İçtihatlar

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda yemin delili ile ilgili Yargıtay kararları

Dava, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlatılan icra takibine vaki kısmi itirazın iptali isteğine ilişkindir. Davalı, davayı almadan önce davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığını savunmuş, bu savunmasını dosya kapsamındaki delillerle ispatlayamamıştır. Ne var ki, davalı, delil listesinde yemin deliline de dayanmıştır. Öyle olunca mahkemece davalıya davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığı yönündeki savunmasını ispat açısından davacıya yemin teklif etme hakkı olduğu ...

Daha fazla oku»

Avukat ile müvekkil arasındaki ödemelerin ispatına ilişkin Yargıtay kararları

Davacılar, davalı avukatın icra dosyasından tahsil ettiği 882.262, 00 TL den 600.000 TL sini ödediği halde bakiye bedeli ödemediğini ileri sürerek eldeki davayı açmışlardır. Davalı, bakiye kalan 288.262, 00 TL nin davacılara elden ödendiği savunmasında bulunmuştur. Davalının bu savunmasını yazılı delil ile ispat etmesi gerekir. Miktar itibariyle HUMK.288- 289 maddeleri uyarınca tanık dinlenemez. Davalı bu savunmasını yazılı bir belge ibraz ...

Daha fazla oku»

Ceza davasının, avukatlık ücret alacağı davasına etkisine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalı avukatın yetki belgesi ile kendisine vekaleten başlattığı icra takibi üzerine dosya borçluları tarafından yapılan ödemeleri tahsil ettiğini, bunun 30.000TL’sini ödeyip bakiyesini ödemediğini ileri sürerek, ödenmeyen alacağın tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Davacının şikayeti üzerine davalı avukat hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/428 esas sayılı dosyası ile görevi kötüye kullanmak ve hizmet nedeniyle ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücreti alacağı – Belirsiz alacak davası – Yargıtay kararları

Davacı, avukat olduğunu, davalıların çocuklarının geçirdiği trafik kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları için davalılardan vekaletname alarak davalar açtığım, ceza dosyasında davaya katıldığını, aralarında ücret sözleşmesi düzenlendiklerini ve tazminat davaları ön inceleme aşamasında iken sebep gösterilmeden haksız olarak azledildiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 10.000.00 TL’sının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir. Mahkemece, avukatlık ücret ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret alacağı davalarında yetkili mahkemeye ilişkin Yargıtay kararları

HMK.nun 6. maddesi gereğince bir davada genel yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Aynı kanunun 10. maddesinde sözleşmeden doğan davalar için sözleşmenin ifa edildiği veya davalı ya da vekilinin dava tarihinde orada bulunması kaydıyla, sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir ki bu düzenlemeler özel yetkiye ilişkindir. Davacı, davasını özel veya genel yetkili mahkemelerden herhangi birinde açabilir. Uyuşmazlık, ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret alacağı davalarında görevli mahkemeye ilişkin Yargıtay kararları

İtirazın iptali istemine ilişkin davada Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi ile Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: Dava, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Tüketici Mahkemesi’nce, davacının tüketici tanımına uymadığı ve davanın genel mahkemelerde çözülmesi ...

Daha fazla oku»

Avukatlık Kanunu'nun 167. maddesinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Tarih: 3.3.2004 Esas No:2003/98 Karar No: 2004/31 Resmi Gazete : 10.7.2004 gün ve 25518 sayı İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER: 1- Ankara l. Sulh Hukuk Mahkemesi (Esas:2002/l64) 2- İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas: 2003/13) 3- Aybastı Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas: 2003/98) İTİRAZLARIN KONUSU: 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı Kanun ile değiştirilen 167. maddesinin Anayasa’nın ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücretinde KDV’ye ilişkin Yargıtay kararları

Davacı-borçlu vekili; davalının, ilamların icrası yoluyla müvekkili aleyhine icra takibine giriştiğini, takip dayanağı ilamda alacaklı yararına takdir olunan avukatlık ücretine ayrıca Katma Değer Vergisi ilave edilmesine dair bir hüküm bulunmadığı halde; borçluya tebliğ edilen icra emrinin, avukatlık ücretine eklenen 130.786.588 TL. Katma Değer Vergisinin ödenmesi ihtarını da içerdiğini ileri sürerek, icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemenin; “Takip dayanağı ilamda ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücreti alacaklarında faize ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “takibin iptali” davadan dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 4. İcra Tetkik Merciince itirazın reddine dair verilen 9.5.2003 gün ve 2003/330-346 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 27.10.2003 gün ve 2003/17123-20970 sayılı ilamı ile; (… Alacaklı vekili tarafından borçlu Oyakbank A.Ş. hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.3.2002 tarih ve 2001/926 esas, 2002/118 ...

Daha fazla oku»

Avukatın karşı taraf vekalet ücret alacağının muacceliyetine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı avukatın, davalıların vekili olarak tazminat davası açtığı ve aralarında vekalet ücreti sözleşmesi imzalandığı ancak davalıların davacıyı azlederek davayı takipten vazgeçtikleri, davacı avukata vekalet ücretini ödemedikleri dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının karşı yan vekalet ücreti talebinin reddine karar verilmiştir. Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkillerinden Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmü uyarınca karşı yan vekalet ücretini ...

Daha fazla oku»
eşya depolama