mraniye escort
escort bayan
Adli yard覺m veren avukatlarca s覺k sorulan sorular | Hukuki Tavsiyeler

Adli yard覺m veren avukatlarca s覺k sorulan sorular

Mahkeme ara karar覺n覺n yerine getirilmesi i癟in m羹vekkile ulaam覺yorum, ne yapabilirim?

M羹vekkilinize iadeli taahh羹tl羹 mektup/noter/telgraf ile durumu bildirip, belli s羹rede taraf覺n覺za ulamas覺 gerektiini belirtin, buna ramen m羹vekkiliniz sizin ile temasa ge癟mezse, durumu kurulabildirdiiniz takdirde g繹revlendirmeniz geri al覺n覺r.

G繹revlendirme kapsam覺nda balant覺l覺 ilemler i癟in ne yapmal覺y覺m? rnein, boanma davas覺 a癟mak i癟in g繹revlendirildim, davay覺 a癟t覺ktan sonra m羹vekkilin einin de boanma davas覺 a癟t覺覺n覺 繹rendim bu dava i癟in g繹revlendirilir miyim?

Durumu kurula bir dilek癟e ile bildirirdiiniz takdirde talebiniz kurulca deerlendirilir, hukuki yarar覺n varl覺覺 kanaati oluursa yapmak istediiniz ilem i癟in (dava/icra takibi /ikayet) size ek yetki verilir. rnekteki olayda kurul karar覺yla, avukata davay覺 takip i癟in ek yetki verilir.

Taraf覺ma bu y覺l bir tane g繹revlendirme yap覺ld覺覺 halde orta覺ma iki tane g繹rev verildi. Bu nas覺l olabilir?

Taraf覺n覺za tevdi edilen g繹revden ald覺覺n覺z 羹cret, iin tarifesi gerei ya da ek yetkiler nedeniyle ortalamadan y羹ksek olduundan s覺ralamada program taraf覺ndan arkaya al覺nm覺 olabilirsiniz. Bunun yan覺 s覺ra yeni meslee balayan meslektalar覺m覺z da g繹n羹ll羹l羹k listesine kay覺t olarak g繹reve balad覺klar覺nda taban puanla kay覺t olmaktad覺rlar. G繹revlendirmelerde ek yetkiler de dahil olmak 羹zere her i i癟in ayr覺 puan eklenmekte olup, yeni g繹revlendirmeler sistemde en d羹羹k puandan balayarak yap覺lmaktad覺r.

Neden az g繹rev geliyor?

Yukar覺da a癟覺klananlar覺n yan覺s覺ra; haftal覺k olarak yap覺lan g繹revlendirmelerin yar覺s覺na yak覺n覺 tekrar, daha 繹nce g繹rev verilmi ancak talep癟inin vazge癟mesi, dosyada hukuki/ekonomik yarar覺n olmad覺覺n覺n anla覺lmas覺 gibi nedenlerle dosyan覺n iptal edilmesi sonucu 羹cret almaya hak kazanamam覺 avukatlara verilmektedir. Bir talep癟inin vazge癟mesi s覺ran覺z覺 bir hafta sonraya kayd覺rmaktad覺r. Bu da 羹phesiz meslektalar覺m覺za yap覺lan g繹revlendirme say覺s覺n覺 belirleyen en 繹nemli etkendir.

B羹roda 癟al覺an g繹revliler 羹cret alabileceimi/yetki almam gerektiini/g繹revin geri al覺nabileceini/masraflar覺n kar覺lanabileceini vs. s繹ylemiti ancak Adli Yard覺m Kurulu farkl覺 bir karar verdi?

Adli Yard覺m G繹n羹ll羹 Avukatlar覺n覺n t羹m talepleri Adli Yard覺m Kurulu taraf覺ndan incelenir, karara balan覺r. B羹ro 癟al覺anlar覺 avukatlara 繹n karar vermeye yetkili ya da zorunlu deildir.Bu sebeple dosyan覺z覺n sorumlu avukat覺yla irtibata ge癟ilmesi sorular覺n覺za sal覺kl覺 ve istikrarl覺 癟繹z羹m getirmemizi salayacakt覺r.

