Yazışma Örnekleri

Yenileme dilekçesi örneği

………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2015/………… DAVACI: ……………….. VEKİLİ:Av……………. DAVALI:………………. KONUSU: Takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dosyamızın, HMK Madde 150/1 uyarınca, harçsız yenilenmesi ve yakın bir tarihe duruşma günü verilmesi talebidir. AÇIKLAMA VE TALEP Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davanın ……….. tarihli duruşmasında, elimizde olmayan nedenlerle hazır bulunamadık. Duruşmaya katılmak üzere yola çıktığımızdan, dosyaya mazeret dilekçesi göndermemiz fiilen ...

Daha fazla oku»

Tashih dilekçesi örneği

BAKIRKÖY  …İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2014/…. E 2015/………… K.   DAVACI                      : VEKİLİ                       : DAVALI                     : VEKİLİ                       : KONUSU                    : Hükmün tashihi talebidir. AÇIKLAMA ve TALEP                  : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan dava dosyasında, davanın kabulüne dair karar verilmiş ise de, tarafımıza tebliğ edilen gerekçeli kararda, davalının tahliyesine karar verilen adresin ...

Daha fazla oku»

Tavzih dilekçesi örneği

BAKIRKÖY  …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2014/…. E   DAVACI                      : VEKİLİ                       : DAVALI                     : VEKİLİ                       : KONUSU                    : Hükmün tavzihi talebidir. AÇIKLAMA ve TALEP      : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan dava dosyasında, müteveffa eşin sağlığında açmış olduğu boşanma davasına mirasçılarca devam olunmuş ve davalı eşin, boşanma davası açılmasında kusurlu olduğu hususu, sayın ...

Daha fazla oku»

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                             :  Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …………..…) Adres VEKİLİ                              : DAVALI                             :  Adı ve Soyadı Adres DAVA KONUSU                :  Alacak ve iki haklı ihtar ile nedeni ile tahliye talebidir. AÇIKLAMALAR               : Müvekkilim, …………………………………………….. adresinde kain ve mülkiyeti kendisine ait olan taşınmazı davalı kiracı ile aralarında yapmış olduğu …/…/… tarihli ekli kirasözleşmesi ile kiraya vermiştir. [Ek-1 ...

Daha fazla oku»

Yeni iktisap nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

……. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI :……. VEKİLİ :……. DAVALI :……. KONU : Yeni İktisap Nedeniyle Tahliye Talebidir. DAVA DEĞERİ : Bir yıllık Kira Bedeli ……. TL AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilim, davaya konu,  ……..İli …………İlçesi …………Mahallesi ……….pafta ……….parselde 12 no’da kayıtlı, ………Mahallesi …………. Caddesi …………Bakırköy/İST adresinde kain bağımsız bölümü ……… tarihinde satın almıştır. [Ek-1 Tapu Fotokopisi] 2-Davalı taraf, eski malik ……….. ...

Daha fazla oku»

Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle tazminat davası dilekçesi örneği

İSTANBUL (    )ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI          : VEKİLİ             : DAVALI          :   KONU               : Sözleşmenin haksız feshi nedeni ile müvekkilin uğramış olduğu ……… TL tutarındaki kar kaybının tahsili talebidir. AÇIKLAMALAR Müvekkil şirket ile davalı site yönetimi arasında, güvenlik hizmeti sağlanması hususunda, ……….. tarihli, ekte sunulan hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. [Ek-1 Hizmet Sözleşmesi] Hizmet sözleşmesinin …… Maddesinde taraflar, sözleşmenin süresini belirlenmiş olup, ...

Daha fazla oku»

Cari hesaba itirazın iptali dava dilekçesi örneği

İSTANBUL (  ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                      : VEKİLİ                       : Av. ADRES                       : DAVALI                      : VEKİLİ                       :  Av. ADRES                       : KONUSU                    : ….. İcra Müdürlüğü’nün 2014/……E. numaralı dosyasına vaki İTİRAZIN İPTALİ ile takibin devamına ve borçlunun %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi istemidir. DAVA DEĞERİ      : ……………… TL AÇIKLAMALAR        : Müvekkil şirket ile davalı ...

Daha fazla oku»

Dolandırıcılık – şikayet dilekçesi örneği

………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA  MÜŞTEKİ           : ………………. ADRES                 :………………… VEKİLİ                : Av………. ŞÜPHELİLER     : 1- …………………….. (T.C. ………………………..)                                     2- …………………….. SUÇ                     : 1-Resmi Belgede Sahtecilik                       ...

Daha fazla oku»

Bilirkişiyi Adalet Komisyonu’na şikayet dilekçesi örneği

Adil yargılanma beklerken, bazen, mahkeme tarafından dosyanın tevdi edildiği bilirkişinin, hukuk mantığından uzak, zorlama yorumlarla karşı tarafı haklı çıkaracak, dolayısı ile sizi hak kaybına uğratacak şekilde rapor hazırlayıp dosyaya sunduğunu görürsünüz. Çoğu zaman da mahkemeler, “İtirazı olan temyiz eder” mantığıyla, onca iş yükü arasında gelen raporu okumaya dahi fırsat bulamayıp, raporun sonuç kısmına göre hüküm tesis ederler. Bilirkişilik, bu günlerde ...

Daha fazla oku»

Eğitim nafakası talepli dava dilekçesi örneği

  ……………….. (    ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………………) VEKİLİ           :Av. ……………… DAVALI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………….) KONUSU        : ……………Aile Mahkemesi’nin 20../…. E. 20…./11….K. sayılı kararı ile müvekkil lehine hükmedilen  ancak reşit olması nedeni ile kesilen iştirak nafakasının, eğitim nafakası olarak aylık 1.250,00 TL’ye arttırılarak devamına karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR        : Müvekkilimin annesi ile davacı, ………….Aile Mahkemesi’nin 20…./…. ...

Daha fazla oku»
eşya depolama