekir.
襤襤K.nun 71/1.maddesi uyar覺nca bor癟luya borcu 繹demesi konusunda s羹re verilmi olmas覺 halinde 繹deme taahh羹d羹 s羹resince zamana覺m覺ilemez.
襤襤K.nun taksitle 繹deme bal覺kl覺 111.maddesi son f覺kras覺nda ise; “Taksitlerden biri zaman覺nda verilmezse icra muamelesi ve s羹reler kald覺覺 yerden devam eder” d羹zenlemesine yer verilmitir.
Taksitlendirme s繹zlemesinde 繹demeyi ikiye ay覺rmak gerekir. Birincisi 襤襤K.nun 111.maddesinin 1. ve 2.f覺kralar覺nda d羹zenlenen bor癟lunun yasal hakk覺ndan doan taksitlendirme, ikincisi ise, alacakl覺n覺n kabul羹ne bal覺 olan taksit s繹zlemesi ile yap覺lan taksitlendirmedir.
Buna g繹re, taraflar aras覺nda d羹zenlenen 31.03.2012 tarihli s繹zleme, 襤襤K.nun 111.maddesinin 3.f覺kras覺 kapsam覺nda taksit s繹zlemesi niteliindedir. S繹zleme gereinin yerine getirildiinden s繹z edilebilmesi i癟in s繹zlemede belirtilen taksit d繹nemi i癟inde alacakl覺 yanca 繹demenin beyan edilmesi ve tahsil harc覺n覺n yat覺r覺lmas覺 gerekir. Ancak bu suretle ayn覺 maddenin son f覺kras覺 h羹km羹n羹n uygulanmas覺 m羹mk羹n olabilir. Takip dosyas覺nda bor癟lu yanca icra dosyas覺na para yat覺r覺ld覺覺na dair makbuz bulunmad覺覺 gibi alacakl覺n覺n da taksit konusu tutar覺 haricen ald覺覺na ilikin bir beyan覺 ve tahsil harc覺 yat覺r覺ld覺覺na ilikin makbuza rastlanmam覺t覺r.
Bu durumda ilk ve ayn覺 zamanda son taksit tarihi olan 30.06.2012 tarihinden itibaren 襤襤K.nun 111/son maddesi uyar覺nca s羹reler yeniden ilemeye balayaca覺ndan ve bu tarihten itibaren 6 ay覺 ak覺n bir s羹re ge癟meden i bu dava a癟覺ld覺覺ndan zamana覺m覺 ikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde ikayetin kabul羹 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/16675 E. , 2013/28537 K.
SONU : Alacakl覺n覺n temyiz itirazlar覺n覺n kabul羹 ile mahkeme karar覺n覺n yukar覺da yaz覺l覺 nedenlerle 襤襤K 366 ve HUMKnun 428. maddeleri uyar覺nca (BOZULMASINA), pein al覺nan harc覺n istek halinde iadesine, ilam覺n tebliinden itibaren 10 g羹n i癟inde karar d羹zeltme yolu a癟覺k olmak 羹zere, 16.09.2013 g羹n羹nde oybirliiyle karar verildi.
Bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde zamana覺m覺n覺n olutuu iddias覺yla icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemiyle mahkemeye m羹racaat ettii, mahkemece, bor癟lu durumaya gelmediinden ve 羹癟 ay i癟inde yenileme talebinde de bulunmad覺覺ndan HMK. nun 150. maddesi gereince davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verildii g繹r羹lmektedir.
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yap覺lan takipte bor癟lunun, 襤襤K.nun 71/2 ve 33/a maddelerine dayal覺 olarak takibin kesinlemesinden sonraki aamada zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 talebi ikayet niteliindedir.
ikayetler hakk覺nda yarg覺lama usul羹n羹 d羹zenleyen, 襤襤K.nun 18/3. maddesi; “Aksine h羹k羹m bulunmayan hallerde icra mahkemesi, ikayet konusu ilemi yapan icra dairesinin a癟覺klama yapmas覺na ve duruma yap覺lmas覺na gerek olup olmad覺覺n覺 takdir eder; duruma yap覺lmas覺n覺 uygun g繹rd羹羹 takdirde ilgilileri en k覺sa zamanda durumaya 癟a覺r覺r ve gelmeseler bile gereken karar覺 verir” h羹km羹n羹 i癟ermektedir.
