Güncel Kanunlar

Ceza muhakemesinde işyükünün azaltılması amacıyla değişiklikler geliyor…

Ceza yargılamalarında işyükünün azaltılması ve alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan “Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağı 10/07/2015 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderildi. Kanun Tasarısının Genel Gerekçesi Maddi ceza hukuku normlarının oluşturulması; yargılama görevini yerine getirmek üzere, gerekli fiziki altyapısı ve yeterli yargı mensubu ile personeli sağlanmış mahkemelerin kurulması; ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi'nden 6552 sayılı torba yasanın bazı maddeleri hakkında iptal geldi.

2014 yılı Eylül ayında Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve torba yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı kanunun bazı maddeleri, Anayasa Mahkemesi’nin 14.05.2015 tarihli, 2014/177 E, 2015/49  K. Sayılı 241 sayfalık gerekçeli kararı ile iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, 11.06.2015 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Böylelikle, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı ...

Devamını Oku »

Erkek işçiye 5 gün doğum izni geldi…

Torba Yasa adı verilen 6645 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun ile; 4857 sayılı İş Kanununda,  işçilerin eşlerinin doğum yapması, aile bireylerinin ölümü gibi durumlarda izin verilmesi yönünde bir düzenleme bulunmadığı, fakat aynı Kanunda bu hallerde verilecek izinlerin yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller arasında ve hafta tatili ücretine ...

Devamını Oku »

Hukuk Genel Kurulu'nun iş yükü azaltıldı…

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, Yargıtay Başkanı, Daire Başkanı ve Yargıtay Üyelerinin yargılama faaliyetlerinden doğan tazminat davaları Hukuk Genel Kurulunda açıldığından, bu durum, uygulamada; -47 kişilik Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yargılama faaliyetinin gerçekleştirilmesinde bir takım güçlükler yaşanmasına sebebiyet vermiş, -Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı temyiz incelemesinin ise Yargıtay Büyük ...

Devamını Oku »

Yargıtayda dosyalar artık daire daire dolaşmayacak…

Yargıtay hukuk daireleri arasındaki görev ve iş bölümü uyuşmazlığı nedeniyle zaman zaman dosyaların bir yıla yakın bir süreyle daireler arasında gidip geldiği gözlemlendiğinden,   dosyanın Yargıtay’da bekleme süresinin uzamasının önüne geçebilmek , Yargıtay’da hukuk daireleri arasında çıkabilecek görev uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla Hukuk Ön İnceleme Kurulu kurulmasını içeren kanun teklifi, 01.04.2015 tarihinde  6644 Sayılı Kanun ile mecliste kabul edildi. “Geciken adalet, adalet değildir” sözünden yola ...

Devamını Oku »

6645 Sayılı Kanun

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “(2) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve ...

Devamını Oku »

6644 Sayılı Kanun

YARGITAY KANUNU İLE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6644               Kabul Tarihi:          1/4/2015         MADDE 1- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- 2797 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dava dosyalarının Yargıtaya gönderilmesi ve Hukuk İşbölümü ...

Devamını Oku »