Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

Avukatlık ücret alacağının temlikine ilişkin Yargıtay kararı

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Davacı, avukat olan eşi davalının kendisine tarihsiz temlik belgesi vererek, müvekkili Hüsrev’den alacağı vekalet ücretini temlik ettiğini, fakat dava dışı Hüsrev’den aldığı vekalet ücretini kendisine ödemediğini belirterek, itirazın iptali talepli bu davayı açmıştır. Tarihsiz “Temlik Beyanı” başlıklı belge incelendiğinde, davalının müvekkili Hücrev’den alacağı vekalet ücretinin tamamını, davacıya temlik ettiği anlaşılmaktadır. Temlik edilen bu alacağın içerisinde, Mahkemenin kabulünde olan Hüsrev’in açtığı Ankara ...

Daha fazla oku»

Avukatın Öncelik (Rüçhan) Hakkı ile ilgili Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Özet: Avukatın rüçhan hakkı ancak müvekkiline kazandırdığı şeyler üzerinde bulunan ve müvekkilin başka alacaklılarına karşı ileri sürülebilen bir haktır. Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı, davalı aleyhinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan ve 23.10.2002 ...

Daha fazla oku»

Avukatın hapis hakkının tanımı ve şartları nelerdir?

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 166. maddesinin 1. bendinde “Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.” denilmek suretiyle tanımlanmış olan hapis hakkı, sadece vekalet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilen bir haktır. Avukatın, müvekkili nam ve hesabına tahsil etmiş olduğu alacak ...

Daha fazla oku»

Avukatın hapis hakkını kullanmasına ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Dava, haksız azil nedeni ile alınamayan vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacı, haksız azledildiğini ve bu nedenle iş sahibinden ve karşı yandan alamadığı vekalet ücretinin davalıdan tahsilini istemiş, davalı ise davacının işini gereği gibi yerine getirmediğini, dosyalarda tahsil ettiği miktarları tarafına vermediğini ve bu konuda kendisini bilgilendirmediğini savunarak, davanın reddini dilemiş olup taraflar arasındaki uyuşmazlık azlin haklı olup, olmadığı ...

Daha fazla oku»

Müvekkilin karşı tarafla sulh olması halinde vekalet ücretinden sorumluluğa ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Davacı avukatın, Manavgat İş Mahkemesi’nin 2013/147 Esas (bozmadan önceki 2007/300 Esas) sayılı dava dosyası ile Düziçi İcra Müdürlüğü’nün 2011/1354 Esas sayılı takip dosyasında davalı Nabi’yi vekil olarak temsil ettiği, yargılama devam ederken, davalı Nabi’nin 5.3.2013 tarihinde anlaştıklarından dolayı davadan feragat ettiğine dair verdiği dilekçenin altına diğer davalı şirket vekilinin de feragati kabul ettikleri ve herhangi bir yargılama gideri ve vekalet ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret sözleşmesinde dava sonucuna katılma yasağına ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Davacı eldeki davada, davalı bankaya devredilen Deutsche Turkısche Bank’a (DTB), İnteks adlı şirketten olan alacaklarının tahsili zımnında 20.000 DM peşin ve ayrıca net kazanım üzerinden %10 vekalet ücreti ödenmesi hususundaki teklif için 22.6.1998 tarihli yönetim kurulunda kabul edilmesi nedeniyle bu husustaki sözleşmenin kurulduğundan bahisle sözleşmeye göre vekalet ücreti istemektedir. Dosya içindeki bulunan belgelerden, davacının İnteks alacaklarıyla ilgili olarak 17.6.1998 tarihinde DTB’e ...

Daha fazla oku»

Avukatlık Ortaklığının Tasfiyesine ilişkin Yargıtay kararı

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Davacılar; Murisleri Av.Aydın ile davalı arasında avukat ortaklığı bulunduğunu, birlikte çalışılan dönem içerisinde müştereken aldıkları davalar içerisinde dava dışı İ. Ltd.Şti ne karşı açtıkları alacak davası da bulunduğunu, bu davanın 1996 da açılmış olup, 21.10.2002 tarihinde kesinleştiğini, Murisin öldüğü tarihten evvel bir sorun bulunmamakla birlikte ölüm tarihi olan 4.8.2001 tarihinden sonra anılan davada müvekkil şirket tarafından vekalet ücretine mahsuben yapılan ...

Daha fazla oku»

Alacağın temliki halinde vekalet ücretinin akıbetine ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Dava, davacı avukatın müvekkili olan dava dışı alacaklı ile davalı arasında yapılan temlik sözleşmesinde taahhüt edilen vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı, avukat olarak dava dışı alacaklı Nevzat’ın vekaletini üstlenerek, bu alacaklının dava dışı borçlu Haşan isimli kişiden olan alacağının tahsili amacıyla Muratlı l.İcra Dairesinin 2008/363 esas sayılı kambiyo senetlerine mahsus haciz ...

Daha fazla oku»

İşin bitirilmesinin engellenmesi halinde avukatlık ücretine ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Davacı, davalının açtığı davadan feragat etmesi sebebi ile aralarında imzalanan sözleşmeye göre avukatlık ücretine hak kazandığını ileri sürerek talepte bulunmuş; davalı, vekalet ücretinin davanın kazanılması şartına bağlı tutulduğunu ve sözleşmenin geçersiz olduğunu savunmuş, mahkemece vekalet ücretinin davanın kazanılması şartına bağlı tutulduğu, davalının davası hakkında serbestçe tasarrufta bulunabileceği, gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir. Oysaki davacı alacak davasından kendi rızası ile ...

Daha fazla oku»

Kısmi Davada Avukatlık Ücretine ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Davacı, 21.6.2010 tarihli vekaletname ile davalı Hamza’nın işçilik alacaklarının diğer davalıdan tahsili için vekil olarak tutulduğunu ve aralarında 21.6.2010 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi imzalandığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalarak dava açtığını ancak davalı Hamza’nın bilgi ve muvafakati dışında duruşma gününden önce bizzat gelip diğer davalıdan hiçbir alacağı olmadığını beyan ederek davadan feragat ettiği ve 14.7.2010 tarihinde gerekçesiz olarak azledildiğini, bir süre ...

Daha fazla oku»
pendik escort
kartal escort
umraniye escort
Atasehir escort
istanbul escort
pendik escort