O halde mahkemece 襤襤K’nun 18/3.maddesi g繹zetilerek, taraflar gelmeseler bile inceleme yap覺l覺p ikayetin sonu癟land覺r覺lmas覺 gerekirken, olayda uygulama yeri bulunmayan HMK’nun 150. maddesine g繹re davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmesi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/19640 E. , 2013/28423 K.
Alacakl覺 vekili taraf覺ndan balat覺lan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lunun, takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde ilemsiz b覺rak覺lmas覺 nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin kabul edilerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii anla覺lmaktad覺r.
TTK.nun 688/6. maddesine g繹re bononun, kambiyo senedi vasf覺n覺 ta覺yabilmesi i癟in, tanzim yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Ayn覺 Kanunun 689/son maddesine g繹re ise, tanzim edildii g繹sterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyad覺 yan覺nda yaz覺l覺 olan yerde tanzim edilmi say覺laca覺 h羹kme balanm覺t覺r. H.G.K.’nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 say覺l覺 karar覺nda da benimsendii 羹zere, tanzim yeri olarak idari birim ad覺n覺n yaz覺lmas覺 yeterli ve zorunlu olup, ayr覺ca adres g繹sterilmesi mecburiyeti bulunmamaktad覺r.
Somut olayda alacakl覺 taraf覺ndan takibe konu edilen senette keide yeri bulunmad覺覺 anla覺ld覺覺ndan bono vasf覺 bulunmamaktad覺r.
襤cra takibine konu alacak hangi zamana覺m覺 s羹resine tabi ise icra takibinin kesinlemesinden sonraki d繹nemde de ayn覺 zamana覺m覺 s羹resi uygulan覺r. Bu durumda, kambiyo senedi nitelii ta覺mayan dayanak belge bono niteliinde olmay覺p, adi havale h羹km羹nde olduundan m羹cerret bor癟 ikrar覺 ta覺mayan bu belge Bor癟lar Kanunu’nun 125. maddesinde d羹zenlenen on y覺ll覺k zamana覺m覺na tabidir. Takipte bu s羹renin dolmad覺覺 ve dolay覺s覺yla zamana覺m覺n覺n ger癟eklemedii anla覺lmaktad覺r.
O halde, mahkemece, bono vasf覺 bulunmayan dayanak belge y繹n羹nden genel zamana覺m覺 kural覺n覺n uygulanmas覺 gerektii hususu g繹z ard覺 edilerek zamana覺m覺 ikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 gerek癟e ile kabul羹 isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/20060 E. , 2013/27679 K.
As覺l bor癟lu hakk覺ndaki kambiyo senetlerine 繹zg羹 haciz yoluyla takibin kesinlemesinden sonra yap覺lan haciz ilemi s覺ras覺nda ikayet癟inin icra kefili olduu, icra emri d羹zenlenmesi 羹zerine de icra mahkemesine gelerek, as覺l bor癟lu hakk覺ndaki takibin zamana覺m覺 nedeniyle geri b覺rak覺ld覺覺ndan bahisle kendisi hakk覺nda icra emri d羹zenlenemeyeceini ileri s羹rd羹羹 g繹r羹lmektedir.
襤cra kefilinin sorumluluu as覺l bor癟ludan m羹stakilolup as覺l bor癟lu y繹n羹nden borcun zamana覺m覺na uram覺 olmas覺 kefili sorumluluktan kurtarmaz. Kefalet tarihinde icra mahkemesince verilmi bir icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 karar覺 olmad覺覺ndan ve as覺l bor癟lu y繹n羹nden o tarih itibariyle takip kesinlemi olduundan icra kefiline icra emri g繹nderilmesinde yasaya ayk覺r覺l覺k yoktur.
