İçtihatlar

Borçluya İkinci Defa Ödeme Emri Gönderilmesi

BORÇLUYA İKİNCİ DEFA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ÖZET: Borçluya ikinci defa ödeme emri tebliği karar verilmesi borçluya yeni bir itiraz hakkı verir. (… Alacaklı başlatmış olduğu icra takibinde borçluya yeniden ödeme emri gönderilmesi talebinde bulunmuş, talep icra müdürlüğünce kabul edilerek borçluya ikinci kez ödeme emri tebliğ edilmiştir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre ikinci defa ödeme emri tebliği borçluya yeni bir itiraz hakkı ...

Daha fazla oku»

Azledilen Avukatın Müvekkili İle Arasında Ücret Sözleşmesi Olmaması

Azledilen Avukatın Müvekkili İle Arasında Ücret Sözleşmesi Olmaması Davanın Kazanılan Kısmının %10-20’si Arasında Vekalet Ücretine Hükmedileceği ÖZET: Taraflar arasında yazılı ücretsözleşmesi bulunmadığına göre davacı avukat harcı yatan dava değerinin % 10-20’si oranında akdi vekalet ve yine aynı değer üzerinden karşı yan vekalet ücreti isteyebilir. Davacı, avukat olduğunu, davalılar H., H. H. ve M.’nın vekili olarak Ankara 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/285 ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Kararı -6 Manevi tazminat

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi ESAS NO     : 2010/10417 KARAR NO : 2012/13917   ÖZET: Öncelikle şikayet hakkının kullanılabilmesi için bir hakkın mevcut olması gerekir. Birden fazla şirketin iş yaptığı bir ortamda, bir şirketin fazla iş alıp bir başka şirketin az iş alması, şikayet hakkının olunduğu anlamına gelmez. Bir an için aksi kabıd edilse bile Anayasal şikayet hakkının, şikayeti incelemeye yetkili ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Kararı 5- Görevsizlik kararından sonra yargılama giderlerinin akıbeti

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi ESAS NO     : 2013/3469 KARAR NO : 2013/5209   ÖZET: HMK ’nın 331/2. maddesi uyarınca, görevsizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Davaya bir başka mahkemede de­vam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üze­rinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder. Mahkemece, bu ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Kararı 4- Senetle ispat zorunluluğu – Yemin delili

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi ESAS NO           : 2012/11081 KARAR NO : 2012/17339   ÖZET: Davacının davaya dayanak yaptığı sözlü kira sözleşmesinin varlığının davalı tarafından inkar edilmesi halinde, davacı kira sözleş­mesinin varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. HMK.nun 200. maddesine göre davacının kiracılık ilişkisini tanıkla kanıtlama olanağı yoktur. An­cak, dava dilekçesi ile ilgili tüm deliller sözcüğünü kullanmakla yemin deliline de dayandığı kabul edilmeli, davacıya ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Kararı 3- Delil sözleşmesi

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi  ESAS NO : 2012/2617 KARAR NO : 2012/7720   ÖZET: Davacı, 180 gün içerisinde işin geçici kabule hazır hale getiri­lecek yerin ödenek yokluğu nedeniyle sürenin uzatıldığım ve işin sarktı­ğım belirterek fiyat farkı alacağının tahsili için dava açmışsa da uzatı­lan şiire içerisinde düzenlenen ara hak edişlere ve son hak edişe dava­cının süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı alacağına ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Kararı 2- Delil sözleşmesi

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi ESAS NO          : 2012/2617 KARAR NO : 2012/7720   ÖZET: Davacı, yer teslimi süresinin ödenek yokluğu nedeniyle sarktı­ğını belirterek fiyat farkı alacağının tahsili için bu davaları açmıştır. Uzatılan süre içerisinde düzenlenen 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı ara hak edişlerle 7 numaralı son hak edişte davacının alacağı iş bedelleri he­saplanmış, ancak; bu hak edişlerde süre ...

Daha fazla oku»

Yargıtay kararı 1- Tanıkların bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/6297 KARAR NO : 2012/30712 İspat Konusu (HMK.md.187/1) Tanık gösterme şekli (HMK.md.240/2), Tanıkların bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi (HMK.md.241) ÖZET: Delil, çekişmeli vakıalar ve bu vakıaların ispatı için gösterilir. Çekişmeli vakıanın ispatı için tanık bildiren tarafın tanık sayısı sınırla­namaz ve hakin tanık sayısını belirleyemez. Ancak hakim hangi tanığın hangi vakıanın ispatı için dinletilmek istendiğini ...

Daha fazla oku»

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas No: 2013/19835 Karar No : 2014/1007

ÖZET: Ön inceleme aşamasından önce ek tanık listesi verilmesi durumunda ikinci tanık listesi verilmesi yasağı uygulanmaz. YARGITAY İLAMI ….. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda tanıkların ne zaman gösterileceği belirtilmemiştir. Ön inceleme duruşmasında taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu belirlendikten sonra taraflara delillerini bildirmeleri için süre verilir. Davacı dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış bir tanık ismi bildirmiştir. Ön inceleme duruşmasından önce de 27.04.2012 ...

Daha fazla oku»
eşya depolama