Yazışma Örnekleri

Balkon kapatma nedeniyle verilen encümen kararının iptali talebi dilekçesi örneği

……….. İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : ………… Belediyesi KONUSU : Müvekkilimin maliki bulunduğu ………………….. adresinde ve ….. İli ……………..İlçesi……………..Ada …………Pafta …………. parselde kain  …. nolu bağımsız bölüm ile ilgili olarak, davalı Belediye’nin İmar Müdürlüğü’nün …….. tarihli tanzim edilen rapor içeriğine göre, müvekkil hakkında ruhsata ek ve projesine aykırı olarak mutfak balkonunun doğrama cam ile kapatıldığının tespit edildiğine ilişkin kararın ...

Daha fazla oku»

Hasar tespiti dilekçesi örneği

……..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE TALEP EDEN : VEKİLİ : KARŞI TARAF :  …………….             (Kazaya karışan diğer aracın ruhsat sahibi ve/veya araç şoförü ) TALEP : Müvekkilimin sahip olduğu 34 FTF 24 plakalı Mazda marka araçta meydana gelen hasarın tespiti talebidir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim sevk ve idaresinde bulunan 34 FTF 24 plaka sayılı Mazda marka aracı ile 26.10.2015 Tarihinde saat 09:00  sıralarında B.Çekmece istikametinden Avcılar istikametine doğru ...

Daha fazla oku»

Mirasın reddi dava dilekçesi örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : 1- …..                            : 2- …… VEKİLİ            : Av. DAVALI           : Hasımsız DAVA                : Mirasın Reddi AÇIKLAMALAR 1-Müteveffa ………………., 26.10.2015 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkillerim, müteveffanın yasal mirasçılarıdır. 2– Müteveffa, ticaret ile uğraşmakta iken, ...

Daha fazla oku»

Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi dilekçesi örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : TALEP KONUSU : Görevsizlik kararı verilen dava dosyamızın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi talebidir. AÇIKLAMA : 1- Davalı aleyhine Sayın Mahkememizin yukarıda esas numarasını sunduğumuz alacak davamızı açmamız üzerine davalı işbölümü itirazında bulunmuştur. 2- Sayın Mahkeme , işbölümü nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir. Söz konusu kararı ………… ...

Daha fazla oku»

Islah dilekçesi örneği (Tahliye davası)

………… …. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Islah talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR  : Müvekkilim her ne kadar ihtiyaç nedeniyle  tahliye davası ikame etmiş ise de, işbu kere, ekte sunmuş olduğumuz  tahliye taahhütnamesine dayanılarak davanın taahhüt nedeniyle tahliyesi yönünde ıslahını talep zarureti hasıl olmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : HMK m. 83 vd. ve ilgili mevzuat. DELİLER ...

Daha fazla oku»

Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılması talebi dilekçesi örneği

……….. ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA : Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılması talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkilim, ……………. derneğinin …… no’lu üyesidir. 2- Dernek yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre ………..kişiden oluşmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle meydana gelen boşalmalar sebebiyle yedeklerden atama yapılmış, fakat şu anda yasada öngörülen üye tam sayısının yarısının altına düşmüştür. 3- ...

Daha fazla oku»

Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebi dilekçesi örneği

…..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkilim, …………. Derneği’nin …… no’lu üyesidir. 2- Dernek, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kendiliğinden sona erme başlıklı 87. maddesi; “…Dernekler, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer: 1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi, 2. İlk genel kurul ...

Daha fazla oku»

Mal rejimi sözleşmesi örneği (Edinilmiş mallara katılma)

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ (Edinilmiş Mallara Katılma) Eşler birlikte söz alarak, ………./……../……..tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verdiği yetkiye dayanarak evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasını kabul ediyoruz. Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar ...

Daha fazla oku»

Mal ortaklığı sözleşmesi örneği

MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ Eşler birlikte söz alarak, ………../………./………tarihinde evlendik. Aramızda mal ortaklığı rejimini kabul ettik: 1- Kişisel mallarımız dışında kalan mallarımız ile gelirleri, ortaklık mallarını oluşturacaktır. Bu mallara bölünmemiş bir bütün olarak sahip olacak ve hiçbirimiz ortaklık payı üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacaktır. 2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile manevi tazminat alacakları yasal olarak kişisel mallarımızı oluşturacaktır. Ayrıca ...

Daha fazla oku»

Cezaevi Görüş Talep Dilekçesi Örneği

    ……………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA       Halen ……………………………………………. Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu/Hükümlü bulunan aşağıda açık kimliği yazılı Şahıs ile görüşmek istiyorum.     Gerekli iznin tarafıma verilmesini arz ederim.       Adı ve Soyadı       İmza … / … / 20..…     Ziyaretçinin : T.C. Kimlik No : Adı : Soyadı : Ana Adı : Baba Adı : ...

Daha fazla oku»
eşya depolama