O halde mahkemece ikayetin reddine karar verilmesi gerekirken aksine d羹羹nce ile kabul羹 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/13045 E. , 2013/21984 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu kooperatif hakk覺nda bonoya dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile balat覺lan icra takibinin kesinlemesinden sonra oluan zamana覺m覺 nedeniyle, bor癟lunun 襤襤K.nun 71 ve 33-a maddeleri uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemiyle icra mahkemesine bavurduu g繹r羹lmektedir.
Takip dayana覺 belge kambiyo senedi niteliinde bono olduundan olayda TTK.nun 690. maddesi g繹ndermesi ile ayn覺 Kanunu’un 661, 662 ve 663. maddelerinin uygulanmas覺 gerekir. Bor癟lar Kanununun 133.maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan TTK.nun 662. maddesindezamana覺m覺n覺 kesen sebepler dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r. te yandan, alacakl覺 taraf覺ndan takibin devam覺n覺 salamaya y繹nelik olarak yap覺lan icra takip ilemleri dezamana覺m覺n覺 keser. TTK.nun 663/2.maddesine g繹re ise, zamana覺m覺n覺n kesilmesi ile kesildii tarihten itibaren yeni bir zamana覺m覺 s羹resi ilemeye balar.
Bor癟lu, hakk覺nda 02.04.2007 vadeli bonoya dayal覺 olarak yap覺lan kambiyo takibinde, 16.05.2012 tarihinde icra mahkemesine bavurarak, takip dosyas覺nda son ilem tarihinin 17.11.2008 olduunu ileri s羹rerek takibin kesinlemesinden sonra ki devrede zamana覺m覺 s羹resinin dolduunu ileri s羹rerek takibin iptalini istemi, mahkemece, alacakl覺n覺n icra m羹d羹rl羹羹nden ald覺覺 yetki belgesine dayal覺 olarak 羹癟羹nc羹 kii hakk覺nda tapu iptal davas覺 a癟t覺覺, bu ilemin zamana覺m覺n覺 kesmedii gerek癟esiyle istemin kabul羹ne karar verilmitir.
TTKnun 662.maddesinde dava a癟覺lmas覺ndan anla覺lmas覺 gereken kambiyo senetleri hukukuna ilikin bir talep dolay覺s覺yla genel mahkemede usul羹ne uygun bir dava a癟覺lmas覺d覺r. Tapu iptal ve tescil davas覺, an覺lan maddede bahsedilen nitelikte bir dava deil ise de,Alacakl覺n覺n 26.06.2009 tarihli bor癟lu kooperatife ait fakat tapuda 3. kiiler ad覺na kay覺tl覺 ta覺nmazlar i癟in 襤襤K’nun 94/2. maddesi uyar覺nca yetki verilmesi ve ta覺nmazlar覺n devrinin 繹nlenmesi i癟in tapuya erh verilmesi talebi 羹zerine icra m羹d羹rl羹羹nce alacakl覺ya 24.07.2009 tarihli yetki belgesinin verildii ve tapuya dava a癟覺lmas覺na ilikin erh verildii g繹r羹lmektedir. Alacakl覺n覺n bu ilemi alaca覺n tahsilini salamaya y繹nelik takip ilemi olup zamana覺m覺n覺 keser. Bu durumda ikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, kabul羹ne karar verilmesi isabetsiz olup, mahkeme karar覺n覺n bu nedenlerle bozulmas覺na karar verilmesi gerekirken maddi hataya dayal覺 olarak onand覺覺 anla覺ld覺覺ndan onama karar覺n覺n kald覺r覺larak mahkeme karar覺n覺n bozulmas覺na karara vermek gerekmitir.
12. Hukuk Dairesi 2013/12728 E. , 2013/20219 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan balat覺lan 癟eke dayal覺 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe kar覺 bor癟lunun, takibin ilemsiz b覺rak覺lmas覺nedeniyle zamana覺m覺 olutuunu belirterek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 istemi ile icra mahkemesine bavurduu, mahkemece, ikayetin reddedildii anla覺lmaktad覺r.
