Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

Avukatın azlini zorlaştıran hükümler içeren sözleşmenin geçersizliğine ilişkin Yargıtay kararı

Vekalet sözleşmesi karşılıklı güvene dayalı bir sözleşme olup, güven sözleşmesinin önemli bir özelliğini teşkil eder. Bu nedenle taraflardan her biri, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Yani vekaletten istifa ve azil BK. 396/1. maddesi gereğince her zaman caizdir. O halde, istifa ve azil hakkından önceden feragati öngören veya zorlaştıran kararlaştırmalar geçersizdir. Bu nedenle, taraflar arasında düzenlenmiş bulunan sözleşmenin 8. maddesinin, az yukarıda ...

Read More »

Azil halinde avukatlık ücretinin kapsamı ve miktarına ilişkin Yargıtay kararları

Somut olayda davacı avukatın haklı olarak azledildiği, ancak azil tarihinden önce bitirdiği işlerden dolayı ücret isteyebileceği, takibe konu dava dosyası nedeniyle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre vekalet talep edebileceği hususları bozma kararı ile kesinleşmiş olup, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama esnasında aldırılan ek bilirkişi raporuna göre, yapılan ödemelerin mahsubundan sonra davacının talep edebileceği miktar 144.648,04-TL olarak tespit edilmiştir. Mahkemece, 34.101,30-TL bedelli ve ...

Read More »

Avukatın haksız azline ilişkin Yargıtay kararları

Davacının, vesayet altındaki Fatma’nın vasisi ve oğlu Haşan tarafından verilen vekaletname ile tapu iptal davası açması için görevlendirildiği, davacı ile davalı vasisi arasında 11.5.2009 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi yapıldığı, sözleşmeye göre ücret, mahkemece tesbit edilecek taşınmaz değerinin %10’u olarak belirlendiği dava devam ederken davacının 14.4.2010 tarihli vekaletname ile azledildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davalı taraf azil sebebi olarak davacının 17.11.2009 günlü celseye katılmadığını, 9.2.2010 ...

Read More »

Avukatın haklı azline ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “İtirazın İptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Üsküdar Asliye 4. Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.9.2007 gün ve 2007/27-254 sayılı Kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 28.10.2008 gün ve 2008/11747- 12610 sayılı ilamı ile; (… Davacı, avukat olduğunu, davalıya hizmet verdiğini, verdiği hizmetin karşılığı olarak 16.5.2005 tarihli sözleşme ile davalının 330.000 ...

Read More »

Avukatın azlinde, azilnamede gösterilen sebeplerle bağlı olmamaya ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalıların avukatı olarak Gölbaşı İlçesi Yağlıpınar Köyünde bulunan bir kısım parseller ile Karagedik Köyünde bulunan 170 parsel sayılı taşınmazın tapularının iptali ile davacılar adına tescili için Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/528 esas sayılı dosyası üzerinden tapu iptal ve tescil davası açtığını, ancak yargılama devam etmekte iken 25.10.2010 tarihinde haksız olarak vekaletten azledildiğini, vekalet ücretinin ise ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya ...

Read More »

Avukatın azlinin haklı olup olmadığının tespitinde ceza davasının etkisine ilişkin Yargıtay kararları

Dava, vekalet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davacı, davalı vekilin, davayı %100 kazanacağını, aksi halde 250.000-TL cezai şart ödeyeceğini taahhüt ettiğini, gönderdiği e- mailler ve imzaladığı diğer belgelerle de bu borcu kabullendiğini, bakiye borcun 246.250 TL olduğuna dair belge imzaladığını ancak bakiye borcu ödemediğini, tahsili için başlatılan icra takibine de haksız itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini istemiştir. Davalı, davaya dayanak yapılan sözleşmenin, ...

Read More »

Avukatın azlinin haklı olup olmadığının ispat usulüne ilişkin Yargıtay kararları

Her ne kadar mahkemece, davalının genel kurulda site aleyhine tarafgir tutum nedeniyle yaptıkları azil nedeniyle genel kurul tutanaklarında ve hazirun cetvelinde, davacı avukatların oy kullanmadıkları, kullanmaya kalkıştıklarına veya site aleyhine oy kullanmaya teşvik ettiklerine ilişkin olarak herhangi bir tutanağın ve tespitin bulunmadığı, azlin haklı olduğunu davalının ispat edemediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de; azlin haklı olup ...

Read More »

Avukatın Azlinin Haklı Olup Olmadığının araştırılmasına ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Azlin haklı olup olmadığı araştırılırken, bağlantılı dosyaların bekletici mesele yapılması gerekir. Davacıların 2.8.2006 tarihli vekaletname ile davalı kooperatifin vekili olarak dava ve icra dosyalarını takip ettikleri ve davacı Ramazan  ile davalı kooperatif arasında 1.8.2006 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi imzalandığı anlaşılmaktadır. Davacılar, eldeki dava ile 9.12.2009 tarihinde yapılan toplantıda haksız azledildiklerini, vekalet ücretlerinin ödenmediğini, İstanbul 4.İcra Müdürlüğü’nün 2009/3125 Esas sayılı ...

Read More »

Müvekkilin İşi Başka Bir Avukata Vermesi halinde Avukatlık Ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gebze 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 5.10.2006 gün ve 2005/202 E.-2006/442 K. sayılı kararın incelenmesinin davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 22.5.2009 gün ve 2009/718 E-7021 sayılı ilamı ile; davacı, 11.2.2004 tarihli vekaletname ile davalının vekili olarak davalı aleyhine açılan tapu iptali davasında 6.4.2004 ile 13.7.2004 tarihli duruşmalara ...

Read More »

Karşı taraf avukatlık ücreti alacağının temlikine ilişkin Yargıtay kararları

Asıl dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine, birleşen dava ise, bu ücretin dayanağı olan “icra dosyası alacağının temliki” konusundaki, davalılar arasında yapılmış olan “sözleşmenin iptali” istemine ilişkin olup, mahkemece alman bilirkişi raporu gereğince, gerek müvekkilin ödemesi gereken, gerekse karşı tarafa yüklenen vekalet ücretinin toplamı üzerinden, asıl davada, davalılardan Kazım  yönünden hüküm kurulmuş, birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir. Oysa ki ...

Read More »