Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

Avukatın ölümünün avukatlık sözleşmesine etkisine ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Özet: Davalı ile vekili avukat arasındaki vekalet ilişkisi ölümle son bulmuştur. Dolayısı ile vekalet ücreti alacağı da ölümle muaccel olmuştur. vekil avukatın davalı adına takip ettiği dava ve işlerin her biri itibarıyla, davaların geldiği safha, sarfettiği emek ve mesaisi gözetilerek ve vekilin ölümü nedeniyle derdest olan davalar için davalının tekrar avukat tutması ve ona da vekalet ücreti ödeyecek olması hususları da gözetilerek ...

Daha fazla oku»

Avukatlık sözleşmesinin varlığının ispatlanmasına ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Özet: Dosya içinde bulunan yazışmalar, davacının davalıya gönderdiği belgelerden ibaret olup; serbest meslek makbuzlarına konu hukuki hizmetin verildiğini ve danışmanlık yapıldığını ispata tek başına yeterli değildir. Bu durumda, davacı vekil, serbest meslek makbuzlarına konu hukuki hizmet ve danışmanlığın verildiğini ve süresini yasal delillerle kanıtlamakla yükümlüdür. Davacı, avukat olduğunu, davalıya serbest meslek makbuzlarına konu hukuki hizmetlerin verilmesine rağmen, davalının bu hizmetlerin bedelini ...

Daha fazla oku»

Avukatlık sözleşmesinde kefalete ilişkin Yargıtay kararı

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

..Davacı eldeki dava ile davalı M..’nin ücret sözleşmesinde kefil sıfatıyla sorumlu olduğunu belirterek davalının icra takip dosyasına yaptığı itirazın iptalini istemiştir. Dosya içerisinde mevcut 16.1.2004 tarihli ücret sözleşmesinin 2. maddesinde “avukatın hizmeti karşılığında taşınmazların gerçek değerinin veya vekil edenin paylarının satılması durumunda gerçek satış değerleri toplamının %10’u avukatlık ücreti olarak ödenecektir” hükmü bulunup, 3. madde de ise, her halükarda ödenecek ...

Daha fazla oku»

Avukatlık sözleşmesi ile hizmet sözleşmesinin ayrımına ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fatih 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 11.10.2006 gün ve 2006/196 E- 225 K. Sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 9.4.2008 gün ve 2007/15481-2008/5032 sayılı ilamı ile; (…Davacı, 24.7.1997 tarihinde Belbim A.Ş.’de göreve başladığını, Belbim A. Ş. ile İSKİ arasında yapılan Hukuk Hizmetleri Protokolü gereği, işverenin ...

Daha fazla oku»

Üçüncü kişi yararına avukatlık ücret sözleşmeleri ile ilgili Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Özet: Tevkil yetkisi taşıyan vekilin avukatlık ücret sözleşmesi yapabilmesi için vekaletnamesinde özel yetkisi olması gerekir. Bu nedenle davalı müvekkil, davacı ile davalının tevkil yetkisi taşımayan vekili arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesinden dolayı sorumlu değildir. Dosyanın incelenmesinde; davalının genel vekili dava dışı Ş.Öztürk tarafından davacı avukata dava açmak için 8.4.2009 tarihinde vekaletname verildiği, 1.4.2009 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi yapıldığı, bu vekaletname ile ...

Daha fazla oku»

Asgari ücret tarifesinin altındaki avukatlık ücret sözleşmelerine ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Özet: Vasiyetnamenin iptali davası için 1.500.00.TL olmak üzere toplam 4.000.00.TL avukatlık ücreti ödenmesinin kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Taraflar arasında vekalet ücretinin bu şekilde kararlaştırılması geçerlidir. Bu durumun Avukatlık Kanunu’ nun 164. maddesi gereğince Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz hükmüne aykırı olduğunun ileri sürülmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 2. maddesine göre hakkın kötüye kullanılmasıdır. …Her ne kadar Mahkemece, ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret sözleşmesinin fahiş ücret nedeniyle geçersizliğine ilişkin Yargıtay Kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Özet: Vekalet ücreti maktu olarak kararlaştırılmış olmakla kural olarak sözleşme geçerlidir. Kanunun koyduğu kural bu olmakla birlikte ücret sözleşmesinin yapıldığı tarihe göre de Borçlar Kanununun 19. maddesine aykırı düşmemelidir. Sözleşmenin yapıldığı tarihte tarafların amaçladıkları çıkarların dengede olduğu kabul edilmelidir. Sözleşme ile bir taraf için sağlanan hak ve menfaate denk düşmeyen ve fahiş olan menfaatin karşı tarafa sağlanmış olması iyi niyet ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret sözleşmelerindeki cezai şartın geçerlili olup olmadığına ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Özet: Henüz kendisine dava açılması talimatı ve vekaletname verilmeyen, dolayısı ile hukuki yardıma başlamayan davacı avukatın sözleşmenin anılan hükmünden yararlanarak ücreti talep hakkının varlığı kabul edilmemelidir. avukatlık ücret sözleşmesinde izale-i şuyu davasının davacı avukat tarafından takip etmesi kararlaştırılmış ise de, vekaletname verilerek henüz davayı takip talimatı verilmediği anlaşılmaktadır. Olayda, 174. madde hükmünün uygulanması imkanı bulunmadığına göre, sözleşmenin anılan koşulu BK.396. maddesi ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret sözleşmesinin geçerli olup olmadığına ilişkin Yargıtay kararları

AVUKATLIK UCRET SOZLESMELERİ

Özet: Ücretin nisbi olarak belirlenmesi durumunda “başarıya göre ücret belirleme” zorunluluğu kaldırılmış olup, sadece %25’i geçmemek koşuluyla vekalet ücretinin nisbi olarak belirlenmesi mümkün hale gelmiştir. Taraflar arasındaki 5.9.2000 tarihli Avukatlık Ücret Sözleşmesine göre; davacı avukatın, Küçükçekmece 1. ve 2.Asliye Hukuk Mahkemelerinde yürütülen davaları takip ettiği ve davalı lehine sonuçlandığı, önceki sözleşmelerin iptal edildiği ve bu yeni sözleşmenin yapıldığı belirtilerek, sözleşmenin ...

Daha fazla oku»
pendik escort
kartal escort
umraniye escort
Atasehir escort
istanbul escort
pendik escort