Bor癟lar Kanununun 133.maddesine nazaran daha 繹zel nitelikte bulunan ve TTK.nun 730/18.maddesi gereince 癟ekler hakk覺nda da uygulanmas覺 gereken ayn覺 kanunun 662.maddesinde zamana覺m覺n覺 kesen sebepler dava a癟覺lmas覺, takip talebinde bulunulmas覺, davan覺n ihbar edilmesi veya alaca覺n iflas masas覺na bildirilmesi eklinde s覺n覺rl覺 olarak say覺lm覺t覺r. Yine, TTK.nun 730/18. maddesinin g繹ndermesi ile uygulanmas覺 gereken ayn覺 kanunun 663/2. maddesi gereince zamana覺m覺 kesilince son ilem tarihinden itibaren, m羹ddeti ayn覺 olan yeni bir zamana覺m覺 ilemeye balar. Ayr覺ca, alacakl覺n覺n, takibin devam覺n覺 salay覺c覺 nitelikte her takip ilemi ile de zamana覺m覺 kesilir ve yeni bir s羹re ilemeye balar. Ayr覺ca, 襤襤K.nun 71. ve 33/a maddelerine g繹re de, “takibin kesinlemesinden sonraki d繹nemde” zamana覺m覺n覺n ger癟ekletii tespit edildii takdirdeicran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi zorunlu bulunmaktad覺r.
Somut olayda 繹deme emrinin bor癟luya 25.05.2010 tarihinde tebli edildii, bor癟lunun alacakl覺n覺n yetkili hamil olmad覺覺 gerek癟esi ile takibin iptali i癟in Bursa 2. 襤cra Mahkemesi’nin 2010/542 E. Say覺l覺 dosyas覺nda ikayette bulunduu, 22.03.2011 tarihinde 22.12.2009 tarihli 2000 Tl bedelli 癟ek y繹n羹nden kabul羹ne, dier 7 癟ek hakk覺ndaki ikayetin reddedilerek takibin kesinletii; Bursa 2. 襤cra Mahkemesinin 22.03.2011 tarih ve 2010/542 E. 2011/266 K.say覺l覺 ikayet davas覺nda verilen 03.06.2010 tarihli icra takibinin dava sonuna kadar durdurulmas覺na ilikin ihtiyati tedbir karar覺 (HUMK’nun 112. maddesine g繹re mahkemece aksine bir karar verilmediinden) 22.03.2011 karar tarihi itibar覺yle kalkt覺覺, alacakl覺 taraf覺ndan takip dosyas覺n覺n tedbirin kalkt覺覺 tarihten sonra 19.09.2011 tarihinde haciz talep edildii bu talepten sonraki ilk talebinin 09.04.2012 tarihi olduu, takip dayana覺 belgeler kambiyo vasf覺nda 癟ek olup ibraz s羹resinin dolduu tarih itibariyle uygulanmas覺 gereken 6762 Say覺l覺 TTK’nun 726. maddesi uyar覺nca, 6 ayl覺k zaman a覺m覺 s羹resine tabi olup alt覺 ayl覺k zamana覺m覺 s羹resinin dolduu anla覺ld覺覺ndan, mahkemece bor癟lunun zamana覺m覺 itiraz覺n覺n kabul羹 ile 襤襤K.nun 71. ve 33/a. maddesi uyar覺nca icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesi gerekirken, davan覺n reddi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/10395 E. , 2013/20198 K.
Bor癟lular vekili icra mahkemesine bavurusunda; 03.06.2004 tarihinde yap覺lan takiple kesilen zamana覺m覺nda 6 ay覺 aacak ekilde ilem yap覺lmad覺覺n覺 ileri s羹rerek zamana覺m覺 nedeniyle takibin talikine karar verilmesini talep etmi, mahkemece itiraz kabul edilerek 襤襤K’nun 33/a ve 71/2. maddeleri gereince icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verildii g繹r羹lm羹t羹r.
