mraniye escort
escort bayan
CHP’den, Elbistan’覺n il olmas覺 i癟in kanun teklifi geldi | Hukuki Tavsiyeler

CHP’den, Elbistan’覺n il olmas覺 i癟in kanun teklifi geldi

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet G繹kda taraf覺ndanElbistan ad覺yla bir il kurulmas覺 hakk覺ndaki kanun teklifi sunuldu.

Meclis Komisyonunda bulunan kanun teklifi, mevcut OHAL nedeniyle bu aamada pek dikkate al覺nacak gibi durmuyor.

 

GENEL GEREKE

Elbistan, Kahramanmara iline bal覺 en b羹y羹k il癟edir. Akdeniz, 襤癟 Anadolu ve Dou Anadolu b繹lgelerinin kesitii noktada yer al覺r. T襤K 2015 y覺l覺 verilerine g繹re Elbistan n羹fusu k繹yleriyle birlikte 141.468 dir. Elbistan覺n il yap覺lmas覺 ve Afin, Nurhak, Ekin繹z羹 ve G繹ks羹n 襤l癟elerinin de yeni kurulacak Elbistan 襤line yap覺lacak referandum sonucuna g繹re balanmas覺 durumunda yeni ilin n羹fusu 298.663 kii olacakt覺r.

襤l癟e s覺n覺rlar覺 Dou Anadolu B繹lgesinin Yukar覺 F覺rat B繹l羹m羹nde olup 2547 km2 y羹z 繹l癟羹m羹ne sahiptir. Yakla覺k olarak 37 dou meridyeni – 38 kuzey paraleli aras覺nda bulunan Elbistan覺n kuzeyinde Darende ve G羹r羹n il癟eleri, g羹neyinde Nurhak ve Ekin繹z羹, dousunda Malatya ili, Doanehir ve Ak癟ada il癟eleri, bat覺s覺nda ise Afin ve G繹ks羹n il癟eleri bulunmaktad覺r.

Elbistan覺n 襤l merkezine mesafesi 162 km, Afin 襤l癟esinin 150 km, G繹ks羹n 襤l癟esinin 90 km, Nurhak 襤l癟esinin 182 km, Ekin繹z羹 襤l癟esinin 170 kmdir.

Elbistan, tarihi 癟ok eski d繹nemlere kadar uzanan bir ehir olup Osmanl覺 Devletine son kat覺lan beylik olan Dulkadirolu Beylii’ne bakentlik yapm覺t覺r. Beyliin bakenti ancak 1507’de Elbistan覺n savata tamamen yak覺lmas覺ndan sonra Mara’a ta覺nm覺t覺r.

Elbistan T羹rkiyenin d繹rd羹nc羹 b羹y羹k ovas覺na sahiptir. ehir 癟ok yak覺n覺ndan doan ve ortas覺ndan ge癟en Ceyhan Nehri ile 羹nl羹d羹r. 襤l癟enin ekonomik yap覺s覺nda tar覺m ve tar覺ma dayal覺 ticaret a覺rl覺kl覺 paya sahiptir. B繹lgenin en b羹y羹k eker fabrikas覺 olan Elbistan eker Fabrikas覺 ovada ve civar illerde yetien pancarlar覺 iler.

Elbistan T羹rkiyenin linyit rezervinin y羹zde 70ine tekab羹l eden, 100 kilometrekarelik bir alana yay覺lm覺 3,4 milyar tonluk bir linyit k繹m羹r rezervinin bulunmaktad覺r. Afin-Elbistan A ve B Termik Santralleri ad覺 alt覺nda 2 tane b羹y羹k termik santral bulunurken ve C ve D Termik Santrallerinin yap覺lmas覺 planlanmaktad覺r. Afin-Elbistan b繹lgesinde yakla覺k 4,5 milyar tonluk linyit k繹m羹r羹n羹n 8 bin megavatl覺k g羹ce sahip C,D ve E termik santrallerinin kurulumunu 繹ng繹ren enerji yat覺r覺m覺 Elbistan覺n T羹rkiyenin say覺l覺 enerji merkezlerinden bir olma 繹zelliini pekitirecektir.

Elbistan uan da b繹lgenin ticari merkezi konumunda yer almakta ve tar覺m, hayvanc覺l覺k, sanayi, ticaret ve inaat alanlar覺nda da son derece gelimi b羹y羹k bir il癟e olma 繹zelliini ta覺maktad覺r. Nurhak, Ekin繹z羹, G繹ks羹n, Malatyan覺n Darende, Ak癟ada ve Doanehir 襤l癟eleri ile Sivas覺n G羹r羹n tl癟esinin genel ihtiya癟lar覺n覺 Elbistandan kar覺lamaktad覺r.

