Yazışma Örnekleri

Stajyer avukatlar için baroya yazılacak ilk üç aylık rapor örneği

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI’NA KONU : Gözetimimde stajını devam ettirmekte olan stajyer hakkında ilk üç aylık rapordur. …………… tarihinden beri yanımda stajını devam ettirmekte olan ……… staj sicil numaralı Stj. Av……………, bu üç aylık süre boyunca Avukatlık Kanunu’nun 23. ve 26. Maddesi uyarınca verdiğim sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ve icra mahkemelerinde duruşmalara girme, mahkemeler ve idari makamlardaki işlerimi yapma, dava dosyalarımı ve yazışmalarımı düzenleme gibi ...

Daha fazla oku»

Gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması talebi örneği

………………..MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 20…/……. E DAVACI : VEKİLİ :Av. DAVALI : VEKİLİ :Av. KONUSU : Gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması ve artan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip tarafımıza iadesi talebidir. AÇIKLAMA VE TALEP : Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen kararın taraflara tebliğe çıkarılmasını, dosyada kullanılmayan gider avansının, kararın kesinleşmesine müteakip tarafımıza ödenmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. Davacı Vekili ...

Daha fazla oku»

Kısa temyiz dilekçesi örneği

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE İSTANBUL …. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 20…/……. E. TEMYİZ EDEN DAVACI : ………………. VEKİLİ :Av…………….. DAVALI :……………… VEKİLİ : Av……………… KONUSU : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Sayın Mahkemece karar duruşması olan 07.07.2015 tarihinde verilen karar, mevcut haliyle hukuki düzenlemelerden ve hakkaniyetten uzak olduğundan, işbu kararı yasal süresi içinde temyiz etme zarureti hasıl ...

Daha fazla oku»

Derkenar dilekçesi örneği (Dosyanın yargıtaya gönderilme tarihi)

…………….MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 20…./……….. E. DAVACI :………….. VEKİLİ : Av…………….. DAVALI :……………….. KONUSU : Derkenar talebidir. AÇIKLAMA ve TALEP : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, tarafımızca ………..İcra Müdürlüğü’nün 20../…..E. Sayılı dosyasından icraya konulmuş olup, ilgili icra dosyasına sunulmak üzere, dosyanın Yargıtay’a gönderilme tarihinin dilekçem ekine derkenar olarak verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. ………… Davacı Vekili Av. …………….. Beğendim(0)Beğenmedim(0)

Daha fazla oku»

Teminat mektubunun paraya çevrilmesi için icra dosyasına açılacak talep örneği

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……….E. Takibe konu …………..Mahkemesi’nin 20../….. E. 20…/…. K. Sayılı kararı, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından icraya konulmuş, karar temyiz edilmiş ve borçlu tarafça dosyaya teminat mektubu yatırılmak suretiyle müdürlüğünüzden mehil vesikası alınmış idi. Ek mehil vesikası, ………….. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 45 gün olarak verilmiş, ancak bugüne dek borçlu tarafça Yargıtay’dan tehir-i icra kararı alınarak ...

Daha fazla oku»

Tedbir kararının satışa engel olup olmadığının sorulmasına ilişkin talep örneği

………………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: 2015/…………………   Dosyamız borçlusu …………….. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan ………..İli ……………..İlçesi ………………..Mahallesi …………………Ada………………Pafta ………………….Parselde kain …………nolu bağımsız bölüm üzerinde, ……………………Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20../…… E. sayılı dosyasından ……………… tarih ve ……………… yevmiye no ile ihtiyati tedbir kararı bulunduğu görülmekle, satışa esas olmak üzere, söz konusu tedbirin devam edip etmediği, satışa engel olup olmadığı hususlarının sorulması ...

Daha fazla oku»

Gümrük müşavirliği sözleşme örneği

SÖZLEŞME 1-TARAFLAR —————————————————- (Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.) —————————————————-(Bundan sonra Gümrük Müşaviri olarak anılacaktır.) Şirket ile Gümrük Müşaviri arasında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapmak ve yaptırmak üzere karşılıklı mutabık kalınarak iş bu sözleşme düzenlenmiştir. 2-KANUNİ İKAMETGAH  2.1     Tarafların adresleri sözleşmenin 1.maddesinde belirtilen adresler olup, her türlü yazışma ve tebligatlarda bu adresler geçerlidir. Taraflar adres değişikliklerini 15 gün önceden yazılı olarak karşı ...

Daha fazla oku»

Yenileme dilekçesi örneği

………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2015/………… DAVACI: ……………….. VEKİLİ:Av……………. DAVALI:………………. KONUSU: Takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dosyamızın, HMK Madde 150/1 uyarınca, harçsız yenilenmesi ve yakın bir tarihe duruşma günü verilmesi talebidir. AÇIKLAMA VE TALEP Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davanın ……….. tarihli duruşmasında, elimizde olmayan nedenlerle hazır bulunamadık. Duruşmaya katılmak üzere yola çıktığımızdan, dosyaya mazeret dilekçesi göndermemiz fiilen ...

Daha fazla oku»

Tashih dilekçesi örneği

BAKIRKÖY  …İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2014/…. E 2015/………… K.   DAVACI                      : VEKİLİ                       : DAVALI                     : VEKİLİ                       : KONUSU                    : Hükmün tashihi talebidir. AÇIKLAMA ve TALEP                  : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan dava dosyasında, davanın kabulüne dair karar verilmiş ise de, tarafımıza tebliğ edilen gerekçeli kararda, davalının tahliyesine karar verilen adresin ...

Daha fazla oku»

Tavzih dilekçesi örneği

BAKIRKÖY  …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2014/…. E   DAVACI                      : VEKİLİ                       : DAVALI                     : VEKİLİ                       : KONUSU                    : Hükmün tavzihi talebidir. AÇIKLAMA ve TALEP      : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan dava dosyasında, müteveffa eşin sağlığında açmış olduğu boşanma davasına mirasçılarca devam olunmuş ve davalı eşin, boşanma davası açılmasında kusurlu olduğu hususu, sayın ...

Daha fazla oku»
eşya depolama
gaziosmanpaşa evden eve nakliyat
halkalı evden eve nakliyat
bahçelievler evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis taşımacılığı