Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

Avukatlık ücret alacağı davalarında yetkili mahkemeye ilişkin Yargıtay kararları

HMK.nun 6. maddesi gereğince bir davada genel yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Aynı kanunun 10. maddesinde sözleşmeden doğan davalar için sözleşmenin ifa edildiği veya davalı ya da vekilinin dava tarihinde orada bulunması kaydıyla, sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir ki bu düzenlemeler özel yetkiye ilişkindir. Davacı, davasını özel veya genel yetkili mahkemelerden herhangi birinde açabilir. Uyuşmazlık, ...

Read More »

Avukatlık ücret alacağı davalarında görevli mahkemeye ilişkin Yargıtay kararları

İtirazın iptali istemine ilişkin davada Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi ile Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: Dava, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Tüketici Mahkemesi’nce, davacının tüketici tanımına uymadığı ve davanın genel mahkemelerde çözülmesi ...

Read More »

Avukatlık ücretinde KDV'ye ilişkin Yargıtay kararları

Davacı-borçlu vekili; davalının, ilamların icrası yoluyla müvekkili aleyhine icra takibine giriştiğini, takip dayanağı ilamda alacaklı yararına takdir olunan avukatlık ücretine ayrıca Katma Değer Vergisi ilave edilmesine dair bir hüküm bulunmadığı halde; borçluya tebliğ edilen icra emrinin, avukatlık ücretine eklenen 130.786.588 TL. Katma Değer Vergisinin ödenmesi ihtarını da içerdiğini ileri sürerek, icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemenin; “Takip dayanağı ilamda ...

Read More »

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarda zamanaşımına ilişkin Yargıtay kararları

Dava, mahkeme ve icra karşı yan vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacının, davalı vekili iken davalı şirket tarafından 10.1.2003 tarihinde vekillikten azledildiği, davacının mahkeme ve icra karşı yan vekalet ücreti alacağının tahsili için 22.3.2011 tarihinde iş bu davayı açtığı hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesi (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 126. maddesi) gereğince vekalet sözleşmesinden ...

Read More »

Avukatlık ücreti alacaklarında faize ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “takibin iptali” davadan dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 4. İcra Tetkik Merciince itirazın reddine dair verilen 9.5.2003 gün ve 2003/330-346 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 27.10.2003 gün ve 2003/17123-20970 sayılı ilamı ile; (… Alacaklı vekili tarafından borçlu Oyakbank A.Ş. hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.3.2002 tarih ve 2001/926 esas, 2002/118 ...

Read More »

Avukatın karşı taraf vekalet ücret alacağının muacceliyetine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı avukatın, davalıların vekili olarak tazminat davası açtığı ve aralarında vekalet ücreti sözleşmesi imzalandığı ancak davalıların davacıyı azlederek davayı takipten vazgeçtikleri, davacı avukata vekalet ücretini ödemedikleri dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının karşı yan vekalet ücreti talebinin reddine karar verilmiştir. Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkillerinden Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmü uyarınca karşı yan vekalet ücretini ...

Read More »

Avukatlık ücret sözleşmesinde kararlaştırılan vekalet ücretinin muacceliyetine ilişkin Yargıtay kararları

Avukat ile müvekkili arasında düzenlenen ücret sözleşmesi başarıya göre ücret ödenmesini öngören bir sözleşme olmayıp, sözleşme metninde belli bir koşulun oluşması halinde avukata belirli bir ücretin ödeneceği öngörülmüştür. Bu nedenle söz konusu şartın gerçekleşmesi halinde avukatın ücrete hak kazanacağı sonucuna varılmalıdır. Muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Davacı-karşı davalı aleyhine Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 2000/841 ...

Read More »

Yargılama giderlerinin kim tarafından yapıldığının ispatına ilişkin Yargıtay kararları

Davacı avukatın, davalının icra takibi ve ceza davasını takip ettiği, gerekçesiz olarak azledildiği, davacı avukatın azli için somut bir azil sebebi gösterilip ispatlanamadığı, haksız azil nedeniyle davacı avukatın ücrete hak kazandığı anlaşılmaktadır. Ne var ki, davacı avukat dosya masraflarını da kendisinin yaptığını ileri sürerek tahsilini talep etmiş, mahkemece dosya masraflarının da tahsiline karar verilmiştir. Avukatlık Kanununun 173. maddesinde “Sözleşmede aksine ...

Read More »

Avukatın azli -Baroya şikayet edilmesi – manevi tazminat talebi ile ilgili Yargıtay kararları

Davacı, avukat olduğunu ve 10.11.2000 tarihli vekaletname ile davalının vekilliğini üstlendiğini, davalının vekili olarak davalı aleyhine açılan dava ile, davacı adına açtığı davaları layıkıyla takip ettiğini, ancak davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek davalı tarafından ödenmesi gereken vekalet ücreti ile karşı taraf aleyhine hükmedilecek vekalet ücretleri toplamı olan 8.228,40 YTL ve 5.000,00 YTL manevi tazminatın tahsilini istemiştir. Davalı, davacının ...

Read More »

Avukatın haksız azli halinde vekalet ücretinde hakkaniyet indirimi yapılamayacağına ilişkin Yargıtay kararları

Davacı bu davasında, davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek, icra takibi nedeniyle masraf, akdi ve karşı yan vekalet ücreti, Sulh Ceza Mahkemesindeki davayı takip etmesi nedeniyle vekalet ücreti alacağının tahsilini talep etmiştir. Mahkemece doğru olarak davalının, davacıyı haksız olarak azil ettiği kabul edilmiştir. Her ne kadar Mahkemece, haksız azlin icra dosyası sonuçlanmadan gerçekleşmesi nedeniyle davacı avukatın tasarruf ettiği emek ...

Read More »