Anayasas覺n覺n 126nc覺 maddesi T羹rkiyenin merkezi idare kuruluu, corafi durumuna, ekonomik artlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine g繹re illere; illerin de dier kademeli b繹l羹mlere ayr覺lmas覺n覺 繹ng繹rmektedir.

5442 say覺l覺 襤l 襤daresi Kanununun V inci maddesinde anayasal d羹zenlemeye uygun olarak T羹rkiye, merkezi idare kuruluu bak覺m覺ndan corafya durumuna, iktisadi artlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine g繹re illere; iller il癟elere ve il癟eler de bucaklara b繹l羹nm羹t羹r denmektedir.

 

Elbistan a癟覺lacak yeni termik santrallerle 繹nemli bir enerji merkezi olma 繹zelliinin yarataca覺 katma deer artacak Elbistan覺n 襤l olmas覺 Nurhak, Ek in z羹, G繹ks羹n, Malatyan覺n Darende, Ak癟ada ve Doanehir 襤l癟eleri ile Sivas覺n G羹r羹n il癟esinin sosyo-ekonomik gelimesine katk覺da bulunacakt覺r,

Elbistan覺n il merkezine 169 km uzak olmas覺 kamu hizmetlerini h覺zl覺 etkili ve verimli bir ekilde verilmesini engellemektedir. Bilginin dola覺m覺n覺n saliselere d羹t羹羹, devletin vatandalar覺na hizmet i癟in aya覺na gittii g羹n羹m羹zde Elbistandan bir vatanda覺n kamu hizmetini almak i癟in yakla覺k 200 km uzakl覺ktaki 襤l merkezine gitmesi doru deildir.

Elbistana yap覺lacak enerji yat覺r覺mlar覺n覺n sosyo-ekonomik gelimilik d羹zeyine yapaca覺 olumlu katk覺 襤l yap覺lmas覺 ile salanacak kaynak aktar覺mlar覺 ile ivme kazanarak kalk覺nmaya d繹n羹ebilecektir.

Elbistan覺n 襤l olarak yap覺land覺r覺lmas覺nda Elbistana s覺n覺r ve yak覺n il癟elerden Afin, Nurhak, Ekin繹z羹 ve G繹ks羹n 襤l癟elerinin Elbistan 襤line balanmas覺 konusunda bu il癟elerde yaayan vatandalar覺n karar vermesi yerinde olacakt覺r. Bu kapsamda Elbistan覺n il olmas覺n覺n ard覺ndan bu ile kat覺l覺m konusunda Afin, Nurhak, Ekin繹z羹 ve G繹ks羹n 襤l癟elerinde referandum yap覺labilmesinin yolu a癟覺lmal覺d覺r.

Elbistan b羹y羹k yat覺r覺mlar覺n planland覺覺, nemli bir tarihi, ekonomik, k羹lt羹rel, corafi 癟ekim merkezidir. Elbistanhlann.il olmak i癟in sivil toplum kurulular覺 ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte 24 Ekim 2014 Tarihinden bu g羹ne “Bir Olal覺m 襤l Olal覺m” Platformu 癟er癟evesindeki devam eden faaliyetleri, kentlemeye kaynakl覺k edebilecek hemerilik bilincine sahip olduklar覺n覺 g繹stermektedir.

 

MADDE GEREKELER襤
Madde 1- Kahramanmara 襤line bal覺 Elbistan il癟esinin il yap覺lmas覺 ama癟lanm覺t覺r. Kahramanmara 襤l merkezine uzakl覺覺, n羹fus ve sosyo-ekonomik gelimilik durumlar覺 dikkate al覺narak Elbistan il癟esinin il yap覺lmas覺 ve Afin, Nurhak, Ekin繹z羹 ve G繹ks羹n 襤l癟elerinin de yeni kurulacak Elbistan 襤line yap覺lacak referandum sonucuna g繹re balanmas覺 kamu hizmetlerinin y羹r羹t羹lmesini kolaylat覺rmas覺 ve b繹lgenin sosyo-ekonomik gelimilik d羹zeyinin artt覺r覺lmas覺na katk覺da bulunulaca覺 d羹羹n羹lm羹t羹r.

Madde 2- Elbistan 襤line bal覺l覺k durumu belirtilmitir.

Ge癟ici Madde 1- Elbistan覺n il olmas覺 ve balanacak il癟elerin belirlenmesiyle oluturulacak yeni kamu hizmet birimlerinin kadro ihtiya癟lar覺n覺n kar覺lanmas覺 i癟in Bakanlar Kuruluna yetki verilmitir.

Ge癟ici Madde 2- Elbistan 襤li 襤l Genel Meclisinin mevcut il genel meclisi 羹yelerinden olumas覺 salanm覺t覺r.

Ge癟ici Madde 3- 襤l zel 襤daresinin oluumu s羹recinde boluk olumamas覺 i癟in gerekli d羹zenlemelere yer verilmitir.

