mraniye escort
escort bayan
Yarg覺tay Kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Yarg覺tay Kararlar覺

Zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na ilikin Yarg覺tay kararlar覺

“…Alacakl覺 taraf覺ndan bor癟lu hakk覺nda balat覺lan genel haciz yoluyla ilams覺z icra takibinde, bor癟lunun icra mahkemesine bavurusunda; icra takip dosyas覺nda son ilem tarihinden itibaren on y覺ldan fazla zaman ge癟tiini, takibin zamana覺m覺na urad覺覺n覺 ileri s羹rerek zamana覺m覺 nedeniyle icran覺n geri b覺rak覺lmas覺na karar verilmesini talep ettii, mahkemece ikayetin kabul羹ne karar verildii anla覺lmaktad覺r. Takip dayana覺 ta覺t kredisi s繹zlemesidir. Bor癟lar Kanunu’nun 146. maddesinde belirtildii 羹zere kanunda aksine ...

Daha fazla oku»

Daval覺lar覺n adresi tespit edilemedii durumlarda uygulanacak usule ilikin HGK

Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2014/810 E. , Karar No: 2016/167 K. Taraflar aras覺ndaki ortakl覺覺n giderilmesi davas覺ndan dolay覺 yap覺lan yarg覺lama sonunda; …… Sulh Hukuk Mahkemesince davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na dair verilen 06.06.2013 g羹n ve 2013/373 E. 2013/645 K. say覺l覺 karar覺n incelenmesi….. taraf覺ndan istenilmesi 羹zerine, Yarg覺tay …. Hukuk Dairesinin 04.11.2013 g羹n ve 2013/12576 E., 2013/13705 K. say覺l覺 ilam覺yla; (刑ava, ortakl覺覺n覺n giderilmesi isteine ...

Daha fazla oku»

Avukat覺n s羹re garantisi vermesi – Avukat覺n Azli – Hukuk Genel Kurulu Karar覺

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2013/1957 E. Karar No: 2015/1094 K. ALACAK DAVASI VEK襤L襤N HAKSIZ AZL襤 VEKALET SZLEMES襤 AVUKATLIK SZLEMES襤 BORLAR KANUNU(MLGA) (818) Madde 390 BORLAR KANUNU(MLGA) (818) Madde 396 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174 TRK MEDEN襤 KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 “襤癟tihat Metni” Taraflar aras覺ndaki “alacak” davas覺ndan dolay覺 yap覺lan yarg覺lama sonunda; Kad覺k繹y 4. Asliye ...

Daha fazla oku»

Efsanevi Kadrodan Edebi Eser Tad覺nda Yarg覺tay Kararlar覺

Yarg覺tay 1. Hukuk Dairesi’nin 70’lerdeki efsane kadrosunun imzas覺n覺 att覺覺 aa覺daki pasajlar, Yarg覺tay kararlar覺n覺 dahi sevdirir insana. Sanki k羹rs羹de deil, 癟ilingir sofras覺nda yazd覺r覺lm覺 gibi durmuyorlar m覺 ve 癟ok da g羹zel deiller mi? 襤te o kararlardan kesitler… “Yal覺l覺k ve yaln覺zl覺ktan 繹t羹r羹 hayat覺n覺 tek ba覺na s羹rd羹rmek zorunluluunda kalan, kalabal覺k olan d羹nyada Robenson gibi etrafs覺z bir kii durumuna d羹en davac覺n覺n esasl覺 bir s覺k覺nt覺 -m羹zayaka- ...

Daha fazla oku»

Tapu kayd覺n覺n d羹zeltilmesi davalar覺nda yarg覺lama vekalet 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Yanlar aras覺nda g繹r羹len tapu kayd覺nda d羹zeltim davas覺 sonunda, yerel mahkemece davan覺n, reddine ilikin olarak verilen karar daval覺 taraf覺ndan yasal s羹re i癟erisinde temyiz edilmi olmakla dosya incelendi, Dava, tapu kayd覺nda d羹zeltim isteine ilikindir. Mahkemece, davan覺n reddine karar verilmi; h羹k羹m, daval覺 taraf覺ndan vekalet 羹cretine hasren temyiz edilmitir. Ger癟ekten de, Avukatl覺k Asgari cret Tarifesi g繹zetilerek davada kendisini vekille temsil ettiren daval覺 lehine vekalet ...