Somut olayda alacakl覺 taraf覺ndan 癟eke dayal覺 olarak 03.06.2004 tarihinde kambiyo senetlerine 繹zg羹 takip balat覺ld覺覺, 繹deme emrinin itiraz eden bor癟lulara 01.10.2012 tarihinde tebli edildii, zamana覺m覺 itiraz覺n覺n 10.01.2013 tarihinde yap覺ld覺覺 anla覺lm覺t覺r. 襤cra dosyas覺nda en son alacakl覺 vekilinin 06.05.2005 tarihli talebi ile bor癟lular覺n Mudanya adresine 繹deme emri g繹nderilmesi istenmi, bu adrese 癟覺kan 繹deme emirleri bila tebli iade edildikten sonra 24.09.2012 tarihinde takip yenilenmi, 繹deme ve yenileme emri 01.10.2012 tarihinde tebli edilip, 15.11.2012 tarihinde bor癟lulardan N.T.huzurunda haciz yap覺lm覺t覺r. 06.05.2005 tarihi ile alacakl覺n覺n yenileme talebine kadar kesinleen bir takip yoktur. Bir baka anlat覺mla 07.06.2005 tarihinde bor癟lulara tebli edilen bir 繹deme emri bulunmad覺覺ndan takibin kesinletiinden de bahsedilemez.
Bor癟lular vekilinin itiraz覺, bu haliyle takip 繹ncesi zamana覺m覺 itiraz覺d覺r ve 襤襤K’nun 168/5. maddesi uyar覺nca bu itiraz覺n 5 g羹nl羹k s羹rede yap覺lmas覺 zorunludur. Bu durumda mahkemece istemin s羹re a覺m覺 nedeniyle reddi gerekirken somut olaya uygun d羹meyen gerek癟elerle zamana覺m覺itiraz覺 kabul edilerek icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 y繹n羹nde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/10408 E. , 2013/19518 K.
Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu aleyhine, 癟eklere dayal覺 olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip balat覺ld覺覺, takibin kesinlemesinden sonra, bor癟lunun icra mahkemesine bavurarak, takip sonras覺 zamana覺m覺n覺n dolduu gerek癟esi ile icran覺n geri b覺rak覺lmas覺 isteminde bulunduu, mahkemece tasarrufun iptali davas覺 a癟覺ld覺覺 ve an覺lan dava ile zamana覺m覺n覺n kesildii gerek癟esiyle istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
襤cra mahkemesince verilen kararlar, kural olarak maddi anlamda kesin h羹k羹m tekil etmemekle birlikte, ayn覺 takip dosyas覺 nedeniyle, ayn覺 taraflar aras覺nda ve ayn覺 konuda daha 繹nce verilen icra mahkemesi kararlar覺, kesinlemek kouluyla sonraki ikayet y繹n羹nden kesin h羹k羹m tekil ederler.
Somut olayda, zamana覺m覺 ikayetinde bulunan bor癟lu 襤.K.’覺n ayn覺 takip dosyas覺yla alakal覺 olarak 10.10.2008 tarihinde takibin kesinlemesinden sonraki d繹neme ilikin zamana覺m覺 ikayetinde bulunduu, bu ikayet 羹zerine 襤stanbul 11. 襤cra Hukuk Mahkemesi’nin 22.12.2008 tarih ve 2008/1431 E.-2008/1683 K. say覺l覺 karar覺 ile istemin reddine karar verildii anla覺lmaktad覺r.
Bu durumda, yukar覺da a癟覺kland覺覺 羹zere, bor癟lunun icra mahkemesine 10.10.2008 tarihinde yapt覺覺 zamana覺m覺 ikayetinin reddine dair icra mahkemesi karar覺, kesinlemesi halinde, 10.10.2008 tarihinden 繹nceki d繹neme ilikin olarak, sonradan yap覺lan ikayet y繹n羹nden kesin h羹k羹m tekil edeceinden, mahkemece s繹z konusu karar覺n kesinleip kesinlemediinin arat覺r覺l覺p deerlendirilmesi, kesinlememi ise sonucunun beklenmesi ve oluacak duruma g繹re bir karar verilmesi gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi isabetsizdir.
12. Hukuk Dairesi 2013/10621 E. , 2013/19633 K.

 

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

8 + 1 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