Ge癟ici Madde 4- Kahramanmara覺n Afin, Nurhak, Ekin繹z羹 ve G繹ks羹n il癟elerinin bu kanunla kurulan Elbistan 襤line balan覺p balanmamas覺 konusunda Y羹ksek Se癟im Kurulu taraf覺nda halkoylamas覺 yap覺lmas覺 ama癟lanm覺t覺r.

Madde 3-Y羹r羹rl羹l羹k maddesidir. Madde 4- Y羹r羹tme maddesidir.

 

ELB襤STAN ADIYLA YEN襤 B襤R 襤L KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKL襤F襤
Madde 1-Kahramanmara 襤line bal覺 Elbistan il癟esinde Elbistan ad覺yla yeni bir il kurulmutur.

Madde 2- Afin, Nurhak, Ekin繹z羹 ve G繹ks羹n il癟eleri ile bu il癟elere bal覺 k繹y belde ve bucaklar yap覺lacak referandum sonucuna g繹re Elbistan ili ne balan覺r.

Ge癟ici Madde 1- Bu kanunla kurulan Elbistan 襤linde, ilin ihtiyac覺n覺 kar覺lamak 羹zere merkezi idare taraf覺ndan oluturulacak tekilata ait kadrolar覺 90 g羹n i癟erisinde ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ekilde oluturulan kadrolar 190 say覺l覺 Kanun H羹km羹nde Kararnameyi bal覺 cetvellere eklenir.

Ge癟ici Madde 2- Bu kanunla kurulan Elbistan 襤li 襤l Genel Meclisi mevcut il genel meclisi 羹yelerinden oluur. Halk oylamas覺 sonucunda Elbistana balanacak il癟elerin il genel meclis 羹yeleri Elbistan 襤l Genel Meclis yesi say覺l覺r. 襤l genel meclisindeki eksiklikler ilk yerel se癟imlerde tamamlan覺r.

Ge癟ici Madde 3- (1) Bu Kanunla kurulan 襤T e balanan il癟elerdeki 襤l zel 襤daresinin b羹t羹n nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesaplar覺, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve bor癟lar覺 ve bu il癟elerin baland覺覺 襤l zel 襤daresine ge癟er ve bu tarihi takip eden 10 g羹nl羹k s羹re i癟inde devir teslimi yap覺l覺r.

(2) Gayrimenkullerin tapu kay覺tlar覺 har癟s覺z olarak yeni kurulan 襤T in zel 襤daresi ad覺na tahsis ve tescil edilir.

(3) zel idare kadrolar覺nda bulunup bu Kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihte g繹rev yapan memur ve s繹zlemeli personel, kadrolar覺 ve her t羹rl羹 hak ve alacaklar覺yla birlikte bakaca bir ileme gerek kalmaks覺z覺n Kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihi takip eden 90 g羹nl羹k s羹re i癟erisinde maa ve 羹cretleri ile her t羹rl羹 hak ve alacaklar覺 halen bal覺 bulunduklar覺 襤l zel 襤daresince kar覺lan覺r. 90 g羹nl羹k s羹renin bitiminin maa ve 羹cretin 繹deme tarihine denk gelmemesi halinde bu s羹re pein 繹denmi olan en son maa ve 羹cretin ait olduu zaman sonuna kadar uzat覺lm覺 say覺l覺r. Bu 繹demeyi yapm覺 olan 襤l zel 襤daresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

(4) Bu Kanunla kurulan 襤lin zel 襤dare b羹t癟esinin y羹r羹rl羹e girmesine kadar ge癟en s羹re i癟inde bu 襤Te balanan il癟elerdeki 繹zel idarelere ait personelin 繹zl羹k haklar覺na ait her t羹rl羹 繹demelerin mahsubu bilahare yap覺lmak 羹zere, halen bal覺 bulunduklar覺 襤l zel 襤daresince kar覺lanmas覺na devam olunur.

Ge癟ici Madde 4- Bu kanunla kurulan Elbistan 襤line balanma konusunda Kahramanmara覺n Afin, Nurhak, Ekin繹z羹 ve G繹ks羹n 襤l癟elerinde, kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihi takip eden 120 g羹nl羹k s羹re i癟inde 298 say覺l覺 Se癟imlerin Temel H羹k羹mleri ve Se癟men K羹t羹kleri Hakk覺nda Kanun h羹k羹mleri dorultusunda bir halkoylamas覺 Y羹ksek Se癟im Kurulu Bakanl覺覺 taraf覺ndan d羹zenlenir. Halkoylamas覺 sonu癟lar覺na g繹re Elbistan 襤line balanacak il癟e, bucak ve k繹ylerle ilgili ilemleri y羹r羹tmeye, gerekli kadrolar覺 ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 3-Bu Kanun yay覺m覺 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

Madde 4-Bu Kanun H羹k羹mlerini Bakanlar Kurulu y羹r羹t羹r.

 

 

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

3 + 4 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