Daha fazla oku»

G繹revsizlik ve yetkisizlik kararlar覺nda avukatl覺k 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Dava, hizmet tespiti istemine ilikindir. Mahkemece, yenileninceye kadar ilemsiz b覺rak覺lan davan覺n, 羹癟 ayl覺k s羹re i癟erisinde yenilenmemesi nedeniyle a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na karar verilmi, daval覺 Kurum lehine 1/3 oran覺nda maktu avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmitir. Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 7/1. maddesine g繹re G繹revsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilek癟esinin reddine, davan覺n nakline veya davan覺n a癟覺lmam覺 say覺lmas覺na; delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesinden 繹nce karar verilmesi ...

Daha fazla oku»

Sulh, Feragat, Kabul ve Davan覺n Geri Al覺nmas覺nda vekalet 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Davac覺, davay覺 a癟t覺ktan sonra 9.3.2011 tarihinde tensip zapt覺 d羹zenlenmi, dava dilek癟esi 16.3.2011 tarihinde daval覺ya tebli edilmi ve davac覺 17.3.2011 tarihinde feragat dilek癟esini dosyaya sunmutur. Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 6. maddesinde anlamazl覺k davan覺n konusuz kalmas覺 feragat, kabul ve sulh nedenleriyle delillerin toplanmas覺na ilikin ara karar覺 gereinin yerine getirilmesinden 繹nce giderilirse, tarife h羹k羹mleriyle belirtilen 羹cretlerin yar覺s覺na, karar gereinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse ...

Daha fazla oku»

Avukat覺n durumalara kat覺lmamas覺n覺n yarg覺lama vekalet 羹cretine etkisine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Avukatl覺k Asgari cret Tarifesi’nin 5inci maddesine g繹re, hangi aamada olursa olsun dava ve icra takibini kabul eden avukat, tarifeler h羹k羹mleri ile belirli 羹cretin tamam覺na hak kazan覺r. Avukat覺n 羹crete hak kazanmas覺 i癟in dava a癟覺p takip etmesi art olmay覺p, resmi dairelerde uyumazl覺k konusu ii takip etmeyi 羹zerine alarak takip etmesi dahi avukatl覺k paras覺 istemine hak verir. Avukat覺n celselere kat覺lmas覺 avukatl覺k 羹cretinin verilmesi ...

Daha fazla oku»

Davac覺lar覺n 癟okluu halinde yarg覺lama vekalet 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Dava dilek癟esinde kamulat覺rma bedelinin artt覺r覺lmas覺 ile faiz ve masraflar覺n daval覺 taraftan tahsili istenilmitir. Mahkemece davan覺n k覺smen kabul羹 cihetine gidilmi, h羹k羹m daval覺 vekili taraf覺ndan temyiz edilmitir. Birden fazla payda taraf覺ndan tek bir dava a癟覺lm覺 olduundan, davac覺lar yarar覺na bir tek avukatl覺k 羹cretine h羹kmedilmesi gerektiinin d羹羹n羹lmemi olmas覺, doru g繹r羹lmemitir. (Y. 18. HD. 14.2.2005, 807 – 671) Bir davada daval覺lar m羹teaddit, savunma sebeplerinin deiik ...

Daha fazla oku»

襤lamda h羹kmedilen vekalet 羹cretinin kime ait olduuna ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Avukatl覺k Kanununun 164/son maddesi h羹km羹 emredici nitelikte olmay覺p aksine s繹zleme yap覺labilir. Avukatl覺k Yasas覺n覺n 164. maddesinin son f覺kras覺nda, avukatla i sahibi aras覺nda aksine yaz覺l覺 s繹zleme bulunmad覺k癟a, tarifeye dayanarak kar覺 tarafa y羹klenecek avukatl覺k 羹cretinin avukata ait olaca覺 h羹kme balanm覺t覺r. Davac覺 avukat m羹vekkili daval覺 bankaya vermi olduu 15.4.1986 tarihli taahh羹tnamenin 5. maddesinde dava ve icra dairelerince hasma tahmil ve banka taraf覺ndan tahsil edilecek ...

Daha fazla oku»
eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