Yazışma Örnekleri

Gayrimenkul sorgusu için talep örneği (Kesinleşmiş takipte)

İSTANBUL ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO:2015/…… E. Hakkında takibi kesinleşen dosyamız borçlusu ………………..’nın UYAP üzerinden gayrimenkul sahiplik sorgulamasının yapılmasını, borçlu adına kayıtlı gayrimenkule rastlanması halinde, kaydına haciz konulması ve satışa esas olmak üzere takyidatlı son durum tapu kaydının istenmesini talep ederim.   Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Read More »

Ticaret sicil müdürlüğünden adres sorma müzekkere örneği

           T.C. BÜYÜKÇEKMECE  1. İCRA DAİRESİ 2014/…….. ESAS İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosyamız borçlusu bulunan aşağıda unvanı yazılı şirketin adresine çıkartılan tebligat bila ikmal iade geldiğinden, borçlunun faaliyet gösterdiği tebligata yarar ticaret sicilde kayıtlı merkez ve şube adreslerinin ve ortaklarının kimler olduğunun adresleri ve kimlik bilgilerinin kayıtlarınızdan araştırılarak tespiti ile Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur. 23/01/2015     ...

Read More »

Teminat iadesi için derkenar örneği (İhtiyati hacizden feragat nedeniyle)

İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: 2015/… D.İş   KONUSU        : Teminatın iadesi talebidir.   Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş ise de, iş bu kerre, alacağa ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile, ihtiyati hacizden feragat ediyoruz. Dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten ...

Read More »

Teminat iadesi için derkenar örneği (Kesinleşme nedeniyle)

İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: 2015/… D.İş   KONUSU        : Teminatın iadesi talebidir.   Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş olup, borçlu hakkında takip kesinleştiğinden, dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…./2015               ...

Read More »

İhtiyati haciz için teminat mektubu örneği

T E M İ N A T M E K T U B U Tarih: ………………………………………….. ……….. İSTANBUL…. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Mahkemenizin 2015/1 D.İŞ sayılı dosyası üzerinden ……. tarihinde ihtiyati haciz kararı aldırtan ……’nin haksız çıkması halinde, İ.İ.K.’nin 259. Maddesi uyarınca aleyhine ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir kararı alınan ………… ile üçüncü şahısların uğrayacakları zararlara karşılık olarak, azami …….- ...

Read More »

İtirazın iptali davasında peşin harç mahsubu için derkenar talebi örneği

                        T.C …………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2015/……………E. Açılacak itirazın iptali davasında, müdürlüğünüz dosyasına yatırılan peşin harç mahsup edileceğinden, tarafımızca dosyanıza yatırılan peşin harç tutarının dilekçem ekine derkenar olarak verilmesini talep ederim. Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN 2015/…………..E. Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyası ile alacaklı ………………. tarafından, …………………….. aleyhine ...

Read More »

Maaş haczi müzekkeresi örneği

                        T.C İSTANBUL….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:2015/……..  İŞYERİNİN ÜNVANI İŞYERİNİN ADRESİ ALACAKLI            : VEKİLİ                     : BORÇLU              : BORÇ MİKTARI   :                                  TL( Faiz ve masraflar hariç)                           Yukarıda adı yazılı  borçlunun almakta olduğu ...

Read More »

Tahliye davası dilekçesi örneği (İcra Hukuk Mahkemesi'ne)

…………(   ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA DOSYA NO: ……… İCRA MÜD. 2015/………. E.   DAVACI          : …………………….(T.C Kimlik No: ………………………..) VEKİLİ           :……………………….. DAVALI          : ………………………(T.C Kimlik No: ……………………………) KONUSU        : Davalı borçlunun ………………………………  adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir. AÇIKLAMALAR             1- ……………… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği, ekli tabloda gösterildiği üzere ödenmesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak ödenmemesi ...

Read More »