Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

Avukatlık sözleşmesinin varlığının ispatlanmasına ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Dosya içinde bulunan yazışmalar, davacının davalıya gönderdiği belgelerden ibaret olup; serbest meslek makbuzlarına konu hukuki hizmetin verildiğini ve danışmanlık yapıldığını ispata tek başına yeterli değildir. Bu durumda, davacı vekil, serbest meslek makbuzlarına konu hukuki hizmet ve danışmanlığın verildiğini ve süresini yasal delillerle kanıtlamakla yükümlüdür. Davacı, avukat olduğunu, davalıya serbest meslek makbuzlarına konu hukuki hizmetlerin verilmesine rağmen, davalının bu hizmetlerin bedelini ...

Read More »

Avukatlık sözleşmesinde kefalete ilişkin Yargıtay kararı

..Davacı eldeki dava ile davalı M..’nin ücret sözleşmesinde kefil sıfatıyla sorumlu olduğunu belirterek davalının icra takip dosyasına yaptığı itirazın iptalini istemiştir. Dosya içerisinde mevcut 16.1.2004 tarihli ücret sözleşmesinin 2. maddesinde “avukatın hizmeti karşılığında taşınmazların gerçek değerinin veya vekil edenin paylarının satılması durumunda gerçek satış değerleri toplamının %10’u avukatlık ücreti olarak ödenecektir” hükmü bulunup, 3. madde de ise, her halükarda ödenecek ...

Read More »

Avukatlık sözleşmesi ile hizmet sözleşmesinin ayrımına ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fatih 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 11.10.2006 gün ve 2006/196 E- 225 K. Sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 9.4.2008 gün ve 2007/15481-2008/5032 sayılı ilamı ile; (…Davacı, 24.7.1997 tarihinde Belbim A.Ş.’de göreve başladığını, Belbim A. Ş. ile İSKİ arasında yapılan Hukuk Hizmetleri Protokolü gereği, işverenin ...

Read More »

Üçüncü kişi yararına avukatlık ücret sözleşmeleri ile ilgili Yargıtay kararları

Özet: Tevkil yetkisi taşıyan vekilin avukatlık ücret sözleşmesi yapabilmesi için vekaletnamesinde özel yetkisi olması gerekir. Bu nedenle davalı müvekkil, davacı ile davalının tevkil yetkisi taşımayan vekili arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesinden dolayı sorumlu değildir. Dosyanın incelenmesinde; davalının genel vekili dava dışı Ş.Öztürk tarafından davacı avukata dava açmak için 8.4.2009 tarihinde vekaletname verildiği, 1.4.2009 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi yapıldığı, bu vekaletname ile ...

Read More »

Asgari ücret tarifesinin altındaki avukatlık ücret sözleşmelerine ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Vasiyetnamenin iptali davası için 1.500.00.TL olmak üzere toplam 4.000.00.TL avukatlık ücreti ödenmesinin kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Taraflar arasında vekalet ücretinin bu şekilde kararlaştırılması geçerlidir. Bu durumun Avukatlık Kanunu’ nun 164. maddesi gereğince Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz hükmüne aykırı olduğunun ileri sürülmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 2. maddesine göre hakkın kötüye kullanılmasıdır. …Her ne kadar Mahkemece, ...

Read More »

Avukatlık ücret sözleşmesinin fahiş ücret nedeniyle geçersizliğine ilişkin Yargıtay Kararları

Özet: Vekalet ücreti maktu olarak kararlaştırılmış olmakla kural olarak sözleşme geçerlidir. Kanunun koyduğu kural bu olmakla birlikte ücret sözleşmesinin yapıldığı tarihe göre de Borçlar Kanununun 19. maddesine aykırı düşmemelidir. Sözleşmenin yapıldığı tarihte tarafların amaçladıkları çıkarların dengede olduğu kabul edilmelidir. Sözleşme ile bir taraf için sağlanan hak ve menfaate denk düşmeyen ve fahiş olan menfaatin karşı tarafa sağlanmış olması iyi niyet ...

Read More »

Avukatlık ücret sözleşmelerindeki cezai şartın geçerlili olup olmadığına ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Henüz kendisine dava açılması talimatı ve vekaletname verilmeyen, dolayısı ile hukuki yardıma başlamayan davacı avukatın sözleşmenin anılan hükmünden yararlanarak ücreti talep hakkının varlığı kabul edilmemelidir. avukatlık ücret sözleşmesinde izale-i şuyu davasının davacı avukat tarafından takip etmesi kararlaştırılmış ise de, vekaletname verilerek henüz davayı takip talimatı verilmediği anlaşılmaktadır. Olayda, 174. madde hükmünün uygulanması imkanı bulunmadığına göre, sözleşmenin anılan koşulu BK.396. maddesi ...

Read More »

Avukatlık ücret sözleşmesinin geçerli olup olmadığına ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Ücretin nisbi olarak belirlenmesi durumunda “başarıya göre ücret belirleme” zorunluluğu kaldırılmış olup, sadece %25’i geçmemek koşuluyla vekalet ücretinin nisbi olarak belirlenmesi mümkün hale gelmiştir. Taraflar arasındaki 5.9.2000 tarihli Avukatlık Ücret Sözleşmesine göre; davacı avukatın, Küçükçekmece 1. ve 2.Asliye Hukuk Mahkemelerinde yürütülen davaları takip ettiği ve davalı lehine sonuçlandığı, önceki sözleşmelerin iptal edildiği ve bu yeni sözleşmenin yapıldığı belirtilerek, sözleşmenin ...

Read More »