İçtihatlar

Davacıların çokluğu halinde yargılama vekalet ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin arttırılması ile faiz ve masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Birden fazla paydaş tarafından tek bir dava açılmış olduğundan, davacılar yararına bir tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemiş olması, doğru görülmemiştir. (Y. 18. HD. 14.2.2005, 807 – 671) Bir davada davalılar müteaddit, savunma sebeplerinin değişik ...

Daha fazla oku»

İlamda hükmedilen vekalet ücretinin kime ait olduğuna ilişkin Yargıtay kararları

Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmü emredici nitelikte olmayıp aksine sözleşme yapılabilir. Avukatlık Yasasının 164. maddesinin son fıkrasında, avukatla iş sahibi arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça, tarifeye dayanarak karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücretinin avukata ait olacağı hükme bağlanmıştır. Davacı avukat müvekkili davalı bankaya vermiş olduğu 15.4.1986 tarihli taahhütnamenin 5. maddesinde “dava ve icra dairelerince hasma tahmil ve banka tarafından tahsil edilecek ...

Daha fazla oku»

Karşı taraf vekalet ücretinin kimin adına hükmedileceğine ilişkin Yargıtay kararları

İzmir 13.İcra Müdürlüğü’nün 2008/4409 sayılı takip dosyasının incelenmesinde; alacaklı Süleyman’ın, vekili Av. M.Aydın Ö. vasıtasıyla bonoya dayalı alacağının tahsili için Halit T.’ye karşı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlattığı, vekil olan Av. M.Aydın Ö.’in İzmir l.İcra Müdürlüğü’nün 2007/419 sayılı dosyasında borçlu olması nedeniyle İzmir 13.İcra Müdürlüğü dosyasındaki vekalet ücreti alacağına haciz konulması için borçlu olduğu icra dosyasından müzekkere gönderildiği, ...

Daha fazla oku»

İcra mahkemelerinde görülen davalarda avukatlık ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Kendisini vekille temsil ettirmeyen borçlu lehine vekalet ücretine hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir. (Y. 12. HD. 24.12.2014, 2014/25015-2014/31449) Alacaklı tarafından bir adet çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde; borçlu şirketin icra mahkemesine başvurusunda takip dayanağı çekteki ...

Daha fazla oku»

Avukatın müvekkili adına yaptığı tahsilat – Alacak davası – Yargıtay kararları

Dava, taraflar arasındaki vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, vekalet sözleşmesinin en önemli unsurları arasında; vekilin talimata uygun hareket etme borcu, özen borcu ve hesap verme borcu gelmektedir. Vekalet sözleşmesinde vekilin hesap verme borcu, vekalet sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte doğup; işin vekil tarafından yürütülmesi sırasında ve sona ermesinde de devam etmektedir. BK’nun 392. maddesi hükmü gereğince vekil, talep üzerine yaptığı ...

Daha fazla oku»

Avukatlık sözleşmesinin kötü ifasından kaynaklanan tazminat davalarına ilişkin Yargıtay kararları

Dava vekalet sözleşmesinden doğan tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalıların mesleklerinin gereklerini kusurlu şekilde yerine getirmeleri nedeniyle maddi zarara uğradığını ileri sürmüş, davalılar sorumluluklarının bulunmadığını savunmuşlardır. Mahkemece, davalı Mehmet’in davaya konu tazminat isteminin dayanağı olan 2004/390 esas sayılı iş mahkemesi dosyasında vekil olarak görev yapmadığı, dosyanın takibinde görev almadığı, hakkında da ceza kovuşturması başlatılmadığı, bu halde tazminat isteminden sorumlu olmayacağı gerekçesi ...

Daha fazla oku»

Avukatın hesap verme borcuna ilişkin Yargıtay kararları

Avukatlık Kanunu’nun 40. maddesinde, “iş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.” hükmü bulunmakta olup, bu hükümle müvekkilin, avukata karşı tazminat isteminin bir ve beş yıllık zamanaşımına tabi olduğu belirtilmiştir. Mahkemece, dava tarihine göre, dava konusu edilen zararın ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret sözleşmesi – İbra- Yargıtay kararları

Davacı, davalı ile imzaladıkları avukatlık sözleşmesi gereğince hak ettiği ve ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlattığı icra takibine vaki davalının itirazının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalı, vekaletin avukatlık grubu olarak üstlenildiğini, vekalet ücretini grup avukatlarından Av. Hayrullah’a ödeyerek ibraname aldığım, ibranamenin davacıyı bağlayacağını savunmuştur. Mahkemece davalının sözleşme ile kararlaştırılan vekalet ücretini sözleşmenin tarafı olan davacıya ödediğini ispatlaması gerektiği, bu ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret alacaklarında icra inkar tazminatına ilişkin Yargıtay kararları

İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesinin 2.fıkrası hükmünce, icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklının alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması yasal koşullardandır. Borçlunun itirazının kötüniyetli olması ise yasal koşul değildir. İcra inkar tazminatı, aleyhindeki icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan başka, alacağın ...

Daha fazla oku»

Vekalet ücret alacağı için ihtiyati hacze ilişkin Yargıtay kararı

Davacı avukat olduğunu ve davalı şirketi vekil olarak temsil ettiğini, ancak haksız olarak azledildiğini, ücretinin ödenmediğini ileri sürerek 105.183,00 TL vekalet ücretinin tahsilini, davalı adına kayıtlı fabrika binasının üzerine tedbir konulmasını istemiş, 16.11.2011 tarihli duruşmada ihtiyati haciz talebinde bulunmuştur. Davalı davanın reddini gerektiğini ihtiyati tedbir ve ihtiyati haczin koşullarının bulunmadığını savunmuştur. Mahkemece ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmiş, davalının itirazı ...

Daha fazla oku»
eşya depolama