İçtihatlar

Avukatın azlinin haklı olup olmadığının ispat usulüne ilişkin Yargıtay kararları

Her ne kadar mahkemece, davalının genel kurulda site aleyhine tarafgir tutum nedeniyle yaptıkları azil nedeniyle genel kurul tutanaklarında ve hazirun cetvelinde, davacı avukatların oy kullanmadıkları, kullanmaya kalkıştıklarına veya site aleyhine oy kullanmaya teşvik ettiklerine ilişkin olarak herhangi bir tutanağın ve tespitin bulunmadığı, azlin haklı olduğunu davalının ispat edemediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de; azlin haklı olup ...

Daha fazla oku»

Avukatın Azlinin Haklı Olup Olmadığının araştırılmasına ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Azlin haklı olup olmadığı araştırılırken, bağlantılı dosyaların bekletici mesele yapılması gerekir. Davacıların 2.8.2006 tarihli vekaletname ile davalı kooperatifin vekili olarak dava ve icra dosyalarını takip ettikleri ve davacı Ramazan  ile davalı kooperatif arasında 1.8.2006 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi imzalandığı anlaşılmaktadır. Davacılar, eldeki dava ile 9.12.2009 tarihinde yapılan toplantıda haksız azledildiklerini, vekalet ücretlerinin ödenmediğini, İstanbul 4.İcra Müdürlüğü’nün 2009/3125 Esas sayılı ...

Daha fazla oku»

Karşı taraf avukatlık ücreti alacağının temlikine ilişkin Yargıtay kararları

Asıl dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine, birleşen dava ise, bu ücretin dayanağı olan “icra dosyası alacağının temliki” konusundaki, davalılar arasında yapılmış olan “sözleşmenin iptali” istemine ilişkin olup, mahkemece alman bilirkişi raporu gereğince, gerek müvekkilin ödemesi gereken, gerekse karşı tarafa yüklenen vekalet ücretinin toplamı üzerinden, asıl davada, davalılardan Kazım  yönünden hüküm kurulmuş, birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir. Oysa ki ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret alacağının temlikine ilişkin Yargıtay kararı

Davacı, avukat olan eşi davalının kendisine tarihsiz temlik belgesi vererek, müvekkili Hüsrev’den alacağı vekalet ücretini temlik ettiğini, fakat dava dışı Hüsrev’den aldığı vekalet ücretini kendisine ödemediğini belirterek, itirazın iptali talepli bu davayı açmıştır. Tarihsiz “Temlik Beyanı” başlıklı belge incelendiğinde, davalının müvekkili Hücrev’den alacağı vekalet ücretinin tamamını, davacıya temlik ettiği anlaşılmaktadır. Temlik edilen bu alacağın içerisinde, Mahkemenin kabulünde olan Hüsrev’in açtığı Ankara ...

Daha fazla oku»

Avukatın Öncelik (Rüçhan) Hakkı ile ilgili Yargıtay kararları

Özet: Avukatın rüçhan hakkı ancak müvekkiline kazandırdığı şeyler üzerinde bulunan ve müvekkilin başka alacaklılarına karşı ileri sürülebilen bir haktır. Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı, davalı aleyhinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan ve 23.10.2002 ...

Daha fazla oku»

Alacağın temliki halinde vekalet ücretinin akıbetine ilişkin Yargıtay kararları

Dava, davacı avukatın müvekkili olan dava dışı alacaklı ile davalı arasında yapılan temlik sözleşmesinde taahhüt edilen vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı, avukat olarak dava dışı alacaklı Nevzat’ın vekaletini üstlenerek, bu alacaklının dava dışı borçlu Haşan isimli kişiden olan alacağının tahsili amacıyla Muratlı l.İcra Dairesinin 2008/363 esas sayılı kambiyo senetlerine mahsus haciz ...

Daha fazla oku»

Yasa değişikliği -Başarı-Tahsilat halinde Avukatlık Ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Her ne kadar mahkemece, “taraflar arasında yapılan avukatlık hizmet ve ücret sözleşmesinin geçerli olduğu, sözleşmede davalının imzasının olduğu, lehine idari yargıda dava açılan M. Özlü’nün imzasının bulunmadığı buna rağmen sözleşmede taraf olarak gösterildiği, sözleşmede imzası bulunan kişilerin. M. Özlü adına hukuki işlem yapma konusunda iradelerini birleştirdikleri, niteliği itibariyle sözleşmede imzası bulunan davalının sözleşmede ismi bulunan annesi M. Özlü’nün hukuki yardımdan ...

Daha fazla oku»

Boşanma davalarında avukat ile müvekkil arasındaki vekalet ücretinin hesabına ilişkin Yargıtay kararları

Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının, davalıya vekaleten takip etmiş olduğu Antalya 2. Aile Mahkemesinin 2007/1165 esas sayılı boşanma davasında talep edilen 250.000,00 TL maddi tazminat talebiyle ilgili olarak “talebin, evlilik süresince edinilmiş mallara ilişkin olması nedeniyle, azil olmasa ve dava devam ediyor olsa idi dava tefrik edilerek tazminata ilişkin kısmı nispi ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücretinin belirlenmesine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalı adına takip ettiği davadan davalı tarafından feragat edildiğini vekalet ücretinin ödenmediğini, alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı davanın reddine karar verilmesini dilemiş, mahkemece, davalının karşı taraf ile sulh olduğu gerekçesiyle müddeabihin yarısı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen miktara hükmedilmiştir. Oysaki davalı alacak davasından kendi rızası ile feragat ...

Daha fazla oku»

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanacak yasanın belirlenmesine ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın çözümü açısından ücret sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda hangi tarihteki düzenlemenin uygulanacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. 5043 sayılı Yasa ile değiştirilen Avukatlık Kanununun 164/4. madde ve fıkrasına göre; “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde, değeri ...

Daha fazla oku»
eşya depolama