Soru – Cevap

Gayrimenkulün veraset intikal işlemleri nasıl yapılır?

Miras bırakanın vefatı ile birlikte, geride bırakacağı malvarlığı için, mirasçıların, sırasıyla bir takım işlemler yapması gerekmektedir. İntikal konusu mal menkul, gayrimenkul olabileceği gibi, banka hesabında para da olabilmektedir. Her bir durum için izlenecek yol farklı ise de, mirasçıların öncelikle yapması gereken şey, veraset ilamı (mirasçılık belgesi ) çıkartmak olmalıdır. Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınabileceği gibi, artık noterlerden de alınabilmektedir. ...

Devamını Oku »

Kiracı, boyalı aldığı evi, boyatarak teslim etmek zorunda mıdır?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Kiralananın geri verilmesi” başlıklı 334. maddesi uyarınca kiracı, kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Madde metni, çoğu zaman yanlış yorumlanmakta, kiracının, boyalı olarak teslim aldığı evi, boyalı bir şekilde teslim etme yükümlülüğünde olduğu şeklinde anlaşılmaktadır. Olağan ...

Devamını Oku »

Avukatın gözaltındaki müvekkili ile görüşmesi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 149. maddesine göre, şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilme hakkına sahiptir. Şüpheli veya sanığın kanuni temsilcisi varsa, kanuni temsilci de, şüpheliye veya sanığa müdafi seçme hakkına sahiptir. Soruşturma aşamasında, ifade almada, hazır bulunabilecek avukat sayısı üç ile sınırlandırılmıştır. Sanığın veya şüphelinin avukatının, Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında müvekkili ile görüşme, ...

Devamını Oku »

Avukatların dosya inceleme, bilgi ve belge toplama yetkisinin yasal dayanakları

Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine göre yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadırlar. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest ...

Devamını Oku »

Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar nelerdir?

Mahkeme ilamının icraya konulabilmesi için kesinleşme, kural olarak şart değildir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen bu istisnai durumlarda, kararın kesinleşmeden icraya konulması mümkün değildir. Kararın kesinleşmesi ile kastedilen, Yargıtay denetiminden geçmesi veya kanunda öngörülen süreler içerisinde kararın taraflarca temyiz edilmemiş olmasıdır. Karar düzeltme yolu, bir kısım kararlar için açık olup, eğer mahkemece verilen hüküm için karar düzeltme ...

Devamını Oku »

Tüketici hukukunda ayıplı mal ile ilgili bilinmesi gerekenler

07.11.2013 tarihinde kabul edilip, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. ve devamı maddeleri, ayıplı malın tanımı, ayıplı maldan sorumluluğu, ayıplı mal durumunda ispat yükünü, tüketicinin seçimlik haklarını ve ayıplı malda zamanaşımını ayrı ayrı düzenlemektedir. 6502 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi, tüketiciyi, Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya ...

Devamını Oku »

Bozma kararı üzerine yerel mahkemece yapılacak işlemler nelerdir?

6217 Sayılı Kanunun 30.maddesiyle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 Sayılı H.U.M.K.’nun 429/2.maddesinde bozma sonrası mahkemece yapılacak işlemler açıklanmıştır. Buna göre mahkeme, temyiz edenden 434.madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip, dinledikten sonra Yargıtay’ın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verecektir. Kanunlarda gösterilen bazı istisnai durumlar ( Örn.İşe ...

Devamını Oku »

Çocuğun verdiği zarardan anne babanın sorumlu tutulabilmesinin şartları

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK.) 369.maddesi “Ev başkanı, ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan kişinin verdiği zarardan, alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği dikkatle onu gözetim altında bulundurduğunu veya bu dikkat ve özeni gösterseydi dahi zararın meydana gelmesini engelleyemeyeceğini ispat etmedikçe sorumludur. Ev başkanı, ev halkından akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunanların kendilerini ya ...

Devamını Oku »

Balkon kapatmak yasal mıdır?

Danıştay’a göre balkon kapatmanın yasal olup olmadığı; balkonun gömme balkon olup olmadığına ve balkonu kapatma biçimine göre değişmektedir. Balkonun gömme balkon olması, taban alanının artmaması, taşıyıcı unsurların ve çekme mesafelerinin etkilenmemesi durumunda, balkonun camla kapatılmasında, yasaya aykırılık olmadığına karar verilmektedir. Kapatılan balkonlarla ilgili olarak, Danıştay’a intikal eden uyuşmazlıklarda, Danıştay tarafından verilen bir kararda; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesinin 3. ...

Devamını Oku »

Senetle borçlanırken dikkat etmeniz gereken 9 altın kural

Borcunuza karşılık sizden senet imzalamanızı mı istedi alacaklınız? Aman aşağıdaki tavsiyelere dikkat; 1- Boş senet asla vermeyin. Boş senet kötüniyetli birinin elinde, telafisi mümkün olmayacak zararlar görmenize sebebiyet verebilir. Bir imza yüzünden tüm mal varlığınızı kaybedebilirsiniz. Sen edin rakam kısmı ve vade kısmı kesinlikle dolu olmalı. Böylece ödeme tarihinden önce ve süpriz bir rakamla karşılaşmazsınız. 2- Senede tek imza atın ...

Devamını Oku »