İcra Hukuku

İhtiyati tedbir kararının icra satışına etkisi nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “İhtiyati tedbir kararı” başlıklı 391 inci maddesinin birinci fıkrası “Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir.” 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun “Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti” ...

Devamını Oku »

Mahkeme ilamının yeterince açık olmadığı hallerde icra müdürlüğünce infazı nasıl yapılır?

Uygulamada, bazı gerekçeli kararlarda, ilamın hüküm kısmı,  yeterince anlaşılır yazılmadığından, bu durum, hükmün infazında, bir kısım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. İlamların infazı sırasında icra müdürlüklerince ilamın hüküm kısmı dikkate alınarak kararların infazının yapılması gereklidir. İcra dairesi, ilamların hüküm bölümünü aynen infazla görevlidir. Sınırlı yetkili icra mahkemesinin hükümde yer almayan bir hususu yorum yoluyla ilama eklemesi ya da var olan bir ...

Devamını Oku »

İcra dosyasında hacizlerin fekki için yapılması gereken işlemler nelerdir?

İcra müdürlüğü, bu hususta talep olmadıkça, icra dosyasından konulan hacizlerin kaldırılması (fekkedilmesi) için resen işlem yapmaz. Borçlunun, icra dosyasındaki hacizlerin fekkini talep edebilmesi için, dosyadaki hacizlerin düşmüş olması gerekir. Haciz, menkullerde 6 ay, gayrimenkullerde bir yıl içinde satış talep edilmediği ve satış avansı yatırılmadığı durumlarda düşer. Düşen araç haczinin fekki için açılacak talep örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Talebin kabulü halinde, icra müdürlüğü, herhangi ...

Devamını Oku »

Mahkeme ilamıyla ilamsız takip başlatılabilir mi?

Alacaklının takip talebine eklediği belgenin para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam olması halinde icra memurunun borçluya örnek 4-5 nolu icra emri tebliğ etmesi yasal zorunluluktur. Alacaklının talebi üzerine ya da kendiliğinden ilamsız icra takiplerine ilişkin ödeme emri göndermesi açıkça yasanın emredici hükmüne aykırıdır. Pek tabidir ki elinde ilam olan bir alacaklının ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapması da ...

Devamını Oku »

Borçlunun vefat etmiş olduğunu öğrenen alacaklının icra dosyasında yapması gerekenler nelerdir?

Eğer takip başlatıldığı tarihte borçlu vefat etmiş ise, ölü kişi adına icra takibi başlatılamayacağından, takibin mirasçılarına yöneltilmesi mümkün değildi. Mirasçılara yada terekeye karşı ayrı bir icra takibi başlatılması gerekiyordu. Ancak Yargıtay, 2014 yılında bu içtihatından dönerek, aynı dosya üzerinden takibe devam olunabileceği yönünde karar verdi. T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2014/3184 KARAR NO : 2014/6108Alacaklı tarafından ölü borçlu ...

Devamını Oku »

İcra mahkemesinin kararlarına karşı başvuru yolları

İİK 363. maddesinde, İcra mahkemesinin hangi kararlarının temyiz edilebileceği  sınırlı olarak sayılmıştır. Temyiz edilebilen kararların temyizi, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcra mahkemesince verilen kararların temyiz süresi, tefhim veya tebliğden itibaren 10 gündür. Dolayısı ile karar, yüze karşı verilmiş ise, temyiz süresi, bu tarih itibarı ile başlayacağından, bu noktada süre kaçırmamak adına dikkatli olmak gereklidir. Gerekçeli kararın yazılması uygulamada 10 günden ...

Devamını Oku »

İcra mahkemesi kararlarının infazı prosedürü

İcra mahkemesi kararlarının icrası için, kural olarak kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır.  İcra mahkemesi kararlarının temyizi, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.  Ancak, süresi geçtikten sonra yapılan bir şikayetin reddine ilişkin kararın temyizi halinde, satış dahil hiç bir icra işlemi durmaz. Aynı şekilde, temyizi kabil olmayan bir kararın temyiz edilmesi üzerine mahkemece verilen temyiz talebinin reddine dair verilen kararın temyizi de, satış dahil ...

Devamını Oku »

İcra Müdürlüğü, hangi hallerde dosyayı resen icra hukuk mahkemesine gönderir?

İcra müdürlükleri, bazı durumlarda, dosyanın resen icra hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verirler. Böylelikle icra hukuk mahkemelerince verilen kararlar, danışma niteliğinde kararlar olarak isimlendirilmektedir. İcra mahkemelerinin, uygulamada en sık karşılaşılan danışma niteliğindeki kararları; İcra Müdürlüğü’nün, İİK m.121 uyarınca  satışın nasıl yapılacağının belirlenmesi için icra mahkemesinden görüş isteği üzerine icra mahkemesince verilen kararlar, İİK. M.97 uyarınca üçüncü kişinin istihkak iddiasının sözkonusu olduğu durumlarda, istihkak iddiası hakkında bir ...

Devamını Oku »

İcra müdürlüğünün kararlarına karşı şikayet prosedürü

Şikayet, icra takip hukukuna özgü bir yoldur. İcra Müdürlüğünün yaptığı işlemlerin yasaya aykırı olması durumunda, bu işlemden zarar görene tanınmıştır. Şikayet, kural olarak 7 gün içerisinde icra hukuk mahkemesine yapılır. Ancak bazı durumlarda, süresiz şikayet sözkonusudur. (Kambiyo takiplerinde bu süre beş gündür.) Şikayet süresinin başlangıcı, şikayet konusu işlemin öğrenildiği tarihtir. Eğer şikayet konusu işlem ilgiliye tebliğ edilmişse, süre, tebliğle birlikte ...

Devamını Oku »

İcra takiplerinde taraf ehliyeti nedir, kimlerin taraf ehliyeti vardır?

Türk Medeni Kanun’un 8. maddesine göre her insanın hak ehliyeti vardır.Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. Aynı kanunun hak ehliyeti başlıklı 48. maddesinde ise ,tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. İcra Müdürlüğü, taraf ehliyeti bulunup bulunmadığını resen kontrol etmekle yükümlüdürler. ...

Devamını Oku »