Taraf覺ma g繹revlendirme yap覺ld覺, ancak yapt覺覺m arat覺rma sonucu dava a癟mada hukuki yarar olmad覺覺 kanaatine ulat覺m, ne yapmal覺y覺m?

G繹r羹羹n羹z羹 bir dilek癟e ile kurula sunduunuz takdirde ve kurul karar覺yla da hukuki yarar覺n olmad覺覺 kanaatine ula覺l覺rsa, g繹revlendirmeniz geri al覺n覺r ve emeinizin kar覺l覺覺 olarak size yaz覺l覺 dan覺ma 羹creti 繹denir.

Mali durum arat覺rmas覺ndan sonra istek sahibinin ekonomik durumunun iyi olduu anla覺ld覺, ne yapmal覺y覺m?

Kurulun ilke karar覺 gerei, m羹vekkiliniz hakk覺nda haz覺rlanan mali arat覺rma raporunu her hal羹karda kurula bildirmeniz gerekmektedir. Bunun d覺覺nda ekonomik durumuna ilikin yaz覺l覺 belgelere ulat覺覺n覺z takdirde de bunu kurulumuza bildirmeniz gerekmektedir. Kurulca yap覺lan incelemede istek sahibinin g繹r羹me esnas覺nda kurulu yan覺lt覺c覺 beyanlar verdii anla覺l覺rsa, g繹revlendirmeniz geri al覺n覺r.

Dosyadan sorumlu kurul 羹yesi avukat ne demektir, dosyadan sorumlu avukat ben deil miyim?

Dosyadan sorumlu kurul 羹yesi avukat, size yap覺lan g繹revlendirmeye karar veren, konusunu belirleyen, dosyada kar覺laabileceiniz her t羹rl羹 aksamada size yard覺mc覺 olacak, Adli Yard覺m ileyii hakk覺nda bilgili ve deneyimli Adli Yard覺m Kurul yelerinden biridir.

G繹n羹ll羹l羹k listesinden nas覺l 癟覺kabilirim, sistemden 癟覺karsam y羹r羹tt羹羹m adli yard覺m dosyalar覺n覺n ak覺beti ne olacak?

Adli yard覺m g繹n羹ll羹l羹k listesine kat覺lma ve ayr覺lma istee bal覺d覺r. Sistemden 癟覺kmak i癟in talebinizi bir dilek癟eyle kurula iletmeniz yeterlidir. Bu durumda tekrar bavurunuza dek g繹revlendirme yap覺lmayacak olup, talep ettiinizde derhal sisteme dahil edileceksiniz. Sistemde pasife al覺nma halinde sadece ileriye y繹nelik g繹revlendirme yap覺lmayacak olup, mevcut dosyalar i癟in sorumluluunuz devam edecektir. Bunun istisnas覺, dier Barolara nakil, a覺r hastal覺k, askerlik, Baro Levhas覺ndan Silinme gibi iin y羹r羹t羹m羹n羹 ortadan kald覺ran hallerdir. Sistemden ayr覺l覺覺n覺z hakl覺 bir gerek癟eye dayand覺覺 takdirde dosyalara baka meslektalar覺n覺z g繹revlendirilecektir.

