Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Avukat ile Müvekkil arasındaki Ücretin Hesabına ilişkin Yargıtay kararları

Davacı avukat, davalıya vekaleten ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemlerini yürüttüğünü, davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili amacıyla eldeki davayı açmıştır. Mahkemece azlin haksız olduğu kabul edilerek alınan bilirkişi raporu doğrultusunda 6.666, 67TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda satış bedelinden davalının hissesine düşen miktar üzerinden %20 oranında akdi vekalet ...

Read More »

Boşanma davalarında avukat ile müvekkil arasındaki vekalet ücretinin hesabına ilişkin Yargıtay kararları

Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının, davalıya vekaleten takip etmiş olduğu Antalya 2. Aile Mahkemesinin 2007/1165 esas sayılı boşanma davasında talep edilen 250.000,00 TL maddi tazminat talebiyle ilgili olarak “talebin, evlilik süresince edinilmiş mallara ilişkin olması nedeniyle, azil olmasa ve dava devam ediyor olsa idi dava tefrik edilerek tazminata ilişkin kısmı nispi ...

Read More »

Avukatlık ücretinin belirlenmesine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalı adına takip ettiği davadan davalı tarafından feragat edildiğini vekalet ücretinin ödenmediğini, alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı davanın reddine karar verilmesini dilemiş, mahkemece, davalının karşı taraf ile sulh olduğu gerekçesiyle müddeabihin yarısı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen miktara hükmedilmiştir. Oysaki davalı alacak davasından kendi rızası ile feragat ...

Read More »

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanacak yasanın belirlenmesine ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın çözümü açısından ücret sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda hangi tarihteki düzenlemenin uygulanacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. 5043 sayılı Yasa ile değiştirilen Avukatlık Kanununun 164/4. madde ve fıkrasına göre; “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde, değeri ...

Read More »

Hukuk müşavirliği sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin Yargıtay kararları

Davacı ile davalı kurum arasında avukatlık hizmeti verilmesi hususunda 6.2.2003 tarihinde yazılı avukatlık ücret sözleşmesini imzalandığı, sözleşmenin IV. Ücret başlıklı bölümünün 4. maddesine göre, davacı avukatın davalıyı temsilen takip edeceği adli ve idari yargı mercileri ile icra dairelerinde yapacağı takiplerde, dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağının kararlaştırıldığı, davalının aralarındaki sözleşmeyi 11.6.2006 tarihinde feshettiği ...

Read More »

Kamulaştırma davalarında avukatlık ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Kamulaştırma bedelinin tespit ve tesciline ilişkin davada, avukatla müvekkili arasında yazılı bir sözleşme bulunmaması durumunda, avukata ödenmesi gereken vekalet ücretinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen maktu ücret olduğunun kabulü gerekir. Her ne kadar mahkemece, kamulaştırma bedelinin tespiti davalarında Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen bu durumun hak ve nesafete, hukuk hayatının olağan akışına ve ...

Read More »

Avukatın, dava için ayrı, icra için ayrı vekalet ücreti talep edebileceğine ilişkin Yargıtay kararı

Özet: Davacı avukatın aldığı ilamı herhangi bir ücret almaksızın icra takibine koyacağına ilişkin olarak herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Aksine verdiği hizmetin karşılığını istemek onun en doğal hakkıdır. Hal böyle olunca icra Vekalet Ücreti alacağı yönünden de hesaplama yapılmalıdır. …Davacı, bu davasında davalılar vekili olarak takip ettiği Fatih 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/291 esas ve 2007/45 karar sayılı ilamını davalılara vekaleten ...

Read More »

Kurum avukatları arasında vekalet ücreti paylaşımına ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Kurum avukatlarının; müvekkillerinin, tek yanlı olarak yaptırım gücünü uygulama yetkisine sahip bulunan devlet kurumlan olduğu ve görevlerinin devlet hizmetinin yürütümü sırasında ortaya çıkan hukuksal sorunların çözümüyle ilgili olduğu dikkate alındığında, hem temsil ettikleri şahıslar (devlet kurumlan) hem yaptıkları iş (kamu hizmeti) serbest avukatlara göre farklılık arzetmektedir. Bu durumda, 657 sayılı Yasada kurum avukatlarına verilecek vekalet ücretine ilişkin olarak farklı bir ...

Read More »

Renkli ve Sıcak videolar

Özel çekimlerin içinde yer alan porno seyri için internet kullanıcıları kendi ellerinde olan ve sahip oldukları cihazların yetileri ile daha çok verim elde etmektedir. Keyfinizi özel şartları ile bulmanız bu alanların içinde kendi beğendiğiniz tatların net verimliliği ile mümkün olmaktadır. farklı zenginlikleri ile zamanı daha ayrıcalıklı olarak yaşamanız sizlerin beklentilerine çok daha istekli olan bir değerin oluşturtulması ile mümkün olur. ...

Read More »

Avukatın ölümünün avukatlık sözleşmesine etkisine ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Davalı ile vekili avukat arasındaki vekalet ilişkisi ölümle son bulmuştur. Dolayısı ile vekalet ücreti alacağı da ölümle muaccel olmuştur. vekil avukatın davalı adına takip ettiği dava ve işlerin her biri itibarıyla, davaların geldiği safha, sarfettiği emek ve mesaisi gözetilerek ve vekilin ölümü nedeniyle derdest olan davalar için davalının tekrar avukat tutması ve ona da vekalet ücreti ödeyecek olması hususları da gözetilerek ...

Read More »