İçtihatlar

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda yemin delili ile ilgili Yargıtay kararları

Dava, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlatılan icra takibine vaki kısmi itirazın iptali isteğine ilişkindir. Davalı, davayı almadan önce davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığını savunmuş, bu savunmasını dosya kapsamındaki delillerle ispatlayamamıştır. Ne var ki, davalı, delil listesinde yemin deliline de dayanmıştır. Öyle olunca mahkemece davalıya davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığı yönündeki savunmasını ispat açısından davacıya yemin teklif etme hakkı olduğu ...

Daha fazla oku»

Avukat ile müvekkil arasındaki ödemelerin ispatına ilişkin Yargıtay kararları

Davacılar, davalı avukatın icra dosyasından tahsil ettiği 882.262, 00 TL den 600.000 TL sini ödediği halde bakiye bedeli ödemediğini ileri sürerek eldeki davayı açmışlardır. Davalı, bakiye kalan 288.262, 00 TL nin davacılara elden ödendiği savunmasında bulunmuştur. Davalının bu savunmasını yazılı delil ile ispat etmesi gerekir. Miktar itibariyle HUMK.288- 289 maddeleri uyarınca tanık dinlenemez. Davalı bu savunmasını yazılı bir belge ibraz ...

Daha fazla oku»

Ceza davasının, avukatlık ücret alacağı davasına etkisine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalı avukatın yetki belgesi ile kendisine vekaleten başlattığı icra takibi üzerine dosya borçluları tarafından yapılan ödemeleri tahsil ettiğini, bunun 30.000TL’sini ödeyip bakiyesini ödemediğini ileri sürerek, ödenmeyen alacağın tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Davacının şikayeti üzerine davalı avukat hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/428 esas sayılı dosyası ile görevi kötüye kullanmak ve hizmet nedeniyle ...

Daha fazla oku»

İstanbul Kadıköy Escort

Türkiye’nin 81 ilinden biri diye kısa bir tanımla bırakırsak İstanbul ilimize ayıp etmiş oluruz. Çünkü burası sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en güzel, en iyi şehirlerinden biri. İstanbul Kadıköy Escort olarak çalışan bayanları görmek için başka illerden gelenler bile oluyor. Her insanın mutlaka bir kere gelip, görmesi gereken yerlerinden biri diyebiliriz. Zaten ayağınız bir kere İstanbul’a basarsa bir daha geri ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret alacağı davalarında yetkili mahkemeye ilişkin Yargıtay kararları

HMK.nun 6. maddesi gereğince bir davada genel yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Aynı kanunun 10. maddesinde sözleşmeden doğan davalar için sözleşmenin ifa edildiği veya davalı ya da vekilinin dava tarihinde orada bulunması kaydıyla, sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir ki bu düzenlemeler özel yetkiye ilişkindir. Davacı, davasını özel veya genel yetkili mahkemelerden herhangi birinde açabilir. Uyuşmazlık, ...

Daha fazla oku»

İstanbul Ataşehir Escort

İstanbul Ataşehir Escort hizmeti veren bayanlarla birlikte olmak isteyen beyleri buluşturmayı hedef edinmiş bir site olduğumuzu en başından söylemek istiyoruz. Her şey açık ve net! En azından televizyon kanallarında bitmek tükenmek bilmeyen saçma evlilik programları gibi oyun yapmıyoruz. Gelin adayı diye karşınıza çıkan bayların kast ajanslarından geldiğini sanırım bilmeyen yoktur. Hala bunu idrak edemediyseniz zaten sizlerde sorun var diyebiliriz. Peki ...

Daha fazla oku»

Avukatlık Kanunu'nun 167. maddesinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Tarih: 3.3.2004 Esas No:2003/98 Karar No: 2004/31 Resmi Gazete : 10.7.2004 gün ve 25518 sayı İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER: 1- Ankara l. Sulh Hukuk Mahkemesi (Esas:2002/l64) 2- İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas: 2003/13) 3- Aybastı Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas: 2003/98) İTİRAZLARIN KONUSU: 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı Kanun ile değiştirilen 167. maddesinin Anayasa’nın ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücretinde KDV’ye ilişkin Yargıtay kararları

Davacı-borçlu vekili; davalının, ilamların icrası yoluyla müvekkili aleyhine icra takibine giriştiğini, takip dayanağı ilamda alacaklı yararına takdir olunan avukatlık ücretine ayrıca Katma Değer Vergisi ilave edilmesine dair bir hüküm bulunmadığı halde; borçluya tebliğ edilen icra emrinin, avukatlık ücretine eklenen 130.786.588 TL. Katma Değer Vergisinin ödenmesi ihtarını da içerdiğini ileri sürerek, icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemenin; “Takip dayanağı ilamda ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücreti alacaklarında faize ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “takibin iptali” davadan dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 4. İcra Tetkik Merciince itirazın reddine dair verilen 9.5.2003 gün ve 2003/330-346 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 27.10.2003 gün ve 2003/17123-20970 sayılı ilamı ile; (… Alacaklı vekili tarafından borçlu Oyakbank A.Ş. hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.3.2002 tarih ve 2001/926 esas, 2002/118 ...

Daha fazla oku»

Avukatın karşı taraf vekalet ücret alacağının muacceliyetine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı avukatın, davalıların vekili olarak tazminat davası açtığı ve aralarında vekalet ücreti sözleşmesi imzalandığı ancak davalıların davacıyı azlederek davayı takipten vazgeçtikleri, davacı avukata vekalet ücretini ödemedikleri dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının karşı yan vekalet ücreti talebinin reddine karar verilmiştir. Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkillerinden Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmü uyarınca karşı yan vekalet ücretini ...

Daha fazla oku»
eşya depolama
gaziosmanpaşa evden eve nakliyat
halkalı evden eve nakliyat
bahçelievler evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis taşımacılığı