Fon pay覺 ve esaslar覺 nelerdir? Fon pay覺n覺n aktar覺m覺 nas覺l salan覺r?
TBB Adli Yard覺m Y繹netmelii gerei; Adli Yard覺m B羹rosunun gelirlerinden biri adli yard覺m talep癟ilerinden ve avukatlardan al覺nan fon pay覺 geliridir. Adli yard覺m talep癟isi ile adli yard覺m bavurusu s覺ras覺nda yap覺lan g繹r羹mede sonucunda kendisine taahh羹tname bilgileri aktar覺l覺r ve imzalat覺l覺r. Bu taahh羹tnamede; talep癟inin adli yard覺mdan yararlanmas覺 sonucunda lehine maddi bir kazan覺m elde edilmesi halinde adli yard覺m b羹rosu taraf覺ndan o ite g繹rev ifa eden avukata 繹denen 羹cretler ile tahsil edilen mebla覺n %5’inin adli yard覺m fonuna aktar覺lca覺 konusu ve dier konular yer almaktad覺r. Bu ekilde talep癟i lehine maddi bir kazan覺m olmas覺 halinde; siz deerli meslektalar覺m覺z taraf覺ndan Kurulumuz bilgilendirilerek Adli Yard覺m B羹rosuna bavuru suretiyle fon pay覺n覺n aktar覺m覺 salan覺r. Bunun yan覺s覺ra Avukatl覺k Yasas覺n覺n 180/e maddesi gerei, adli yard覺m hizmetini vekil olarak ifa eden g繹n羹ll羹 meslektalar覺m覺z覺n da adli yard覺mdan ald覺覺 羹cretlerin %10’unun adli yard覺m fonuna aktar覺lmas覺 gerekmektedir. Bu da uygulamada, serbest meslek makbuzunuzu kestikten sonra belirlenen mebladan %10’unun kesilmesi suretiyle kalan 羹cretin banka hesab覺n覺za aktar覺lmas覺 eklinde salanmaktad覺r.

G繹revlendirme ile ilgili yapt覺覺m覺z ilemleri Kurulunuza bildirmemiz durumunda ayr覺ca 羹cret talebimizi de belirtmemiz gerekmekte midir?

cret talebinin de dilek癟eniz i癟eriinde a癟覺k癟a belirtilmesi yahut bu konuda B羹ro nezdinde bulunan 羹cret talep formlar覺n覺 doldurularak ekine gerekli belgelerin ilave edilmesi gerekmektedir.

Yarg覺lama giderlerinin talep癟i taraf覺ndan kar覺lanamamas覺 durumunda ilk olarak ilgili mahkemeden Adli M羹zaheret talebinde bulunup, bu talep reddedildikten sonra m覺 yaz覺l覺 olarak Kurulunuza bavurarak bu giderlerin Adli Yard覺m Fonundan kar覺lanmas覺n覺 talep etmeliyim?

Adli yard覺m istei kabul edilen talep癟i kural olarak yarg覺lama giderlerini kar覺lamak zorundad覺r. Ancak yarg覺lama giderini kar覺layam覺yor ise 繹ncelikle a癟覺lacak as覺l dava ile birlikte veya derdest bir dosyaya atama yap覺lm覺sa bu dosya 羹zerinden adli m羹zaharet talebinde bulunulur. Bu durumda ba覺ms覺z olarak yani ayr覺 bir deiik i dosyas覺ndan yap覺lan adli m羹zaharet bavurular覺nda avukata ayr覺ca 羹cret 繹denmez. As覺l davayla birlikte adli m羹zaharet istenmesi halinde, pein har癟 繹denmeyecek olup, bavuru,vekalet harc覺, dosya ve tebligat gideri sarfedilir. Ad覺 ge癟en bu masraflar sarfedikten sonra- Kurula bavuru yap覺lmas覺 halinde adli yard覺m fonundan kar覺lan覺r.

Kurul taraf覺ndan yap覺lan g繹revlendirmeler d覺覺nda talep癟inin bakaca i ve ilemlerinden kaynakl覺 olarak yapt覺覺m hizmetlerin 羹cretlerine hak kazan覺r m覺y覺m?

Talep癟inin baka i ve ilemlerinde adli yard覺m b羹rosundan ek yetki almadan hukuki yard覺mda bulunma ve 羹cret talep etme hakk覺 bulunmamaktad覺r. Talep癟inin g繹revlendirme konusu d覺覺nda bakaca hukuki ihtilaflar覺 olmas覺 halinde gerekli belgeleriyle Adli Yard覺m B羹rosuna bavurmas覺 yahut sizin m羹vekkilinizden ald覺覺n覺z kimlik fotokopisi ekli yaz覺l覺 talimata binaen Kuruldan ek yetki istemeniz gerekmektedir.

Beendim(4)Beenmedim(1)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

5 + 4 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